فهرست مطالب

نشریه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی
پیاپی 12 (زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/12
 • تعداد عناوین: 12
|
 • تقی طاوسی*، امیدرضا کفایت مطلق صفحات 1-18

  هدف این پژوهش، بررسی توزیع فراوانی ماهانه، فصلی و سالانه وارونگی دما در لایه مرزی هوای شهر شیراز است. در این راستا، داده های رادیوسوند ساعت 5/3 محلی در بازه 1394-1380 خورشیدی (5478 روز) از تارنمای دانشگاه وایومینگ برداشت شد. ارتفاع ایستگاه هواشناسی شیراز (1491 متر از سطح دریا)، به عنوان سطح پایه وارونگی لایه مرزی هوا تعیین شد و سقف لایه وارونگی نیز تا سطح ژیوپتانسیل متر 700 هکتوپاسکال (به طور میانگین حدود 5/1 کیلومتر از لایه زیرین هوای فراز سطح محل) به عنوان فضای مورد مطالعه انتخاب شد. یافته  ها نشان داد که مهر و آبان بیشترین و تیرماه کمترین فراوانی روزهای وارونگی را دارند. بر این پایه، فصول پاییز، زمستان، بهار و تابستان به ترتیب بیشترین روزهای وارونگی داشتند. یافته  ها در مقیاس سالانه بیانگر روند فراوانی روزهای وارونگی افزایشی بود. به طوری که افزایش میانگین ماهانه فراوانی روزهای وارونگی دمای هوا در 5 سال سوم (1394-1390) نسبت به 5 سال دوم (1389-1385)، حدود دو برابر مقدار 5 سال دوم نسبت به 5 سال نخست (1384-1380) بود. میانگین بلندمدت سالانه نیز نشان داد که در 73 درصد از روزهای سال (267 روز)، شهر شیراز با پدیده وارونگی روبرو بود. شدیدترین وارونگی های دما در لایه مرزی هوا در دی ماه رخ داده است، این موضوع به روشنی گویای نقش سرمایش شبانه در تشدید وارونگی دمای لایه مرزی هوا می بااشد. بر پایه ریتم تغییرات شاخص (ONI)، نتایج نشان داد که بیشترین فراوانی روزهای همراه با وارونگی دما در شهر شیراز با فاز سرد انسو (لانینا) همسو است. به طور کلی، بیش از 59 درصد فراوانی روزهای همراه با وارونگی دما همزمان با فاز سرد (لانینا) رخ داده است.

  کلیدواژگان: اقلیم شهر، گرادیان دما، کلانشهر، تابش فروسرخ، شیراز
 • صمد خسروی یگانه، مصطفی کرم پور*، بهروز نصیری صفحات 19-39

  امروزه در زمینه مطالعه و توضیحات سیستم یکپارچه مبتنی بر کاربرد ماهواره ها برای نظارت و پیش بینی شرایط محیطی زمین در بلند مدت و کوتاه مدت و فعالیت های اقتصادی وابسته به آب و هوا ماهواره های مختلفی به کار گرفته شده اند. این سیستم ها بر اساس روش سنجش از دور یا مشاهدات ماهواره ای از زمین، نظریه بیوفیزیکی پاسخ گیاهان به شرایط اقلیمی، مجموعه ای از الگوریتم های پردازش داده های ماهواره ای، تفسیر، توسعه محصول، اعتبار سنجی، کالیبراسیون و کاربردها را شامل می شود. مشاهدات جدید ماهواره ای عمدتا توسط تصاویر پیشرفته مادون قرمز که بسیار کارآمد هستند، نشان داده می شوند. در این رابطه، استفاده از روش های سنجش از دور، جهت پایش و بررسی اثرات بارش دریافتی بر پوشش گیاهی، به عنوان یکی از کارآمدترین روش ها شناخته شده است.  به منظور آشکار سازی تاثیر بارش بر پوشش گیاهی ، جهت محاسبه میانگین ماهانه (SPI) داده های بارش 13 ایستگاه هواشناسی سینوپتیک مورد استفاده قرار گرفت. سپس با استفاده از تصاویر مادون قرمز به صورت میانگین هفتگی 2021-2013 (اول آوریل تا پایان ژولای)، به بررسی وضعیت پوشش گیاهی پرداخته شد. میزان همبستگی (SPI) با شاخص هایNDVI ،TCI ،VCI  وVHI  به ترتیب 050/0، 069/0، 0027/0، 0025/0 می باشد. شاخص (VCI) همبستگی بیشتری با (SPI) دارد که می تواند به عنوان یک روش ترکیبی از سنجش از دور و اطلاعات ایستگاه های هواشناسی (SPI) برای بررسی شرایط پوشش گیاهی در استان کرمانشاه مناسب باشد. پوشش گیاهی همه ساله با درجات مختلفی از خشکسالی رو به رو بوده است. شدیدترین خشکسالی پوشش گیاهی در 2015 در قسمت های مرکزی، جنوبی و شمال شرقی استان رخ داده است. در 2013 خشکسالی با شدت کمتری نیز رخ داده و در 2016 ، 2018، 2019 و2020 پوشش گیاهی در شرایط مطلوب تری قرار داشته است.

  کلیدواژگان: خشکسالی، شاخص SPI، سنجش از دور، استان کرمانشاه
 • لیلا حسنلو، حمید جلالیان*، فرهاد عزیزپور صفحات 41-59

  ایجاد و توسعه خوشه های صنعتی در قطب های کشاورزی مناطق کوهستانی راهکاری اساسی برای غلبه بر محدودیت های شغلی است. هدف از این پژوهش توان‎سنجی و اولویت بندی مکانی ایجاد خوشه های صنعتی در قطب های کشاورزی با استفاده از روش های سنجش از دور است که برای این هدف، شهرستان طارم به عنوان نمونه مطالعه شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی است. برای گردآوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای و اسنادی، میدانی و تصاویر ماهواره‎ای استفاده شد. قلمرو مکانی پژوهش، محدوده شهرستان طارم در استان زنجان است. با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست 8، نقشه های طبقه بندی شده اراضی استخراج شد. به منظور شناسایی الگوی پراکنش اراضی کشاورزی به ویژه خوشه های فعالیتی، داده های ماهواره ای با استفاده از نرم افزارهای ENVI، IDRISI SELVA و ARCGIS تحلیل فضایی شد. برای تعیین محدوده های مناسب برای خوشه های صنعتی با تاکید بر خوشه های کشاورزی از روش تحلیل لکه های داغ و آماره گتیس جی استفاده شد. بدین منظور، سه اولویت پهنه‎ای در شهرستان طارم شناسایی شد. اولویت اول، در محدوده سکونتگاه های اصلی شهرستان طارم یعنی چورزق، آب بر و گیلوان قرار گرفته است. برتری نسبی این پهنه بیشتر به خاطر وجود منابع انسانی این محدوده ها است که امکان برنامه ریزی خوشه های صنعتی-کشاورزی را با تکیه به وجود سرمایه های انسانی ممکن می سازد. اولویت دوم، عمدتا در لایه بلافصل پهنه اول قرار دارد که به نوعی توانسته از پتانسیل های منابع انسانی مربوط به اولویت اول، بهره گیرد. اولویت سوم، از منابع انسانی فاصله بیشتری دارد، اما سایر پتانسیل ها در این مناطق، امکان گسترش خوشه های صنعتی-کشاورزی را در این محدوده ها فراهم می سازد. آنچه که در بررسی این خوشه ها نیز مشخص است، وجود فضاهای بیشتر در محدوده چورزق برای گسترش خوشه های صنعتی-کشاورزی است که در واقع تمرکز پتانسیل ها را در محدوده بیشتری ممکن می سازد.

  کلیدواژگان: خوشه های صنعتی، قطب های کشاورزی، مناطق کوهستانی، شهرستان طارم
 • فائزه قلیزاده*، لیلا السادات حمیدیان دیو کلائی، آرزو خرم، جواد غنی صفحات 61-80

  پژوهش حاضر با هدف، واکاوی تحقق توسعه پایدار شهری با تمرکز بر معماری سبز در شهر شفت انجام گرفته است. پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی و دارای ماهیت تحلیلی و از نظر روش، در گروه پژوهش کمی قرار دارد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از نرم افزار SPSS و مدل SAW استفاده شد. نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که وضعیت پایداری در شهر شفت به جزء شاخص های (شاخص های (دسترسی به فضاهای باز سبز، ریه های سبز شهر با میانگین 43/3، دسترسی به ذخایر طبیعت، کشاورزی شهر، جنگلداری با میانگین 00/3، محیطی بدون آلودگی با مقدار میانگین 11/3، کاهش حوادث و جرم و جنایت در محیط با مقدار میانگین 33/3)، نامطلوب است، در ادامه نیز نتایج نشان داد که بین توسعه پایدار شهر شفت و معماری سبز ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد، همچنین نتایج رگرسیون نشان داد، در بین معیار های مستقل وارد شده به معادله رگرسیون، سهم معیار (احترام به کاربران)، در پیش بینی تغییرات مثبت متغیر وابسته (توسعه پایدار شهری) بیشتر از سایر معیار های معماری سبز می باشد، و بعد از آن به ترتیب معیار های (حفاظت از انرژی، کاهش استفاده از منابع جدید، کار با اقلیم)، بیشترین سهم را در توسعه پایدار شهری شفت دارند، و همچنین معیار احترام به کاربران بیشترین تاثیر مستقیم را در توسعه پایدار شهری دارد. در نهایت نتایج نشان داد، در بین معیار های توسعه پایدار، فراهم آوردن تمام نیاز های فیزیکی با وزن 295/0، بیشترین میزان تاثیرپذیری را از معماری سبز و معیار  ایمنی، امنیت و حفاظت با مقدار وزن 112/0، کمترین میزان را به خود اختصاص داده اند.

  کلیدواژگان: توسعه پایدار شهری، معماری سبز، شهر شفت
 • جمشید عینالی*، سکینه آذرخش صفحات 81-101

  هدف تحقیق بررسی نقش پیوندهای روستا- شهری و تاثیرگذاری آن در اقتصاد روستایی از طریق توسعه گردشگری در دهستان حصار ولیعصر (شهرستان آوج- استان قزوین) است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی-تحلیلی مبتنی بر تحلیل داده های آماری رسمی و داده های پرسشنامه ای است. جامعه آماری پژوهش را سرپرستان خانوار ساکن در روستاهای دارای خانه های دوم گردشگری تشکیل داده اند که براساس داده های سرشماری نفوس و مسکن (1395) بالغ بر 1163 مورد بود که با استفاده از فرمول کوکران 285 مورد به عنوان نمونه انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه ای از آزمون های t  تک نمونه ای و t دو نمونه ای استفاده شده است. نتایج تحلیل داده های آماری رسمی نشان داد که جمعیت روستاهای نمونه تا سال 1385 روند کاهشی و بعد از آن در دوره 1390 و 1395 روند افزایشی محسوسی را نشان می دهد که نتیجه آن را می توان در تعداد واحدهای مسکونی در روستاهای نمونه مشاهده کرد. نتایج تحلیل داده های پرسشنامه ای نشان داد که پیوندهای روستا- شهری از طریق بهبود ارتباطات و فناوری های ارتباطی، توسعه زیرساخت های عمومی و افزایش سرمایه گذاری در روستا به ترتیب با مقدار میانگین 36/4، 17/4 و 07/4 بیشترین تاثیر را در توسعه اقتصاد روستایی در اثر گردشگری برجا گذاشته است. نتایج حاصل از بررسی دو گروه روستاهای (واقع بر روی محور اصلی ارتباطی جاده ای و دارای فاصله از راه اصلی) در محدوده دهستان نشان داد که دو شاخص "جذب طبقه و گروه های خلاق" و "زیرساخت های عمومی گردشگری" تفاوت معناداری در بین دو گروه مورد مطالعه وجود دارد.

  کلیدواژگان: پیوندهای روستا- شهری، اقتصاد روستایی، گردشگری، خانه های دوم روستایی، استان قزوین
 • افشین یگانه*، آذر بکائی، یاسر رزمجو صفحات 103-122

  ایجاد و گسترش سکونتگاه های روستایی تحت تاثیر عوامل گوناگونی است، این عوامل به دو دسته عوامل طبیعی و انسانی تقسیم می شوند، که تاثیر آنها بر ساخت و الگوی این سکونتگاه ها غیرقابل انکار است. تغییرات صورت گرفته در الگو و شیوه معماری مسکن روستایی بسیار زیاد و به شکل های مختلفی رخ داده است. بررسی نقش عوامل طبیعی و انسانی در الگوی مسکن روستایی و تعیین میزان همبستگی این عوامل با مسکن روستایی هدف عمده پژوهش حاضر می باشد. روش تحقیق در این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی - تحلیلی می باشد. در بخش اول نتیجه مطالعات نشان می دهد، عوامل طبیعی نقش بسیار موثری در  الگوی مسکن روستایی در این منطقه داشته است. از این رو در بین عوامل طبیعی، توپوگرافی خاص منطقه، نقش پر رنگتری نسبت به دیگر عوامل محیطی داشته است. در بین عوامل انسانی نیز  عامل فرهنگی_اجتماعی بیشترین تاثیر را بر الگوی مسکن روستایی داشته است. جامعه آماری تحقیق 5 روستای پلکانی شهرستان خلخال با 10650 نفر جمعیت در قالب 1940 خانوار می باشد. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 320 خانوار روستایی انتخاب شده است، که به صورت نمونه گیری تصادفی مورد پرسشگری قرار گرفته اند. برای تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون و اسپیرمن و رگرسون چند متغیره با استفاده از نرم افزار SPSS کمک گرفته شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که ارتباط معنی دار و نسبتا قوی با ضریب 675/0 بین عوامل انسانی و الگوی مسکن روستایی در محدوده مورد مطالعه وجود دارد، به نحوی که شاخص فرهنگی - اجتماعی حدود 8/58 درصد بر الگوی مسکن را تبیین می کند.

  کلیدواژگان: مسکن روستایی، الگوی مسکن، عوامل طبیعی، عوامل انسانی، شهرستان خلخال
 • سید اسکندر صیدایی، حجت الله صادقی*، فرهاد جوان صفحات 123-142

  امنیت یکی از شاخص های مهم در راستای توسعه صنعت گردشگری است. این شاخص بر متغیرهای مختلفی می تواند تاثیرگذار باشد که از مهمترین آنها، متغیر مدت زمان اقامت گردشگران است. مدت زمان اقامت گردشگران، نقش اساسی در توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق گردشگری ایفاء می نماید. هدف این تحقیق بررسی نقش و تاثیرات شاخص امنیت از جنبه های مختلف بر مدت زمان اقامت گردشگران در استان چهارمحال و بختیاری است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر گردآوری داده ها از طریق روش پیمایشی با استفاده از ابزار پرسش نامه بوده است. روایی پرسش نامه انجام و پایایی نیز با آلفای کرونباخ بیشتر از 70/0 تایید شد. جامعه آماری تحقیق را گردشگران حاضر در شش منطقه شامل شهر چلگرد و روستاهای دیمه، شیخ علیخان، سرآقاسید، بنواستکی و قلعه تبرک تشکیل داده اند که آماری در زمینه تعداد آنها در دسترس نبوده است. حجم نمونه 250 گردشگر تعیین شد. نتیجه نشان داد که 17 عامل بر مدت زمان اقامت گردشگران در سطح معناداری کمتر از 05/0 تاثیرگذار هستند. بیشترین تاثیرگذاری مربوط به عامل قیمت و هزینه خدمات با میانگین 99/3  و سپس عامل وجود اقامتگاه با میانگین 89/3 است. نتیجه آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که سه شاخص امنیت اجتماعی-فرهنگی، امنیت اقتصادی و شاخص امنیتی اقامتگاه های گردشگری، در سطح کمتر از 05/0 بر مدت زمان اقامت گردشگران نقش دارد. همچنین نتیجه رگرسیون نیز از تاثیرگذاری شاخص امنیت اقتصادی 32 درصد، شاخص امنیت اجتماعی و فرهنگی 25 درصد و شاخص امنیت اقامتگاه های گردشگری 21 درصد بر متغیر مدت زمان اقامت گردشگران اشاره دارد.  سنجش وضعیت مولفه امنیت در مناطق گردشگری نیز با سطح معناداری کمتر از 05/0 و میانگین 29/3 تایید می نماید که وضعیت مولفه امنیت متوسط ارزیابی شده است.

  کلیدواژگان: امنیت، مدت زمان اقامت، گردشگر، استان چهارمحال و بختیاری
 • اسماعیل کدیورخواه چماچای*، نصرالله مولایی هشجین، پرویز رضایی صفحات 143-162

  پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی - تحلیلی است، و به دنبال بررسی توسعه اقتصادی با تاکید بر زیرساخت های ضروری با محوریت راهبرد مهندسی جغرافیایی فضا در روستا های شهرستان شفت می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل های وزن دهی شانون و استخراج صفحه برازش، و FARAS، و نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن و مدل شانون نشان داد، در تمامی روستاهای محدوده مطالعاتی به استثنای تعدادی از روستاهای غیر منطبق بر رفتار مدل های ارایه شده رابطه مستقیمی بین توسعه اقتصاد روستایی و زیر ساخت های ضروری وجود دارد، اما در بررسی موارد استثناء هم نکاتی به چشم خورد که حایز اهمیت است و می توان از آن به عنوان نقصان ناشی از نادیده گرفتن  نقش جغرافیایی نواحی در برنامه ریزی توسعه ای روستایی در مقیاس دهستانی در محدوده مطالعاتی مورد بررسی قرار داد. همچنین نتایج مدل آراس فازی نشان داد، به ترتیب: توسعه سرمایه گذاری بخش دولتی در شهر با مقدار وزن 519/0، افزایش عرضه نیروی کار با مقدار وزن 422/0، ارتقای رضایت از درآمد با مقدار وزن 400/0، ارتقای رضایت شغلی با مقدار وزن 384/0، ارتقای امید به آینده شغلی در روستا با مقدار وزن 344/0، افزایش پس انداز با مقدار 323/0، ایجاد بازار های نو برای فروش محصولات داخلی با مقدار وزن 312/0، ارتقای سلامت ناشی از کار با مقدار وزن 313/0، توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی در شهر با مقدار 310/0، بیشترین و کمترین میزان تاثیرپذیری را از زیرساخت ها به خود اختصاص داده اند.

  کلیدواژگان: توسعه اقتصادی، زیرساخت، راهبرد، مهندسی جغرافیایی فضا، شفت
 • سیروس نبیونی*، داود حسن آبادی، عبدالرضا فرجی راد صفحات 163-183

  تغییرات آب و هوایی، چالش هایی اساسی را برای امنیت انسانی در سراسر جهان ایجاد کرده اند که امروزه، به یکی از مهمترین دغدغه های بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده اند. در این راستا هدف پژوهش حاضر تحلیل تاثیر تغییرات آب و هوایی بر امنیت استان کردستان، می باشد. رویکرد حاکم بر فضای تحقیق کمی و نوع تحقیق کاربردی و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی است. اطلاعات پژوهش از دو طریق کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) جمع آوری شده است. در این تحقیق از 10 نمایه فرین تحت تغییرات آب و هوایی به همراه 5 بعد امنیتی که در مجموع 50 شاخص را تشکیل داده اند استفاده شده است. در این پژوهش به منظور ارزیابی شرایط آب و هوایی آینده استان کردستان از مدل HadGEM2-ES مبتنی روش ریزمقاس نمایی MARKSIM طی دوره 2010 تا 2095 میلادی تحت دو سناریوی RCP4.5 و RCP8.5 مورد استفاده قرار گرفته است. جهت تحلیل داده های پرسشنامه از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد که تغییرات آب و هوایی می تواند بر تمامی ابعاد امنیت به صورت مستقیم و غیر مستقیم در مقیاس های محلی و منطقه ای بخصوص در استان کردستان تاثیرگذار باشد. این تاثیرات در ابعاد مختلف به صورت های متفاوت (مثبت و منفی) قابل مشاهده می باشد.

  کلیدواژگان: تغییرات آب و هوایی، بارش، دما، امنیت، استان کردستان
 • مهدی محمدزاده مقدم، محمد معتمدی*، عزت الله مافی صفحات 185-203

  برنامه ریزی و مدیریت سوانح و حوادث طبیعی که سبب تحمیل خسارت های جانی، مالی و محیطی به فضاها و ساکنان مناطق شهری می شود باید به منزله ی یک راهبرد اساسی در همه مراحل برنامه ریزی و برنامه های توسعه ی شهری مد نظر قرار گرفته شود. شهرها اغلب محل تراکم بسیار زیاد جمعیت و پدیده های انسان ساخت هستند. به همین دلیل در صورت نبود آمادگی برای مقابله بابحران، احتمال بروز خسارات جانی و مالی بالا است. در این بین مباحث برنامه ریزی شهری و ارتباط آن با مدیریت بحران از موضوعات مهم و قابل تامل مبحث خطرپذیری سیستم شهری می باشد. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی الگوی علمی مولفه های موثر در مدیریت بحران مناطق شهری تدوین شد. روش به کار رفته در این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی است. جامعه ی آماری این پژوهش را خبرگان و اساتید جغرافیاو برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی شهری و منطقه ای در شهر شیروان تشکیل می دادند. خبرگان به روش گلوله برفی و از میان اساتید دانشگاهی و پژوهشگران فعال در زمینه مدیریت بحران شهری انتخاب شدند. حجم نمونه در نظر گرفته شده برای تکمیل پرسشنامه 25 نفر از اساتید دانشگاهی و متخصصان حوزه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه مبتنی بر دیماتل فازی بود از آنجا که پرسشنامه مورد استفاده، برپایه ی معیارهای شناسایی شده در پیشینه پژوهش و دیدگاه کارشناسان و صاحب نظران تهیه شده بود، روایی پرسشنامه، خود به خود تایید می شود. به منظور سنجش پایایی پرسشنامه، از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد، و میزان آن 80/0 به دست آمد این میزان، نشان دهنده پایایی مناسب پرسشنامه است. یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که در مرحله بیش از بحران از میان شاخص های مورد مطالعه  براساس مقدار D-R، شاخص ظرفیت و توانمندسازی با مقدار 255/1 به عنوان تاثیرگذارترین شاخص در مرحله پیش از بحران، در مرحله حین بحران شاخص امداد و پاسخگویی  با توجه مقدار 953/1، و در مرحله بعد از بحران شاخص حمایت دولت با بیشترین مقدار D-R 932/1 به عنوان تاثیرگذارترین شاخص در شناسایی شدند. در یک نتیجه گیری کلی می توان عنوان نمود که مدیریت بحران در شهر شیروان نیازمند دیدگاهی ساختاری و جامع است و نیاز است که برنامه ریزی در راستای مدیریت بحران شهر مورد مطالعه به مولفه های شناسایی شده در این پژوهش توجه ویژه ای شود.

  کلیدواژگان: مدیریت بحران شهری، توانمندسازی، حمایت دولت، شهرشیروان
 • امیر خنجری عالم، داوود مهدوی*، داوود شیخی، مصطفی طالشی صفحات 205-224

  امروزه نواحی روستایی به دلیل شرایط خاص اکولوژیکی و اقتصادی - اجتماعی با مسایل و مشکلات متعدد و متنوعی مواجه هستند که فقر و محرومیت از  مهمترین آنهاست. در این راستا،کارآفرینی با خلق فرصتهای جدید  اشتغال و کسب درآمد،می تواند نقش موثری در بهبود وضع اقتصادی و معیشتی روستاها داشته باشد؛ بنابراین، سنجش وضعیت کارآفرینی روستاییان و تلاش برای توسعه و تقویت آن در فرایند توسعه روستایی از طریق شناسایی عوامل پیش برنده آن، اهمیت ویژ ه ای دارد.پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیشران های موثر بر وضعیت آینده توسعه کارآفرینی روستایی در شهرستان الشتر و چگونگی تاثیرگذاری این پیشران ها بر یکدیگر انجام شده است. این پژوهش از نظر ماهیت، بر اساس روش علم آینده پژوهی، تحلیلی و اکتشافی و بر اساس هدف کاربردی است که در دو مرحله تعیین شاخص های کلیدی از طریق روش دلفی و شناسایی پیشران ها بر اساس نظرخواهی از نخبگان اجرایی و دانشگاهی متخصص در حوزه کارآفرینی  با استفاده از نرم افزار MicMac  و بر پایه روش تحلیل اثرات متقاطع انجام شده است. یافته ها بر اساس وضعیت صفحه پراکندگی عوامل نشان داد، سیستم ناپایدار است و بیشتر عوامل در اطراف محور قطری صفحه پراکنده هستند. همچنین نتایج نشان داد که از بین 24 عامل در نظر گرفته شده، در نهایت با توجه به امتیاز بالای تاثیرگذار و تاثیرپذیری مستقیم 14 عامل به عنوان خروجی میک مک ، در آینده توسعه کارآفرینی روستایی شهرستان نیر تاثیرگذار هستند. نتایج نشان داد که از بین 14 عامل پیشران، عوامل دسترسی به بازار مناسب برای عرضه تولیدات محلی و بومی به مصرف کنندگان، ایجاد و توسعه نهادها و سازمان های محلی مرتبط با کارآفرینی، سرمایه گذاری در خدمات آموزشی، ترویجی و اطلاع رسانی،  دسترسی به اعتبارات بانکی و تسهیلات دولتی، تاثیرگذاری بالاتری بوده و از اهمیت بیشتری برخوردار بودند. در نهایت با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت که توجه کافی به عوامل کلیدی و تاثیرگذار، اولویت بندی و مدنظر قرار دادن روابط آن ها با یکدیگر می تواند زمینه ساز تحقق و توسعه و تکامل مطلوب و الگومدار توسعه کارآفرینی روستایی در شهرستان الشتر باشد.

  کلیدواژگان: عوامل پیش برنده (پیشران)، کارآفرینی روستایی، توسعه روستایی، شهرستان الشتر
 • نیما فرید مجتهدی*، سمانه نگاه، حسین عابد صفحات 270-290

  باد منجیل یکی از پدیده های آب وهوایی ایران است که در پهنه ای کوچک از  جنوب غربی دریای کاسپین و شمال ایران می وزد. رفتار روزانه به نسبه ثابت این باد که با جهت مشخص و شدت بالا می وزد، سبب شده که نخستین نیروگاه بادی کشور برای بهر ه گیری از انرژی بادی در این منطقه احداث شود. در این مطالعه برای شناسایی سامانه های همدید موثر بر وزش این باد داده های واکاوی مجدد مرکز جو و اقیانوس شناسی ایالات متحده در طی دوره 2020-1980 مورد استفاده قرار گرفت. در ابتدا با استفاده از این داده ها گرادیان فشاری تراز دریا بین شمال و جنوب البرز به صورت روزانه استخراج و با داده های شدت باد در ایستگاه منجیل مورد مقایسه قرار گرفت. سپس الگوی همدید باد در طی ماه های مختلف سال استخراج شد. میانگین درازمدت الگوی فشار تراز دریا در مقیاس همدید نشان می دهد نفوذ زبانه سامانه پرفشار سیبری به نیمه شمالی ایران در ماه های سرد سال و نفوذ زبانه سامانه پرفشار آزور از سمت غرب اروپا به سواحل جنوبی دریای کاسپین در ماه های گرم، عامل شکل گیری جریان های شمال سوی در مسیر دره سفیدرود است. در دوره گرم سال گسترش نصف النهاری کم فشار موسمی پاکستان و کم فشار حرارتی عربستان تا نیمه فلات ایران، موجب تقویت کم فشار حرارتی فلات ایران و افزایش شیو فشاری و تندی وزش باد می شود. تغییرهای فشاری درازمدت برای ساعت های بیشینه تندی باد (12 UTC) و کمینه تندی باد (00 UTC)، تاثیرپذیری سازوکار شکل گیری باد منجیل را از شرایط حرارتی و تابش دریافتی دو سوی رشته کوه البرز به ویژه گرمایش فلات ایران طی ساعت های روز نشان می دهد. تنگ شدگی دره سفیدرود به عنوان واداشت ثانویه، عامل اصلی کانالیزه شدن و تندی وزش باد منجیل است.

  کلیدواژگان: پرفشار آزور، کم فشار حرارتی ایران. باد گپ. باد منجیل
|
 • Taghi Tavousi*, Omid Reza Kefayat Motlagh Pages 1-18

  The present study aims to investigate the frequency distribution of monthly, seasonal and annual temperature in the boundary layer of Shiraz. For this purpose, radiosonde data downloaded at 3.5 local time during 1394 -1380 (5478 days) from the University of Wyoming web site. Then, the height of the meteorological station of Shiraz (1491 m) was determined as the base level of the inversion of the boundary layer of air, and The Top of the Inversion layer was selected to the geopotential surface of 700 hp (an average of 1.5 km from the lower layer above the surface) as the study space. The results showed that October and November are the highest and July's low frequency of inversion days. On this basis, the autumn, winter, spring and summer seasons were the most days of inversion, respectively. Also, the results on the annual scale showed that the frequency of inversion days was increasing. As the average monthly increase in the frequency of inversion days, the air temperature in the first 5 years (1390 -1394) compared to the first 5 years (1385 -1389) was twice as high as 5 years in comparison with the first 5 years (1380 -1384). The annual average annual average also showed that 73% of the year (267 days) of Shiraz was faced with inversion phenomenon. The most intense inversion of temperature in the air interface have occurred in January, this clearly demonstrates the role of night cooling in the intensification of inertia of the temperature of the boundary layer of the air .

  Keywords: Urban Climate, Temperature gradient, Metropolis, Infrared, Shiraz
 • Samad Khosravi Yeganeh, Mostafa Karampour *, Behrouz Nasiri Pages 19-39

  Today, in the field of studying and explaining the integrated system based on the use of satellites, various satellites have been used to monitor and predict the environmental conditions of the earth in the long and short term and the economic activities related to the weather. These systems are based on remote sensing or satellite observations from the earth, biophysical theory of plant response to climate conditions, a set of satellite data processing algorithms, interpretation, product development, validation, calibration and applications. . New satellite observations are mainly represented by advanced infrared images, which are very efficient. In this regard, the use of remote sensing methods is known as one of the most efficient methods to monitor the effects of rainfall on vegetation. In order to reveal the effect of precipitation on vegetation, the monthly average (SPI) of precipitation data of 13 synoptic meteorological stations was used. Then, using infrared images as a weekly average of 2013 -2021 (April 1st to the end of July), the status of vegetation was examined. The correlation level (SPI) with NDVI, TCI, VCI and VHI indexes is 0.0025, 0.0027, 0.069, 0.050 respectively. (VCI) index has a higher correlation with (SPI), which can be suitable as a combined method of remote sensing and weather station information (SPI) to investigate vegetation conditions in Kermanshah province. Vegetation has faced different degrees of drought every year. The most severe vegetation drought in 2015 occurred in the central, southern and northeastern parts of the province. In 2013, a less severe drought occurred and in 2016, 2018, 2019 and 2020, the vegetation was in more favorable conditions.

  Keywords: Drought, SPI, remote sensing, Kermanshah province
 • Leila Has sanlou, Hamid Jalalian *, Farhad Azizpour Pages 41-59

  The Creating and developing industrial clusters in the agricultural poles of mountainous areas is a fundamental way to overcome job restrictions . The purpose of this research is to evaluate the potential of creating industrial clusters in agricultural poles using remote sensing; For this purpose, Tarom County has been studied as an example. The research is applied in terms of purpose and descriptive -analytical in terms of type and method. Library and documentary methods, field and satellite images were used to collect information. The research area is Tarom county in Zanjan province. Classified land maps were extracted using Landsat 8 satellite imagery. Then, in order to identify the distribution pattern of agricultural lands, especially industrial clusters, satellite data were analyzed using ENVI, IDRISI SELVA and ARC GIS software s. To determine the industrial clusters with emphasis on agricultural clusters, the method of hot spot analysis and Getis -Gi statistics were used. For this purpose, three regional priorities were identified in Tarom county. The first priority is located in the main settlements of Tarom county, namely Chavarzaq, Abbar and Gilvan. The comparative advantage of this area is mostly due to the presence of human resources in these areas, which makes it possible to plan industrial -agricultural clusters based on the existence of human capital. The second priority is mainly in the immediate layer of the first priority, which has somehow been able to take advantage of the human resource potentials of the first priority. The third priority is mainly away from human resources, but other potentials in these areas allow the expansion of industrial -agricultural clusters in these areas. What is also clear in the study of these clusters is the existence of more spaces in the Chavarzaq area for the expansion of industrial -agricultural clusters, which in fact makes it possible to concentrate the potentials in a wider area.

  Keywords: Social resilience, Disaster, Environmentalhazards, Hamedan
 • Faeze Gholizade *, Leila Sadat Hamidian Divkolaei, Arezou Khorram, Javaad Ghani Pages 61-80

  The current research has been carried out with the aim of investigating the realization of sustainable urban development with a focus on green architecture in Shaft city. The current research, in terms of its purpose, is applied and has an analytical nature, and in terms of its method, it is in the quantitative research group. SPSS software and SAW model were used for data analysis. The results of the one -sample t -test showed that the sustainability situation in Shaft city, including the indicators of access to green open spaces, green lungs of the city with an average of 3.43, access to nature reserves, city agriculture , forestry with an average of 3.00, a pollution -free environment with an average value of 3.11, reducing accidents and crime in the environment with an average value of 3.33), is unfavorable, Furthermore, the results showed that there is a significant and positive relationship between the sustainable development of Shaft city and green architecture, also the regression results showed that, among the independent criteria entered into the regression equation, the contribution of the criterion (respect for users) is in the first place. The perception of positive changes of the dependent variable is more than other criteria of green architecture, and after that, the criteria (conserving energy, reducing the use of new resources, working with the climate) have the largest contribution in sustainable urban development, and also the measure of respect for users has the most direct impact on sustainable urban development. Finally, the results showed that, among the criteria of sustainable development, providing all physical needs with a weight of 0.295 has the highest level of effectiveness from green architecture, and the criterion of safety, security and protection with a weight of 0.112 has the lowest level. Have assigned to themselves.

  Keywords: Sustainable urbandevelopment, green architecture, Shaft city
 • Jamshid Einali *, Sakineh Azarakhsh, Azam Bigdeli Pages 81-101

  The purpose of this study is to investigate the role of rural -urban linkages and its impact on the rural economy through the development of tourism in Hesar Valiasr district (Avaj Township - Qazvin province). In this applied research we used descriptive -analytical method based on the analysis of official statistical data and questionnaire data. The statistical population of the study consists of heads of households living in villages with second tourist houses, which according to the population and housing census data (2016) amounted to 1163 cases, which was selected as a sample using Cochran's formula 285 cases. One -sample t -test and two -sample t -test were used to analyze the questionnaire data. The results of the analysis of official statistical data showed that the population of the sample villages had a decreasing trend until 2006 and after that in the period of 2011 and 2016 shows a significant increasing trend which can be reflected in the number of residential units in the Sample villages observed. The results of data analysis of the questionnaire showed that rural -urban linkges through improving communications and communication technologies, developing public infrastructure and increasing investment in rural areas with average values (4.36), (4.17) and (4.07) has had the greatest impact on the development of rural economy due to tourism. In addition, the results of the study of two groups of villages (located on the main axis of road communication and with a distance from the main road) in the study area showed that the two indicators "attraction of class and creative groups" and "general tourism infrastructure" "There are a significant difference between the two groups of studid rural.

  Keywords: Rural-Urban Linkage, Rural Economy, Rural Second HomeTourism, Hesar Valiasr district
 • Afshin Yeganeh *, Azar Bokaie, Yaser Razmjo Pages 103-122

  The creation and expansion of rural settlements is influenced by various factors, these factors are divided into two categories of natural and human factors, whose impact on the construction and pattern of these settlements is undeniable. Changes in the pattern and architectural style of rural housing have occurred in many different ways. The present study has examined all the factors affecting the rural housing model in Khalkhal county. The main purpose of this study is to investigate the role of natural and human factors in the rural housing model and determine the degree of correlation between these factors and rural housing. The research method in this study is applied in terms of purpose and descriptive -analytical in terms of method. In the first part, the results of studies show that natural factors have played a very effective role in the pattern of rural housing in this region. Therefore, the role of factors such as water resources, climate and, most importantly, the specific topography of the region have played a more colorful role than other environmental factors. In the second part, the effects of human factors in rural areas on the rural housing model are examined. The statistical population of the study is 5 villages of Khalkhal city with a population of 10,650 people in the form of 1940 households. The sample size is 320 rural households, which were interviewed by random sampling. For data analysis, Pearson and Spearman and multivariate regression methods were used using SPSS software. The results show that there is a significant and relatively strong relationship with a coefficient of 0.675 between human factors and the rural housing model in the study area, so that the socio -cultural index explains about 58.8% of the housing model .

  Keywords: Rural housing, housing model, natural factors, human factors, Khalkhal county
 • Seyed Eskandar -Seidaei, Hojat ollah Sadeghi *, Farhad Javan Pages 123-142

  Security is one of the important indicators for the development of the tourism industry. This index can affect various variables, the most important of which is the length of stay of tourists. The length of stay of tourists plays an essential role in the economic and social development of tourist areas. The purpose of this study is to investigate the role and effects of security indicators from different aspects on the length of stay of tourists in Chaharmahal and Bakhtiari province. The research method was descriptive -analytical and based on data collection through a survey method using a questionnaire. The validity of the questionnaire was performed and the reliability was confirmed with Cronbach's alpha greater than 0.70. The statistical population of the study consisted of tourists in six areas, including the city of Chelgard and the villages of Dimeh, Sheikh Alikhan, Sar Aghasid, Benovastaki and Qaleh Tabarak, but no statistics were available on their number. The sample size of 250 tourists was determined. The result showed that 17 factors affect the length of stay of tourists at a significant level less than 0.05. The most influential factor is related to the price and cost of services with an average of 3.99 and then the factor of accommodation with an average of 3.89. The results of one -sample t -test showed that the three indicators of socio -cultural security, economic security and security indicators of tourist resorts, at a level of less than 0.05, affect the length of stay of tourists. Also, the regression result indicates the effect of 32% economic security index, 25% social and cultural security index and 21% security of tourist accommodation index on the variable of tourists' stay. Assessing the status of the security component in tourist areas with a significance level of less than 0.05 and an average of 3.29 confirms that the status of the security component is moderate .

  Keywords: Security, Length of stay, Tourist, Chaharmahal andBakhtiari province
 • Esmaeil Kadivar khah chomachaei, Nasrollah Molaee Hashjin *, Parviz Rezaei Pages 143-162

  The current research is applied in terms of purpose and descriptive -analytical in terms of nature, and seeks to examine economic development with an emphasis on essential infrastructures with a focus on the strategy of geographic engineering of space in the villages of Shaft county. In order to analyze the data, Shannon's weighting models and fit page extraction, FARAS, and SPSS software were used. The results of Spearman's correlation test and Shannon's model showed that there is a direct relationship between the development of the rural economy and the necessary infrastructure in all the villages of the study area, with the exception of a number of villages that do not conform to the behavior of the presented models. However, in the examination of exceptional cases, some important points were noticed and it can be considered as a deficiency caused by ignoring the geographical role of regions in rural development planning at the rural scale within the scope of the study. Also, the results of the Aras Fazi model showed, respectively: development of public sector investment in the city with a weight of 0.519, increase in labor supply with a weight of 0.422, improvement of satisfaction with income with a weight of 0.400, improvement of satisfaction A job with a value of 0.384, improving the hope for the future of a job in the village with a value of 0.344, increasing savings with a value of 0.323, creating new markets for the sale of domestic products with a value of 0.312, improving health As a result of work with a weight value of 0.313, the development of private sector investment in the city with a value of 0.310, they have assigned the highest and the lowest level of influence from infrastructure.

  Keywords: Economic development, Iinfrastructures, Strategy, Geographic engineeringstrategy, Shaft County
 • Sirous Nabiuni, Davoud Hassanabadib *, Abdolreza Faraji rad Pages 163-183

  The creation and expansion of rural settlements is influenced by various factors, these factors are divided into two categories of natural and human factors, whose impact on the construction and pattern of these settlements is undeniable. Changes in the pattern and architectural style of rural housing have occurred in many different ways. The present study has examined all the factors affecting the rural housing model in Khalkhal county. The main purpose of this study is to investigate the role of natural and human factors in the rural housing model and determine the degree of correlation between these factors and rural housing. The research method in this study is applied in terms of purpose and descriptive -analytical in terms of method. In the first part, the results of studies show that natural factors have played a very effective role in the pattern of rural housing in this region. Therefore, the role of factors such as water resources, climate and, most importantly, the specific topography of the region have played a more colorful role than other environmental factors. In the second part, the effects of human factors in rural areas on the rural housing model are examined. The statistical population of the study is 5 villages of Khalkhal city with a population of 10,650 people in the form of 1940 households. The sample size is 320 rural households, which were interviewed by random sampling. For data analysis, Pearson and Spearman and multivariate regression methods were used using SPSS software. The results show that there is a significant and relatively strong relationship with a coefficient of 0.675 between human factors and the rural housing model in the study area, so that the socio -cultural index explains about 58.8% of the housing model .

  Keywords: Climate changes, Precipitation, Temperature, Security, Kurdistan province
 • Mehdi Mohammadzadeh Moghadam, Mohammad Motamedi*, Ezzatollah Mafi Pages 185-203

  Cities are often placing of high population density and man -made phenomena. For this reason, if there is no preparation to deal with the crisis, the probability of human and financial losses is high. Among the topics of urban planning and its relationship with crisis management, one of the important and worthy topics is the topic of riskiness of the urban system. The present study was compiled with the aim of investigating the causal model of the effective components in crisis management in urban areas. The method used in this research is practical in terms of purpose and analytical in terms of descriptive method. The statistical population of this research was made up of experts and professors of geography, urban planning, urban and regional planning in Shirvan city. Experts were selected by the snowball method and the considered sample size to complete the questionnaire of 25 university professors and experts in the research field. The tool of data collection was a questionnaire based on fuzzy dimetal, since the questionnaire used was prepared based on the criteria identified in the background of the research and the views of experts and experts. Among the indicators studied based on the D -R value, the capacity and empowerment index with a value of 1.255 as the most influential index in the pre -crisis stage, during the crisis stage the aid and response index with a value of 1.953, and in the post -crisis stage The government support index with the highest D -R value of 1.932 was identified as the most influential index. In a general conclusion, it can be stated that crisis management in Shirvan city requires a structural and comprehensive perspective, and it is necessary to pay special attention to the components identified in this research when planning in line with the crisis management of the studied city .

  Keywords: Urban crisis Management, Empowerment, Government support, Shirvan city
 • Amir Khanjari Alem, Davood Mahdavi, Davood Sheikhi, Mostafa Taleshi Pages 205-224

  Due to the ecological and economic -social conditions, rural areas face many and diverse issues, poverty and deprivation being the most important of them. Entrepreneurship can play an effective role in improving the economic and living conditions of villages by creating new employment opportunities; It is very important to measure the entrepreneurship status of the villagers and try to improve it in the process of rural development by identifying the progressive factors. The current research was conducted to identify the progressive affecting the future state of rural entrepreneurship development in Al -Shatar city and how these progressive affect each other. In terms of its nature, this research is based on the method of future research, analytical and exploratory science and based on the practical goal, which in two stages determines the key indicators through the Delphi method and identifies the progressive based on the opinion of executive and academic elites specialized in the field of entrepreneurship using MicMac software was based on the method of cross -effects analysis. The findings showed that the system is unstable and most of the factors are scattered around the diagonal axis of the scattering plane. Among the 24 factors considered, according to the high score of influence and direct influence of 14 factors as the output of Mik Mak, they are effective in the future development of rural entrepreneurship of the city. The results showed that of the 14 progressive factors, the factors of access to the appropriate market for supplying local and indigenous products to consumers, the creation and development of local institutions and organizations related to entrepreneurship, investment in educational, promotion and information services, access to bank credits and Government facilities are more influential. The findings of the research state that paying enough attention to the influential factors, prioritizing and considering their relationships with each other is the reason for the favorable and model -oriented development of rural entrepreneurship in Al -ashatar city.

  Keywords: Propellers, rural entrepreneurship, rural development, Al-Shatar city
 • Nima Farid Mojtaheid *, Samaneh Negah, Hossien Abed Pages 270-290

  The Manjil wind is one of the Iran atmospheric phenomena that is blowing in the southwestern of the Caspian Sea and northern region of the Iran plateau. Daily regime with the specified direction and high intensity of Manjil wind cause to the first windy farm is foremed in this region. In this study the reanalysis data of NCEP/NCAR were used to identify synoptic weather systems during the period 2010 -1980. At first, the pressure gradient between northern and southern Alborz were obtained and were compared with observation data of Manjil wind intensity then synoptic patterns of wind were obtained during different months. In synoptic scale, long -term mean of sea level pressure indicate Siberian high pressure system in the cold months and the AZORZ high pressure system from the West Europe to the southern coastal of the Caspian Sea in the warm months lead to the formation of the North flows along Sefid Rood valley. In the warm season, meriditional extension of Pakistan monsoon low -pressure and Saudi Arabian thermal low - pressure toward the Iran plateau cause to increasing the pressure gradient and wind speed. long -term pressure variation for hours of maximum wind speed (12UTC) and minimum wind speed (00UTC), indicate radiation and thermal conditions are very important factors on both sides of the Alborz mountains, especially during the hours of the on the wind formation mechanism. The narrowing of the Sefidroud valley as a secondary force is the main cause of channelization and increasing of the Manjil wind velocity

  Keywords: Azores high pressure, Iran thermal low Pressure system, Gap wind, The Manjil wind