فهرست مطالب

پژوهش های مدیریت عمومی - پیاپی 60 (تابستان 1402)

مجله پژوهش های مدیریت عمومی
پیاپی 60 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/04/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • غلامحسین مسلمانی نوش آبادی، عادل آذر* صفحات 1-33

  حکومتی پویا و پایدار خواهد بود که با تغییرات ساختاری، خود را با شرایط دایما در حال تغییر سازگار نماید و ضمن حفظ هویت و بقاء بتواند به سوی اهداف حرکت کند. متن قانون اساسی پاسخگوی نیازهای مقطعی جوامع سیاسی است و از آن جا که نیازها و مقتضیات همراه با پویایی ها و تحولات جامعه دگرگون می شوند، قانون اساسی نیز باید با پذیرش اصلاح و تغییر در جهت هماهنگی با شرایط نوین حرکت کند. لذا قبل از هر اقدامی در این زمینه می‏بایست وضعیت ساختار فعلی مورد بررسی قرار گیرد. هدف ما در این مقاله بررسی مانایی ساختار حکومتی نهفته در قانون اساسی کشور از منظر سیستمی و پایداری و با استفاده از روشی علمی و کاربردی بوده است که به دنبال آن با بکارگیری چارچوب مدل سیستم های مانا و روش سه مرحله ای جکسون عناصر ساختاری حکومت، وظایف و روابط میان آنها شناسایی و سپس نسبت به عارضه‏یابی ساختار حکومتی قانون اساسی اقدام شد. پس از بررسی و عارضه یابی صورت گرفته بر روی ساختار اکتشافی، این ساختار تا حد زیادی مانا تشخیص داده شد و همینطور خطاهای پرتکرار در سیستم های مانا بر روی آن مورد بررسی قرار گرفت.هدف ما در این مقاله بررسی مانایی ساختار حکومتی نهفته در قانون اساسی کشور از منظر سیستمی و پایداری و با استفاده از روشی علمی و کاربردی بوده است که به دنبال آن با بکارگیری چارچوب مدل سیستم های مانا و روش سه مرحله ای جکسون عناصر ساختاری حکومت، وظایف و روابط میان آنها شناسایی و سپس نسبت به عارضه‏یابی ساختار حکومتی قانون اساسی اقدام شد.پس از بررسی و عارضه یابی صورت گرفته بر روی ساختار اکتشافی، این ساختار تا حد زیادی مانا تشخیص داده شد و همینطور خطاهای پرتکرار در سیستم های مانا بر روی آن مورد بررسی قرار گرفت.

  کلیدواژگان: ساختار حکومت، قانون اساسی، عارضه یابی، مدل سیستم های مانا (VSM)
 • عبدالعلی احمدزهی ترشاب، حسن دانایی فرد*، احمدعلی خائف الهی، اسدالله گنجعلی صفحات 35-66

  هدف این پژوهش طراحی و پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد اثربخش در یک موسسه قرض الحسنه در بخش دولتی است. به منظور تحقق این هدف، از روش گفتگو و رویکرد پرسشگری سقراطی به عنوان تکنیک مداخله ای برای مداخلات فرایند عملکرد، استخراج معیارهای کلیدی و شاخص های عملکرد استفاده شد. پیش از انجام مداخلات داده های پیش آزمون گردآوری و تحلیل شد. براساس مداخلات و یافته های حاصل از شاخص های عملکردی، تاثیر مداخلات بر عملکرد پرسنل، برداشت کارکنان از بهبود در رفتارهای فرایند مدیریت عملکرد و پیامدهای مرتبط رفتاری و نگرشی در پس آزمون مورد سنجش قرار گرفت. همچنین، به منظور بررسی تاثیر مداخلات، طرح شبه تجربی با گروه های نامساوی متشکل از سه گروه آزمایش، کنترل 1 و کنترل 2  با طرح پیش آزمون-پس آزمون بکارگرفته شد. در مرحله کیفی، علاوه بر مداخلات گفتگویی در کل فرایند مدیریت عملکرد با تکنیک پرسشگری سقراطی از رهگذر آن معیارهای عملکردی شناسایی، بازنگری و اصلاح شد و در نهایت شاخص ها و معیارهای عملکردی کلیدی برای ارزیابی بکار گرفته شد. در مرحله کمی، نمونه ای متشکل از 166 نفر به نسبت سه گروه مورد مطالعه انتخاب گردید به طوریکه 53  نفر برای گروه مداخله، 68 نفر برای گروه کنترل 1 و 45 نفر برای گروه کنترل 2 انتخاب شدند. نتایج پس آزمون نشان داد کارکنانی که در فرایند طراحی و پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد به طور موثر مشارکت کردند، عملکرد بهتری نسبت به گروه های کنترل داشتند.

  کلیدواژگان: متد گفتگو و پرسشگری سقراطی، مدیریت عملکرد، استراتژی شبه تجربی، فرایند مدیریت عملکرد، سازمان های عمومی
 • جواد معدنی*، وجه الله قربانی زاده صفحات 67-96

  از دیرباز تاکنون، جوامع با مسایل متعددی روبرو بوده اند که در این میان، مسایل مدیریتی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده است. این مسایل، به دلیل چندبعدی بودن و پیچیدگی بسیار، می توانند سایر ابعاد را نیز تحت تاثیر قرار دهند. از همین رو نیاز است تا با توجه و دقت بسیار، آن ها را شناسایی و بررسی کرد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی مسایل مدیریتی در جمهوری اسلامی ایران است که با استفاده از روش ترکیبی (آمیخته) به بررسی موضوع می پردازد. طرح کلی تحقیق در این پژوهش، با توجه به اهداف، موضوع، و رویکرد پژوهش؛ آمیخته یا ترکیبی با رویکرد نسبی متوالی با وزن نابرابر است که در سه مرحله کمی-کیفی-کمی به ترتیب از سه روش "تحلیل محتوای کمی-تحلیل مضمون-دلفی تعدیل شده" برای بررسی موضوع استفاده شده است. در مرحله اول، با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی به بررسی موضوعات پایان نامه و رساله های دانشگاه های تراز اول کشور پرداخته شد که تعداد 329 موضوع مدیریتی مورد شناسایی و بررسی قرار گرفتند. در مرحله دوم با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون و 12 مصاحبه با خبرگان امر، 250 نکته کلیدی، 72 مضمون اساسی، 40 مضمون سازمان دهنده و 39 مضمون فراگیر شناسایی شد که به منظور قابل فهم بودن مسایل، آن ها در 36 مسیله اصلی دسته بندی شدند که هریک در مقوله های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و قانونی قرار گرفتند. در نهایت در مرحله سوم، با استفاده از روش دلفی تعدیل شده، این مسایل اولویت بندی شدند. براساس یافته ها و بررسی های به عمل آمده، نتایج حاصل نشان می دهند که علت عمده مسایل مدیریت دولتی، ساختار تصمیم گیری و نظام اداری-اجرایی ناکارآمد است.

  کلیدواژگان: مدیریت دولتی، مسائل مدیریتی، نظام اداری، مطالعه ترکیبی
 • یوکابد ولیزاده، علی رضا کوشکی جهرمی*، محمدرضا سعدی صفحات 97-133

  هدف این پژوهش ارزیابی اثرات عملکرد ویترینی در پایداری یادگیری دوبعدی می باشد. پژوهش از نظر+هدف توسعه ای-کاربردی، و از نظر روش جمع آوری داده ها اکتشافی است. در بخش کیفی براساس فرآیندهای تحلیل فراترکیب تلاش شد تا ابتدا پژوهش های مرتبط با دو مفهوم عملکرد ویترینی و یادگیری دوبعدی مشخص شوند و سپس مولفه ها و مضامین پژوهش براساس مقیاس ارزیابی انتقادی تعیین گردند. همچنین در ادامه بخش کیفی از تحلیل دلفی برای تعیین حد اجماع نظری مولفه ها و مضامین استفاده شد. در بخش کمی نیز باهدف تعیین تاثیرپذیرترین مولفه ی یادگیری دوبعدی از مضامین اثرات عملکرد ویترینی، ارزیابی فازی شهودی بکار رفت. در بخش کیفی پژوهش، 14 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی مشارکت نمودند و 24 نفر از مدیران شرکت آب و فاضلاب استان البرز در بخش کمی اقدام به پرنمودن پرسشنامه های ماتریسی نمودند که داده ها با اکسل تحلیل شد. نتایج بخش کیفی از وجود 4 مضمون اثرات منفی مدیریت ویترینی و 5 مولفه یادگیری دو بعدی حکایت دارد. نتایج بخش کمی براساس تحلیل ویکور فازی نشان داد، سرخوردگی منابع انسانی به عنوان تاثیرگذارترین مضمون اثر منفی عملکرد ویترینی در شرکت آب و فاضلاب استان البرز تلقی می شود که می تواند باعث تداخل در پایداری یادگیری دوبعدی گردد. همچنین، اولویت اصلی مشخص شده با سرخوردگی منابع انسانی، نوآوری و خلاقیت شرکت آب و فاضلاب استان البرز می باشد.

  کلیدواژگان: عملکرد ویترینی، یادگیری دوبعدی، تحلیل فازی شهودی
 • پریسا کاشانی، علی شائمی برزکی*، هادی تیموری صفحات 135-162

  مربی گری یکی از رویکرد های مهم در توسعه منابع انسانی و نیازمند آشنایی مربیان با اصول مربی گری جهت بکارگیری الگوهای آموزشی متناسب با محتوی و سبک یادگیری فرد است. لذا این مطالعه با هدف طراحی و ارزیابی مدل مربی گری در محیط کار با بهره گیری از رویکرد ترکیبی-اکتشافی و استفاده از طرح نظام مند نظریه داده بنیاد دربخش کیفی انجام شده است. به این منظور ضمن انجام مصاحبه باز با 22 خبره دانشگاهی و اجرایی، مجموعه ای ازمضامین اولیه طی فرآیند کد گذاری باز، گردآوری شدند و از دل آن ها مقوله هایی استخراج گردید. سپس در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان این مقوله ها درقالب عناوین (شرایط علی، پدیده محوری، راهبردها، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای و پیامدها) در قالب پارادایم کدگذاری تعیین شد. در ادامه و در مرحله کدگذاری انتخابی، یکایک اجزای پارادایم کدگذاری تشریح و نظریه خلق شد. در بخش کمی نیز پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از بخش کیفی پژوهش در میان مدیران و کارشناسان شرکت فولاد مبارکه اصفهان به روش نمونه گیری طبقه ای- تصادفی توزیع گردید. حجم نمونه با استفاده از فرمول تباچنیک و فیدل، 282 نفر محاسبه گردید برای اطمینان از حصول داده های معتبر مورد نیاز، تعداد 499 پرسشنامه توزیع شد که از این تعداد372 پرسشنامه برگشت داده شد و مورد تحلیل قرار گرفت. با استفاده از الگوی معادلات ساختاری توسط نرم افزار Amos24  روابط حاکم و برازش تمامی شرایط اصلی الگوی کیفی طراحی شده، مورد سنجش و تایید نهایی قرار گرفت.

  کلیدواژگان: مربی گری، مربی گری در محیط کار، شرکت فولاد مبارکه اصفهان
 • محمدرضا تقوا*، هومن مثنوی، محمدتقی تقوی فرد، سعید زرندی صفحات 163-189

  آمارهای سازمان شفافیت بین الملل درباره شاخص ادراک فساد در سال های اخیر نشان دهنده وضعیت ناخوشایند رتبه عمومی کشور در این حوزه می باشد. عدم یکپارچگی بین سازمانی و از دست رفتن بخش عمده ای از پروژه های این حوزه طی حملات باج افزاری اخیر به دلیل نداشتن نقشه راه جامع سبب شده است تا حد زیادی جایگاه فناوری اطلاعات در این حوزه در کشور کتمان گردد. پژوهش حاضر با هدف توسعه مدل دولت الکترونیک با تمرکز بر مقابله با فساد در ایران با رویکرد اولویت بندی پارامترهای کلیدی موثر در مبارزه با فساد در راستای شکل گیری ساختار جامع دولت الکترونیک انجام گرفته است. پژوهش برمبنای هدف، کاربردی-توسعه ای، برمبنای روش از نوع آمیخته متوالی- اکتشافی و از نظر مسیله پژوهشی، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری در بخش کیفی، خبرگان در زمینه دولت الکترونیک و رفتار سازمانی و در بخش کمی، کارمندان بازرسی و نظارت، حراست و مدیران اجرایی دستگاه های اجرایی منتخب و تعدادی از اساتید حاذق دانشگاه است. روش نمونه گیری در مرحله کیفی، قضاوتی و در مرحله کمی، خوشه ای است. ابزار جمع آوری داده در مرحله کیفی، مصاحبه  و در مرحله کمی، پرسشنامه با سوالات بسته می باشد. به منظور تحلیل داده ها در بخش کیفی، از روش تحلیل تم و در مرحله دوم از روش دلفی فازی استفاده شده است. نتایج نشان داد که فناوری اطلاعات و دسترسی به شبکه، قوانین و مقررات ، خدمات و سرمایه انسانی ضمن اثرگذاری بر کاهش فساد، اولویت های کلیدی را در ساختار دولت الکترونیک شکل می دهند. لذا دولت الکترونیک عاملی اثرگذار بر کاهش فساد است و این امر زمانی محقق می شود که اجزای دولت الکترونیک به درستی مورد توجه قرار گیرند.

  کلیدواژگان: دولت الکترونیک، فساد اداری، فناوری اطلاعات، مبارزه با فساد اداری
 • مهدی جان احمدی گل، حمید رضائی فر*، حسین حکیم پور صفحات 191-218

  تحقیقات انجام شده در خصوص عوامل موثر بر جانشین پروری از لحاظ روش تحقیق بسیار پراکنده بوده و در جوامع آماری ناهمگون و طی سال های مختلف انجام شده اند. این پژوهش باهدف فراتحلیل عوامل موثر بر مدیریت جانشین پروری در سازمان های دولتی به انجام رسید که در دسته مطالعات کمی قرار می گیرد و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق، مقالات علمی پژوهشی چاپ شده در سال های 2010 تا 2020 میلادی (1390 تا 1399 هجری شمسی) در پایگاه های معتبر داخلی از قبیل بانک نشریات کشور، نورمگز، مگیران، ایرانداک و ژورنال های نمایه شده در دو پایگاه اطلاعاتی جامع خارجی اسکوپوس و پایگاه داده اطلاعات علمی تامسون روترز، در حوزه عوامل موثر بر جانشین پروری بود. داده های گردآوری شده، از طریق نرم افزار CMA2 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند که سرانجام، نتایج تحقیق منجر به شناسایی 41 عامل موثر از تعداد 53 عامل مورد بررسی تحقیق بر جانشین پروری در سازمان ها شد. سازمان ها، با شناخت و استفاده از این عوامل، می توانند زمینه تصمیم گیری موثر جانشین پروری را فراهم آورند. در نتیجه با اعمال راهبردهای مناسب در انتخاب جانشین برای پست های کلیدی باعث بهبود رهبری و مدیریت عملکرد در سازمان شوند.

  کلیدواژگان: جانشین پروری، مدیریت جانشین پروری، فراتحلیل
 • قاسم زارعی*، رسول غفاری خضرلو، الله یار بیگی فیروزی، امیر لعل سرابی صفحات 219-246

  مشارکت در فعالیت های حفاظت از محیط زیست و رفتارهای طرفدار محیط زیست با تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای کالاهایی که کمتر به محیط زیست آسیب می رسانند در ارتباط است. در این راستا پژوهش حاضر باهدف بررسی تاثیر مسیولیت پذیری اجتماعی و رفتار طرفدار محیط زیست برند بر تمایل به پرداخت مصرف کنندگان با نقش میانجی ارزش ویژه برند در میان مصرف کنندگان آب میوه طبیعی در شهرستان اردبیل انجام گرفت. بدین منظور این پژوهش با روش توصیفی-پیمایشی و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش کلیه مصرف کنندگان آبمیوه های طبیعی در شهر اردبیل بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد حجم نمونه 384 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردید و به پرسشنامه های استاندارد پژوهش پاسخ دادند. روایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از روایی سازه و ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزار AMOS25 انجام گرفت. نتایج نشان داد که تاثیر ارزش ویژه برند بر تمایل به پرداخت مصرف کنندگان مثبت است و مسیولیت پذیری اجتماعی شرکت بر ارزش ویژه برند تاثیر دارد. همچنین ارزش ویژه برند نقش میانجی در ارتباط بین مسیولیت پذیری اجتماعی شرکت و تمایل به پرداخت مصرف کنندگان را ایفا می نماید. همچنین اثر مثبت و معنادار رفتار طرفدار محیط زیست برند بر تمایل به پرداخت مصرف کنندگان و ارزش ویژه برند تایید گردید و در نهایت ارتباط بین رفتار طرفدار محیط زیست برند و تمایل به پرداخت مصرف کنندگان با نقش میانجی ارزش ویژه برند تقویت گردید.

  کلیدواژگان: مسئولیت پذیری اجتماعی، رفتار طرفدار محیط زیست برند، تمایل به پرداخت مصرف کنندگان، ارزش ویژه برند، صنعت آب میوه
 • سعید هوشیار، ابوالفضل دانایی*، احتشام رشیدی صفحات 247-275

  این پژوهش با هدف مفهوم پردازی بانکداری اجتماعی در اکوسیستم بانک سپه و به روش کیفی نظریه داده بنیاد هم ساخت گرایی چارمز انجام گرفته است. مشارکت کنندگان شامل خبرگان بدنه نظام بانکی و دانشگاهی به روش نمونه گیری هدفمند متوالی (نمونه گیری گلوله برفی و نظری) و با رعایت حداکثر تنوع به تعداد 13 نفر بودند که با تکنیک مصاحبه ساختارنیافته، داده ها در سه مرحله کدگذاری اولیه، متمرکز و نظری در نرم افزار مکس کیودا 2020 تحلیل شدند. نتایج ارزیابی کیفیت نشان داد 85 درصد تطابق پاسخ ها یا مفاهیم موجود در ذهن مصاحبه شوندگان با مفاهیم مدنظر محققان وجود دارد. یافته ها نشان داد می توان فرآیند استقرار بانکداری اجتماعی را با دو بعد مسیولیت و تکالیف اجتماعی به همراه بانکداری مردم مدار در خوشه های معنایی تسهیل کننده ها (نظام اطلاع رسانی و روابط عمومی کارآمد، سرمایه اجتماعی و سیاست های حاکمیتی و دولتی)، عوامل شکل دهنده (قوانین و سیاست های بانکی، نظام پاسخ گویی در حکمرانی مطلوب، بانکداری فرهنگ محور)، عوامل مداخله گر در انتخاب راهبرد (بانکداری مبتنی بر سود، هم آفرینی ارزش و مدیریت مبتنی بر ارزیابی عملکرد و بازاریابی)، راهبردهای مواجهه با پدیده بانکداری اجتماعی (بانکداری دیجیتال و نظام بوروکراسی عقلانی) و پیآمدها و پسآیندهای ناشی از ظهور بانکداری اجتماعی تبیین و تلخیص کرد. بنابراین، بانک سپه می تواند با برنامه ریزی روی اهداف اجتماعی، به بازطراحی ساختار سازمانی خود متناسب با مشکلات اجتماعی اقدام کند تا امکان تحکیم سرمایه اجتماعی، استقرار حکمرانی پاسخ گو با بهره گیری از فنآوری های نوین فراهم شود.

  کلیدواژگان: اکوسیستم، بانکداری اجتماعی، هم ساخت گرایی
 • حمید تابلی*، محبوبه عسکری باقرآبادی، محبعلی رهدار صفحات 277-298

  بازآفرینی شغلی مفهوم ساختارشکنانه ای است که دیدگاه سنتی دانش منابع انسانی را درخصوص طراحی شغل درنوردیده که در آن کارکنان نقش فعالی در نحوه و دگرگون سازی شغل خود دارند . هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی ساختاری تفسیری بازآفرینی شغلی می باشد. پس از شناسایی پیشایندهای بازآفرینی شغلی و گنجاندن آن ها در پرسش نامه ی نیمه بسته، پرسش نامه میان 18 نفر از روسای واحدها و کارشناسان خبره شرکت ملی نفت استان کرمان توزیع شد که با استفاده از نمونه گیری های مفهومی و گلوله برفی شناسایی شدند. نتایج داده ها، از طریق نرم افزار متلب 9 و میک مک 2 مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، 16متغیر در 8 سطح، شامل جهت گیری کارآفرینانه، خودکارآمدی و مهارت اجتماعی، اشتیاق شغلی، استقلال شغلی، امنیت شغلی و هویت سازمانی، جایگاه شغل و حمایت سازمانی ادراک شده، سرمایه روان شناختی، رهبری تحول آفرین، رهبری خدمتگزار، رهبری کارمندمدار، رهبری توانمندساز، رهبری دو سو توان، شخصیت پویا، به عنوان پیشایندهای بازآفرینی شغلی شناسایی شد.

  کلیدواژگان: بازآفرینی شغلی، مدل یابی ساختاری تفسیری، شرکت نفت
 • محمد قاسمی*، محبوبه حسینی، فریبا شریفی ارجمند صفحات 299-325

  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی تعهد سازمانی در رابطه بین منتورینگ و رضایت شغلی و رسیدن به پاسخ این سوال است که آیا تعهد سازمانی در رابطه بین منتورینگ و رضایت شغلی نقش میانجی ایفا می کند؟  این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و با توجه به ماهیت موضوع و اهداف آن، از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل معادلات ساختاری توسط نرم افزار Smart PLS  استفاده شده است. حجم نمونه آماری مورد نیاز از طریق فرمول کوکران 134 نفر تعیین گردید و افراد نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. داده های اولیه موردنیاز از طریق پرسشنامه و داده های ثانویه نیز از طریق منابع کتابخانه ای و اینترنتی جمع آوری شدند. یافته های تحقیق نشان داد که به طور کلی متغیر منتورینگ در مجموع 59 درصد از واریانس متغیر رضایت شغلی و 19.9 درصد از واریانس متغیر تعهد سازمانی را تبیین می کند و متغیر تعهد سازمانی در مجموع 53 درصد از واریانس متغیر رضایت شغلی را تبیین می کند، با توجه به موارد ذکر شده همه فرضیه های پژوهش تایید شدند. عدم دسترسی آسان به معلمان و اعضای جامعه آماری و همچنین فقر ادبیات پژوهش از محدودیتهای پژوهش به شمار می روند.

  کلیدواژگان: منتورینگ، رضایت شغلی، تعهد سازمانی
|
 • Gholamhossein Mosalmani Nooshabadi, Adel Azar * Pages 1-33

  It will be a dynamic and sustainable government that, with structural changes, adapts itself to constantly changing conditions and, while maintaining its identity and survival, can move towards its goals. The text of the constitution responds to the cross-cutting needs of political societies. Since the needs and requirements change with the dynamics and developments of society, the constitution must move to adapt to the new conditions by accepting amendments. Therefore, before taking any action in this regard, the status of the current structure should be examined. Our aim in this article is to study the significance of the governmental structure hidden in the constitution of the country from a systemic and sustainable perspective and using a scientific and practical method. The relationship between them was identified and then the constitutional structure of government was examined. After examining and diagnosing complications on the exploratory structure, this structure was largely diagnosed as viable, as well as frequent errors in viable systems on it.

  Keywords: Government structure, Constitution, problem solving, Viable Systems Model (VSM)
 • Abdolali Ahmadzahi Torshab, Hassan Danaeefard *, AhmadAli Khaefelahi, Asadollah Ganjali Pages 35-66

  The purpose of this study is to design and implement an effective performance management system in a public financial Fund using the Socratic method and dialogues. The first stage of the study seeks to intervene using this method while identify performance criteria and indicators and in the second stage, based on the findings of the previous stage, the purpose is to investigate the impact of interventions on staff performance, employees' perception of supervisor’s behaviors in the performance management process, and PM-related behavioral and attitudinal consequences. As an explorative mixed method, this study has used the method of dialogue and questioning approach as an intervention technique to extract the key criteria and performance indicators. In the second stage, in order to investigate the effect of the interventions, a quasi-experimental design with unequl groups consisting of three experimental groups, control 1 and control 2 was used. A sample of 166 people was selected from the three groups so that 53 people were selected for the intervention group, 68 people for the control group 1, and 45 people for the control group 2. In the qualitative stage, performance criteria were identified, reviewed, and modified. In the quasi-experimental study section, post-test results showed that employees who effectively participated in the process of designing and implementing the performance management system performed better than the control groups.

  Keywords: Socratic questioning method, dialogues, Performance Management System, quasi-experimental field study, Public Organizations
 • Javad Madani *, Vajhollah Ghorbanizadeh Pages 67-96

  For a long time, communities have faced many problems, among which, management problems have been very important. These problems, due to their multidimensionality and complexity, can affect other dimensions as well. Therefore, it is necessary to identify and examine them with great attention and accuracy. The purpose of this study is to identify and prioritization public administration problems in the Islamic Republic of Iran, which examines the problems using a mixed method. An outline of this research, according to the purpose, subject, and approach of the research; It is a partially mixed sequential dominant status design. In three quantitative-qualitative-quantitative stages, three methods of "quantitative content analysis- thematic analysis - modified Delphi analysis" have been used to investigate the problems. In the first stage, using the method of quantitative content analysis, the thesis and dissertations topics of the first level universities of the country were reviewed and 329 management topics were identified and reviewed. In the second stage, using the qualitative method of thematic analysis and 12 interviews with experts, 250 key points, 72 basic themes, 40 organizing themes and 39 global themes were identified. In order to understand the problems, they were classified into 36 main problems, each of which they fell into political, economic, cultural, social, law and legal categories. Finally, in the third stage, these problems were prioritized using the modified Delphi method. Based on the findings and studies, the results show that the main cause of public administration problems is the decision-making structure and inefficient administrative-executive system.

  Keywords: Public administration, management problems, Administrative system, Mixed study
 • Youkabed Valizadeh, Alireza Koushki Jahromi *, Mohamadreza Saadi Pages 97-133

  The aim of this research is to evaluate the effects of showcase performance in the stability of two-dimensional learning. The research is mixed in terms of developmental-applied goal, and in terms of data collection method. In the qualitative part, based on meta-composite analysis processes, an attempt was made to identify the research related to the two concepts of showcase performance and two-dimensional learning. And then the components and themes of the research are determined based on the critical evaluation scale. Also, in the continuation of the qualitative part, Delphi analysis was used to determine the level of theoretical consensus of the components and themes. In the quantitative part, with the aim of determining the most effective two-dimensional learning component of the effects of showcase performance, intuitive fuzzy evaluation was used. In the qualitative part of the research, 14 people from the research experts in the field of public administration participated and 24 people from the managers of Alborz water and sewage company filled in the matrix questionnaires in the quantitative part. The data was analyzed with Excel software. The results of the qualitative part indicate the existence of 4 themes of negative effects of showcase management and 5 components of two-dimensional learning. The results of the quantitative part based on the fuzzy VICOR analysis showed that the frustration of human resources is considered as the most influential theme of the negative effect of showcase performance in Alborz Water and Sewerage Company, which can cause interference in the sustainability of two-dimensional learning. Also, the most important influential component of the negative effects of showcase performance, especially the frustration of human resources, innovation and creativity is the water and sewage company of Alborz province.

  Keywords: showcase performance, two-dimensional learning, Intuitive fuzzy analysis
 • Parisa Kashani, Ali Shaemi Barzoki *, Hadi Teimouri Pages 135-162

  Coaching is one of the significant approaches in human resource development and the coach needs to get familiar with principles and rules of coaching to apply the appropriate educational patterns according to personal learning content and style. Therefore, this study has been conducted with the aim of designing and evaluating the coaching model in the workplace using a combined-exploratory approach and using a systematic design of grounded theory in the qualitative section. For this purpose, while conducting open interviews with 22 academic and executive experts, a set of basic topics were collected during the open coding process, and categories were extracted from them. Then, in the axial coding stage, the relationship between these categories in the form of titles (causal conditions, axial phenomena, strategies, intervening conditions, contextual conditions and consequences) was determined in the form of coding paradigm. Then, in the selective coding stage, each component of the coding paradigm was described and a theory was created. In the quantitative part, a researcher-made questionnaire taken from the qualitative part of the research was distributed among the managers and experts of Isfahan Mobarakeh Steel Company by stratified-random sampling method. The sample size was calculated 282 with using of the Tabachnik and Fidell formulas. To ensure that the required valid data is obtained, 499 questionnaires were distributed, of which, 372 questionnaires were returned and analyzed. Using the structural equation model by Amos24 software, the governing relations and fitting of all the main conditions of the designed quality model were evaluated and finally approved.

  Keywords: Coaching, Coaching in workplace, Isfahan Mobarakeh Steel Company
 • MohammadReza Taghva *, Houman Masnavi, MohammadTaghi Taghavifard, Saeed Zarandi Pages 163-189

  The Corruption Perceptions Index (CPI) published by Transparency International over recent years sheds light on Iran's unfavorable ranking. The present research develops an Electronic government (e-Government) model that emphasizes countering corruption in Iran. It prioritizes the critical parameters in countering corruption to establish the comprehensive structure of e-Government. Thus, this study is developmental and applied in terms of its goals. It draws on the Exploratory sequential mixed methodology and follows a descriptive correlational research design. The statistical population in the qualitative section consists of experts, whereas the quantitative part studies the relevant staff and university professors. The qualitative phase relies on judgment sampling, with the quantitative phase utilizing cluster sampling and semi-structured interviews. The quantitative and fuzzy Delphi phase employs questionnaires with closed-ended questions. Reliability was calculated through the retest reliability method and was verified using Cronbach's alpha coefficient. Theme analysis and the Fuzzy Delphi method were used to analyze the data. Findings suggest that Information Technology (IT), network accessibility, regulations, C2G, B2G, and G2G services, and human capital constitute critical priorities in establishing an e-Government to counter corruption.

  Keywords: IT, theme analysis, E-government, Corruption
 • Mahdi Janahmadigol, Hamid Rezaiefar *, Hossein Hakimpur Pages 191-218

  The purpose of this study was investigating the factors affecting succession management in public organizations using meta-analysis. The statistical population includes valid papers in reputable domestic and international databases regarding factors affecting succession management. The collected data were analyzed by CMA2 software. Finally, the results of the study led to the identification of 41 effective factors out from 53 factors studied in the study of succession in organizations. By recognizing these factors, the necessary grounds for purposeful decision making and implementation of appropriate strategies in order to use talented and competent forces are facilitated.

  Keywords: Succession, succession management, Meta-Analysis
 • Ghasem Zarei *, Rassul Ghaffari Khezerlou, Allahyar Beigi Firoozi, Amir Lal Sarabi Pages 219-246

  The present study was conducted with the aim of investigating the effect of social responsibility and pro-environmental behavior of the brand on consumers' willingness to pay and the mediating role of brand equity among natural fruit juice consumers in Ardabil city. For this purpose, this research was conducted with a descriptive-survey method and using structural equation modeling. The statistical population of this research was all the consumers of natural juices in Ardabil City. Using Cochran's formula, a sample size of 384 people was selected by available sampling method, and they answered the standard research questionnaires. The validity and reliability of the questionnaire was confirmed using construct validity and Cronbach's alpha coefficient. The test of the research model was done based on the structural equation modeling method in AMOS25 software. The results showed that the effect of brand equity on consumers' willingness to pay is positive, and the company's social responsibility has an effect on brand equity. Also, brand equity plays a mediating role in the relationship between corporate social responsibility and consumers' willingness to pay. Also, the positive and significant effect of pro-environmental brand behavior on consumers' willingness to pay and brand equity was confirmed, and finally, the relationship between brand pro-environmental behavior and consumers' willingness to pay was strengthened with the mediating role of brand equity.

  Keywords: Social Responsibility, brand pro-environmental behavior, consumers' willingness to pay, Brand Equity, fruit juice industry
 • Saeed Houshyar, Abolfazl Danaei *, Ehtesham Rashidi Pages 247-275

  The purpose of the research is to conceptualize social banking in the Sepeh Bank ecosystem using the qualitative method of the grounded theory of charms constructivism. The participants included the key experts of the banking system and universities related to the subject by means of sequential targeted sampling (snowball and theoretical sampling) and with maximum diversity in the number of 13 people who, with the unstructured interview technique, collected the data in three stages of initial, centralized and theoretical coding in MAXQDA 2020 software was analyzed. The findings showed that social banking with establishment in two dimensions of responsibility and social tasks and public social banking has been affected by facilitators (effective information and public relations system, social capital and governance and government policies in the bank), shaping factors (laws and banking policies, accountability system in optimal governance, culture-oriented banking), intervening factors in the choice of strategy (profit-based banking, value co-creation and management based on performance evaluation and marketing), strategies of facing the phenomenon of social banking (digital banking and rational bureaucracy system) and the results and consequences by arising of the emergence of social banking in Sepah banking system (organizational brand foresight and customer-oriented banking). Policy solutions are related to adopting a community-oriented approach, adapting the organizational structure to social problems, consolidating social capital, responsive governance, using new technologies and digitalization in social networks.

  Keywords: Ecosystem, social banking, database theory, Constructivism, Sepeh Bank
 • Hamid Taboli *, Mahboobeh Askari Bagher Abadi, Mohebali Rahdar Pages 277-298

  Job crafting is a deconstructive concept that transcends the traditional view of human resource knowledge about job design. It is process through which employees play an active role in how their work is transformed. The objective of the present study is to design an interpretive structural model of job crafting. After identifying the preconditions for job crafting and including them in the semi-closed questionnaire, the questionnaire was distributed among 18 heads of units and experts of the National Oil Company of Kerman Province who were identified through conceptual sampling and snowballs. The data were analyzed through MATLAB 9 and Mick Mac 2 software. Finally, 16 variables at 8 levels, including entrepreneurial orientation, self-efficacy and social skills, job motivation, job independence, job security and organizational identity, job position and perceived organizational support, psychological capital, transformational leadership, servant leadership, employee leadership, leadership empowerment, two-way leadership, dynamic personality, were identified as preconditions for job crafting.

  Keywords: job crafting, interpretive structural modeling, Oil Company
 • Mohammad Ghasemi *, Mahboubeh Hosseini, Fariba Sharifiarjomand Pages 299-325

  The aim of the present study is to investigate the mediating role of organizational commitment in the relationship between mentoring and job satisfaction and to answer the question of whether organizational commitment plays a mediating role in the relationship between mentoring and job satisfaction approach: In terms of purpose, this research is applied, and according to the nature of the subject and its goals, it is of a descriptive-correlation type.

  Keywords: mentoring, job satisfaction, Organizational Commitment