فهرست مطالب

علوم سیاسی - پیاپی 62 (بهار 1402)

مجله علوم سیاسی
پیاپی 62 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/03/03
 • تعداد عناوین: 6
|
 • بهروز نصیری، قاسم ترابی*، علیرضا رضایی صفحات 1-24

  فضای سایبربستراصلی اطلاعات محسوب می شود.ضرورت توجه به امنیت فضای سایبرنگاه ویژه ای رامی طلبد.بدون شک امروزه زیرساخت های اصلی کشوراعم ازاقتصادی،صنعتی،اطلاعاتی،امنیتی و...دراین فضاقرارگرفته اندوگریزی ازآن نیست وهرروزه شاهدافزایش کاربردنرم افزارهادربستراین فضا هستیم.بنابراین هر گونه مشکل امنیتی دراین فضاباعث تهدیدجدی درامنیت ملی کشور خواهدشد.جنگ های پیش رو،درفضای مجازی شکل می گیرد.فضای مجازی رابه عنوان پنجمین میدان جنگ پس ازدریا،زمین، هواوفضانامیده اند.برخی معتقدندجنگ درفضای مجازی می تواندبه سمتی پیش برودکه درعرض یک لحظه سامانه های کنترلی یک کشوریاچندکشورازدست دولت های آن کشورهاخارج شده ودنیای مدرن امروزی درکمترازچندثانیه ازحرکت وپویایی بازایستدوفاجعه ای بسیارمصیبت بارتراز فاجعه اتمی پیش آورد.درهرجنگی،شرط اولیه شناخت صحنه نبرداست.ابتداصحنه وفضای سایبررابایدبه درستی بشناسیم تابتوانیم درآن صحنه قدرت مانور،جنگ ودفاع داشته باشیم.هدف ازاین پژوهش،بررسی تاثیرات فضای سایبری برامنیت ملی جمهوری اسلامی ایران درحوزه های مختلف بویژه حوزه های سیاسی-امنیتی می باشد.همچنین کشف نقاط ضعف ویاکاستی های موجوددرحوزه امنیت سایبری باتوجه به تهدیدات موجوددرفضای مجازی ازدیگراهداف پژوهش حاضرمی باشدکه بصورت روش تحلیلی-توصیفی به این پرسش اساسی میخواهدپاسخ دهدکه تهدیدات سایبری چگونه برامنیت جمهوری اسلامی ایران تاثیر می‏گذارد؟امری که یافته های تحقیق بیانگر ان است که جمهوری اسلامی ایران یکی ازمهمترین کشورهای هدف حملات سایبری درحوزه های مختلف بوده وازاین نظرتسریع درتجهیززیرساختهاوسرمایه گذاری درحوزه مقابله باتهدیدات سایبری ازجمله رویکردهای راهبردی ایران دراین حوزه بشمارمی رودکه دراین پژوهش به واکاوی ابعادبیشترآن پرداخته می شود.

  کلیدواژگان: فضای سایبر، تهدیدات امنیتی، جنگ سایبری، امنیت ملی، ایران
 • سید حسین حسینی*، رضا شیرزادی صفحات 25-48

  کشورها با رویکرد مزیتسازی حداکثری از فرصتها و تقلیل آسیبها به سمت ترسیم نقشه راه دیپلماسی پارلمانی متناسب با ظرفیتهای داخلی و الزامات منطقهای و جهانی گام برمیدارند. دیپلماسی پارلمانی از طریق همافزایی ظرفیتهای فکری و فیزیکی نقش قابل توجهی در تحقق اولویتهای سیاست خارجی ایفا میکند. با هدف بررسی این مهم چنین پرسشی مطرح میشود که مهمترین ابزار و روش های پارلمان برای تامین منافع ملی و دستیابی به اولویت-های سیاست خارجی کدامند؟ با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای بیان شد که گروه های دوستی پارلمانی و سازمانهای بینالمجالس پارلمانی ابزاری کارآمد در دیپلماسی پارلمانی بوده و مهمترین شاخصهای یک دیپلماسی پارلمانی موفق و موانع و خلاءهای فراروی مدیریت استراتژیک دیپلماسی پارلمانی برای دستیابی به منافع ملی بررسی شد. نتایج بیانگر آن است که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام مبتنی بر مردمسالاری دینی با تجربه گرانسنگ پارلمانی در یک محیط امنیتی بیثبات قرار گرفته و بخشی از ظرفیتهای تهاجمی آمریکا و اتحادیه اروپا با تمرکز بر نهادهای پارلمانی ملی و منطقهای سازماندهی میشود که این امر ضرورت همافزایی ظرفیتهای دیپلماتیک مجلس شورای اسلامی با نهادهای اجرایی مرتبط با عرصه سیاستگذاری خارجی و بهره گیری از ظرفیتهای دیپلماسی عمومی و پارلمانی را افزایش میدهد.

  کلیدواژگان: دیپلماسی پارلمانی، گروه های دوستی پارلمانی، امنیت ملی ایران، منطقه گرایی، سیاست خارجی
 • حسن براتی پور*، اهورا راهبر، مرتضی منشادی صفحات 49-72

  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه دولت و جامعه در دوره جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نظریه جویل میگدال، در پاسخ به این سوال است که با توجه به الگوی میگدال، چه رابطه ای میان دولت و جامعه در دوره ی جمهوری اسلامی وجود دارد؟ این پژوهش با رویکردی جامعه شناسانه از دولت و جامعه ایران عصر جمهوری اسلامی، در چارچوب ملاحظه ی نظری جویل میگدال و در قالب روشی کیفی، با استفاده از روش گردآوری اسنادی اطلاعات، صورت گرفته و بر اساس نتایج، مشخص شد که در دوره ی مذکور، دولت از نهادهای رسمی و غیررسمی شکل گرفته، و وجود جامعه شبکه ای، مانعی برای شکل گیری دولت قوی و توسعه گرا به سوی تغییر و دگرگونی بوده و نیز رابطه ی میان دولت و جامعه در مولفه های موردنظر میگدال دارای تفاوت هایی بوده است؛ بدین صورت که دولت در مولفه های توانایی نفوذ در جامعه و توزیع/ تخصیص منابع، ناموفق عمل کرده است، بااین حال در استخراج منابع و مولفه ی کنترل اجتماعی عملکرد نسبتا موفقی داشته است.

  کلیدواژگان: دولت قوی، دولت ضعیف، جامعه شبکه ای، جوئل میگدال، نیروهای اجتماعی، عصر جمهوری اسلامی
 • سعید توتونچی*، مجید گل پرور، علی باقری زاده صفحات 73-98

  سیاست های منطقه ای جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در دو دهه گذشته نسبتا تقابلی بوده و به ویژه پس از تحولات جهان عرب از سال 2011، تشدید شده است. رقابت و تقابل هویت جویانه دو کشور در منطقه غرب آسیا بصورت جنگ های نیابتی جلوه گر شده و یکی از مهم ترین آن ها در یمن شکل گرفته است. این پژوهش تلاش می کند با بکارگیری چارچوب نظری سازه-انگاری و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که: رویارویی هویت جویانه جمهوی اسلامی ایران و عربستان سعودی چه تاثیری بر دگرگونی سیاست های امنیت منطقه ای دو کشور و چه پیامدی در تحولات یمن داشته است ؟ فرضیه تحقیق مبین آن است که سیاست های امنیت منطقه ای عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران متاثر ازرویارویی هویت جویانه دو کشور طی یک دهه گذشته به سمت تقابلی حرکت کرده و مخاصمات در منطقه را سبب گشته و تشدید کرده است. به طور مشخص تقابل هویتی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی سبب مداخله و درگیری دو کشور در یمن شده است، به گونه ای که پس از نزدیک به یک دهه از آغاز بحران در این کشور، چشم انداز روشنی برای حل و مدیریت آن دیده نمی شود. گسترش شیعه گری جمهوری اسلامی ایران در مقابل وهابی گری عربستان سعودی، دیدگاه متفاوت به غرب و رویارویی و جنگ های نیابتی در برخی کشور های منطقه چون سوریه و یمن از مهم ترین اثرات رویارویی هویت جویانه دو کشور بر سیاست های منطقه ای دو کشور-سیاست مذهبی، نگاه به غرب و درگیری های نیابتی در منطقه- بوده است.

  کلیدواژگان: ایدئولوژی، رویارویی ایدئولوژیک، سیاست خارجی، جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی
 • ابوالفضل آراسته، یاسر کهرازه*، زینب هاشمی باغی، مهدی صلاح صفحات 99-118

  مدیریت اتباع افغانستانی در استان سیستان و بلوچستان به یک الزام امنیتی، فرهنگی و اجتماعی تبدیل شده است. در این راستا این مطالعه با هدف ارایه و اعتبارسنجی مدل مدیریت اتباع افغانستانی در این استان صورت گرفت. مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی-توسعه ای و از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی است. جامعه مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل نخبگان مدیریت اتباع بیگانه در استان است که 8 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی نیز شامل کارشناسانی است که 109 نفر با روش خوشه ای-تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته می باشد. بر اساس نتایج، اجرای کامل قانون ممنوعیت حضور اتباع بیگانه، تشابهات فرهنگی، مذهبی و سیاسی و استقرار مدیریت متمرکز عوامل زیربنایی موثر بر مدیریت اتباع افغانستانی هستند. این شیوه از مدیریت بر اصلاح راهبردی قوانین و قانون گذاری اثر می گذارد. البته باید در نظر داشت محکوم نمودن سیاست ممنوعیت حضور اتباع بیگانه در این رابطه نقش مداخله گر دارد و اجرای ممنوعیت مشروط در استان نیز بستر لازم را فراهم می آورد. از طریق اصلاح راهبردی قوانین می توان نتایج رفتاری مانند کاهش جرایم و توسعه امنیت پایدار استان، بهبود شرایط اقتصادی در استان و افزایش رضایت اقشار مردمی دست یافت.

  کلیدواژگان: استان سیستان و بلوچستان، اتباع افغانستانی، امنیت پایدار، ممنوعیت مشروط، مدیریت متمرکز
 • مرتضی کریمی، علی اصغر اسمعیل پور روشن*، تهمینه دانیالی صفحات 119-141

  تحولات اخیر افغانستان که منجر به سقوط حکومت اشرف غنی و شکل گیری مجدد امارت اسلامی شد؛ توجه تحلیلگران را به مسیله افغانستان دوچندان کرد."امارت اسلامی" نامی است که حکومت طالبان برای معرفی خود از آن استفاده می کند. دوره اول حکومت طالبان در افغانستان طی سال های 1996 تا 2001 بوده است. در سال 2021 دوره دوم حکمرانی طالبان در افغانستان آغاز شده است. لذا قدرت یابی دوباره طالبان در افغانستان منجر به ارایه دیدگاه های متفاوتی شده است. برخی معتقدند با تصاحب قدرت توسط طالبان، این کشور به بهای از دست دادن دموکراسی رنگ آرامش را به خود خواهد دید؛ اما عده دیگر بر این باورند که تشکیل امارت اسلامی طالبان موجد برقراری ثبات در افغانستان نبوده و یکپارچه شدن قدرت، ضمانتی برای پایان ناآرامی ها در این کشور نیست. سوال اساسی این است که طالبان با چه چالشهای عمده ای مواجه می باشد؟ یافته های تحقیق حاکی از آن است که طالبان برای تحکیم پایه های حکومت خود و همچنین برقراری ثبات و امنیت در افغانستان با موانع زیادی روبرو است. بخشی از این موانع مانند اختلافات قومی، جمعیت روستایی و افراط گرایی، ریشه های تاریخی و فرهنگی داشته و منبع دردسرهایی برای دولت پیشین هم بودند اما برخی مستقیما به دولت فعلی و نحوه عملکرد آن بازمی گردد. فرضیه قابل طرح این است که ضعف در مدیریت و حکمرانی نیوطالبانیسم، شکاف های قومی نژادی و خشونت های ناشی از این شکاف ها، بحران هویت، فرقه گرایی متعصبانه، مشکل کسب مشروعیت داخلی و خارجی از جمله چالش های مهم در افغانستان بوده اند.

  کلیدواژگان: ایران، افغانستان، طالبان، امارت اسلامی، چالش ها
|
 • Behrouz Nasiri, Ghasem Torabi *, Alireza Rezaei Pages 1-24

  The cyberspace is considered as the main source ofinformation.The need to pay attention tothe security of the cyberspace requires a special approach.There is no doubt that today the main infrastructures ofthe country, including economic,industrial, informational,security,etc.are located inthis space.Securityin this space will cause a seriousthreat tothe national security ofthe country.The upcoming wars will take place in virtual space.Virtual space has been named asthefifth battlefield after the sea,land,and airspace.Thecountry or several countries havebeen takenout ofthe hands ofthe governments ofthose countries,and themodern world stopped moving and dynamism within afew seconds and caused a disaster as disastrous as an atomic disaster.In acatastrophe,the basic condition is toknow the battle scene.First ofall, we need to know the cyberspace and the cyberspace correctly so that we can have the power ofmaneuver, war and defense inthat space.The purpose of this research is to examine the effects of the cyberspace onthe national security ofthe Islamic Republic ofIran in various areas, especially the political-security areas.Also,discovering the weaknesses and shortcomings in the field of cyber security with regardto the threats in the virtual space is oneof theother objectives of thepresent research,which wants to answer the basic question ofhow cyber threats affect the security ofthe IslamicRepublic ofIran in an analytical-descriptive method.The findings ofthe research show that the republicIslamic Iran is one of the most important countries targeted by cyber attacks in various fields, and therefore,speeding up infrastructure equipment and investment in the field of countering cyberthreats is one of Iran's strategic approaches in this field, which is analyzedin more detail inthis research.

  Keywords: Cyberspace, Security Threats, Cyber Warfare, National Security, Iran
 • Sayadhosein Hoseini *, Reza Shirzadi Pages 25-48

  With the approach of making the most of the opportunities and reducing the harms, countries are taking steps towards drawing a road map of parliamentary diplomacy in accordance with their internal capacities and regional and global requirements. Parliamentary diplomacy plays a significant role in the realization of foreign policy priorities through the synergy of intellectual and physical capacities. With the purpose of investigating this issue, the following question is raised: What are the most important tools and methods of parliament to ensure national interests and achieve foreign policy priorities?Using documentary and library methods, it was stated that parliamentary friendship groups and inter-parliamentary organizations are an efficient tool in parliamentary diplomacy, and the most important indicators of a successful parliamentary diplomacy and obstacles and gaps in the strategic management of parliamentary diplomacy to achieve national interests were investigated.The results show that the Islamic Republic of Iran, as a system based on religious democracy with precious parliamentary experience, is placed in an unstable security environment, and part of the offensive capabilities of the United States and the European Union is organized by focusing on national and regional parliamentary institutions, which is a necessity. Synergy of the diplomatic capacities of the Islamic Council with executive institutions related to the field of foreign policy-making and increasing the use of public and parliamentary diplomatic capacities.

  Keywords: parliamentary diplomacy, Parliamentary friendship groups, Iran's national security, Regionalism, Foreign policy
 • Hasan Baratipour *, Ahoura Rahbar, Morteza Manshadi Pages 49-72

  The purpose of this research is to examine the relationship between the government and the society of the era of the Islamic Republic of Iran in the framework of Joel Migdal's theory. In response to the question that according to Migdal's model, what is the relationship between the government and society in the period of the Islamic Republic? This research was carried out with a sociological approach, in the framework of Joel Migdal's theoretical consideration and in the form of a qualitative method of the government and society of Iran during the Islamic Republic, using the method of document collection of information, and based on the results, it was determined that in the mentioned period, the government of Formed formal and informal institutions, and the existence of a Weblike society, have been an obstacle for the formation of a strong and development-oriented government towards change and transformation, and the relationship between the government and society has had differences in the components considered by Migdal. Thus, the government in the components of the ability to influence the society (unsuccessful); and distribution/allocation of resources (unsuccessful), however, it has performed relatively successfully in resource extraction (successful), and in the component of social control.

  Keywords: Strong, weak state, Weblike society, Joel Migdal, Social Forces, era of the Islamic Republic
 • Saeed Totonchi *, Majid Golparvar, Ali Bagherizadeh Pages 73-98

  One of the most important of them has been formed in Yemen. This research tries to answer the question of the identity-seeking confrontation between Iran and Saudi Arabia on the transformation of the regional security policies of the two countries by applying the constructivist theoretical framework and using the descriptive-analytical method. And what consequences has it had in the developments in Yemen? The hypothesis of the research shows that the regional security policies of Saudi Arabia and the Islamic Republic of Iran, affected by the identity-seeking confrontation of the two countries, have moved in the opposite direction during the past decade and have caused and intensified conflicts in the region. Clearly, the identity conflict between the Islamic Republic of Iran and Saudi Arabia has led to the intervention and conflict of the two countries in Yemen, so that after nearly a decade since the beginning of the crisis in this country, there is no clear prospect for its solution and management. to be The expansion of Shiism in the Islamic Republic of Iran against the Wahhabism of Saudi Arabia, a different view of the West, and the confrontation and proxy wars in some countries in the region such as Syria and Yemen are among the most important effects of the identity-seeking confrontation of the two countries on politics. The regional issues of the two countries - religious politics, looking towards the West and proxy conflicts in the region - have been.

  Keywords: Ideology, ideological confrontation, Foreign policy, Islamic Republic of Iran, Saudi Arabia
 • Abolfazl Arasteh, Yaser Kahrazeh *, Zeinab Hashemi Baghi, Mahdi Salah Pages 99-118

  The management of Afghan nationals in Sistan and Baluchistan province has become a security, cultural and social requirement. In this regard, this study was conducted with the aim of presenting and validating the management model of Afghan nationals in this province. This study was conducted with the aim of presenting and validating the management model of Afghan nationals in this province. The community of participants in the qualitative section includes the elites of the management of foreign nationals in the province, 8 of whom were selected by purposeful sampling. The statistical population in the quantitative section also includes experts, 109 of whom were selected by cluster-random method. The data collection tools are semi-structured interviews and researcher-made questionnaires. Based on the results, the full implementation of the law prohibiting the presence of foreign nationals, cultural, religious and political similarities and the establishment of centralized management are the basic factors affecting the management of Afghan nationals. Of course, it should be kept in mind that condemning the policy of banning the presence of foreign nationals has an interventionist role in this regard, and the implementation of a conditional ban in the province also provides the necessary platform. Through the strategic amendment of the laws, behavioral results such as reducing crimes and developing sustainable security in the province, improving the economic conditions in the province and increasing the satisfaction of the people can be achieved.

  Keywords: Sistan, Baluchistan Province, Afghan nationals, stable security, conditional ban, Centralized management
 • Morteza Karimi, Ali Asghar Esmaielpour Roshan *, Tahmineh Daniali Pages 119-141

  The recent developments in Afghanistan that led to the fall of Ashraf Ghani's government and the re-formation of the Islamic Emirate, doubled the attention of analysts to the issue of Afghanistan. The first period of Taliban rule in Afghanistan was between 1996 -2001. In 2021, the second period of Taliban rule in Afghanistan begun. Therefore, the regaining of power of Taliban in Afghanistan has led to the presentation of different views. Some believe that with Taliban taking power, this country will see peace at the cost of losing democracy; But others believe that the establishment of Taliban did not establish stability in Afghanistan and that the unification of power is not a guarantee for the end of unrest in this country. The basic question is, what major challenges does Taliban face? The findings of the research indicate that the Taliban is facing many obstacles to consolidate the foundations of its government and also to establish stability and security in Afghanistan. Some of these obstacles, such as ethnic differences, rural population and extremism, have historical and cultural roots and were a source of trouble for the previous government, but some of them are directly related to the current government and its functioning. The hypothesis that can be proposed is that the weakness in the management and governance of neo-Talibanism, ethnic and racial divisions and the violence caused by these divisions, identity crisis, fanatical sectarianism, and the problem of obtaining internal and external legitimacy have been among the important challenges in Afghanistan.

  Keywords: Iran, Afghanistan, Taliban, Islamic Emirate, challenges