فهرست مطالب

بررسی های حسابداری و حسابرسی - پیاپی 112 (تابستان 1402)

فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی
پیاپی 112 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سمیرا جودی، غلامرضا منصورفر*، سعید همایون، ذبیح الله رضایی صفحات 209-238
  هدف

  به تازگی، پایداری شرکتی با تمرکز بر محیط زیست و جامعه و حاکمیت، در کانون توجه سرمایه گذاران و ناظران سراسر جهان قرار گرفته است. در دهه های اخیر، شرکت ها و سرمایه گذاران نهادی و گروه های حامی اجتماعی، به نوع جدیدی از سرمایه گذاری های شرکتی تمرکز کرده اند که «سرمایه گذاری در فعالیت های پایداری» نامیده می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر سرمایه گذاری در فعالیت های بااهمیت پایداری بر ارزش آفرینی شرکت های موجود در صنایع نفت وگاز، فلزات، معادن و استخراج زغال سنگ بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1395 تا 1400 است.

  روش

  در پژوهش حاضر فعالیت های بااهمیت پایداری، از طریق مطابقت دادن فعالیت های افشا شده در گزارش هییت مدیره و یادداشت های توضیحی با استاندارد SASB تعیین شده است. برای اندازه گیری ارزش آفرینی نیز، از دو معیار عملکرد مبتنی بر خلق ارزش، یعنی ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ارزش افزوده بازار (MVA)، استفاده شده و نتایج آن ها با معیار سنتی ارزیابی عملکرد، یعنی معیار بازده کل دارایی ها (ROA) و نیز معیار تلفیقی کیو توبین (Q-Tobin) مقایسه شده است. بعد از تقسیم بندی شرکت ها به دو گروه مجزا، بر اساس میزان سرمایه گذاری در فعالیت های بااهمیت پایداری و با استفاده از چهار روش برای اندازه گیری ارزش آفرینی، رگرسیون های جداگانه ای مبتنی بر داده های تابلویی برآورد شد و در نهایت، از آزمون Z بوت استرپ کرامر، برای مقایسه قدرت تبیین مدل ها استفاده شد. همچنین به مقایسه میانگین ارزش آفرینی هریک از دو گروه شرکت ها با استفاده از آزمون تی تست گروه های مستقل پرداخته شد.

  یافته ها

  بر اساس یافته ها، زمانی که از معیار ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار، برای اندازه گیری ارزش آفرینی استفاده می شود، قدرت تبیین مدل های رگرسیونی بهتر از زمانی است که از معیار بازده کل دارایی ها و کیو توبین استفاده می شود. همچنین، میانگین معیارهای ارزش آفرینی در شرکت هایی که سرمایه گذاری بیشتری در فعالیت های بااهمیت پایداری داشته اند، بیش از شرکت هایی است که سرمایه گذاری کمتری در این گونه موارد دارند. 

  نتیجه گیری

  نتایج حاکی از این است که شرکت هایی که بیشترین سرمایه گذاری را در فعالیت های بااهمیت پایداری دارند، در مقایسه با شرکت هایی که کمترین سرمایه گذاری را در این گونه فعالیت ها دارند، از لحاظ ارزش آفرینی عملکرد بهتری دارند. در طول چند سال گذشته، مطالعات تجربی انجام شده در حوزه پایداری شرکت ها، به طور عمده به بررسی تاثیر پایداری بر عملکرد شرکت ها پرداخته اند، این مقاله با در نظر گرفتن هدف اصلی پایداری که انتفاع کلیه ذی نفعان است، معیارهای خلق ارزش را به عنوان شاخص عملکرد شرکت در نظر گرفته و به بررسی اثر سرمایه گذاری در فعالیت های پایداری بر ارزش آفرینی پرداخته است. همچنین، پژوهش های تجربی ای که در طول چند سال گذشته، به بررسی رابطه بین پایداری شرکتی و عملکرد شرکت ها پرداخته اند، بدون تفکیک فعالیت های بااهمیت و کم اهمیت پایداری و بدون در نظر گرفتن اثرهای خاص صنعت انجام شده اند، در حالی که نهاد استانداردگذار SASB تاکید کرده است که همه شاخص های پایداری، برای ذی نفعان اهمیت یکسانی ندارند و نیز، موضوعات بااهمیت پایداری بر اساس صنعتی که شرکت در آن فعالیت دارد با یکدیگر متفاوت اند. به همین دلیل، پژوهش حاضر برای نخستین بار در ایران، پس از تطبیق معیارهای SASB (فعالیت های بااهمیت پایداری) با فعالیت های افشا شده در یادداشت های توضیحی و گزارش فعالیت هییت مدیره، اثر آن ها را بر ارزش آفرینی توسط شرکت ها بررسی و تحلیل کرده است. نکته شایان توجه دیگر اینکه، به دلیل لزوم توجه به «نوع فعالیت» در بررسی عملکرد فعالیت های پایداری شرکت ها، پژوهش حاضر بر شرکت های فعال در بخش استخراج و فراوری مواد معدنی بورس اوراق بهادار تهران متمرکز شده است. عملیات شرکت های فعال در صنعت استخراج و فراوری مواد معدنی با تاثیری که بر محیط زیست می گذارند، می توانند آثار سوء جبران ناپذیری داشته باشند.

  کلیدواژگان: ارزش آفرینی، سرمایه گذاری پایدار، فعالیت‏های بااهمیت پایداری، هیئت استانداردهای حسابداری پایداری (SASB)
 • نگار خسروی پور*، علی اسماعیل زاده، محمد روحی صفحات 239-261
  هدف

  این پژوهش قصد دارد با استفاده از احتمال نکول کمپل، هیلشر و سیلاگی (2008) (امتیاز CHS) به عنوان نماگر درماندگی مالی بازارمحور و امتیاز O اولسن (1980) به عنوان نماگر مبتنی بر داده های حسابداری، سودآوری خلاف قاعده های صرف ارزش و صرف اندازه را توضیح دهد. احتمال نکول کمپل و همکاران (2008) (امتیاز CHS)، در واقع نسخه خلاصه شده یک مدل اقتصادسنجی است که برای پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها در افق های زمانی کوتاه مدت و بلندمدت استفاده می شود. در میان خلاف قاعده های بازار، صرف ارزش و صرف اندازه، توجه بیشتری را به خود جلب کرده اند. پژوهشگران در پژوهش های قبلی متوجه وجود صرف ارزش در سهام شدند و دریافتند که سهام ارزشی در مقایسه با سهام رشدی، میانگین بازده بالاتری دارند. سهام ارزشی به سهام شرکتی اطلاق می شود که به نظر می رسد، نسبت به عوامل بنیادی آن با قیمت پایین تری معامله می شوند. ویژگی های مشترک سهام ارزشی عبارت اند از: بازده سود نقدی بالا، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالا و نسبت P/E پایین. با این حال، سهام رشدی، اغلب گران قیمت هستند و با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایین معامله می شوند. علاوه بر این، پژوهشگران به وجود صرف اندازه پی بردند که طبق آن، سهام کوچک بهتر از سهام بزرگ عمل می کنند. این پدیده ها به شکل گیری استراتژی های سرمایه گذاری بر اساس صرف ارزش و صرف اندازه منجر شدند.

  روش

  نمونه آماری شامل 168 شرکت بورسی و فرابورسی طی بازه انتهای مهر 1390 تا انتهای شهریور 1400 است. در این پژوهش، در مجموع از 3 مدل بهره گرفته شده است: 1. مدل سه عاملی فاما و فرنچ؛ 2. مدل سه عاملی بسط یافته با امتیاز CHS (کمپل و همکاران، 2008) و 3. مدل سه عاملی بسط یافته با امتیاز O (اولسن، 1980).

  یافته ها

  طبق یافته ها، ورود فاکتور درماندگی مالی به مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993)، عملکرد آن را در توضیح نوسان های میانگین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده ارتقا می دهد. در این بین، نماگر امتیاز CHS (کمپل و همکاران، 2008)، در مقایسه با نماگر امتیاز O (اولسن، 1980)، سهم بیشتری در افزایش قدرت توضیح دهندگی مدل مذکور دارد. همچنین، مشخص شد که هم در مدل اولیه فاما و فرنچ (1993) و هم در نسخه های بسط یافته آن، صرف ارزش عمدتا در بین سهام ارزشی، چه کوچک و چه بزرگ، رویت می شود. اثر اندازه نیز پس از بسط این مدل، اهمیت خود را در بین سهام بزرگ ارزشی از دست می دهد؛ اما همچنان به عنوان فاکتوری تاثیرگذار در توضیح نوسان های میانگین بازده سهام کوچک ارزشی، سهام کوچک رشدی و سهام بزرگ رشدی، نقش ایفا می کند. 

  نتیجه گیری

  نتایج به دست آمده از پژوهش، وجود رابطه منفی و معنادار بین ریسک درماندگی مالی و بازده مازاد پرتفوی های تشکیل شده بر اساس اندازه و ارزش دفتری به ارزش بازار را اثبات و تایید می کند که در بلندمدت، سهام شرکت های درمانده مالی در مقایسه با همتایان سالم خود، بازده های مازاد کمتری را محقق می سازند. این یافته می تواند مورد توجه سازمان بورس و اوراق بهادار، موسسه های حسابرسی، سرمایه گذاران و اعتباردهندگان قرار گیرد

  کلیدواژگان: داده های حسابداری، درماندگی مالی، سهام ارزشی، سهام رشدی، صرف ارزش
 • غلامرضا رضایی*، محمد صادق زاده مهارلوئی، رسول کشتکار، مائده ابراهیمی صفحات 262-290
  هدف
  بحران سازمانی به عنوان رویدادی تعریف می شود که ارزش های اولویت دار سازمان را تهدید می کند، مدت زمان محدودی برای ارایه پاسخ به آن وجود دارد و برای سازمان پیش بینی نشده و ناگهانی است. بحران با کووید 19 شروع شد که تاثیرهای چشمگیری بر کارمندان گذاشت. کارمندان در این زمان، از راه دور و ساعات طولانی تری کار می کردند که همراه بود با افزایش بی اطمینانی ها، نگرانی ها و اختلال ها که همه اینها خستگی را افزایش می دهند. با توجه به درک اندک پیامدهای رفتاری تغییرات شیوه های کنترل مدیریت در واکنش به بحران های جهانی، این مقاله به بررسی آثار رفتاری تغییرات ناشی از بحران همه گیر کووید19 در شیوه های کنترل مدیریت بودجه ریزی و عواملی که این آثار را تشدید یا کاهش می دهد، پرداخته است.
  روش
  روش پژوهش این مطالعه اکتشافی، پیمایشی و از نوع مقطعی (نیمه اول سال 1401) است. مدیران شاغل در دانشگاه های علوم پزشکی استان فارس و بیمارستان های تابعه که حداقل 5 سال سابقه مدیریتی و 20 کارمند زیرمجموعه داشتند، جامعه آماری این پژوهش بودند. بدین منظور 250 پرسش نامه توزیع و 127 پرسش نامه دریافت شد که از بین آن ها 99 پرسش نامه قابل استفاده بود. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری در نرم افزار اسمارت پی ال اس 4 استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که دانشگاه های علوم پزشکی استان فارس در واکنش به آثار منفی کووید 19، انقباض کنترل های بودجه ای خود را افزایش می دهند. همچنین، منقبض کردن کنترل های بودجه، به دلیل افزایش ادراک از ابهام و تعارض نقش، به گونه مثبت با فرسودگی عاطفی مرتبط است. افزون بر این، نتایج نشان داد که اثر انقباض کنترل های بودجه ای بر تعارض نقش، زمانی کاهش می یابد که درک مدیران از کنترل های بودجه ای در دوره های گذشته (قبل از بحران) این بوده باشد که این بودجه ها به روشی توانمند استفاده می شده است.
  نتیجه گیری
  نتایج مقاله نشان داد که طراحی قدرتمند بودجه، در دوران پیش از بحران، آثار منفی و معناداری بر تعارض و ابهام نقش دارد؛ این بدان معناست که بودجه های قدرتمند هم مزایای اطلاعاتی دارند و هم به انعطاف پذیری بیشتر و کمک به حل وفصل خواسته های متضاد کمک می کنند. همچنین شواهد نشان داد که در وضعیت بحرانی، بودجه های قدرتمند اثرهای کاهش کنترل های بودجه را بر تعارض نقش کاهش می دهند؛ اما قدرت تاثیری بر ابهام نقش ندارد. این نتایج نشان می دهد که اگر سازمان های بهداشت عمومی و درمان، از بودجه خود برای کمک به مدیران به منظور درک عمیق تر وظایف و مسیولیت های خود و حل وفصل خواسته های متضاد استفاده کنند، بهتر می توانند با شوک مقابله کنند. واکنش منفی و کنترل بودجه های انقباضی به کاهش واکنش رفتاری نامطلوب ناشی از افزایش تعارض نقش و فرسودگی عاطفی کمک می کند. همچنین، بر اساس نتایج، اعتماد که معمولا برای سازمان ها مفید است، جنبه تاریکی دارد که در آن مدیران برای جبران اعتمادی که به مدیران ارشد خود دارند، فشار بیشتری بر خود وارد می کنند (افزایش تعارض و ابهام نقش). با این حال، این موضوع اثرهای تشدید کنترل های بودجه ای بر تعارض و ابهام نقش را تشدید نمی کند. این یافته نشان می دهد که زیردستان به دنبال کسب اطمینان بیشتر در مورد انتظارات و مسیولیت های مدیران ارشدی که به آن ها اعتماد دارند، یا غلبه بر تعارض های ذاتی بین تعهدات به مدیران ارشد نیستند.
  کلیدواژگان: اعتماد به مدیریت ارشد، بودجه، کنترل مدیریت، ابهام نقش، کووید 19
 • مجتبی صفی پور افشار*، احمدصادق سلطانی نژاد، ابراهیم سلطانی نژاد صفحات 291-313
  هدف
  هدف این مقاله بررسی رابطه بین سبک رهبری (تحول گرا، تبادل گرا و آزادانه) مدیر حسابرسی داخلی و اثربخشی حسابرسی داخلی است. انتظار می رود سبک های رهبری تحول گرا، تبادل گرا و آزادانه باعث افزایش اثربخشی حسابرسی داخلی شوند.
  روش
  این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، از نوع پژوهش های توصیفی پیمایشی است. داده های پژوهش با استفاده از روش پیمایشی گردآوری شده است و حسابرسان داخلی و مدیران حسابرسی داخلی شاغل در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در سال 1399 به پرسش نامه پژوهش پاسخ داده اند. شایان ذکر است که برای تحلیل یافته ها، از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. برای اندازه گیری متغیرهای مستقل و وابسته، از پرسش نامه باس و اولیون (1990) و لنز و همکاران (2017) استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که سبک های رهبری تحول آفرین، تبادل گرا و آزادانه، بر اثربخشی حسابرسی داخلی تاثیر مثبتی دارد و اثربخشی حسابرسی داخلی را افزایش می دهند. همچنین سبک رهبری تبادل گرا تاثیر بیشتری نسبت به سایر سبک ها (تحول آفرین و آزادانه) بر اثربخشی حسابرسی داخلی دارد.
  نتیجه گیری
  از یافته های پژوهش نتیجه می شود که سبک رهبری باعث افزایش اثربخشی حسابرسی داخلی می شود. به عبارت دیگر، مدیر حسابرسی داخلی با اداره کردن واحد حسابرسی داخلی به سبک رهبری تحول آفرین، تبادل گرا و آزادانه، باعث اثربخشی حسابرسی داخلی در انجام وظایف خود می شود. همچنین سبک رهبری آزادانه، نسبت به سبک رهبری تحول آفرین و تبادل گرانه، تاثیر بیشتری بر اثربخشی حسابرسی داخلی دارد.
  کلیدواژگان: حسابرسی داخلی، رهبری تعاملی، رهبری تحول آفرین، رهبری آزادانه، اثربخشی حسابرسی داخلی، مدیر حسابرسی
 • شهناز مشایخ*، زهره حیدری، مهناز محمودخانی صفحات 311-340
  هدف
  با عنایت به اهمیت حفظ و تقویت نیروی انسانی در موسسه های حسابرسی، پرورش و حفظ شرکا، مدیران، سرپرستان، حسابرسان ارشد و حسابرسان و جلوگیری از خروج حسابرسان توانمند از حرفه و افزایش کیفیت حسابرسی، شناخت دیدگاه حسابرسان در خصوص وضعیت به کارگیری شیوه های مدیریت استعداد و وضعیت عملکرد حسابرسان حایز اهمیت است.
  روش
  این پژوهش، مجموعه جامعی از شیوه های مدیریت استعداد (ایجاد خط مشی مدیریت استعداد، استخدام، مدیریت اخلاق، آموزش و توسعه، نظارت و بررسی، حقوق و مزایا، تعادل کار و زندگی و برنامه ریزی جانشین پروری) را شامل شده و دیدگاه حسابرسان را در خصوص وضعیت مدیریت استعداد و عملکرد حسابرسی در حرفه حسابرسی ایران بررسی کرده است. جامعه آماری پژوهش شرکا، مدیران، سرپرستان و حسابرسان شاغل در موسسه های حسابرسی است. ابزار گردآوری داده های این پژوهش پرسش نامه بوده است. 181 پرسش نامه گردآوری شد. برای تحلیل نتایج، از آزمون های آماری مقایسه میانگین یک جامعه و تحلیل واریانس استفاده شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که وضعیت حقوق و مزایا، خط مشی مدیریت استعداد، آموزش و توسعه، تعادل زندگی و کاری و برنامه ریزی جانشینی در موسسه های حسابرسی چندان مطلوب نیست؛ اما وضعیت مدیریت اخلاق و عملکرد حسابرسان مطلوب گزارش شده است. گرچه نتایج سایر مولفه ها شامل استخدام و نظارت و بررسی معنادار نبود؛ اما مولفه های یادشده میانگین بالاتر از 3 داشتند. نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد که در رابطه با 41 گزاره شیوه های مدیریت استعداد و 5 گزاره عملکرد حسابرسان، تفاوت معناداری بین نظرهای چهار گروه شرکا، مدیران، سرپرستان و حسابرسان شاغل در موسسه های حسابرسی در خصوص شیوه های مدیریت استعداد و عملکرد حسابرسان وجود دارد و اغلب تفاوت ها در سطوح شرکا و حسابرسان مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش بیانگر این است که در خصوص مواردی که الزام قانونی یا استانداردی مشخصی در خصوص مدیریت استعداد وجود دارد، وضعیت به کارگیری سنجه های مدیریت استعداد تا حدی مناسب بوده است؛ اما در خصوص سایر مواردی که الزام و فشار قانونی وجود ندارد، وضعیت مدیریت استعداد چندان مطلوب نیست. جامعه حسابداران رسمی ایران و موسسه های حسابرسی، می توانند از نتایج این پژوهش استفاده کنند.
  کلیدواژگان: مدیریت استعداد، منابع انسانی، حسابرسی، موسسه های حسابرسی
 • محمدرضا مهربان پور*، نظام الدین رحیمیان، علی سوری صفحات 341-379
  هدف
  هدف اصلی این پژوهش طراحی الگویی برای سنجش بلوغ مدیریت ریسک در صنعت بیمه ایران با تاکید بر نقش حسابرسی داخلی است.
  روش
  ابتدا با تحلیل محتوای کیفی مبانی نظری و تجربی موجود، شاخص های بلوغ مدیریت ریسک شناسایی، استخراج و در قالب ابعاد و مولفه های اصلی بلوغ مدیریت ریسک طبقه بندی شد. سپس به منظور اطمینان از روایی الگوی به دست آمده، از روش دلفی برای بررسی نظرهای خبرگان مدیریت ریسک و حسابرسی داخلی استفاده شد.
  یافته ها
  پس از شناسایی و طبقه بندی گزاره های کلیدی و پرتکرار، 65 شاخص بلوغ مدیریت ریسک در قالب نه مولفه و سه بعد اصلی شناسایی شد تا برای تایید روایی محتوا، در قالب پرسش نامه در اختیار صاحب نظران قرار گیرد. در این مرحله50 شاخص مورد توافق و اجماع نظر خبرگان قرار گرفت و مابقی از الگوی نهایی حذف شدند. این الگو سه بعد اصلی راهبری شرکتی، سیاست و استراتژی؛ فرایند مدیریت ریسک و نقش و وظایف حسابرسی داخلی را شامل می شود و با الگوی «سه خط دفاعی در برابر ریسک» مطرح شده در انجمن بین المللی حسابرسان داخلی هم سو است.
  نتیجه گیری
  الگوی طراحی شده در این پژوهش شامل 50 شاخص برگرفته از استانداردها، پژوهش های پیشین و نظرهای خبرگان صنعت بیمه است که حالت بهینه مدیریت ریسک در صنعت بیمه را تشریح می کند. شرکت های بیمه ایرانی می توانند وضعیت بلوغ مدیریت ریسک خود را با شناسایی میزان انطباق با شاخص های این الگو بسنجند.
  کلیدواژگان: بلوغ مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی، صنعت بیمه، روش تحلیل محتوای کیفی
 • حسین ناصری، غلامرضا کرمی*، رضوان حجازی صفحات 380-397
  هدف
  هدف پژوهش حاضر، ارایه مدل ارتقای آموزش دانشگاهی رشته حسابداری در آموزش عالی کشور است. به عبارت دیگر، پژوهشگر به دنبال شناسایی عوامل موثر بر توسعه آموزش حسابداری در مقطع آموزش عالی از طریق مصاحبه با خبرگان است.
  روش
  پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری داده ها، توصیفی از نوع اکتشافی است. این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی و از طریق روش تحلیل مضمون اجرا شده است. برای جمع آوری داده ها با 10 نفر از اساتید برجسته حوزه حسابداری مصاحبه شد. نمونه گیری به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شد. در نهایت از متن مصاحبه ها، مضامین مرتبط استخراج و بررسی شد.
  یافته ها
  در مرحله شناسایی مضامین، در ابتدا 130 مفهوم برچسب زده شد که پس از دو مرحله، با نظر خبرگان و استادان راهنما و مشاور، در انتها مفاهیم به 65 مفهوم پایه رسید. در مرحله بعد، سازمان دهنده ها شناسایی شدند که عبارت بودند از: 1. ایجاد تمهیدهای آموزش نوین حسابداری؛ 2. ایجاد ابزارهای نوین آموزش حسابداری؛ 3. انطباق آموزش حسابداری با استانداردهای به روز؛ 4. ارتباط بین صنعت و دانشگاه در آموزش حسابداری؛ 5. تدوین برنامه های راهبری حسابداری؛ 6. مهارت افزایی حسابداری؛ 7. تعلیم متناسب با تحولات پیرامونی حسابداری؛ 8. شناسایی استانداردهای حسابداری؛ 9. کیفیت و کمیت استادان؛ 10. تخصصی سازی محتوای آموزشی؛ 11. نیازشناسی بازار؛ 12. خروجی مورد انتظار؛ 13. ورود به بازار کار؛ 14. حسابداری کارآفرینانه. در نهایت ارتباط معنایی و مفهومی مولفه ها با یکدیگر مدل سازی شد.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش نشان داد که به منظور بهبود وضعیت تحصیلی، می ‏بایست روی ارتقای تمهیدها و برنامه های آموزش حسابداری، ارتقای تدریس و استانداردهای آموزش حسابداری و ارتقای محتوای آموزشی و پژوهشی حسابداری متمرکز شد و همچنین، برای پیشبرد سیاست های آموزش حسابداری، بایستی سطح تحولات مالی و حسابداری، در عرصه بین المللی هم سو و هم راستا شود.
  کلیدواژگان: استانداردها، حسابداری، تخصصی سازی، مهارت افزایی، نظام آموزش عالی
|
 • Samira Joudi, Gholamreza Mansourfar *, Saeid Homayoun, Zabihollah Rezaee Pages 209-238
  Objective

  Corporate sustainability, focused on the environment, society, and governance (ESG), has garnered global attention from investors and observers. In recent decades, a new form of investment, known as "sustainability investment," has attracted interest from companies, institutional investors, and social advocacy groups. This research aims to investigate the impact of investment in material sustainability activities on the value creation of companies in the oil and gas, metals, mines, and coal mining industries listed on the Tehran Stock Exchange from 2016 to 2021.

  Methods

  To determine material sustainability activities, this research matched disclosed activities in the board of directors' report and explanatory notes with SASB standards. Economic value added (EVA) and market value added (MVA) value creation performance criteria were used to measure value creation and compared with traditional performance evaluation criteria (ROA) and the combined criterion (q-tobin). Companies were divided into two groups based on their level of investment in material sustainability activities, and separate regressions based on panel data were estimated using four methods to measure value creation. The bootstrap method was used for the residuals of the model to compare the power of explaining the models. Additionally, the study compared the average value creation of each group of companies using the independent group's t-test.

  Results

  The results suggest that regression models exhibit stronger explanatory capability when utilizing EVA and MVA measures for assessing value creation, in contrast to the utilization of q-tobin and return on total assets criteria. Companies with higher investments in tangible sustainability initiatives exhibit greater average value creation compared to companies that have allocated fewer resources to such endeavors.

  Conclusion

  The findings of this study highlight the importance of sustainability investment and its potential impact on value creation for companies in the oil and gas, metals, mines, and coal mining industries listed on the Tehran Stock Exchange. By identifying material sustainability activities and measuring value creation using EVA and MVA, this study provides valuable insights into the relationship between sustainability investment and corporate performance. The significance of this research lies in its focus on value creation as an indicator of performance, which aligns with the main objective of sustainability to benefit all stakeholders. Previous empirical studies have primarily examined the impact of sustainability on corporate performance without distinguishing between material and immaterial sustainability activities or considering the specific effects of the industry. However, the SASB standardization body emphasizes that sustainability indicators are not equally important for stakeholders and that material sustainability issues vary depending on the industry. Therefore, this study identifies material sustainability activities for the first time in Iran by matching SASB criteria with disclosed activities in the financial reports of selected companies. By analyzing the effects of these activities on the value creation of companies, this research provides evidence that investing in sustainability can lead to better financial performance. Moreover, given the need to pay attention to the type of activity when evaluating the performance of corporate sustainability activities, this study focuses on companies involved in the extraction and processing of mineral materials listed on the Tehran Stock Exchange. The operations of companies in this industry can have significant adverse effects on the environment, making it essential to examine their sustainability practices. In conclusion, this study sheds light on the importance of sustainability investment and its potential impact on value creation for companies in the mining and mineral processing industry. By identifying material sustainability activities and measuring value creation using EVA and MVA, this research provides valuable insights into the relationship between sustainability investment and corporate performance. The findings of this study can help companies make informed decisions about sustainability investment and contribute to the growing body of research on corporate sustainability.

  Keywords: Value creation, Sustainable Investment, Material sustainability activities, Sustainability Accounting Standards Board (SASB)
 • Negar Khosravipour *, Ali Esmaeilzade, Mohamad Rouhi Pages 239-261
  Objective

   This study aims to elucidate the profitability of value premium and size premium anomalies by employing the CHS score by Campbell et al. (2008) as the market-based financial distress indicator and Ohlson's O score (1980) as the accounting-based financial distress indicator.CHS score is a reduced-form econometric model to predict financial distress at short and long horizons. Among the market anomalies, value and size premiums have attracted more attention. Previous research noticed the existence of value premiums in stocks and found that value stocks have higher average returns compared to growth stocks. A value stock refers to shares of a company that appears to trade at a lower price relative to its fundamentals. Common characteristics of value stocks include high dividend yield, high book value to market value ratio, and a low P/E ratio. However, growth stocks often look expensive, trading at a low book value to market value ratio. In addition, researchers highlighted the existence of size premium where small stocks perform better than large stocks. These phenomena led to the formation of investment strategies based on value and size premiums. Value premium strategy involves buying value stocks and selling growth stocks, while size premium strategy entails buying small stocks and selling big stocks.

  Methods

   In this study, the required data was collected from a sample consisting of 168 companies listed on the Tehran Stock Exchange and Iran Farabourse during the period from October 22, 2011, to September 22, 2021. To investigate the relationship between stock excess returns and risk factors, a total of three models were used: 1) Fama and French three-factor model, 2) the augmented three-factor model including the CHS score, and 3) the augmented three-factor model including the O score.

  Results

   According to the findings of this study, the inclusion of the financial distress factor in the Fama and French three-factor model, regardless of the criterion that is used to measure this factor, improves the performance of this model in explaining the fluctuations in the average returns of companies listed on Tehran Stock Exchange and Iran Farabourse. In the meantime, the CHS score, compared to the O score, has a greater contribution to increasing the explanatory power of the mentioned model. Additionally, it is found that both in the original model of Fama and French and the augmented versions of this model, the value premium is mainly seen among value stocks, both small and big ones. The size effect, which is seen in all groups of stocks before the inclusion of the financial distress variable in the mentioned model, after augmenting this model, although loses its importance among big-value stocks, is still an influential factor in explaining the fluctuations of the average returns of small value stocks, small growth stocks, and big growth stocks.

  Conclusion

   The results prove the existence of a negative and highly significant relationship between the financial distress risk and the excess returns of portfolios formed based on size and book value to market value, confirming that in the long run, financially distressed companies compared to healthy companies, realize lower excess returns. This finding can be of interest to the Securities and Exchange Organization (SEO), audit institutions, investors, and creditors. It is suggested that researchers use more dynamic versions of asset pricing models and other indicators of financial distress to analyze and explain fluctuations in stock returns in future research. In this regard, researchers can refer to Fama and French five-factor model (2015) and the newer versions of the capital asset pricing model (CAPM), and by including the factor of financial distress in these models, compare the power of the mentioned models in explaining the fluctuations of stock returns

  Keywords: accounting data, Financial distress, Growth stocks, Value premium, Value stocks
 • Gholam Reza Rezaei *, Mohammad Sadeghzadeh Maharluie, Rasoul Keshtkar, Maedeh Ebrahimi Pages 262-290
  Objective
  Organizational crisis is defined as an event that threatens the high-priority values of the organization, presents a restricted amount of time to respond, and is unexpected or unanticipated by the organization. The crisis which was caused by Covid-19 had significant effects on employees. During the pandemic, employees were working remotely for longer hours, and dealing with increased uncertainty, worries, and disruptions, all of which could increase career burnout. There was a lack of understanding of the behavioral effects of changes in management control styles in response to global crises. Accordingly, This study aimed to investigate the behavioral consequences resulting from changes in management control practices during crises in budgeting, along with the factors that intensify these consequences.
  Methods
  This is an exploratory study that uses survey data. It is also a cross-sectional research (in the first semiannual of 2022). The statistical population of this research comprises managers with a minimum of 5 years of managerial experience and 20 subordinate employees, working in medical universities and affiliated hospitals of Fars Province, Iran. In this study, 250 questionnaires were distributed, out of which 127 were collected. Among the collected questionnaires, 99 were deemed usable for analysis. To test the hypotheses of the research, the structural equations modeling approach was used along with SMARTPLS-4 software.
  Results
  The findings indicated that medical universities in Fars Province enhanced their budgetary controls as a response to the adverse impacts of Covid-19. This demonstrated organizations' adaptability to budgeting changes during global crises. Moreover, intensifying budget controls due to heightened perceptions of ambiguity and role conflict exhibited a positive correlation with emotional exhaustion. Additionally, the results confirmed that the influence of heightened budget controls on role conflict diminishes when managers perceive effective pre-crisis utilization of budget controls.
  Conclusion
  According to the findings of the present study, the efficient budget design in the pre-crisis era has negative and significant effects on role ambiguity and role conflict. This means that efficient budgets provide beneficial information and more flexibility and also help to resolve conflicting demands. Also, the evidence shows that during crises, efficient budgets reduce the effects of budget controls on role conflict, but do not have any effect on role ambiguity. These findings highlight that managers within public health organizations can effectively manage budget-tightening shocks by leveraging budgeting to foster a deeper comprehension of duties and responsibilities. The enhanced budget controls play a role in mitigating negative behavioral responses stemming from heightened role conflict and emotional exhaustion. Additionally, the outcomes reveal an intriguing aspect of trust in organizational dynamics. While generally advantageous, trust can inadvertently intensify managerial self-imposed pressure to reciprocate, exacerbating issues like role ambiguity and role conflict. However, this does not intensify the effects of tightening budgetary controls on role ambiguity and role conflict. The findings also indicate that the level of trust among subordinates towards their superiors can change in response to heightened role ambiguity and role conflict. When requests come from trusted superiors, individuals are likely to devote greater attention and effort toward achieving expected performance outcomes. Thus, individuals who have high levels of trust in their superiors are more likely to feel pressured to comply with requests even if fulfilling the obligation leads to negative cognitive and affective outcomes.
  Keywords: Budget, Covid-19, Management control, role ambiguity, Trust in senior management
 • Mojtaba Safi Pour Afshar *, Ahmadsadegh Soltaninejad, Ebrahim Soltani Nejad Pages 291-313
  Objective
  The purpose of this study is to investigate the relationship between the leadership style (transformational, exchange-oriented, and free) of the internal audit manager and the effectiveness of the internal audit. It is expected that the transformational, exchange-oriented, and free leadership style increase the effectiveness of the internal audit unit i.e., the leadership styles can affect the individual, unit, and ultimately the organization's performance.
  Methods
  This study employs a descriptive survey research approach, collecting data through a survey method. Internal auditors and internal audit managers working in companies listed on Tehran Stock Exchange in 2020 answered the research questionnaire. The structural equation method was used to analyze the findings and also Bass and Olion (1990) and Lenz et al. (2017) questionnaires were used to measure the independent and dependent variables of the research.
  Results
  The hypothesis testing results indicated that transformational, exchange-oriented, and laissez-faire leadership styles positively impact internal audit effectiveness, leading to its enhancement. Therefore, "A transformational leadership style leverages the insights and ideas of the audit unit to achieve organizational goals, subsequently boosting employee motivation and morale. This, in turn, enhances employee effectiveness." When managers promote the sharing of information and experiences among internal audit employees, it results in an improvement in the knowledge, expertise, and overall performance of the internal audit unit. In addition, when managers delegate power and decision-making authority to employees, they foster independent opinions in implementing internal audit programs. This autonomy contributes to the heightened effectiveness of internal audits. Also, the free leadership style was found to have a greater impact on the effectiveness of internal audits than other styles i.e., transformational and free.
  Conclusion
  According to the findings, the leadership style increases the effectiveness of internal audits. In other words, the internal audit manager makes the internal audit effective in performing its duties by managing the internal audit unit in a transformative, exchange-oriented, and free leadership style. involving lower-ranking employees in decision-making significantly increases the viability of the decisions compared to when their participation is absent. In addition, When decision-making and leadership incorporate employee participation, appreciating their knowledge, ideas, and insights, while entrusting them with responsibilities, it leads to a decrease in employee resistance to change, lower conflicts, enhanced decision quality, improved interpersonal relationships, heightened job satisfaction, and ultimately, increased organizational productivity.
  Keywords: Internal audit, Interactive Leadership, Transformational Leadership, Free Leadership, Internal audit effectiveness, Audit manager
 • Shahnaz Mashayekh *, Zohre Heydari, Mahnaz Mahmoudkhani Pages 311-340
  Objective
  Maintaining and strengthening human resources in auditing institutions, nurturing and maintaining partners, managers, supervisors, senior auditors, and auditors, preventing the departure of capable auditors from the profession, and increasing the quality of auditing hold significant significance within auditing firms. Therefore, gaining insight into auditors' viewpoints on implementing talent management strategies and assessing auditors' performance arises as an essential endeavor.
  Methods
  In this study, we investigated an extensive range of talent management practices in the Iranian auditing field, encompassing areas such as policy establishment, recruitment, ethics oversight, training, supervision, compensation, work-life balance, and succession planning. Our focus was on assessing auditors' perceptions of talent management's status and auditors' overall performance. The statistical population of this study included partners, managers, supervisors, and auditors of auditing firms. The data collection tool of this study was a questionnaire distributed among 181 participants to gather the required data. T-test and ANOVA statistical tests were used to analyze the achieved results.
  Results
  The outcomes revealed that the conditions related to compensation, formulation of talent management policies, education and development, work-life balance, and succession planning were relatively unfavorable within auditing firms. The situation of ethical management and the performance of auditors in auditing firms were favorable. While the outcomes for other elements like recruitment, supervision, and review were not statistically significant, these mentioned components still held an average above three. The ANOVA test outcomes revealed a noteworthy distinction among the viewpoints of four groups – partners, managers, supervisors, and auditors – within auditing firms concerning talent management techniques and auditors' performance. These discrepancies were apparent across 41 statements related to talent management practices and five statements regarding auditors' performance, with the most notable dissimilarities occurring between partners and auditors.
  Conclusion
  The results of this study indicate that regarding the components of talent management for which there is a specific regulation or standard requirement, the situation of using the components of talent management has been somewhat appropriate. However, in other cases where there is no legal obligation or pressure, the situation of talent management is not very favorable. The results of this study can be used by the Iranian Society of Certified Public Accountants and auditing firms.
  Keywords: Talent Management, human resources, Auditing, Auditing firms
 • Mohammadreza Mehrabanpour *, Nezamoddin Rahimian, Ali Souri Pages 341-379
  Objective
  The main purpose of this research is to design a model to measure the maturity of risk management in Iran's insurance industry, emphasizing the role of internal audit.
  Methods
  To achieve the objective of the research, first, the existing theoretical and empirical literature was studied by using the qualitative content analysis method. The key propositions indicating the maturity of risk management and the role of internal audit in risk management were also identified. Next, the propositions were classified based on similarity, semantic connection, and also by referring to risk management frameworks and standards in the form of dimensions, components, and main indicators of risk management maturity. Then, to ensure the validity of the obtained model, the Delphi method was used to examine and apply the opinions of risk management and internal audit experts in the insurance industry. At this stage, a questionnaire was used to collect data. The reliability of the questionnaire was confirmed with the help of Cronbach's alpha statistic.
  Results
  By employing qualitative content analysis, the process of identifying and categorizing significant and recurring propositions led to the identification of 68 indicators of risk management maturity. These indicators were organized into nine components, forming three primary dimensions of risk management maturity within Iran's insurance sector, with a specific emphasis on the role of internal audit. Subsequently, the developed model was presented to professionals and academics with substantial experience in the realm of risk management and internal audit. This was carried out through a questionnaire that was distributed to experts in these domains. They announced their agreement, disagreement, or their proposed amendments regarding each of the dimensions, components, and indicators. After gathering their feedback, 50 indicators were agreed upon by experts, and the rest were removed from the final model. The model put forth encompasses three primary dimensions: corporate governance, policy and strategy, and the risk management process, along with the roles and responsibilities of internal audit. The result is in line with the "three lines of defense against risk" model proposed by the International Association of Internal Auditors. Therefore, all operational units of the organization under good corporate governance and strategy form the first layer of defense against risk. Risk management is the second layer of defense by implementing the processes of identification, evaluation, response to risk and reporting. The internal audit, by monitoring and evaluating the risk management process, forms the third layer of defense against risk.
  Conclusion
  The model developed within this study comprises 50 indicators sourced from risk management standards, existing research, and insights from experts in the Iranian insurance industry. These indicators delineate the ideal condition of risk management, organized into three primary dimensions and nine crucial components. Iranian insurance firms have the capability to assess the maturity level of their risk management practices by gauging their alignment with the indicators outlined in this model. This assessment aids in recognizing both their strengths and areas that require improvement. Also, unlike previous risk management maturity models, this model could successfully address the roles and duties of internal audit. Therefore, The internal auditors within the insurance industry can incorporate the indicators outlined in this model while devising and executing assurance and consulting services related to the organization's risk management procedures.
  Keywords: Risk management maturity, Internal audit, Insurance industry, Qualitative Content Analysis Method
 • Hosein Naseri, Gholamreza Karami *, Rezvan Hejazi Pages 380-397
  Objective
  This study aims to introduce a framework that enhances the quality of accounting education within the nation's higher education institutions. To clarify, the researcher intends to uncover the key factors influencing the advancement of accounting education within the higher education system by conducting interviews with experts.
  Methods
  The present research is exploratory and descriptive. In this study, a qualitative approach was employed, utilizing the method of thematic analysis to analyze interviews with experts, leading to the identification of pertinent themes. This article employs Atride and Stirling's model to examine themes in three overarching phases. The initial phase involves text analysis, followed by text discovery in the second phase, and culminating in the integration of these discoveries during the third phase. At each of these stages, a higher level of abstraction is essential for a thorough analysis, as per the prescribed steps. This comprehensive three-step process in the theme network model is carried out in six steps. The steps of thematic analysis in the present research based on the Atride and String model include: 1) The first stage of text analysis, in which the coding framework is developed, based on the concepts, theories, and research questions, and the text is broken down into text sections using the framework; 2) Coding done, the second stage of determining and identifying the themes, in which the themes are determined and identified, the themes are abstracted from the coded text sections; 3) The text refined, the third stage of creating a network of themes takes place in the form of a general pattern. Through the expert interviews, the researcher identified research participants using a deliberate and available snowball sampling technique. This method ultimately resulted in the selection of 10 accounting professors, chosen based on their educational backgrounds, fields of expertise, and experience.
  Results
  During the theme identification stage, 130 concepts were initially formulated. After two rounds of input and refinement from experts and supervisors, these concepts were distilled down to 65 core concepts. In the next stage, the organizers focus on the following aspects: the creation of new accounting education arrangements; development of new accounting education tools; alignment of accounting education with contemporary standards; fostering communication between the industry and universities in accounting education; crafting management plans for accounting; enhancing accounting skills; adapting education to accounting-related developments; identifying accounting standards; evaluating the quality and quantity of professors; tailoring educational content to specific areas of expertise; understanding market demands; projecting expected outcomes; facilitating entry into the job market; and promoting entrepreneurial accounting. The semantic and conceptual relationships among these themes were also modeled.
  Conclusion
  To enhance educational conditions, it is imperative to prioritize the improvement of accounting education arrangements and programs, elevate teaching quality and accounting education standards, and enhance the educational and research content in the field of accounting
  Keywords: Accounting standards, Specialization, skill enhancement, Higher Education System, Accounting Education