فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 1 (پیاپی 11، بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد نظری پور*، امیرمحمد حیدری صفحات 1-27

  فرار مالیاتی باعث تضعیف توان مالی دولت در انجام وظایف حاکمیتی می شود. بنابراین شناسایی پیامدهای فرار مالیاتی می تواند نقش بسزایی در تبیین هرچه بهتر جایگاه مالیات در اداره جامعه داشته باشد. براین اساس، پژوهش حاضر تلاش دارد تا آثار و پیامدهای فرار مالیاتی را با یک رویکرد کل نگر و از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش گردآوری داده‎ها توصیفی پیمایشی، از نوع همبستگی است. داده های پژوهش حاضر به کمک پرسش‎نامه جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کارکنان سازمان امور مالیاتی، اداره امور اقتصادی و دارایی، نیروی انتظامی و دانشگاه های استان کردستان هستند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده تحلیل رگرسیون و مدل سازی معادلات ساختاری انجام شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و Amos استفاده شده است. براساس تحلیل عاملی اکتشافی 5 مولفه (اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی، سیاسی و فرهنگی) به عنوان پیامدهای فرار مالیاتی (متغیر وابسته) شناسایی شدند. این پنج مولفه 64 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین می کنند. سپس براساس تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول اطمینان حاصل گردید که بین سازه های نظری و تجربی انطباق و همنوایی لازم وجود دارد. در ادامه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم مشخص گردید که تمامی متغیرهای مکنون بر متغیر وابسته اثر مثبت و معناداری دارند. همچنین ترتیب اثرگذاری آنها عبارت بودند از: فرهنگی، مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. در نهایت اثرات 6 متغیر جمعیت شناختی (جنسیت، سن، تحصیلات، رشته تحصیلی، سنوات خدمتی و نوع سازمان) بر روی متغیر وابسته مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. طبق نتایج به دست آمده سه متغیر سن، تحصیلات و سنوات خدمتی بر متغیر وابسته اثر مثبت و معناداری دارند. بنابراین درک و شناخت پیامدهای فرار مالیاتی می تواند نقش موثری در کاهش فرار مالیاتی ایفا نماید.

  کلیدواژگان: پیامدهای فرار مالیاتی، رویکرد کل نگر، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی
 • سید جواد حبیب زاده بایگی*، امیر شمس، طاهره امینی صفحات 28-51

  سیستم بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، یک سیستم مدیریتی برای بهبود اثربخشی بهینه و افزایش شفافیت نحوه استفاده از منابع سازمانی است که اعتبارات بودجه ای واحدهای سازمانی را در راستای اهداف کوتاه و بلندمدت، تخصیص می دهد و منجر به مسیولیت پذیری بیشتر می شود. هدف از این مطالعه شناسایی تاثیر ساختار نظارتی و عوامل فنی بر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است. این پژوهش به روش توصیفی - پیمایشی می باشد. با توجه به کاربردی بودن نتایج، در گروه پژوهشی کاربردی است. این پژوهش در سال 1400 با استفاده از پرسشنامه در جامعه آماری 66 نفر از کارشناسان اداری، مالی و بودجه بخش عمومی انجام گردید. در بخش آمار توصیفی مشخصات پاسخگویان، در آمار استنباطی آزمون فرضیه پژوهش یعنی رابطه بین متغیرهای پژوهش از طریق آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه برای دستیابی به سهم متغیر مستقل (86 درصد) در توضیح میزان واریانس متغیر وابسته، مورد بحث قرار گرفته است. همچنین تفاوت میانگین متغیرهای مستقل و وابسته با میانگین فرضی 2 از آزمونT Student استفاده شده است. این پژوهش نشان داد که میانگین تمامی متغیرهای مورد بررسی بالاتر از حد متوسط می باشد و از نظر آماری معنی دار است.

  کلیدواژگان: ساختار نظارتی، عوامل فنی، بودجه ریزی، عملکرد
 • مهرداد صالحی*، اکبر میرفردی صفحات 52-67

  ارایه خدمات بر اساس تعرفه، عامل هزینه ها و نحوه تخصیص آن از عوامل کلیدی مدیریت هزینه بیمارستان ها محسوب می شود. در این پژوهش محقق به دنبال تعیین بهای تمام شده خدمات واحد تالاسمی در روش های هزینه یابی سنتی و هزینه یابی برمبنای فعالیت زمانگرا می باشد. داده ها بدست آمده از طریق مورد کاوی در بیمارستان دولتی ولی عصر(ع) نورآباد ممسنی در سال 1400 انجام شد. براساس اطلاعات به دست آمده از 3 مرکز فعالیت عملیاتی، تشخیصی و پشتیبانی عمومی می باشد. یافته های پژوهش بیانگر تفاوت مقداری بین بهای تمام شده واحد تالاسمی بر مبنای هزینه یابی سنتی و زمانگرا بوده و نیز حاکی از وجود ظرفیت بلا استفاده در واحد تالاسمی است. بیمارستان ها و مراکز درمانی می توانند با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمانگرا به هزینه های واقعی برسند تا افزون بر جلوگیری از زیان های حاصل هزینه یابی اشتباه با دست یافتن به ظرفیت بلا استفاده و استفاده از آن به کاهش هزینه ها و افزایش کارایی برسند.

  کلیدواژگان: هزینه یابی سنتی، هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمانگرا، واحد تالاسمی، بیمارستان دولتی ولی عصر نورآباد
 • طیبه جمشیدی*، امیر کاکنه پور، محمدطاهر ایازی صفحات 68-90

  هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر مقاومت کارکنان در بودجه ریزی عملیاتی در شرکت گاز ایلام می باشد. در این پژوهش جامعه آماری شامل 45 نفر از مدیران مالی و ارشد باتجربه شرکت گاز استان ایلام می باشند. پژوهش حاضر، از نظر هدف یک پژوهش کاربردی است زیرا برای حل مسیله ای علمی به کار می رود و از نظر روش، توصیفی - همبستگی است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید که از روایی صوری برخوردار است و برای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب کرونباخ آلفا برای پرسشنامه (94/0) محاسبه گردید که این ضریب از نظر آماری قابل قبول می باشد و دلالت بر پایایی پرسشنامه دارد. برای تحلیل داده های این پژوهش برای سنجش نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون کولموگروف - اسمیرنف استفاده شده است. برای تحلیل عاملی تاییدی سوال ها از آزمون معادلات ساختاری استفاده شده است. در این پژوهش همچنین جهت تشخیص مناسب بودن داده ها برای تحلیل عاملی، از آماره های K.M.O و آزمون بارتلت استفاده شده است. لازم به ذکر است که جهت تحلیل داده ها از نرم افزارهای Spss، Lisrel و اکسل استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که مقاومت کارکنان در میزان توانایی، اختیارات و پذیرش بودجه ریزی عملیاتی در شرکت گاز ایلام تاثیر معنادار دارد.

  کلیدواژگان: مقاومت کارکنان، توانایی بودجه ریزی عملیاتی، اختیارات بودجه ریزی عملیاتی، پذیرش بودجه ریزی عملیاتی، شرکت گاز ایلام
 • شعیب رستمی، مهدی ذوالفقاری، زهره شادفرد* صفحات 91-105

  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر فرصت‏های سرمایه‏گذاری بر اجتناب مالیاتی با توجه به نقش تعدیل گر افشای مسیولیت اجتماعی شرکت‏ها به انجام رسید. متغیر مستقل پژوهش، فرصت‏های سرمایه‏گذاری و اجتناب از مالیات متغیر وابسته و متغیر افشای مسیولیت اجتماعی شرکت نیز در این پژوهش، تعدیلگر می‏باشد. این پژوهش از جنبه هدف، از نوع پژوهش‏های کاربردی به شمار می رود، از بعد نحوه استنباط، در گروه پژوهش‏های توصیفی- همبستگی قرار می گیرد. برای گردآوری اطلاعات، تعداد 126 شرکت در دوره سال های 1395 تا 1400 به عنوان نمونه آماری از بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. فرضیات پژوهش با استفاده از روش رگرسیون پانل دیتا و رگرسیون ترکیبی در نرم افزار Eviews10 تجزیه و تحلیل گردید. تجزیه و تحلیل فرضیه ها با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی نشان داد که فرصت‏های سرمایه‎گذاری، رابطه مثبت و معنی داری با اجتناب مالیاتی دارد، لذا با افزایش فرصت‎های سرمایه‎گذاری، اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را افزایش می‎دهد. همچنین افشای مسیولیت اجتماعی شرکت‎ها، رابطه بین فرصت‎های سرمایه‎گذاری و اجتناب مالیاتی را تضعیف می‎کند.

  کلیدواژگان: اجتناب مالیاتی، فرصت های سرمایه گذاری، مسئولیت اجتماعی شرکت
 • محمد غفاری فرد*، محمدیونس رسا، حمدالله هنردوست صفحات 106-121

  بودجه نقش اساسی و کلیدی در توسعه دولت ها دارد. مطالعات چالش های نظام بودجه ریزی جهت تحقق اهداف اقتصادی کشورها از مباحث مهم اقتصاد بخش عمومی محسوب می شود. هدف این تحقیق شناسایی و رتبه بندی چالش های نظام بودجه ریزی کشور بر اساس سند تحول دولت مردمی سیزدهم می باشد و در بهار 1402 صورت گرفته است. در این تحقیق چالش های نظام بودجه شامل چهار شاخص اصلی و هشت شاخص فرعی است که از سند تحول دولت مردمی سیزدهم شناسایی شد. سپس پرسشنامه طراحی شده بین 10 نفر از خبرگان علوم اقتصادی که سطح تحصیلات شان دکترا و کارشناسی ارشد بوده اند، توزیع و مولفه ها بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی با هم مقایسه زوجی انجام گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و استفاده نادرست از این درامدها، کسری فزاینده بودجه، پشتیانی ضعیف بودجه از اهداف سیاستی و برنامه ای و تداوم مدیریت مستقیم و غیرمستقیم دولت در بنگاه ها به ترتیب مهم ترین چالش های نظام بودجه ریزی کشور مبتنی بر سند تحول دولت مردمی سیزدهم محسوب می شود.

  کلیدواژگان: نظام بودجه ریزی، چالش، سند تحول دولت مردمی، سلسله مراتبی
|
 • Mohammad Nazaripour*, AmirMohammad Heidari Pages 1-27

  Tax evasion weakens the government's financial ability to perform its governance duties. Therefore, identifying the consequences of tax evasion can play an important role in better explaining the position of tax in society administration. Therefore, this study attempts to investigate the consequences of tax evasion with a holistic approach and through exploratory and confirmatory factor analysis. The present study is practical in nature and is considered as a descriptive-exploratory correlation study. The required data were collected through questionnaire. The population of this study is the employees of tax administration, economic affairs and Finance, police force and universities of Kurdistan province. Regression analysis and structural equation modeling were used to test the hypotheses and analyze the data. SPSS and Amos software were also used to analyze the data. Based on exploratory factor analysis, 5 components (economic, social, managerial, political and cultural) were identified as the consequences of tax evasion (dependent variable). These five components explain 64% of the variance of the dependent variable. Then, based on the firstorder confirmatory factor analysis, it was ensured that there is a consistency between the theoretical and experimental constructs. In the following, using the second-order confirmatory factor analysis, it was determined that all the latent variables have a positive and significant effect on the dependent variable. The order of their influence was: cultural, managerial, economic, social and political. Finally, the effects of 6 demographic variables (gender, age, education, field of study, years of service and type of organization) on the dependent variable were studied. According to the results obtained, the three variables of age, education and years of service have a positive and significant effect on the dependent variable. Therefore, understanding the consequences of tax evasion can play an effective role in reducing tax evasion.

  Keywords: Consequences of tax evasion, Holistic approach, Exploratory factor analysis, Confirmatory factor analysis
 • Amir Shams, Seyed javad Habibzadeh Baigi*, Tahereh Amini Pages 28-51

  The performance-based budgeting system is a management system for improving the optimal effectiveness and increasing the transparency of the use of organizational resources, which allocates the budgetary credits of organizational units in line with short and long-term goals and leads to greater accountability. The purpose of this study is to identify the impact of regulatory structure and technical factors on performance-based budgeting. This research is a descriptive-survey method. Considering the applicability of the results, it is useful in the research group. This research was conducted in 2021 using a questionnaire in the statistical population of 66 administrative, financial and budget experts in the public sector. In the descriptive statistics section of the respondents' characteristics, in the inferential statistics of the research hypothesis test, that is, the relationship between the research variables through the pearson correlation test and multiple regression to achieve the contribution of the independent variable (86 percent) in explaining the variance of the dependent variable is discussed, as well as the difference. The mean of independent and dependent variables with a hypothetical mean of 2 was used from the Student's T-test. This research has shown that the mean of all the investigated variables is higher than the mean and is statistically significant.

  Keywords: Regulatory structure, Technical factors, Budgeting, Performance
 • Mehrdad Salehi*, Akbar Mirfardi Pages 52-67

  Providing services based on the tariff, the cost factor and how it is allocated is one of the key factors of hospital cost management. In this research, the researcher seeks to determine the total cost of thalassemia unit services in traditional costing methods and time-based activity costing. The data obtained through a case study was conducted in Vali Asr (AJ) Noorabad Mamsani Hospital in 2022. It is based on information obtained from 3 operational, diagnostic and general support centers. The findings of the research show a difference between the total costs of the thalassemia unit based on traditional and time-based costing and also indicate the existence of unused capacity in the thalassemia unit. Hospitals and medical centers can reach the real costs by using the costing method based on time-oriented activity, in order to avoid the losses resulting from wrong costing by finding unused capacity and using it to reduce costs and increase reach efficiency.

  Keywords: Traditional costing, Costing based on time-oriented activity, Thalassemia unit
 • Tayebeh Jamshidi*, Amir Kaknepour, Mohammad Taher Ayazi Pages 68-90

  The purpose of this research is to investigate the effective factors on employees' resistance in operational budgeting in Ilam Gas Company. In this research, the statistical population includes 45 senior and experienced financial managers of the gas company of Ilam province. The current research is an applied research in terms of its purpose because it is used to solve a scientific problem and in terms of descriptive-correlation method. A researcher-made questionnaire was used to collect data, which has face validity, and Cronbach's alpha coefficient was used to determine reliability. Cronbach's alpha coefficient was calculated for the questionnaire (0.94), which is statistically acceptable and indicates the reliability of the questionnaire. To analyze the data of this research, the Kolmogorov- Smirnov test was used to measure the normality of the data distribution. For the confirmatory factor analysis of the questions, the structural equation test was used. In this research, KMO statistics and Bartlett's test were also used to determine the suitability of the data for factor analysis. It should be noted that Spss, Lisrel, and Excel software were used for data analysis. The results of the research showed that the resistance of employees has a significant effect on the level of operational budgeting ability and the level of operational budgeting options and the level of acceptance of operational budgeting in Ilam Gas Company.

  Keywords: Employee resistance, Operational budgeting ability, Operationalbudgeting options, Acceptance of operational budgeting, Ilam Gas Company
 • *Shoeyb Rostami, Mehdi Zolfaghari, Zohreh Shadfard Pages 91-105

  This research was done with the aim of investigating the impact of investment opportunities on tax avoidance with regard to the moderating role of corporate social responsibility disclosure. The independent variable of the research, investment opportunities and tax avoidance, the dependent variable and the corporate social responsibility disclosure variable are also moderators in this research. In terms of the objective, this research is considered as applied research, and in terms of the method of inference, it is included in the descriptive-correlation research group. To collect information, 126 companies were selected as a statistical sample from the Tehran Stock Exchange in the period of 2016 to 2021. Research hypotheses were analyzed using panel data regression method in Eviews10 software. The analysis of hypotheses using the generalized least squares method showed that investment opportunities have a positive and significant relationship with tax avoidance; Therefore, with the increase of investment opportunities, tax avoidance increases. Also, the findings showed that disclosure of corporate social responsibility weakens the relationship between investment opportunities and tax avoidance.

  Keywords: Tax avoidance, Investment opportunities, Corporate social responsibility
 • Mohammad Ghafarifard*, Mohammad Younes Rasa, Hamdolah Honardoost Pages 106-121

  Budget plays a fundamental and key role in the development of governments. Studies of the challenges of the budgeting system in order to achieve the economic goals of countries are considered important topics of the public sector economy. The purpose of this research is to identify and rank the challenges of the country's budgeting system based on the 13th people's government transformation document and it was done in the spring of 2023. In this research, the challenges of the budget system include four main indicators and eight sub-indicators that were identified from the 13th people's government transformation document. Then, the designed questionnaire was distributed among 10 experts in economic sciences, whose educational level was doctorate and master's degree. The components were analyzed based on the hierarchical analysis method with pairwise comparison. The results of the research show that the dependence of the budget on oil revenues and the incorrect use of these revenues, the increasing deficit of the budget is one of the most important challenges. Also, the weak support of the budget from the policy and program goals and the continuation of direct and indirect management of the government in enterprises are the most important challenges of the country's budgeting system based on the 13th people's government transformation document.

  Keywords: Budgeting system, Challenge, Government transformation document, Analytic hierarchy process