فهرست مطالب

جامعه شناسی نهادهای اجتماعی - پیاپی 21 (بهار و تابستان 1402)

مجله جامعه شناسی نهادهای اجتماعی
پیاپی 21 (بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/27
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمد رضا طالبان*، احسان عسگری صفحات 7-28
  اهداف

  نسبت میان توسعه و نابرابری در ایران معاصر همواره از موضوعات مهم و چالش برانگیز بوده است که اذهان بسیاری از اندیشمندان جامعه ایران را به خود مشغول داشته است. در همین راستا، در مطالعه حاضر تلاش شده است با تکیه بر تحلیل همبستگی کانونیکال، ارتباط میان مجموعه متغیرهای سازنده سازه توسعه اقتصادی_اجتماعی و مجموعه متغیرهای سازنده سازه نابرابری اجتماعی در جامعه ایران مورد بررسی تجربی قرار گیرد.

  روش مطالعه

  با توجه به ماهیت موضوع و همچنین پرسش اصلی، پژوهش حاضر از حیث نوع مطالعه، تبیینی می باشد که از روش تطبیقی کمی درون کشوری با واحد تحلیل "ایران/ سال" برای دوره زمانی 1368 تا 1398 استفاده شده است.

  یافته ها

  مقدار ضریب همبستگی کانونیکال برای ریشه اصلی اول معادل 898/0 بوده است که مبین رابطه ای قوی بین ترکیبی از دو مجموعه متغیرهای نشانگر سازه های توسعه اقتصادی_اجتماعی  و نابرابری اجتماعی است. مجذور این همبستگی معادل با 806/0 بدست آمد که مبین آن بود که مجموعه متغیرهای سازنده توسعه اقتصادی _ اجتماعی توانسته اند حدود 81 درصد از تغییرات مجموعه متغیرهای سازنده نابرابری اجتماعی را پیش بینی و تبیین کنند. مقدار ضریب همبستگی کانونیکال تابع دوم نیز معادل 692/0 بدست آمد که با توجه به سطح معناداری آن مورد تفسیر قرار گرفت.

  نتیجه گیری

    نتایج همبستگی کانونیکال ریشه اول نشان داد که رابطه ای بسیار قوی (با ضریب همبستگی 90/0) میان ترکیبی خطی از دو مجموعه از متغیرهای سازنده توسعه اقتصادی-اجتماعی و نابرابری اجتماعی در ایران وجود داشته که از لحاظ آماری نیز کاملا معنادار بوده است. نتیجه نهایی آن که، افزایش شاخص های توسعه اقتصادی-اجتماعی در دوره زمانی 1368 تا 1398 در ایران، احتمال عمیق تر شدن میزان نابرابری اجتماعی را بشدت افزایش داده است.

  کلیدواژگان: توسعه اقتصادی، اجتماعی، نابرابری اجتماعی، ایران، تحلیل همبستگی کانونیکال
 • مهسا صادقی نژاد، محسن نوغانی دخت بهمنی*، احمدرضا اصغرپور ماسوله صفحات 29-76
  اهداف
  چهار هدف اصلی مطالعه حاضر عبارتند از: 1- شناسایی موقعیت کشورها در نظام جهانی علم؛ 2- شناسایی شروط لازم برای قرار گرفتن در موقعیت پیرامونی؛ 3- شناسایی مسیرهای علی منتهی به موقعیت پیرامونی؛ 4- توصیف شیوه های بهبود موقعیت پیرامونی.
  روش مطالعه
  پژوهش مبتنی بر دو روش تحلیل شبکه و تحلیل تطبیقی کیفی با رویکرد مجموعه های فازی بود. داده های ثانویه برمبنای مدل نظری پژوهش از پایگاه های داده بین المللی و مجموعه داده های متعدد برای بازه 2017-2002 گردآوری شدند. تعداد مشاهدات سال - کشور برابر با 2644 بود.
  یافته ها
  تحلیل موقعیت کشورها در نظام جهانی علم حاکی از اینکه در سال 2002، حدود 82 درصد کشورها در موقعیت پیرامونی نظام جهانی علم قرار داشتند که از این میزان فقط 7 درصد در فاصله زمانی مورد بررسی به موقعیت نیمه پیرامونی ارتقا یافتند. تحلیل شروط لازم نشان داد که دو شرط ارزش صادرات اندک و تبادل ضعیف دانشجوی بین الملل لازمه قرار گرفتن در موقعیت پیرامونی هستند، اما هیچ کدام به تنهایی به موقعیت پیرامونی نمی انجامند. سایر شروط عبارت بودند از: لیبرال دموکراسی، کارایی حکومت، توسعه انسانی، مشابهت اجتماعی، زبان انگلیسی و وابستگی به روابط استعماری. یافته های تحلیل کافی بیانگر اینکه ترکیب ارزش صادرات اندک و تبادل ضعیف دانشجوی بین الملل به موقعیت پیرامونی در نظام جهانی علم منتهی می شود. ترسیم فضای فاز کشورهای ارتقایافته نشان داد که افزایش ارزش صادرات در سنگاپور، افزایش تبادل دانشجوی بین الملل در ایران، آفریقای جنوبی، ترکیه، عربستان سعودی و کلمبیا و افزایش هر دو در رومانی به بهبود موقعیت این کشورها در نظام جهانی علم کمک نموده است.
  نتیجه گیری
  تغییر موقعیت پیرامونی به نیمه پیرامونی غالبا مقارن با یک تغییر کیفی در نظام اجتماعی است که این تغییر کیفی خود محصول تغییر عناصری از خرده نظام های اقتصادی یا اجتماعی یا هر دو است.
  کلیدواژگان: نظام جهانی علم، همکاری علمی بین المللی، موقعیت پیرامونی، مجموعه فازی، مسیر علی
 • مهرنوش فروتن*، خدیجه سفیری، طاهره میرساردوو صفحات 77-102
  اهداف

  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش خانواده های خاستگاه و خودساخته بر کارآفرینی زنان دانش آموخته آموزش عالی است. این هدف به دلیل تاثیر کارآفرینی زنان بر بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه اهمیت دارد و به دلیل نیاز پژوهشی، تحقیق آن ضرورت می یابد.

  روش مطالعه

  پژوهشی کیفی با روش نظریه زمینه ای، رویکرد طبیعت گرایی توصیفی- تحلیلی و ابزار مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته انجام شد. مشارکت کنندگان شامل زنان کارآفرین دانش آموخته آموزش عالی ساکن تهران و مطلعین است که از طریق نمونه گیری هدفمند و متوالی با تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند و مصاحبه پژوهش با 52 تن به اشباع رسید. برای تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک سه مرحله ای کدگذاری (باز، محوری و گزینشی)، مفاهیم ، مقولات و مضامینی به دست آمد که محتوای مدل پارادایمی و روایت داستان را تشکیل داد. برای تعیین روایی و پایایی از تکنیک های بازاندیشی، تکرارپذیری و تایید استفاده شده است.

  یافته ها

  یافته ها حاکی از تاثیر خانواده خاستگاه در ایجاد سرمایه های فرهنگی-توسعه ای، ارتباطی- انطباقی و عاطفی در فرد کارآفرین است؛ همچنین با ایفای نقش های تربیتی، الگویی، انگیزشی، فرصتی و حمایتی خواسته یا ناخواسته آنان را به سوی کارآفرینی هدایت می کنند. خانواده های خودساخته نیز با ایفای نقش-های الگویی، انگیزشی، فرصتی و حمایتی بر کارآفرینی آنان موثر هستند.

  نتیجه گیری

  با توجه به چگونگی تاثیر دو نوع خانواده، خانواده های خاستگاه می توانند با اصلاح سبک« ارتباطی- انطباقی» و گسترش فرهنگ «توسعه مدارانه»، بستر جامعه پذیری مناسبی را برای زنان فراهم آورند. خانواده های خودساخته نیز با حمایت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فرصت های برانگیختگی را برای آنان مهیا می کنند.

  کلیدواژگان: کارآفرینی، زنان، دانش آموخته آموزش عالی، خانواده، نظریه زمینه ای
 • معصومه قربانی، سید هاشم موسوی*، رضا علیزاده، هادی نوری صفحات 103-126
  اهداف

  طرد اجتماعی به عنوان یک پدیده مدرن می تواند بخشی از جامعه را از حقوق و فرصت ها محروم نماید. سیاستگذاران برای جلوگیری از تولید نارضایتی ها توجه بیشتری در دو دهه اخیر به این مساله نشان داده اند. در دنیای مدرن به دلیل توجه به شهرنشینی، روستاییان در معرض طرد اجتماعی قرار دارند. مطالعه حاضر با توجه به حساسیت نظری این مفهوم به تجربه طرد اجتماعی روستاییان شهرستان شفت استان گیلان پرداخته است.

  روش مطالعه

  این پژوهش با روش کیفی و استراتژی نظریه داده بنیاد در پی فهم تجربه طرد اجتماعی روستاییان بوده و میدان مطالعه روستاهای راسته کنار و چماچای شهرستان شفت است. مشارکت کنندگان شامل 22 نفر از روستاییان بودند که به صورت هدفمند و با معیار اشباع نظری انتخاب شدند. اعتبار داده های حاصل از مصاحبه ها پس از تحلیل، با روش بازبینی توسط محققین در حوزه علوم اجتماعی تعیین شد.

  یافته ها

  مقوله ی هسته ی پژوهش «تجربه های طرد از مقاومت تا مهاجرت» است؛ مفاهیم به دست آمده 78 مورد بوده و مقولات اصلی عبارت اند از سنت، سیاست های تبعیض آمیز، ساختارهای ناکارآمد، بازتولید نارضایتی و استراتژی مواجهه به صورت فعالانه و منفعلانه است. همچنین تعداد مقولات فرعی 16 مورد است که مهم ترین آنها شامل فرهنگ روستایی، ارث، ناکارآمدی مسوولان، حاکمیت دلالی، مشکلات اقتصادی، احساس محرومیت و تغییر بافت فرهنگی روستا است.

  نتیجه گیری

  طبق یافته ها دو نوع تجربه طرد رخ می دهد، برخی ها روستاها را ترک می کنند و تاب تحمل گرفتاری های روستا را ندارند و در عوض پشیمانی و مشکلات شهری در انتظارشان است و برخی دیگر به ترک روستا راضی نمی شوند و در برابر سختی ها مقاومت می کنند. مهم ترین عامل برای کنترل طرد اجتماعی در روستاهای مورد مطالعه افزایش امکانات و زیرساخت ها و کاهش احساس محرومیت است.

  کلیدواژگان: طرد اجتماعی، نظریه زمینه ای، شفت، مهاجرت، روستا
 • میلاد بگی*، نسترن کریمی آرام صفحات 127-158
  اهداف
  خانواده گرایی به عنوان ویژگی بارز جامعه ایرانی طی دهه های اخیر با تغییراتی همراه بوده است. هدف مطالعه حاضر، بررسی تاثیر جایگزینی نسلی بر وقوع این تغییرات با استفاده از تحلیل داده های پیمایش ارزش های جهانی طی دوره 1399-1379 است. هرم های جمعیتی بر حسب تحصیلات نشان داد جایگزینی نسلی سبب ایجاد تغییرات گسترده ای در ساختار جمعیتی ایران شده است.
  روش مطالعه
  پژوهش حاضر به روش کمی و با استفاده از تکنیک تحلیل ثانویه انجام گرفته است. داده‎های مورد استفاده برای این مطالعه از پیمایش ارزش های جهانی اقتباس شد. جامعه‎ی آماری شامل همه‎ی ایرانیان 15 ساله و بالاتر است. نمونه گیری نیز با روش خوشه‎ای چند مرحله‎ای انجام گرفته است.
  یافته ها
  ماهیت کلی خانواده، اهمیت و اعتماد به آن در همه نسل ها مشابه است. اما در مورد رفتارهای درون خانواده، تفاوت ها آشکار است. نسل های جوان تر دیدگاه های رادیکال تری دارند. پذیرش طلاق و سقط جنین، منسوخ دانستن ازدواج و مخالفت با مراقبت از والدین توسط فرزندان در بین آن ها بیشتر است. تفاوت های معناداری در میزان خانواده گرایی نسل ها مشاهده شد و تفاوت متولدین 1370 و پس از آن با پیشینیانشان چشمگیرتر است. دلیل آن می تواند دوران جامعه پذیری متفاوت آن ها باشد که مشخصه ی اصلی آن گسترش رسانه های جمعی و اینترنت است که بر شکل گیری اندیشه های مدرن جوانان اثرگذار است. سکولاریسم، ارزش های پسامادی گرایانه و بی اعتقادی مذهبی که تاثیر منفی بر خانواده گرایی داشتند، در بین آن ها بیشتر است.
  نتیجه گیری
  انتظار می رود با گسترش این ارزش ها و تداوم روند جایگزینی نسلی، میزان خانواده گرایی در آینده کاهش بیشتری داشته باشد. هرچند سیاست ها و برنامه های دولت می تواند این روند را تسریع یا آهسته سازد.
  کلیدواژگان: خانواده گرایی، جایگزینی نسلی، ارزش های خانوادگی، نسل، پیمایش ارزش های جهانی
 • جمال محمدی*، سروه امجدی، راضیه رایان پور صفحات 159-178
  اهداف
  طی دهه های اخیر، تنها-زیستی در میان زنان مطلقه شهر سنندج روند روبه رشدی داشته است. توصیف تجارب، تفسیر و درک زنان از تنهازیستی و جهان پدیداری و پاسخ به اینکه «جهان تنها-زیستی» در تجربه زیسته یک زن مطلقه تنها-زیست، به چه شکلی حضور دارد، از اهمیت زیادی برخوردار است.
  روش مطالعه
  روش شناسی پژوهش حاضر کیفی است؛ به همین منظور با رویکرد پدیدارشناسی تفسیری با 23 نفر از زنان مطلقه تنها-زیست در شهر سنندج مصاحبه شده است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها، از روش شش مرحله ای ون مانن استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های به دست آمده از تجربه زیسته زنان تنها-زیست پس از طلاق نشان از درک تنها-زیستی به مثابه گسترش دامنه اختیارات و آزادی های بیشتر، نبود بار مضاعف بر دوش پدر و مادر و حفاظت از فرزندان دارد. به همین جهت احساس متفاوتی نسبت به تنها-زیستی پس از طلاق در بین زنان مشارکت کننده شکل گرفته که برای دسته ای زنان احساس تنها-زیستی به مثابه تجربه ای ناخوشایند و برای دسته ای دیگر، به مثابه استعاره ای رهایی بخش تلقی شده است. درک و تفسیر زنان تنها-زیست از جهان پدیداری بر خود-حمایت گری و تاب آوری رشددهنده در برابر مشکلات، دگردیسی در رفتارها و خودانگاره زنانه، بازمعنابخشی به زیست جهان و خودکنترلی و مهار نیاز جنسی دلالت دارد.
  نتیجه گیری
  تنهازیستی آثار و پیامدهای متفاوتی بر زندگی زنان بر جای گذاشته که در ذیل چهار مضمون کلی «رشد فردیت»، «استقلال شخصی»، «طرد اجتماعی» و «خلا تکیه گاه در فرزندان» دسته بندی شده است. برساخت های معنایی پژوهش حاضر نشان می دهد که زنان تنها-زیست، در حال تجربه زیست جهانی دشوار توام با مشکلات خاص خود هستند که حمایت از سوی جامعه را به صورتی همه جانبه می طلبد.
  کلیدواژگان: زنان مطلقه، تنها زیست، پدیدارشناسی، رشد فردیت، استقلال شخصی
 • امید بابائی، محمد جواد زاهدی مازندرانی*، امیر ملکی صفحات 179-208
  اهداف
  وظیفه جامعه شناسی دین، شناخت صورت های گوناگون بهره گیری از دین است که افراد به کار می گیرند. بنابراین، دینداری همان بهره و کاربرد دین در چارچوب زندگی روزمره افراد است که به فراخور موقعیت اقتصادی و اجتماعی آنان شکل های متنوعی پیدا کرده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت دینداری طبقه متوسط جدید است.
  روش مطالعه
  این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش نظریه داده بنیاد انجام گرفته است. مشارکت کنندگان در این پژوهش دینداران طبقه متوسط جدید در شهرکرد هستند که از طریق نمونه گیری هدفمند از نوع ملاک محور انتخاب شده اند. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساخت یافته با شانزده نفر از افراد این طبقه جمع آوری شده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی و برای تامین روایی و پایایی از معیارهای گوبا و لینکلن استفاده شده است.
  یافته ها
  یافته های تحقیق بیانگر نوزده مقوله منتخب است که در قالب یک مدل پارادایمی با مقوله محوری (عرفی شدن کنشگری دینی طبقه متوسط جدید)، شرایط علی (نوگرایی، عقل گرایی، علم گرایی، فردگرایی و مادی گرایی)، شرایط زمینه ای (جامعه پذیری دینی غیر الزام آور)، شرایط مداخله ای (پایگاه اقتصادی - اجتماعی بالا)، راهبردها (دینداری عقلانی، دینداری نوگرا، دینداری اخلاق گرا، دینداری گزینشی و دینداری سکولار)، و پیامدها (کاهش نقش دین در زندگی روزمره، نگرش این جهانی به دین، خود تشخیصی در امور دینی، مدارای دینی، تقدس زدایی و گرایش به معنویت های جدید) سازمان یافته است.
  نتیجه گیری
    نتایج بیانگر آن است که گر-چه دینداری طبقه متوسط جدید از شکل سنتی آن فاصله و شکل های متفاوتی را به خود گرفته، اما عناصر دینی هنوز از ذهنیت جمعی این طبقه رخت برنبسته و با آن همنشین و همراه است.
  کلیدواژگان: دینداری، طبقه متوسط جدید، نظریه داده بنیاد، عرفی شدن
 • اسماعیل جهانی دولت آباد*، محمد شیری، طاها عشایری صفحات 209-233
  اهداف
  ازدواج، قراردادی اجتماعی بوده و مبنی بر عرف، قانون و مذهب هر جامعه ای تعیین می شود. بنیان شکل گیری و پایداری نهاد خانواده، بستگی به فرهنگ ازدواج دارد. تمایل به ازواج در جامعه ایرانی با گذار از جهان سنتی به مدرنیته، تغییرات ارزشی- هنجای، تحول از نظام خانواده گسترده به هسته ای و همچنین سبک زندگی نوین؛ روند کاهشی داشته است. هدف اصلی تحقیق مطالعه تاثیر شاخص های کلان اقتصادی بر نرخ ازدواج در استان های کشور طی بازه زمانی 1390-1400 است.
  روش مطالعه
  روش تحقیق این پژوهش اسنادی و بر پایه تحلیل ثانویه است.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد که امروزه ازدواج کنشی عقلانی - عاطفی بوده و در اثر فشارهای اقتصادی؛ بعد عقلانی آن نقش تعیین کننده در نرخ و میزان ازدواج دارد. افزایش آمارهای طلاق؛ فشارهای مالی بر زندگی زوجین؛ بی ثباتی اقتصادی؛ فضای کسب وکار نامساعد و ناپایدار به کنش های محتاطانه (سود- زیان، کنش مبادله ای، گریز از زیان اقتصادی-اجتماعی) در مسیله ازدواج شده است و در نتیجه با در دهه 90 (فاصله زمانی 1390-1400) هم زمان با افزایش ضریب جینی، نرخ تورم و بیکاری و همچنین کاهش نرخ مشارکت اقتصادی) در کنار آگاهی جامعه از شرایط موجود (افزایش طلاق و مهریه سنگین)؛ تمایل به ازدواج کاهش یافته است،
  نتیجه گیری
    انتظار می رود که برای حفظ پنجره جمعیتی جامعه و پایداری نهاد و فرهنگ نظام خانواده ایرانی؛ به طوری جدی در شاخص های کلان اقتصادی برنامه ریزی و سیاست گذاری علمی بلندمدت صورت بگیرد.
  کلیدواژگان: نرخ ازدواج، بی ثباتی اقتصادی، تحولات خانواده، انتخاب عقلانی
 • کریم رضادوست، جعفر هزارجریبی، احسان کاظمی، هیدا طوافی* صفحات 235-277
  اهداف
  پژوهش حاضر با هدف تبیین جامعه شناختی زمینه های نارضایتی و رفتارهای اعتراضی دو دهه اخیر (1380- تابستان 1400) در ایران با تاکید بر اعتراضات در استان خوزستان صورت گرفت.
  روش مطالعه
  پژوهش برای دستیابی به هدف فوق از روش تحلیل گفتمان بهره برده است. مشارکت کنندگان پژوهش 34 نفر از افراد مطلع، معتمدین محلی و افراد دارای قدرت تحلیل مسایل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، مدیران و کارشناسان سازمان های مختلف در حوزه فضای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی، اساتید دانشگاه و کارشناسان متخصص و آشنا به موضوع و متون موجود در زمینه وضعیت نارضایتی و اعتراضات موجود در دو دهه اخیر می باشد. این مشارکت کنندگان با استفاده از نمونه گیری نظری در فرآیند جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها انتخاب شده اند. داده ها با استفاده از روش مصاحبه عمیق جمع آوری و به کمک روش تحلیل گفتمان لاکلو و موف از طریق مراحل سه گانه (ترسیم فضای گفتمانی، غیریت سازی و مفصل بندی) تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  تحلیل گفتمان متون بازگوکننده آن بود که دال شناور اعتراضات و نا آرامی های در خوزستان با برجسته سازی «انباشت مطالبات مردم» به عنوان دال اصلی، رویکرد گفتمان اعتراضات و نا آرامی های در دو دهه اخیر در خوزستان را برای ما آشکار می نماید. چنین برجسته سازی ای، معرف وقته ها یا مدلول هایی خاص خود می باشد؛ بطوریکه «نابرابری منطقه ای» «بحران آبی و خشکسالی» «معضلات زیست محیطی» «عدم حکمرانی خوب شهری» «احساس ناکامی و ناامیدی» «طایفه گرایی» «کنشگری بازیگران مختلف» «معیشت محوری» «احساس محرومیت نسبی» به عنوان وقته ها و دال های اصلی مفصل بندی گفتمان نارضایتی در دو دهه اخیر در خوزستان را سامان می دهند.
  نتیجه گیری
  تحلیل گفتمان به روش لاکلاو و موف در خصوص نارضایتی ها در دو دهه اخیر در خوزستان، مبین آن است که مشکلات به جامانده از انبوه مسایل حل نشده استان خوزستان، کار را به نقطه جوش رسانده است و در این میان، ترکیبی از احساسات و ادراکات مردم خوزستان نیز بر رفتار و کنش سیاسی آنان تاثیر گذار بوده و در نهایت، بروز رفتار اعتراضی و پدیده ناآرامی را شکل داده است. بر اساس نتایج، مفصل بندی گفتمان حاکم بر رفتارهای اعتراضی و نارضایتی های اجتماعی در دو دهه اخیر ترسیم گردیده است.
  کلیدواژگان: نارضایتی اجتماعی، رفتار اعتراضی، نهاد سیاسی، نهاد اقتصادی، تحلیل گفتمان
 • حامد شیری*، مهدی قادری، سحر کهنه پوشی صفحات 279-307
  اهداف
  سازمان های مردم نهاد (سمن) به مثابه پدیده های نوظهور در واکنش به ناکارآمدی بخش خصوصی و دولتی و در پاسخ به ملزومات گفتمان توسعه در نیمه دوم قرن بیستم گسترش یافته و امروزه به عنوان یکی از مهمترین بازیگران جامعه مدنی نقش انکارناپذیری در توسعه مشارکتی و  دموکراسی ایفا می کنند. در این چارچوب مقاله حاضر به مطالعه سازمان های مردم نهاد شهر مریوان از خلال بیانیه هایی می پردازد که این نهادها در طول یک دهه اخیر منتشر کرده اند. بیان نظری موضوع با بررسی ادبیات موجود و با استناد به نظریه های جامعه مدنی، سرمایه اجتماعی و نظریه جنبش های اجتماعی جدید صورت بندی شده است.
  روش
  این مطالعه به شیوه اسنادی و با کاربرد تکنیک تحلیل محتوا به اجرا درآمده است. واحد تحلیل بیانیه هایی است که تعدادی از سمن-های مریوان در فاصله 1391 تا 1400 منتشر کرده اند.
  یافته ها
  بر طبق یافته ها عمده بیانیه ها به صورت جمعی و مشترک منتشر شده و سمن های محیط زیستی، علمی، اجتماعی و فرهنگی بیشترین مشارکت را در آن داشته اند. «محیط زیست»، «زنان» و «جامعه مدنی» موضوعاتی است که بیشترین اهمیت و اولویت را برای سمن ها دارد. لحن بیانیه ها بیانگر موضع مطالبه گرانه (انتقادی) از نهادهای حکومتی و ایفای نقش روشنگرانه نسبت به جامعه است. سیاست هویت و به عبارتی سیاسی شدن سمن ها متاثر از هویت کردی از دیگر یافته های مهم این مقاله است.
  نتیجه گیری
  به طور کلی سمن های مریوان در بستر شرایط موجود توانسته اند نقش ها و کارکردهای مورد انتظار از سازمان های جامعه مدنی را به خوبی ایفا کنند.
  کلیدواژگان: سازمان مردم نهاد (سمن)، سازمان غیردولتی، جامعه مدنی، سیاست هویت، مریوان
|
 • Mohammadreza Taleban *, Ehsan Asgari Pages 7-28
  Objectives

  The relationship between development and inequality in contemporary Iran has always been one of the most important and challenging issues that has occupied the minds of many thinkers in Iranian society. In this regard, in the present study, an attempt has been made to experimentally examine the relationship between the set of variables that make up the socioeconomic development construct and the set of variables that make up the construct of social inequality in Iranian society by relying on canonical correlation analysis.

  Methods

  Considering the nature of the topic as well as the main question, the current research is an explanatory one that the in-country quantitative comparative method was used with the unit of analysis “Iran/year” for the period from 1368 to 1398.

  Results

  The value of the canonical correlation coefficient for the first principal root was equal to 0.898, which indicated a strong relationship between the combination of two sets of variables indicating the constructs of socioeconomic development and social inequality. The square of this correlation was equal to 0.806, which showed that the set of variables that make up socioeconomic development have been able to predict and explain about 81% of the changes in the set of variables that make up social inequality. The value of the canonical correlation coefficient of the second function was also equal to 0.692, which was interpreted according to its significance level.

  Conclusion

  The first root canonical correlation results showed that there was a very strong relationship (with a correlation coefficient of 0.90) between a linear combination of two sets of variables that make up socio-economic development and social inequality in Iran, which was statistically significant. The final result is that the increase in socio-economic development indicators between 1368 and 1398 in Iran has greatly increased the possibility of social inequality.

  Keywords: economic, social development, social inequality, Iran, canonical correlation analysis
 • Mahsa Sadeghinezhad, Mohsen Noghani Dokht Bahmani *, Ahmadreza Asgharpourmasouleh Pages 29-76
  Objectives
  The four main objectives of the study are: 1- Identifying the countries’ position in the world’s scientific system; 2- Identifying the necessary conditions for the peripheral position; 3- Identifying the causal paths leading to the peripheral position; 4- Description of ways to improve the peripheral position.
  Methods
  The research was based on network analysis and fuzzy-sets qualitative comparative analysis. The data were secondary and were collected based on the theoretical model of research from international databases and different data sets for the period 2002-2017. The number of country-year observations was 2644.
  Results
  The countries’ position analysis in the world’s scientific system indicated that in 2002, nearly 82% of countries were in the peripheral position, of which only 7% were promoted to the semi-peripheral position during the studied period. The analysis of the necessary conditions showed that low exported value and weak exchange of international students are necessary to be placed in a peripheral position, but none of them alone lead to a peripheral position. Other conditions were liberal democracy, government effectiveness, human development, social similarity, English language, and dependence on colonial relations. The sufficient analysis indicated that the combination of low exported value and weak exchange of international students leads to a peripheral position in the world’s scientific system. Drawing the phase space of the upgraded countries showed that Singapore's position improved through increasing exported value. However, countries such as Iran, South Africa, Turkey, Saudi Arabia, and Colombia have achieved the same outcome through increasing international student exchange. Romania is the only country whose position improvement was due to an increase in both conditions.
  Conclusion
  The change of peripheral position to semi-peripheral often coincides with a qualitative change in the social system, which is the product of changing elements of the economic or social subsystems or both.
  Keywords: World’s Scientific System, International Scientific Collaboration, Peripheral Position, Fuzzy-set, Causal Path
 • Mehrnoush Foroutan *, Khadijeh Safiri, Tahereh Mirsardo Pages 77-102
  Objectives

  The aim of this research is to investigate the role of families of origin and self-made families on the entrepreneurship of women with higher education. This goal is important because of the effect of women's entrepreneurship on improving the economic and social status of society; therefore, due to the need for research, conducting this research becomes necessary.

  Methods

  Qualitative research was conducted with grounded theory method, descriptive-analytical naturalistic approach, and semi-structured in-depth interview tool. The participants include women entrepreneurs who have graduated from higher education and living in Tehran and informants who were selected through targeted and consecutive sampling with the snowball technique and the interviewees of the study reached saturation with 52 people. For data analysis, using the three-step coding technique (open, central, and selective), concepts, categories, and themes were obtained that formed the content of the paradigmatic model and the narrative of the story. Rethinking, repeatability, and verification techniques have been used to determine validity and reliability.

  Results

  The findings indicate the influence of the family of origin in creating cultural-developmental, communicative-adaptive, and emotional capital in the entrepreneur; Also, by playing the role of education, model, motivation, opportunity, and support they lead them to entrepreneurship, willingly or unwillingly. Self-made families are also effective in their entrepreneurship by playing exemplary, motivational, opportunity, and support roles.

  Conclusion

  Considering the effect of two types of families, the families of origin can provide a suitable socialization platform for women by modifying the "adaptive-communicative" style and expanding the "development-oriented" culture. Self-made families also provide them with opportunities for stimulation with economic, social, and cultural support.

  Keywords: Entrepreneurship, women, Higher education graduate, Family, grounded theory
 • Masoumeh Ghorbani, Seyed Hashem Mousavi *, Reza Alizadeh, Hadi Noori Pages 103-126

  Social exclusion as a modern phenomenon can deprive a part of society from rights and opportunities. Policymakers have paid more attention to this issue in the last two decades in order to prevent dissatisfaction. In the modern world, due to the attention to urbanization, villagers are exposed to social exclusion. According to the theoretical sensitivity of this concept, the present study deals with the experience of social exclusion of the villagers of Shaft city, Gilan province. This research with the qualitative method and data theory strategy of the foundation seeks to understand the experience of social exclusion of the villagers and the field of study is Rastekanar and Chamacha villages of Shaft city. The participants included 22 villagers who were selected purposefully and with theoretical saturation criteria. After analysis, the validity of the data obtained from the interviews was determined by the review method by researchers in the field of social sciences. The core category of the research is "experiences of rejection from resistance to migration"; According to the findings, there are two types of rejection experiences, some people leave the villages and do not have the patience to bear the problems of the village, and instead regret and urban problems await them, and others are not satisfied with leaving the village and resist the hardships. The result is that the social exclusion of the villagers as an example of the discriminatory behavior and inefficiency of the government and local officials, in addition to the negative consequences for the people, causes the marginalization of the natives and the excessive presence of non-natives in the villages.

  Keywords: Social exclusion, contextual theory, shaft, migration, Village
 • Milad Bagi *, Nastaran Karimi Aram Pages 127-158
  Objectives
  The prominent feature of Iranian society, familism, has changed in recent decades. This study investigates the effect of cohort replacement on these changes.
  Methods
  For this porpose, we analyzed WVS data during 2000-2020 and Wittgenstein center data.
  Findings
  Demographic pyramids based on education reveal that cohort replacement has significantly transformed Iran's demographic composition. All cohorts accept the family as a totality and there is a consensus on its importance. However, differences are considerable when it comes to behaviors within the family. The younger generations’ attitudes are more radical. Divorce and abortion acceptance are higher among them. Most of them consider marriage as an outdated institution; fewer believe that having children is a social obligation or taking care of parents is the responsibility of children. The familism varies significantly between cohorts and the difference between the 1990s cohort with their predecessors is more evident. They experienced different socialization. They have been raised in an era in which mass media and the Internet evolved, which positively affects young people's formation of modern thoughts. The 1990s cohort has a higher disbelief, secular and post-materialist values that decrease familism.
  Conclusion
  The expansion of these values and continuation of the cohort replacement will lead to a further decline in familism in the future. However, government policies can accelerate or slow down this process.
  Keywords: familism, cohort replacement, family values, generation, World Values survey
 • Jamal Mohamadi *, Serwa Amjadi, Razieh Rayanpour Pages 159-178
  Objectives
  During recent decades, the number of solo-living divorced women in Sanandaj has been growing. It is very important to describe women's experiences, interpretation, and understanding of loneliness and the phenomenal world, and to answer how the "world of loneliness" is present in the lived experience of a lonely divorced woman.
  Methods
  The methodology of the current research is qualitative and for this purpose, 23 divorced solo-living women in Sanandaj city were interviewed with the interpretive phenomenological approach. Van Manen's six-step method was used to analyze the data.
  Results
  The findings obtained from the lived experience of solo-living women show the understanding of living alone as an extension of the scope of more options and freedoms, the absence of a double burden on the shoulders of parents, and the protection of children. For this reason, a different feeling towards living alone after divorce has been formed among participating women. For some women, the feeling of living alone is considered as an unpleasant experience, and for another group, as a liberating metaphor.
  Conclusion
  The understanding and interpretation of solitary women from the phenomenal world implies self-support and developing resilience against problems, transformation in female behaviors and self-image, reinterpretation of life in the world and self-control, and restraint of sexual need. Living alone has left different effects and consequences on women's lives, which are categorized under four general themes: "individual growth", "personal independence", "social rejection" and "vacuum of support of children". Based on the semantic constructions of the present study, it shows that women living alone are experiencing a difficult life in the world with their own problems, which requires the support of society in an all-round way
  Keywords: Divorced women, living alone, phenomenology, individuality development, personal independence
 • Omid Babaei, Mohammad Javad Zahedi Mazanderani *, Amir Maleki Pages 179-208
  Objectives
  The task of the sociology of religion is to know the various ways of using religion that people use. Therefore, religiosity is the benefit and application of religion in the context of people's daily lives, which has found various forms according to their economic and social situation. The purpose of the current research is to investigate the state of religiosity of the new middle class.
  Methods
  This research has been conducted with a qualitative approach and grounded theory method. The participants in this research are religious activists of the new middle class in Shahrekord, who were selected through purposeful sampling. The data was collected through semi-structured interviews with sixteen people in this class. In order to analyze the data, open, axial, and selective coding methods were used, and Guba and Lincoln’s criteria were used to ensure validity and reliability.
  Results
  The resultes show nineteen selected categories in the form of a paradigmatic model with a main category (secularization of religious activism of the new middle class), causal conditions (modernism, rationalism, scientism, individualism, and materialism), background conditions (non-mandatory religious socialization), intervention conditions (high socioeconomic status), strategies (rational religiosity, modern religiosity, ethical religiosity, selective religiosity, and secular religiosity), and consequences (decrease the role of religion in daily life, worldly attitude towards religion, self-diagnosis in religious matters, religious tolerance, desacralization, and tendency towards new spiritualities) are organized.
  Conclusion
  The results show that although the religiosity of the new middle class has taken different forms and distances from its traditional form, religious elements have not yet disappeared from the collective mentality of this class and are accompanying it.
  Keywords: religiosity, new middle class, grounded theory, secularization
 • Esmaeil Jahani Dolatabad *, Mohammad Shiri, Taha Ashayari Pages 209-233
  Objectives
  Marriage is a social contract and is determined based on the custom, law, and religion of each society. There has been a declining trend in the desire to get married in Iranian society with the transition from the traditional world to modernity, value-normative changes, transformation from the extended family system to the nuclear one, as well as the new lifestyle. The main goal of this research is to examine the effect of macroeconomic indicators on the marriage rate in the provinces of the country during the period of 2014-2015. Study
  method
  The research method of this research is a documentary that is based on secondary analysis of data related to the marriage variable was taken from the statistics of the country's state registration organization.
  Findings
  The results show that today marriage is a rational-emotional action and due to economic pressures its rational dimension plays a decisive role in the rate and amount of marriage. Increasing divorce statistics, financial pressures on the lives of couples, economic instability, and unfavorable and unstable business environment have led to prudent actions (profit-loss, exchange action, avoidance of economic-social loss) in the problem. As a result, in the 90s (1390-1400) at the same time as the Gini coefficient increased, the inflation rate and unemployment as well as the decrease in the rate of economic participation) along with society's awareness of the existing conditions (increasing divorce and heavy dowry), the desire to marry has decreased.
  Conclusion
  Based on these findings, it is expected that in order to maintain the demographic window of the society and the stability of the institution and culture of the Iranian family system, long-term scientific planning and policymaking should be done seriously in macroeconomic indicators.
  Keywords: Marriage rate, economic instability, family changes, Rational choice
 • Karim Rezadoost, Jafar Hezar Jaribi, Ehsan Kazemi, Hida Tavafi * Pages 235-277
  Objectives
  The current research was carried out with the aim of sociologically explaining the grounds of dissatisfaction and protest behaviors in the last two decades (summer 1400-1380) in Iran, with an emphasis on protests in Khuzestan province.
  Methods
  The research has used the discourse analysis method to achieve the above goal. The research participants are 34 knowledgeable people, local trustees and people with the ability to analyze social, cultural and political issues, managers and experts of various organizations in the field of cultural, social, political and security environment, university professors and expert experts familiar with the subject and texts. It is related to the state of dissatisfaction and protests in the last two decades. These participants were selected using theoretical sampling in the process of data collection and analysis. The data were collected using the in-depth interview method and analyzed with the help of Laclou and Mouffe's discourse analysis method through three steps (drawing the discourse space, alienating and articulating).
  Results
  The discourse analysis of the texts revealed that the floating sign of protests and unrest in Khuzestan by highlighting the "accumulation of people's demands" as the main sign, reveals the approach of the discourse of protests and unrest in Khuzestan in the last two decades. Such highlighting is indicative of its own specific times or meanings; So that "regional inequality", "water crisis and drought", "environmental problems", "lack of good urban governance", "feeling of failure and hopelessness", "tribalism", "activism of different actors", "economy-centered", "feeling of relative deprivation" as the main moments and signifiers. They organize the articulation of the dissatisfaction discourse in the last two decades in Khuzestan.
  Conclusion
  Discourse analysis according to Laclau and Mouffe regarding dissatisfactions in the last two decades in Khuzestan shows that the problems left over from the multitude of unresolved issues in Khuzestan province have brought the work to a boiling point, and in the meantime, a combination of people's feelings and perceptions. Khuzestan has also influenced their behavior and political action and finally, it has formed the emergence of protest behavior and the phenomenon of unrest. Based on the findings, the articulation of the ruling discourse on protest behaviors and social dissatisfactions in the last two decades has been drawn.
  Keywords: Social dissatisfaction, protest behavior, political institution, economic institution, Discourse analysis
 • Hamed Shiri *, Mehdi Ghaderi, Sahar Kohnepooshi Pages 279-307
  Objectives
  Non-governmental organizations (NGOs), as emerging phenomena in response to the inefficiency of the private and public sectors and the requirements of the development discourse in the second half of the 20th century, have expanded and today, they play an undeniable role in participatory development and democracy as one of the most important actors of civil society. In this context, this article aims to study the non-governmental organizations in Marivan through the statements have published by these organizations during the last decade. The theoretical statement of the subject is formulated by referring to the theories of civil society, social capital, and the theory of new social movements.
  Methods
  this study has been carried out in a documentary way using the content analysis technique. The unit of analysis consists of the statements published by several NGOs in Marivan between 2012 and 2021.
  Results
  According to the findings, most of the statements were published collectively and jointly, and the environmental, scientific, social, and cultural NGOs had the highest contribution in it. "Environment", "women" and "civil society" are the topics that have the most importance and priority for NGOs. The tone of the statements shows a demanding (critical) position from government institutions and playing an enlightened role towards society. Another important result of this article is the predominance of identity politics and in other words the politicization of NGOs affected by Kurdish identity.
  Conclusion
  It can be argued that Marivan's NGOs have been able to fulfill the roles and functions expected from civil society organizations properly.
  Keywords: Non-Governmental Organization (NGO), civil society, Identity Politics, Marivan City