فهرست مطالب

جامعه شناسی نهادهای اجتماعی - پیاپی 22 (پاییز و زمستان 1402)

مجله جامعه شناسی نهادهای اجتماعی
پیاپی 22 (پاییز و زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/09
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سید علیرضا افشانی*، ضیاءالدین ستارزاده صفحات 7-29
  اهداف

  امروزه از مهم ترین مسایل زیست انسانی، توجه به محیطی است که در آن زندگی می کند. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فرهنگی با مسوولیت پذیری زیست محیطی بر مبنای مفهوم سرمایه در اندیشه بوردیو است.

  روش مطالعه

  این پژوهش به روش پیمایشی با جامعه آماری شهروندان 15 ساله و بیشتر شهر یاسوج اجرا شده است. حجم نمونه مبتنی بر فرمول کوکران و بر اساس واریانس محاسبه شده از پیش آزمون و با 95 درصد اطمینان، 323 نفر تعیین شد. اعتبار پرسش نامه نیز از نوع صوری و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ اندازه گیری شد.

  یافته ها

  نتایج تحقیق نشان داد که بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی تجسم یافته با مسوولیت پذیری زیست محیطی رابطه معناداری وجود دارد. بین متغیرهای زمینه ای (جنسیت، تحصیلات، وضعیت اشتغال، وضعیت تاهل) با مسوولیت پذیری زیست محیطی رابطه معناداری وجود ندارد. مدل یابی معادله ساختاری نشان داد که 44 درصد از واریانس متغیر مسوولیت پذیری زیست محیطی توسط متغیرهای سرمایه اجتماعی (با تاثیر بیشتر) و سرمایه فرهنگی تبیین می شود.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های این پژوهش و نظریه بوردیو، هرچه سرمایه اجتماعی و فرهنگی شهروندان بیشتر باشد مسوولیت پذیری زیست محیطی مطلوب تری دارند. در شهر یاسوج به دلیل التزام به روابط و پیوندهای قومی و طایفه ای، برخورداری از سرمایه اجتماعی در قالب حمایت اجتماعی در شبکه های ارتباطی نقش بسیار موثری در ترغیب مردم به رفتارهای مسوولانه زیست محیطی دارد. بنابراین، در راستای آموزش های نظری و عملی افراد در رفتارهای مسوولانه زیست محیطی با استفاده از خود شهروندان، صدور مجوز فعالیت به سازمان های مردم نهاد در حیطه محیط زیست با حداقل دخالت دولت، برگزاری کارگاه ها و همایش ها و اجتماعات عمومی، تقویت پل های ارتباطی بین مردم و سازمان های مسوول در حوزه محیط زیست به ویژه از طریق فضای مجازی، تقویت ارتباطات و اعتمادسازی بین مردم و سازمان های غیردولتی از جمله نهادهای مذهبی و آموزش خانواده ها از طریق مدارس پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: مسوولیت پذیری زیست محیطی، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، بوردیو، یاسوج
 • محسن جعفری، حیدر جانعلی زاده چوب بستی*، نادر رازقی صفحات 31-63
  اهداف

  هدف پژوهش حاضر، بررسی علل اجتماعی ضعف در پذیرش فناوری کود زیستی، با وجود گذشت سه دهه از دست یابی فناوران ایرانی به تولید صنعتی آن است.

  روش مطالعه

  روش در این مطالعه کیفی بوده و از راهبرد مطالعه موردی استفاده شده است. تکنیک گردآوری داده ها، مطالعه اسنادی، مصاحبه ساخت نیافته و مشاهده مشارکتی است و واحد مورد مطالعه، نظام فنی- اجتماعی کود است. داده ها از میان گروه های بازیگر شامل بخش های سیاست گذار، شرکت های دولتی، خصوصی و دانشگاه ها گردآوری شده و به روش ساخت تبیینی، مورد تحلیل قرار گرفته است.

  یافته ها

  در طول سه دهه مورد مطالعه، آشیانه های سیاستی در حوزه قوانین و نهادسازی توسط دولت و آشیانه های فناوری در حوزه ارتقای فناوری و توسعه بازار توسط تولیدکنندگان کود زیستی ایجاد شده است. همچنین در سایه تحولات جهانی تحریم، جنگ، افزایش قیمت کود و تقاضا برای محصولات سالم، دورنمای داخلی نیز تحت فشار قرار گرفته اما منجر به افزایش قابل توجهی در پذیرش کود زیستی نشده است.

  نتیجه گیری

  علاوه بر ویژگی های اقتدارگرایی و تصلب نسبت به تغییر رویه ها در دستگاه اجرایی، متولی تامین و توزیع کود در کشور به عنوان شبکه ای از بنگاه های متصل سیاسی با به کارگیری سازوکارهای تصرف مقرراتی، کتمان و انکار اثربخشی فناوری، تحدید دسترسی رقبا و تبعیض در اجرای قانون، اجازه شکل گیری پنجره های فرصت را در نظام فنی- اجتماعی کود نداده است. همچنین گره خوردگی دورنمای خودکفایی در محصولات کشاورزی با تامین یارانه ای کود شیمیایی در قالب واردات، شکل گیری پیکربندی جدید در نظام فنی- اجتماعی کود را ناممکن ساخته است. نهاد متولی درعین حال موانع انتشار کود زیستی را قیمت بالای آن، فقدان اثربخشی در عملکرد و موانع کاستی پذیرش آن را خرده مالکی، سالخوردگی و تحصیلات پایین جامعه کشاورزی ایران برساخت می کرد. موضوعی که در میدان عمل صحت نداشت.

  کلیدواژگان: موانع اجتماعی، پذیرش کود زیستی، سرمایه داری رفاقتی، تحلیل چندسطحی، جامع، کشاورزی- روستایی، مطالعه موردی
 • کبری احمدوند، اکبر صالحی*، علیرضا محمودنیا، سوسن کشاورز صفحات 65-90
  اهداف

  خصوصی سازی آموزش یکی از موضوعات پرمناقشه ای که در سال های اخیر در کانون توجه سیاست گزاران بوده است. خصوصی سازی آموزش و پرورش علاوه بر کاهش فشار بر بودجه دولت، ایجاد بازار رقابتی و یاددهی و یادگیری به کارآیی بیشتر در استفاده از منابع است. هدف از این پژوهش تحلیل انتقادی گفتمان خصوصی سازی آموزش و پرورش ایران پس از انقلاب اسلامی دولت اصول گرایی و اصلاح طلب می باشد.

  روش مطالعه

  تحقیق حاضر یک مطالعه کیفی است که با استفاده از روش تحلیل انتقادی گفتمان فرکلاف به توصیف، تفسیر و تبیین ماهیت و عناصر گفتمانی آموزش و پرورش در این دوره های تاریخی پرداخته است.

  یافته ها

   نشان داد در متون گفتمان اصلاح طلب، تاکید بر مشارکت مردم در آموزش و پرورش، شرایط بومی و توجه به اقلیت ها در عرصه تعلیم و تربیت و در متون گفتمان اصول گرایی تاکید بیشتری بر حمایت از مدارس غیردولتی، توجه به نیازهای محلی و منطقه ای، مشارکت گرایی، تمرکززدایی و شوراهای آموزش و پرورش است، مولفه هایی که در متون گفتمان رقیب نمود کمتری دارد هر گفتمان با طرد گفتمان پیشین و برجسته سازی و محوری نمودن نظرات و سیاست های مورد نظر، موجودیت خود را تحکیم و تثبیت نموده است.

  نتیجه گیری

  گفتمان های بعد از انقلاب به همه مقوله ها و شاخصهای خصوصی سازی آموزش به صورت متوازن و متعادل نپرداخته اند. در غالب موارد، اسناد مورد بررسی از الگوی تک گفتمانی پیروی می کنند و علاقه ای به استفاده از عناصر گفتمان های رقیب ندارند.

  کلیدواژگان: خصوصی سازی آموزش و پرورش، تحلیل انتقادی گفتمان، اصلاح طلب، اصول گرایی
 • فاطمه جعفری نعیمی، ملیحه علی مندگاری*، علی روحانی صفحات 91-123
  اهداف

  کشور ایران در چند دهه اخیر مهاجرت های داخلی گسترده ای را تجربه کرده و این روند مهاجرتی در بعد بین استانی همچنان در حال افزایش است. این مهاجرت ها با چالش های وسیعی در مناطق کشور همراه بوده است. از این رو پژوهش حاضر به دنبال روایتی زنانه از موج های مهاجرتی است. موج هایی که به واسطه ناپایداری دوسویه در مناطق مهاجرفرست و مهاجرپذیر شکل می گیرند.

  روش مطالعه

  روش پژوهش حاضر، کیفی و از رویکرد نظریه زمینه ای استفاده شده است. مشارکت کنندگان، 21 نفر از زنان مهاجر به شهر یزد از استان های مختلف کشور بوده اند که به صورت هدفمند و به شیوه نمونه گیری نظری انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته و تحلیل داده ها به شیوه کدکذاری باز، محوری و گزینشی انجام گرفته است.

  یافته ها

  یافته های پژوهش حاضر از وجود ناپایداری پایدار در چرخه مهاجرت داخلی کشور خبر می دهد. بسترهای مهاجرفرست بر اثر ناکارآمدی سیاست های منطقه ای با ناپایداری گسترده روبه رو بوده که زمینه ساز مهاجرت های وسیع گروهی از این مناطق شده است. از سوی دیگر ناکارآمدی سیاست ها در مناطق مهاجرپذیر در جذب درست و متناسب جمعیت مهاجر سبب برهم خوردن تعادل بین جمعیت و منابع شده و بسترهای این مناطق نیز با ناپایداری های شدید در ابعاد گوناگون مواجه کرده است.

  نتیجه گیری

  عدم توجه به ناپایداری برخاسته از مهاجرت های کنترل نشده و فقدان مداخله به هنگام و مناسب دولت سبب شگل گیری موج جدید مهاجرت از مناطق مهاجرپذیر می شود و این مناطق را به بسترهای جدید مهاجرفرست تبدیل می کند که در این مسیر اولویت با افراد با سرمایه های انسانی و اقتصادی بیشتر جهت حرکت به سوی کلان شهرهای توسعه یافته تر است. از این رو این مسیر نیازمند رصد دقیق تر و مدیریت و سیاست گذاری کارآمدتر است.

  کلیدواژگان: مهاجرت داخلی، مناطق مهاجرپذیر و مهاجرفرست، ناکارآمدی سیاست ها، روایت زنانه، شهر یزد
 • مصطفی خسروی، علیرضا قربانی* صفحات 125-159
  اهداف

  مقاله با هدف بررسی شکل گیری مولفه های نوسازی اجتماعی در ارتباط با شبکه های اجتماعی مجازی انجام یافته است.

  روش مطالعه

  پژوهش تبیینی بوده و با تکنیک پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور استان گلستان به تعداد 6168 نفر که به روش نمونه گیری کوکران 463 نفر به صورت طبقه ای نسبتی و تصادفی انتخاب شدند.

  یافته ها

  نتایج ضرایب همبستگی نشان داد که رابطه بین استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با مولفه های نوسازی اجتماعی شامل متغیرهای عام گرایی، فردگرایی، بی طرفی عاطفی و خانواده گرایی معنادار بوده و با سایر مولفه های نوسازی اجتماعی شامل متغیرهای تفکیک، اکتساب و جهان گرایی معنادار نبود. نتایج الگویابی معادلات ساختاری در آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد متغیر استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی به ترتیب قادر به تبیین بی طرفی عاطفی، فردگرایی، تفکیک و عام گرایی از مولفه های نوسازی اجتماعی بوده است.

  نتیجه گیری

  نتیجه تحقیق بیان می کند استفاده بیش تر از شبکه های اجتماعی توسط دانشجویان شکل گیری مولفه های نوسازی اجتماعی را (عام گرایی، فردگرایی، بی طرفی عاطفی و تفکیک) در آن ها بیش تر کرده است؛ بنابراین می توان از شبکه های اجتماعی مجازی در شکل گیری مولفه های نوسازی اجتماعی بهره گرفت.

  کلیدواژگان: نوسازی، شبکه های اجتماعی مجازی، دانشجویان، پیام نور، گلستان
 • عباس خورشید نام* صفحات 161-181
  اهداف
  هدف این مقاله نشان دادن یکی از آسیب های فرهنگ سیاسی در ایران است. در وضعیتی که جامعه، نهادمندی سیاسی را تجربه نکرده باشد. مواجهه و تعامل نیروها و گروه های رقیب با یکدیگر می تواند به راحتی به یک رابطه آنتاگونیستی فرسایشی تبدیل شود. بر این اساس، این مقاله در صدد بررسی برخی از برهه های حساس در تاریخ جنبش دانشجویی در دوران پهلوی دوم است تا نشان دهد چگونه پافشاری بر حفظ جهان بینی اعتراضی و تبدیل شدن سازش ناپذیری به یک فضیلت سیاسی، می تواند راه را بر تحلیل واقع بینانه امور ببندد و به شکلی متناقض، مجالی برای بهره برداری نیروهای ارتجاعی از رادیکالیسم انقلابی فراهم کند.
  روش مطالعه
  این مقاله با روش مطالعه اسنادی و بهره گیری از تحلیل طبقاتی کارل مارکس از نیروهای سیاسی فعال در فرانسه پس از انقلاب 1848 انجام شده است.
  یافته ها
  در برخی از مقاطع حساس تاریخی، اعتراضات دانشجویی برخلاف انتظار به جای به نقد کشیدن قدرت حاکم و دیکتاتوری دربار، ناخواسته به یاری آن شتافته است و در عمل به حامی دربار و قدرت شاه تبدیل شده است. در سه مقطع نخست وزیری احمد قوام، محمد مصدق و علی امینی سیاست مدارانی به قدرت رسیدند که توانایی احیای قدرت دولت در برابر دربار را داشتند. اما اعتراضات دانشجویی در عمل باعث تضعیف قدرت این دولت ها شد؛ تا جایی که دربار توانست این رقبا را از سر راه خود بردارد و دیکتاتوری خود را بیش از گذشته تثبیت کند.
  نتیجه گیری
  یکی از ابعاد آسیب زای فرهنگ سیاسی در ایران معاصر عدم توجه به ارزش تاکتیکی رادیکالیسم و تبدیل شدن آن به یک خط مشی ثابت و تغییرناپذیر در برخی مقاطع تاریخی است. شناخت الگوها و انتخاب هایی که با قصد ایجاد فضای باز سیاسی در عمل به بسته تر شدن جامعه منجر شده اند، باید دستمایه تامل انتقادی-تاریخی قرار گیرند تا تکرارشان به تشدید مشکلات و مصایب سیاسی نینجامد.
  کلیدواژگان: جنبش دانشجویی، رادیکالیسم، میانه روی، ارتجاع، پهلوی دوم
 • روح الله رحمانی*، محمدتقی ایمان صفحات 183-214
  اهداف

  هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت سلامت اجتماعی دانش آموزان و رابطه آن با اعتماد خاص، اعتماد تعمیم یافته و اعتماد نهادی است.

  روش مطالعه

  پژوهش حاضر کمی و از نوع پیمایش است. 359 نفر از دانش آموزان از طریق فرمول کوکران و با روش تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه استاندارد سلامت اجتماعی کییز (1998) و پرسش نامه محقق ساخته اعتماد اجتماعی بود که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ و شاخص پایایی ترکیبی (CR) و روایی آن از طریق میانگین واریانس استخراج شده (AVE) و روایی تشخیصی برآورد گردید. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی از طریق نرم افزار SPSS و استنباطی از طریق روش حداقل مربعات جزیی (PLS) انجام شد.

  یافته ها

  یافته های توصیفی نشان دادند که وضعیت سلامت اجتماعی دانش آموزان در حد متوسط قرار دارد. یافته های استنباطی نشان داد هر سه متغیر با سلامت اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری دارند؛ اما اعتماد تعمیم یافته تاثیر قوی تری نسبت به دو متغیر دیگر دارد. علاوه بر این اعتماد نهادی اثر اعتماد خاص و تعمیم یافته بر سلامت اجتماعی را میانجی گری می کند.

  نتیجه گیری

  نتایج بر اهمیت پرورش اعتماد در سطوح مختلف برای افزایش سلامت اجتماعی تاکید می کند. موسسات آموزشی و سیاست گذاران باید در جهت پرورش محیط هایی که اعتماد را در همه سطوح ترویج می کنند، تلاش نمایند.

  کلیدواژگان: سلامت اجتماعی، اعتماد تعمیم یافته، اعتماد شخصی، اعتماد نهادی، جهرم
 • محمد رضا حسنی*، فاطمه محمدزاده صفحات 215-249
  اهداف
  هدف پژوهش حاضر درک و فهم تجربه زیسته مادری زنان سرپرست خانوار است.
  روش مطالعه
  این مطالعه به صورت کیفی و روش پدیدارشناسی بر روی 15 نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش اداره بهزیستی شهر مرند که تجربه مادری داشته اند، در سال 1401 طی بازه زمانی 3 ماهه با روش نمونه گیری هدفمند و با تکنیک مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته انجام گرفت. داده ها براساس روش کولایزی تحلیل گردید.
  یافته ها
  تجربه زیسته مادران سرپرست خانوار تحت پنج مقوله اصلی «مادری نگران»، «فداکاری مادرانه»، «هویت یابی از نقش های متکثر و متعارض»، «فشار مالی مضاعف»، «سازگاری نابهنجار» و سیزده مقوله فرعی «احساس نگرانی از آینده فرزند»، «عدم تحمل ناراحتی فرزند»، «ابراز پشیمانی از مادر شدن»، «فداکاری و از خودگذشتگی»، «تحمل سختی به خاطر بودن با فرزند»، «عدم تمایل به ازدواج مجدد به خاطر فرزند»، «نقش پدری و سرپرستی، مادری»، «ناتوانی در برآورده کردن نیازها»، «بدرفتاری و تنبیه فرزند»، «انگ و طمع ورزی جنسی»، «طرد از سوی فامیل و آشنایان»، «پنهان سازی هویت» دسته بندی شدند.
  نتیجه گیری
  تجربه مادری زنان سرپرست خانوار با چالش های متعدد و متناقضی در زیست فردی، خانوادگی و اجتماعی همراه است. آن ها بعد از پذیرش نقش سرپرستی خانوار وظایف مادری و پدری را توام انجام می دهند که فراتر و سخت تر از وظایف مادرانگی صرف است. با وجود اینکه در ایفای نقش خود به خاطر فرزندشان دلسوزانه و فداکارانه تلاش می کنند، اما به دلیل فشارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تعدد وظایف دشواری های منحصربه فردی را تجربه می کنند. اتخاذ تدابیر و سیاست گذاری هایی مناسب چه در زمینه اقتصادی و چه اجتماعی فرهنگی و روانی از سوی سیاست گذاران و نهادهای حمایتی برای توانمندسازی و شرایط متفاوت آن ها توصیه می شود تا مادران سرپرست خانوار بتوانند با دغدغه های کمتری نقش مادری خود را ایفای کنند.
  کلیدواژگان: مادری، تجربه زیسته، زنان سرپرست خانوار
 • محمدحسین عابدی*، سهیلا قنبری اصل صفحات 251-282
  اهداف

  توجه به آینده یک جامعه شهری و تغییرات روزافزون آن ضرورتی اساسی در سیستم مدیریت محسوب می شود و شناخت مناسب آینده، توانمندی های مدیران را در مسیر حفظ هویت اجتماعی ارتقا خواهد داد. کارآمدی سازمان های هنری در سطح جامعه شهری به دلیل عدم وضوح سیاست های مدیران این حوزه و غفلت آنان از نقش سرمایه اجتماعی، دارای ابهام است. به واسطه جهت گیری دیدگاه های اخیر زمینه گرایی به سمت گفتمان های فرهنگی- اجتماعی، پژوهشگر با تمرکز بر برنامه دهی معماری مجموعه ای هنری برای جامعه شهری کلاله، به دنبال درک بهتر پتانسیل ها و محدودیت های جامعه هنری است.

  روش مطالعه

  آن چه این مقاله از روند برنامه دهی در نظر دارد، لزوم تعامل حرفه ای مدیران حوزه هنر با هنرمندان بومی به عنوان عاملی در راستای تحقق پایداری اجتماعی شهر است. این مطالعه کیفی به کمک دو سبک گفتمانی مصاحبه با مدیران هنری و پرسشنامه همدلی نوشته شده توسط هنرمندان شهر کلاله و همچنین استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقادی برای پاسخ به دو سوال به تجزیه و تحلیل می پردازد: ویژگی های یک مجموعه هنری موفق چیست و چه چیزی می تواند مانع پویایی آن شود؟ روش تحلیل گفتمان انتقادی، به عنوان رویکردی مطلوب برای ترسیم چشم انداز هنر بومی و بازتعریف ادراکات و انتظارات دو گروه هنرمندان و مدیران در سازمان های هنری مورد توجه قرار گرفته است.

  یافته ها

  در نتیجه گیری مقاله موضوعاتی چون اولویت بندی آسیب-پذیرترین هنرمندان، اطمینان از نمایندگی برابر همه گروه های فرهنگی در روند برنامه دهی و شناخت اثرات قابل توجه و ناخواسته زمینه، از جمله فعالیت های انحصاری سیاسی- اقتصادی مطرح می گردد.

  نتیجه گیری

  تعامل حرفه ای بین مدیران و هنرمندان بومی به واسطه برجسته سازی اثرات متمایز نهادهای اجتماعی- محلی، یعنی سرمایه اجتماعی جامعه، تجربه هنری جامع تری برای هر دو طرف ایجاد می کند که از پایداری و موفقیت آینده پشتیبانی می کند.

  کلیدواژگان: هویت بخشی اجتماعی، زمینه گرایی، برنامه دهی معماری، نقش سرمایه اجتماعی
 • داود پرچمی *، فاطمه درخشان صفحات 283-310
  اهداف

  مصرف و مصرف فرهنگی از پدیده های مهم جامعه معاصر است که ضمن تاثیرپذیری از عوامل مختلف فردی و اجتماعی، ابعاد مختلف زندگی افراد را متاثر می کند. بسیاری از صاحب نظران، مصرف و مصرف فرهنگی را متاثر از طبقه اجتماعی و نیز معرفی برای آن می دانند. برخی مطالعات، به ویژه در دنیای مدرن علاوه بر طبقه، ویژگی های فردی و فردیت را نیز عامل مهم تعیین کننده مصرف و مصرف فرهنگی دانسته اند. هدف این مقاله بررسی میزان و نوع مصرف فرهنگی شهروندان تهرانی و عوامل موثر بر آن با تاکید بر دو رویکرد فوق است.

  روش مطالعه

  روش مقاله، پیمایش و ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بوده است. پاسخ گویان550 نفر از شهروندان 15 تا 75 سال مناطق 22 گانه شهر تهران بوده که با نمونه گیری تصادفی طبقه ای، انتخاب و با آنان مصاحبه انجام شده است.

  یافته ها

  نتایج تحقیق نشان می دهد هم فردیت و هم طبقه افراد با میزان و نوع مصرف فرهنگی آن ها رابطه دارند؛ اما رابطه آن ها در کالاهای فرهنگی مختلف متفاوت است. در کل متغیرهای مدرن- سنتی بودن، تمایلات فرهنگی، طبقه، سکولار- دین دار و تمایلات اجتماعی با مصرف فرهنگی (688/0=R) همبستگی چندگانه دارند و می توانند (461/0 = R2) از تغییرات مصرف فرهنگی را تبیین نمایند. بیشترین وزن به متغیرهای تمایلات فرهنگی، مدرن - سنتی بودن و پس از آن طبقه تعلق دارد.

  نتیجه گیری

  معادله رگرسیون بینش نظری مقاله را که مدعی است مصرف فرهنگی به طور هم زمان از فردیت و طبقه افراد متاثر است، تایید می کند. بنابراین نتایج نشان می دهد که هم متغیر طبقه و هم فردیت هر دو بر مصرف فرهنگی تاثیرگذار است؛ اما وزن آن ها در مورد کالاهای فرهنگی متفاوت است.

  کلیدواژگان: مصرف، مصرف فرهنگی، کالاهای فرهنگی، طبقه، فردیت
|
 • Seyed Alireza Afshani *, Ziauddin Satarzadeh Pages 7-29
  Objectives

  Today, one of the most important issues of human life is to pay attention to the environment in which one lives. The purpose of this study is to examine the relationship between social and cultural capital and environmental responsibility based on the concept of capital in Bourdieu's thought.

  Methods

  This research was carried out using a survey method with a statistical population of citizens aged 15 years and older in Yasouj city. Based on Cochran's formula and the variance calculated from the pre-test with 95% confidence, 323 people were selected as the sample size. The validity of the questionnaire was also measured by its formal type and reliability using Cronbach's alpha.

  Results

  The research results showed a significant relationship between social capital and embodied cultural capital and environmental responsibility. There is no significant relationship between contextual variables (gender, education, employment status, and marital status) with environmental responsibility. Structural equation modeling showed that 44% of the variance of the environmental responsibility variable is explained by the variables of social capital (with more influence) and cultural capital.

  Conclusion

  Based on the findings of this research and Bourdieu's theory, the more social and cultural capital citizens have, the better their environmental responsibility. In the city of Yasouj, due to the commitment to ethnic and tribal relations and ties, having social capital in the form of social support in communication networks plays a very effective role in encouraging people to behave in an environmentally responsible manner. Therefore, in line with the theoretical and practical training of people in environmentally responsible behavior using citizens, it is suggested to issue licenses to NGOs in the field of environment with minimal government interference, holding workshops, conferences, and public gatherings, strengthening communication bridges between people and responsible organizations in the field of environment, especially through virtual space, strengthening communication and building trust between people and non-governmental organizations, including religious institutions, and educating families through schools.

  Keywords: Environmental Responsibility, social capital, cultural capital, Bourdieu, Yasouj
 • Mohsen Jafari, Heydar Janalizadeh Choobbasti *, Nader Razeghi Pages 31-63
  Objectives

  The aim of the current research is to investigate the social causes of the weakness in the adoption of biofertilizer technology, despite the passage of three decades since Iranian technologists achieved their industrial production.

  Methods

  The present study followed a qualitative research approach and used the case study strategy. The data collection was carried out through document study, unstructured interviews, and participatory observation, and the studied unit was the socio-technical fertilizer system. Data was collected from policy-making departments, public and private companies, and universities and was analyzed using the explanatory construction method.

  Results

  During the three decades under study, policy nests in the field of laws and institution building by the government and technology nests in technology promotion and market development have been created by biofertilizer producers. Also, in the shadow of global developments such as the embargo, war, increased fertilizer prices, and demand for healthy products, the domestic perspective is also under pressure, but it has not led to a significant increase in the acceptance of biological fertilizer.

  Conclusion

  In addition to the characteristics of authoritarianism and rigidity towards the change of procedures in the executive body, the custodian of fertilizer supply and distribution in the country as a network of politically connected companies by using mechanisms of regulatory capture, hiding and denying the effectiveness of technology, limiting the access of competitors, and discrimination in law enforcement, has not allowed the formation of windows of opportunity in the socio-technical system of fertilizer. Also, the entanglement of the prospect of self-sufficiency in agricultural products with the provision of chemical fertilizer subsidies in the form of imports has made it impossible to form a new configuration in the technical-social fertilizer system. At the same time, the custodian body considered the barriers to the release of biofertilizers as their high price, lack of effectiveness in performance, and lack of acceptance of bio-fertilizers as small ownership, old age, and low education of the Iranian agricultural community; an issue that was not true in the field of practice.

  Keywords: Social Barriers, Acceptance of Bio-fertilizer, Crony Capitalism, Multi-level Analysis, Agricultural-rural Society, Case Study
 • Kobra Ahmadvand, Akbar Salehi *, Alireza Mahmoodnia, Susan Keshavarz Pages 65-90
  Objectives

  Privatizing education has recently been a highly debated topic among policymakers. Privatization of education aims to reduce the burden on government budgets and create a competitive market, focusing on improving the efficiency of resource utilization in teaching and learning. This research aims to critically analyze the discourse surrounding the privatization of education in Iran after the Islamic Revolution, specifically examining the perspectives of both the principled and reformist governments.

  Methods

  The present study adopts a qualitative approach using Foucauldian critical discourse analysis to describe, interpret, and elucidate the nature and discursive elements of education during these historical periods.

  Results

  Results indicate that the reformist discourse strongly emphasizes public participation in education, consideration of local conditions, and attention to minority groups in education. On the other hand, the principled discourse places greater importance on supporting non-governmental schools addressing local and regional needs, promoting participation, decentralization, and educational councils. These components are less prevalent in rival discourses. Each discourse rejects the previous discourse and accentuates and centralizes its own views and policies, thus strengthening and affirming its own identity.

  Conclusion

  Post-revolution discourses have not sufficiently addressed all the dimensions and indicators of education privatization in a balanced manner. In most cases, the examined documents adhere to a singlediscourse model and lack interest in incorporating elements from rival discourses.

  Keywords: privatization of education, critical discourse analysis, reformist, principled approach
 • Fatemeh Jafari Naeimi, Maliheh Alimondegari *, Ali Ruhani Pages 91-123
  Objectives

  Iran has experienced extensive internal migrations in the last few decades, and this migration trend continues to increase in the inter-provincial dimension. These migrations have been associated with vast challenges in the country’s regions. Therefore, the current research seeks a female narrative of migration waves, which are formed due to the two-way instability in the immigrant-sending and immigrant-receiving regions.

  Methods

  This research followed the qualitative method and used the grounded theory approach. The participants were 21 women who immigrated to Yazd city from different provinces. They were selected purposefully and by theoretical sampling. The data collection tool was a semi-structured interview. Data analysis was done by open, central, and selective coding methods.

  Results

  The findings of the present research indicate the existence of stable instability in the internal migration cycle of the country. As a result of the inefficiency of the regional policies, the immigrant-sending regions have faced widespread instability, which has become the basis for large group migrations from these regions. On the other hand, the ineffectiveness of the policies in the immigrant-receiving regions in properly and proportionally absorbing the immigrant population has caused the balance between population and resources to be disturbed, and the foundations of these areas have also faced severe instabilities in various dimensions.

  Conclusion

  The continuation of this process, without timely and appropriate government intervention, will cause a new wave of migration from these areas, in which priority is given to people with more human and economic capital to move to more developed metropolises. Therefore, this path requires more accurate monitoring and efficient management and policymaking

  Keywords: Internal Migration, Immigrant-Sending, Immigrant-Receiving Regions, Policy Inefficiency, Women's Narrative, Yazd city
 • Mostafa Khosravi, Alireza Ghorbani * Pages 125-159
  Objectives

  The present study investigates the formation of social modernization components connected to virtual social networks.

  Study method

  The research is descriptive and wasdone with a survey technique. The statistical population included all the students of Payam Noor University of Golestan province, numbering 6168 people, of which 463 were randomly selected using Cochran's sampling method.

  Results

  The results of correlation coefficients showed that the relationship between the use of virtual social networks and the components of social modernization, including the variables of universalism, individualism, emotional neutrality, and familyism, was significant. On the other hand, the relationship between this factor and other components of social modernization, including the variables of separation, acquisition, and cosmopolitanism, was not significant. The results of structural equation modeling in the test of research hypotheses showed that the variable of using virtual social networks could explain emotional neutrality, individualism, separation, and universalism from the components of social modernization, respectively.

  Conclusion

  The result of the research shows that the use of social networks by students has increased the formation of social modernization components (universalism, individualism, emotional neutrality, and separation) in them. Therefore, virtual social networks can be used in the formation of social modernization

  Keywords: modernization, Social networks, students, Payam Noor, Golestan
 • Abbas Khorshidnam * Pages 161-181
  Objectives
  This study aims to examine some critical moments in the history of the student movement during the second Pahlavi era to show how insisting on maintaining the protest worldview and turning intransigence into a political virtue can paradoxically provide room for reactionary forces to exploit revolutionary radicalism.
  Methods
  This research used documentary study and Karl Marx's class analysis of the political forces active in France after the 1848 revolution.
  Results
  In some critical moments, student protests, contrary to expectations, instead of criticizing the ruling power and the dictatorship of the court, unwittingly rushed to its aid and, in practice, became supporters of the court and the king’s power. During the three prime ministerial periods of Ahmad Qawam, Mohammad Mossadegh, and Ali Amini, politicians who had the ability to revive the government’s power against the court came to power. However, the student protests weakened the power of these governments, and the court was able to remove these competitors from its way and establish its dictatorship more than before.
  Conclusion
  One of the traumatic dimensions of political culture in contemporary Iran is the lack of attention to the tactical value of radicalism and its transformation into a fixed and unchanging policy at some historical moments. Recognizing the patterns and choices that have led to the closure of society to create an open political space should be subject to critical-historical reflection so that their repetition does not lead to the aggravation of political problems and sufferings.
  Keywords: student movement, radicalism, moderation, reaction, Pahlavi II
 • Ruhollah Rahmani *, Muhammad Taqi Iman Pages 183-214
  Objectives

  The current research aims to investigate the social health status of students and its relationship with specific trust, generalized trust, and institutional trust.

  Methods

  The current research is quantitative and survey-type. Three hundred fifty-nine students were selected as the research sample through Cochran's formula and stratified random method. The data collection tool was Keyes' standard social health questionnaire (1998) and researcher-made social trust questionnaire, whose reliability was estimated through Cronbach's alpha and composite reliability index (CR), and its validity was estimated through average variance extracted (AVE) and diagnostic validity. Data analysis was done at two descriptive levels through SPSS software and inferential through the partial least square (PLS) method.

  Results

  Descriptive findings showed that the social health status of students is average. Inferential findings showed that all three variables have a positive and significant relationship with social health, but generalized trust has a stronger effect than the other two variables. In addition, institutional trust mediates the effect of specific and generalized trust on social health.

  Conclusion

  The results emphasize the importance of cultivating trust at different levels to increase social health. Educational institutions and policymakers should strive to foster environments that promote trust at all levels.

  Keywords: Social Health, Generalized Trust, personal trust, institutional trust, Jahrom
 • Mohammadreza Hasani *, Fatemeh Mohammadzadeh Pages 215-249
  Objectives
  The present study aims to understand the lived experience of female heads of households from mothering.
  Methods
  The current research followed a qualitative approach and phenomenological method. Fifteen mothers who were heads of households in Marand city and supported by welfare organizations were selected through the purposive sampling method, with whom deep and semi-structured interviews were conducted. Data were analyzed using Colaizzi’s method.
  Results
  The lived experience of female heads of households from mothering were classified under the five main themes of "worried mothering", "maternal sacrifice", "identity while playing multiple and conflicting roles", "double financial pressure", and "abnormal adaptation". Thirteen sub-themes were also found, namely "feeling worried about the child's future","intolerance of the child's discomfort", "expressing regret for becoming a mother", "dedication and self-sacrifice", "tolerating hardship for being with a child", "reluctance to remarry because of the child", "the role of fathering, head of household,  and mothering", "inability to meet needs", "child abuse and punishment", "stigma and sexual greed", "exclusion of family and acquaintances", and "hiding identity".
  Conclusion
  The maternal experience of female heads of households is associated with many challenges in their personal, family, and social lives. After accepting the role of the heads of the household, they perform the duties of mothering and fathering together, which are beyond the duties of a mother alone. They experience special difficulties due to economic, social, and cultural pressures and multiplicity of duties. Adopting appropriate measures and policies in the economic, socio-cultural, and psychological fields is essential for policymakers and support institutions to empower mother heads of households so that they can fulfill their role as mothers with fewer worries.
  Keywords: Mothering, lived experience, Female Heads of Households
 • Mohamadhosein Abedi *, Soheila Ghanbari Asl Pages 251-282
  Objectives

  Paying attention to the future of urban society and its changes is considered a basic necessity in the management system, and a proper understanding of the future will improve managers’ capabilities in maintaining social identity. The efficiency of art organizations at the level of urban society is ambiguous due to the lack of clarity of the policies of managers and their neglect of the role of social capital. Due to the orientation of the recent views of contextualism towards cultural-social discourses, this research seeks to better understand the potentials and limitations of the artistic community by focusing on the architectural planning for the urban society of Kalaleh.

  Methods

  The present study focuses on the necessity of professional interaction of art managers with native artists to achieve social sustainability. This qualitative research used discourse-style interviews with art managers and an empathy-based questionnaire written by Kalaleh artists, as well as the critical discourse analysis method, to answer two questions: what are the characteristics of a successful art complex, and what can hinder its dynamics? The method of critical discourse analysis was considered a desirable approach for drawing the landscape of native art and redefining the perceptions and expectations of two groups of artists and managers in art organizations.

  Results

  Issues such as prioritizing the most vulnerable artists, ensuring the equal representation of all cultural groups in the programming process, and recognizing the significant and unwanted effects of the context, including exclusive political-economic activities, are raised in the conclusion of this study.

  Conclusion

  By highlighting the distinctive effects of socio-local institutions, i.e., the community's social capital, the professional interaction between managers and native artists creates a more comprehensive artistic experience for both sides, which supports sustainability and future success.

  Keywords: social identification, contextualism, architectural planning, role of social capital
 • Davood Parchami, Fatemeh Derakhshan Pages 283-310
  Objectives

  Consumption and cultural consumption are among the important phenomena of contemporary society that affect different aspects of people's lives. Many experts consider cultural consumption and consumption to be influenced by and representative of social class. Some studies, especially in the modern world, in addition to class, have considered individual characteristics and individuality to be important determinants of consumption and cultural consumption. The purpose of this research is to examine the amount and type of cultural consumption of citizens of Tehran and the factors affecting it, emphasizing the two above approaches.

  Method

  The method of this study was a survey, and the data collection instrument was a questionnaire.

  Results

  The results show that individual characteristics, individuality, and class of people are related to the amount and type of cultural consumption; however, their relationship is different in various cultural goods. In general, these factors have multiple correlations with cultural consumption (R = 0.688) and can explain (R2 = 0.461) the changes in cultural consumption. Most of the weight belongs to cultural tendencies, modern-traditional, and then class variables.

  Conclusion

  The regression equation confirms the theoretical insight of the paper, which claims that cultural consumption is simultaneously influenced by individual characteristics, individuality, and class of individuals.

  Keywords: consumption, cultural consumption, cultural goods, class, individuality