فهرست مطالب

زمین شناسی ایران - پیاپی 66 (تابستان 1402)
 • پیاپی 66 (تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/07/03
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عزیزالله تاج ور*، محمدمهدی خطیب، محمدحسین زرین کوب صفحات 1-21

  ویژگی های هندسی و جنبشی عناصر ساختاری مکران شمالی در پنج برش ساختاری اندازه گیری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پس از آن به کمک برش های ترازمند، موازنه کردن برش ها و بازگرداندن ساختارها به حالت قبل از دگرشکلی، میزان کوتاه شدگی در بخش های مختلف گستره تعیین شده است. گسل های راندگی بشاگرد، درانار، آب نما، کوه بهارک و ورناچ با روند WNW-ESE و شیب بین 20 تا 35 درجه به سمت NNE، کنترل کننده های اصلی دگرشکلی در این پهنه بوده و عامل اصلی کوتاه شدگی هستند. موقعیت محور اصلی تنش به دست آمده بر اساس هندسه ی این گسل های راندگی برابر با N209/09 انطباق بسیار نزدیکی با محور فشردگی پدیدآورنده ی چین های پهنه داشته و نمایانگر آن است این ساختارها در نتیجه رژیم زمین ساختی یکسانی شکل گرفته اند. تفاوت میزان کوتاه شدگی در بخش های مختلف افیولیت ملانژ شمال مکران نیز ارتباط مستقیمی با عملکرد گسل های راندگی دارد. به گونه ای که در بخش های غربی پهنه و در برش های ساختاری A-A´، ´ B-B و´C-C با توجه به عملکرد گسل های راندگی ، میزان کوتاه شدگی به ترتیب برابر 66/22، 85/22 و 32/14 درصد است. در بخش های شرقی به سبب نبود گسل های راندگی و حضور بیشتر گسل های امتدادلغز، در برش هایD-D´ و E-E´میزان کوتاه شدگی به ترتیب به 52/4 و 67/6 درصد کاهش یافته است. ترازمند کردن برش های ساختاری و بازگرداندن ساختارها به مرحله های قبل از دگرشکلی نمایانگر پهنای باریک حوضه اقیانوسی اولیه در شمال مکران است.

  کلیدواژگان: افیولیت ملانژ شمال مکران، برش های ترازمند، کوتاه شدگی، گسل های راندگی
 • جواد سعادت نژاد صفحات 23-40

  توالی های سنگی حاوی ماکروفسیل های گیاهی به سن نورین در ناحیه البرز مربوط به دو واحد چینه شناسی لله بند و شهمیرزاد، در ناحیه کپه داغ مربوط به سازند میان کوهی و در ایران مرکزی مربوط به پاره سازند قدیر در ناحیه طبس و بخش دهرود در ناحیه کرمان می باشند. به طورکلی تنوع و پوشش گیاهی در طی زمان نورین کمتر از رتین به ویژه ژوراسیک (گروه شمشک) است و بیشترین تنوع پوشش گیاهی زمان نورین در حوضه البرز مربوط به شاخه پتریدوسپرموفیت ها (سرخس های دانه دار) و در حوضه ایران مرکزی مربوط به شاخه پتریدوفیت ها (سرخس ها) است و نشان دهنده رطوبت بالاتر زمان مذکور در حوضه ایران مرکزی و خشک تر بودن آب و هوای حاکم در حوضه البرز می باشد. بیشترین تنوع پوشش گیاهی در توالی های سنگی نورین در سراسر ایران مربوط به شاخه پتریدوسپرموفیت ها و کم ترین تنوع مربوط به ژینکوفیت ها است به طوری که به ترتیب 32 درصد (یک سوم پوشش گیاهی) و 5/6 درصد از کل پوشش گیاهی را شامل می شوند. نواحی پوشیده از گیاهان در سراسر البرز در طی زمان نورین مرتبط با یکدیگر است و جدایش وسیعی بین آن ها وجود نداشته است. مجموعه ماکروفسیل های گیاهی در هر دو حوضه البرز و ایران مرکزی موید آب و هوایی به نسبت مرطوب نیمه گرمسیری تا گرمسیری برای زمان نورین ولی با رطوبت کمتری در قیاس با زمان رتین می باشند. همچنین پوشش گیاهی زمان نورین در البرز کم تراکم تر و پراکنده تر از ایران مرکزی در طی زمان نورین است.

  کلیدواژگان: آب و هوای دیرینه، ایران، پوشش گیاهی دیرینه، نورین
 • اکبر حیدری*، میلاد فرجی، نرگس شکری صفحات 41-55

  توالی های کربناته سازند آسماری همراه با نهشته هایی از ماسه سنگ در اغلب نواحی حوضه رسوبی زاگرس از جمله ناحیه اهواز در بازه زمانی الیگو - میوسن ته نشین شده اند. در این مطالعه اثرات محیط های رسوب گذاری و پس از رسوب گذاری بر کیفیت مخزنی زون A7 سازند آسماری در چاه شماره 4 میدان نفتی اهواز مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعه توالی های سازند آسماری در این برش منجر به شناسایی تعداد 11 رخساره کربناته، یک رخساره تبخیری، یک رخساره آمیخته کربناته - آواری و یک رخساره سیلیسی آواری شد. محیط های رسوبی پهنه جزر و مدی، لاگونی، ریف مرجانی و دریای باز برای ته نشینی رخساره های شناسایی شده معرفی شده است. با توجه به عدم وجود تغییرات ناگهانی، به نظر می رسد نهشته های مورد مطالعه در یک پلتفرم کربناته نوع رمپ ته نشین شده اند که تحت اثر ورود رسوبات سیلیسی-آواری از سیستم های رودخانه ای زاگرس بوده است. همچنین از فرآیندهای دیاژنتیکی که توالی های مورد بررسی را تحت تاثیر قرار داده اند می توان به میکرایتی شدن، سیمانی شدن، نیومورفیسم افزایشی، تراکم فیزیکی و شیمیایی، انحلال، شکستگی و پرشدگی، دولومیتی شدن و انیدریتی شدن اشاره نمود که در محیط های پسارسوبی دریایی، متیوریک و تدفینی رخ داده اند. بسیاری از شکستگی ها توسط مواد نفتی پر شده اند که این نشان دهنده این موضوع است که شکستگی ها در کنار دولومیتی شدن، تراکم شیمیایی و روزنه های فنسترال از مهم ترین عارضه های پسارسوبی جهت افزایش کیفیت مخزن هستند. درحالی که سیمانی شدن و انیدریتی شدن با بستن فضاها در کاهش کیفیت مخزن اثرگذار بوده اند.

  کلیدواژگان: چینه نگاری سکانسی، دیاژنز، سازند آسماری، رخساره رسوبی، محیط رسوبی، مخزن
 • شیرین شهابی، هادی شفائی مقدم*، قاسم قربانی صفحات 57-66

  گابروهای مورد مطالعه کمپلکس قوشچی در شمال ارومیه و در شمال غرب پهنه ایران مرکزی واقع شده اند. این سنگ ها به داخل پی سنگ کادومین نفوذ کرده و خود توسط دایک های تاخیری دیابازی، گرانیتی و آپلیتی قطع شده اند. کانی های اصلی تشکیل دهنده گابروها شامل کلینوپیروکسن و پلاژیوکلاز می باشند. این گابروها دارای نسبت 87Sr/86Sr به نسبت پایین (703280/0 تا 704343/0) می باشند. ویژگی های ایزوتوپی در این سنگ ها، نشان دهنده وقوع ماگماتیسم مرتبط با کشش درون صفحه ای و منشا گرفتن آن ها از یک گوشته غنی شده می باشد. حداقل سن به دست آمده برای گابروها بر اساس سن سنجی 40Ar-39Ar، 68/55±1/316 میلیون سال (کربونیفر) و تقریبا هم زمان با مراحل اولیه بازشدگی نیوتتیس می باشد. شاید گابروهای قوشچی از منشا گوشته ای با ترکیب اسپینل-گارنت لرزولیتی مشتق شده و در ناحیه منشا از حدود 5 درصد ذوب بخشی به وجود آمده اند.

  کلیدواژگان: گابروهای قوشچی، سن سنجی 40Ar-39Ar، ماگماتیسم درون صفحه ای
 • احمد عباس نژاد*، احمد خیاط زاده، حجت الله رنجبر، حمید احمدی پور، بهنام عباس نژاد صفحات 67-80

  استراتوولکان سبلان یکی از آتشفشان های نیمه فعال ایران است و احتمال فوران آن در آینده منتفی نیست، زیرا که دارای چشمه های آبگرم فراوان و مورفولوژی سرپا (با فرسایش کم) است و از آخرین فوران آن، در مقیاس زمین شناسی، زمان اندکی طی شده است. براساس رژیم فوران این نوع آتشفشان ها، و نیز، فوران های قبلی حاصل از مطالعات زمین شناسی ، فوران احتمالی این آتشفشان می تواند با تهدیدهای خاکستر (تفرا)، گدازه، پیروکلاستیک های جریانی و لاهار همراه باشد. شدت فوران احتمالی آن در مقیاس VEI در حد سه تا پنج پیش بینی می شود. درصورتی که این آتشفشان نشانه های شروع فوران را بروز دهد باید براساس نقشه های پهنه بندی مربوط به خطرهایی که می تواند ایجاد کند اقدامات اضطراری صورت گیرد. بنابراین، تهیه این نقشه ها برای اقدامات اضطراری ضروری است. در این مطالعه، از مدل ارتفاعی رقومی آتشفشان، تصاویر ماهواره ای و نرم افزارهای Arc GIS، ENVI و VORIS و داده های جوی پایگاه NCEP/NCAR استفاده شد. برای تهیه نقشه خطر پیروکلاستیک های جریانی از مدل مالین و شریدان (Malin and Sheridan, 1982) استفاده شد. در تهیه نقشه گسترش و موقعیت جریان های گدازه مدل شبیه سازی جریان گدازه مورد استفاده قرار گرفت، و بالاخره، برای تعیین مسیرهای احتمالی و موقعیت جریان های لاهاری از تلفیق مدل ارتفاعی رقومی آتشفشان و تصویرهای ماهواره ای موزاییک شده، آبراهه های اصلی شناسایی و بافرگذاری شدند. براساس این مطالعه، خاکستر آتشفشان به سمت شرق حرکت کرده و شهر اردبیل و آبادی های دیگری را مورد تهدید قرار خواهد داد. لاهارهای آن هم کاربری های متعددی در اطراف مخروط را تهدید می کنند و امکان ورود به شهرهای مشکین شهر و اردبیل را هم دارند. جریان های گدازه اکثر جان پناه ها، تاسیسات استفاده از آبگرم و پیست اسکی آلوارس را تهدید خواهند کرد. همچنین، مشکین شهر، روستای موییل، پیست های اسکی و جان پناه ها در معرض پیروکلاستیک های جریانی (ابر سوزان) هم قرار خواهند داشت.

  کلیدواژگان: آتشفشان سبلان، خطر لاهار، خطر گدازه، خطر ابر سوزان، خطر خاکستر آتشفشان
 • حامد زندمقدم*، حمید طاهری نیا، حمید احمدی پور صفحات 81-91

  نهشته های پلیوسن -کواترنری دشت جنوبی رفسنجان (غرب استان کرمان)، دارای انواع کانی های مس از نوع رسوبی است و از ارزش سنگ های کلکسیونی و گوهرسنگ برخوردار هستند. مهم ترین کانی های مس شناسایی شده شامل مالاکیت، آزوریت، آتاکامیت و پاراتاکامیت هستند. کانی زایی مس در این توالی به سه صورت سیمان (در کنگلومراها)، نودول (در ماسه سنگ ها و گلسنگ های توفی) و لامیناسیون های موازی تا مورب متناوب با کلسیت (تراورتن ها) مشاهده می شوند. دو گروه اول صرفا جنبه تزیینی و کلکسیونی داشته اما گروه سوم از قابلیت تراش مناسبی برای جواهرسازی برخوردار است؛ بنابراین به عنوان گوهرسنگ معرفی می شود. شستشوی مس از کانسارهای پورفیری مس ناحیه بالادست (ارتفاعات مربوط به کمربند دهج - ساردوییه) و به دنبال آن غنی شدن و رسوب گذاری مس در نهشته های جوان پایین دست، محتمل ترین مدل تشکیل کانی های مس دار در نهشته های مورد مطالعه محسوب می شود و به عنوان کانسارهای مس نوع اگزوتیک معرفی می شوند.

  کلیدواژگان: کانی زایی مس، گوهر سنگ، نهشته های پلیوسن - کواترنری، دشت جنوبی رفسنجان
|
 • Khatib, Zarrinkoub., Tajvar* Pages 1-21

  The geometrical and kinematic characteristics of structural elements of north Makran have been measured and analyzed in five structural sections. Then, by using of balance cross sections and restoring the structures to their original state, the amount of shortening was determined in different parts of the area. The Bashagard, Dranar, Abenma, Koh Bahark and Vernach thrust faults with a WNW-ESE trend and 20 to 35 degrees dip towards the NNE are the main deformation controllers in this region and are the main cause of shortening. The excellent fit between N209/09 principal stress axis calculated based on the geometry of thrust faults and compression axis that formed folds, indicates that these structures were formed as a result of the same tectonic regime. The difference in the amount of shortening in different parts of the north Makran ophiolite mélange is also directly related to the thrust faults. So that, in western part of north Makran, thrust faults caused shortening amount 22.66, 22.85 and 14.32% in structural sections A-A', B-B' and C-C' respectively,. In the eastern parts, due to the lack of thrust faults and the presence of more strike-slip faults, the amount of shortening has decreased to 4.52% and 6.67%, respectively, in the sections D-D' and E-E'. Balanced cross sections and restoring the structures to the pre-deformation stages represent the narrow width of the early oceanic basin in the north of Makran.

  Keywords: North Makran ophiolite mélange, Balance cross section, Shortening, Thrust faults
 • Saadatnejad Pages 23-40

  Rock beds containing plant macrofossils of Norian in Alborz region belong to two stratigraphic units of Lalehband and Shahmirzad. The same beds in Kopeh-Dagh area belong to Mian-Kuhi Formation and in Central Iran belong to Qadir submember in Tabas region and Dehroud member in Kerman region. In general, plant diversity and vegetative cover during the Norian stage is less than Rhaetian especially Jurassic (Shemshak group) and the highest plant diversity of Norian in the Alborz basin is related to the phyllum of Pteridospermophytes (seed ferns) and in the Central Iran basin is related to the phyllum of Pteridophyta (ferns) indicating the higher humidity of the mentioned time in Central Iran basin and the drier climate in Alborz basin. The highest diversity of vegetation in Norian sediments throughout Iran belongs to the seed ferns (Pteridospermophyta) and the lowest diversity belongs to Ginkgophytes so that they comprise 32% (one third of the vegetation) and 6.5% of the total vegetation, respectively. Plant-covered areas throughout Alborz were interconnected during the Norian period and there was no extensive separation between them. The plant macrofossils assemblage in both Alborz and Central Iran basins confirms the relatively humid subtropical to tropical climate for the Norian but less humidity compared to the Rhaetian. Also, the vegetation of Norian in Alborz was less dense and scattered than Central Iran during Norian.

  Keywords: Iran, Norian, Paleoclimate, Paleoflora
 • Heidari, Farji, Shokri Pages 41-55

  The carbonate interval of the Asmari formation along with sandstone deposits were deposited in most areas of the Zagros sedimentary Basin, including the Ahvaz area, in Oligo-Miocene. In this study, the effects of depositional and post-depositional environments on the reservoir quality of zone A7 of the Asmari Formation in well No. 4 in Ahvaz oil field were studied. The study of the sequences of the Asmari Formation in this section led to the identification of 11 carbonate facies, one evaporite facies, one mixed carbonate-siliciclastic facies, and one siliciclastic facies. Sedimentary environments of tidal zone, lagoon, coral reef and open sea were introduced for the depositional environment of identified facies. Due to the absence of sudden changes, it seems that the studied deposits were deposited in a ramp-type carbonate platform that was influenced by siliciclastic sediments from the Zagros river systems. The immature sedimentary texture of the sandstone facies indicates the proximity of the origin of the quartz sources to the carbonate basin. Among the diagenetic processes that have affected the examined sequences, the following processes can be mentioned: micritization, cementation, neomorphism, physical and chemical compaction, dissolution, fracture development and filling, dolomitization, and anhydritization. These diagenetic processes occurred in post-depositional marine, meteoric and burial diagenetic environments. Many fractures were filled with petroleum, which indicates that fractures, along with dolomitization, chemical compaction, and fenestral pores, are among the most important post-sedimentation complications to increase reservoir quality. While cementation and anhydritization resulted in reducing the reservoir quality by closing the pore spaces .

  Keywords: Sequence Stratigraphy, Diagenesis, Asmari formation, Sedimentary facies, Sedimentary environment, Reservoir
 • Shahabi, Ghorbani, Shafaii Moghadam * Pages 57-66

  The studied Ghoshchi complex gabbros are located in the north of Uromiyeh city and NW of Central Iran structural zone. These rocks are intruded into the Cadomian basement, and late diabasic, granitic and aplitic dikes crosscut these gabbros. Clinopyroxene and plagioclase are the main minerals of the gabbros. These rocks are characterized by relatively low 87Sr/86Sr (0.703280-0.704343) ratios. Their isotopic signatures indicate a within plate environment for the formation of gabbros and derivation from an enriched mantle source. 40Ar-39Ar dating shows 316.55±1.68 Ma (Carboniferous period) as minimum age and are related to almost early phases of Neotethys opening. The Ghoshchi gabbros are originated more likely from a spinel-garnet lherzolitic mantle source with about 5% partial melting.

  Keywords: Ghoshchi gabbros, 40Ar-39Ar dating, Within-plate- magmatism
 • Khaiatzadeh, Ranjbar, Ahmadipour, Abbasnejad * Pages 67-80

  Sabalan is one of dormant stratovolcanoes of Iran with likely eruption, because there are many thermal springs around it. It has a slightly- eroded cone and, geologically, a short time has passed from its last eruption. According to eruption regime of such volcanoes, as well as its former activities, Sabalan volcanic eruptions may happen along with such hazards as tephra, lava, pyroclastic flows and lahars. Its eruption intensity on VEI scale is anticipated to be 3 to 5. Whenever this volcano shows awakening evidence, it would be necessary to take appropriate actions according to hazard zoning maps which are the subject of this study. That is, these maps are necessary for taking emergency actions. In this study, digital elevation data (DEM); satellite pictures; Arc GIS, ENVI and VORIS softwares; as well as atmospheric data of NCEP/NCAR center were used. For construction of pyroclastic density current spreads, the Malin and Sheridan (1982) model was employed. For preparation of lava flow hazard map, simulation model was used, and for preparation of lahar hazard zones, major valleys on the cone and its surroundings were identified and buffered using DEM and satellite data. According to this study, volcanic ashes will move eastward and threat Ardabil city and several nearby villages. Lahars would threaten many surrounding land uses and probably Meshkinshahr and Ardabil cities. Lava flows would damage many mountaineering shelters and ski facilities of Alvares. Additionally, Meshkinshahr, Moil, ski resorts as well as many shelters are at the threat of nuee ardentes.

  Keywords: Sabalan, Lahar hazard, Lava hazard, Nuee ardente hazard, Tephra hazard
 • Zand-Moghadam*, Taheri Nia, Ahmadipour Pages 81-91

  The Pliocene-Quaternary sediments of the southern plain of Rafsanjan (west of Kerman province), have a variety of sedimentary copper minerals which can be used as gemstones and suitable for minerals/rocks colledctioners. The most important copper identified minerals include malachite, azurite, atacamite and paratacamite. Copper mineralization in this sequence is observed in three forms: cement (in conglomerates), nodules (in sandstones and tuffaceous mudstones), and alternating parallel to cross-laminations with calcite (travertines). The first two groups have only a decorative value, but the third group has the potential for jewelry making and is therefore presented as a gemstone. The leaching of copper from porphyry copper deposits in the upstream area (related to the Dehj-Sardouyeh belt) followed by the enrichment and deposition of copper in the young deposits downstream is considered the most probable model for the copper mineralization in the studied deposits. These deposits are called as exotic copper deposits.

  Keywords: Copper mineralization, Gemstone, Pliocene-Quaternary deposits, Southern plain of Rafsanjan