فهرست مطالب

فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی
سال سیزدهم شماره 47 (بهار 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/06
 • تعداد عناوین: 6
|
 • زهرا مهران فرد، امیرحسین مزینی*، عباس عصاری آرانی، لطفعلی عاقلی صفحات 7-27

  پاندمی کرونا پدیده ای است که با توجه به سرعت انتشار و ویژگی مهارناپذیر خود، جهان را با بحران مواجه نمود. این بحران هر چند به ظاهر ماهیتی صرفا پزشکی و مرتبط با نظام سلامت داشته و دارد. اما پدیده ای چند بعدی است که آثار و پیامدهای آن در حوزه های مختلف قابل بررسی و ارزیابی است. هدف این مطالعه پیشنهاد رویکرد مناسب در اجرای روش آزمون انتخاب از منظر ناهمگنی ابراز شده در ترجیحات افراد است. در تحقیق حاضر با بهره گیری از روش آزمون انتخاب به شناسایی عوامل تاثیرگذار بر نحوه انتخاب افراد از بین گزینه های مجموعه های انتخاب (شامل بیماری های روحی و روانی، بیکاری، تغییر در فعالیتهای اجتماعی، مشکلات خانوادگی، نگرانی از تبعیض های اجتماعی) پرداخته شد.از آنجا که در آزمون انتخاب، برخی پاسخ دهندگان ممکن است در هنگام بررسی و انتخاب گزینه های مورد نظر خود، همه ویژگی ها یا سطوح ارایه شده را مد نظر قرار ندهند؛ این مساله باعث بروز ناهمگنی در رفتار پاسخ دهندگان می شود. برای بررسی تاثیر این ناهمگنی در فرایند انتخاب افراد مختلف جامعه نمونه (تهران)، در این مطالعه از رویکرد جدید ویژگی های حضوری درونزا در الگوی لاجیت استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز تحقیق نیز از طریق تکمیل 384 پرسشنامه به صورت کاملا تصادفی توسط افراد مختلف در سال 1400 حاصل شد. نتایج حاصل از تخمین دو الگوی لاجیت با لحاظ ویژگیهای حضوری درونزا (EAA) و لاجیت شرطی حاکی از آن است که برآورد میانگین تمایل به پرداخت برای ویژگی های تعریف شده در الگوی (EAA) بیشتر از الگوی لاجیت شرطی می باشد. از آنجا که الگوی (EAA) احتمالات عدم حضور برخی ویژگی ها را در ترجیحات افراد لحاظ می کند حاوی نتایج متقنی برای برآورد میزان تمایل به پرداخت خواهد بود.

  کلیدواژگان: تمایل به پرداخت، پاندمی کرونا، سلامت، لاجیت شرطی، ویژگی های حضوری درونزا
 • امیرعلی فرهنگ، مجید افشاری راد*، علی محمدپور صفحات 29-72

  هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثر بار مالیاتی و شاخص ادراک فساد و همچنین اثر تعاملی این دو متغیر بر بهره وری کل عوامل تولید، با استفاده از داده های تابلویی 18 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) طی سال های 2020- 2002 و روش میانگین گروهی تلفیقی می باشد. نتایج تخمین مدل نشان می دهد که افزایش بار مالیاتی بدون شاخص ادراک فساد هم در کوتاه مدت و بلند مدت بهره وری کل عوامل تولید را کاهش می دهند، در حالی که افزایش شاخص ادراک فساد و اثرات تعاملی شاخص ادراک فساد و بار -مالیاتی تاثیر مثبت و معنی داری بر بهره وری کل عوامل تولید دارد. مثبت شدن اثر تعاملی بار مالیاتی و شاخص ادراک فساد بر بهره وری کل عوامل تولید گویای این است که افزایش شاخص ادراک فساد تاثیر منفی بار مالیاتی بر بهره وری کل عوامل تولید را کاهش می دهد. افزایش یک واحدی بار مالیاتی به ترتیب در کوتاه و بلند مدت تاثیر منفی و معنی داری 027/0، 019/0 واحدی  بر بهره وری کل عوامل تولید داشته است، در حالی که افزایش شاخص ادراک فساد و اثرات تعاملی شاخص ادراک فساد و بار مالیاتی به ترتیب در کوتاه-مدت 022/0، 041/0  واحدی و در بلند مدت 048/0 و 069/0 واحدی، تاثیر مثبت و معنی داری بر آن داشته است.

  کلیدواژگان: بارمالیاتی، شاخص ادراک فساد، بهره وری کل عوامل تولید، کشورهای منطقه منا، روش میانگین گروهی تلفیقی
 • نوید سالک*، مرتضی خورسندی صفحات 73-114

  قیمت نفت خام از عوامل موثر بر شاخص های اقتصادی می باشد. از این رو پیش بینی قیمت نفت همواره مورد بحث اقتصاددانان بوده است. در این پژوهش به منظور پیش بینی قیمت نفت، بر اساس نظریه رقابتی مک اوی، تاثیر کلیه متغیرهای موثر بر عرضه و تقاضای نفت خام بررسی و با استفاده از سیستم معادلات همزمان و روش های آماری مرسوم، معادلات عرضه و تقاضا برآورد گردید. سپس با فرض برابری عرضه و تقاضای نفت در بلندمدت، کشش های بلندمدت عرضه و تقاضای نفت نسبت به هریک از متغیرهای موجود در مدل استخراج گردید. محاسبات نشان داد بیشترین تاثیر بر قیمت نفت را تولید ناخالص داخلی جهان با کشش تقاضای 6039/0 و کمترین تاثیر را تنش های نظامی و امنیتی جهان با کشش تقاضای 0110/0- دارند. پس از برآورد الگو به مقایسه دقت پیش بینی سه روش تلفیقی شامل شبکه عصبی و سیستم معادلات همزمان، آریما و سیستم معادلات همزمان، شبکه عصبی و آریما و سیستم معادلات همزمان با روش های مرسوم و تک متغیره شبکه عصبی و آریما پرداخته شد. نتایج بیانگر آن بود که روش تلفیقی آریما و سیستم معادلات همزمان در پیش بینی 5 ساله و روش تلفیقی شبکه عصبی و آریما و سیستم معادلات همزمان در پیش بینی 10 ساله از قدرت پیش بینی کنندگی بهتری نسبت به روش های مرسوم و تک متغیره شبکه عصبی و آریما برخوردار می باشند.

  کلیدواژگان: قیمت نفت خام، پیش بینی قیمت، شبکه عصبی، آریما، سیستم معادلات همزمان
 • یاسین قاسمی، عباس خندان*، نرگس اکبرپور روشن صفحات 115-165

  پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی برای حرف و مشاغل آزاد به صورت اختیاری در سه نرخ 12، 14 و 18 درصد ارایه می شود اما نگاه به آمار نشان می دهد که تقاضای این بیمه نامه ها بسیار پایین است. این پژوهش با استفاده از داده کاوی و با به کارگیری دو الگوریتم یادگیری ماشین یعنی درخت تصمیم و جنگل تصادفی به بررسی مشخصه های خریداران این نوع بیمه نامه ها پرداخته و با ارایه یک مدل طبقه بندی، رفتار آن ها را پیش بینی می کند تا از این طریق به سازمان تامین اجتماعی در جهت بهبود مدیریت ارتباط با مشتری کمک کند. برای این منظور، از اطلاعات 1286174 نفر از خریداران انواع بیمه نامه های حرف و مشاغل آزاد سال 1399 استفاده شد که مشخصه های سن، جنسیت، متوسط درآمد ماهانه، میزان سابقه کار و نوع بیمه نامه خریداری شده را در بر می گیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهند که زنان به طور عمده متقاضی بیمه نامه با نرخ 12 درصد هستند در حالی که مردان به دلیل بر عهده داشتن بار تکفل خانواده عمدتا تمایل به خرید بیمه نامه های با نرخ 14 و 18 درصدی دارند. همچنین، در مردان با افزایش سن، درآمد و سابقه، تقاضای بیمه های با نرخ 14 و 18 درصد افزایش می یابد، اما چنین روندهایی برای زنان وجود ندارد. طبق نتایج به دست آمده متغیرهای میزان سابقه کار و پس از آن جنسیت در انتخاب نوع بیمه نامه تعیین کننده هستند، به گونه ای که طبق پیش بینی مدل افراد با سابقه کار کمتر از 5/4 سال متقاضیان قطعی بیمه نامه 12 درصدی شناخته شده اند. با توجه به نتایج و انگیزه پایین زنان و جوانان برای انتخاب بیمه های با خدمات گسترده تر، سازمان تامین اجتماعی می-تواند ازطریق ارایه مشوق ها یا خدمات کوتاه مدت، جذابیت این نوع بیمه نامه با خدمات گسترده تر را در بین این گروه خاص افزایش دهد.

  کلیدواژگان: بیمه بازنشستگی حرف و مشاغل آزاد، سازمان تامین اجتماعی، داده کاوی، یادگیری ماشین، طبقه بندی
 • مهدی ساجدی، عباس امینی فرد*، مسعود نونژاد، علی حقیقت صفحات 167-219

  در این مقاله در چارچوب مکتب کینزی جدید، به منظور تعیین سیاست حداقل دستمزد بهینه در ایران، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای یک  اقتصاد باز و کوچک صادر کننده نفت، متناسب با ساختار اقتصاد ایران در دامنه زمانی 1370 لغایت 1398 شبیه سازی و برآورد شده است. در  این مدل چسبندگی های اسمی و عادات مصرفی و کاری در بخش مصرف و تولید در نظر گرفته و ضمن طبقه بندی بازار کار به دو بخش نیروی کار حداقل دستمزد بگیر و نیروی کار متخصص مدل به صورت 4 بخشی در نظر گرفته شده است. در این مطالعه به این سوال پاسخ داده می شود که انتخاب حداقل دستمزد سالیانه بر اساس کدامیک از شاخص های رشد تورم دستمزد کل و  یا مجموع رشد تورم و بهره وری نیروی کار در شرایطی که اقتصاد در معرض تکانه های ناشی از مارک آپ (اضافه بهاء) دستمزد و قیمت و سیاست های پولی و مالی قرار دارد، بهینه بوده و باعث کمترین انحراف بر روی متغیرهای اقتصاد کلان می شود. بر این اساس در این مطالعه 3  سناریو طراحی و اثر حداقل دستمزد در چارچوب شاخص های مذکور بر متغیرهای اقتصادی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از شبیه سازی و برآورد این مدل که حاکی از تطابق گشتاورهای داده های شبیه سازی شده با داده های دنیای واقعی و بر پایه کالیبراسیون در هر 3 سناریو است، نشان می دهد که  انتخاب شاخص مجموع رشد تورم و بهره وری عوامل تولید برای تعدیل سیاست حداقل دستمزد، اگرچه دارای اثرات سیکلی بر تورم است، اما در مقایسه با سایر سناریوها دارای کمترین انحراف منفی بر متغیرهای اقتصادی بوده و می تواند به عنوان شاخص بهینه برای انتخاب حداقل دستمزد در شورای عالی کار کشور مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، سیاست حداقل دستمزد بهینه، مکتب کینزی های جدید، متغیرهای کلان اقتصادی
 • زهرا ضرونی، صمد حکمتی فرید*، سید جمال الدین محسنی زنوزی، علی فقه مجیدی صفحات 221-265

  اینکه چرا برخی کشورها ثروتمند و برخی دیگر فقیرند؟ وآیا کشورهای فقیر از نظر عملکرد اقتصادی به سمت کشورهای ثروتمند همگرایی دارند؟ سوال هایی هستند که از دیر باز ذهن اقتصاددانان را به خود مشغول کرده است و پاسخ به این سوالات اساس شکل گیری الگوهای رشد اقتصادی محسوب می شوند. در جریان توسعه کشورهای در حال توسعه این بحث مطرح می شود که آیا همگنی نهادی و ساختاری، پیش شرط لازم برای همگرایی درآمدی و عملکرد کشورهای در حال توسعه است پژوهش ما به تجزیه و تحلیل نهادی در کشورهای در حال توسعه می پردازد. بنابراین در این پژوهش به بررسی و تشکیل خوشه های همگرایی نهادی و درآمدی در کشورهای در حال توسعه طی دروه زمانی  2020-2002 با استفاده از آزمون log t فیلیپس و سول (‏2007، 2009)‏ پرداخته شده است. نتایج نشان می دهند که همگرایی شاخص های نهادی میان کشورهای در حال توسعه رد می شود. با این حال، نتایج روش خوشه ای شواهدی قوی از وجود خوشه های همگرا میان کشورهای در حال توسعه ارایه می نماید. همچنین در این مطالعه به خوشه بندی درآمد سرانه کشورهای مورد بررسی پرداخته شده است که نتایج مشابهی را با خوشه بندی نهادی نشان می دهد. براساس نتایج به دست آمده در این روش، خوشه های نهادی در تشکیل خوشه های درآمدی موثر می باشند.

  کلیدواژگان: همگرایی نهادی، همگرایی درآمدی، تحلیل خوشهای
|
 • Zahra Mehranfard, Amirhossein Mozayani*, Abbas Asari Arani, Lotfali Agheli Pages 7-27

  The corona pandemic is a phenomenon that has caused a crisis in the world due to its rapid spread and unstoppable nature. This crisis, however, seems to have a purely medical and health-related nature. But it is a multidimensional phenomenon which effects and consequences can be studied and evaluated in various fields.The purpose of this study is to propose an appropriate approach in implementing the choice experiment method from the perspective of heterogeneity expressed in individuals’ preferences. In the present study, using the choice experiment method, the factors influencing the selection of individuals from the options of the selection sets (including mental illness, unemployment, change in social activities, family problems, concerns about social discriminations) have been identified. Because in choice experiment some respondents may not consider all the features or levels provided; This causes heterogeneity in the behavior of respondents. To investigate the effect of this heterogeneity on the selection process of different individuals in the sample population (Tehran), in this study, a new approach of endogenous attribute attendance in the logit model was used. The information required for the research was obtained by completing 384 questionnaires completely randomly by different people in 2021. The results of estimating the two logit models in terms of endogenous attribute attendance (EAA) and conditional logit indicate that the average tendency to Payment for features defined in the model (EAA) is higher than the conditional logit model.Because the EAA model considers the probabilities of the absence of certain features in individuals' preferences, it will have reliable results for estimating the willingness to pay.

  Keywords: Willingness to Pay, Corona Pandemic, Health, Conditional Logit, Endogenous Attribute Attendance
 • Amirali Farhang, Majid Afsharirad*, Ali Mohammadpour Pages 29-72

  The main objective of this article is to investigate the effect of the tax burden and corruption perceptions index, as well as the interactive effect of these two variables on the total factors of productivity, using the panel data of 18 countries in the Middle East and North Africa region (MENA) during 2002 - 2020 and Pooled Mean Group (PMG) method. The results of the study showed that increasing the tax burden without the corruption perceptions index reduces the productivity of the production factors in both the short and long term, While the increase of the corruption perceptions index  and the joint effects of the corruption perception index and the tax burden have a positive and significant effect on the productivity of all production factors. The positive interaction effect of the tax burden and the corruption perceptions index on the productivity of the total production factors indicates that the increase in the corruption perception index reduces the negative effect of the tax burden on the productivity of the total production factors. An increase of one unit of the tax burden has had a negative and significant impact of 0.027 and 0.019 units on the productivity of all production factors in the short and long term, respectively, While the increase of the corruption perception index and the interactive effects of the corruption perceptions index and the tax burden are 0.022, 0.041 a and in the long term, 0.048 and 0.069 units have had a positive and significant effect on it.

  Keywords: PMG, MENA, TFP, Corruption Perceptions Index, Tax Burden
 • Navid Salek*, Morteza Khorsandi Pages 73-114

  The price of crude oil is one of the factors affecting economic indicators. Therefore, the prediction of oil prices and the accuracy of the applied methods have always been discussed by economists. In this study, the effect of all effective variables on the supply and demand of crude oil based on McAvoy's competitive theory is investigated, and the supply and demand are estimated using the system of simultaneous equations and conventional statistical methods. Then, using algebraic operations and the assumption of equality of oil supply and demand in the long term, the long-term potential of oil supply and demand is extracted with respect to each of the variables in the model. Based on the results, the world's gross domestic product (GDP) has the greatest impact on oil prices with a demand potential of 0.6039, and the world's military and security tensions have the least impact with a demand potential of –0.0110. After estimating the model, the prediction accuracy of three combined mothod is compared with conventional and single-variable methods of neural network and ARIMA. These three combined methods are: (a) neural network and system of simultaneous equations, (b) ARIMA and system of simultaneous equations, (c) neural network and ARIMA and system of simultaneous equations. The results showed that the combined method of ARIMA and simultaneous equation system provides better reslts for 5-year forecasts while the combined method of neural network and ARIMA and simultaneous equation system shows better results for 10-year forecasts.

  Keywords: Crude Oil Price, Price Prediction, Neural Network, ARIMA, System of Simultaneous Equations
 • Yasin Ghasemi, Abbas Khandan*, Narges Akbarpour-Roshan Pages 115-165

  The pension coverage of the Iranian Social Security Organization for self-employed workers is offered at three contribution rates of 12, 14 and 18 percent, but looking at the statistics shows that the demand for these types of insurances is low. This research investigates the characteristics of these insured groups by using data mining and applying two machine learning algorithms, decision tree and random forest, and predicts their behavior by providing a classification model. This will help the Social Security Organization to improve customer relationship management. For this purpose, the information of 1286174 insured persons of self-employed in 2020 was used, which includes the characteristics of age, gender, average monthly income, the years of service, and the type of self-employed pension scheme. The obtained results show that women mainly apply for the scheme with 12 percent contribution, while men tend to be covered by schemes with contribution rates of 14 and 18 percent due to the burden of supporting the family. Also, for men, the demand for schemes of 14 and 18 percent increases with the increase of age, income and years of service, but there are no such trends for women. According to the obtained results, years of service and then gender are decisive in choosing the type of pension scheme in such a way that according to the prediction of the model, people with less than 4.5 years of service are known as definite applicants for 12 percent self-employed pension scheme.

  Keywords: Pension Insurance of self-employed, Social Security Organization, Data mining, Machine learning, Classification
 • Mehdi Sajedi, Abbas Amini Fard*, Masoud Nunezhad, Ali Haghighat Pages 167-219

  In this paper, in order to determine the optimal minimum wage policy in Iran, in the framework of the new Keynesian theory, a Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) model was estimated for a small and open oil-exporting economy, according to the structure of Iran's economy in the time range of 1190 to 2019. In this model, the nominal rigidity and work habits in the supply and demand sectors are considered, and in order to simulation the economic conditions of the country, meanwhile classify the labor market in two parts; the skilled  (whose maximizes its wage based on its utility) and  unskilled labor, the model has  considered to four parts. The main purpose of this study is to answer the question of determining and adjusting the annual minimum wage based on which of the indicators of inflation, the growth of the total wage and a combination of inflation indicators and productivity of production factors, in a situation where the economy is exposed to markup of wages and prices shocks, supply and the demand of the economy and monetary and financial policies, was optimal and it causes the least negative fluctuation (deviation) on macroeconomic variables including inflation, employment, production, consumption and investment. Based on this study, three scenarios were designed and the effect of minimum wage on economic variables was analyzed. The results of the simulation and estimation of this model, which indicate the matching of the moments of the simulated data with the real world data and based on calibration in all three scenarios, it shows that the selection sum of inflation growth  and the productivity indexes to adjust the minimum wage policy, although it has cyclical effects on inflation, in comparison to other scenarios, it has the least negative deviation on economic variables and can be used as an optimal indicator for choosing the minimum wage in the Supreme Labor Council of the country.

  Keywords: Dynamic Random Equilibrium Model, Optimal Minimum Wage Policy, New Keynesian Thori, Macroeconomic Variables
 • Zahra Zarouni, Samad Hekmati Farid*, Seyed Jamaluddin Mohseni Zanouzi, Ali Fiqh Majidi Pages 221-265

  Why are some countries rich and others poor? And do poor countries converge toward rich countries in terms of economic performance? There are questions that have occupied the minds of economists for a long time, and the answers to these questions are the basis of the formation of economic growth patterns. During the development of developing countries, it is discussed whether institutional and structural homogeneity is a prerequisite for income convergence and performance of developing countries. Our research deals with institutional analysis in developing countries. Therefore, in this research, the formation of institutional and income convergence clusters in developing countries during the period of 2002-2020 has been investigated using the log t test of Phillips and Soule (2007, 2009). The results show that the convergence of institutional indicators among developing countries is rejected. However, the results of the cluster method provide strong evidence of the existence of converging clusters among developing countries. Also, in this study, the clustering of the per capita income of the studied countries has been done, which shows similar results to institutional clustering. which indicates that institutional clusters may be effective in forming income clusters.

  Keywords: Institutional Convergence, Income Convergence, Cluster Analysis