فهرست مطالب

نشریه حسابداری و بودجه ریزی بخش عمومی
سال پنجم شماره 1 (پیاپی 15، بهار 1403)

 • تاریخ انتشار: 1403/02/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • زهرا ابوالفتحی*، پیام سلیمی، حمید حقیقت صفحات 1-24

  هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری مالی از طریق تقویت استقلال مالی در سازمان های عمومی (مورد مطالعه: شهرداری های استان تهران) می باشد. پژوهش حاضر در زمره پژوهش های کاربردی قرار دارد و از نظر روش، پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش، پرسنل شاغل در شهرداری های استان تهران شامل 733 نفر از مدیران ارشد، مدیران مالی، حسابداران ارشد و حسابداران در سال 1402 می باشد و انتخاب نمونه براساس روش نمونه گیری ترکیبی صورت گرفته است. با توجه به محدود بودن جامعه، حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 252 نفر انتخاب گردید. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات اولیه، از روش کتابخانه ای استفاده شد. داده های میدانی نیز از طریق توزیع پرسشنامه استاندارد گردآوری شده که 123 پرسشنامه دریافت گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS  و نرم افزار  SmartPls 4.1مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل روش فرضیه ها از آزمون حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که استقلال مالی  بر کیفیت اطلاعات حسابداری مالی در شهرداری های استان تهران تاثیری مثبت و معنادار دارد. نتایج حاصله حاکی از وجود تاثیر مستقیم حمایت مدیران ارشد بر دو عامل عملکرد دستگاه های سخت افزاری و دانش حسابداری ارشد می باشد.

  کلیدواژگان: کیفیت اطلاعات حسابداری مالی، استقلال مالی، سازمان های عمومی، شهرداری
 • غیاث جاسم سعید، اکبر زواری رضایی*، توحید کاظمی صفحات 25-64

  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثر حاکمیت شرکتی، کیفیت حسابرسی و حسابداری بخش عمومی بر عملکرد مالی شرکت های تولیدی و سازمان های دولتی عراق با استفاده از داده های ماهانه بازه زمانی 2015 الی 2022 با استفاده از تحلیل های الگوهای یادگیری ماشین از جمله درخت تصمیم، تقویت گرادیان، ماشین بردار پشتیبانی (SVM) و شبکه های عصبی مصنوعی  (ANNs)می باشد. نتایج نشان دهنده تاثیر قابل توجه حاکمیت شرکتی، کیفیت حسابرسی و حسابداری بخش عمومی بر عملکرد مالی است. مطالعه حاضر نشان می دهد که شرکت های بزرگ تر و دارای ساختار حاکمیتی قوی تر، نتایج مالی بهتری دارند و تمرکز بر تفکیک نقش های مدیریتی و تقویت ساختارهای مدیریتی موثر، به بهبود عملکرد مالی شرکت ها کمک می کند. همچنین، تحلیل شبکه های عصبی حاکی از تاثیر محسوس این عوامل بر شفافیت و مدیریت ریسک است. لذا این پژوهش تاکید مجددی بر اهمیت حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی به عنوان شاخص های اصلی در افزایش کارایی عملیاتی و اعتماد سرمایه گذاران است. بنابراین پیشنهاد می شود که مدیران و سیاست گذاران به این عوامل به عنوان مولفه های کلیدی برای بهبود عملکرد مالی و استحکام اقتصادی توجه کنند. در نهایت پژوهش حاضر به عنوان یک مبنای محکم برای تضمین سلامت و پایداری مالی شرکت ها در اقتصاد عراق شناخته می شود و می تواند برای طیف وسیعی از ذینفعان مالی و سرمایه گذاران، مفید و راهگشا باشد.

  کلیدواژگان: حاکمیت شرکتی، عملکرد مالی، کیفیت حسابرسی، حسابداری بخش عمومی، یادگیری ماشین
 • امیر شمس*، ولی الله کریمیان صفحات 65-89

  این پژوهش با هدف بررسی اثرمحتوای اطلاعاتی اعلامیه های سود سالانه بر تغییرات قیمت سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. این پژوهش بر مبنای هدف از نوع کاربردی و ازلحاظ ماهیت و روش توصیفی پیمایشی و همچنین از نوع تحقیقات همبستگی است. در این پژوهش، به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از داده های مالی طبقه بندی شده و حسابرسی شده شرکت های فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد و نمونه آماری شامل 231 شرکت است که در بین سال 1397 تا سال 1401 مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش از الگوی رگرسیون و تحلیل همبستگی و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Eviews استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون های آماری نشان داد که در سطح خطای (5%) بین بازده سالانه سهام و سود آوری عملیاتی و سود عملیاتی ناپایدار رابطه مستقیمی وجود دارد و بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام و اجزای سودآوری عملیاتی رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام و پایداری سود عملیاتی و ناپایداری آن رابطه معنادار وجود دارد. در سطح خطای (6%) نیز بین بازده سالانه سهام و سود عملیاتی پایدار رابطه مستقیمی وجود دارد؛ لذا فرضیه های اول و دوم و چهارم پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد و فرضیه سوم در سطح اطمینان 94 درصد، مورد تایید است.

  کلیدواژگان: بازار کارا، محتوای اطلاعاتی سود، اعلامیه های سود سالانه، بازده غیر عادی، تغییرات قیمت سهام
 • علی حسن زاده، زلیخا یارمحمدی* صفحات 90-110
  امروزه با افزایش آگاهی های عمومی، به تدریج توقعات از گزارشگری غیرمالی نیز افزایش یافته است و انتظار می رود فشارهای جامعه، به افزایش گزارشگری غیرمالی منجر شود. در پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط افشای حاکمیتی، اجتماعی، زیست محیطی و پرداخت سود سهام شرکت با نقش تعدیلگری کیفیت حسابرسی پرداخته شده است. نمونه ای مشتمل بر 149 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار طی سال های 1391 تا 1400 با استفاده از روش حذفی سیستماتیک (غربالگری) انتخاب شده اند. در این پژوهش این مساله مورد بررسی قرار گرفته است که افشای حاکمیتی، اجتماعی و زیست محیطی چه تاثیری بر پرداخت سود سهام شرکت ها دارد و آیا کیفیت حسابرسی ارتباط بین افشای حاکمیتی، اجتماعی و زیست محیطی و پرداخت سود سهام شرکت را تعدیل می کند. از روش پنل دیتا و نرم افزار EViews برای برآورد مدل پژوهش و آزمون فرضیات پژوهش استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که افشای حاکمیتی، اجتماعی و  زیست محیطی، تاثیر مثبت و معناداری بر پرداخت سود سهام شرکت ها دارد. همچنین کیفیت حسابرسی نقش تعدیل گر معنی داری در رابطه بین افشای حاکمیتی، اجتماعی و زیست محیطی و پرداخت سود سهام شرکت دارد.
  کلیدواژگان: افشای حاکمیتی اجتماعی زیست محیطی، پرداخت سود سهام، کیفیت حسابرسی، بورس اوراق بهادار تهران
 • زینب رستمی، الهه مستشارنژاد* صفحات 111-118
  بهبود سیستم اطلاعات دارایی های بخش عمومی، بخش اساسی رویکرد مدیریت عمومی نوین است. نیاز به شناخت دارایی عمومی و بکارگیری کارا و اثربخش آن در بسیاری از کشورها هم در سطح دولت مرکزی و هم دولت محلی، با این ایده هدایت می شود که دولت و عموم مردم می خواهند تصویری کامل از دارایی های کشور داشته باشند و دولت مسئول مدیریت منابع عمومی به نفع عموم شهروندان است. هدف مقاله حاضر تعریف، شناخت و اندازه گیری دارایی های بخش عمومی و بررسی پیامدهای توانایی خدمات در دارایی های بخش عمومی است. در این راستا دو سوال مهم مطرح می گردد و بر اساس مبانی نظری، تحقیقات پیشین و نظرات هیئت های استانداردگذار حسابداری بخش عمومی در سطح بین المللی بویژه IPSASB به آن پرداخته می شود. این مقاله بینش های مناسبی را در جهت تعریف، شناخت و اندازه گیری دارایی های بخش عمومی و گزارش آنها در صورت های مالی ارائه می نماید.
  کلیدواژگان: دارایی های بخش عمومی، توانایی خدمات، شناخت و اندازه گیری، حسابداری بخش عمومی
 • عبدالرسول رحمانیان کوشککی*، مجتبی اکبری صفحات 119-138
  پژوهش حاضر در پی ردیابی تاثیر جریان نقد عملیاتی و ارزش دفتری سهام بر بحران مالی شرکت ها است. در راستای حصول به اهداف پژوهش، نمونه ای متشکل از 131 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که طبق الگوی حذف سیستماتیک انتخاب شده بودند برای یک دوره زمانی 10 ساله از 1391 الی 1400 گردآوری شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از یک مدل رگرسیون چندمتغیره خطی بهره گرفته شد. نتایج آزمون رگرسیون در سطح خطای 5 درصد نشان داد که جریان نقد عملیاتی و ارزش دفتری سهام تاثیر معکوس بر بحران مالی شرکت ها دارند. در واقع با افزایش جریان نقد عملیاتی و ارزش دفتری سهام میزان بحران مالی شرکت کاهش می یابد. زمانی که شرکت گردش نقدینگی عملیاتی بالاتری را دارد، کمتر به ناحیه بحران و درماندگی مالی وارد می شود و درواقع جریان نقدینگی عملیاتی بالاتر، ضامن گریز از بحران مالی است. همچنین، زمانی که ارزش دفتری سهام افزایش یابد می بایست بدهی های شرکت کاهش یابد و زمانی که بدهی کاهش یابد یعنی شرکت قادر به پرداخت دیون خود بوده و در بحران مالی نمی باشد.
  کلیدواژگان: ارزش دفتری سهام، بحران مالی، جریان نقد عملیاتی، درماندگی مالی
|
 • Zahra Abolfathi *, Payam Salimi, Hamid Haghighat Pages 1-24

  The main purpose of investigating the impact of improving the quality of financial accounting information by strengthening financial independence in public organizations (Case Study: Municipalities of Tehran Province). The present research falls into the category of applied research and, in terms of method, is a descriptive survey. The population of this study consists of 733 employees working in the municipalities of Tehran province, including senior managers, financial managers, senior accountants and accountants in the year 2023. The sample selection was done based on a mixed sampling method. Due to the limited population, a sample size of 252 individuals was selected according to Cochran's formula. In this research, library research method was used to collect primary data. Field data were collected through distributing standard questionnaires, with 123 questionnaires being received. The data were analyzed using SPSS and SmartPls software. Partial least squares structural equation modeling (SmartPls 4.1) was used for hypothesis teting. The findings of the research indicate that financial independence has a positive and significant impact on the quality of financial accounting information in the municipalities of Tehran province. The results suggest a direct influence of senior management support on two factors: hardware performance and senior accounting knowledge.

  Keywords: Financial accounting information quality, Financial Independence, Public Organizations, municipality
 • Gheyath Jasim Saeed, Akbar Zavari Rezaei *, Tohid Kazemi Pages 25-64

  The purpose of this research is to investigate the impact of corporate governance, audit quality and public sector accounting on the financial performance of Iraqi manufacturing companies and government organizations using monthly data from 2015 to 2022 using machine learning pattern analysis including decision tree, reinforcing gradient, support vector machine (SVM) and artificial neural networks (ANNs). The results show the significant impact of corporate governance, audit quality and public sector accounting on financial performance. The present study shows that larger companies with stronger governance structure have better financial performance, and focusing on the separation of managerial roles and strengthening effective management structures helps to improve the financial performance of companies. The neural network analysis also shows that these factors have a significant impact on transparency and risk management. Therefore, this research re-emphasizes the importance of corporate governance and audit quality as key indicators in increasing operational efficiency and investor confidence. Therefore, it is suggested that managers and policy makers pay attention to these factors as key components to improve financial performance and economic strength. Finally, the current research is known as a solid foundation for ensuring the health and financial stability of companies in the Iraqi economy and can be useful to a wide range of financial stakeholders and investors.

  Keywords: Corporate Governance, financial performance, Audit Quality, Public Sector Accounting, Machine Learning
 • Amir Shams *, Valialah Karimian Pages 65-89

  This research has been conducted with the aim of investigating the effect of the information content of annual dividend announcements on the changes in stock prices of Tehran Stock Exchange companies. This research is based on the objective of an applied type and in terms of nature and descriptive method of survey, as well as the correlational research type. In order to test the hypotheses of the research from financial data, classified and audited active companies accepted in the Tehran Stock Exchange were used in this research, the statistical sample includes 231 companies investigated between 2018 and 2022. In this research, regression model and correlation analysis were used and Eviews software was used for data analysis. The results of the statistical tests showed that at the error level (5%) there is a direct relationship between annual stock return and operating profitability and instability operating profit and there is a significant relationship between the components of operating profitability and the ratio of market value to book value of the stock, as well as between the ratio market value to book value and the stability operating profit and its instability there is a significant relationship, so at the error level (6%) there is a direct relationship between the annual return of the stock and the stable operating profit, so the first, second and fourth hypotheses of the research are confirmed at the confidence level of 95%. And the third hypothesis are confirmed at the confidence level of 94%.

  Keywords: Efficient Market, Information content of earning, Annual profit announcements, Abnormal Return, stock price changes
 • Ali Hassanzadeh, Zolikha Yarmohammadi * Pages 90-110
  Today, with the increase in public awareness, the expectations of non-financial reporting have gradually increased, and it is expected that society's pressures will lead to an increase in non-financial reporting. In the current research, the relationship between governance, social, environmental and dividend payment of the company with the moderating role of audit quality has been studied. A sample consisting of 149 companies present in the stock exchange during the years 2013 to 2014 were selected using the systematic elimination method (screening). In this research, the problem of governance, social and environmental disclosure has been investigated on the company's dividend payment and whether audit quality moderates the relationship between governance, social, environmental disclosure and the company's dividend payment. Data panel method and EViews software were used to estimate the research model and test the research hypotheses. The results of the research show that the governance, social, and environmental disclosures have a positive and significant effect on the dividend payment of companies. Also, audit quality has a significant moderating role in the relationship between governance, social, environmental disclosure and company dividend payment.
  Keywords: Disclosure of governance social environmental, Dividend Payment, Audit Quality, Tehran Stock Exchange
 • Zeynab Rostami, Elahe Mostasharnezhad * Pages 111-118
  Improving the information system of public sector assets is an essential part of the new public management approach. The need to recognize public assets and its efficient and effective use in many countries, both at the federal and local government levels, is guided by the idea that the government and the public want to have a complete picture of the country's assets and the government is responsible for managing public resources for the benefit of all citizens. The purpose of this article is to define, recognize and measure public sector assets and investigate the potential implications for services in public sector assets. In this regard, two important questions are raised and based on theoretical foundations, previous research and the opinions of public sector accounting standard setting boards at the international level, especially IPSASB, it is discussed. This article provides appropriate insights to define, recognize and measure public sector assets and report them in financial statements.
  Keywords: Public sector assets, Service potential, Recognition, measurement, Public Sector Accounting
 • Abdolrasoul Rahmanian Koushkaki *, Mojtaba Akbari Pages 119-138
  The present research aims to trace the effect of operating cash flow and stock book value on the financial crisis of companies. In order to achieve the research objectives, a sample of 131 companies listed to the stock exchange, which were selected according to the systematic exclusion pattern, was collected for a period of 10 years from 2012 to 2021. A multivariate linear regression model was used to test the research hypotheses. The results of the regression test at the 5 percent error level showed that operating cash flow and stock book value have an adverse effect on the financial crisis of companies. In fact, with the increase in operating cash flow and stock book value, the amount of financial crisis of the company decreases. When the company has a higher operating cash flow, it is less likely to enter the area of financial crisis and distress, and in fact, a higher operating cash flow is a guarantee of avoiding the financial crisis. Also, when the stock book value increases, the company's debts should decrease, and when the debt decreases, it means that the company is able to pay its debts and is not in a financial crisis.
  Keywords: Stock book value, financial crisis, Operating Cash Flow, Financial Distress