فهرست مطالب

مطالعات نوین بانکی - پیاپی 18 (بهار 1402)

نشریه مطالعات نوین بانکی
پیاپی 18 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/02/19
 • تعداد عناوین: 3
|
 • دکتر فاطمه عیدی، دکتر مراد کردی، ابراهیم علیزاده جورکویه صفحات 7-40

  تحقیق حاضر با هدف بررسی چگونگی ارتقاء عملکرد بانکداری الکترونیک از طریق توجه به قابلیت های فناوری اطلاعات، شیوه های مدیریت زنجیره تامین و مدیریت ریسک امنیت اطلاعات انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق را 154 نفر از روسای شعب و کارکنان بخش سرپرستی 25 بانک خصوصی و دولتی استان گیلان تشکیل دادند که به روش نمونه گیری غیرتصادفی سهمیه ای انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق حاضر پرسشنامه بود که روایی و پایایی آن با توجه به نظر اساتید و انداره گیری آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش حداقل مربعات جریی استفاده شد. نتایج فرضیه های تحقیق نشان داد که قابلیت های مدیریت و زیرساختی با مدیریت ریسک امنیت اطلاعات رابطه معناداری داشتند، درحالی که رابطه قابلیت کارکنان تایید نشد. از طرفی، مشخص گردید که بجز قابلیت مدیریت، قابلیت های زیرساختی و کارکنان با عملکرد بازار رابطه معناداری داشتند. نتایج در خصوص شیوه های مدیریت زنجیره تامین نشان داد که بجز منبع یابی مضاعف، دو شیوه شناسایی و ارزیابی ریسک با مدیریت ریسک امنیت اطلاعات رابطه معناداری داشتند. از طرفی، مشخص شد تمام شیوه های مدیریت زنجیره تامین با عملکرد اجرایی رابطه معناداری داشتند و مشخص گردید که مدیریت ریسک امنیت اطلاعات با هر دو بعد عملکرد بانکداری الکترونیک رابطه معنادار دارد.

  کلیدواژگان: عملکرد بانکداری الکترونیک، فناوری اطلاعات، مدیریت زنجیره تامین، مدیریت ریسک امنیت اطلاعات
 • دکتر سید کامران یگانگی، مجتبی کاوسیان صفحات 41-52

  مهندسی مجدد امروزه به یکی از متداول ترین رویکردها برای اصلاحات اداری در سازمانهای دولتی تبدیل شده است. اصول و تکنیک های مهندسی مجدد جذابیت روز افزونی برای سیاستگذاران، متخصصان و دانش پژوهان مدیریت دولتی پیدا کرده است. در سالهای اخیر مهندسی مجدد به عنوان یک تجلی قوی از نوآوری مستمر در باز تعریف ارزشها و فلسفه های اداری، و روش ها و سیستم های بوروکراسی دولتی ظهور کرده تا اقتصاد جهانی تغییر ، نوآوری و دگرگونی پویایی را تجربه می کند که سازمانهای دولتی و خصوصی را نیازمند اصلاح ریشه ای در روش و طریق فعالیت خود سازد. تغییر و نوآوری در سازمانها امری اجتناب ناپذیر می باشد و تنها واژه ای که از تغییر مصون مانده، خود تغییر است و روند جهانی شدن چنان سریع و با شتاب پیش می رود که سازمانها، شرکت ها چاره ای جز تغییر ندارند و این تغییر و نوآوری گاهی به صورت تدریجی و بهبود مستمر می باشد و زمان نیاز است که به صورت سریع تغییراتی در فرآیندها و ساختار های سازمان ها انجام پذیرد با وجود اینکه تکنولوژی ها به سرعت دگرگون می شوند، چرخه حیات کالاها، کوتاه تر از همیشه می ماند اما تولید کالاهای جدید با گام هایی یخ زده حرکت می کند، لذا لازم است این فرایندها اصلاح گردند و این امر جز با مهندسی مجدد (بازسازی) فرایند ممکن نخواهد بود.

  کلیدواژگان: مهندسی مجدد، ویژگی در سازمانهای دولتی، مزایای در سازمانهای دولتی
 • آرش محمدی تبار صفحات 53-66

  ایجاد توازن بین وجوه نقد موجود و نیازهای نقدی یکی از مهمترین عوامل سلامت اقتصادی واحدهای تجاری و تداوم فعالیت آنهاست. در بسیاری از تصمیم های مالی، الگوهای ارزشگذاری اوراق بهادار، روش های ارزیابی طرح های سرمایه ای و غیره، جریان های نقدی نقشی محوری دارد. راهبرد تامین مالی در شرکت ها، از مباحث مهم دانشمندان مالی و حسابداری است. از اهداف مهم تامین مالی انجام سرمایه گذاری در شرکت ها برای سودآوری بیشتر است. طرق مختلف تامین مالی، شامل تامین مالی داخلی و خارجی یا ترکیبی از این دو نوع است. مدیران بنگاه های اقتصادی در عصر کنونی با توجه به محدودیت های منابع مالی به ویژه در عرصه تجارت جهانی و تنگ شدن رقابت تحت فشار فزاینده ای قرار دارند تا هزینه های عملیاتی و بهای تمام شده را کاهش دهند و کم هزینه ترین نوع ساختار سرمایه را برای انجام فعالیت های بنگاه اقتصادی در راستای افزایش ارزش بنگاه، پرداخت به موقع بدهی ها، تداوم فعالیت و حضور بیشتر در بازارهای داخلی و خارجی برگزینند.

  کلیدواژگان: مدیریت نقدینگی، تامین مالی، وجه نقد، محدودیت مالی، سرمایه