فهرست مطالب

رهیاری در مدیریت و توسعه بهره وری - پیاپی 2 (تابستان 1401)

نشریه رهیاری در مدیریت و توسعه بهره وری
پیاپی 2 (تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • بررسی تاثیر یکپارچگی فناوری اطلاعات بر مزیت رقابتی زنجیره تامین (مورد مطالعه: صنایع غذایی)
  حمیدرضا طلایی* صفحه 1

  در سال های اخیر، تمرکز سازمان ها، برای رسیدن بر سطح بالاتر عملکرد، به عنوان یک مزیت رقابتی، معطوف شده است. همچنین حفظ و توسعه چابکی و نوآوری به عنوان قابلیت های پویای شرکای زنجیره تامین به منظور افزایش مزیت رقابتی در اقتصاد جهانی بسیار حایز اهمیت است. از طرفی، همکاری موثر میان شرکای زنجیره تامین و ایجاد اعتماد میان اعضا، می تواند عملکرد زنجیره تامین را افزایش دهد. ازاین رو، هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر یکپارچگی فناوری اطلاعات، اعتماد، همکاری، نوآوری و چابکی بر عملکرد زنجیره تامین و نهایتا ایجاد مزیت رقابتی می باشد. روش این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش مدیران و کارشناسان خبره زنجیره تامین صنایع غذایی کشور متشکل از تامین کنندگان، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان است. بدین منظور تعداد 180 عدد پرسشنامه توزیع گردید که از این میان تعداد 171 عدد پرسشنامه بازگشت داده شده و 161 پرسشنامه قابل استفاده بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS استفاده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که یکپارچگی فناوری اطلاعات بر اعتماد در زنجیره تامین صنایع غذایی تاثیر مثبت معناداری دارد. همچنین نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که اعتماد در زنجیره تامین می تواند منجر به همکاری موثر در زنجیره تامین، نوآوری و چابکی شود. از دیگر نتایج این تحقیق می توان به تاثیر نوآوری، همکاری و چابکی زنجیره تامین بر عملکرد زنجیره تامین و همچنین تاثیر عملکرد زنجیره تامین بر مزیت رقابتی در زنجیره تامین اشاره کرد.

  کلیدواژگان: عملکرد زنجیره تامین، نوآوری، چابکی زنجیره تامین، مزیت رقایتی، همکاری
 • بررسی نقش هوش فرهنگی در رابطه میان هوش هیجانی و بهره وری خلاق (مطالعه موردی: هتل های پنج ستاره شهر مشهد)
  معصومه عارف*، سمانه صابری صفحه 2

  مهارت های هوش هیجانی در موفقیت کارکنان، نقشی حیاتی ایفا می کند؛ زیرا به گفته محققان، 20 درصد از موفقیت های هر فرد به بهره هوشی و 80 درصد آن به هوش هیجانی فرد بستگی دارد. از سوی دیگر بهره وری خلاق کارکنان برای اثربخشی کل سیستم در بخش خدمات ضروری است. این تحقیق به بررسی تاثیر هوش هیجانی بر بهره وری خلاق کارکنان از طریق نقش میانجی عدم اطمینان محیطی و نقش تعدیلگری هوش فرهنگی می پردازد. تعداد جمعیت جامعه آماری موردمطالعه (کارکنان هتل های 5 ستاره مشهد) 330 نفر برآورد شد که با توجه به فرمول کوکران، تعداد 181 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. پرسشنامه از نوع بسته با طیف 5تایی لیکرت و با تعداد 220 عدد توزیع شد که 181 پرسشنامه تحلیل و 29 پرسشنامه برگشت داده شده است. متغیرهای تحقیق با استفاده از داده های به دست آمده از طریق پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفتند، که پایایی آن ها از روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و روایی آن ها با استفاده ازنظر متخصصان تاییدشده است. نقش متغیرهای میانجی و تعدیل گر با استفاده از نرم افزار PLS و معادلات ساختاری بررسی شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که هوش هیجانی بر بهره وری خلاق در هتل های 5 ستاره مشهد تاثیر مثبت و معناداری دارد. هوش هیجانی بر عدم اطمینان محیطی در هتل های 5 ستاره مشهد تاثیر مثبت و معناداری دارد. عدم اطمینان محیطی بر بهره وری خلاق در هتل های 5 ستاره مشهد تاثیر مثبت و معناداری دارد. عدم اطمینان محیطی، تاثیر هوش هیجانی را بر بهره وری خلاق در هتل های 5 ستاره مشهد میانجی گری می کند و هوش فرهنگی، تاثیر هوش هیجانی را بر بهره وری خلاق در هتل های 5 ستاره مشهد تعدیل نمی کند.

  کلیدواژگان: عدم اطمینان محیطی، بهره وری، بهره وری خلاقانه، هوش فرهنگی، هوش هیجانی
 • تاثیر برنامه ریزی استراتژیک بر عملکرد شرکت با تحلیل نقش میانجی مزیت رقابتی
  سید محمدمهدی صفایی*، سید محمد موسوی صفحه 3

  در حال حاضر، سازمان ها با محیطی متلاطم و نا آرام روبرو هستند و نرخ تغییرات محیطی باعث می شود تا یک برنامه استراتژیک به خودی خود کافی نباشد. همچنین شرکت ها باید در مقایسه با رقبای خود به موفقیت بیشتری در عملکرد دست یابد. بنابراین شناسایی تاثیر برنامه ریزی استراتژیک بر عملکرد شرکت با تحلیل نقش میانجی مزیت رقابتی ضرورت دارد. هدف از این مطالعه ، شناسایی بررسی تاثیر برنامه ریزی استراتژیک بر عملکرد شرکت با تحلیل نقش میانجی مزیت رقابتی می باشد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را کارشناسان واحد برنامه ریزی شرکت های تولید مواد ضدعفونی کننده در شرق کشور به تعداد 65 نفر شامل می شوند. روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تعیین شد که از طریق جدول مورگان 56 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه استاندارد گردآوری شد و روایی و پایایی ابزار تحقیق تایید گردید. تجزیه و تحلیل نتایج داده ها از طریق آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس صورت پذیرفت. نتایج تحقیق نشان داد، برنامه ریزی استراتژیک بر عملکرد شرکت با تحلیل نقش میانجی مزیت رقابتی در شرکت های تولید مواد ضدعفونی در شرق کشور تاثیر مثبت و معناداری دارد.

  کلیدواژگان: استراتژی رقابتی، برنامه ریزی استراتژیک، عملکرد شرکت، عملکرد مالی، عملکرد عملیاتی، شرکت های تولید مواد ضدعفونی در شرق کشور، مزیت رقابتی
 • مدل علی روابط بین تصویر مقصد ، وفاداری گردشگر ، قصد بازدید ، نقش میانجی رضایت و تبلیغات شفاهی
  مریم افشین* صفحه 4

   در عصر حاضرگردشگری بیشتر گسترش یافته و به صنعت قدرتمندتری در جهان تبدیل شده است که به شدت بر اقتصاد یک کشور تاثیر می گذارد. همچنین با چندین بخش دیگر مانند تبلیغات، فروش، قرار دادهای محصولات، حمایت های مالی و سازمان های تجاری مرتبط است. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر تصویر مقصد بر وفاداری گردشگر و قصد بازدید: آزمون یک رویکرد میانجیگری چندگانه صورت گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت توصیفی - پیمایشی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق را کلیه گردشگرانی که در بازه انجام تحقیق به مراکز مذهبی، فرهنگی و تاریخی شهر مشهد مراجعه می کنند، تشکیل می دهند. حجم نمونه با توجه به جدول کرجسی و مورگان 384 نفر می باشد. و با توجه به نامعین بودن جامعه آماری، روش نمونه گیری مورد استفاده در این تحقیق از نوع غیر احتمالی در دسترس می باشد. روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه استاندارد شده جلیلوند و همکاران (2012) برای سنجش متغیر تصویر مقصد و تبلیغات دهان به دهان (شفاهی) الکترونیکی، آلیمان و همکاران (2014) برای سنجش متغیر رضایت گردشگر، چیو و همکاران (2016) برای سنجش متغیر وفاداری گردشگر و سو و همکاران (2017) برای سنجش متغیر قصد بازدید است.داده های به دست آمده با روش های آمار توصیفی (میانگین، درصد فراوانی) با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 و آمار استنباطی (روش معادلات ساختاری) با استفاده از نرم افزار PLS تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که تصویر مقصد بر رضایت، وفاداری، قصد بازدید و تبلیغات دهان به دهان الکترونیک گردشگران مکان های تاریخی، فرهنگی و مذهبی شهر مشهد تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج بیانگر نقش واسط رضایت گردشگران در رابطه بین تصویر مقصد با قصد بازدید از مکان های تاریخی، تفریحی و مذهبی شهر مشهد است.

  کلیدواژگان: تصویر مقصد، رضایت گردشگر، وفاداری گردشگر، قصد بازدید، تبلیغات دهان به دهان الکترونیک
 • پیش بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان با استفاده از الگوریتم های داده کاوی
  رمضان خسروی*، اکرم اسماعیلی اول صفحه 5

  درک عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی دانشجویان و پیش بینی این عملکرد یک مساله مهم و چالش برانگیز برای مدیران هر دانشگاهی است. شناسایی این عوامل و تدارک اقدامات مدیریتی مناسب، همچون ارایه مشاوره های لازم به دانشجویان، برگزاری سمینارها و دوره های آموزشی، می تواند به بهبود عملکرد تحصیلی آن ها منجر شود. در این تحقیق سعی شده است با بکارگیری روش های داده کاوی روی داده های تحصیلی و غیرتحصیلی مرتبط جمع آوری شده از دانشجویان مجتمع آموزش عالی گناباد، مدل هایی مناسب برای پیش بینی معدل آنها ارایه گردد. برای توسعه این مدل ها، ابتدا با استفاده از دو روش رگرسیون بهترین زیرمجموعه ها و الگوریتم ژنتیک، متغیرهای تاثیرگذار شناسایی شدند. در ادامه، برای هر دسته از متغیرهای تاثیرگذار شناسایی شده، معدل کل دانشجویان با استفاده از دو روش درخت تصمیم و شبکه عصبی پیش بینی شده است. نتایج نشان می دهد استفاده از الگوریتم ژنتیک برای تعیین متغیرها و استفاده از درخت تصمیم برای پیش بینی منجر به دقت بالاتری در پیش بینی می شود.

  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد تحصیلی، داده کاوی، الگوریتم ژنتیک، درخت تصمیم، رگرسیون
 • مدلیابی ساختاری نقش آفرینی خودکارآمدی کارآفرینانه در شکل گیری قصد کارآفرینی دانشجویان با تاکید بر مولفه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده
  پرستو مرادزاده، سید مرتضی غیور باغبانی* صفحه 6

  خودکارآمدی، یک مفهوم مفید برای توضیح رفتار انسان است و همچنین در شناسایی انتخاب، سطح تلاش و پشتکار افراد، نقش مهمی را ایفا می کند و در جامعه امروزی به علت بیکاری در حوزه های مختلف بر اهمیت کارآفرینی افزوده شده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر قصد کارآفرینی با نقش میانجی مولفه های تیوری رفتار برنامه ریزی شده در میان دانشجویان دانشگاه های شهر مشهد می‎باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی می‎باشد. جامعه ی آماری شامل دانشجویان دانشگاه های غیرانتفاعی شهر مشهد بوده که تعداد 239 نفر با استفاده از روش نمونه‎گیری در مدل‎یابی معادلات ساختاری به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. به منظور جمع‏آوری داده ها از پرسش نامه ی استاندارد استفاده شده است که روایی صوری و محتوایی آن در قسمت تدوین گویه ها و در بعد کمی از تحلیل عاملی مورد تایید قرار گرفت. پایایی ابزار نیز از طریق آلفای کرونباخ و پایایی مرکب محاسبه و تایید شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار های اس پی اس اس25 و پی ال اس3 انجام شد. یافته های این پژوهش نشان می‏دهد که خودکارآمدی کارآفرینانه بر مولفه های تیوری رفتار برنامه ریزی شده و قصد کارآفرینی، اثر مستقیم دارد و خودکارآمدی کارآفرینانه به صورت غیر مستقیم به واسطه مولفه های تیوری رفتار برنامه ریزی شده بر قصد کارآفرینی نیز تاثیرگذار است. همچنین مولفه های تیوری رفتار برنامه ریزی شده به صورت مستقیم بر قصد کارآفرینی اثرگذار است که در این میان متغیر نگرش به کارآفرینی بیشترین تاثیر را بر قصد کارآفرینی دارد.

  کلیدواژگان: تئوری رفتار برنامه ریزی شده، خودکارآمدی کارآفرینانه، قصد کارآفرینانه، کنترل رفتار درک شده، نگرش به کارآفرینی، هنجارهای ذهنی
|
 • Investigating the Impact of Information Technology Integration on Competitive Advantage of Supply Chain (Case of Study: Food Industries)
  Hamidreza Talaie * Page 1

  In recent years, the focus of organizations is on achieving a higher level of performance as a competitive advantage. It is also important to maintain and develop agility and innovation as dynamic capabilities of supply chain partners in order to increase competitive advantage in the global economy. On the other hand, effective cooperation between supply chain partners and building trust among members can increase supply chain performance. Therefore, the purpose of this study is to investigate the impact of information technology integration, trust, cooperation, innovation and agility on supply chain performance and finally create a competitive advantage. The method of this research is applied from the view of purpose and descriptive-correlational from the view of nature. The statistical population of this research is the managers and experts of food industries supply chain consisting of suppliers, producers and distributors. For this purpose, 180 questionnaires were distributed, of which 161 questionnaires were returned. Structural equation modeling approach and Smart PLS software were used to analyze the collected data. The results of this study showed that the integration of information technology has a significant positive effect on trust in the supply chain of the food industries. The results of this study also showed that supply chain trust can lead to effective supply chain collaboration, innovation and supply chain agility. Other results of this study include the effect of innovation, cooperation and supply chain agility on supply chain performance and also the effect of supply chain performance on competitive advantage in supply chain.

  Keywords: supply chain performance, Innovation, supply chain agility, competitive advantage, cooperation
 • Investigating the role of Cultural Intelligence on the relationship between Emotional Intelligence and Creative Productivity(Case of: Five Star Hotels in Mashhad)
  Masoumeh Aref *, Samaneh Saberi Page 2

  Emotional intelligence skills play a vital role in employee success; Because, according to researchers, 20% of each person's success depends on IQ and 80% on emotional intelligence. On the other hand, the creative productivity of employees is essential for the effectiveness of the whole system in the service sector. This study investigates the effect of emotional intelligence on employees' creative productivity through the mediating role of environmental uncertainty and the moderating role of cultural intelligence. The population of the study population (staff of 5-star hotels in Mashhad) was estimated at 330 people, according to the Cochran's formula, 181 people were selected as a sample. A closed questionnaire with a Likert scale of 5 was distributed with 220 items, of which 181 questionnaires were analyzed and 29 questionnaires were returned. The research variables were tested using the data obtained through a questionnaire, the reliability of which was confirmed by Cronbach's alpha method and their combined reliability and validity were confirmed by experts. The role of mediator and moderator variables was investigated using PLS software and structural equations. The results show that emotional intelligence has a positive and significant effect on creative productivity in 5-star hotels in Mashhad. Emotional intelligence has a positive and significant effect on environmental uncertainty in 5-star hotels in Mashhad. Environmental uncertainty has a positive and significant effect on creative productivity in 5-star hotels in Mashhad. Environmental uncertainty mediates the effect of emotional intelligence on creative productivity in 5-star hotels in Mashhad, and cultural intelligence does not moderate the effect of emotional intelligence on creative productivity in 5-star hotels in Mashhad.

  Keywords: emotional intelligence, productivity, Creative Productivity, environmental uncertainty, Cultural Intelligence
 • the effect of strategic planning on firm performance by analyzing the mediating role of competitive advantage
  Seyed MohammadMahdi Safaei *, Seyed Mohammad Mosavi Page 3

  At present, organizations are facing a turbulent and turbulent environment, and the rate of environmental change makes a strategic plan in itself insufficient. Companies also need to be more successful in performance than their competitors. Therefore, it is necessary to identify the impact of strategic planning on firm performance by analyzing the mediating role of competitive advantage. The purpose of this study is to identify the effect of strategic planning on firm performance by analyzing the mediating role of competitive advantage. The present research is of descriptive-survey type. The statistical population of the study includes 65 experts of the planning unit of disinfection companies in the east of the country. Cluster random sampling method was determined and 56 people were selected as a sample through Morgan table. Data were collected through a standard questionnaire and the validity and reliability of the research tool were confirmed. Data analysis was performed through descriptive and inferential statistics using Smart PLS software. The results showed that strategic planning has a positive and significant effect on company performance by analyzing the mediating role of competitive advantage in disinfection companies in the east of the country.

  Keywords: Competitive Strategy, Strategic planning, Company performance, financial performance, Operational Performance, Disinfection Companies in the East, competitive advantage
 • Causal model of relationship between destination image, tourist loyalty, visit intention : the mediating role of satisfaction and word of mouth.
  Maryam Afshin * Page 4

   In today's era, tourism has expanded more and has become a more powerful industry in the world, which strongly affects the economy of a country. It is also associated with several other departments such as advertising, sales, product contracts, sponsorships and business organizations. This study aimed to investigate the effect of destination image on tourist loyalty and visit intention: testing a multiple mediation approach. This research was applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of method and correlational nature. The statistical population of this research is made up of all the tourists who refer to the religious, cultural and historical city of Mashhad during the research period. According to the table of Karjesi and Morgan, the sample size is 384 people. And due to the uncertainty of society-statistics, the sampling method used in this research is non-probability. The data collection method in this research is the standardized questionnaire of Jalilund et al. (2012) to measure the variable of destination image and electronic word-of-mouth advertising, Aliman et al. (2014) to measure the variable of tourist satisfaction, Chiu et al. (2016) for to measure the variable of tourist loyalty and Su et al. (2017) to measure the variable of intention to visit. The obtained data were analyzed by descriptive statistics methods (mean, frequency percentage) using SPSS version 19 software and inferential statistics (structural equation method) using PLS software. The results showed that the image of the destination has a positive and significant effect on the satisfaction, loyalty, intention to visit and electronic word-of-mouth advertising of the historical, cultural and religious places of Mashhad city. Also, the results show the mediating role of tourists' satisfaction in the relationship between the image of the destination and the intention to visit historical, recreational and religious places in Mashhad.

  Keywords: : destination image, tourist satisfaction, tourist loyalty, intention to visit, electronic word-of-mouth advertising
 • Predicting Educational Performance using Data Mining Techniques
  Ramezan Khosravi *, Akram Esmaeili Avval Page 5

  Identifying factors that affects students’ performance can help universities and higher education institutions in improving the quality of education. The knowledge acquired from educational data can help decision makers in understanding students’ behaviors and improving students’ performance. In this research, using the data collected from the students, some models for predicting their educational performance (in terms of their average score) are proposed. To develop these models, first, the affecting factors are identified using the best subsets regression and genetic algorithm. Then, using the identified factors, the average score of the students is predicted by the decision three and neural network methods. The results revealed that the predictions from the decision tree algorithm based on the factors obtained from the genetic algorithm were more accurate than from the others. Beside the real data collected from the students, the use of different data mining techniques provides rich information, which made the decisions more sensible.

  Keywords: Educational performance, Data Mining, Decision tree, genetic algorithm, Regression
 • Structural modeling the effective role of entrepreneurial automation in shaping students' entrepreneurial intention emphasizing the theory of planned behavior components
  Parastoo Moradzadeh, Seyed Morteza Ghayour Baghbani * Page 6

  Self-efficacy is a useful concept to explain human behavior and also plays an important role in identifying the choice, level of effort and perseverance of individuals, and in today's society due to unemployment in various fields, the importance of entrepreneurship has increased. The main purpose of this study is to investigate the effect of entrepreneurial self-efficacy on entrepreneurial intention with the mediating role of components of the theory of planned behavior among students of Mashhad universities. This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of nature and method. The statistical population included students of non-profit universities in Mashhad that 239 people were selected as the sample size using the sampling method in structural equation modeling. In order to collect data, a standard questionnaire was used, the face and content validity of which was confirmed in the formulation of items and in a quantitative dimension of factor analysis. The reliability of the instrument has also been calculated and verified through Cronbach's alpha and composite reliability. Data were analyzed using structural equation method using SPS25 and PiLAS3 software. Findings of this study show that entrepreneurial self-efficacy has a direct effect on the components of the theory of planned behavior and entrepreneurial intention, and entrepreneurial self-efficacy indirectly affects the intention of entrepreneurship through the components of the theory of planned behavior. Also, the components of the theory of planned behavior directly affect the entrepreneurial intention, among which the variable of attitude towards entrepreneurship has the greatest effect on entrepreneurial intention.

  Keywords: Theory of planned behavior, Entrepreneurial self-efficacy, Entrepreneurial intention, Perceived Behavior, Attitude to Entrepreneurship, Subjective norms