فهرست مطالب

راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی - سال نهم شماره 3 (پیاپی 21، پاییز 1401)

نشریه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی
سال نهم شماره 3 (پیاپی 21، پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/11/30
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فاطمه بیرانوند، اسحق رحیمیان بوگر* صفحات 1-9
  مقدمه

  در سال های اخیر تاثیر عوامل زیادی در قضاوت و سوگیری های شناختی پزشکان مورد توجه قرار گرفته اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط ابعاد شخصیت و تجربه بالینی با پردازش شناختی پزشکان شهرستان خرم آباد صورت گرفت.

  روش ها

  این مطالعه در بهار و تابستان سال 1401 در شهرستان خرم آباد صورت گرفت. پژوهش حاضر مقطعی و نوع آن کاربردی است. جامعه آماری آن تمامی پزشکان شهرستان خرم آباد بوده که تعداد 300 نفر از آن ها به صورت تصادفی انتخاب شدند. از بین 300 نفر نمونه شرکت کننده در این پژوهش 291 نفر پرسشنامه های نیو و سبک تفکر منطقی- تجربی را به طور کامل تکمیل کردند. برای بررسی فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چندگانه و نرم افزار IBM SPSS Statistics  نسخه 25 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج در مورد فرضیات پژوهش نشان داد که در سطح معناداری 05/0، رابطه ی ابعاد شخصیت با پردازش شناختی 6/ 4 است و ابعاد روان آزرده گرایی و موافق بودن با پردازش شناختی رابطه معکوس دارند. همچنین در مورد سطوح مختلف تجربه بالینی (دانشجو، تازه کار و دارای چند سال سابقه کاری) نتایج نشان دادند که در سطح معناداری 05/0، پردازش شناختی با افزایش تجربه کاهش می یابد (رابطه معکوس دارند) و در دانشجویان نسبت به دیگر سطوح، پردازش شناختی بالاتر است.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که ابعاد شخصیت و تجربه بالینی به طور معناداری با پردازش شناختی پزشکان ارتباط دارند. نتایج به دست آمده می توانند در راستای بهبود عملکرد پزشکان و کادر درمان موثر باشند.

  کلیدواژگان: ابعاد شخصیت، تجربه بالینی، پردازش شناختی
 • مصطفی صادقی، الهام شکیبا* صفحات 10-18
  مقدمه

  برای بهبود و ارتقاء کیفیت آموزش بالینی، بررسی مستمر وضعیت موجود لازم است تا نقاط قوت و ضعف آن شناسایی گردد. هدف این مطالعه تعیین کیفیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان دانشکده دندانپزشکی رفسنجان بود.

  روش ها

  این مطالعه توصیفی- تحلیلی و مقطعی، روی 108 نفر دانشجویان سال های چهارم، پنجم و ششم دانشکده دندانپزشکی رفسنجان در سال 1400 به روش سرشماری انجام شد. 89 نفر پرسشنامه ها را برگرداندند. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری و با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. پرسشنامه شامل سوالات دموگرافیک و 26 سوال در پنج بعد کیفیت آموزشی با مقیاس لیکرت بود. حداقل نمره 26 و حداکثر 130 است. توصیف داده ها با آمار توصیفی و تحلیل کیفیت آموزشی بخش های بالینی با توجه توزیع نرمال داده ها با آمار تحلیلی پارامتریک (آنووا، تی تست و پیرسون) انجام شد (05/0=α).

  یافته ها

  میانگین سنی دانشجویان 2±83/23، 49 نفر دختر و 40 نفر پسر بودند. میانگین نمرات نشان داد مهم ترین و بی اهمیت ترین عامل موثر در کیفیت آموزش بالینی به ترتیب مربوط به حیطه های برخورد با دانشجو و ارزیابی بود. بخش جراحی بیشترین کیفیت و بخش ترمیمی کمترین کیفیت در مقایسه بخش های بالینی داشتند. بر اساس آزمون پیرسون بین سال ورودی دانشجویان با کیفیت بالینی هر یک از بخش ها رابطه معناداری وجود نداشت (005/0>P-Value).

  نتیجه گیری

  از راهکارهای مهم در افزایش سطح کمی و کیفی کارکرد بخش های بالینی دندانپزشکی، شناخت و آگاهی مسیولان دانشکده از میزان کیفیت آموزش بالینی بخش های گوناگون است. پیشنهاد می گردد با بررسی مستمر وضع موجود و تحلیل مسایل و شناسایی مشکلات سبب ارتقاء کیفیت آموزش شوند.

  کلیدواژگان: کیفیت، آموزش، دندانپزشکی
 • محمدرضا یزدانخواه فرد، علیرضا طاهری* صفحات 19-28
  مقدمه

  با توجه به اینکه در شرایط زندگی امروز، نیازهای جامعه در حال تغییر دایمی هستند، در این راستا می بایست در فرایند آموزش تغییر ایجاد کرد. دروس غیربالینی قسمت اصلی دوره آموزش علوم پزشکی را تشکیل می دهد که تاثیر و ماندگاری آن، نیازمند تدریس متناسب با یادگیری مادام العمر است. هدف از این مطالعه توصیف و تبیین تجارب تدریس اعضاء هیات علمی غیربالینی دانشگاه های علوم پزشکی است.

  روش ها

  این مطالعه یک مطالعه کیفی با رویکرد تحلیل محتوی قراردادی است که به کنکاش در خصوص نقطه نظرات اعضای هیات علمی می پردازد. شرکت کنندگان در این مطالعه 14 نفر از اساتید غیربالینی دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و بوشهر در مرتبه های علمی مختلف بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از روش مصاحبه فردی عمیق نیمه ساختارمند استفاده شد.

  یافته ها

  از کدگذاری و دسته بندی داده های حاصل، اعضای هیات علمی به چهار مضمون اصلی معیارهای انتخاب روش تدریس، فاکتورهای مورد توجه در تدریس، عوامل موثر در تدریس و کلاس درس و انتقال تجارب آموزشی به دیگر اساتید به عنوان تجارب اشاره نمودند.

  نتیجه گیری

  مشارکت کنندگان، تجارب موفقی مثل تدریس جذاب، تدریس کاربردی، ایجاد صمیمیت با دانشجو و درک شرایط خاص دانشجو را بیان کردند و عدم علاقه و انگیزه کافی اساتید، عدم آشنایی کافی با روش های نوین تدریس و عدم تسلط کافی استاد به مطلب و عدم هماهنگی کافی بین دانشجو و استاد را بعنوان تجارب ناموفق بیان کردند.

  کلیدواژگان: غیربالینی، تدریس، اعضای هیات علمی، تحلیل محتوا
 • سمانه دهقان*، مهدی فلاح، ابوالفضل حسین نتاج، نرجس یعقوبی، نسیم قهرانی صفحات 29-39
  مقدمه

  به دلیل اهمیت فرآیند یاددهی و یادگیری در فضای مجازی و لزوم اثربخشی آن و ارتقای کیفیت آموزش، مطالعه حاضر در سال 1400 انجام شد تا کیفیت آموزش مجازی کووید- 19 از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران مورد بررسی قرار گیرد.

  روش ها

  این مطالعه توصیفی- تحلیلی- مقطعی در سال تحصیلی 1401-1400 بر روی 205 دانشجوی در قالب آموزش مجازی گذرانده بودند، انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای محقق ساخته حاوی20 سوال بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای Amos و SPSS استفاده شد.

  یافته ها

  میانگین نمره کیفیت آموزش مجازی 79/17±9/61 و همچنین حداقل و حداکثر نمره به ترتیب برابر با 21 و 79 بود. به صورت کلی 4/22 درصد از دانشجویان به کیفیت آموزش نمره نامطلوب، 2/51 درصد نمره نسبتا مطلوب و 4/26 درصد نمره مطلوب دادند. بعلاوه متغیرهای سال ورود دانشجویان، مقطع تحصیلی، وضعیت اشتغال، دانشکده و سن دارای ارتباط معنی دار با نمره کیفیت آموزش مجازی بودند(05/0P-Value<). نتایج آزمون تحلیل عاملی تاییدی وجود رابطه مستقیمی بین نمرات حیطه ها را نشان داد. بر این اساس، ضریب همبستگی بین حیطه محتوای آموزشی و ارزیابی برابر با 96/0، ضریب همبستگی بین حیطه محتوای آموزشی و تعامل استاد با دانشجو برابر با 87/0 و ضریب همبستگی بین حیطه ارزیابی و تعامل بین استاد با دانشجو برابر با 91/0 بود.

  نتیجه گیری

  میانگین هر یک از مولفه‎ های کیفیت آموزش مجازی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سطح نسبتا مطلوب قرار داشته است. بالاترین میانگین مربوط به مولفه محتوای آموزشی و کمترین میانگین مربوط به مولفه تعامل استاد با دانشجو بوده است.

  کلیدواژگان: آموزش مجازی، پاندمی کووید- 19، کیفیت، دانشجویان علوم پزشکی
 • محمدجواد قنادزاده*، مهدی اصغری، محسن شمسی صفحات 40-50
  مقدمه

  .با توجه به تاثیر ارزشیابی مناسب بر کسب اطمینان از کسب مهارت های عملی دانشجویان در محیط واقعی، این مطالعه باهدف بررسی تطبیقی کاراموزی درعرصه رشته مهندسی بهداشت محیط براساس توانمندی های حرفه ای ونیازهای واقعی سیستم بهداشتی انجام شده است.

  روش ها

  این مطالعه از نوع مطالعه توصیفی- تحلیلی و به صورت سرشماری بر روی دانشجویان کارآموز رشته مهندسی بهداشت محیط (16 نفر)، کارشناسان مراکز بهداشت (9 نفر) و اعضای هییت علمی مرتبط با کارآموزی (4 نفر) در دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال تحصیلی 1401-1400 انجام پذیرفته است.
  منابع کسب اطلاعات شامل نظرسنجی از گروه های مورد مطالعه و همچنین کوریکولوم آموزشی رشته مهندسی بهداشت محیط بوده است. اطلاعات توسط پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری و اطلاعات توسط SPSS تجزیه تحلیل شده است.

  یافته ها

  نتایج نشان داد فیلدهای کارگاه هیدرولیک (8/22±7/80) و تاسیسات (21±81) به عنوان پربازده ترین فیلدهای دوره کارآموزی و آزمایشگاه مواد غذایی (21±55) و میکروبیولوژی (22±75) با کمترین میانگین ارزیابی دانشجویان مشاهده شد. همچنین بیشترین اثربخشی کارگاه هیدرولیک 24±78 و کمترین اثربخشی مربوط به کارگاه GIS به میزان 21±58 مشاهده شد. از دیدگاه اعضای هییت علمی و کارشناسان مرکز بهداشت سرفصل اجرایی کارایی لازم برای ایجاد خلاقیت و فناوری در دانشجویان را نداشته است.

  نتیجه گیری

  لزوم تقویت کارگاه های مهارت افزایی آموزشی در دوره کارآموزی و فراهم نمودن تمهیدات لازم به منظور دستیابی به اهداف، نیازهای شغلی، حرفه ای و تربیت نیروی انسانی تواانمند در این زمینه و استفاده از ابزارهای استاندارد ارزیابی دوره کارآموزی و اجرای آن در سایر دانشگاه ها پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: کاراموزی، ارزشیابی، بهداشت محیط، توانمندی
 • نسیم قهرانی، حسین جلاهی، اعظم اسمعیلی قاجاری، فاطمه حسین زاده دوگلسر، آناهیتا صادقی، مریم نعمتی* صفحات 51-58
  مقدمه

  مطابق کوریکولوم پزشکی عمومی، پرورش مهارت های یادگیری خودراهبر، یکی از ضروریات برنامه درسی این رشته است. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط یادگیری خودراهبر با راهبردهای فراشناختی و شادکامی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1401 انجام شده است.

  روش ها

  این مطالعه توصیفی- مقطعی به روش همبستگی انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه یادگیری خودراهبر ویلیامسون با 60 گویه و پایایی 93/0، فراشناخت ولز و کارترات با 30 گویه با پایایی 91/0 و شادکامی آکسفورد با 29 گویه و پایایی 87/0 است. روایی هر سه پرسشنامه مورد تایید صاحب نظران قرار گرفت. جامعه آماری شامل 362 دانشجوست که 193 نفر به روش تصادفی طبقه ای از دانشکده های ساری (156نفر) و پردیس رامسر (43 نفر) انتخاب شدند. نتیجه آزمون کولموگروف نشان داد کلیه داده های مطالعه نرمال اند، لذا برای تعیین وضعیت متغیرها ازآزمون One Sample T Test، برای تعیین رابطه بین آن ها ازPearson Correlation Coefficient با نرم افزار SPSS استفاده گردید.

  یافته ها

  میانگین نمرات یادگیری خودراهبر (63/3) و فراشناخت (33/3) در دانشجویان بالاتر از متوسط و میزان شادکامی (36/1) کمتر از متوسط بود. بین یادگیری خودراهبر و شادکامی با سطح اطمینان 95 درصد و 000/0Sig= رابطه معنادار (493/0+r=) دیده شد. همچنین بین یادگیری خودراهبر و راهبردهای فراشناختی با 0000/0 Sig رابطه معنادار (89/0+r=) وجود داشت. به علاوه با 191df= و 05/0P-Value< دانشجویان دانشکده ساری و پردیس رامسر، در یادگیری خودراهبر، مهارت های فراشناختی و شادکامی تفاوت معناداری مشاهده نگردید.

  نتیجه گیری

  براساس نتایج بدست آمده، مهارت های یادگیری خودراهبر و فراشناخت دانشجویان پزشکی در حد قابل قبولی است، لیکن لازم است برای افزایش شادکامی آنان برنامه ریزی شایسته صورت گیرد.

  کلیدواژگان: یادگیری خودراهبر، راهبردهای فراشناختی، شادکامی
 • سارا جام برسنگ، سوده شهسواری، فاطمه کشمیری* صفحات 59-69
  مقدمه

  مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر دوره آموزش مجازی آمار زیستی براساس رویکرد یادگیری مبتنی بر مفهوم بر یادگیری و رضایتمندی دانشجویان انجام شد.

  روش ها

  مطالعه حاضر نیمه تجربی است که در سال 1400-1401 انجام شد. شرکت کنندگان 31 نفر از دانشجویان کارشناسی مدیریت فناوری اطلاعات سلامت بودند. در این مطالعه 19 نفر از دانشجویان در گروه مداخله و 12 نفر در گروه کنترل در مطالعه وارد شدند. در گروه مداخله، آموزش مجازی براساس یادگیری مبتنی بر مفهوم و در گروه کنترل آموزش مجازی براساس محتوای الکترونیکی کلاسیک ارایه شد. میزان یادگیری فراگیران با استفاده از سوالات مبتنی بر سناریو ارزیابی شد. ارزیابی رضایتمندی بسته آموزشی با استفاده از پرسشنامه(QUIS)   Questionnaire for User Interface Satisfactionاز دیدگاه دانشجویان انجام شد. داده ها با استفاده از شاخص های توصیفی و آزمون های تی تک نمونه ای و آنالیز کوواریانس تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد نمرات گروه مداخله (80/0) 73/16 و گروه کنترل (31/1) 5/14 که به طور معنی دار متفاوت بوده است. (00001/0P-Value<). نتایج ارزیابی نقشه های مفهومی در گروه مداخله در پایان دوره با (37/1) 18 در سطح مطلوب گزارش شد. میانگین نمره کلی کاربردپذیری بسته آموزشی در سطح خوب با میانگین و انحراف معیار (09/1) 40/7 گزارش شد.

  نتیجه گیری

  استفاده از رویکرد مبتنی بر مفهوم با تاکید بر ایجاد ساختارهای شناختی فرصت مناسبی را برای یادگیری معنادار فراهم کند و به کارگیری آموخته ها در موقعیت های جدید را تسهیل کند. بنابراین استفاده از رویکرد آموزش مبتنی بر مفهوم در برنامه های آموزش مجازی پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: آموزش، یادگیری مفاهیم، شکل گیری مفاهیم، آموزش از راه دور، یادگیری راه دور، نقشه مفهومی
|
 • Fatemeh Beiranvand, Isaac Rahimian Boogar* Pages 1-9
  Background

  In recent years, The effect of many factors on the judgment and cognitive biases of physicians have been noticed. The present study was conducted with the aim of investigating the relationship between personality dimensions and clinical experience with the cognitive processing of physicians in Khorram Abad city.

  Methods

  This study was conducted in the spring and summer of 1401 in Khorramabad city. The current research is cross-sectional and its type is applied. Its statistical population was all the doctors of Khorram Abad city, 300 of whom were randomly selected. Out of the 300 sample participants in this research, 291 people completely completed the NEO and logical-experimental thinking style questionnaires. Multiple regression method and IBM SPSS Statistics 25 software were used to check the research hypotheses.

  Results

  The results regarding research hypotheses showed that at the significance level of 0.05, the relationship between personality dimensions and cognitive processing is 4.6, and the dimensions of psychoticism and agreeableness have an inverse relationship with cognitive processing. Also, regarding different levels of clinical experience (students, novices and those with several years of work experience), the results showed that at a significance level of 0.05, cognitive processing decreases with increasing experience (they have an inverse relationship) and in students, compared to other levels, processing cognitive is higher.

  Conclusion

  According to the obtained results, it can be said that the dimensions of personality and clinical experience are significantly related to the cognitive processing of physicians. The obtained results can be effective in improving the performance of doctors and treatment staff.

  Keywords: Personality Dimensions, Clinical Experience, Cognitive Processing
 • Mostafa Sadeghi, Elham Shakiba* Pages 10-18
  Background

  In order to improve and enhance the quality of clinical education, a continuous assessment of its current status is necessary to identify its strengths and weaknesses. This study aimed to determine the quality of clinical education from the perspective of dental students at Rafsanjan School of Dentistry.

  Methods

  This cross-sectional, descriptive-analytical study was conducted on 108 fourth, fifth, and sixth year dental students at Rafsanjan School of Dentistry in 2021 using a census method. Eighty-nine students gave back the questionnaires. Data were collected through a questionnaire consisting of demographic questions and 26 questions on the five dimensions of educational quality using the Likert scale. The minimum score was 26 and the maximum was 130. Data were analyzed using SPSS software and descriptive statistics, as well as parametric analysis (ANOVA, t-test, and Pearson) based on the normal distribution of the data with a significance level of 0.05 (α=0.05).

  Results

  The mean age of the students was 23.83±2.2, with 49 females and 40 males. The mean scores indicated that the most and least important factors affecting the quality of clinical education were related to student interaction and evaluation, respectively. The surgery department had the highest quality and the restorative department had the lowest quality compared to other clinical departments. According to the Pearson test, there was no significant relationship between the year of admission and the clinical quality of any of the departments(pvalue>0.05)

  Conclusion

  The important strategies to increase the quantitative and qualitative level of performance in various clinical departments of dentistry are for the school officials to be aware of the level of clinical education quality. Therefore, it is recommended to continuously assess the current situation, analyze the problems, and identify the challenges to improve the quality of clinical education.

  Keywords: Quality, Education, Dentistry
 • Mohammadreza Yazdankhahfard, Alireza Taheri* Pages 19-28
  Background

  Given that societal needs are constantly evolving in today's world, it is necessary to create changes in our education. Since non-clinical sciences constitute a significant portion of medical education, the diversity and permanence of these disciplines require lifelong learning tailored to them. Considering that the use of teachers' experiences can play an important role in achieving this goal, it is appropriate to extract and explain these experiences.

  Methods

  This qualitative study was carried out in a semi-structured interview with 14 faculty members of Isfahan and Bushehr University of Medical Sciences. The participants in this study were non-clinical faculty members in various fields. Data analysis was performed using content analysis method in seven steps.

  Results

  From the coding and classification of the obtained data, faculty members referred to four main themes as experiences, including " criteria for selecting a teaching method", "factors to consider in teaching", "effective factors in teaching and classroom" and "transferring educational experiences to other faculty members".

  Conclusion

  Most participants introduced successful experiences such as attractive teaching, practical teaching, creating intimacy with students, and understanding of student specific conditions. Regarding unsuccessful and negative experiences, they refered to lack of interest and motivation of professors, insufficient familiarity with innovative teaching methods and lack of mastery of subject matter by professors and insufficient coordination between students and professors.

  Keywords: Non-Clinical, Teaching, Faculty Members, Content Analysis
 • Samaneh Dehghan*, Mahdi Fallah, Abolfazl Hosseinnataj, Narjes Yaghobi, Nassim Ghahrani Pages 29-39
  Background

  Due to the importance of the teaching and learning process in virtual space and the necessity of its effectiveness and improving the quality of education, the present study was conducted in 1400 in order to examine the quality of virtual education of Covid-19 from the perspective of students of Mazandaran University of Medical Sciences.

  Methods

  This descriptive-analytical-cross-sectional study was conducted on 205 students in the form of virtual education in the academic year of 2011-2014. The data collection tool was a researcher-made questionnaire containing 20 questions. Amos and SPSS software were used for data analysis.

  Results

  The mean score of virtual education quality was 61.9±9.17, with a minimum and maximum score of 21 and 79, respectively. Overall, 22.4% of the students gave an undesirable score, 51.2% a relatively desirable score, and 26.4% a desirable score. In addition, the variables of the year of admission, academic level, employment status, faculty, and age were significantly correlated with the virtual education quality score (P-Value < 0.05). Confirmatory factor analysis showed a direct relationship between the three areas of educational content, evaluation, and interaction between the instructor and the student, with correlation coefficients of 0.96, 0.87, and 0.91, respectively.

  Conclusion

  The average of each of the quality components of virtual education in Mazandaran University of Medical Sciences has been at a relatively favorable level. The highest average was related to the educational content component and the lowest average was related to the teacher-student interaction component.

  Keywords: Virtual Education, COVID-19 Pandemic, Quality, Medical Students
 • Mohammadjavad Ghannadzadeh*, Mehdi Asghari, Mohsen Shamsi Pages 40-50
  Introduction

  Given the significant impact of appropriate evaluation on gaining confidence in the practical skills of students in a real-world environment, this study was conducted to investigate the comparative practicum in the field of environmental health engineering based on professional competencies and the actual needs of the health system.

  Methods

  This descriptive-analytical study was conducted through a census method on 16 environmental health engineering practicum students, 9 health center experts, and 4 faculty members involved in the practicum at Arak University of Medical Sciences in the academic year of 2021-2020. Data sources included surveys of target groups, as well as the curriculum of environmental health engineering. The data were collected through a researcher-made questionnaire and analyzed using SPSS16.

  Results

  Hydraulic workshop (7.80±22.8) and facilities (81±21) were the most productive practicum fields, while the lowest mean evaluation by students was observed in fields such as food materials laboratory (55±21) and microbiology (75±22). Moreover, the hydraulic workshop had the highest effectiveness (78±24), while the GIS workshop had the lowest effectiveness (58±21). From the perspective of faculty members and health center experts, the practical implementation of the practicum lacked the necessary efficiency to foster creativity and technology in students.

  Conclusions

  It is necessary to strengthen skill-enhancing workshops in the practicum period and provide the necessary facilities to achieve job-related, professional, and human resource development goals in this field. An implementation in other universities, considering the existing potential and strengthening these tools, is recommended to ensure the quality of the practicum program.

  Keywords: Training, Evaluation, Environmental Health, Empowerment
 • Nasim Ghahrani, Hosein Jalahi, Azam Esmaeili Ghajari, Fatemeh Hoseinzadeh Dogolsar, Anahita Sadeghi, Maryam Nemati* Pages 51-58
  Background

  This study was conducted with the aim of investigating the relationship of self-directed learning with metacognitive strategies and happiness of medical students of Mazandaran University of Medical Sciences in 2022.

  Methods

  This descriptive-cross-sectional study was conducted by correlational method. The data collection tool is Williamson's self-directed learning questionnaire with reliability 0.93, Wells and Carteret's metacognition with reliability 0.91, and OHQ with reliability 0.87. The validity of all three questionnaires was approved by experts. The statistical population includes 362 students, 193 of whom were randomly selected from Sari (156) and Ramsar campus (43). The result of the Kolmogorov test showed that all the data of the study were normal, therefore, to determine the status of the variables, the One Sample T Test was used to determine the relationship between them, and the Pearson Correlation Coefficient was used with SPSS software.

  Results

  The average scores of self-directed learning (3.63) and metacognition (3.33) in students were higher than average, and the level of happiness (1.36) was lower than average. A significant relationship (r=0.493+) was seen between self-directed learning and happiness with a confidence level of 95% and Sig=0.000. Also, there was a significant relationship (r=0.89+) between self-directed learning and metacognitive strategies with Sig 0.0000. In addition, with df=191 and P-Value<0.05, no significant difference was observed in self-directed learning, metacognitive skills, and happiness among the students of Sari College and Ramsar Campus.

  Conclusion

  The self-directed learning skills and metacognition of medical students are acceptable, but proper planning is necessary to increase their happiness.

  Keywords: self-directed learning, happiness, metacognition
 • Sara Jambarsang, Shahsavari Soodeh, Fatemeh Keshmiri* Pages 59-69
  Background

  The present study aimed to assess the effect of asynchronous virtual education based on the concept-based learning approach in biostatistics on the satisfaction and learning of learners.

  Methods

  This is a quasi-experimental study that was conducted in 2022-2023. The participants were undergraduate health information management students. 31 undergraduate students were included in the intervention (n=19) and control (n=12) groups. The intervention group experienced virtual education based on concept-based learning and in the control group, virtual education based on classic electronic content was delivered. The feasibility and satisfaction of the educational e-learning source were evaluated using the Questionnaire for User Interface Satisfaction (QUIS) from the perspective of the students. The students' learning was assessed by scenario-based examination. The data were analyzed using descriptive tests, one-sample t-tests, and covariance analysis.

  Results

  The results showed that the scores of the intervention group were 16.73 (0.80) and the control group was 14.5 (1.31), (P-Value<0.00001). Comparing the scores with the average score (16) showed that the scores of intervention group students were significantly higher than the average score. (P-Value=0.00001). The results showed that the scores of the control group were significantly lower than the average score. (P-Value = 0.002). The results of the evaluation of conceptual maps in the intervention group were reported by 18 (1.37) at the desired level.

  Conclusion

  The present results showed using a concept-based approach provides a suitable opportunity for meaningful learning. The use of a concept-based education approach was suggested in programs of virtual education.

  Keywords: Education, Concept Formation, Concept Learning, Conceptualization, Distance Learning, Distance Education, Online Education