فهرست مطالب

پژوهش های به زراعی - سال چهاردهم شماره 1 (بهار 1401)

نشریه پژوهش های به زراعی
سال چهاردهم شماره 1 (بهار 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/08/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی خورگامی*، مریم جایدری صفحات 1-18

  به منظور بررسی اثر پرایمینگ و محلول پاشی محلول سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی، عملکرد و برخی خصوصیات مورفولوژیکی ارقام مختلف گندم دیم، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 97-1396 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی سراب چنگایی شهرستان خرم آباد اجرا شد. کاربرد سالیسیلیک اسید در چهار سطح محلول پاشی با آب مقطر (شاهد)، محلول پاشی سالیسیلیک اسید با غلظت 1 میلی مولار، پرایمینگ سالیسیلیک اسید با غلظت 1/5 میلی مولار و محلول پاشی سالیسیلیک اسید با غلظت 2 میلی مولار و رقم گندم دیم در سه سطح (قابوس، کریم و کوهدشت) به عنوان تیمار آزمایش در نظر گرفته شد. اثر ساده رقم و محلول سالیسیلیک اسید بر عملکرد و بیشتر صفات مورد بررسی معنی دار بودند. بر اساس نتایج به دست آمده، رقم قابوس با 3974/6 کیلوگرم در هکتار دارای بیشترین عملکرد دانه در بین ارقام مورد بررسی بود. بر اساس نتایج حاصل، بهترین تیمار برای پرایم نمودن بذور استفاده از 1/5 میلی مولار سالیسیلیک اسید بود که تاثیر معنی داری بر درصد و سرعت جوانه زنی داشت. پرایمینگ و محلول پاشی برگی 1/5 میلی مولار سالیسیلیک اسید سبب افزایش معنی دار عملکرد دانه در مقایسه با تیمار شاهد گردید ، به طوری که عملکرد دانه تحت تاثیر پرایمینگ برگی 1/5 میلی مولار سالیسیلیک اسید نسبت به تیمار شاهد 10/3 درصد افزایش یافت. بررسی های انجام شده در خصوص تیمار پرایمینگ و محلول پاشی برگی دو میلی مولار سالیسیلیک اسید نشان داد که درصد و سرعت جوانه زنی بذر و عملکرد و اجزای عملکرد در مقایسه با تیمار شاهد افزایش می یابد. با توجه به تاثیر مثبت رقم قابوس و پرایمینگ برگی 1/5 میلی مولار سالیسیلیک اسید در بهبود عملکرد دانه گندم، می توان استفاده از پرایمینگ برگی 1/5 میلی مولار سالیسیلیک اسید را برای گندم دیم رقم قابوس در شرایط آب و هوایی خرم آباد پیشنهاد داد.

  کلیدواژگان: پرایمینگ، رقم، سالیسیلیک اسید، گندم دیم
 • یوسف ارشد، مهدی زهراوی*، علی سلطانی صفحات 19-36

  به منظور شناسایی منابع ژنتیکی متحمل به خشکی در گندم و بررسی تغییرات صفات مرتبط با این ویژگی، تعداد 512 نمونه ژنتیکی از کلکسیون گندم بانک ژن گیاهی ملی ایران به همراه ارقام متحمل به خشکی کویر، روشن و ماهوتی در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد در قالب دو طرح آگمنت جداگانه (آبیاری نرمال و تنش خشکی) مورد بررسی قرار گرفتند. تنش خشکی  با انجام یک دوره آبیاری بعد از کاشت و یک دور آبیاری در مرحله پر شدن دانه اعمال گردید. در مجموع تعداد 66 نمونه ژنتیکی بقاء یافتند و ارزیابی صفات زارعی مطابق با توصیف نامه بین المللی در مورد آنها انجام گرفت. نتایج حاکی از کاهش مقادیر تمام صفات مورد ارزیابی در شرایط تنش خشکی بود که بیشترین کاهش به صفات وزن دانه پنج سنبله (57/34 درصد) و تعداد پنجه بارور (48/59 درصد) تعلق داشت. تعداد زیادی از نمونه های ژنتیکی دارای صفات برتر نسبت به ارقام شاهد در شرایط نرمال و تنش خشکی شناسایی شد. در تجزیه به مولفه های اصلی در شرایط تنش خشکی، پنج مولفه اصلی اول در مجموع 73/84 درصد از تغییرات داده ها را دربر داشتند و براساس خصوصیات هر مولفه، نمونه های ژنتیکی برتر متمایز شدند. نمونه های ژنتیکی مورد مطالعه با استفاده از تجزیه خوشه ای به چهار گروه با ویژگی های متفاوت تفکیک شدند. نتایج تحقیق حاضر گویای تنوع وسیعی در ژرم پلاسم مورد ارزیابی بود و از نمونه های ژنتیکی برتر شناسایی شده می توان در برنامه های اصلاحی آتی جهت بهبود تحمل به تنش خشکی در گندم بهره برداری نمود.

  کلیدواژگان: بانک ژن، تحمل، تنش خشکی، توده، ژرم پلاس
 • علیرضا سبحانی*، سید علیرضا رضوی، حسن حمیدی، حمید تجلی صفحات 37-56

  به منظور بررسی اثرات تنش کم ‏آبی و مقادیر کود پتاسیم بر خصوصیات زراعی سیب‏ زمینی رقم آیولا در شرایط آبیاری بارانی آزمایشی در سال 95-1394 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی (مشهد)، به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. به منظور اعمال تنش کم آبی به عنوان عامل اصلی، در فواصل 0/75، 3/75، 6/75، 9/75 و 12/75 متر از خط لوله آبیاری میزان آب دریافتی اندازه ‏گیری شد و به ترتیب تحت عنوان تیمار بدون تنش، تنش بسیار ملایم، تنش ملایم، تنش شدید و تنش بسیار شدید بررسی گردید. تیمار پتاسیم به موازات خطوط لوله آبیاری در 4 سطح 0، 90، 180 و 270 کیلوگرم در هکتار اکسید پتاسیم به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. صفات مورد مطالعه عملکرد غده، درصد غده های ریز، متوسط و درشت، تعداد غده در بوته، متوسط وزن غده، ارتفاع بوته و تعداد ساقه در بوته بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین سطوح مختلف تنش کم آبی از نظر کلیه صفات مورد مطالعه اختلاف معنی داری وجود داشت. بین سطوح مختلف تغذیه پتاسیم نیز از نظر کلیه صفات مورد مطالعه به استثنای درصد غده های ریز و متوسط و تعداد ساقه در بوته اختلاف معنی داری مشاهده گردید. با افزایش تنش کم آبی عملکرد غده، تعداد غده در بوته و متوسط وزن غده به طور معنی داری کاهش یافت. به طوری که در سطوح بالای تنش کم ‏آبی (تنش بسیار شدید)، این صفات به ترتیب 92/29، 84/32 و 53/81 درصد نسبت به شاهد (بدون تنش) کاهش یافت. بیشترین عملکرد غده (17/94تن در هکتار)، تعداد غده در بوته (7/94) و متوسط وزن غده (38/73 گرم) با مصرف 270 کیلوگرم در هکتار اکسید پتاسیم حاصل شد. مقایسه میانگین اثرات متقابل نیز نشان داد که بیشترین عملکرد غده در شرایط بدون تنش با مصرف 270 کیلوگرم در هکتار اکسید پتاسیم حاصل شد. کمترین عملکرد غده در شرایط تنش کم آبی بسیار شدید و بدون استفاده از اکسید پتاسیم وجود داشت.

  کلیدواژگان: تنش کم آبی، سیب زمینی، پتاسیم، عملکرد، آبیاری بارانی
 • الهه آزادی، آیدین حمیدی*، شهرام شعاعی، فلورا نظری صفحات 57-84

  به منظور ارزیابی برخی خصوصیات مرتبط با جوانه ز نی بذر و بنیه گیاهچه شش رقم چغندرقند تک جوانه ای با آزمون پیری تسریع شده، پژوهشی به صورت فاکتوریل6×4 (6 رقم و 4 اندازه بذر) با چهار تکرار برپایه طرح کاملا تصادفی در آزمایشگاه تجزیه کیفی بذر موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج در سال1398 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل ارقام توکان (Toucan)، دوروتیا (Doreata)، رستا (Rasta)، تربت (SBSI004)، پارس (SBSI005) و شریف (SBSI006) و اندازه های پهنای بذر2، 3، 3/25 و 3/5 میلی متر بودند. با انجام آزمون جوانه زنی استاندارد پس از پیری تسرع شده بذرها، درصد جوانه زنی نهایی، درصد گیاهچه های عادی، متوسط زمان جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، ضریب یکنواختی جوانه زنی، وزن خشک و طول گیاهچه و شاخص های وزنی و طولی بنیه گیاهچه تعیین شدند. نتایج نشان داد، اثرمتقابل رقم× اندازه بذر برای تمامی خصوصیات اندازه گیری شده معنی دار بود. بالاترین درصد جوانه زنی نهایی و گیاهچه های عادی به بذرهای با اندازه 3/5 میلی متر رقم شریف تعلق داشت.همچنین، بذرهای رقم تربت با اندازه بذر3/5 میلی متر، دارای بیشترین سرعت جوانه زنی و کمترین متوسط زمان جوانه زنی بودند. بذرهای اندازه2 و 3 میلی متر رقم شریف، بالاترین ضریب یکنواختی جوانه زنی را داشتند. بالاترین وزن خشک گیاهچه به بذرهای ارقام رستا و دوروتیا با اندازه3/5 میلی مترتعلق داشت. بذرهای رقم رستابا اندازه 3/5 میلی متر نیز از بیشترین طول گیاهچه برخوردار بودند. بذرهای با اندازه 3/5 میلی متر رقم های پارس، رستا و توکان دارای بالاترین شاخص وزنی بنیه گیاهچه و بیشترین شاخص طولی بنیه گیاهچه در اندازه 3/5 و 3/2 میلی متر رقم تربت و اندازه 3/5 میلی متر رقم شریف مشاهده شد. به طورکلی بذرهای رقم شریف و اندازه بذر3/5 میلی متر از قابلیت جوانه زنی بذر بیشتر و بنیه گیاهچه قوی تری برخوردار بودند.

  کلیدواژگان: ارقام مونوژرم چغندرقند، قابلیت جوانه زنی، بنیه گیاهچه، پیری تسریع شده
 • زهرا صفری، حسین عجم نوروزی*، معصومه یونس آبادی صفحات 85-112

  برای مقایسه کارایی علف کش های مختلف در کنترل علف های هرز باریک برگ مزارع خشکه کاری برنج رقم تیسا با محوریت استفاده از علف کش های پیش رویشی، این تحقیق به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار در سال زراعی 1400 انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل کاربرد علف کش استامپ (3 لیتر در هکتار)، ریفیت (3/25 لیتر در هکتار)، اگزادیارژیل (3250 میلی لیتر)، کانسیل (150 گرم)، کلومازون (1000 سی سی)، تیوبنکارب (6 لیتر)، رونستار (3 لیتر)، پنوکسولام (250 سی سی)، پرول (3 لیتر) و وجین دستی بود. اثر کاربرد علف کش بر تعداد دانه در پانیکول برنج، عملکرد برنج، عملکرد برداشت مستقیم، وزن کل بوته های درو شده برنج، وزن تر شالی، وزن خشک شالی، وزن خشک کاه و کلش، عملکرد کاه و کلش، تعداد علف هرز وزن تر و خشک سوروف، اویارسلام، خرفه،خربزه وحشی، پیچک هفت بندو عروسک پشت پرده در سطح احتمال یک درصد اما بر وزن هزار دانه در سطح احتمال پنج درصد معنی دار بود. نتایج نشان داد که کم ترین تعداد سوروف (1/62)، کم ترین وزن تر سوروف (147/43 گرم) و کم ترین وزن خشک سوروف (33/8 گرم) مربوط به تیمار پنوکسولام و بیش ترین تعداد سوروف (12/47)، بیش ترین وزن تر سوروف (477/27 گرم) و بیش ترین وزن خشک سوروف (110/5 گرم) مربوط به تیمار علف کش ریفیت بود. به طور کلی نتایج نشان داد که جهت کنترل بهتر علف های هرز رایج مزرعه برنج کاربرد علف کش ها بهتر از وجین عمل کرده است.

  کلیدواژگان: برنج، علف کش، خشکه کاری، علف های هرز، عملکرد
 • سید محمد جعفری کلاریجانی، داوود براری تاری*، یوسف نیک نژاد، هرمز فلاح، ابراهیم امیری صفحات 113-136

  مدیریت مناسب کود نیتروژن یکی از چالش های عمده اراضی شالیزاری محسوب می گردد که در صورت مدیریت صحیح در مصرف، هیچ عنصر غذایی دیگر نمی تواند در رقابت با آن سودمندی بالاتری داشته باشد. از این رو، این مطالعه در اراضی شالیزاری در سه منطقه واقع در استان مازندران (منطقه بندپی و دشت بابل) و استان گیلان (منطقه لاهیجان) طی سال های 1396 و 1397 اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. کود نیتروژن شامل مقادیر 50، 90 و 130 کیلوگرم در هکتار به عنوان عامل اول و تقسیط نیتروژن در سطح با مصرف در دو مرحله پایه و ظهور خوشه به عنوان عامل دوم بودند. نتایج نشان داد عملکرد شلتوک در منطقه بندپی و دشت بابل معادل 7/03 و 5/86 درصد بیشتر از منطقه لاهیجان بود. حداکثر عملکرد شلتوک (6995 کیلوگرم در هکتار) با مصرف 130 کیلوگرم نیتروژن در هکتار به دست آمد که در مقایسه با مصرف 50 و 90 کیلوگرم نیتروژن در هکتار (5602 و 6314 کیلوگرم در هکتار) به ترتیب برابر 24/87 و 10/79 درصد افزایش نشان داد که علت اصلی آن نیز افزایش تعداد و درصد خوشه چه پر در خوشه بود. بیشترین عملکرد شلتوک (6455 و 6619 کیلوگرم در هکتار) در سطوح دوم و سوم تقسیط نیتروژن حاصل شد. حداکثر جذب نیتروژن دانه، و شاخص برداشت نیتروژن (43/96 درصد) با مصرف 130 کیلوگرم نیتروژن در هکتار حاصل شد. بیشترین کارایی جذب نیتروژن (7/7 کیلوگرم بر کیلوگرم) با مصرف 50 کیلوگرم نیتروژن در هکتار حاصل شد که در مقایسه با مصرف 90 و 130 کیلوگرم نیتروژن در هکتار معادل 8/15 و 26/02 درصد افزایش یافت. کارایی استفاده از نیتروژن در سطوح دوم و سوم تقسیط معادل 11/46 و 11/34 درصد بیشتر از سطح اول تقسیط نیتروژن بود. کارایی جذب نیتروژن در سطوح دوم و سوم تقسیط معادل 17/72 و 32/29 درصد بالاتر از سطح اول تقسیط بود. بنابراین، مصرف مقادیر بالاتر نیتروژن منجر به افزایش عملکرد کمی شده؛ ولی باعث تلفات بیشتر نیتروژن و همچنین کاهش کارایی استفاده و جذب نیتروژن گردید.

  کلیدواژگان: برنج، بوم نظام شالیزار، بهره وری، کارایی استفاده از نیتروژن
|
 • A Khorgami *, M Jaydari Pages 1-18

  In order to study the effect of priming and foliar application of salicylic acid on germination, yield and some morphological characteristics of different wheat cultivars, an experiment was conducted as factorial based on randomized complete block design with three replications in agricultural research station of Sarab plain in Khorramabad in 2015-16. The application factor of the salicylic acid solution was in four levels (control, foliar application of distilled water, priming and foliar application of salicylic acid with concentration of 1 mm, foliar application of salicylic acid with a concentration of 1.5 mm and foliar application of salicylic acid with a concentration of 2 mm) and the factor of rainfed wheat in three levels (Qaboos, Kareem and Kuhdasht) was the test agents. The simple effect of cultivar and salicylic acid solution on performance and most of the attributes were significant. According to the results, the rate of Qaboos with 3974.6 kg / ha had the highest seed performance among the studied figures. According to the obtained results, the best treatment for priming the seeds was the use of 1.5 mm salicylic acid, which caused significant effect on germination percentage and rate of germination .Priming and leaf foliar application with a concentration of 1.5 mm salicylic acid caused the seed performance to significantly increase in comparison to control treatment, so that seed yield was increased (10.3%) compared to control treatment by priming and leaf foliar application with a concentration of 1.5 mm salicylic acid. The results of priming and foliar application of two mm salicylic acid showed has compensated the reduction caused by priming on germination percentage and germination rate of seeds and increased the performance and performance components compared to the control treatment. Due to the positive effect of Qaboos and priming and foliar application of 1.5 mm salicylic acid in improving wheat grain performance, we can use priming and foliar application of 1.5 mm salicylic acid for rainfed Qaboos wheat in Khorramabad climate.

 • Y Arshad, M Zahravi *, A Soltani Pages 19-36

  In order to identify drought tolerant genetic sources in wheat and investigate the changes of traits related to this characteristic, a number of 512 accessions from the wheat collection of the National Plant Gene Bank of Iran along with the drought tolerant cultivars Kavir, Roshan and Mahooti were investigated in the field of Yazd Agriculture and Natural Resources Research Center in the form of two separate augmented statistical design (normal irrigation and drought stress). Drought stress was applied by limiting times of irrigation, i.e. once after planting and the other during seed filling stage. In total, 66 accessions were survived and the evaluation of agronomic traits was carried out according to the international descriptor. The results showed a decrease in the values ​​of all evaluated traits under drought stress condition, and the greatest decrease was in the traits of five-spike seed weight (57.34 %) and number of fertile tillers (48.59 %). A large number of accessions with superior traits compared to the check cultivars were identified under normal and drought stress conditions. Based on the results of principal component analysis under drought stress, the first five components contained 73.84% of the total changes in data. The superior accessions were distinguished based on the characteristics of each component. The studied accessions were separated into four groups with different characteristics using cluster analysis. The results of the present research showed a wide diversity in the evaluated germplasm and the superior accessions identified can be used in future wheat breeding programs to improve tolerance to drought stress.

 • A Sobhani *, S.A Rzavi, H Hamidi, H Tajali Pages 37-56

  In order to investigate the agronomic characteristics of Potato under water deficit stress conditions using line-source sprinkler irrigation method and potassium fertilizer amounts an experiment was done in Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resource Research Center during 2015-2016 as split plot design based on completely randomized blocks design. Water deficit levels at 0.75m from line-source (control), at 3.75m from line source (very light), at 6.75m from line-source (light), at 9.75m from line-source (severe deficit), at 12.75m from line source (very severe deficit) were considered as main factor and potassium levels included 0, 90, 180, and 270 kg.ha-1 K2O were as subfactor. Studied traits were included, tuber yield, percent of small, medium and big tuber yield, number of tuber per plant, average of tuber weight, plant height and stem number per plant. The results showed that water deficit stress levels had significant effects on total traits and potassium nutrition levels had same effects except percent of small and medium tuber yield and stem number per plant. Higher water deficit levels significantly decreased the tuber yield, tuber number per plant and average of tuber weight that in very severe deficit these traits reduced 92.29, 84.32, and 53.81 percent respectively. The highest tuber yield (17.92 ton.ha-1), tuber number per plant (7.94) and average of tuber weight (38.73 g) resulted in 270 kg.ha-1 K2O. The highest and lowest tuber yields were in control with 270 kg.ha-1 K2O and very severe deficit with 0 kg.ha-1 K2O.

  Keywords: Potassium, Potato, Sprinkler irrigation, Water deficit, Yield
 • E Azadi, A Hamidi *, Sh Shoai, F Nazari Pages 57-84

  In order to evaluation of some related to seed germination and seedling vigor traits of six mono germ sugar beet cultivars by accelerated ageing test, a research was conducted as factorial 4×6 (6 cultivars and 4 seed size) by 4 replications based on completely randomized design in seed quality analysis laboratory of Seed and Plant Certification and Registration Institute (SPCRI) at Karaj during 2019. Experiment treatments were including, Toucan, Dorotea, Rasta, Sharif (006), Pars (005) and Torbat (004) cultivars and seed width sizes, including 2, 3, 3.25 and 3.5 mm. By standard germination test conducting, after seeds accelerated ageing, final germination and normal seedlings percent, germination rate, germination meantime, coefficient of germination uniformity, seedling dry weight and length and seedling weight and length vigour indices determined. Results revealed that cultivar× seed size interaction effect was significant for all measured traits. The most final germination and normal seedlings percent and belonged to Sharifcultivar3.5 mm size seeds. AlsoTorbatcultivar3.5 mm size seeds had the most germination rate and the lowest mean germination time. Sharif cultivar 2 and 3 mm size seeds had highest coefficient of germination uniformity. The highest seedling dry weight belonged to Rasta and Doreata cultivars 3.5 size seeds. Rasta cultivar 3.5 mm size also had the most seedling length. Pars, Rasta and Toucan cultivars 3.5 mm size seeds had the most seedling weight vigour index and the most seedling length vigour index investigated in 3.5 and 3.2 mm size seeds of Torbat cultivar 3.5 mm size seeds. Generally, Sharif cultivar and 3.5 mm size seeds had more germinability and strong vigour.

  Keywords: accelerated ageing, Germinability, Sugar beet, Monogerm cultivars, Seedling vigour
 • Z Safari, H Ajamnourozi *, M Younesabadi Pages 85-112

  For compare the efficiency of different herbicides in controlling narrow-leaved weeds of rice drying fields of Tisa cultivar with the focus on the use of pre-growth herbicides, this study was conducted as a randomized complete block design (RCBD) with 4 replications. Experimental treatments was Stomp herbicide application (3 liters per hectare), Rifit (3.25 liters per hectare), Oxadiargyl (3250 ml), council (150 g), Clomazone (1000 cc), Thiobencarb (6 liters), Ronstar (3 liters), Penoxsulam (250 cc), Pendimethalin (Prowl) (3 liters) and hand weeding (titanium consumed).Effect of herbicide application on number of grainclusters, grain yield, direct harvest yield, total weight of harvested rice plants, fresh weight of paddy, dry weight of paddy, dry weight of straw, straw yield, number of weeds and dry and fresh weigths of Echinochloa crus-galli,Cyperus rotundus, Portulaca, Cucumis melo, Fallopia convolvulus and Physalis alkekengiwere significantat the probability level of 1% but on thousand grain weight the probability level of 1% were significant. The results showed that the lowest number of Echinochloa crus-galli (1.62), the lowest fresh weight of Echinochloa crus-galli (147.43 g) and the lowest dry weight of Echinochloa crus-galli (33.8 g) were related to Penoxsulam treatment and the highest number of Echinochloa crus-galli (12.47), the highest fresh weight of Echinochloa crus-galli (477.27 g) and the highest dry weight of Echinochloa crus-galli (110.5 g) were related to Rifit herbicide treatment. In general, the results showed that in order to better control the common weeds in the rice field, the use of herbicides was better than weeding.

  Keywords: Dry seeding, herbicide, Rice, Weeds, Yield
 • S.M Jafari, D Barai *, Y Niknejad, H Fallah, E Amiri Pages 113-136

  The experiment was conducted to investigate the response of rice crop plant to nitrogen management in in different geographical regions in northern Iran as factorial based on a Randomized Complete Block Design (RCBD) with three replications in Mazandaran province (Band pay Babol and Babol Plain) and Guilan province (Lahijan region) during 2019 and 2020. Three levels of nitrogen fertilizer including 50, 90 and 130 kg N ha-1 from urea sources were used as main plots and three levels of nitrogen splitting in basal applied, initial heading stage and full heading stage were used as sub plots. The findings revealed that grain yield in Lahijan region (6044 kg ha-1) was 6.57% and 5.53% lower than Band pay region and Babul Plain. With increase of 90 and 130 kg N ha-1 compared to 50 kg N ha-1, panicle length, number of panicle per hill, number of spikelet per panicle, filled spikelet percentage, grain nitrogen uptake, protein yield and nitrogen harvest index (0.77% and 2.44%, respectively) were significantly enhanced which resulted in enhance of grain yield (24.87% and 12.71%, respectively). GY with application of 50, 90 and 130 kg N ha-1 was 5602, 6314 and 6995 kg ha-1, respectively. In contrast, nitrogen utilization efficiency (108.21% and 30.37%, respectively) and nitrogen uptake efficiency (26.02% and 16.53%, respectively) were significantly decreased. Therefore, nitrogen management in the paddy field could be an effective approach to enhance performance of rice and nitrogen utilization efficiency is a major objective of future.

  Keywords: Nitrogen utilization efficiency, Paddy field ecosystem, Productivity, Rice