فهرست مطالب

فصلنامه مهارت آموزی
پیاپی 44 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/10
 • تعداد عناوین: 9
|
 • رضا شریعت، کمال سخدری*، مریم لاریجانی صفحات 7-30

  مشارکت و همسویی ذینفعان راه حلی نو جهت ایجاد نوآوری در خصوص پایداری زیست بوم کارآفرینی است.بر این اساس هدف این پژوهش طراحی الگوی مشارکت و همسویی ذینفعان نهادی با هدف مهارت افزایی، به منظور توسعه کارآفرینی پایداراست. این تحقیق از نظر ماهیت کیفی و ابزار گردآوری داده ها مصاحبه بوده است که تا رسیدن به حد اشباع نظری انجام مصاحبه ادامه داشته است این مهم با انجام 20 مصاحبه محقق شده است .مشارکت کنندگان در این پژوهش، سیاستگذاران و مدیران سازمانی و نهادی در شهر تهران بوده اند. الگوی نهایی مشارکت ذینفعان نهادی با هدف مهارت افزایی در توسعه کارآفرینی پایدار شامل« مولفه های چالش ساز در مشارکت ذینفعان» ،« مکانیزم های موثر بر مشارکت ذینفعان»،« مکانیزمهای پیشران »،«الزام و ضرورت ها» و پیامدهای متصورجهت توسعه کارآفرینی پایدار نیز مشخص شده است.امید است این نتایج بینش های ارزشمندی در رابطه با ارایه الگویی یکپارچه برای مشارکت ذینفعان برای توسعه کارآفرینی پایدار در محیط اکوسیستم کارآفرینی ایران ارایه نماید.

  کلیدواژگان: مهارت آموزی، مشارکت ذینفعان، ذینفعان نهادی، کارآفرینی پایدار
 • مصطفی معبودی تمای، علی بدیع زاده*، سلمان نظری شیرکوهی صفحات 31-52

  یادگیری مهارت های دیجیتالی در توسعه اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی رکنی اساسی است. با این حال این مهارت های حیاتی اغلب در دانشگاه آموزش داده نمی شود.سازمان فنی و حرفه ای کشور در طرحی با عنوان (نخلستان و کهاد) در صدد است پاسخی مناسب برای این مساله ارایه نماید . بر اساس این ضرورت،در این پژوهش نقش یادگیری مهارت های دیجیتال به منظور توسعه اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی و در راستای تحقق اهداف طرح نخلستان و کهاد مورد مطالعه قرار گرفته است . این تحقیق به لحاظ هدف،کاربردی است و با روش کیفی و رویکرد تحلیل مضمون انجام شده است . ابزار گرداوری داده ها مصاحبه بوده است و مشارکت کنندگان شامل خبرگان سازمانی و دانشگاهی درگردآوری داده ها مشارکت کرده اند و در مصاحبه ی 14 ام اشباع نظری حاصل گردیده است. بر اساس یافته های تحقیق، توسعه زیست بوم کارآفرینی دانشگاهی مبتنی بر مهارت آموزی دیجیتال با تعامل اجزاء اکوسیستم شامل بازیگران،پیشران ها ،رهیافت ها،شبکه ها و پیامدها مشخص شده است. در این راستا بازیگران کلیدی در مهارت آموزی دیجیتالی شامل«سازمان فنی و حرفه ای کشور،دولت،صنعت،پارک های علم و فناوری و دانشگاه »می باشند. پیشران ها مشتمل بر «زیر ساخت دیجیتال،فرهنگ سازی،مدیریت و قوانین» مشخص شده اند. رهیافت ها شامل «رهیافت فناورانه،رهیافت مهارتی و رهیافت دانشی »می باشند. همچنین شبکه سازی نیز در سطوح «سازمانی ،فردی ،ملی و بین المللی » مشخص گردید.پیامدهای متصور نیز شامل «محصول،خدمات و بازار دیجیتال» مشخص شد. بر اساس نتایج تحقیق پیشنهادهای کاربردی ارایه شده است

  کلیدواژگان: یادگیری مهارت های دیجیتال، اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی، طرح نخلستان، طرح کهاد، سازمان فنی و حرفه ای کشور
 • پگاه گودرزی، علی اصغر فهیمی فر* صفحات 53-78

  هدف از انجام این پژوهش تبین میزان تاثیرگذاری هنر تبلیغات در شبکه های اجتماعی برای جذب مخاطب مهارت آموز سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد. این پژوهش از نظر ماهیت کاربردی و به روش توصیفی_ پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش 50 نفر از هنرآموزان سازمان فنی حرفه ای هستند که اطلاعات مربوط به پژوهش از طریق پرسشنامه و تحلیل داده ها نیز از طریق نرم افزار spss صورت گرفته است. برای پایایی پرسشنامه نیز از آزمون آلفای کرونباخ بهره گرفته شده و نتایج در جداول مربوطه درج شده است. در خصوص تجزیه و تحلیل داده ها و اثبات فرضیه ها نیز از ضریب همبستگی بین متغیرها و نتایج در جداول و نمودارهای مربوطه در فصل چهارم درج گردیده است. نتایج حاصله از انجام این پژوهش نشان می دهد که تبلیغات در فضای مجازی به جهت قابلیت دسترسی، فراگیری در بین عموم مخاطبان، گرایش نسل جوان به سمت فضای مجازی، استفاده از قابلیت های انتشار عکس و فیلم های تبلیغاتی، می تواند به عنوان یک بستر فراگیر و تاثیرگذار مورد استفاده نهادهای آموزشی، خدماتی در جهت ارتباط بهینه و موثر با جامعه مخاطبان شان قرار بگیرد. در همین راستا تبلیغات در فضای مجازی بر اساس متغیرهای چون رده سنی، میزان تحصیلات، وضعیت شغلی و درآمد افراد جامعه پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصله از انجام این تحقیق نشان می دهد، تبلیغات در فضای مجازی می تواند در جذب هنرآموزان جدید برای سازمان فنی حرفه ای کشور بسیار موثر و تاثیرگذار باشد.

  کلیدواژگان: هنر، تبلیغات، شبکه های اجتماعی، مهارت آموز، آموزش های فنی حرفه ای
 • علی رضا جاوید عربشاهی، محمد صادق خیاطیان یزدی*، کمال سخدری صفحات 79-100

  در پژوهش حاضر شایستگی ها و مهارت های پیشران، در بین المللی سازی کسب و کار های الکترونیکی ارایه شده است.این  پژوهش با روش کیفی و با روش تحلیل مضمون (تحلیل تم) انجام شده است. جامعه ی آماری شامل خبرگان دانشگاهی و سازمانی  بوده اند که با روش هدفمند (قضاوتی) انتخاب شده اند و مصاحبه تا رسیدن به حد اشباع نظری ادامه یافته است.این مهم در مصاحبه ی دوازدهم حاصل شده است.جهت تایید روایی تحقیق از روش « مثلث سازی منابع داده ها ، بازبینی توسط همکاران  و بررسی توسط مشارکت کنندگان»و جهت تایید پایایی تحقیق از« پایایی بین دو کدگذار و پایایی بازآزمون» استفاده شده است.جهت تحلیل داده ها از نرم افزار MAXQDA2020 استفاده شده و با سه مرحله کدگذاری (مصداق،تم اصلی،تم فرعی) ؛محورها مشخص شده اند. بر اساس نتایج تحقیق؛مهارتها و شایستگی ها ،متناسب با بازار هدف (بین المللی) مشتمل بر «فرصت شناسی، نیاز سنجی،شناخت بازار مقصد،تحلیل رفتار مشتری،ایجاد شبکه فرامرزی،بازارسازی،ایتلاف و مشارکت، شبکه سازی ،اعتماد سازی و تعامل فرهنگی» شناسایی گردید.مهارتها و شایستگی های سازمانی نیز مشتمل بر «چابکی،ابتکارات سازمانی،فرهنگ سازمانی،تقویت برانگیزاننده ها،ارزیابی و نظارت مستمر»بوده است.بعلاوه مهارتها و شایستگی های پایه نیز شامل «قدرت تحلیل داده ها،کاربست فناوری های جدید،تدوین استاندارد های جدید،مدیریت زمان،و نگرش سیستمی» شناسایی شدند. نهایتا پیشنهادات کاربردی بر اساس نتایج تحقیق ارایه شده است.

  کلیدواژگان: : شایستگی ها، مهارت ها، بین المللی سازی، کسب و کار های الکترونیکی، پیشران ها
 • مجتبی رضایی راد*، شهرزاد هدایتی صفحات 101-116

  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش آموزش های مهارتی در رشد هوش های چندگانه کودکان پیش دبستانی، انجام پذیرفت. روش پژوهش نیمه آزمایشی با گروه های آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه نوآموزان پیش دبستانی (5 الی 6 ساله) شهرستان محمود آباد در سال تحصیلی 1401 -1400 که به روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 64 نفر انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش (32 نفر) و کنترل (32 نفر) قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری متغیرها، پرسشنامه هوش چندگانه گاردنر بود که روایی صوری و محتوایی از نظر متخصصان تایید شد و ضریب آلفای کرونباخ برابر 79/0 محاسبه شد. در سطح اطمینان 95 درصد (05/0 = α) تحلیل کواریانس یک متغیری (آنکوا) نشان داد، آموزش های مهارتی در رشد هوش های چندگانه کودکان پیش دبستانی شهرستان محمود آباد تاثیر مثبت معنی داری دارد. هم چنین، آموزش های مهارتی در رشد هوش کلامی-زبانی، هوش منطقی-ریاضی، هوش بصری- مکانی، هوش حرکتی-جسمانی، هوش موسیقیایی، هوش میان فردی، هوش درون فردی و هوش طبیعت گرا، تاثیر مثبت معنی داری دارد.

  کلیدواژگان: آموزش های مهارتی، هوش های چندگانه، کودکان پیش دبستانی
 • سید مجتبی موسویان، رضا یوسفی سعیدآبادی*، سعید صفاریان همدانی صفحات 117-146

  پژوهش حاضر با هدف بررسی ارایه مدلی جهت ارتقای توانمندیهای مهارتی زنان تولید کننده خانگی از طریق میکرو کارآفرینی می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی و رویکرد کاربردی دارد و روش پژوهش آمیخته است و برای شناسایی شاخص ها از الگوی تحلیل محتوا استفاده شد، و روابط بین متغییرهای پژوهش و ارزش آن را از روش معادلات ساختاری (SEM) بدست آمد. جامعه آماری بخش کیفی شامل کلیه اساتید و خبرگان که در زمینه ی میکرو کارآفرینی فعال در ایران می باشند و روش نمونه گیری در این پژوهش از نوع روش نمونه گیری گلوله برفی می باشد، بدین صورت که جمع آوری داده تا رسیدن به نقطه اشباع ادامه پیدا کرد که تعداد آن 18 نفر می باشند و همچنین جامعه آماری در بخش کمی شامل کلیه کارآفرینان زن فعال در حوزه ی مشاغل خانگی در ایران می باشند و روش نمونه گیری در این پژوهش از نوع تصادفی ساده می باشد که تعداد حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 313 نفر می باشد. روش و ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی بصورت مصاحبه نیمه ساختار و در بخش کمی بصورت پرسشنامه محقق ساخته می باشد. در پژوهش حاضر جهت تحلیل داده ها و دستیابی به اهداف مذکور از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. یکی از روش های آماری برای تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در مجموعه داده ها روش تجزیه عاملها یا تحلیل عاملی میباشد. با استفاده از نرم افزار Lisrel مورد استفاده قرار گرفت، در نهایت الگوی پژوهش سنجش و برازش قرار گرفت.

  کلیدواژگان: مدل، توانمندیهای مهارتی، زنان، تولید کننده خانگی، میکرو کارآفرینی
 • سمیرا خلیل نژادی* صفحات 147-162

  آموزش های فنی و حرفه ای نقش مهمی در تشکیل سرمایه انسانی از طریق تربیت نیروهای ماهر مورد نیاز بازار کار در کشورهای مختلف جهان ایفا می کنند. این آموزش ها در کشورهای در حال توسعه نه تنها عهده دار تربیت نیروی کار مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصاد این کشورها می باشند بلکه از طریق بسترسازی خوداشتغالی ، به حل مشکل بیکاری نیز کمک می کنند در این راستا ارایه آموزش های هدفمند و برنامه ریزی شده توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته خصوصا در بخش مشاغل خانگی و تقویت و توسعه فرهنگ کارآفرینی با استفاده از ظرفیت های موجود نقشی کلیدی را ایفا می نماید که در ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی و بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و رفع ناپایداری آن ها ، سال هاست در کانون توجه تصمیم سازان و دولت های مختلف قرار دارد و از این منظر به عنوان چالش نظام برنامه ریزی و مدیریت شهری به آن پرداخته شده است.راهبردهای بازآفرینی شهری منحصر به ساخت و ساز و اقدامات عملیات ساختمانی نیست بلکه اقدامات نرم افزاری ، ترویجی و ایجاد مشارکت عمومی در اولویت قرار دارد . برنامه های بازآفرینی شهری به صورت مشخص در زمینه توانمندسازی جامعه هدف ، آموزش و بالا بردن سطح آگاهی عمومی ، مشارکت جویی مردم در برنامه های اصلاحی و بهبود زیرساخت های اجتماعی و خدماتی به صورت پررنگ وارد شده است.

  کلیدواژگان: خلق کارآفرینانه ی کسب و کارهای خانگی، آموزشهای مهارتی، اقتصاد محلی، بانوان، جامعه (محلات کم برخوردار شهرستان دامغان)
 • نسیم باقری، محمدابراهیم مظهری*، مصطفی مسعودی نژاد صفحات 163-192

  پژوهش حاضر با هدف تبیین مدل شایستگی فارغ التحصیلان معماری به روش کیفی و مبتنی بر نظریه داده بنیاد، در سه مرحله ی کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را 21 نفر از اساتید دانشگاه و کارشناسان مطرح معماری در بخش های دولتی و خصوصی به روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی تشکیل داده اند. براساس یافته ها،تعداد 130کد مفهومی و 40 مقوله فرعی در قالب 6 مقوله اصلی در مدل پارادایمی شامل پرورش معماران توانمند و شایسته به عنوان مقوله محوری، عوامل علی (مهارت طراحی و ایده پردازی، دانش و آگاهی تخصصی، پژوهشگری، مربیگری و توسعه دیگران، شایستگی های اداری، مهارت کارآفرینانه، شایستگی های ارتباطی-اجتماعی، شایستگی های کسب و کار و رهبری، توانایی ذهنی، اخلاق حرفه ای معماری و شایستگی های فردی)، عوامل زمینه ای (منابع وامکانات، الگو های انگیزشی و آموزش آکادمیک)، شرایط مداخله گر(فرایند و نوع آموزش، تعاملات و الگو های ارتباطی، امکانات و تجهیزات ساختاری، زیرساخت های قانونی و حمایتی)، استراتژی ها (الگو های آموزش ویادگیری، ایجاد شبکه های ارتباطی گسترده، فرهنگ سازی و نیازسنجی اجتماعی)، پیامد ها (پاسخگویی حرفه ای، پاسخگویی آموزشی، پاسخگویی فردی) قرار گرفته است. ابعاد، مولفه ها و شاخصه های احصا شده از پژوهش حاضر می تواند به عنوان چارچوبی برای ایجاد تغییرات در برنامه های آموزشی معماران بوده و هدایتگر نظام آموزشی معماری در جهت بهبود قابلیت های حرفه ای فارغ التحصیلان معماری باشد. همچنین می تواند به عنوان چارچوب قابل استناد جهت ارزیابی و جذب معماران در دنیای حرفه ای مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: مدل شایستگی، شایستگی معماران، نظریه داده بنیاد، مهارت
 • محمدجواد اسماعیل زاده، بزرگمهر خاندوزی*، هادی ثنایی پور صفحات 193-230

  تحقیق حاضر با هدف ارایه الگوی جانشین پروری مهارت آموزی  کسب و کارهای خانوادگی در صنایع غذایی خراسان رضوی می باشد.  تحقیق بنیادی و رویکرد کاربردی دارد و روش تحقیق آمیخته است.برای شناسایی شاخص ها از الگوی تحلیل محتوا استفاده شد،روابط بین متغییرها و ارزش آن از روش معادلات ساختاری (SEM) بدست آمد. جامعه آماری بخش کیفی شامل مطلعان و کارشناسان صنایع غذایی خراسان رضوی می باشند، نمونه گیری به روش گلوله برفی می باشد. همچنین جامعه آماری بخش کمی با روش نمونه گیری تصادفی ساده بررسی شد.گردآوری اطلاعات در بخش کیفی بصورت مصاحبه نیمه ساختار و بخش کمی بصورت پرسشنامه محقق ساخته می باشد. در پژوهش حاضر جهت تحلیل داده ها و دستیابی به اهداف مذکور از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. یکی از روش های آماری برای تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در مجموعه داده ها روش تجزیه عاملها یا تحلیل عاملی میباشد. با استفاده از نرم افزار Lisrel مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدل تحقیق برای ضرایب تی بالای 96/1± تا 58/2± در سطح 05/0 معنی دار می باشند و ضرایب تی بالاتر از 58/2± در سطح 01/0 معنی دار هستند. ضرایب مسیر و واریانس تبیین شده متغیرهای تحقیق و شاخص های برازش بدست آمده برای مدل آزمون شده نشان می دهد که شاخص RMSEA در مدل برآورد شده با میزان 064/0 از سطح قابل قبولی برخوردار بوده و دیگر شاخص برازش مانند  CFI، GFI، NFI، و AGFI به ترتیب برابر با 97/0، 94/0، 95/0 و 92/0 همگی  در سطح مناسبی هستند.

  کلیدواژگان: الگو، جانشین پروری، مهارت آموزی، کسب و کار، خانوادگی، صنایع غذایی، خراسان رضوی
|
 • Reza Shariat, Kamal Sakhdri*, Maryam Larijani Pages 7-30

  The participation and alignment of stakeholders is a new solution to create innovation regarding the sustainability of the entrepreneurial ecosystem. Based on this, the purpose of this research is to design a model of participation and alignment of institutional stakeholders with the aim of increasing skills, in order to develop sustainable entrepreneurship. In terms of the qualitative nature and data collection tool, this research has been an interview, which has continued until the theoretical saturation of the interviews has been reached. This task has been achieved by conducting 20 interviews. They have been to Tehran. The final model of institutional stakeholder participation with the aim of increasing skills in the development of sustainable entrepreneurship including "challenging components in stakeholder participation", "mechanisms affecting stakeholder participation", "driving mechanisms", "requirements and necessities" and the expected consequences for the development of sustainable entrepreneurship It is hoped that these results will provide valuable insights in relation to providing an integrated model for the participation of stakeholders for the development of sustainable entrepreneurship in the environment of the entrepreneurial ecosystem of Iran.

  Keywords: Skill training, stakeholder participation, institutional stakeholders, sustainable entrepreneurship
 • Pegah Goudarzi, Aliasghar Fahimi Far* Pages 53-78

  The purpose of this research is to explain the effectiveness of the art of advertising in social networks to attract the skilled audience of the technical and vocational education organization of the country. This research has been done in terms of applied nature and descriptive-survey method. The statistical population of this research is 50 students of vocational technical organization, and the information related to the research was done through questionnaire and data analysis through spss software. Cronbach's alpha test was also used for the reliability of the questionnaire and the results are included in the relevant tables. Regarding the analysis of data and the proof of hypotheses, the correlation coefficient between variables and results has been included in the tables and graphs in the fourth chapter. The results of this research show that advertising in cyberspace can be used as a means of accessibility, awareness among the general audience, the tendency of the young generation towards cyberspace, and the use of photo and video publishing capabilities. A comprehensive and effective platform used by educational and service institutions for optimal and effective communication with their audience. In this regard, advertising in virtual space was investigated based on variables such as age group, level of education, job status and income of the people of the research community, and the results of this research show that advertising in virtual space can attract art students. new for the country's professional technical organization to be very effective and influential.

  Keywords: Art, advertising, social networks, skill training, technical, vocatinal training organization
 • Mojtaba Rezaei Rad*, Shahrazad Hedayati Pages 101-116

  The present study was conducted with the general aim of investigating the role of skill training in the development of multiple intelligences of preschool children. The research method was quasi-experimental with experimental and control groups. The statistical population consisted of all preschool students (5-6 years old) in MahmoudAbad city in the academic year 2023-2022, who were selected by simple random sampling method, 64 people and randomly assigned to experimental groups (32 people) and control (32 people). The instrument for measuring the variables was Gardner's Multiple Intelligence Questionnaire, whose face and content validity was confirmed by experts, and Cronbach's alpha coefficient was calculated as 0.79. At the confidence level of 95% (α = 0.05), one-variable covariance analysis (ANCOA) showed that skill training has a significant positive effect on the development of multiple intelligences of preschool children in Mahmoud Abad city. Also, skill training has a significant positive effect on the development of verbal-linguistic intelligence, logical-mathematical intelligence, visual-spatial intelligence, motor-physical intelligence, musical intelligence, interpersonal intelligence, intrapersonal intelligence and naturalistic intelligence.

  Keywords: Skill training, multiple intelligence, preschool children
 • Seyyed Mojtaba Mousavian, Reza Yousefi Saeeidabadi*, Saeeid Saffarian Hamedani Pages 117-146

  The purpose of this research is to provide a model to improve the skills of women home producers through micro-entrepreneurship. The current research has a fundamental purpose and a practical approach, and the research method is mixed, and the content analysis model was used to identify the indicators, and the relationships between the research variables and its value were obtained from the structural equation method (SEM). The statistical population of the qualitative section includes all professors and experts who are active in the field of micro-entrepreneurship in Iran, and the sampling method in this research is the snowball sampling method, so that data collection continues until the saturation point is reached. Kurds, whose number is 18, and also the statistical population in the quantitative part includes all female entrepreneurs active in the field of home businesses in Iran, and the sampling method in this research is a simple random type, and the sample size is based on Morgan's table. There are 313 people. The method and tools of data collection in the qualitative part are semi-structured interviews and in the quantitative part are researcher-made questionnaires. In this research, descriptive statistics and inferential statistics were used to analyze the data and achieve the aforementioned goals. One of the statistical methods to break down and analyze the information in the data set is the method of breaking down factors or factor analysis. It was used using Lisrel software, finally the research model was measured and fitted.

  Keywords: model, skill capabilities, women, home producer, micro entrepreneurship
 • NASIM BAGHERI, MohammadIbrahim Mazhary*, Mostafa Masoudinejad Pages 163-192

  the current research has been conducted with the aim of explaining the competency model of architecture graduates using a qualitative method based on the grounded theory approach, in three stages of open, central and selective coding.The statistical population of this research was made up of 21 university professors and prominent architectural experts in the private and government sectors by purposeful and snowball sampling.  According to the findings, the number of 130 conceptual codes and 40 sub-categories in the form of 6 main categories in the paradigm model including the cultivation of capable and competent architects as the central category, causal conditions (design and idea generation skills, specialized knowledge and awareness, research, coaching and development of others, Administrative skills, entrepreneurial skills, communication-social skills, business and leadership skills, mental ability, architectural professional ethics and personal skills), contextual factors (resources and facilities, motivational models and academic training), intervening conditions (process and type of training, interactions and communication patterns, structural facilities and equipment, legal and support infrastructure), strategies (model education and learning, creating wide communication networks, culture building and social needs assessment), consequences (professional response, educational response, individual response) have been placed. The dimensions, components and indicators calculated from the current research can be used as a framework to make changes in the educational programs of architects and guide the architectural education system in order to improve the professional capabilities of architecture graduates. It can also be used as a reliable framework for evaluating and recruiting architects in the professional world.

  Keywords: competence model, competence of architects, foundational data theory, skill
 • Mohammadjavad Esmaeelzadeh, Bozorgmehr Khandoozi*, Hadi Sanaeepour Pages 193-230

  The purpose of this research is to present the succession model of family businesses in the food industry of Razavi Khorasan. The research has a fundamental and applied approach, and the research method is mixed. Content analysis model was used to identify the indicators, and the relationships between the variables were obtained from the structural equation method (SEM). The community of the qualitative section includes the experts of Khorasan Razavi food industry, sampling is by snowball method. Also, the statistical population of the quantitative part was investigated by simple random sampling method. Data collection in the qualitative part is in the form of semi-structured interviews and the quantitative part is in the form of a questionnaire. In this research, descriptive statistics and inferential statistics were used to analyze the data. One of the statistical methods for analyzing the information in the data set is factor analysis or factor analysis. Lisrel software was used. The results showed that the research model for t-coefficients above ±1.96 to ±2.58 are significant at the 0.05 level and t-coefficients above ±2.58 are significant at the 0.01 level. The path coefficients and the explained variance of the research variables and the fit indices obtained for the tested model show that the RMSEA index in the estimated model has an acceptable level with a rate of 0.064 and other fit indices such as CFI, GFI, NFI, and AGFI are respectively equal to 0.97, 0.94, 0.95 and 0.92, they are all at a suitable level.

  Keywords: Model, succession, skill training, business, family, food industry, Khorasan Razavi