فهرست مطالب

Sports Business Journal - Volume:3 Issue: 3, Summer 2023

Sports Business Journal
Volume:3 Issue: 3, Summer 2023

 • تاریخ انتشار: 1402/06/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مهدی سلیمی*، محسن طیبی، امیرحسین لباف صفحات 13-28
  هدف

  هدف از انجام این پژوهش برآورد قیمت بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران بود.

  روش

  روش تحقیق، آمیخته اکتشافی و ترکیبی از روش های کیفی و کمی بود. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل مدیران، مربیان باشگاه ها و کارشناسان آشنا به حوزه بازار بازیکنان  فوتبال بودند که چهارده نفر از آنها به روش گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار تحقیق در بخش کیفی شامل مصاحبه عمیق بود که پایایی آن با روش باز آزمایی 81 درصد محاسبه شد. در بخش کمی، جامعه آماری کلیه بازیکنان لیگ حرفه ای فوتبال ایران طی سال های 99-1395 بودند که با روش نمونه گیری در دسترس، 863 بازیکن انتخاب شدند. داده ها از سایت های معتبر و سازمان لیگ فوتبال ایران جمع آوری شد. همچنین این مدل از طریق شبکه های عصبی شعاعی با استفاده از نرم افزار SPSS و R طراحی شد.

  یافته ها

  بخش کیفی نشان داد که عملکرد بازیکن، ویژگی ها و توانایی های فردی، ویژگی های باشگاهی و عوامل حباب ساز در تعیین قیمت بازیکنان فوتبال موثر است. در قسمت کمی مدلی با سه لایه مخفی طراحی شد که کمترین میزان خطا را در پیش بینی قیمت بازیکنان داشت.

  اصالت و ابتکار مقاله:

   امروزه یکی از مشکلات اساسی در زمینه نقل و انتقالات در لیگ های فوتبال کم بودن معیارهای مناسب برای قیمت گذاری بازیکنان است. هدف از این مطالعه برآورد قیمت بازیکنان حرفه ای فوتبال با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی است.

  کلیدواژگان: ارزش بازیکنان، باشگاه های فوتبال، بازار بازیکنان، قیمت گذاری، نقل و انتقال بازیکنان
 • محمد زارع آبندانسری، نسرین عزیزیان کهن* صفحات 29-44
  هدف

  باتوجه به محدودیت های باشگاه های فوتبال و کمبود منابع درآمدی به دلیل ناکافی بودن درآمد حاصل از حق پخش تلویزیونی، تبلیغات محیطی و بلیط فروشی؛ لازم است تا حمایت مالی حامیان تجاری نظیر: شرکت های خصوصی از باشگاه های فوتبال افزایش پیدا کند. متاسفانه وجود برخی مسایل سبب شده تا انگیزه شرکت های خصوصی به سرمایه گذاری در فوتبال کاهش پیدا کند؛ که پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر افزایش انگیزه شرکت های خصوصی در حمایت مالی از باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران انجام شد.

  روش

    پژوهش حاضر به روش کیفی و براساس رویکرد پدیدارشناسی انجام شد. اساسا رویکرد پدیدار شناسی با آشکارساختن ماهیت معنی نهفته در تجربیات ارتباط دارد. هدف پژوهشگر، درک معنی تجربه به همان صورتی که فرد تجربه کرده است، می باشد. مشارکت کننده در مصاحبه های نیمه ساختار یافته 15 نفر بودند و شامل اعضای هییت علمی دانشگاه در گروه مدیریت ورزشی، مدیران ارشد فدراسیون فوتبال، مدیران باشگاه های فوتبال، مدیران ارشد شرکت های خصوصی و مربیان ورزشی بودند. برای اعتبار سنجی و روایی نتایج از ملاک های اعتبار و قابلیت اعتماد استفاده شد.

  یافته ها

   عوامل موثر بر افزایش انگیزه شرکت های خصوصی در حمایت مالی از باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران شامل 52 مضمون فرعی در قالب 8 مضمون اصلی بودند که به ترتیب پایبندی به هنجارهای رفتاری، توسعه مالی، حمایت دولت، توسعه داوری، توسعه رسانه ای، توسعه مدیریتی، توسعه برند باشگاه، رشد و توسعه شرکت های حامی، هستند.

  اصالت و ابتکار مقاله: 

  عوامل موثر بر افزایش انگیزه شرکت های خصوصی در حمایت مالی از باشگاه های فوتبال، مورد بررسی قرار گرفت و مفاهیم جدیدی به دست امد.

  کلیدواژگان: باشگاه فوتبال، بخش خصوصی، رسانه، لیگ برتر، حامیان
 • مهدیه حسین علیانی، نعمت الله نعمتی*، طاهره باقرپور صفحات 45-65
  هدف

  هدف این پژوهش شناسایی و اعتبار سنجی استفاده بهینه از سرمایه گذاری جمعی توسط کارآفرینان ورزشی ایرانی است.

  روش

  روش تحقیق حاضر آمیخته است. مشارکت کنندگان در این تحقیق در بخش کیفی شامل 16 نفر از اساتید مدیریت ورزشی، مدیریت کارآفرینی، کارآفرینان در حوزه ورزش و فعالان حوزه کسب و کارهای ورزشی بودند که در مصاحبه ها شرکت نمودند و نتایج با نرم افزار Maxqda نسخه 2020 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بخش کمی تحقیق 360 نفر پرسشنامه تحقیق را پاسخ دادند.  و نتایج با نرم افزار Smart PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد عوامل علی شامل کدهای اصلی نگرش کارآفرینی، سرمایه انسانی کارآفرینانه و سیاست های کارآفرینانه بودند. عوامل زمینه ای شامل نهادینه شدن کارآفرینی، شفافیت و بهبود مدیریت کسب و کار، وجود فرهنگ مشتری مداری و عوامل فرهنگی و اجتماعی بودند. همچنین، عوامل مداخله گر شامل قوانین و مقررات، عوامل اقتصادی مالی، قوانین حمایتی و فناوری اطلاعات بودند. راهبردهای موثر نیز شامل نیروهای متخصص، اعتمادسازی، ایجاد سیاست های حمایتی و مالی و ارتباط با کارآفرینان بودند و نیز نتایج شامل رشد کسب و کارهای ورزشی، توزیع عدالت در منابع مالی، بهره وری اقتصادی و نگرش مثبت به کارآفرینان ورزشی به عنوان یک سرمایه اجتماعی بودند. با توجه به نتایج می توان گفت که عوامل شناسایی شده می توانند زمینه لازم را برای تامین مالی جمعی توسط کارآفرینان کسب وکار ورزشی فراهم کنند.

  اصالت و ابتکار مقاله: 

  تامین سرمایه همواره یکی از چالش های اساسی کارآفرینان بوده است و جمع سپاری مالی می تواند راهی موثر برای تامین سرمایه مورد نیاز شرکت نوپا باشد. هدف از این مطالعه، بهینه سازی سرمایه جمعی توسط کارآفرینان ورزشی بر مبنای یک مطالعه کیفی است.

  کلیدواژگان: اقتصادی، سرمایه گذاری جمعی، کارآفرینان ورزشی، کسب و کار ورزشی، مالی
 • اسما امامی، مجید جاوید*، مهرداد محرم زاده، مسعود ایمانزاده صفحات 67-88
  هدف

  بازاریابی تصویر مقصد، نقطه ی شروع یک بازاریابی گردشگری موفق است، زیرا تصویر و انتظارات از تجربیات سفر که بازدیدکنندگان در آینده خواهند داشت، افکار آنها را به یک مقصد خاص مربوط می کند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بازشناسی عوامل موثر بر شکل گیری تصویر مقاصد گردشگری ورزشی استان اردبیل بود.

  روش

  روش انجام تحقیق حاضر، کاربردی- توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را متخصصان مدیریت ورزشی و گردشگری، مدیران و کارشناسان ادارات میراث فرهنگی و گردشگری، مدیران و کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان و مدیران آژانس های گردشگری و گردشگران بازدید کننده از مقاصد گردشگری در استان اردبیل تشکیل می دادند. ابزار پژوهش پرسشنامه ای محقق ساخته بود که پس از تایید روایی و پایایی استفاده شد (81 :α). در تجزیه و تحلیل داده ها و برای برآورد مولفه های اصلی و شناسایی عامل های پنهان از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. سپس به منظور برآورد اهمیت، بارعاملی عناصر، تعیین مهم‎ترین شاخص ها، تایید ساختار ابزار مورد استفاده و ارایه مدل تحلیل عاملی تاییدی مورد استفاده قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که هشت عامل پنهان به نام های زیرساخت های عمومی و گردشگری، آداب و رسوم استان، جاذبه های محلی، کیفیت خدمات، سرگرمی ها و رویدادها ورزشی، عوامل طبیعی و زیست محیطی، اطلاع رسانی و تبلیغات و عامل اجتماعی و امنیتی در شکل گیری تصویر مقاصد گردشگری ورزشی تاثیرگذار هستند.

  اصالت و ابتکار مقاله:

   تصویر مقصد یکی از مهم‎ترین متغیرهای است که می‎تواند، تصمیم گردشگر برای انتخاب یک مقصد را تحت تاثیر قرار دهد. با شناسایی عوامل موثر بر شکل‎گیری تصویر مقاصد گردشگری ورزشی و به کارگیری این عوامل و ارایه تصویر مثبت از مقاصد گردشگری ورزشی، مدیران و مسیولان مقاصد گردشگری می‎توانند گردشگران ورزشی بیشتری را جذب مقاصد گردشگری ورزشی نموده و مقصد خود را توسعه دهند.

  کلیدواژگان: بازاریابی مقاصد گردشگری، تبلیغات، سرگرمی، کیفیت خدمات، رویداد ورزشی، گردشگری ورزشی
 • محمدحسن پیمان فر، مهدی اکبریان* صفحات 89-101
  هدف

  هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و بررسی رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی و قصد کارآفرینی دانشجویان علوم ورزشی بود.

  روش

   391 مشارکت کننده از دانشجویان دانشکده های علوم ورزشی دانشگاه های منتخب که به طور تصادفی انتخاب شدند، در این مطالعه شرکت نمودند. روش انجام تحقیق کمی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که روایی آن با کسب نظر شش تن از خبرگان تایید شد و پایایی آن بر مبنای ضریب آلفای کرونباخ معادل  910/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و Amos استفاده شد.

  یافته ها

  در این مطالعه برخی از عوامل اصلی افزایش تمایل افراد به کارآفرینی شناسایی شدند. یافته ها نشان داد بین دانشگاه محل تحصیل، سابقه ورزش قهرمانی، سطح تحصیلات، جنسیت، شغل والدین، سن، سابقه زندگی در خارج از کشور و قصد کارآفرینی رابطه معناداری وجود دارد. از طرفی بین وضعیت تاهل و داشتن مهارت های تخصصی در رابطه با قصد کارآفرینی رابطه ای به دست نیامد که نشان می دهد وضعیت تاهل و داشتن مهارت های تخصصی قبلی در ارتقای سطح قصد کارآفرینی دانشجویان نقشی ندارد.

  اصالت و ابتکار مقاله: 

  کارآفرینی ترکیبی از ریسک و تمایل به موفقیت است، اما به دلیل نفوذ محیط کسب و کار داخلی و خارجی، دستیابی به آن آسان نیست. بنابراین، این مطالعه با هدف شناسایی عوامل اصلی که ممکن است بر تمایل افراد تاثیر گذارد، انجام شد.

  کلیدواژگان: کارآفرینی در ورزش، کسب و کار در ورزش، قصد کارآفرینی، مهارت های کارآفرینی، نوآوری
 • مهدی محمدیان مقدم، رسول نظری* صفحات 103-117
  هدف

  هدف این پژوهش ارایه راه های تامین مالی پایدار در باشگاه های خصوصی ایران بود.

  روش

  روش انجام این پژوهش کیفی بود که با رویکرد استراس و کوربین انجام شد. شرکت کنندگان در پژوهش حاضر، متخصصان حوزه مدیریت ورزشی، فعالان حوزه ورزش، بازاریابی و اقتصاد بودند که از بین آنها 16 نفر ‏در این پژوهش مشارکت نمودند. نمونه گیری پژوهش،‎ به روش نظری بود؛ نمونه گیری تا رسیدن پژوهشگر به اشباع نظری ادامه یافت. ابزار ‏پژوهش حاضر، مصاحبه های عمیق و اکتشافی بود. اعتبار یافته ها با روش های تطبیق توسط اعضا، بررسی همکار و مصاحبه های ‏آزمایشی تعیین شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده گردید.

  یافته ها

  ‏یافته ها نشان داد 15 عوامل شامل  نگرش های سازمانی، جنبه های فنی، بودجه ریزی، حمایت مالی، مسایل ارزشی، جنبه های انسانی، رویه های علمی، رفتارهای حرفه ای، مشتری مداری، ساختار سازمانی، برون سپاری، جنبه های اطلاعاتی، همکاری های بین بخشی، فعالیت های رسانه ای و توزیع عادلانه مناسب در مدیریت درامد باشگاه های ورزشی خصوصی ایران نقش دارند.

  اصالت و ابتکار مقاله: 

  از آنجایی که باشگاه های ورزشی خصوصی از درآمدهای دولتی استفاده نمی کنند، در این تحقیق برای اولین بار تلاش شد الگوی درآمدزایی پایدار برای باشگاه های ورزشی خصوصی ایران با رویکرد تامین منابع مالی، جهت ارایه راهبردهای تامین منابع مالی پایدار ارایه شود.

  کلیدواژگان: بوجه بندی، مالی، جلب سرمایه، مشتری مداری، حق پخش تلویزیونی و رسانه ای
|
 • Mehdi Salimi *, Mohsen Tayebi, Amir Hossein Labbaf Pages 13-28
  Purpose

  The study aimed to estimate the price of Iranian professional football league players.

  Methodology

  The research method was mixed exploratory designs, qualitative and quantitative methods. The research participants in the qualitative section included managers, club coaches, and experts familiar with the football players' market. Therefore, fourteen participants were selected by snowball until we reached saturation. The research tool in the qualitative section included in-depth interviews, so the reliability of which the re-test method was 81%. In the quantitative section, the statistical population had all the football players in the Iranian Football Professional League during 2016-2020, and random sampling was done. So, 863 players were selected to use their data for analysis. The quantitative methods were also collected from valid sites and the Iranian Football League Organization. The model was also designed through radial neural networks using software SPSS and R.

  Findings

  Qualitative section showed that the player's performance, personal characteristics and abilities, club characteristics, and bubble-creating factors are influential in determining the price of football players. In the quantitative section, a model with three hidden layers was designed, which had a nominal error rate in predicting the price of players.

  Originality: 

  Today, one of the main problems in the field of transfer in football leagues is the small number of appropriate criteria for pricing players. This study aims to estimate the price of professional football players using artificial neural networks.

  Keywords: Football Clubs, Players Market, Players' Value, Pricing, Players Transfer
 • Mohammad Zare Abandansari, Nasrin Azizian Kohan * Pages 29-44
  Purpose

  Regarding the restrictions of football clubs and insufficient income sources on the one hand and the revenue gained through television broadcasting rights, environmental advertising, and ticket sales, financial support from football clubs by sponsors should be mounted. Unfortunately, some issues have caused private companies to be disinclined in providing capital for football. Therefore, the present research was carried out to identify the factors influencing private companies' motivation for sponsorship.

  Methodology

  The present research was conducted via a qualitative method based on the phenomenological approach. Predominantly, the phenomenological approach reveals the nature of meaning concealed in experiences and aims to comprehend the experience concept in the same way the person did. The Participants into semi-structured interviews included sport management faculty members, senior managers of the football federation, football clubs, managers, senior managers of private companies, and sports instructors. The validity and reliability of the findings were applied.

  Findings

  The factors impact the private companies, motivation to support football clubs. They include 52 sub-contents from 8 main contents: Adherence to Behavioral Norms, Financial Growth, Government Support, Development of Refereeing, Media Promotion, Managerial Development, Club Brand Enhancement, and supporting companies’ development.

  Originality: 

  We found new concepts to increase private companies’ motivation in football club sponsorship.

  Keywords: Football Club, Premier League, private sector, Media, Sponsors
 • Mahdieh Hossein Aliani, Nematullah Nemati *, Tahereh Bagherpour Pages 45-65
  Purpose

  This research aims to identify and validate Iranian sports entrepreneurs' optimal use of crowdfunding.

  Methodology

  The research method is mixed. In the qualitative section, the participants included 16 sports management professors, entrepreneurship management, sports entrepreneurs, and sports business people in the interview, and the data were analyzed by Maxqda version—2020 software. Furthermore, 360 participants participated in the survey during the quantitative section, and the data was analyzed with Smart PLS software.

  Findings

  The findings showed casual elements, including entrepreneurial attitude, human capital, and policies. The background conditions include the institutionalization of entrepreneurship, business management transparency and improvement, a customer-oriented culture, and cultural and social factors. Also, the intervening factors comprised laws and regulations, financial and economic elements, protective laws, and information technology factors. The practical strategies also included expert forces, trust building, creating supportive and monetary policies, and communicating with entrepreneurs. Finally, the results showed the growth of sports businesses, distribution of justice in financial resources, economic productivity, and positive attitude toward sports entrepreneurs as social capital. According to the results, the identified factors can provide the necessary ground for collective financing by sports business entrepreneurs.

  Originality: 

  Funding has always been one of the main challenges of entrepreneurs, and crowdfunding can be an effective way to provide the capital a start-up company needs. The purpose of this study is to optimize collective capital by sports entrepreneurs by a quantitative study.

  Keywords: Crowdfunding, Economic, Financial, Sports Entrepreneurs, Sports business
 • Asma Emami, Majid Javid *, Mahrdad Moharamzadeh, Masoud Imanzadeh Pages 67-88
  Purpose

  Destination image marketing is a crucial starting point for successful tourism marketing, as visitors' images and expectations of their travel experiences can significantly shape their attitudes towards a particular destination. This study aimed to identify the influential factors forming the sports tourism destination image in Ardabil Province.

  Methodology

  The study is an applied and descriptive research. The Statistical population of this study consisted of sport management experts, tourism managers and experts of cultural heritage & tourism departments, managers and experts of Sport & youth, tourism agency managers, and visitors of sport tourism. The research questionnaire was a researcher-made that was used after confirmation of its validity and reliability (α:0.81). Data from 362 questionnaires were analyzed by SPSS V.26 and Amos V.24 software. Also, the Bartlett test, KMO index, Exploratory Factor Analysis (EFA), and Confirmatory Factor Analysis (CFA) were used.

  Findings

  The results showed that eight latent factors, including tourism and public infrastructure, local customs and traditions, local attractions, service quality, entertainment and sports events, natural and environmental factors, information and advertising, and social and security factors, are the influenced factors.

  Originality: 

  Destination image is one of the most essential variables influencing a tourist's decision to choose a destination. By identifying the factors that affect the formation of the image of sports tourism destinations and using these factors to present a positive image, tourism destination managers and officials can attract more sports tourists and develop their goals.

  Keywords: Advertising, Destination Tourism Marketing, Entertainment, Service Quality, Sports Events, Sports tourism
 • MohamadHasan Peymanfar, Mahdi Akbarian * Pages 89-101
  Purpose

  This research aims to identify and investigate the relationship between demographic characteristics and entrepreneurial intention of physical education and sports science students.

  Methodology

  391 participants from the students of the sports science faculty of the selected universities participated in the study were randomly selected. The quantitative method was used, and the six experts confirmed the validity of the questionnaire, And the reliability of the questionnaire was confirmed using Cronbach's alpha coefficient of 0.910. SPSS software was used to analyze the data.

  Findings

  The study identified some main factors that increase people's willingness to be entrepreneurs. This study showed a significant relationship between the university of study, elite sports background, level of education, gender, parents' occupation, age, experience living abroad, and entrepreneurial intention. On the other hand, there is no relationship between marital status and having specialized skills concerning entrepreneurship intention, which indicates that just marital status and having technical skills cannot improve students' entrepreneurial intention.

  Originality: 

  The entrepreneur is a combination of risk and willingness to succeed, but it is not easy to achieve due to the influence of the internal and external business environment. Therefore, this study was conducted to identify the main factors influencing people's willingness.

  Keywords: entrepreneurial intention, Entrepreneurship Skills, Innovation, Sports business, Sports entrepreneurship
 • Mehdi Mohammadian Moghadam, Rasool Nazari * Pages 103-117
  Purpose

  This study aimed to investigate the sustainable revenue of private sports clubs in Iran.

  Methodology

  The research method was qualitative, and we used Strass and Corbin approach. The participants were specialists in sports management and activists in clubs’ sports, marketing, and economics issues; then, by theoretical and snowball methods, 16 participants were considered. The research sampling method was theoretical and continued until the saturation. We used depth and exploratory interviews to collect the data, and the validity of the findings was determined by member matching, peer review, and pilot interviews. Open, axial, and selective coding was used to analyze the data.

  Findings

  The findings showed 15 components include organizational attitudes, technical aspects, budgeting, financial support, value issues, human aspects, scientific procedure, professional behaviors, customer orientation, Organizational structure, outsourcing, information aspects, interdepartmental cooperation, media activities, and equitable distribution have an influential role in sports club fundraising of Iran.

  Originality: 

  Since private sports clubs do not have governmental financial support, this study provides a sustainable fundraising concept.

  Keywords: budgeting, Customer Orientation, Financial, Fundraising, TV Right, Media Right