فهرست مطالب

Iranian Journal of Health Psychology
Volume:6 Issue: 1, Winter 2023

 • تاریخ انتشار: 1401/12/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • بررسی رابطه بین استرس، ذهن آگاهی و پرخوری در افراد چاق نقش میانجی اجتناب تجربی
  مهدیه صالحی*، طلیعه اسدالهی صفحه 2
  هدف

  هدف از این مطالعه بررسی نقش میانجی اجتناب تجربی در رابطه بین استرس، ذهن آگاهی و پرخوری در افراد چاق بود.

  روش

  پژوهش حاضر از نوع کمی با روش همبستگی بود. جامعه ی آماری شامل تمام افراد دارای اضافه وزن و چاقی در شهر کرج در سال 1398 بود، که 414 نفر نمونه به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در پژوهش شرکت کردند. داده ها با استفاده از محاسبه ی شاخص توده ی بدنی شرکت کنندگان و پرسشنامه های پذیرش و تعهد (بوند و همکاران،2011)، پرسشنامه استرس هری (2005)، پرسش نامه پنج عاملی ذهن آگاهی (بایر و همکاران،2004) و مقیاس پرخوری بی رویه (گورمالی و همکاران،1982)، جمع آوری و با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزار Amos تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج مدل یابی معادلات ساختاری حاکی از برازش مدل بود و نشان داد استرس و ذهن آگاهی با میانجیگری اجتناب تجربی در افراد چاق بر پرخوری اثر غیر مستقیم دارد.

  نتیجه گیری

  استرس و ذهن آگاهی از متغیرهای شناخته شده در عرصه مداخلات بالینی در رابطه با افراد درگیر با مشکل پرخوری هستند، اما انتخاب متغیر راهبردی و اثرگذار اجتناب تجربی به عنوان واسطه ی بین این مقولات و پرخوری موجب صحه گذاشتن بر ارزش نظری و کاربردی این متغیرها شد. این پژوهش نقش اجتناب تجربی متغیر قدرتمند و اثرگذار در برآیند تدابیر فردی و اجتماعی در جهت مدیریت و برنامه ریزی برای اصلاح رفتار پرخوری در افراد چاق را برجسته کرد

  کلیدواژگان: پرخوری، چاقی، استرس، ذهن آگاهی، اجتناب تجربی
 • امین رفیعی پور، مجید صفاری نیا، نسرین حسینی* صفحات 31-44
  مقدمه

  پژوهش حاضر، یک مطالعه توصیفی- همبستگی است که به روش مدل یابی معادلات ساختاری و با هدف تعیین میزان برازش مدل امید براساس سلامت معنوی، تصویر بدن، حمایت خانواده و منبع کنترل سلامتی با میانجیگری مقایسه اجتماعی در بیماران مبتلا به سرطان پستان بعد از عمل جراحی انجام گرفت.

  روش

  نمونه این پژوهش شامل 400 زن بود که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از بین بیماران مبتلا به سرطان پستان بعد از عمل جراحی که بهار و تابستان 1400 به بیمارستان امام خمینی تهران مراجعه می نمودند، انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل مقیاس جهت گیری مقایسه اجتماعی گیبونز و بانک (1999)، پرسشنامه حمایت اجتماعی خداپناهی و همکاران (1388)، مقیاس امید اشنایدر (1991)، مقیاس بهزیستی معنوی پالوتزین و الیسون (1982)، پرسشنامه تصویر بدنی کش، وینستد و جاندا (1985)، مقیاس چندوجهی منبع کنترل سلامت والستون و همکاران (1978) بود.

  یافته ها

  مدل امید براساس سلامت معنوی، تصویر بدن، حمایت خانواده و منبع کنترل سلامتی با میانجیگری مقایسه اجتماعی در بیماران مبتلابه سرطان پستان بعد از عمل جراحی از برازش خوبی برخوردار بود و سلامت معنوی (48/0=r)، تصویر بدن (46/0=r)، حمایت خانواده (37/0=r)، و منبع کنترل سلامتی (23/0=r) همبستگی مستقیم، و همچنین اثر غیرمستقیم با میانجیگری مقایسه های اجتماعی با متغیر امید داشتند.

  نتیجه گیری

  برای افزایش امید که نیروی درونی مورد نیاز برای مبارزه با سرطان سینه است، می توان کیفیت سلامت معنوی، تصویر مثبت بدن، حمایت خانواده، منبع کنترل سلامتی و مقایسه اجتماعی را بهبود داد.

  کلیدواژگان: زیستی- روانی- اجتماعی، سرطان پستان، امید، ماستکتومی
 • آلاله عطاران خراسانی*، محمدجواد الداغی، نیکی دربان باشی خامسی، منیژه مالکی، زهرا جهانی، رحمان رضوی صفحات 45-58
  مقدمه

  تبعیت از درمان و خودکارآمدی مقابله با سرطان از مولفه های کلیدی در مدیریت بیماری سرطان است.

  هدف

  هدف پژوهش حاضر بررسی الگوی ساختاری ویژگی های شخصیت در بیماران سرطانی بر تبعیت از درمان و خودکارآمدی با واسطه حمایت اجتماعی می باشد.

  روش

  روش پژوهش حاضر توصیفی و طرح پژوهش، همبستگی از نوع الگویابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه بیماران زن مبتلا به سرطان پستان بود که برای پیگیری درمان به بیمارستان شهید رحیمی مراجعه کرده بوند و 300 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. سپس ، پرسشنامه های پنج عامل شخصیت، خودکارآمدی استفاده مناسب از دارو، مقیاس رفتار سرطان و پرسشنامه پیامدهای درمانی حمایت اجتماعی را تکمیل کردند. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار آمار AMOS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

  نتایج

  بین ویژگی های شخصیت، تبعیت از درمان، خودکارآمدی مقابله با سرطان و حمایت اجتماعی رابطه معنی داری مشاهده شد. نتایج الگویابی معادلات ساختاری نشان دهنده برازش مطلوب مدل با داده های تجربی بود. ویژگی های شخصیت اثر مستقیم معناداری بر تبعیت از درمان و خودکارآمدی مقابله با سرطان دارد. همچنین ویژگی های شخصیت به واسطه ی حمایت اجتماعی اثر غیرمستقیم و معناداری بر تبعیت از درمان و خودکارآمدی مقابله با سرطان نشان داد.

  نتیجه گیری

  این پژوهش بیانگر نقش موثر حمایت اجتماعی در برآیند تدابیر اجتماعی و فردی برای افزایش تبعیت از درمان و خودکارآمدی مقابله با سرطان در مبتلایان به سرطان پستان بود.

  کلیدواژگان: ویژگی های شخصیت، تبعیت از درمان، خودکارآمدی، حمایت اجتماعی، سرطان
 • مریم معادی*، عباس ابوالقاسمی، موسی کافی، سیده هاجر شارمی صفحات 59-68
  مقدمه

  بیماری التهابی لگن به عنوان یک عفونت شایع، با ایجاد عوارض طولانی مدت مانند درد مزمن لگن و ناباروری می تواند باعث کاهش کارکرد های خانواده در فرد شود. هدف این مطالعه، مقایسه کارکردهای خانواده در زنان مبتلا به نازایی با و بدون بیماریهای التهابی لگن بود.

  روش

  پژوهش حاضر از نوع علی مقایسه-ای است و شرکت کننده ها شامل 48 زن مبتلا به نازایی با بیماری التهابی لگن و 57 زن مبتلا به نازایی بدون بیماری التهابی لگن از میان زنان مبتلا به نازایی مراجعه کننده به بیمارستان الزهراء رشت در سال 1400 بودند که بر اساس پرونده بیماران و تشخیص پزشک متخصص زنان، دارای نازایی با بیماری التهابی لگن (عامل لوله ای) و نازایی بدون بیماری التهابی لگن (ناشی از علل دیگر) به صورت هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، از چک لیست جمعیت شناختی و پرسشنامه کارکرد خانواده مک مستر استفاده شد. داده های پژوهش با تحلیل واریانس یک و چند متغیری تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که تنها بین میانگین نمرات آمیختگی عاطفی در زنان نابارور با و بدون بیماری التهابی لگن تفاوت معناداری وجود دارد (05/0>P).همچنین در دو سطح تحصیلی بالا و پایین در پاسخگویی عاطفی و کنترل، و در اثر متقابل بین گروه و تحصیلات مولفه نقش دارای تفاوت معنادار بود (05/0>P).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج این پژوهش و اهمیت مولفه آمیختگی عاطفی در زنان مبتلا به نازایی بدون بیماری التهابی لگن این مولفه می تواند به عنوان یک نقطه قوت در این زنان در جهت ارتباط موثرتر در زندگی زناشویی به کار رود و اثرات منفی نازایی را کاهش دهد و تحصیلات نیز به عنوان یک متغیر تاثیرگذار احتمالی مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: همجوشی عاطفی، کارکردهای خانواده، بیماریهای التهابی لگن، ناباروری زنان، نازایی لوله ای
 • منصور فتحی، لیلا عبدالملکی، سارا مکی علمدری، سید حسین محقق کمال* صفحات 69-79
  مقدمه

  زنان مبتلاء به اچ آی وی با چالش های متعدد روانی- اجتماعی مواجه هستند که بر کیفیت زندگی آن ها تاثیر منفی گذاشته است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مداخله شناختی- رفتاری در ارتقای کیفیت زندگی زنان مبتلا به اچ آی وی است.

  روش

  روش پژوهش حاضر، آزمایشی و به صورت اجرای پیش آزمون-پس آزمون بر روی دو گروه آزمایش و کنترل است. جامعه آماری مورد مطالعه را زنان مبتلا به بیماری اچ آی وی تحت پوشش انجمن احیای ارزش های شهر تهران تشکیل می دهد. 120 نفر، پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی چندبعدی مربوط به بیماران مبتلا به ایدز را تکمیل نمودند، از بین آن ها، 60 نفری را که کم ترین نمره را به دست آورده بودند، انتخاب و به صورت کاملا تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر کدام 300نفر) قرار گرفتند. پرسشنامه بر روی هر دو گروه اجرا شد. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه، طبق پروتکل تحت آموزش قرار گرفت. گروه کنترل در 3 جلسه بدون آموزش خاصی شرکت نمودند. در این مدت گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد و پس از پایان جلسات، پس آزمون بر روی هر دو گروه اجرا شد تا اثربخشی و مقایسه گروه ها مورد بررسی قرار گیرد. از آزمون های تحلیل کوواریانس و تی تست برای تجزیه وتحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها بهره گرفته شد.

  یافته ها

  بعد از 10 جلسه آموزش، یافته ها نشان داد که میانگین نمرات گروه آزمایش در کیفیت زندگی و ابعاد آن به طور معناداری افزایش یافته است و بین دو گروه کنترل و آزمایش (زنان مبتلا به اچ آی وی) از نظر میزان کیفیت زندگی تفاوت معناداری وجود دارد. (P<0.05).

  نتایج:

   نشان داد که رویکرد شناختی- رفتاری به عنوان یکی از مداخلات درمانی از قابلیت خوبی در توانبخشی روانی- اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی زنان مبتلا به اج آی وی برخوردار است.

  کلیدواژگان: اچ آی وی، ایدز، درمان گروهی، درمان شناختی -رفتاری، کیفیت زندگی، زنان
 • رقیه محمدی* صفحات 89-101

  دردهای نوروپاتی دیابتی که از عوارض شایع دیابت مزمن هستند، تاثیر منفی زیادی بر کیفیت خواب و کیفیت زندگی مبتلایان به دیابت دارند. بنابراین، این پژوهش با هدف تعیین اثر خالص و ترکیبی tDCS آندی ناحیه M1 و ناحیه F3 در بهبود کیفیت خواب و کیفیت زندگی در مبتلایان به دیابت نوع 2 دارای دردهای نوروپاتیک انجام گرفت. پژوهش حاضر، یک کار آزمایی بالینی تصادفی چهار گروهی دو سر کور می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه بیماران 45 تا 65 ساله مبتلا به دیابت نوع 2 عضو انجمن دیابت شهرستان بناب در زمستان 1400 و بهار 1401 بودند که توسط متخصصان، دارای دردهای نوروپاتیک شناسایی شده بودند. نمونه پژوهش 48 تن بودند که به روش هدفمند انتخاب شدندو بطور تصادفی در 3 گروه آزمایشی و 1 گروه کنترل-شم جایگزین شدند. بیماران گروه های 4 گانه به مدت 12 جلسه، سه بار در هفته، مداخلات مربوط به خود را اخذ کردند. ابزار گردآوری اطلاعات، مقیاس استاندارد کیفیت خواب پیتزبورگ (P.S.I.Q) و پرسشنامه کیفیت زندگی 36 سوالی (SF-36) بود. طبق یافته ها فقط تحریک هر دو ناحیه M1 و F3 در بهبود کیفیت خواب بیماران دیابتی، موثر واقع شده بود. در مورد افزایش کیفیت زندگی نیز، اثر درمان ترکیبی (تحریک هر دو ناحیه M1 و F3) بطور معناداری از تحریک ناحیه F3 و تحریک شم، بیشتر بود. از طرفی، اثر دیده شده تا مرحله پیگیری 3 ماهه، پایدار مانده بود. با توجه به نتایج این پژوهش، توانبخشی عصب روان شناختی از طریق تحریک الکتریکی نواحی M1 و F3 مغز، برای ارتقا کیفیت خواب و زندگی مبتلایان به دردهای نوروپاتی دیابتی، حمایت می شود.

  کلیدواژگان: درد نوروپاتی دیابتی، کیفیت خواب، کیفیت زندگی، tDCS
|
 • Investigating the Mediating Role of Experiential Avoidance in the Relationship between Stress, Mindfulness, and Binge eating in Obese People
  Mahdieh Salehi *, Talieh Asaollahi, Farhad Jomehri, Sadegh Taghilou Page 2
  Aim

  This study aimed to investigate the relationship between stress, mindfulness, and binge eating in obese people with mediating role of experiential avoidance.

  Method

  The current research was of quantitative type with correlational method. The statistical population included all overweight and obese people in the city of Karaj in 2019, and 414 people were selected as research samples through convenience sampling method. Data were collected by calculating participants' body mass index, Acceptance and Action Questionnaire (Bond et al,2011), Harry's stress questionnaire (2005), five-factor mindfulness questionnaire (Baer et al,2004), and binge eating scale (Gormally et al,1982). Collected data were analyzed using structural equation modeling in Amos software.

  Results

  Stress and mindfulness are known variables in clinical interventions for people with binge eating problems but choosing the strategic and practical variable of experimental avoidance as a mediator between these categories and overeating confirmed these variables' theoretical and practical value. This research highlighted the role of experiential avoidance as a powerful and effective variable in the outcome of individual and social measures in the management and planning to correct overeating behavior in obese people.

  Keywords: Binge eating, .Obesity., Stress., Mindfulness. Experiential avoidance
 • Amin Rafiepoor, Majid Saffarinia, Nasrin Hosseini * Pages 31-44
  Objective

  The present study determined the fit of hope model based on spiritual health, body image, family support, and health locus of control mediated by social comparison in patients with postoperative breast cancer.

  Method

  The sample of the study included 400 women selected using the purposive sampling method from patients with breast cancer who after surgery referred to Imam Khomeini Hospital in Tehran in the spring and summer of 2021. Data collection tools included Gibbons and Buunk's Social Comparison Orientation Scale (1993), Khodapnahi et al.'s Social Support Questionnaire (2009), Schneider Hope Scale (1991), Paloutzian and Ellison's Spiritual Well-Being Scale (1982), Cash, Winstead, and Janda's Body Image Questionnaire (1985), and Wallston et al.'s multidimensional Health Locus of control scales (1978).

  Results

  The hope model based on spiritual health, body image, family support, and health locus of control mediated by social comparison in postoperative breast cancer patients had a good fit. Also, spiritual health (r = 0.48), body image (r = 0.46), family support (r = 0.37), and health locus of control (r = 0.23) had a direct correlation and indirect effect on the variable of hope mediated by social comparisons.

  Conclusion

  In order to increase the hope as the inner force needed to fight breast cancer, we can improve the quality of spiritual health, positive body image, family support, source of health control, and social comparison.

  Keywords: Biopsychosocial, breast cancer, Hope, Mastectomy
 • Alaleh Attaran Khorasani *, MohammadJavad Aldaghi, Niki Darbanbashi Khamesi, Manizheh Maleki, Zahra Jahani, Rahman Razavi Pages 45-58
  Objectives

  Adherence to treatment and cancer coping self-efficacy are key components in the management of cancer disease. This study aimed at examining the structural pattern of personality traits of cancer patients on treatment adherence and cancer coping self-efficacy mediated by social support.

  Method

  The method of the present study was descriptive and the research design was correlational based on structural equation modeling. The statistical population included all female patients with breast cancer who were referred to Shahid Rahimi Hospital for follow-up treatment, among whom 300 were selected using the convenience sampling method. Then, they completed the research questionnaires, including five personality traits, Self-efficacy appropriate medicine use scale, Cancer Behavior Scale, and Social Support Therapeutic Outcomes questionnaire. The research data were analyzed using AMOS statistical software.

  Results

  The results showed that there was a significant relationship between personality traits, adherence to treatment, cancer self-efficacy, and social support. The results of structural equation modeling showed a good fit of the model with the experimental data and the general hypothesis of the research was confirmed. Personality traits have a significant positive effect on adherence to cancer treatment and self-efficacy. Also, personality traits mediated by social support showed a negative and significant relationship with adherence to treatment and cancer self-efficacy.

  Conclusion

  This study showed the effective role of social support in the outcome of social and individual measures to increase adherence to treatment and cancer self-efficacy in patients with breast cancer.

  Keywords: personality traits, Treatment Adherence, cancer self-efficacy, Social Support, cancer
 • Maryam Maadi *, Abbas Abolghasemi, Mosa Kafie, Seyedeh Hajar Sharami Pages 59-68
  Objective

  Pelvic inflammatory disease is a common infection that can reduce family functioning by causing long-term complications such as chronic pelvic pain and infertility. This study Aimed to comparefamily functions in Infertile women with and without the pelvic inflammatory disease.

  Method

  The research method was causal-comparative and the participants included 48 infertile women with pelvic inflammatory disease and 57 infertile women without The pelvic inflammatory disease, who were referred to Al-Zahra Hospital in Rasht in 2021. Based on the patients' records and the diagnosis of the gynecologist, infertile women with pelvic inflammatory disease (tubular factor) and infertile women without pelvic inflammatory disease (due to other causes) were selected purposefully. A demographic checklist and McMaster Family Functioning Questionnaire were used to collect data. Research data were analyzed using one-way and multivariate variance analysis.

  Results

  The results showed that there was a significant difference between the mean scores of emotional fusion in infertile women with pelvic inflammatory disease and infertile women without pelvic inflammatory disease (P <0.05). In addition, there was a significant difference in the two levels of high and low education in emotional control and response and interaction between group and education components (P <0.05).

  Conclusion

  According to the results of this study and the importance of the emotional integration component in women with infertility without pelvic inflammatory disease, this component can be used as a strength in these women for more effective communication in married life and to reduce the negative effects of infertility and education should be further examined as a possible influential variable.

  Keywords: Emotional fusion, Family functions, Female infertility, Pelvic inflammatory disease, Tubal infertility
 • Mansour Fathi, Leila Abdolmaleki, Sara Makki Alamdari, Seyed Hossein Mohaqeqi * Pages 69-79
  Background

  Women living with HIV (WLWH) experience various psychosocial challenges, which negatively affect their quality of life (QOL). The current study examines the outcomes of women living with HIV (WLWH), who receive cognitive behavioral group therapy (CBGT) for improving quality of life in Tehran, Iran.

  Methods

  The design of the study is a randomized clinical trial (RCT). Sixty women living with HIV were randomly assigned into a control and an intervention groups, 30 participants for each group. A 10-session cognitive behavioral group therapy was provided only to the intervention group. The control group participated in 3 sessions without special training. To assess the effectiveness of the intervention, quality of life was measured using Multidimensional Quality of Life Questionnaire for HIV/AIDS (MQoL-HIV) before and one month after intervention delivery. Pre-test and post-tests were compared using t-test analysis.

  Results

  After 10 weeks training, the Mean±SD QOL score significantly increased in the intervention group. Based on covariance analysis, the intervention group had significantly higher QOL score than the control group after the intervention P<0.05.

  Conclusion

  Due to the low quality of life among WLWH, CBGT can be helpful in providing psychological rehabilitation to improve the quality of life of this group.

  Keywords: HIV, AIDS, group therapy, cognitive behavioral therapy, Quality of Life, Women
 • Ahmad Alipor, Roghayeh Mohammadi * Pages 89-101
  Introduction

  Painful diabetic neuropathy is a major complication of chronic diabetes with a significant negative impact on the quality of sleep and quality of life in diabetic patients. This study was conducted to determine the single and combined effect of primary motor cortex (M1) and left Dorso lateral prefrontal cortex (L- DLPFC/ F3) anodic transcranial direct current stimulation (tDCS) in improving sleep quality and quality of life in type 2 diabetes patients with neuropathic pain.

  Method

  The current study was a four-group double-blind randomized clinical trial. The statistical population consisted of all patients with type 2 diabetes aged 45 to 65 years, who were members of the Bonab Diabetes Association in 2022 and identified as having neuropathic pain by specialists. The research sample was 48 people selected through the purposeful sampling method and randomly assigned into three experimental groups and one sham control group. Patients in four groups received their respective interventions for 12 sessions, three times a week. The data collection was done using the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) and the 36-Item Short Form quality of life questionnaire (SF-36).

  Results

  According to the findings, only the stimulation of M1 and F3 areas was effective in improving the sleep quality of diabetic patients. In terms of increasing quality of life, the effect of combined treatment (stimulation of both M1 and F3 areas) was significantly higher than the F3 area stimulation and sham stimulation groups. Also, the observed effect remained stable until the 3-month follow-up stage.

  Conclusion

  According to the results of this research, neuropsychological rehabilitation through electrical stimulation of the M1 and F3 areas of the brain was supported to improve the sleep quality and the quality of life of diabetic neuropathy patients.

  Keywords: Diabetic neuropathy pain, Sleep quality, Life Quality, tDCS