فهرست مطالب

جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای - پیاپی 47 (تابستان 1402)
 • پیاپی 47 (تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/06/19
 • تعداد عناوین: 8
|
 • معصومه نظری، رسول قربانی*، حسن محمودزاده صفحات 1-30

  توسعه بی رویه شهرها در سال های اخیر موجب عدم توجه به کیفیت محیط انسانی و طراحی برای جوامع انسانی شده که پیامد آن، رشد پراکنده شهری و شکل گیری محلات جدید در بسیاری از شهرهای جهان سوم است. پژوهش حاضر دارای ماهیتی توسعه ای-کاربردی و روش توصیفی-تحلیلی است و با هدف ارزیابی مولفه های موثر بر کیفیت محیطی محلات نوبنیاد منظریه و برم پهنه شهر شهرکرد انجام شده است. در این پژوهش داده های مورد نیاز با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بررسی میدانی در سطح خانوار جمع آوری شد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران معادل 315 خانوار برآورد شد. با بهره گیری از روش های کمی و آماری ازجمله رگرسیون چندگانه در محیط نرم افزار SPSS، معادلات ساختاری در محیط نرم افزار LISREL و تحلیل چندمتغیره فازی در محیط GIS، به بررسی میزان کیفیت محیطی و اولویت بندی مولفه های موثر در محلات مدنظر پرداخته شده است. 54 شاخص کیفیت محیط شهری در قالب 4 شاخص کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مورد بررسی قرار گرفته است. در نرم افزار LISREL شاخص های آشکار براساس درجه اهمیت و تاثیرگذاری، اولویت بندی و خلاصه سازی شدند و برای تهیه نقشه شاخص های موثر از مدل منطق فازی در قالب GIS استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که محله منظریه دارای کیفیت محیطی پایین و محله برم پهنه دارای کیفیت محیطی بالایی است؛ از لحاظ برخورداری از شاخص های کیفیت محیطی نیز به ترتیب اولویت در محله منظریه، شاخص های کالبدی-محیطی، زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی با 511/0، 456/0، 287/0 و 266/0 درصد و در محله برم پهنه به ترتیب اولویت، شاخص کالبدی-محیطی، اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی با 548/0، 306/0، 294/0 و 278/0 درصد بیشترین نقش را در کیفیت محیطی شهرکرد دارند که نشان گر مهم بودن بعد کالبدی نسبت به بقیه ابعاد است.

  کلیدواژگان: کیفیت محیط شهری، معادلات ساختاری، سیستم اطلاعات جغرافیایی، محلات نوبنیاد، شهرکرد
 • محمدکاظم یاوری، علیرضا شیخ الاسلامی* صفحات 31-54

  فضاهای باز شهری پتانسیل زیادی برای انواع فعالیت های شهری دارند و ازجمله عملکردهای مهم این فضاها موضوع گذران اوقات فراغت است که در دهه های اخیر با توجه به سرعت رشد شهرنشینی و انقلابی که در سبک زندگی شهروندان رخ داده، اهمیت بیشتری نیز یافته است. پرداختن به موضوع کیفیت در فضاهای باز شهری برای گذران اوقات فراغت و تحلیل و شناسایی مهم ترین نماگرهای موثر بر کیفیت این فضاها می تواند برای مدیران و برنامه ریزان شهری اهمیت ویژه ای داشته باشد؛ بنابراین معرفی فرایندی که بتواند تحلیل و ارزیابی مناسبی از فضاهای باز شهری و عوامل موثر بر کیفیت آن ها ارایه کند، اهمیت داشته و از اهداف این تحقیق است. این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی با رویکرد کمی-کیفی و به صورت مطالعه موردی انجام شده است. در این پژوهش با استفاده از مبانی نظری، اقدام به معرفی 45 نماگر کیفیت در فضاهای باز شهری (به عنوان چک لیست ارزیابی) شده و سپس با استفاده از تکنیک پیاده روی اکتشافی، نماگرهای مذکور در فضاهای باز منتخب شهر اراک مورد ارزیابی قرار گرفته و داده های لازم جمع آوری شده است. سپس با بهره گیری از مدل ساختاری اندازه گیری تحلیل عاملی، ضریب تاثیر هر نماگر به عنوان وزن معیارها احصا شده است و درادامه با استفاده از وزن هر نماگر و تکنیک TOPSIS، فضاهای باز مورد مطالعه، مقایسه و رتبه بندی شده اند. بدین ترتیب فرایندی کاربردی برای تحلیل و ارزیابی کیفیت در فضاهای باز شهری برای گذران اوقات فراغت معرفی شده است. براساس نتایج حاصل، مشخص شد نماگر های «وجود محوطه ها و امکانات بازی و هیجانات برای همه سنین» و «وجود و شرایط فضاهای دنج و خلوت و امکانات ایجاد آسایش اقلیمی» در ارتقای کیفیت فضاهای باز شهری برای گذران اوقات فراغت، از موثرترین نماگرها هستند. همچنین در فضاهای باز مورد مطالعه در شهر اراک، فضای «شهربازی لاله» و «پارک شهدای گمنام» به ترتیب رتبه های اول و دوم را برای گذران اوقات فراغت کسب کرده اند.

  کلیدواژگان: فضاهای باز شهری، اوقات فراغت، ارزیابی کیفیت، اراک
 • سید مجتبی قاضی میرسعید*، مبینا خانجانی، الناز نجار صفحات 55-96

  شهرهای کهن که غالبا مبتنی بر الگوی پیاده بناشده اند، از سطح پیاده مداری مطلوبی برخوردار بودند؛ اما باگذشت زمان، خصوصا پس از دوران پهلوی و با تمایل بیشتر به استفاده از اتومبیل، این مطلوبیت روبه زوال نهاد. در زمان حال نیز توسعه شهرها اتومبیل محور است، درحالی که شهر پیاده مدار با برنامه ریزی ساختار محیطی و کاربری زمین، شهروندان را به قدم زدن در شهر ترغیب می کند. بر این مبنا هدف از پژوهش حاضر ارزیابی و مقایسه وضعیت پیاده مداری در محله های توسعه یافته شهری در دوره های مختلف زمانی و با ویژگی های متفاوت کالبدی، اجتماعی و اقتصادی، است. موردمطالعه پژوهش شهر سمنان انتخاب شده است که از سه ناحیه تشکیل شده و از هریک از نواحی، یک محله موردبررسی قرارگرفته است. رویکرد بکار رفته در پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و از روش واک اسکور به منظور ارزیابی قابلیت پیاده مداری در این سه محله استفاده شده است. نتایج حاصل از به کارگیری روش واک اسکور در پژوهش نشان می دهد محله گلشهر در ناحیه دو به سبب تعدد و تنوع فعالیت ها و قرارگیری در فاصله قابل دسترس برای ساکنان، پیاده مدارترین محله در میان این سه گزینه می باشد. پس از گلشهر، محله پاچنار، در ناحیه یک، با دارا بودن بافت تاریخی و غالبا فاقد برنامه ریزی، مطلوب ترین وضعیت را دارا است و درنهایت محله مدیران، در ناحیه سه، با ساختاری غالبا مسکونی، کمترین حد از تنوع کاربری ها، پیاده روهای کم عرض، یک شکلی فضای محله و نبود عناصر هویت بخش در اولویت نهایی به لحاظ وضعیت پیاده مداری قرارگرفته است. از سوی دیگر با توجه به نتایج حاصل از پژوهش و بررسی های میدانی می توان پیشنهاد هایی چون، بهبود وضعیت سیستم روشنایی، ارتقاء امنیت، ایجاد سبزینگی در حاشیه معابر و افزایش کیفیت بصری مسیرها، روسازی و بهبود وضعیت پیاده روها، رعایت مقیاس انسانی در ساخت وسازها، افزایش اختلاط کاربری ها، بهبود کیفیت مبلمان شهری و خوانایی محیط (قابلیت شناسایی مسیرها) و درنهایت به کارگیری نماهای جذاب و متنوع در ساختمان ها را به منظور بهبود وضعیت پیاده مداری در هر یک از محله ها ارایه نمود.

  کلیدواژگان: پیاده مداری، محله های شهری، واک اسکور، شهر سمنان
 • سپیده زیدی، رحمت محمدزاده*، علیرضا علی پور صفحات 97-120

  در طول زمان بسیاری از شهرها به دلایل مختلف ایجاد و پس از مدتی متروک شده اند. امروزه این نتیجه دریافت شده است که تنها عامل کالبدی نمی تواند برای حل این مشکل موثر باشد و عوامل دیگری ازجمله عوامل اقتصادی نیز در این رابطه اثرگذار است. بازآفرینی شهری ازجمله مهم ترین اقدامات موثر در این زمینه است که با مباحث گسترده ای همچون اقتصاد رقابتی و کیفیت زندگی سروکار دارد. محله راسته کوچه از محلات قدیمی و مرکزی شهر تبریز است که با مسایل و مشکلات اقتصادی، کالبدی و اجتماعی متعدد دست به گریبان است. در این مطالعه، براساس رویکرد بهبود نقاط کسب وکار از ابزارهای طراحی شهری ازجمله ارزیابی نقشه های وضع موجود و روش ارگون به منظور بازآفرینی شهری در این محله استفاده شد. با کمک این ابزارها، روش اجرای این رویکرد در محله راسته کوچه نشان داده و درنهایت پروژه های عام و خاصی برای محله در نظر گرفته شد. پروژه های عام همانند تغییر عرض معابر، نورپردازی، ساماندهی سیما و منظر، تغییر کف سازی و پروژه های خاص همانند توسعه مراکز محله، نمایشگاه گل و گیاه و ساماندهی رود-دره مهران رود برای محله در نظر گرفته شد؛ بنابراین به نظر می رسد که با اجرای عملیاتی رویکرد مورد استفاده در این مطالعه مزایای متعددی ازجمله ایجاد بنگاه های اقتصادی متناسب با مقیاس محله و ساماندهی معابر محله به دست خواهد آمد که در صورت وجود چرخه اقتصادی و در پی آن افزایش جمعیت نیز تمایل به سایر تغییرات مثبت در محله افزایش می یابد.

  کلیدواژگان: بازآفرینی شهری، رویکرد بهبود نقاط کسب وکار، فعالیت اقتصادی، محله راسته کوچه تبریز
 • سعید زنگنه شهرکی، علی حسینی*، ابوالفضل منصوری اطمینان صفحات 121-146

  کشور ایران براساس آمار و اطلاعات دردسترس، در رتبه اول شدت مصرف انرژی جهان قرار دارد. در این بین، شهرها مصرف کننده های اصلی انرژی (حدود دوسوم) به شمار می آیند که شهر مشهد نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. به تبع این مسیله، طی سال های اخیر برنامه ریزی در راستای ایجاد شهرهایی که ازنظر مصرف انرژی بهینه باشند، یکی از مهم ترین اهداف برنامه ریزی شهری محسوب شده است؛ در این میان به نظر می رسد، برنامه ریزی کاربری زمین در سطح محلات شهری و ازجمله محله پرجمعیت سرافرازان شهر مشهد می تواند ازطریق تاثیرگذاری بر ابعاد مختلف فرم و ساختار شهر، الگوهای ساختمان، تراکم و حمل و نقل به بهینه سازی مصرف انرژی کمک کند. بدین ترتیب، این پژوهش باهدف وارسی نقش و تاثیر برنامه ریزی کاربری زمین در راستای کاهش مصرف انرژی در سطح محله سرافرازان شهر مشهد انجام پذیرفته است؛ بنابراین این پژوهش در گام اول در پرتو پیمایش کالبدی و اجتماعی (پرسشگری از ساکنان محله) به وضعیت سنجی کاربری زمین محله سرافرازان شهر مشهد از منظر کارایی انرژی اقدام و در گام بعدی مبتنی بر پرسشگری از متخصصان و نخبگان مرتبط با موضوع این پژوهش و آشنا به موردپژوهی به تبیین میزان نقش و تاثیر برنامه ریزی کاربری زمین در راستای کاهش مصرف انرژی در سطح محله سرافرازان شهر مشهد پرداخته است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که بین مقوله های اثرگذار کاربری زمین ازجمله فرم و ساختار محلی، حمل و نقل و بخش ساختمان و کاهش مصرف انرژی در سطح محله سرافرازان رابطه ای معنادار، مستقیم و قوی وجود دارد و مقوله های اثرگذار کاربری زمین به طور معنی داری کاهش مصرف انرژی در سطح این محله را تبیین می کند. با وجود این، هرچند کاربری زمین محله سرافرازان در بخش ساختمان تا حدودی در راستای کارایی انرژی حرکت می کند، در دو بخش فرم و ساختار محلی و حمل و نقل اصولا کاربری زمین این محله در راستای کاهش مصرف انرژی نقش کمتری را ایفا می کند.

  کلیدواژگان: کاربری زمین، کارایی انرژی، توسعه پایدار، محله سرافرازان شهر مشهد
 • سید هادی طیب نیا*، محمد اکبرپور، صدیقه برمیانی صفحات 147-182

  در چند دهه اخیر، خزش شهرها و توسعه فیزیکی بدون برنامه شهرها، پیامدهای مثبت و منفی متعددی را بر سکونتگاه های پیراشهری تحمیل کرده است. در همین رابطه، پژوهش حاضر با هدف تحلیل پیامدهای اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و کالبدی-فضایی خزش شهری و الحاق روستاها به شهر در سکونتگاه های روستایی پیرامون شهر کرمان است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، در زمره تحقیقات توصیفی-تحلیلی است. گردآوری اطلاعات به دو روش کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل خانوارهای ساکن در سکونتگاه های روستایی پیرامون شهر کرمان است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 372 خانوار به دست آمد و نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده های گردآوری شده با استفاده از آمون های تی تک نمونه ای، فریدمن و تکنیک ماباک در محیط نرم افزارهای SPSS و Excel تجزیه وتحلیل شدند. نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان می دهد که پیامدهای منفی اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و کالبدی-فضایی خزش و الحاق روستاها به شهر در منطقه مورد مطالعه با میانگین 67/3 از پیامدهای مثبت با میانگین 26/3 بیشتر است. نتایج آزمون فریدمن نشان می دهد که از میان پیامد های مثبت، شاخص آگاهی های محیطی با میانگین رتبه ای 30/12 و شاخص بهبود زیرساخت ها با میانگین رتبه ای 08/10، رتبه بالاتری نسبت به سایر شاخص ها دارند. همچنین از میان پیامدهای منفی نیز شاخص آلودگی های محیطی با میانگین رتبه ای 8/5، تغییر کاربری اراضی با میانگین رتبه ای 54/5 و تعارضات فرهنگی با میانگین رتبه ای 38/5، رتبه بالاتری نسبت به سایر شاخص ها دارند. به طورکلی نتایج آزمون فریدمن نشان می دهد روستاهای پیرامونی شهر کرمان تحت تاثیر خزش شهری و الحاق روستاها به شهر کرمان قرار گرفته اند. درنهایت نتایج مدل ماباک نیز نشان می دهد که در میان روستاهای پیرامون شهر کرمان، روستای قایم آباد با مقدار Si 221/0 رتبه اول و روستای سعادت آباد با مقدار Si 103/0 در رتبه ششم قرار گرفته اند.

  کلیدواژگان: خزش شهری، الحاق روستا به شهر، سکونتگاه های روستایی پیراشهری، شهر کرمان
 • رستم صابری فر* صفحات 183-214

  تا سال 2025، 60 درصد از کودکان در شهرها زندگی خواهند کرد و این گروه برای رشد سالم و تحرک کافی، نیازمند محیطی سالم و ایمن هستند؛ اما مشکل این است که در اغلب شهرهای ایران چنین شرایطی فراهم نشده است. در این بررسی با روش پیمایشی مقطعی و بهره گیری از نقاشی، فضاهای سبز و بازی کودکان در مشهد، مورد ارزیابی قرارگرفت. به این منظور، نمونه ای به حجم 120 نفر از کودکان انتخاب شدند که بین 6 تا 15 سال سن داشتند. از کودکان درخواست شد عناصر مورد نیاز در پارک ها و زمین های بازی را در نقاشی خود ترسیم کنند. نقاشی های ترسیم شده، به روش تحلیل محتوا و مطابق پنج بعد اساسی فیزیکی، ادراکی، شناختی، عاطفی و اجتماعی که براساس مصاحبه اکتشافی با 30 نفر از کارشناسان بومی سازی شده بود، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بعد فیزیکی در بین سایر ابعاد، جایگاه مهم تری را به خود اختصاص می دهد. علاوه بر آن، رشد کودکان به صورت مرحله ای اتفاق می افتد و ترجیحات آن ها با توجه به مرحله رشد، کاملا متفاوت است. مطابق با یافته های این مطالعه، تا 9 سالگی کودکان به عناصر ادراکی توجه داشته و در 9 سالگی، به توسعه مهارت های شناختی تاکید دارند و در 13 سالگی و بیشتر، ابعاد عاطفی و اجتماعی، جایگاه بالاتری را به خود اختصاص می دهند. براین اساس، در صورت وجود این المان ها در پارک های شهری، هم سلامت و آمادگی جسمانی کودکان تامین خواهد شد و هم با حضور بیشتر کودکان در فضاهای شهری، سرزندگی، امنیت و اقبال بزرگسالان به این فضاها بیشتر خواهد شد.

  کلیدواژگان: محیط دوستدار کودک، نقاشی کودکان، پارک ها و فضاهای باز، مشهد
 • عبرت محمدیان*، مریم رحمتی، سمیه جهانتیغ مند صفحات 215-242
  در دهه های اخیر مفهوم هویت مکانی با سکونت انسان در جغرافیا شناختی مورد توجه قرار گرفته است. این مفهوم با معناداری زمین که بینش انسان در برخورد با هویت مکانی و آغازگاه پیدایش زیست جمعی است، مطالعه می شود. معناداری زمین، به معانی انسان از هویت مکانی، معنا و مفهوم بخشیده و آن را در نوع سازمندی اجتماعی تجلی می دهد.  این پژوهش هویت گسلی سازمندی باغشهر قزوین را با روش پدیدارشناسی و در چارچوب مکتب اصفهان مورد مطالعه قرار داده است. باغستان های پیرامون سازمندی باغشهر قزوین یک سیل بند هوشمندانه و زیرکانه در مقابل سیلاب ها است. در سازمندی باغشهر قزوین چندین سامانه رمززیست، پایداری و ماندگاری آن را تا امروز حفظ کرده اند. نتایج این مطالعه در سه گزاره مطرح شده است: 1. برخی از شهرهای نگاره سرزمینی ایران هویت گسلی دارند مانند سازمندی باغشهر قزوین، 2. مردم سازمندی باغشهر قزوین با معناداری زمین که شناختی از هویت مکانی است، در تقسیم میزان آب سیلابی در طومارها و سندهای تقسیم آب و چیدمان فضایی کشتزارها و با غستان ها، این سازمندی را 1000 سال پایدار نگه داشته اند، 3. بقای هر پدیده جغرافیایی مانند سازمندی باغشهر قزوین حاصل پایداری سامانه رمززیست ها و سازوکارهای آن ها در طی دوره هزار ساله است.
  کلیدواژگان: باغشهر، رمززیست، قزوین، معناداری زمین، هویت مکانی
|
 • Masoome Nazari, Rasoul Ghorbani *, Hassan Mahmoudzadeh Pages 1-30

  The uncontrolled development of cities in recent years has led to a lack of attention to the quality of the human environment and design for human societies, resulting in scattered urban growth and the formation of new neighborhoods in many Third World cities; Therefore, the present study, which is of a developmental-applied nature and descriptive-analytical method, has been carried out with the aim of evaluating the effective components on the environmental quality of the newly established neighborhoods of Manzaria and Shahrekord. The required data were collected using library studies and field surveys at the household level and the sample size was estimated to be 315 households according to the Cochran's formula. Using quantitative and statistical methods such as multiple regression, structural equations and fuzzy multivariate analysis in GIS environment, the degree of environmental quality and prioritization of effective components in the target areas are investigated. 54 quality indicators of urban environment have been studied in the form of 4 physical, economic, social and environmental indicators. In LISREL software, explicit indicators were prioritized and summarized based on the degree of importance and effectiveness, and a fuzzy logic model in GIS format was used to prepare effective indicators. The results show that there is a significant difference between the two neighborhoods in terms of environmental quality indicators; Thus, Manzaria neighborhood has a low environmental quality and Boram Pahneh neighborhood has a high environmental quality; In terms of having environmental quality indicators, priority in Manzaria neighborhood, physical, environmental, social and economic indicators with 0.511, 0.456, 0.287 and 0.266 percent, respectively, and Baram Pahneh neighborhood Order of priority, physical, social, environmental and economic indices with 0.548, 0.306, 0.294 and 0.278 percent have the most role in the environmental quality of Shahrekord, which indicates the importance of the physical dimension compared to other dimensions.

  Keywords: urban environment quality, Structural equations, GIS, newly established neighborhoods, Shahrekord
 • Mohammad Kazem Yavari, Alireza Sheakholeslami * Pages 31-54

  Urban open spaces have great potential for all kinds of urban activities, and one of the important functions of these spaces is leisure time, which has become more important in recent decades due to the rapid growth of urbanization and the revolution that has occurred in the lifestyle of citizens. Dealing with the issue of quality in urban open spaces for spending leisure time, and analyzing and identifying the most important indicators affecting the quality of these spaces can be especially important for managers and urban planners. Therefore, introducing a process that can provide a proper analysis and evaluation of urban open spaces and factors affecting their quality is important and is one of the goals of this research. This research has been carried out using a descriptive-analytical method with a quantitative-qualitative approach and as a case study. In this research, using theoretical foundations, 45 indicators of quality in urban open spaces were introduced (as an evaluation checklist) and then, using the exploratory walking technique, the mentioned indicators were evaluated in selected open spaces of Arak city. The necessary data has been collected. Then, by using a factor analysis structural measurement model, the influence coefficient of each indicator has been calculated as the weight of the criteria. And then, using the weight of each index and TOPSIS technique, the studied open spaces have been compared and ranked. In this way, a practical process for analyzing and evaluating the quality of urban open spaces for leisure time has been introduced. Based on the results, it was determined that the indicators "the existence of areas and facilities for games and excitement for all ages" and "the existence and conditions of cozy and secluded spaces and the facilities for creating climatic comfort" in improving the quality of urban open spaces for spending leisure time, are the most effective indexers. Also, among the studied open spaces in Arak city, the "Laaleh Amusement Park" and " Shohadaye Gomnaam Park" have won the first and second places, respectively, for spending leisure time.

  Keywords: Urban open spaces, leisure time, quality, arak
 • Seyyed Mojtaba Ghazi Mirsaeed *, Mobina Khanjani, Elnaz Najar Pages 55-96

  The old cities, which are often built based on the pedestrian model, had a favorable walkability level; But with the passage of time, especially after Pahlavi era and with a greater desire to use cars, this desirability started to decline. At the present time, the development of cities is car-oriented, while the walkable city encourages citizens to walk in the city by planning the environmental structure and land use. Based on this, the current research aimed to evaluate and compare the walkablity in developed urban neighborhoods at different periods and with different physical, social and economic characteristics. The research case study of Semnan city has been selected, which consists of three districts, and one neighborhood will be investigated from each district. Pachenar neighborhood is located in District 1 and the historical context of the city and formed the city's core. Golshahr neighborhood is located in the second district of Semnan city, and its formation and development are mostly related to the forties and the second Pahlavi period. Modiran neighborhood, located in the third district, has a new texture, and its formation is due to the development after the revolution and is mainly related to the 80s. The approach used in the research is descriptive-analytical, and the walk score method was used to evaluate the walkability in these three neighborhoods. This method is a valuable tool for quantitative measurement of walking in a specified urban area, which can be done in four steps and calculates the final score based on the distance of a user from her required users. These uses can be classified into five categories. If they are within 400 meters (a quarter of a mile) or less from the center of the neighborhood or the designated origin, they will be given the highest score, and if they are located at a greater distance, a lower score will be given to them. The results of using the walk score method in the research show that the Golshahr neighborhood in the second district is the most walkable among these three options due to the number and variety of activities and its location at an accessible distance for the residents. After Golshahr, the Pachenar neighborhood, in the first district, with its historical context and mainly lack of planning, has the most favorable situation. Finally, the Modiran neighborhood, in the third district, with a primarily residential structure, the least amount of variety of uses, narrow sidewalks, uniform the atmosphere of the neighborhood and the lack of identifying elements are placed in the last priority in terms of the pedestrian condition. On the other hand, according to the results of the research and field investigations, there are suggestions such as improving the condition of the lighting system, improving security, creating greenery on the side of the roads and increasing the visual quality of the roads, paving and improving the condition of the sidewalks, observing the human scale in constructions, increasing mixing Uses, improving the quality of urban furniture and the legibility of the environment (the ability to identify routes) and finally using attractive and diverse facades in buildings in order to improve the pedestrian condition in each of the neighborhoods.

  Keywords: walkability, Urban neighborhoods, walk score, Semnan City
 • Sepideh Zeidi, Rahmat Mohammadzadeh *, Alireza Alipour Pages 97-120

  Throughout history, many cities have been built for various reasons and abandoned after a while. Among these factors, we can mention the economic factor. This factor can be effective both in the deterioration of an urban fabric and in solving the problem of these areas. Today, it has been concluded that only the physical factor cannot be effective in solving its problems. Urban regeneration is one of the most important effective measures in this field, which deals with broad topics such as competitive economy and quality of life. Raste Kuche neighborhood is one of the old and central neighborhoods of Tabriz city, which is struggling with many economic, physical and social issues and problems. In this study, based on the approach of improving business points, urban design tools such as the evaluation of existing condition maps and the Ergon method were used for the purpose of urban regeneration in this neighborhood. With the help of these tools, the method of implementing this approach was shown in the neighborhood of Raste Kuche, and finally general and specific projects were considered for the neighborhood. General projects such as changing the width of the roads, lighting, arranging the appearance and landscape, changing the flooring and special projects such as the development of the neighborhood centers, the flower and plant exhibition, and the organization of the river-valley of Mehran-Roud were considered for the neighborhood. Therefore, it seems that with the operational implementation of the approach used in this study, several advantages will be obtained, including the creation of economic enterprises appropriate to the scale of the neighborhood and the organization of neighborhood roads, which, in the presence of an economic cycle and the subsequent increase in population, will tend to other changes. Positively increases in the neighborhood.

  Keywords: Urban Regeneration, BID Approach, Economic Activity, Raste-Kuche Neighborhood of Tabriz
 • Saeed Zanganeh Shahraki, Ali Hosseini *, Abolfazl Mansouri Etminan Pages 121-146

  According to available statistics and information, Iran ranks first in energy consumption in the world. Meanwhile, cities are the main consumers of energy (about two-thirds), and Mashhad is no exception. According to this issue, in recent years, planning in order to create cities that are optimal in terms of energy consumption has been considered as one of the most important goals of urban planning; In the meantime, it seems that land use planning at the level of urban neighborhoods, including the densely populated neighborhood of Sarafarazan in Mashhad, can help to optimize energy consumption by influencing different dimensions of the city's form and structure, building patterns, density, and transportation. In this way, this research has been carried out with the aim of verifying the role and effect of land use planning in order to reduce energy consumption in Sarafrazan neighborhood of Mashhad; Therefore, in the first step of this research, in the light of physical and social survey (questioning the residents of the neighborhood), the land use situation of Sarafarazan neighborhood of Mashhad city has been measured from the point of view of energy efficiency. In the next step, based on questioning experts and elites related to the topic of this research and familiar with the scope of the study, he explained the role and effect of land use planning in order to reduce energy consumption in the Sarafrazan neighborhood of Mashhad. The results of this research indicate that there is a significant, direct and strong relationship between the effective categories of land use, including local form and structure, transportation and building sector, and energy consumption reduction at the level of Sarafrazan neighborhood. Also, the effective categories of land use significantly explain the reduction of energy consumption at the level of this neighborhood. Nevertheless, although the land use of Sarafarazan neighborhood in the building sector is somewhat moving in the direction of energy efficiency, but in the two sectors of form and local structure and transportation, basically, the land use of this neighborhood plays a lesser role in reducing energy consumption.

  Keywords: Land Use, Energy Efficiency, sustainable development, Sarafrazan neighborhood of Mashhad
 • Seyed Hadi Tayebnia *, Mohamad Akbarpour, Sedighe Barmiani Pages 147-182

  In the last few decades, the creeping of cities and the unplanned physical development of cities have imposed many positive and negative consequences on peri-urban settlements. In this regard, the current research aims to analyze the economic, socio-cultural and physical-spatial consequences of urban sprawl and the annexation of villages to the city in rural settlements around the city of Kerman. The current research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of nature and method. The collection of information has been done in two ways: library and field. The statistical population of the research includes households living in rural settlements around the city of Kerman. The sample size was obtained using the Cochran formula, 372 households, and the samples were selected using the simple random sampling method. The collected data were analyzed in SPSS and Excel software environment using sample t-test, Friedman and Mabak technique. The results of the sample TT test show that the negative economic, socio-cultural and physical-spatial consequences of creeping and annexing villages to the city, in the studied area with an average of 3.67, are more than the positive consequences with an average of 3.26. The results of Friedman's test show that among the positive results, the environmental awareness index, with an average rating of 12.30, and the infrastructure improvement index, with an average rating of 10.08, have a higher rating than other indicators. Also, among the negative consequences, the index of environmental pollution, with an average rating of 5.8, land use change, with an average rating of 5.54, and cultural conflicts with an average rating of 5.38 have a higher rating than other indicators. In general, the results of Friedman's test show that the surrounding villages of Kerman city have been affected by urban sprawl and the annexation of villages to Kerman city. Finally, the results of the Mabak model also show that among the villages around Kerman city, Qaem Abad village ranks first with Si value of 0.221, and Saadat Abad village ranks sixth with Si value of 0.103.

  Keywords: urban creep, annexation of the village to the city, Suburban rural settlements, Kerman city
 • Rostam Saberifar * Pages 183-214

  By 2025, about 60%of children will live in cities. These children need a healthy and safe environment for healthy growth and sufficient movement. However, such conditions are not provided in most cities of Iran. Correcting these conditions requires careful scientific and research investigations. To provide the spaces needed by children, this research sought to find out the needs of this group through drawings. The current descriptive and analytical study was conducted using children's paintings. Hence, the sample was 120 children aged between 6 and 15 years old which was selected and asked to draw the elements needed in the playgrounds. The drawings were evaluated using the content analysis method and considering the physical, perceptual, cognitive, emotional, and social dimensions. According to the results, the physical dimension occupied a more important place among other dimensions. In addition, children's growth happens through stages, and their preferences are completely different depending on the stage of development. According to the findings of this study, children up to the age of 9 pay attention to perceptual elements. At the age of 9, they emphasize the development of cognitive skills, and at the age of 13 and older, the emotional and social dimensions are more important. The presence of these elements in urban parks can ensure the health and physical fitness of children, leading to more presence of children and subsequently increasing the vitality, security, and happiness of adults in these spaces.

  Keywords: child friendly environment, children's painting, parks, open spaces, Mashhad
 • Ebrat Mohammadian *, Maryam Rahmati, Somayeh Jahantighmand Pages 215-242
  The concept of space identity with human habitation in cognitive geography has been considered in recent decades. This concept is studied in the format land-meaningfulness which is human insight in dealing with space identity and original position of community life. The land-meaningfulness has given to the meanings of human of from space identity meaning and concept that manifests it in the type of social configuration. This research has studied the faulty identity of Qazvin Baghshahr configuration with the noumenonology method and within the framework of the Isfahan school. The gardens around the configuration of Qazvin Bagshahr are a smart and astutely dam against floods. In the configuration of Qazvin Baghshahr, several bio cryptography plexsuses have maintained its sustainability and durability until today. The results of this study are presented in three statements:Some cities of Iran land – context have a faulty identity, such as Qazvin Baghshahr configuration.People of Qazvin Baghshahr configuration have kept this configuration in a sustainable way for 1000 years with the land-meaningfulness which is recognition of space identity through the division of the amount of flood water in the scrolls and documents of water division and the spatial arrangement of fields and gardens.The survival of any geographical phenomenon like Qazvin Baghshahr configuration is the result of the bio cryptographys plexsuses stability and their mechanisms during the 1000-year period.
  Keywords: Baghshahr, BioCryptography, Land-meaningfulness, Qazvin, Space identity