فهرست مطالب

نشریه محیط زیست طبیعی
سال هفتاد و ششم شماره 3 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/31
 • تعداد عناوین: 13
|
 • مرتضی قیصوری، شهرام خلیقی*، علی سلاجقه، بهرام چوبین صفحات 379-390

  میزان افزایش بارش با ارتفاع، به عنوان گرادیان بارش شناخته می شود که در مطالعات مربوط به پیش بینی های هیدرولوژیکی حوضه های کوهستانی و مدیریت منابع آب حوزه های آبخیز نقش اساسی دارند. در این مطالعه، به منظور بررسی تغییرات توپوگرافی زمین بر تشکیل و الگوی حرکتی بارش، از داده های شبکه ای میانگین بارش ماهواره IMERG V06 و نقشه مدل رقومی ارتفاعی 0/1 درجه گرادیان بارشی برای هشت جهت اصلی یا کدنویسی در محیط پایتون رشته کوه های البرز استخراج شد. سپس به منظور تعین الگوی حرکتی بارش پروفیل های طولی و عرضی استفاده شد. نتایج نشان داد که بیش ترین گرادیان بارش (گرادیان مثبت) مربوط به شمال شرقی استان گلستان به میزان 0/44 میلی متر به ازای افزایش هر متر در ارتفاع بوده است. همچنین جنوب شرقی سمنان دارای گرادیان منفی به میزان 1/91 میلی متر کاهش در بارش به ازای هر متر افزایش در ارتفاع بوده است. علاوه بر آن، دو جهت شمالی و جنوبی در سطح معنی داری 0/01 به ترتیب با 16/8و 25/4درصد بیش ترین تاثیر را بر گرادیان بارش داشته است. در دامنه های شمالی، یک همبستگی منفی بین میزان بارش و طول جغرافیایی مشاهده شده است، به طوری که در دامنه شمالی با افزایش طول جغرافیایی از میزان بارش کاسته شده است. در مقابل یک همبستگی مثبت بین عرض جغرافیایی و بارش وجود دارد، به طوری که عرض جغرافیایی بالاتر با افزایش سطوح بارش همراه است. با توجه به رفتار پیچیده بارش در مناطق کوهستانی تعیین یک الگوی کلی به دلیل دخالت عوامل مختلف انسانی، اقلیمی و زمینی کار دشواری است ولی درک الگوهای بارشی در فرآیندهای تصمیم گیری می تواند به مدیران منابع آب کمک کند.

  کلیدواژگان: البرز، بارش ماهواره ای، توپوگرافی، روش همسایگی، طول و عرض جغرافیایی
 • نیکناز شهرکی، فرهنگ حداد* صفحات 391-398

  نیکل از جمله فلزات سنگینی است که به دلیل کاربرد وسیع در صنایع به طور گسترده در طبیعت پیرامون ما یافت می شود. صدمات کروموزومی ناشی از نیکل به توانایی آن در ایجاد گونه های فعال اکسیژن نسبت داده می شود. امروزه استفاده از ترکیبات گیاهی جهت جلوگیری از صدمات کروموزومی ناشی از این عوامل به طور گسترده ای رایج شده است. چای سبز با داشتن انواعی از ترکیبات پلی فنول خصوصا اپیگالوکاتچینگالات (EGCG) که می تواند به عنوان یک نوشیدنی رایج استفاده روزمره داشته باشد، گزینه مناسبی برای محافظت در برابر فلزات سنگین از جمله نیکل است. در این تحقیق تاثیر سه غلظت 10، 20 و 30 میلی مولار EGCG بر صدمات کروموزومی ناشی از تیمار رده سلولی  HFF با غلظت های 0/2، 0/5 و 0/7 میلی مولار از نیکل با کمک آزمون میکرونوکلیوس در سلول های دو هسته ای مورد بررسی قرار گرفت. در غلظت های مختلف، نیکل توانست فراوانی سلول های دو هسته ای دارای میکرونوکلیوس که بیانگر صدمات کروموزومی هستند، را به شکل معنی داری نسبت به تیمار کنترل افزایش دهد. در حالی که، در تمام غلظت های ذکر شده، EGCG توانست به شکل وابسته به غلظت، باعث کاهش فراوانی این سلول ها گردد. نتایج نشان داد که EGCG قادر به کاهش اثرات کلاستوژنتیک نیکل در شرایط برون تنی است. در غلظت های بالاتر این توانایی افزایش می یابد. با توجه به توانایی آنتی اکسیدانی EGCG می توان نتیجه گرفت که نیکل بیشتر صدمات کروموزومی خود را با افزایش میزان گونه های فعال اکسیژن القاء می کند.

  کلیدواژگان: آزمون میکرونوکلئوس، رده سلولی HFF، نیکل
 • سعادت حنیفیان، محمدرضا خالقی*، محسن نجارچی، رضا جعفرنیا، جواد وروانی صفحات 399-412

  در سال های اخیر، منابع آب زیرزمینی دشت اراک تحت تنش شدید قرار گرفته است، به طوری که در بعضی مناطق به علت خشک شدن چاه های بهره برداری، برای دسترسی به آب اقدام به افزایش عمق چاه کرده اند. در بعضی مناطق، سطح آب زیرزمینی بالاست که در آینده، زهدار شدن آن اراضی را در پی خواهد داشت. برای ساماندهی و سنجش واکنش منابع آب زیرزمینی دشت اراک در مقابل اعمال سناریوهای مختلف مدیریتی و اجرایی از مدل سازی منطقه ای استفاده شد. هدف این مطالعه، بررسی عوامل موثر در عمق سفره های آب زیرزمینی به منظور ارایه مدل منطقه ای با روش رگرسیون چند متغییره برای آبخوان دشت اراک بود. بدین منظور عمق متوسط سفره های آب زیر زمینی در دشت اراک، به عنوان متغییر وابسته و عوامل هدایت آبی تشکیلات آبخوان، ارتفاع، متوسط بارش منطقه، میزان تبخیر و فاصله از منابع آبی به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شد و در محیط نرم افزار SPSS تجزیه رگرسیونی به منظور ارایه یک مدل خطی انجام گرفت. در مرحله بعد مدل ارایه شده با بکارگیری در مکان هایی که از آمار و اطلاعات آن برای ارایه مدل استفاده نشده بود، مورد ارزیابی و کارایی آن مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با بکارگیری این مدل در محیط GIS نقشه عمق سفره آب زیرزمینی برای منطقه مورد مطالعه تهیه شد. همچنین از شبکه عصبی مصنوعی ANN برای شبیه سازی عمق آب زیرزمینی استفاده گردید. عملکرد شبکه عصبی از طریق پارامترهایی چون خطای جذر میانگین مربعات (RMSE) و ضریب همبستگی بین خروجی های حقیقی و دلخواه (R) سنجیده شد. نتایج حاصل از هر دو روش نشان داد که عوامل نوع قابلیت انتقال تشکیلات آبخوان، افت سفره، توپوگرافی (ارتفاع محل چاه در سطح حوضه آبخیز)، مقادیر بهره برداری در حداکثر شعاع عمل چاه و فاصله از منابع آب از عوامل اصلی افت آب زیرزمینی می باشند اما کارایی شبکه عصبی مصنوعی در برآورد افت آب زیرزمینی بیشتر از روش رگرسیون چند متغیره است.

  کلیدواژگان: افت آب زیرزمینی، تشکیلات آبخوان، رگرسیون چند متغیره، شبکه عصبی مصنوعی
 • سامان ملکی، بابک پیله ور*، محمدعلی محمودی صفحات 413-428

  با توجه به اهمیت جنگل های زاگرس شمالی از نظر حفاظتی، اقتصادی-اجتماعی و احیایی این پژوهش با هدف شناسایی ترکیب و تنوع گیاهان علفی در تیپ های مختلف بلوط واقع در جنگل های آرمرده در شهرستان بانه و ارتباط پوشش علفی این جنگل ها با شرایط خاک انجام شد. با جنگل گردشی تیپ های جنگلی شناسایی و محل استقرار آن ها مشخص شد. در هر تیپ 5 قطعه نمونه 500 متر مربعی به صورت تصادفی جهت برداشت اشکوب درختی و 5 نمونه خاک از هر تیپ تا عمق 10 سانتی متری خاک برداشت گردید. همچنین از ریز قطعه نمونه یک مترمربعی به صورت تصادفی جهت برداشت گونه های علفی استفاده شد. شکل زیستی گونه ها با استفاده از روش رانکایر، نواحی رویشی به کمک روش زهری و تنوع زیستی با استفاده از شاخص های تنوع گیاهی به دست آمدند، سپس ارتباط و رج بندی آشکوب علفی کف با متغیرهای خاک از طریق تجزیه تطبیقی قوس گیری شده (DCA) و تحلیل تطبیقی متعارفی (CCA) بررسی شد. نتایج نشان داد خانواده های Asteraceae ،Fabaceae  و Poaceae به ترتیب بیشترین تعداد گونه های گیاهی را به خود اختصاص داده اند. تروفیت ها و همی کریپتوفیت ها به ترتیب بیشترین درصد حضور را داشتند و مهم ترین گروه های کرولوژیک منطقه عناصر رویشی ایران-تورانی بودند. همچنین نتایج تجزیه واریانس، همبستگی پیرسون و رج بندی پوشش گیاهی نشان داد که تفکیک تیپ های رویشی و پراکنش گونه ها در زاگرس شمالی به طور عمده تحت تاثیر بافت خاک، سدیم، ماده آلی، پتاسیم و فسفر بود. با توجه به یافته های این پژوهش می توان بیان داشت که با توجه به گسترش گاه وسیع جنگل های زاگرس، توجه همزمان به تیپ های جنگلی و خاک می تواند به نحو مطلوبی نمایانگر تغییرات پوشش گیاهی اشکوب علفی زاگرس باشند و در مدیریت این جنگل ها مورد توجه قرار گیرند.

  کلیدواژگان: تحلیل تطبیقی متعارفی، تنوع زیستی، رانکایر، رج بندی
 • کمال الدین شهبازی نسب، محمدرضا اشرف زاده*، علیرضا محمدی صفحات 429-446

  هم پوشی نیازهای حیاتی حیات وحش و انسان از یک طرف و افزایش روز افزون جمعیت انسان منجر به تشدید تعارض بین جوامع محلی و حیات وحش شده است. خرس قهوه ای یک گوشتخوار بزرگ جثه به شمار می رود، گونه ای همه چیزخوار است و به گستره های زیستگاهی بزرگ نیاز دارد. این ویژگی ها و عادات رفتاری سبب شکل گیری و تشدید تعارض این گونه با طیف متنوعی از جوامع محلی شده است. به منظور شناسایی عوامل موثر بر شدت تعارض خرس قهوه ای با جوامع محلی پرسشنامه ای تهیه و با 332 نفر از ساکنین داخل و پیرامون گستره زیستگاهی خرس در استان کهگیلویه و بویراحمد مصاحبه انجام شد. با استفاده از رگرسیون منطقی دوتایی عوامل پیش بینی کننده اجتماعی بر سطح پذیرش حق حیات خرس قهوه ای در منطقه مورد مطالعه بررسی شد. همچنین، با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی مهمترین دلایل حمله خرس به انسان و دارایی های انسان و مهمترین راهکارها برای مدیریت تعارض از دیدگاه جوامع محلی بررسی شد. نتایج نشان داد که سن، جنسیت، تحصیلات، میزان ترس، میزان دارایی افراد، خطرناک بودن خرس و سطح پذیرش خرس در میان جوامع محلی تاثیر زیادی بر شدت تعارض دارد. یافته های تحلیل شبکه اجتماعی نشان داد که خشکسالی در منطقه و رویارویی ناگهانی با انسان از مهمترین دلایل حمله/خسارت خرس قهوه ای به انسان و دارایی های انسان هستند. افزایش سطح آگاهی جوامع محلی در منطقه، حصارکشی پیرامون دارایی های انسان و جبران خسارت می توانند در کاهش درگیری ها و در برخی موارد به بهبود پذیرش خرس ها در بین جوامع محلی موثر باشند.

  کلیدواژگان: جوامع محلی، زاگرس مرکزی، گوشت خواران بزرگ جثه، مدیریت تعارض انسان-حیات وحش
 • ابوالفضل عارفی اردکانی، غلامرضا سیاحتی اردکانی، نرجس اکاتی*، محمدحسین صیادی صفحات 447-461

  آلودگی خاک به عناصر سمی، نگرانی بزرگ محیط زیستی است. استقرار کارخانه های فولاد و گندله سازی در حاشیه شهر اردکان احتمال انتشار آلاینده های مختلف به ویژه فلزات سمی را در این منطقه افزایش داده است. هدف از این پژوهش، ارزیابی میزان آلودگی به عناصر سمی در خاک های سطحی اطراف مناطق صنعتی شهر اردکان با استفاده از فاکتورهای غنی شدگی (EF)، پتانسیل ریسک اکولوژیک (PERI) و ریسک سلامت از طریق سه مسیر بلع، تنفس و جذب پوستی بود. در این تحقیق 12 نمونه خاک سطحی از 12 ایستگاه به روش سیستماتیک تصادفی جمع آوری شد. غلظت عناصر سمی سرب، آرسنیک، نیکل و کادمیوم در نمونه ها با استفاده از دستگاه  ICP-OESاندازه گیری شد. میانگین غلظت عناصر به ترتیب: نیکل (46/75)، سرب (36/16)، آرسنیک (9/25) و کادمیوم (0/34) میکروگرم بر گرم به دست آمد. متوسط ضریب غنی شدگی (EF) برای عناصر به صورت الگویPb >Ni>Cd>As بود. براساس شاخص پتانسیل خطر اکولوژیک (PERI)، ایستگاه های 9 و 11 آلودگی متوسط و سایر ایستگاه ها آلودگی کم را نشان دادند. نتایج ارزیابی ریسک سلامت براساس مقدار ضریب خطر (HQ) برای تمامی عناصر از سه طریق بلع، تنفس و جذب پوستی کم تر از یک به دست آمد که نمی تواند نشان دهنده احتمال وجود پتانسیل خطر غیر سرطان زایی باشد. ریسک سرطان زایی برای بزرگسالان از طریق بلع، تنفس و جذب پوستی در همه ایستگاه های نمونه برداری برای عنصر سرب در محدوده قابل چشم پوشی بود؛ اما برای عناصر نیکل و آرسنیک از مسیرهای بلع و جذب پوستی و در مورد کادمیوم از مسیر بلع، احتمال خطر برای سرطان زایی وجود داشت.

  کلیدواژگان: خاک، شاخص پتانسیل ریسک اکولوژیک، ضریب خطر، عناصر سمی
 • محسن دهقانی قناتغستانی*، سقراط جهانداری صفحات 463-478
  با وجود اجرای چند ساله راهکار برق ساحلی در بنادر پیشرفته جهان، مزایای این استراتژی در کشورهای در حال توسعه همچون ایران هنوز مورد مطالعه قرار نگرفته است. این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این سوال می باشد که در صورت استفاده از برق ساحلی در بندر شهید باهنر چه مزایای محیط زیستی نصیب ذینفعان این بندر (کارکنان بندر، شرکت های اپراتوری داخل بندر، مردمی که در مجاورت بندر زندگی می کنند) می شود. این تحقیق از نوع هدف، توسعه ای و روش اجرای آن، توصیفی-پیمایشی است. پرسشنامه تحقیق از 5 سوال محیط زیستی و 8 سوال در بخش ذینفعان تشکیل شده بود که توسط 83 نفر از کارشناسان امور بندری و دریایی مجتمع بندری شهید باهنر پاسخ داده شدند. در بخش تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون دوجمله ای و همبستگی اسپیرمن استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد استفاده از برق ساحلی برای کشتی ها در بندر شهید باهنر از لحاظ محیط زیستی مزایایی همچون کاهش تولید گازهای گلخانه ای، خوشایندتر شدن زندگی در ساحل و خارج از ساحل، کاهش آلودگی صوتی و بو، توسعه بنادر سبز و کاهش بیماری های تنفسی و قلبی عروقی و سرطانی؛ و در بخش ذینفعان تحقیق مزایایی همچون درآمدزایی بندر، صرفه جویی در تعمیر و نگهداری و عمر ژنراتور، جلوگیری از تولید ناکارآمد برق از طریق ژنراتور دیزل کشتی، صرفه جویی در صورتحساب انرژی کشتی، کاهش در هزینه ها با از بین بردن هزینه راه اندازی ژنراتور، کاهش ساعات کار ژنراتور کشتی، اشتغال زایی در بندر و کاهش هزینه های تولید برق را به همراه خواهد داشت. نتیجه تحقیق، رابطه معنی دار بین استفاده از برق ساحلی و کاهش آلودگی هوا به وسیله کشتی ها و افزایش رضایت مندی ذینفعان بندر شهید باهنر را به اثبات رساند.
  کلیدواژگان: برق ساحلی، بندر سبز، بندر شهید باهنر، محیط زیست
 • سمانه عابدی*، افسانه نعیمی فر، محسن عبدی صفحات 479-492
  امروزه با برجسته تر شدن مسایل مهم محیط زیستی در زمینه گرمایش جهانی ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای، موضوع بهره برداری پایدار از منابع طبیعی و کاهش آثار منفی ناشی از رشد و توسعه اقتصادی بیش از پیش اهمیت یافته است. طی دهه های اخیر نقش توسعه مالی در امر دستیابی به توسعه اقتصادی بالاتر پررنگ شده است. بنابراین در مطالعه حاضر ضمن بررسی اثرات توسعه مالی، رشد اقتصادی، مصرف انرژی و انتشار دی اکسید کربن روی یکدیگر، سعی بر آن است تا با توجه به همبستگی میان رشد اقتصادی و شاخص توسعه مالی به این پرسش پاسخ داد که آیا می توان به رابطه ای میان توسعه مالی و تخریب محیط زیست دست یافت؟ بدین منظور با استفاده از اطلاعات سال های 1996 تا 2017 کشورهای منتخب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و بهره گیری از روش برآورد گشتاورهای تعمیم یافته و منحنی محیط زیستی کوزنتس به بررسی سوال تحقیق پرداخته شده است. طبق الگوی کوزنتس نتایج حاکی از آن است که میان شاخص رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست، همبستگی وجود دارد. بنابراین نظریش منحنی کوزنتس در کشورهای مورد مطالعه، با در نظر گرفتن نقش توسعه مالی در دستیابی به رشد بالاتر اقتصادی صادق است. در نهایت نتایج حاکی از آن است که در کشورهای مورد مطالعه، یک درصد افزایش در شاخص توسعه مالی منجر به افزایش 0/82درصدی مصرف انرژی و کاهش انتشار دی اکسید کربن می شود. علاوه بر آن افزایش یک درصدی انتشار آلاینده دی اکسیدکربن، منجر به رشد 0/7درصدی مصرف انرژی و در مقابل، افزایش یک درصدی مصرف انرژی در کشورهای مورد مطالعه به رشد 0/89 درصدی انتشار دی اکسید کربن منجر شده است. قابل ذکر است ضمن وجود رابطه دوسویه میان شاخص توسعه مالی و رشد اقتصادی، رابطه U شکل نیز میان تولید ناخالص داخلی سرانه و توسعه مالی نیز در کشورهای مورد مطالعه، تایید شده است. نتیجه کلی مطالعه حاضر نیز بیانگر تاثیر مثبت توسعه مالی، رشد اقتصادی، مصرف انرژی و انتشار کربن بر یکدیگر به جز توسعه مالی که انتشار دی اکسید کربن را کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: برآوردگرهای گشتاور تعمیم یافته، توسعه اقتصادی، توسعه مالی، سوخت های فسیلی، گرمایش جهانی
 • علی علایی، باقر عسگر نژاد نوری*، علیرضا حمیدزاده اربابی صفحات 493-509

  در بازار شدیدا رقابتی امروزی، قابلیت های کارآفرینی و تولید پاک تر به سازه های پرکاربردی جهت ارتقاء مزیت رقابتی و افزایش عملکرد سبز بدل شده اند. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر قابلیت های کارآفرینی بر تولید پاک و مزیت رقابتی پایدار، با نقش تعدیل گر جهت گیری بازاریابی اجتماعی در گروه صنعتی ایران خودرو انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش انجام پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی مبتنی بر معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری پژوهش کارکنان و مدیران گروه صنعتی ایران خودرو می اشد که تعداد 150 نفر از آن ها به روش نمونه گیری در دسترس، به عنوان نمونه انتخاب گردید. داده های موردنیاز به وسیله پرسشنامه جمع آوری شد و براساس روش مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار SPSS وLISREL مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که در گروه صنعتی ایران خودرو، قابلیت کارآفرینی بر تولید پاک و مزیت رقابتی پایدار، تاثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین تولید پاک نیز تاثیر مثبت و معنی داری بر مزیت رقابتی پایدار دارد. یافته های دیگر این تحقیق حکایت از آن دارند که جهت گیری بازاریابی اجتماعی به عنوان تعدیل گر و به صورت مثبت ارتباط بین قابلیت کارآفرینی و تولید پاک با مزیت رقابتی پایدار را تقویت می کند. به دلیل وجود شکاف مطالعاتی در زمینه بررسی تاثیر این متغیرها بر یکدیگر در قالب پژوهشی واحد، انجام پژوهش حاضر و نتایج حاصل از آن می تواند اطلاعات مفیدی برای مدیران جهت ایجاد راهبرد های رقابتی فراهم کرده و به رشد سهم بازار آن ها کمک نماید.

  کلیدواژگان: تولید پاک، جهت گیری بازاریابی اجتماعی، قابلیت کارآفرینی، مزیت رقابتی پایدار
 • نجمه سرگلزایی، فاطمه عین الهی پیر*، علی کاظمی، نرجس اکاتی صفحات 511-525
  صنعت تولید سیمان، علی رغم اثرات مثبت اقتصادی و اجتماعی، به دلیل مصرف منابع اولیه طبیعی، مصرف انرژی و تولید دی اکسیدکربن می تواند پیامدهای محیط زیستی به همراه داشته باشد. لازم به ذکر است که تولید مواد، بدون در نظر گرفتن پیامدهای محیطی، با نگرش توسعه پایدار سازگار نیست. اگرچه پیشرفت های زیادی در دهه های گذشته از طریق توسعه فناوری حاصل شده است، اما بررسی های لازم در خصوص مواد و سوخت های جایگزین نیز بایستی مدنظر قرار گیرد. صنعت سیمان زابل، از نظر اقتصادی کارآمد محسوب می شود. در عین حال، اطلاعاتی در خصوص پیامدهای محیطی آن موجود نیست. ارزیابی چرخه حیات، روشی جامع برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل ورودی های بالقوه محیطی و پیامدهای تولید یک محصول یا کالا است. این مطالعه با هدف ارزیابی اثرات محیط زیستی تولید سیمان خاکستری در کارخانه سیمان سیستان با استفاده از ارزیابی چرخه حیات انجام شد. تجزیه و تحلیل و ارزیابی پیامدهای محیط زیستی این محصول، با استفاده از نرم افزار سیماپرو (نسخه 9) و پایگاه داده اکواینونت (نسخه 3،4) براساس استاندارد های ایزو 14040 و ایزو 14044 انجام گردید. 18 پیامد میانی با استفاده از شاخص ReCiPe 2016 midpoint H و 3 دسته پیامد پایانی نیز با استفاده از شاخص ReCiPe 2016 endpoint تعیین گردید. نتایج نشان داد که در بیشتر پیامدهای مورد بررسی، انتشارات مستقیم کارخانه، مصرف سوخت مازوت، پوزولان و برق، بالاترین سهم را دارند . آنالیز حساسیت نیز حاکی از تاثیرگذاری هر یک از موارد مذکور بر پیامدها بود. بدین ترتیب که کاهش 20٪ از میزان پوزولان، مازوت و برق، می تواند موجب کاهش میزان پیامدها از قبیل تخریب منابع فسیلی، گرمایش جهانی و سمیت انسانی و اکوسیستمی گردد. میزان پیامدهای پایانی pT 27 به ویژه برای سلامت انسان با میزان 97/2٪ به دست آمد. مهم ترین عامل موثر بر پیامد مذکور، مربوط به تشکیل ذرات معلق کمتر از 2/5 میکرومتر بود. نتایج حاصل از انرژی خواهی تجمعی نیز نشان داد، سوخت های فسیلی با 97/89٪ بالاترین میزان مصرف را داشته و سهم سایر منابع ناچیز بود. به طور کلی نتیجه تحقیق حاضر نشان داد که استفاده از سوخت های پاک، می تواند موجب کاهش اثرات مصرف سوخت های فسیلی و انتشارات جوی ناشی از فرآیند تولید سیمان شود.
  کلیدواژگان: ارزیابی چرخه حیات، سوخت های فسیلی، سیماپرو، صنعت سیمان
 • ابراهیم اصغرپور، رامین بشیر خداپرستی* صفحات 527-538
  امروزه محیط زیست یکی از دغدغه های جوامع بشری است. محصولات سبز ارتباط تنگاتنگی با محیط زیست و مصرف کننده دارد. بنابراین، توجه به عواملی که در فرآیند تصمیم خرید محصولات سبز تاثیر می گذارد، از اهمیت خاصی برخوردار است. در این راستا، این پژوهش به واکاوی تاثیر همدلی و بدبینی بر قصد خرید سبز با نقش میانجی باورهای اخلاقی مصرف کننده با در نظر گرفتن ملاحظات محیط زیستی می پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، توسعه ای و از لحاظ روش، جمع آوری داده ها توصیفی-پیمایشی و در دسته تحقیقات همبستگی قرار می گیرد. همچنین این پژوهش به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش را مصرف کنندگان محصولات سبز در شهرستان ارومیه تشکیل می دهند. حجم نمونه طبق جدول مورگان 400 نفر از مصرف کنندگان شهر ارومیه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد مبتنی بر طیف لیکرت است. برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارهای SPSS26، Smart PLS3 انجام شد. نتایج نشان داد که همدلی بر باورهای خرید و قصد خرید تاثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین باورهای خرید بر قصد خرید تاثیر مثبت و معنی داری دارد. تاثیر بدبینی بر باورهای اخلاقی و قصد خرید منفی و معنی دار بود. نقش میانجی باورهای اخلاقی در رابطه بین همدلی و بدبینی با قصد خرید نیز مورد تایید قرار گرفت.
  کلیدواژگان: باورهای اخلاقی مصرف کننده، بدبینی، قصد خرید سبز، محیط زیست، مصرف گرایی سبز
 • مهسا سیاحی، محمود هاشمی تبار*، احمد اکبری صفحات 539-551
  براساس گزارش ریسک های جهانی، تغییر اقلیم در سال 2018 پنجمین ریسک جهانی از نظر احتمال وقوع بود و براساس همین گزارش این پدیده از لحاظ میزان اثرات آن بر جهان و محیط زیست، رتبه دوم را در بین سایر ریسک ها به خود اختصاص داده است. همین امر بر اهمیت بررسی اثرات تغییر اقلیم تاکید دارد. در این تحقیق به تحلیل اقتصادی اثرات تغییر اقلیم بر درآمد گندم کاران در کشور در طول (2052-2022) پرداخته شده است. برای شبیه سازی عملکرد گندم آبی و تحلیل اقتصادی تحت سناریو های تغییر اقلیم از برنامه شبیه سازی DSSAT استفاده شد. داده های هواشناسی مورد نیاز تحت سناریو های مختلف از نرم افزار MarkSim استخراج شد. نتایج نشان داد که درآمد گندم کاران آبی تحت سناریو های تغییر اقلیم کاهش خواهد یافت. همچنین در بعضی از مناطق ایران کاشت گندم آبی در شرایط بدون تغییر اقلیم و تحت سناریو های تغییر اقلیم برتری بیش تری دارد و به نظر می رسد این مناطق را می توان به عنوان مناطق مطلوب برای ایجاد جایگاه های کشت گندم آبی در نظر گرفت.
  کلیدواژگان: تغییر اقلیم، درآمد، گندم آبی
 • حمید امیرنژاد، کمال عطائی سلوط*، محبوبه شاملی صفحات 553-567
  شهرستان ساحلی بابلسر، سالانه میزبان گردشگران بسیاری از سراسر کشور است. مرکز دپوی پسماند این شهرستان، از سویی در مجاورت ساحل دریای مازندران واقع شده و از سویی دیگر، به دلیل نزدیکی به مراکز مسکونی، خدماتی و تفریحی، شرایط نامناسبی را به دلیل انتشار بیوگاز و ایجاد بوی نامطبوع در منطقه، به وجود آورده است. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش، خسارت اقتصادی ناشی از انتشار بوی نامطبوع از این مرکز دپوی پسماند، با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط در قالب روش استخراج داده دوگانه یک و نیم بعدی و نیز براساس فرمول کوکران، از بین 195 نمونه انتخابی افراد بومی و غیربومی (گردشگران) شهرستان بابلسر، برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی لاجیت نشان داد که متغیرهای قیمت پیشنهادی، درآمد، اخلاق گرا، پیامدگرا و گرایش های محیط زیستی براساس اثر نهایی، دارای بیشترین تاثیر بر تمایل به پرداخت افراد هستند. کل خسارت اقتصادی برآورده شده بر جامعه حاصل از انتشار بوی نامطبوع بیوگاز مرکز دپوی پسماند رقمی بالغ بر 42/759 میلیارد ریال برآورد شده است.
  کلیدواژگان: ارزش گذاری مشروط، الگوی لاجیت، بیوگاز، دوگانه یک و نیم بعدی، هزینه خسارت
|
 • Morteza Gheysouri, Shahram Khalighi Sigaroodi *, Ali Salajegheh, Bahram Choubin Pages 379-390

  The phenomenon wherein precipitation increases as altitude ascends is referred to as the precipitation gradient, that significant importance in the field of hydrological forecasting in mountain basins and management of water resources. The present study aims to investigate the changes in the topography of the earth on the formation and movement pattern of precipitation, the average rainfall of the IMERG V06 satellite and the dem of the 0.1 degree elevation of the precipitation gradient for eight main directions or coding in the Python environment of the Alborz Mountains were extracted. Then, in order to determine the movement pattern of precipitation, longitudinal and latitude profiles were used. The study findings indicate that in the northeast region of Golestan province (positive gradient), there exists a positive gradient of precipitation, which amounts to 0. 44 mm.m elevation. Furthermore, it is worth noting that in the southeastern region of Semnan, there exists a negative gradient of 1. 91 mm.m reduction in precipitation of elevation gain. Additionally, it was found that the precipitation gradient was significantly influenced by both the north and south directions, accounting for 16. 8% and 25.4% of the effect, respectively, at a significance level of 0. 01. On the northern slopes, a negative correlation has been observed between the amount of precipitation and latitude, wherein higher latitudes are associated with lower precipitation levels. Conversely, a positive correlation has been noted between the amount of precipitation and latitude in other regions, where higher latitudes correspond to increased levels of precipitation. The intricate nature of precipitation in mountainous regions presents a challenge in establishing a comprehensive pattern due to the multifaceted influence of anthropogenic, climactic, and terrestrial variables, nevertheless, comprehending precipitation patterns in the context of decision-making can benefit water resource management.

  Keywords: Alborz, longitude, latitude, neighborhood method, topography, Satellite precipitation
 • Niknaz Shahraki, Farhang Haddad * Pages 391-398

  Nickel is a heavy metal, which due to its wide use in industries, found all around our habitat. Nickel-induced chromosomal abnormalities are related to its ability in producing reactive oxygen species (ROS). Use of herbal ingredients in preventing chromosomal abnormalities induced by such elements has been become widely common. Green tea with its polyphenols especially Epigallocatechin gallate (EGCG) which could be used as a common drink is a suitable choice for protecting against heavy metals including Nickel. In this study, effect of three doses of 10, 20 and 30 mM of EGCG on chromosomal abnormalities induced by 0.2, 0.5 and 0.7 mM of Nickel in HFF cell line was investigated using micronucleus assay on Binucleated cells. In different doses, Nickel was able to increase the frequency of Micronucleated Binucleates (MnBi) significantly, which represents chromosomal abnormalities, in comparison to control. While, in all doses mentioned earlier, EGCG was able to dose dependently decrease the frequency of this cells. The results showed that EGCG is able to reduce clastogenic effect of Nickel in vitro. This ability increases in higher doses. Considering the antioxidant ability of EGCG, it could be concluded that Nickel induces most of its chromosomal abnormalities by increasing ROS.

  Keywords: nickel, HFF cell line
 • Saadat Hanifian, MohammadReza Khaleghi *, Mohsen Najarchi, Reza Jafarnia, Javad Varvani Pages 399-412

  In recent years, the groundwater resources of Arak plain have been under severe stress, so in some areas, due to the drying up of wells, they have increased the depth of wells to access water. In some areas, the groundwater depth (GWD) is high, which will lead to the salinization of those lands in the future. Regional modeling was used to organize and measure the response of the groundwater resources of Arak plain against the implementation of different management and implementation scenarios. This study aims to investigate the effective factors in the GWD to provide a regional model with multiple linear regression (MLR) method for Arak plain aquifer. For this purpose, the average GWD in the Arak plain, as a dependent variable, and the transmissivity of the aquifer formations, groundwater exploitation values, altitude, average precipitation of the region, the amount of evaporation, and the distance from water resources  are considered independent variables and regression analysis is done in SPSS software media. It was done to present a linear model. In the next stage, the presented model was evaluated by applying it to places where its statistics and information were not used to present the model, and finally, by applying this model in the GIS environment, the GWD map for the region was created. The study was prepared. Also, an artificial neural network (ANN) was used to simulate the depth of underground water. The performance of the ANN was measured through parameters such as root mean square error (RMSE) and correlation coefficient between real and desired outputs (R). The results of both methods indicate that factors such as the transmissivity of aquifer formations, GWD drawdown, topography (the height of the well site on the level of the watershed), the groundwater exploitation values ​​at the maximum operating radius of the well, and the distance from water resources are the main factors of GWD drawdown. But the effectiveness of ANN in estimating GWD drawdown is higher than the MLR method.

  Keywords: Aquifer formation, Artificial Neural Network, GWD drawdown, Multiple Linear Regression
 • Saman Maleki, Babak Pilehvar *, MohammadAli Mahmoodi Pages 413-428

  Considering the importance of the forests of North Zagros in terms of conservation, economic-social and regeneration, this research aims to identify the composition and diversity of herbaceous species in different oak types located in Armardeh forests in Baneh city and the relationship between the herbaceous cover with edaphic conditions. Forest types were identified with field inspection. In each type, 5 samples of 500 square meters were randomly collected to collect trees and 5 soil samples were taken from each types to a depth of 10 cm. Also, a small sample of one square meter was randomly used for herbaceous species. The biological form of the species was obtained using the Raunkiaer method, the chorotypes according to were obtained to Zohary method, and the biological diversity was obtained using plant diversity indices, then the relationship and ordination of the vegetation with edaphic variables were investigated with detrended correspondence analysis (DCA) and canonical correspondence analysis (CCA). The results showed that Asteraceae, Fabaceae and Poaceae families have the highest number of plant species respectively. Trophies and hemicryptophytes had the highest percentages, respectively, and the most important chorotypes of the region were the vegetative elements of (Iranian-Turan). The results of variance analysis, Pearson's correlation and vegetation ordination showed that the separation of vegetation types, species distribution in North Zagros was mainly influenced by soil texture, sodium, organic matter, potassium and phosphorus. According to the findings of this research, it can be acknowledged that due to the widespread of Zagros forests, attention to forest types and soil can represent the changes in the vegetation cover and be considered in the management of these forests.

  Keywords: Canonical correspondence analysis, Biodiversity, Raunkiaer, Ordination
 • Kamalaldin Shahbazinasab, MohammadReza Ashrafzadeh *, Alireza Mohammadi Pages 429-446

  The overlapping of the vital needs of wildlife and humans on the one hand and the increasing human population have led to the intensification of conflicts between local communities and wildlife. Because brown bear has an omnivorous diet and large body size, they often require expansive habitats. These food requirements and wide-ranging behavior often bring them into conflict with humans and livestock. In order to identify the factors affecting the intensity of the brown bear's conflict with local communities, a questionnaire was prepared and interviews were conducted with 332 local communities in and around the brown bear's habitat in Kohgilouye va Boyer-Ahmad province. Using logical regression, social predictive factors on the level of acceptance of the brown bear's right to life were investigated. Also, using the social network analysis approach, the most important reasons for bear attacks on humans and human assets and the most important solutions for conflict management from the perspective of local communities were investigated. Results show that age, gender, education, the level of fear, the amount of people's property, the dangerousness of the bear, and the level of acceptance of the bear among the local communities have a great impact on the intensity of conflicts. On the other hand, social network analysis shows that from the point of view of local communities, the most important reason for brown bear attacks on humans is the annual drought and the sudden encounters between themes. The most important solution to reduce the risk of bear attacks on humans and human resources is to use deterrents and fencing around human resources. Finally, increasing the level of awareness of local communities in the region and securing fences around human resources and damage compensation schemes can help mitigate conflicts and, in some cases, improve the acceptance of bears.

  Keywords: Central Zagros, Large carnivores, Local communities, Managing human-wildlife conflicts
 • Abolfazl Arefi Ardakani, Gholamreza Siyahati Ardakani, Narjes Okati *, MohammadHossein Sayadi Pages 447-461

  Soil contamination with toxic elements is a major environmental concern. The establishment of steel and pellet factories in the outskirts of Ardakan city has increased the possibility of various pollutants, especially toxic elements, in this area. The purpose of this research is to evaluate the level of contamination with toxic elements in the surface soils around the industrial areas of Ardakan using enrichment factors (EF), ecological risk potential (PERI) and health risk through the three routes of ingestion, inhalation and skin absorption. In this research, 12 topsoil samples were collected from 12 stations by systematic random method. The concentration of toxic elements Pb, As, Ni and Cd in the samples were measured using ICP-OES device. The average concentration of elements was found to be: Ni (46.75), Pb (36.16), As (9.25) and Cd (0.34) µg/g. The average enrichment factor (EF) for elements was Pb>Ni>Cd>As. Based on the potential ecological risk index (PERI), stations 9 and 11 showed moderate pollution and other stations showed low pollution. The results of health risk assessment based on the hazard quotient (HQ) were lower than one for all elements from three ways of ingestion, inhalation and skin absorption, which cannot indicate the possibility of non-carcinogenic risk potential. The risk of carcinogenesis for adults through ingestion, inhalation and skin absorption in all sampling stations for Pb was negligible; but for Ni and As from ingestion and skin absorption, and for Cd from ingestion, there was a risk of carcinogenesis.

  Keywords: hazard quotient, Potential Ecological Risk Index, soil, toxic elements
 • Mohsen Dehghani Ghanatghestani *, Soghrat Jahandari Pages 463-478
  Despite the many years of implementation of the shore power solution in advanced ports of the world, the benefits of this strategy in developing countries such as Iran have not been studied yet. This research seeks to answer the question that if shore power is used in Shahid Bahonar port, what environmental benefits will be given to the beneficiaries of this port (port employees, operating companies inside the port, people who live in the vicinity of the port) . This research has been used as a developmental goal and a descriptive-survey method. The research questionnaire consisted of 5 environmental questions and 8 questions in the stakeholders' section, which were answered by 83 experts of port and maritime affairs of Shahid Bahonar Port Complex. Binomial test and Spearman's correlation were used in the data analysis section. The findings of the research showed that the use of coastal electricity for ships in Shahid Rajaei port has environmental benefits such as reducing greenhouse gas production, making life more pleasant on the coast and off the coast, reducing noise and odor pollution, developing green ports and reducing disease. respiratory, cardiovascular and cancer; And in the research stakeholders' section, benefits such as port income generation, saving maintenance and generator life, preventing inefficient electricity production through the ship's diesel generator, saving on the ship's energy bill, reducing costs by eliminating the cost of setting up the generator, Reducing the working hours of the ship's generator will bring job creation in the port and reduce electricity production costs. The result of the research proved the significant relationship between the use of coastal electricity and the reduction of air pollution by ships and the increase in the satisfaction of the stakeholders' of Shahid Bahonar Port.
  Keywords: environment, Green port, Shore power, Shahid Bahonar Port
 • Samaneh Abedi *, Afsaneh Naeimifar, Mohsen Abdi Pages 479-492
  Today, with the emergence of important environmental issues in the field of global warming due to greenhouse gas emissions, the issue of sustainable use of natural resources and reducing the negative effects of economic growth and development has become more important. In recent decades, the role of financial development in achieving higher economic development has been highlighted. Therefore, in the present study, while examining the effects of financial development, economic growth, energy consumption and carbon dioxide emissions on each other, it is tried to answer the question whether there is a relationship between economic growth and financial development index. Achieved financial development and environmental degradation? For this purpose, using the data of 1996 to 2017 selected countries of the Organization for Economic Cooperation and Development and using the method of estimating generalized moments and Kuznets environmental curve, the research question has been investigated. According to Kuznets's model, the results show that there is a correlation between economic growth index and environmental degradation. Therefore, the Kuznets curve theory is true in the studied countries, considering the role of financial development in achieving higher economic growth. Finally, the results show that in the studied countries, a one percent increase in the financial development index leads to a 0.82 percent increase in energy consumption and a decrease in carbon dioxide emissions. In addition, a one percent increase in carbon dioxide emissions led to a 0.70 percent increase in energy consumption and, conversely, a one percent increase in energy consumption in the study countries led to a 0.89 percent increase in carbon dioxide emissions. It is noteworthy that in addition to the two-way relationship between financial development index and economic growth, the U-shaped relationship between GDP per capita and financial development has also been confirmed in the study countries. The overall result of the present study also indicates the positive impact of financial development, economic growth, energy consumption and carbon emissions on each other except for financial development which reduces carbon dioxide emissions.
  Keywords: Economic Development, Finantional development, Fossil fuels, Global warming, Generalized Method of Moments
 • Ali Alayi, Bagher Asgarnezhad Nouri *, Alireza Hamidzadeh Arbabi Pages 493-509

  In today's highly competitive market, entrepreneurial capabilities and cleaner production have become widely used concepts to enhance competitive advantage and increase green performance. Therefore, the current research was conducted with the aim of investigating the impact of entrepreneurial capabilities on clean production and sustainable competitive advantage, with the moderating role of social marketing orientation in Iran Khodro Industrial Group. This research is an applied research in terms of purpose and descriptive survey in terms of structural equations. The statistical population is the employees and managers of Iran Khodro Industrial Group, 150 of whom were selected as the sample by available sampling method. In order to perform data analysis, LISREL software was used. The results showed that in Iran Khodro Industrial Group, entrepreneurship has a positive and significant effect on clean production and sustainable competitive advantage. Clean production also has a positive and significant effect on sustainable competitive advantage. Other findings indicate that social marketing orientation positively moderates the relationship between entrepreneurial capability and clean production and sustainable competitive advantage. Due to the gap of studies in the field of investigating the relationship between these variables in a single study, conducting the present study can provide useful information for managers to create competitive strategies and increase their market share.

  Keywords: Clean Production, Entrepreneurial Capability, Sustainable competitive advantage, Social Marketing Orientation
 • Najmeh Sargolzaee, Fatemeh Einollahipeer *, Ali Kazemi, Narjes Okati Pages 511-525
  The cement industry despite its positive economic and social effects, is facing important challenges regarding the reduction of raw materials and energy demands, and CO2 emissions. It should be noted the production of materials without considering the elements of the environment, is not consistent with the attitude of sustainable development. Although many advances have been reached in the last decades through technology improvements, the use of alternative materials and fuels still can be further explored. The Zabol cement industry is considered economically efficient. Nevertheless, there are no scientific studies regarding environmental concerns in. The life cycle assessment (LCA) is a comprehensive tool for collecting and analyzing the potential environmental inpute, and consequence of producing a product or commodity. This study aims to assess the environmental impacts of gray cement production in Sistan cement factory using Life Cycle Assessment (LCA). The analysis and evaluation of environmental impact of cement was done using SimapRo software (version 9) and Ecoinvent database (version 3.4) based on ISO 14040 and ISO 14044 standards. The 18 midpoint and 3 endpoint impact categories have been determined by using ReCiPe midpoint H and ReCiPe endpoint H respectively. Emissions, heavy fuel oil, pozzolan and electricity have the highest contribution to most of the surveyed impact categories. The sensitivity analysis also indicated the influence of the mentioned cases on the results.  Thus, with a 20% reduction in pozzolan, heavy fuel oil and electricity consumption could reduce the destruction of fossil resource scarcity, global warming and human and ecosystem toxicity. The total endpoint score was 27 Pt, mainly associated to the human health damage category. The most important factor affecting the mentioned result was related to the formation of suspended particles less than 2.5 micrometers. The cumulative energy demand assessment indicated fossil fuels had the highest consumption with 97.89% and other sources has the least energy participation. The results illustrated replacement of fossil fuels by alternative fuels can be an option to decrease impacts regarding fossil fuels consumption and atmospheric emissions from the cement production process.
  Keywords: cement industry, Fossil fuel, Life Cycle Assessment, Simapro
 • Ebrahim Asgharpour, Ramin Bashirkhodaparasti * Pages 527-538
  Today, the environment is one of the concerns of human societies. Green products are closely related to the environment and consumers. Therefore, paying attention to the factors that affect the decision process of purchasing organic products is of particular importance. In this regard, this research examines the effect of empathy and pessimism on green purchase intention with the mediating role of consumer ethical beliefs, taking environmental considerations into account. The current research falls under the category of co-relational research in terms of its practical purpose and descriptive survey data collection method. Also, this research was conducted in the field. The statistical population of the research consists of consumers of green products in the city of Urmia. According to Morgan's table, the sample size of 400 consumers in Urmia City was selected by a simple random sampling method. The data collection tool is a standard questionnaire based on the Likert scale. Cronbach's alpha coefficient was used for the reliability of the questionnaire. Data analysis was done using the structural equation method and with the help of SPSS26, Smart PLS3 software. The results showed that empathy has a positive and significant effect on purchase beliefs and purchase intention. Also, purchase beliefs have a positive and significant effect on purchase intention. The effect of pessimism on moral beliefs and purchase intention is negative and significant. The mediating role of ethical beliefs in the relationship between empathy and pessimism with purchase intention was also confirmed.
  Keywords: consumer ethical beliefs, cynicism, Environmental, green consumerism
 • Mahsa Sayahi, Mahmood Hashemitabar *, Ahmad Akbari Pages 539-551
  According to the Global Risks Report, climate change was the fifth global risk in 2018 in terms of probability of occurrence. According to the same report, this phenomenon ranked second among other risks in terms of its effects on the world and the environment. It emphasizes the importance of investigating the effects of climate change. In this research, the economic analysis of the effects of climate change on the income of wheat farmers in the country during (2052-2022) has been done. DSSAT simulation program has been used to simulate the yield of irrigated wheat and economic analysis under climate change scenarios. The meteorological data required under different scenarios are taken from MarkSim software. The results show that the income of irrigated wheat farmers will decrease under climate change scenarios. Also, in some regions of Iran, irrigated wheat planting is dominant in conditions without climate change and under climate change scenarios, and it seems that these areas can be considered as favorable areas for creating irrigated wheat cultivation ports.
  Keywords: climate change, Irrigated Wheat, Income
 • Hamid Amirnejad, Kamal Ataie Solout *, Mahboubeh Shameli Pages 553-567
  Babolsar Township is the host of many tourists around the country annually.  The landfill of this township has located in the vicinity of the coast and on the other hand, due to proximity to residential, service, recreational, unsuitable conditions due to the emission of biogas and creating unpleasant odors in the region. due to the importance of the subject, in this research, the economic damage caused by the emission of unpleasant odors from this landfill, using the method of contingent valuation in the form of one and on-half dichotomous choices method and according to the Cochran formula, among 195 selected sample of indigenous and tourists of babolsar have been estimated. The results of logit model estimation on the basis of final effect showed that the proposed price variables, income, ethic-consequences desires and environmental trends have the greatest influence on the people's willingness to pay. The total economic damage costs to the society duo to the spread of the unpleasant odor of biogas of landfill has been estimated to be 42.759 billion Rials.
  Keywords: Biogas, Contingent Valuation, Damage Cost, Logit Model, One, One-Half Bound Dichotomous