فهرست مطالب

نشریه یافته های نوین در علوم زیستی
سال دهم شماره 2 (پیاپی 36، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • نگار خراسانی، جواد بهارآرا*، خدیجه نژاد شاهرخ آبادی صفحات 99-107

  سرطان پانکراس یکی از کشند ه ترین و تهاجمی ترین سرطان ها است؛ فلورواوراسیل باعث توقف در چرخه سلولی و القای آپوپتوز در سلول های سرطانی می شود. در مطالعه حاضر اثر فلورواوراسیل بر مراحل مختلف چرخه سلولی و بیان ژن های درگیر در مسیر درونی آپوپتوز در رده سلولی AsPC-1 (سرطان پانکراس انسانی)، بررسی شده است. در این پژوهش تجربی-آزمایشگاهی برای بررسی اثر سمیت فلورواوراسیل بر روی تکثیر سلول های AsPC-1 از آزمون MTT استفاده شد؛ نوع مرگ سلولی القا شده و تغییرات در چرخه سلولی به روش فلوسایتومتری بررسی شد؛ تغییرات در سطح بیان ژن های (BAX، Bcl-2، APAF-1، Caspase-3، Caspase-9، p53 و p21) با تکنیک Real-time PCR ارزیابی شد. داده های کمی حاصل در سطح معنی داری (p< 0.05) تحلیل گردید. یافته های حاصل از آزمون MTT نشان داد که فلورواوراسیل به صورت وابسته به غلظت باعث کاهش تکثیر سلول های AsPC-1 می شود، نتایج آنالیز فلوسایتومتری نشان دهنده افزایش درصد سلول های آپوپتوتیک در سلول های تحت تیمار بود؛ فلورواوراسیل در سلول های AsPC-1 سبب توقف چرخه سلولی در مرحله S و کاهش جمعیت سلولی در فاز G1 شد. بررسی نتایج Real-time PCR در سلول های تیمار شده، نشان دهنده افزایش بیان ژن های مسیر میتوکندریایی آپوپتوز و همچنین ژن های موثر در تنظیم چرخه سلولی بود. فلورواوراسیل باعث کاهش تکثیر سلولی و القای آپوپتوز از طریق افزایش بیان ژن های دخیل در مسیر درونی آپوپتوز در سلول های AsPC-1 می شود، همچنین فلورواوراسیل با تنظیم ژن های (p53 و p21) سبب توقف چرخه سلولی در این سلول ها می شود.

  کلیدواژگان: تکثیر سلولی، تکنیک Real-time PCR، سرطان پانکراس، فلوسایتومتری
 • مینا ازهاری، الهام احمدی* صفحات 108-121

  نرم تنان از آفات مهم اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی هستند که با تغذیه از قسمت های مختلف برگ، ساقه، گل، جوانه، میوه و ریشه میزبان گیاهی مختلف و ایجاد خوردگی و کاهش بازار پسندی سالانه خسارت زیادی به محصولات کشاورزی و گونه های گیاهی زیستگاه های مختلف در کشور وارد می نمایند. از طرفی، میزبانان واسط بیماری های انگلی انسان و احشام بوده که در پزشکی و دامپزشکی حایز اهمیت هستند. به این منظور، نمونه برداری حلزون ها و لیسک های مناطق غرب و جنوب استان تهران براساس وضعیت طبیعی، پوشش گیاهی، قرارگیری باغات و مزارع، از خاک یا زیر خاک، زیر سنگ و تنه، مناطق آبی و دیگر مناطق مربوط به زیستگاه حلزون ها و لیسک ها، در 9 ایستگاه تعیین شده، انجام شد. جمع آوری، با استفاده از توری های نمونه گیری و مستقیم با دست از روی گیاهان، درختچه ها و حاشیه رودها صورت گرفت. مجموعا، تعداد 17 گونه متعلق به 12 جنس از 9 خانواده براساس خصوصیات مورفومتری (شکل، اندازه، نقوش روی صدف، اپرکول، دریچه صدف، راست گرد یا چپ گرد بودن صدف، محل قرارگیری سوراخ تنفسی، خط میانه پشتی، موکوس و رنگ آن، اندازه بدن، سوهانک ،خط کلیه و دستگاه تولید مثلی) شناسایی شدند. بیش ترین و کم ترین تنوع گونه ای در میان نرم تنان شناسایی شده به ترتیب با 16 و 6 گونه مربوط به ایستگاه های 9 و2 از غرب و جنوب استان تهران است. بزرگترین خانواده از نظر تنوع گونه ای خانواده Helicidae با پنج گونه Monacha cantiana، Euomphalia pisiformis، Helicella krynickii، Helicella derbentina، Caucasotachea atrolabiata است. همچنین از بین گونه های شناسایی شده مهم ترین گونه از لحاظ پزشکی در انتقال بیماری های انگلی در انسان و دام گونه Lymnaea truncatula است. گونه Monacha cantiana نیز برای اولین بار از ایران گزارش می گردد. تمام نمونه ها همراه با کلیه اطلاعات مکانی و زمانی مربوطه، در موزه بخش تحقیقات جانورشناسی کشاورزی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور موجود هستند.

  کلیدواژگان: تنوع، حلزون، ریخت شناسی، شناسایی، لیسک
 • فرشته محمدحسنی جور، مهدی رحیمی* صفحات 122-128

  آلودگی فلزات سنگین در آب و خاک، جدی ترین مشکل ناشی از فرآیندهای صنعتی و معدنی و سایر فعالیت های انسانی است. قارچ پالایی یک روش بیوتکنولوژی است که از قارچ ها برای حذف آلاینده های سمی از محیط به روشی کارآمد و مقرون به صرفه استفاده می کند. قارچ های ماکرو یکی از مهم ترین میکروواسطه های طبیعت هستند. گونه های پلوروتوس به عنوان محبوب ترین و پر کشت ترین گونه در سراسر جهان در نظر گرفته می شوند و این ممکن است به دلیل هزینه تولید پایین و عملکرد بیشتر آن ها باشد. مطالعات نشان داده است که در خاک های آلوده به فلز، این قارچ ممکن است رشد گیاه را از طریق بهبود تغذیه معدنی و یا با کاهش سمیت فلزات بهبود ببخشد. به منظور ارزیابی میزان تحمل این قارچ نسبت به غلظت های متفاوت از فلزات سنگین، رشد قارچ در محیط جامد و مایع MMN، حاوی غلظت های متفاوت (15،0، 30، 45 و 60 میلی گرم در لیتر) فلزات سنگین روی، منگنز، کادمیوم، سرب و نیکل انجام و پارامترهای رشدی و میزان انباشت فلز در میسیلیوم اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تحمل این قارچ نسبت به فلزات دارای تنوع زیادی است به طوری که افزایش پارامترهای رشدی در مورد دو فلز روی و منگنز و مهار رشد حتی در غلظت های پایین فلزات نیکل، کادمیوم و سرب (15 میلی گرم در لیتر) مشاهده شد. میزان انباشت فلز در میسیلیوم قارچی نیز با افزایش غلظت فلز در محیط کشت افزایش یافت. در این تحقیق برای اولین بار پارامترهای رشدی و میزان انباشت فلزات سنگین در شرایط آکسنیک بررسی و توصیف شده است.

  کلیدواژگان: انباشت فلز، قارچ پالایی، روی، منگنز، نیکل
 • عبدالله بیک خورمیزی، سیاوش حسینی سرقین*، محمدرضا سرافراز اردکانی، سید محمد مشتاقیون، سید موسی موسوی کوهی صفحات 129-142

  رازیانه گیاهی دارویی است که تمام قسمت های آن به روش های مختلف مورد استفاده انسان قرار می گیرد. این گیاه نسبتا حساس به شوری است. با هدف بررسی اثر ورمی کمپوست بر افزایش تحمل به شوری در چهار جمعیت رازیانه (مشهد، ارومیه، شیراز و بوشهر) در مرحله رویشی گیاه، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در هر نمونه در سطح گلخانه با تاکید بر ارزیابی تعدادی از شاخص های حفاظت اسمزی و آنتی اکسیدانی انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی با چهار سطح شوری (صفر، 40، 80 و120 میلی مول کلرید سدیم) و دو سطح ورمی کمپوست (صفر و 5 درصد حجمی-حجمی) طراحی شد. بعد از برداشت، بخش های ریشه از ساقه به منظور آنالیز برخی صفات بیوشیمیایی تفکیک شدند. تنش شوری سبب کاهش محتوای قند محلول کل و نشاسته در بخش هوایی و افزایش این شاخص ها در قسمت ریشه جمعیت های مورد مطالعه شد. همچنین تحت بروز تنش در محیط، محتوای پرولین بخش هوایی و ریشه، آمینواسید آزاد کل، فنول کل، فعالیت آنزیم های گایاکول پراکسیداز و کاتالاز در جمعیت های رازیانه افزایش یافت، درحالی که محتوای پروتیین محلول کل و آنتوسیانین کاهش نشان دادند. تیمار ورمی کمپوست باعث افزایش محتوای کربوهیدرات های محلول، پروتیین محلول، آمینواسیدهای آزاد، پرولین، فنول کل و آنتوسیانین و کاهش فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز در بخش هوایی و نیز محتوای نشاسته در ریشه جمعیت های رازیانه طی شرایط بدون تنش و تحت تنش گردید. علی رغم مشاهده پیچیدگی در تغییرات شاخص های موردبررسی که وابسته به نوع جمعیت و دوز تنش بود، نتایج ما نشان می دهد کاربرد ورمی کمپوست با غلظت 5 درصد توانسته است باعث بهبود حفاظت اسمزی و آنتی اکسیدانی در جمعیت های مورد مطالعه رازیانه تحت تنش شوری گردد.

  کلیدواژگان: آنتوسیانین، کود ارگانیک، حفاظت کننده اسمزی، کاتالاز، گایاکول پراکسیداز
 • المیرا شکوهی، امید سفالیان*، علی اصغری، سعید خماری، بهروز اسماعیل پور، حامد افلاطونی صفحات 143-157

  نخود یکی از مهم ترین گیاهان تیره بقولات بوده و در جیره غذایی از اهمیت زیادی برخوردار است. به منظور بررسی تنوع ژنتیکی، آزمایشی با 18 ژنوتیپ نخود در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی اجرا شد. پس از خوگیری گیاهان به سرما، تیمار یخ زدگی در دماهای 6-، 8- و 10- اعمال شد و دمای 50 درصد کشندگی (LT50) آن ها با تبدیل پروبیت تعیین شد. قبل و بعد از مرحله خوگیری نمونه برگی برداشت و میزان محتوای نسبی آب برگ، رنگیزه های فتوسنتزی، پرولین، قند محلول، درصد پروتیین، کاتالاز، پراکسیداز، پلی فنول اکسیداز و شاخص سبزینگی اندازه گیری شد. نتایج تجزیه واریانس صفات فیزیولوژیکی نشان داد که تمامی صفات مورد بررسی به غیر از میزان کلروفیلa، کلروفیلb، و پلی فنول پراکسیداز، از نظر شرایط خوگیری در سطح 1 درصد با یکدیگر تفاوت معنی دار داشتند. در صفات کلروفیلa، کلروفیلb، و پلی فنول پراکسیداز از نظر شرایط خوگیری در سطح 5 درصد با یکدیگر تفاوت معنی دار داشتند. ارقام مورد بررسی از نظر صفات کلروفیلa، کلروفیل کل و شاخص سبزینگی دارای تفاوت معنی دار بودند. در اثر متقابل شرایط × رقم نیز از میان کلیه صفات مورد بررسی کاتالاز و شاخص سبزینگی با هم تفاوت معنی دار داشتند. ژنوتیپ 5 با کمترین مقدار LT50  (86/8-) و بالاترین درصد زنده مانی (%80‍) مقاوم ترین و ژنوتیپ 10 با بیشترین مقدار LT50 (57/3-) و کم ترین درصد زنده مانی به همراه ژنوتیپ 15 حساس ترین ژنوتیپ ها به یخ زدگی شناخته شدند. به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی، DNA استخراج و با استفاده از 21 آغازگر مختلف ISSR مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل بیانگر وجود پلی مورفیسم (چند شکلی) در میان این ارقام بود. در مجموع 101 نوار واضح تولید شد، که از این میان 94 نوار چندشکل بودند. محتوای اطلاعات چند شکلی (PIC) در محدوده 332/0 (آغازگر 7) تا 049/0 (آغازگر16) بود. میزان تنوع ژنی بین 126/0 تا 977/0 متغیر بود. تجزیه و تحلیل کلاستر ژنوتیپ ها با استفاده از ضریب تشابه جاکارد و به روش UPGMA انجام شد و 18 ژنوتیپ گیاه نخود در 3 گروه دسته بندی شدند.

  کلیدواژگان: بهاره سازی، تنوع ژنتیکی، خصوصیات فیزیولوژیکی، ISSR.، LT50
 • یاسمن سلمکی، محیا خاکپاش* صفحات 158-168

  بخشه Satureoides با چهار گونه و ویژگی هایی نظیر شکل رویشی علفی یکساله، برگ ها واژسرنیزه ای در قاعده باریک شده، کاسه گل خمره ای شکل به هنگام میوه دهی، وجود کرک متراکم در دهانه کاسه گل از جمله بخشه های سرده سنبله ای (Stachys) به شمار می رود که در شرق و جنوب ترکیه، سوریه، شمال عراق و غرب ایران پراکنش دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین جایگاه تبارزایشی بخشه Satureoides بر اساس گونه Stachys melampyroides به عنوان تنها نماینده این بخشه در ایران است. پژوهش حاضر نخستین مطالعه مولکولی بر روی بخشه Satureoides است که بر اساس نشانگر هسته ای (nrITS) و با استفاده از روش های بیشینه صرفه جویی و استنباط بیزی انجام شده است. در این پژوهش در مجموع، 86 توالی (9 برون گروه، 77 درون گروه) مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل های تبارزایشی ما نشان داد که بخشه Satureoides در تبارشاخه Olisia که یکی از ناهمگن ترین و بزرگترین تبارشاخه های سرده پراتبار سنبله ای به شمار می رود، جای می گیرد. همچنین نه تنها جایگاه بخشه Satureoides که بر اساس ویژگی های ریخت شناسی بیشترین قرابت را با بخشه Neurocalyx نشان داده تایید نمی شود، بلکه به عنوان گروه خواهری اعضای بخشه Fragilicaulis که گونه هایی صخره زی چندساله با ساقه های شکننده و گل های زرد هستند، شناخته می شود. بر اساس نتایج درخت مولکولی هسته ای، بخشه Neurocalyx نزدیک ترین گروه به تبارشاخه Satureoides+Fragilicaulis است. شایان ذکر است که قرابت گونه های یکساله با گونه های چندساله سنبله ای در درخت تبارزایی هسته ای نشان داده شده است. بنابراین به نظر می رسد"شکل رویشی یکساله" به طور مستقل در بین دودمان های چندساله تکامل یافته است.

  کلیدواژگان: تبارزایی، تحلیل استنباط بیزی، شکل رویشی یکساله، طایفه سنبله ای آسایان، نشانگر هسته ای
|
 • Negar Khorasani, Javad Baharara*, Khadijeh Nejad Shahrokhabadi Pages 99-107

  Pancreatic cancer is one of the most deadly and aggressive cancers; Fluorouracil induces apoptosis and cell cycle arrest in cancer cells. In the present study; the effect of Fluorouracil on different stages of the cell cycle and the expression of genes involved in the internal pathway of apoptosis in the AsPC-1 cell line (human pancreatic cancer) were investigated. In order to do so, MTT assay was used to evaluate the cytotoxic effect of Fluorouracil on AsPC-1 cell proliferation; The type of induced cell death and cell cycle changes were investigated by flow cytometry; changes in the expression level of genes (BAX, Bcl-2, APAF-1, Caspase-3, Caspase-9, p53, p21) were examined by Real-time PCR. Quantitative data were analyzed at the significant level of (p<0.05). The MTT assay results showed that Fluorouracil decreased AsPC-1 cell proliferation in a concentration-dependent manner. The results of flow cytometry analysis showed that increased percentage of apoptotic cells in the treated cells; Fluorouracil induces S phase cell cycle arrest in AsPC-1 cells and reduced distribution in the G1 phase. The Real-time PCR results in treated cells showed an increase in the expression of genes in the mitochondrial apoptotic pathway as well as genes effective in regulating the cell cycle. Fluorouracil reduces cell proliferation and induces apoptosis by increasing the expression of genes involved in the Intrinsic apoptotic pathway in AsPC-1 cells; Fluorouracil also caused cell cycle arrest in these cells by regulating the (p53, p21) genes.

  Keywords: cell proliferation, flow cytometry, pancreatic cancer, real-time PCR
 • Mina Azhary, Elham Ahmadi* Pages 108-121

  Molluscs are important pests of natural and agricultural ecosystems, by feeding on different parts of leaves, stems, flowers, buds, fruits and roots of different plant hosts, reducing the marketability of annual agricultural products and damage plant species in different habitats in the country. Moreover, they are intermediate hosts of human and cattle parasites, and therefore are of medicinal and veterinary importance. In this study, snails and slugs were sampled from nine designated stations located in the south and west regions of Tehran province, considering their natural condition, vegetation, location of gardens and fields, soil or subsoil types, from the beneath of rocks and trunks, water bodies and other areas related to the habitat of snails and slugs. Samples were made using sampling nets or gathered directly by hand from plants, shrubs and river banks. Overally, 17 species belonging to 12 genera from nine families were collected and identified. Identification was done according to morphometric characters including shape, size of shell, dextral and sinistral position of the shell, operculum, aperture, radula, mucus colour, respiratory pore, keel, renal ridge and reproduction system. The highest and lowest mollusc species diversity among the stations studied were turned to be 16 and 6 species belong to station 9 (west of Tehran province) and station 2 (south of Tehran province), respectively. The most commonly diversed family was Hellicidae with 5 species, i.e., Monacha cantiana, Euomphalia pisiformis, Helicella krynickii, Helicella derbentina, Caucasotachea atrolabiata. Also, Lymnaea truncatula is identified as the most frequent species, which has medical importance. Monacha cantiana was identified in the present study and reported for the first time from Iran. All the samples and their respective spatial and temporal information were made available in the museum of the Agricultural Zoology Research Department in Iranian Research Institute of Plant Protection.

  Keywords: identification, morphology, slug, snail, variation
 • Fereshteh Mohamadhasani Javar, Mehdi Rahimi* Pages 122-128

  Heavy metal contamination (HMs) of water and soil is the most serious problem caused by industrial and mining processes and other human activities. Mycoremediation is a biotechnological method that employs fungi to remove toxic contaminants from the environment in an efficient and cost-effective manner. Pleurotus species are considered to be the most popular and widely cultivated species worldwide, and this may be due to their low production cost and high yield. It has been indicated that Pleurotus species may improve plant growth in metal-contaminated soils through enhancing nutrition uptake or by alleviating toxicity of the metals. In this experiment, the fungus was grown in vitro in liquid and solid media for 3 weeks on five different concentrations (0, 15, 30, 45, 60 ppm) of five heavy metals (Cd, Zn, Ni, Pb, Mn) as sulphate and the effect of these metal on radial growth, biomass production and metal content of fungal biomass were determined. Based on the results, this fungus showed a great variety of tolerance against the metals, as that growth parameters were increased in the case of two metals contamination (Zn and Mn) and inhibition of growth was observed even at the low concentrations of nickel, cadmium and lead (15 mg/liter). The amount of metal accumulation in the fungal mycelium also increased with the increase of the metal concentration in the culture medium. In this research, for the first time, the growth parameters and the amount of accumulation of heavy metals in axenic conditions have been investigated and described.

  Keywords: metal accumulation, mycoremediation, nickel, manganese, zinc
 • Abdollah Beyk-Khormizi, Siavash Hosseini Sarghein*, MohammadReza Sarafraz-Ardakani, Seyed Mohammad Moshtaghioun, Seyed Mousa Mousavi-Kouhi Pages 129-142

  Fennel is a medicinal plant; all of its parts were being used by humans in different ways. This plant is relatively sensitive to salinity. A factorial experiment as a randomized complete block design with three replications at the greenhouse level was executed to investigate the effect of vermicompost on the increase of salinity tolerance in four fennel populations (Mashhad, Urmia, Shiraz, and Bushehr) in the vegetative stage of the plant, emphasizing the evaluation of some osmotic and antioxidant protection indicators. Experimental treatments were designed with four levels of salinity (0, 40, 80, and 120 mM of NaCl) and two levels of vermicompost (0 and 5% v/v). After harvesting, the roots were separated from the stem to analyze the biochemical variables. Salt stress caused a decrease in the total soluble sugar and starch content in the shoot and an increase of those in the root of the studied populations. In addition, under stress conditions, the proline content of shoot and root, total free amino acid, total phenol, and activity of guaiacol peroxidase and catalase were increased in fennel populations, while total soluble protein and anthocyanin content were decreased. Vermicompost treatment increased the content of soluble carbohydrates, soluble protein, free amino acids, proline, total phenol, and anthocyanin, and decreased the activity of guaiacol peroxidase in the shoot, as well as the starch content in the roots of fennel populations under non-stressed and stressed conditions. Despite observing the complexity in the changes of the analyzed indicators which were dependent on the type of population and the dose of stress, our results showed that the application of vermicompost with a concentration of 5% can improve the osmotic and antioxidant protection in the studied populations of fennel under salinity stress.

  Keywords: anthocyanin, catalase, guaiacol peroxidase, organic fertilizer, osmotic protector
 • Elmira Shokoohi, Omid Sofalian*, Ali Asghari, Saeid Khomari, Behrooz Esmaielpour, Hamed Aflatooni Pages 143-157

  Chickpea is one of the most important plants of the legume family and is very important in the diet. In order to investigate the genetic diversity of chickpea, an experiment was conducted with 18 chickpea genotypes in the form of a completely to investigate the genetic diversity of chickpea, an experiment was conducted with 18 chickpea genotypes in the form of a completely randomized block design. After acclimatization of plants to cold, freezing treatment was applied at temperatures of -6, -8 and -10 and their 50% lethality temperature (LT50) was determined by probit transformation. Before and after the habituation stage, a leaf sample was taken and the relative content of leaf water, photosynthetic pigments, proline, soluble sugar, protein percentage, catalase, peroxidase, polyphenol oxidase and greenness index were measured. Genotype number 5 with the lowest LT50 (-8.86) and the highest survival percentage (80%) was the most resistant genotype and genotype 10 with the highest LT50 (-3.57) and the lowest survival percentage along with genotype 15 were recognized as the most sensitive genotypes. In order to evaluate genetic diversity, DNA extraction was utilized and 21 different ISSR primers were used in the investigation. The results showed the presence of polymorphism among the cultivars studied. A total of 101 clear bands were produced, of which 94 were polymorphic bands. Polymorphic information content (PIC) was in the range of 0.332 (initiator 7) to 0.049 (initiator 16). The amount of gene diversity was between 0.126 and 0.977 changes. Cluster analysis of genotypes was done using Jaccard similarity coefficient and UPGMA method

  Keywords: genetic variation, ISSR, LT50, physiological characteristics, vernalization
 • Yasaman Salmaki, Mahya Khakpash* Pages 158-168

  Stachys sect. Satureoides includes four species characterized by being annual herbs having oblanceolate leaves, urceolate calyx in fruit and dense hairs at mouth and are distributed from Eastern and Southern Turkey, Syria, Northern Iraq to Western Iran. The main aim of present study is to determine the phylogenetic placement of S. sect. Satureoides based on Stachys melampyroides, as the only representative of this section in Iran. The present molecular study was conducted based on nuclear ribosomal ITS marker, using Maximum Parsimony and Bayesian Inference analyses. In total, 86 accessions (including nine outgroups and 77 ingroups) were included. Our results demonstrated that sect. Satureoides was placed in Olisia clade which is one of the most heterogenous and taxonomically challenging clades of Stachys as a paraphyletic genus. Moreover, not only sect. Satureoides was not found to be phylogenetically close to sect. Neurocalyx, as had been suggested by previous morphological studies, but also it was placed as a sister group of sect Fragilicaulis which was characterized by chasmophilus species with fragile stems and yellow flowers. Our results revealed that sect. Neurocalyx could be the closest group to the Satureoides+Fragilicaulis clade. In addition, based on the nrITS phylogenetic tree, annual species of Stachys showed affinity to perennial Stachys species. Hence, it seems that “Annual habit” have been evolved among their perennial ancestors, independently.

  Keywords: phylogeny, Bayesian inference analysis, annual habit, Stachydeae, nrITS