فهرست مطالب

مدیریت فرهنگ سازمانی - پیاپی 69 (پاییز 1402)

مجله مدیریت فرهنگ سازمانی
پیاپی 69 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • امیر اعظمی، سید محمد مقیمی*، عباس نرگسیان صفحات 205-219

  هدف اصلی در این پژوهش پرداختن به این پرسش اساسی است که چارچوب مناسب و جامع ارزیابی تاثیرات تنظیم‏گری در تدوین خط مشی باید دارای چه عناصر و اجزا و مراحلی باشد. پژوهش با بهره‏گیری از روش فراترکیب انجام شده است. جامعه پژوهش شامل مقالات منتشرشده به زبان انگلیسی هستند که پس از غربالگری تعداد 39 مقاله برای تجزیه وتحلیل نهایی انتخاب شدند. تجزیه وتحلیل داده‏ها با استفاده از تحلیل تم و از طریق نرم‏افزار مکس‏کیودا انجام گرفته است. از تجزیه وتحلیل مقاله‏ها 204 کد اولیه نهایی استخراج و در 26 تم فرعی و 7 تم اصلی طبقه بندی شده است. تم‏های اصلی شناسایی شده دربرگیرنده مراحل به کارگیری ارزیابی تاثیرات تنظیم‏گری هستند. همچنین تم اصلی ملاحظات قبل از به کارگیری ارزیابی تاثیرات تنظیم‏گری شناسایی شده است. نتایج پژوهش نشان می‏دهد مرحله اول ارزیابی تاثیرات تنظیم‏گری بررسی وضعیت موجود دربرگیرنده انگیزه و هدف تنظیم‏گری، مرحله دوم مشاوره و همفکری شامل مشاوره و همفکری، جمع‏آوری داده‏ها و اطلاعات، پردازش و تجزیه وتحلیل داده ها و اطلاعات جمع آوری شده، گزینه پیشنهادی و انطباق و ارزیابی، مرحله سوم نتیجه‏گیری و انتخاب گزینه‏ نهایی برای اجرا، مرحله چهارم توصیه‏های قبل از اجرای برنامه، مرحله پنجم اجرا و در نهایت نظارت بر نحوه اجرا است. از آنجا که مطالعات ثانویه یک تصویر جامع از مطالعات قبلی ارایه می‏دهد، با در نظر گرفتن این موضوع، چارچوب ارایه شده در پژوهش حاضر می‏تواند مبنایی برای مطالعات اولیه ضروری در حوزه ارزیابی تاثیرات تنظیم‏گری باشد. در ضمن می‏توان با بومی سازی چارچوب ارایه شده و نیز با لحاظ کردن فرهنگ و ارزش‏های هر سازمانی از آن بهره‏برداری کرد.

  کلیدواژگان: ارزیابی تاثیرات تنظیم‏گری، خط‏ مشی ‏گذاری، فراترکیب
 • اردشیر شیری، فاطمه فاضل پور، زهرا حیدرنژاد* صفحات 221-235
  پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی تفویض اختیار مدیران در فرهنگ اسلامی انجام پذیرفته است. روش تحقیق کیفی بود که از رویکرد تحلیل مضمون به منظور استخراج مضامین مورد نیاز از منابع دینی مرتبط با تفویض اختیار استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کتب دینی (قرآن کریم و نهج البلاغه) و جست وجوی واژه تفویض اختیار و مترادفات آن در آیات و روایات بود که تحلیل مضمون شد تا اینکه شبکه نهایی مضامین شکل گرفت. جهت محاسبه پایایی از روش پایایی باز آزمون و برای بررسی روایی از ضریب نسبی روایی محتوا (CVR) و شاخص روایی محتوا (CVI) استفاده شد. بر این اساس، با استفاده از تحلیل مضمون، 82 مضمون پایه و 20 مضمون سازمان دهنده و 7 مضمون فراگیر شناسایی شد. مضامین اصلی در قالب مفاهیمی مانند تناسب مسیولیت و توانایی، نظارت و مراقبت، حسابرسی و حساب‏خواهی، عدم سلب مسیولیت از سطوح بالاتر، مسیولیت‏خواهی، و پاسخگویی شکل گرفت. در نتیجه، یک مدیر زمانی اثربخش خواهد بود که علاوه بر تفویض اختیار بر عملکرد کارکنان نظارت همراه با محاسبه و نیز مواخذه و تشویق داشته باشد.
  کلیدواژگان: تحلیل مضمون، تفویض اختیار در قرآن، تفویض اختیار مدیران، مسئولیت ‏خواهی، فرهنگ اسلامی
 • بلال پناهی*، شمسا کرمانشاهی صفحات 237-253
  هدف تحقیق حاضر بررسی قوم نگارانه مشارکت کارکنان و ارایه الگوی مناسب برای آن در سازمان تامین اجتماعی است. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش شناختی تحقیق کیفی است که با راهبرد قوم نگاری انجام شده است. در این پژوهش از تکنیک مصاحبه عمیق و مسیله محور با کارکنان سازمان استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه سازمان تامین اجتماعی شهر تبریز است. نمونه های این پژوهش در حین مطالعه و از طریق روش نمونه گیری نظری انتخاب شده است. بر اساس یافته‏های تحقیق، شرایط علی تحقیق شامل فضای محیط کار، اعتماد سازمانی، تعهد کاری، منابع و امکانات، وقت شناسی، تعاملات اجتماعی، سازگاری، یادگیری سازمانی، تخصص گرایی، انضباط کاری، اعمال نفوذ، منزلت اجتماعی، عدالت سازمانی، مسیولیت پذیری، رقابت سالم، و امنیت شغلی هستند. این شرایط به انواع مشارکت منجر می شود: مشارکت رسمی، مشارکت اجباری، مشارکت منفعلانه، مشارکت منفعت طلبانه، مشارکت غیر رسمی، مشارکت خیرخواهانه، مشارکت ‏درگیرانه، مشارکت داوطلبانه. در نهایت پیامدهای تحقیق به رضایت شغلی، تعالی منابع انسانی، مسیولیت جمعی، و افزایش اعتماد و همدلی بین کارکنان می‏انجامد.
  کلیدواژگان: سازمان تامین اجتماعی، مشارکت کارکنان، مطالعه قوم نگار
 • فرشته قلعه آقابابائی* صفحات 255-266
  پایداری اصطلاحی است که امروزه به صورت گسترده ای در رشته های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است و از آنجا که افراد در سازمان ها یکی از مهم ترین منابع به شمار می روند پایداری یک نگرانی دایمی برای سیستم های مدیریت منابع انسانی به شمار می رود. این پژوهش با هدف شناسایی پیشایندها و پیامدهای مدیریت پایدار منابع انسانی به روش کیفی صورت گرفته است. گردآوری اطلاعات با به کارگیری مبانی نظری موضوع و مصاحبه های نیمه ساختاریافته و با روش گلوله برفی و به صورت هدفمند انجام گرفت. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شد. پس از کشف مضامین، الگوی ارتباطی میان آن ها به صورت مدل ترسیم و روایی و قابلیت اطمینان آن ها بررسی شد و مورد تایید قرار گرفت. نتایج به دست آمده 71 مفهوم منحصربه فرد را نشان داد و 3 پیشایند (نظام کاری پایدار، مدیریت پایدار، منابع انسانی پایدار) و 3 پیامد (سطح فرد، سطح سازمان، سطح اجتماع) برای مدیریت پایدار منابع انسانی شناسایی شد.
  کلیدواژگان: پایداری، مدیریت پایدار منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی
 • مجتبی جشنی آرانی، قنبر محمدی الیاسی*، سید رضا سیدجوادین، مرتضی رضایی زاده صفحات 267-290
  امروزه مربیگری یکی از موثرترین ابزارها برای تغییر سازمانی و بهبود عملکرد مدیران است. جاری سازی این فرایند در سازمان مستلزم شناسایی مدیرانی است که شایستگی های لازم برای ایفای این نقش را داشته باشند. این پژوهش با روش نظریه داده بنیاد و بر مبنای فلسفی تفسیرگرایی برساختی با هدف شناسایی شایستگی های مدیران جهت ایفای نقش مربیگری ساماندهی شده است. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه های نیمه ساختاریافته واقعه محور و مشارکت کنندگان در تحقیق پانزده نفر از مدیران میانی منتخب دو شرکت از شرکت های گروه مپنا بوده اند. داده های کیفی با استفاده از رویکرد نظریه ای چارمز و در بستر نرم افزار Max QDA تحلیل شده است. یافته های پژوهش شش شایستگی را ارایه داده است: شاخص های عملکرد موفق مدیر برای مربیگری (از منظر شاگرد)؛ باورهای مدیر برای مربیگری در قالب باورهای تسهیل کننده، مانند باور به توانایی افراد و آزادی عمل دادن، و باورهای بازدارنده، مانند ترس از دست دادن جایگاه؛ دانش مورد نیاز، شامل دانش های تخصصی مربیگری، پیش نیاز مربیگری، کسب وکار؛ مهارت های مورد نیاز مدیران برای مربیگری عبارت اند از: مربیگری، بازخورد، تشخیص روحیه شاگردی، بین فردی، ارتباطی، فردی؛ ویژگی های شخصیتی مورد نیاز مدیران در دو دسته ویژگی های شخصیتی مثبت و ویژگی های شخصیتی سمی[1] تقسیم بندی شد. در بخش آخر به انگیزه های شخصی مدیر و مرتبط با شاگرد و عوامل ضدانگیزشی مدیران در فعالیت مربیگری اشاره شد.
  کلیدواژگان: شایستگی، مربیگری، شایستگی های مدیر برای مربیگری، نظریه داده بنیاد، گروه مپنا
 • امیرحسن رنجبر، روح الله سهرابی، امیرحسین رهبر* صفحات 291-306
  امروزه کارآفرینی در بخش دولتی معنا و اهمیتی ویژه پیدا کرده است و علاوه بر شرکت های خصوصی سازمان های دولتی نیز بر ضرورت کارآفرینی سازمانی تاکید دارند. این پژوهش، با هدف شناسایی و اولویت بندی راهکارهای کارآفرینی سازمانی در یکی از شرکت های گاز استانی غرب کشور، به دنبال پاسخگویی به دو سوال است: اول، راهکارهای کارآفرینی سازمانی در شرکت گاز استانی مورد پژوهش کدام اند؟ دوم، وزن و اهمیت راهکارهای شناسایی شده نسبت به یک دیگر چگونه است؟ به منظور گردآوری داده های پژوهش برای پاسخ به سوال نخست، از مطالعات کتابخانه ای و مرور مقالات و پژوهش های پیشین، ترازیابی نمونه های موفق، و 14 مصاحبه نیمه ساختاریافته با مدیران شرکت گاز استانی استفاده شده و داده های به دست آمده با روش تحلیل مضمون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. در این مرحله 28 تم فرعی به عنوان راهکار کارآفرینی سازمانی در شرکت مذکور به دست آمد که در شش تم اصلی دسته بندی شد؛ شامل خدمات گازرسانی و امور مشترکین، اداری و پشتیبانی، خدمات فنی و مهندسی، دستگاه ها و تجهیزات، دارایی ها و مستغلات و سایر ابتکارات. سپس برای پاسخ به سوال دوم و اولویت بندی راهکارهای پیشنهادی، با استفاده از هم اندیشی به روش دلفی آنلاین اقدام به گردآوری نظرات خبرگان شد. در ادامه بر اساس شاخص P-value بر روی توزیع t با n-1 درجه ی آزادی، راهکارها اولویت بندی شدند. از جمله راهکارهای دارای اولویت می توان به بسترسازی پرداخت الکترونیکی قبوض، اجرای نظام نگهداری و تعمیرات، برگزاری کلاس و دوره های آموزشی تخصصی، استفاده از ظرفیت های آموزشی و رفاهی موجود، تغییر کاربری منازل سازمانی، بازیافت ضایعات آهن آلات و مصالح شرکت و .. اشاره نمود.
  کلیدواژگان: کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی، شرکت گاز استانی، ترازیابی، دلفی
|
 • Amir Aazami, Seyyed Mohammad Moghimi *, Abbas Nargesian Pages 205-219

  The main purpose of this study will be to address the basic question of the components and stages of the appropriate and Comprehensive framework of Regulatory Impact Assessment in the Policymaking Formulation. The research was carried out using the meta-synthesis method. The research population includes articles published in Q1, Q2, Q3, and Q4 journals, which were selected for final analysis after screening 39 articles. Data analysis was done using thematic analysis and Maxqda software. Analyzing the articles, 204 extracted final initial codes are classified into 26 categories and seven main themes; The main identified themes consist of the stages of applying regulatory impact assessment, and the main theme of considerations before applying regulatory impact assessment has also been identified. The results of the research show that the first stage of RIA examines the existing status qua, which includes the motivation and goal of regulation; The second stage of consultation and consensus, which includes consultation and consensus, data and information collection, data and information processing and analysis, proposed option and compliance and evaluation; The third stage is drawing conclusions and choosing the final option for implementation; The fourth stage is recommendations before implementation; The fifth stage is implementation and finally monitoring the implementation method. Since secondary studies provide a big picture of previous studies, considering this issue, the framework presented can be a basis for essential primary studies in regulatory impact assessment. At the same time, it can be used by localizing the presented framework and considering each organization's culture and values.

  Keywords: Policy-making, Regulatory Impact Assessment, Meta-synthesis
 • Ardeshir Shiri, Fatemeh Fazelpur, Zahra Heydarnezhad * Pages 221-235
  The aim of this study was to design a model for delegating managers' authority in Islamic culture. The research method of the present study is qualitative and based on the content analysis approach in order to extract the required themes from religious sources related to the delegation of authority. the data were extracted from the religious books (Quran and Nahj al-Balaghah). To calculate reliability, the open-ended reliability method was used and to evaluate the validity, the relative content validity coefficient (CVR) and content validity index (CVI) were used. In the first stage, descriptive coding was done as basic themes, and in the interpretive coding stage, basic organizing themes were classified. The last step was to determine the overall theme, which includes all of the aforementioned themes. Using theme analysis, 82 basic themes, 20 sub-themes, and 7 main themes es were extracted. The main themes were formed in the form of concepts such as the proportion of responsibility and ability, supervision and care, auditing and accountability, Lack of responsibility from higher levels, accountability, and responsibility. As a result, it will be effective that in addition to delegating authority over the manager's performance, she also supervises with calculation and participates in impeachment.
  Keywords: Delegation of authority to managers, Delegation of authority in the Quran, responsibility, Islamic culture, Thematic analysis
 • Belal Panahi *, Shamsa Kermanshahi Pages 237-253
  The aim of the present study is an ethnographic study of employee participation in the Social Security Organization. This study is applied in terms of purpose and qualitative research in terms of methodology and has been done with an ethnographic strategy. In this study, were used in-depth and problem-oriented interviews with the employees of the organization. The statistical population of the study was the Social Security Organization of Tabriz. The experts of this research have been selected during the study and through the theoretical sampling method. Based on the research findings, the causal conditions of the research include work environment, organizational trust, work commitment, resources and facilities, punctuality, social interactions, adaptation, organizational learning, professionalism, work discipline, influence, social status, organizational justice, Responsibility, healthy competition, and job security. These conditions lead to the following types of participation: formal participation, forced participation, passive participation, utilitarian participation, informal participation, benevolent participation, engaging participation, and voluntary participation. Finally, the consequences of research lead to job satisfaction, human resource excellence, collective responsibility, and increased trust and empathy among employees.
  Keywords: Employee Participation, Ethnographic study, social security organization
 • Fereshteh Ghaleh Agha Babaei * Pages 255-266
  Today, Sustainability is a term that is widely used in various fields, and since people are one of the most important resources in organizations, sustainability is a constant concern for human resource management systems. This research was conducted with the aim of identifying the antecedents and consequences of sustainable human resource management in a qualitative way. Data collection was done by applying the theoretical foundations of the subject and semi-structured interviews and by the snowball method in a targeted manner. The thematic analysis method was used to analyze the data. After discovering the themes of the communication pattern between them in the form of a drawing model, their validity and reliability were examined and confirmed. The obtained results showed 71 unique concepts that identified 3 antecedents (sustainable work system, sustainable management, and sustainable human resources) and 3 consequences (individual level, organizational level, and community level) for sustainable human resource management.
  Keywords: Sustainable human resource management, Human resource management, sustainability
 • Mojtaba Jashni Arani, Ghanbar Mohammadi Elyasi *, Seyed Reza Seyed Javadein, Morteza Rezaei Zadeh Pages 267-290
  Today, coaching is one of the most effective tools for organizational change and improving the performance of managers. Implementing this process in the organization requires identifying managers who have the necessary competencies to play this role. This research, which is based on Grounded Theory and philosophical interpretive-constructivism, has been organized in order to identify the competencies of managers to play the role of coaching. Data collection tools, semi-structured case-based interviews, and research participants were fifteen middle managers selected from two companies of Mapna Group companies. Qualitative data were analyzed using the Charmz theory approach in the context of MaxQDA software. The research findings have presented six competencies: indicators of successful manager performance for coaching (from the student's perspective); Manager's beliefs about coaching in the form of facilitative beliefs such as belief in the ability of individuals and freedom to act and deterrent beliefs such as the fear of losing a position; Required knowledge includes, specialized coaching knowledge, coaching and business prerequisites; Managers' skills required for coaching include: coaching, feedback, apprenticeship, interpersonal, communication and individual; The personality traits required by managers were divided into two categories: positive personality traits and toxic personality traits. In the last section, the personal motivations of the principal related to the student and the anti-motivational factors of the principals in coaching activity were mentioned.
  Keywords: Competency, coaching, manager competencies for coaching, Grounded theory, Mapna Group
 • Amirhassan Ranjbar, Rouhollah Sohrabi, Amirhossein Rahbar * Pages 291-306
  Today, entrepreneurship in the public sector has gained a special meaning and importance, and in addition to private companies, government organizations also emphasize the necessity of organizational entrepreneurship. This research answers two questions with the aim of extracting organizational Entrepreneurship strategies in a Provincial Gas Company in the west of Iran and prioritizing them: First, what are the strategies of organizational entrepreneurship in the researched provincial gas company? And second, what is the weight and importance of the identified strategies compared to each other? In this research, benchmarking, library studies, and interviews were used to identify strategies. The obtained data were analyzed using the Theme analysis method, and as a result of this analysis, organizational entrepreneurship strategies were extracted. The identified Strategies were formulated in the form of 28 propositions and classified into six headings. These topics include Gas supply services and customer affairs, Office and support, Technical Services, Devices and equipment, Assets and real estate, And other initiatives. Then, the online Delphi method was used to determine the weight and importance of each of the propositions (ranking of the propositions). Finally, after prioritizing the propositions, the best organizational Entrepreneurship strategies along with suggestions were presented to the Provincial Gas Company.
  Keywords: Entrepreneurship, Organizational entrepreneurship, Provincial Gas Company, Benchmarking, Delphi