فهرست مطالب

شهر ایمن - پیاپی 22 (تابستان 1402)

نشریه شهر ایمن
پیاپی 22 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمدحسین کاظمی اندریان، محمد تقی پیربابایی*، محمدعلی کی نژاد صفحات 1-16

  نیولیبرالیسم به عنوان مجموعه سیاست هایی که در پنج دهه اخیر به خصوص پس از بحران مالی جهانی سال 2008 مورد توجه حکومتها قرار گرفت در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی، کالبدی و... ظهور پیدا کرده و آثار مثبت و منفی بر جای نهاده است. محیط زیست نیولیبرال اصطلاحی است که برای اشاره به سیاست های نیولیبرال در محیط زیست مورد استفاده قرارمی گیرد، سیاست هایی که به دلیل تنوع، تکثر و تناقضاتشان به سختی می توان فهرستی مورد توافق صاحب نظران از آنها ارایه نمود به همین دلیل پژوهش حاضر با فراتحلیل مقالات مرتبط با محیط زیست نیولیبرال به احصاء سیستماتیک و سپس مفهوم سازی مهمترین سیاست های مورد اشاره محققان پرداخته و پیامدهای اجرای این سیاست ها را نیز برشمرده است. اهمیت پرداختن به موضوع در این است که اتخاذ سیاست های زیست محیطی بدون توجه به ریشه های نظری و مفهومی آن به پیامدهایی منجر می شود که اکنون در بسیاری از شهرهای جهان ظهور پیدا کرده است. از طرفی مفهوم سازی سیاست های نیولیبرال در محیط زیست چارچوبی برای ارزیابی سیاست های موجود فراهم ساخته و مسیر را برای بازنگری آنها می گشاید. نتیجه بررسی ها نشان داد سیاست های «محیط زیست کارآفرین»، «کالایی سازی محیط زیست»،«مالی سازی محیط زیست»، «بازاری سازی محیط زیست» و «مدیریت داوطلبانه» در عرصه محیط زیست مهمترین سیاست ها بوده که پیامدهایی نظیر «تحت الشعاع قرار گرفتن توسعه پایدار»،«تشدید نابرابری اجتماعی»، «تشدید آسیب به محیط زیست»، «افزایش مخاطرات زیست محیطی» و «ظهور جنبش های حق به طبیعت» را به همراه داشته است.

  کلیدواژگان: کلیدواژه ها: محیط زیست، شهرسازی نئولیبرال، شهرسازی کارآفرین، توسعه پایدار، حق به طبیعت
 • بیژن سیاف زاده، سعیده کوهستانی، عبدالرضا سروقدمقدم، مهدی شریفی* صفحات 18-34

  دهه های اخیر با تولد و رشد صنایع جهان شاهد اثرات مخرب ناشی از تاثیر رویدادهای شدید طبیعی بر روی کارخانه های صنعتی بوده است و تبعات و وقایع ناشی از حواث رویداده باعث جلب توجه بسیار به این دسته نوظهور از رویدادهای فنآورانه ناشی از وقایع طبیعی (رویدادهای طبیعانه) شده است. عدم آمادگی برای مواجهه با این دسته از رویدادها و سردرگمی برای تصمیم گیری در ارایه پاسخ مناسب به شرایط موجود توسط تصمیم گیرندگان کلان و نیروهای پاسخ اضطراری و مردم همیشه مشاهده شده است که دلایل مختلفی از جمله چند رشته ای بودن موضوع، نوظهور بودن و کم بودن آمار این رویدادها، ناکافی بودن اطلاعات تخصصی و اتخاذ رویکردهایی مشابه با حوادث فرآیندی را می توان برای آن نام برد. انواع خرابی های زیرساخت ها و شریان های حیاتی به دلیل وقوع رخداد طبیعی از موارد برجسته و مشکلات عدید و موانع موجود در پاسخگویی لازم به شرایط روی داده می باشد. در این مقاله به بررسی رویدادهای طبیعانه لرزه ای رویداده در سایر کشورها پرداخته می شود و پس از مرور شرح رویدادها، وضعیت پاسخ در شرایط اضطراری مورد بررسی و دسته بندی قرار گرفته است. با استفاده از سایر مطالعات صورت گرفته وضعیت شریان های حیاتی و زیرساخت ها مورد بررسی قرار می گیرد وضعیت پاسخ به شرایط اضطراری در صورت وقوع رویداد طبیعانه لرزه ای محتمل در شهر تهران مورد بحث قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: زلزله، مخاطرات طبیعی، ارزیابی کیفی، ریسک لرزه ای، صنایع نفت و گاز
 • امید عباسی، سید عظیم حسینی*، هادی عاقبت بخیر صفحات 35-49

  شبکه جمع آوری فاضلاب از زیرساخت های اولیه هر شهر محسوب می شوند. ارزیابی میزان ریسک های موجود در شبکه جمع آوری فاضلاب باعث می شود که در زمان رخداد مخاطرات طبیعی یا انسانی، شبکه با تنش غیر منتظره مواجه نشود. رویکردهای مختلفی برای ارایه این مفهوم وجود دارد که یکی از این تکنیک ها استفاده از روش استخوان ماهی است. لذا هدف از این مطالعه، استفاده ترکیبی از روش های تصمیم گیری طوفان فکری، SWOT و استخوان ماهی جهت تجزیه و تحلیل علل اصلی حوادث و ریسک های مترتب به شبکه فاضلاب است. پس از برگزاری جلسات طوفان فکری برای شناسایی آسیب های وارد بر شبکه فاضلاب، ماتریس SWOT تکمیل شده و با استفاده از روش استخوان ماهی تحلیل شد. نتایج روش SWOT نشان داد که راهبردهای پیشنهادی می باید در وضعیت ضعف از منظر عوامل داخلی با امتیاز 2.2 و تهدید از منظر عوامل خارجی با امتیاز 1.745 بصورت راهبردهای تدافعی تعریف شود. از طرفی نتایج ریسک های بهره برداری از شبکه فاضلاب حاکی از بالا بودن اهمیت ریسک های فنی با میانگین امتیاز 7.8 بوده که بر این اساس راهبردهای تدافعی مبتنی بر شرایط ریسک تعریف شد. این راهبردها از برخورد ضعف های درونی با تهدیدهای بیرونی حاصل می شوند. برای به حداقل رساندن زیان های ناشی از تهدیدها و نقاط ضعف، می توان به مهم ترین راهبردهای تدافعی پیشنهادی از جمله وجود برنامه جامع بهره برداری و نگهداری از شبکه فاضلاب، انجام به موقع تعمیرات و ضرورت بکارگیری روش های نوسازی و جایگزینی اشاره نمود.

  کلیدواژگان: استخوان ماهی، ریسک، شبکه فاضلاب، ماتریس SWOT، راهبرد تدافعی
 • پیمان مهرنژاد بورا*، محمدتقی پیربابایی، یاسر شهبازی صفحات 50-66

  تاب آوری به عنوان پاسخی سازگار و انعطاف پذیر در برابر شوک ها و مخاطرات بحران زا قلمداد می شود که به سیستم های پیچیده از جمله سیستم های زیرساختی حیاتی اجازه برنامه ریزی، جذب، بازیابی و سازگاری با شرایط جدید را می دهد. با علم به این موضوع و با توجه به اهمیت تاب آوری زیرساخت های حیاتی به خصوص در مناطق کلان شهری که حجم بزرگی از جمعیت و سیستم های بزرگی از شبکه های زیرساختی حیاتی را دارند،، پژوهش حاضر تلاش کرده است تا با بهره گیری از مدل چرخه سازگاری تاب آوری (RAC) به تحلیل ظرفیت تاب آوری زیرساخت های حیاتی کلان شهر تبریز بپردازد در این راستا،با تحلیل ظرفیت تاب آوری زیرساختی در پنج زیرساخت برق، گاز، آب، حمل ونقل و مخابرات در قالب مدل چهار مرحله ای چرخه سازگاری تاب آوری در کلان شهر تبریز پرداخته شد. بدین منظور به روش دلفی هدفمند و با ابزار مصاحبه و پرسشنامه و با استفاده از دیدگاه 30 کارشناس به گردآوری داده های تحلیلی اقدام شد. برای تحلیل داده ها از مدل شباهت به گزینه ایده آل فازی (FTOPSIS) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بر اساس چهار مرحله مدل چرخه سازگاری تاب آوری، زیرساخت های انرژی در کلان شهر تبریز یعنی برق و گاز نیازمند ایجاد ظرفیت مانایی و بازیابی به خاطر ضعف های اساسی موجود با توجه به سنجه های تحلیلی در دو مرحله اول فروپاشی و سازماندهی مجدد می باشند. از سوی دیگر زیرساخت حیاتی آب نیازمند ایجاد ظرفیت تاب آوری مبتنی بر رشد و توسعه به خاطر اولویت آن در مراحل بهره وری و تعادل در مدل چرخه سازگاری تاب آوری است.

  کلیدواژگان: تاب آوری، زیرساخت های حیاتی، چرخه سازگاری تاب آوری، کلانشهر تبریز، FTOPSIS
 • ابراهیم خلیل عباسی*، پرویز پورمحمود، لیلا رحیمی، اسلام کرمی صفحات 67-82
  شهر هوشمند یک سطحی از توسعه یافتگی است که در آن فناوری های مختلف در زیرساخت های شهری برای بهبود ارایه خدمات استفاده می شوند. برای ارزیابی میزان موفقیت هوشمندسازی شهرها و نیز شناسایی چالش ها و فرصت ها، چندین مدل مرجع ارزیابی شهر هوشمند معرفی شده اند که هر یک تعدادی شاخص برای ارزیابی معرفی می نماید. در این تحقیق مدل گیفینگر انتخاب شده است که نسبت به سایر مدل های مرجع دارای ابعاد و شاخص های کاملی تری است و ابعاد مختلف شهرهوشمند مانند دولت هوشمند، مردم هوشمند، محیط هوشمند، اقتصاد هوشمند، زندگی هوشمند و حمل و نقل هوشمند را در نظر گرفته است. بنابراین بر اساس ویژگی های هر شهر، نیاز است که مدل هوشمندی آن شهر تدوین و بر اساس شاخص های آن میزان هوشمندی شهر ارزیابی گردد. با توجه به فقدان مدل زیرساخت برای هوشمند سازی شهر تبریز، هدف این مقاله، ابتدا ارایه یک مدل شهر هوشمند برای شهر تبریز، سپس ارزیابی قابلیت های آن بر اساس شاخص های در دسترس و در نهایت ارایه برخی پیشنهادها برای بهبود میزان هوشمندی شهر تبریز است. به این منظور با بررسی مدل های مرجع شهر هوشمند، شاخص های متناسب با مشخصه های شهر تبریز استخراج و در قالب یک مدل ارایه می شود. در مرحله بعد، برای برخی شاخص هایی که امکان جمع آوری داده برای آن فراهم بوده است، داده مورد نظر از سازمان ها به روش مصاحبه، مشاهده و بررسی منابع مرتبط جمع آوری و بعد از تحلیل آنها، مقادیر کیفی برای شهر تبریز استنتاج شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت داده ها ترکیبی از داده های کیفی و کمی است که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. بررسی مقادیر شاخص ها برای شهر تبریز نشان می دهد که شاخص های مربوط به دولت هوشمند نسبت به سایر ابعاد دارای وضعیت بهتری هستند در رتبه بعدی، شاخص های مربوط به حمل و نقل هوشمند قرار گرفته اند. تحلیل کیفی داده ها نیز نشان می دهد شهر تبریز یکی از شهرهای در حال توسعه در حوزه سیستم های هوشمند شهری است. اما مشکلات ناشی از فقدان سیستم های موثر ارتباطی به عنوان بستر توسعه شهر هوشمند و نیز عدم برنامه ریزی کلان و هماهنگ در سطح مدیریت شهری، باعث کندی توسعه شهر تبریز به عنوان شهر هوشمند شده است. همچنین، با بررسی و مقایسه شهر تبریز با شهرهایی که به عنوان شهر هوشمند شناخته می شوند، پیشنهادهایی برای توسعه آن ارایه شده است.
  کلیدواژگان: شهر تبریز، شهر هوشمند، مدلهای مرجع شهر هوشمند، توسعه شهری، بارسلونا
 • کرامت الله زیاری*، سید عباس رجایی، رسول داراب خانی صفحات 83-92

  یکی از وظایف مهم برنامه ریزان شهری، شناسایی مکان های مناسب جهت استقرار مراکز بحران می باشد. اما باید توجه نمود که این مهم امکان پذیر نمی گردد مگر آنکه قبل از آن، توان و محدودیت های محیطی منطقه در راستای شناسایی بلایای طبیعی با تاکید بر سیل مورد شناسایی قرار گیرند. به عبارتی تا وقتی که شرایط و موقعیت جغرافیایی که شهر و منطقه بر آن واقع شده اند مورد شناسایی قرار نگیرد نمی توان از اقدامات مدیریتی متناسب با آن منطقه سخن گفت. در این راستا میزان موفقیت و کارایی عملکرد مراکز بحران رابطه بسیار نزدیکی با استقرار و سازمان دهی عنصر مربوطه در موقعیت فضایی و مکانی خاصی دارد که تابع اصول، قواعد و مکانیسم های مشخصی است. عدم رعایت اصول و قواعد لازم در شناسایی مکان های استقرار مراکز بحران نه تنها بازدهی عملکرد آن ها را کاهش می دهد بلکه منجر به بروز آسیب های بیشتر، بی نظمی، آشوب و... می شود.لذا پژوهش حاضر سعی نموده که با استفاده از معیارهای موثر در این زمینه؛ شامل کاربری بیمارستان، آتش نشانی، فضای سبز، محدوده سیل خیز، پمپ بنزین، فرودگاه، مسیل، معابر، کاربری ورزشی و کاربری مذهبی و با بکارگیری تحلیل سلسله مراتبی و مدل فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی، به رتبه بندی اولویت مکانیابی مراکز بحران نایل و در نهایت با ترکیب کل معیارها با یکدیگر همراه با مشاهدات میدانی به ایجاد پهنه های وسیع اولویت مکانیابی مراکز بحران بپردازد. نتایج تحلیل پهنه های دارای اولویت نشان می دهد که نواحی غربی منطقه مورد مطالعه در مقایسه با دیگر جهات، دارای اولویت بیشتری جهت مکانیابی مراکز بحران می باشد.

  کلیدواژگان: مکان یابی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، مدیریت بحران، سیل، شهر ایلام
|
 • Bijan Sayyafzadeh, Saeedeh Koohestani, Abdolreza Sarvghad Moghadam, Mahdi Sharifi Pages 18-34

  Recent decades with the birth and growth of the world's industries have witnessed the destructive effects of severe natural events on industrial plants and the consequences and events caused by natural events have drawn a lot of attention to this emerging category of technological events caused by natural events (NaTech). Lack of preparation to face this class of events and confusion to make decisions in providing the appropriate response to the existing conditions by macro decision-makers and emergency response forces and the public have always been observed. Various reasons can be mentioned for it, including the multidisciplinary nature of the subject, the emerging and low statistics of these events, the insufficiency of specialized information, and the adoption of approaches similar to process events. Types of damage to infrastructures and lifelines due to the occurrence of natural events are prominent cases and there are many problems and obstacles in responding to the circumstances of the event. In this article, the investigation of natural seismic events in other countries is discussed and after reviewing the description of the events, the response situation in emergency situations has been investigated and categorized. Using other studies, the status of lifelines and infrastructures is investigated; the response status to emergency situations in the event of a possible natural seismic event in Tehran is discussed.

  Keywords: Earthquake, Natural hazards, Qualitative assessment, Seismic risk, Oil, gas industrie
 • Omid Abbasi, Seyed Azim Hosseini, Hadi Aqebat Bekheir Pages 35-49

  Sewer collection network is considered as the basic infrastructure of every city. Evaluating the amount of risk in the sewer collection network ensures that the network does not face unexpected stress during the occurrence of natural or human hazards. There are different approaches to present this concept, one of these techniques is using the fishbone method. Therefore, the purpose of this study is to use a combination of brainstorming decision-making methods, SWOT, and fishbone to analyze the main causes of accidents and risks associated with the sewer network. The current research is a descriptive-analytical type, and the descriptive data is obtained through library studies and documentary sources. After holding brainstorming sessions to identify the damage to the sewer network, the SWOT matrix is completed and analyzed using the fishbone method. The results of the SWOT method show that proposed strategies should be defined as defensive strategies in a situation of weakness from the perspective of internal factors with a score of 2.2 and threat from the perspective of external factors with a score of 1.745. On the other hand, the results of the risks of operating the sewer network indicate the high importance of technical risks with an average score of 7.8, based on which defensive strategies are defined based on risk conditions. These strategies are derived from internal weaknesses and external threats. In order to minimize the losses caused by threats, we can mention the most important defensive strategies proposed, including the existence of a comprehensive plan for the operation and maintenance of the sewer network, timely repairs and the necessity of using renovation and replacement methods.

  Keywords: Fishbone, Sewer Network, Risk, SWOT Matrix, Defensive Strategy
 • K.Zayyari, S.A. Rajaei, R.Darabkhani Pages 83-92

  One of the essential responsibilities of urban planners is to designate accommodating locations for the implementation of crisis emergency bases. However, the responsibilities may not be fulfilled unless following the identification of the land’s susceptibilities and limitations in terms of natural disasters, especially flood. In other words, fitting managing measures are impossible to design until the geographic status of the area on which a city is located. Success and effectiveness of any crisis emergency bases’ operation highly depends on the establishment and organization of elements in the relevant time and space. The condition of such elements should be planned based on specific principles and mechanisms. Any failure in complying necessary principles and directives during a process of finding appropriate locations for crisis emergency bases decreases their efficiency as well as leading to additional detrimental conduct, disorder, disturbance, etc. Hence, the present study attempted to evaluate locating priorities for crisis emergency bases in terms of effective criteria, including hospital, fire department, green areas, flood prone zones functions and gas stations, airports, watercourses and passages as well as sportive and religious functions, utilizing hierarchical analysis, fuzzy model and geographic information system. Ultimately, an application of all criteria along with field observation findings resulted in the formation of extensive scopes of priorities of locating proper sites for developing crisis emergency bases. Finding from priority scopes analysis indicated that west areas of the studied zone are more suitable for developing crisis emergency bases in comparison the remaining areas.

  Keywords: Locating, Geographic Information System, Crisis Management, Flood, City of Ilam