فهرست مطالب

مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
سال سی و نهم شماره 3 (پیاپی 117، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • ژینوس هاشم پور، سمانه اسدی صنم*، مهدی میرزا، مرضیه قنبری جهرمی صفحات 315-335
  سابقه و هدف
  سرخارگل (Echinaceae purpurea L.)، یکی از معروف ترین گونه های دارویی با ارزش اقتصادی زیاد در سراسر جهان است که در ایران از ریشه و اندام هوایی آن در تولید داروهای گیاهی استفاده می شود. بسیاری از داروهای گیاهی که به طور تجاری از اندام های هوایی سرخارگل تولید می شود برای افزایش سیستم ایمنی غیر اختصاصی و درمان سرماخوردگی استفاده می شوند. هزینه های زیست محیطی و بهداشتی کودهای شیمیایی منجر شده تا پژوهشگران به نیازهای غذایی گیاهان با استفاده از کودهای آلی و بیولوژیک پاسخ دهند. ازاین رو، این مطالعه با هدف بررسی اثر کودهای شیمیایی، آلی و بیولوژیک بر ویژگی های مورفولوژیک، ماده خشک شاخساره، ریشه، درصد و عملکرد اسانس گل و مجموع برگ و ساقه سرخارگل انجام شد.
  مواد و روش ها
  این آزمایش براساس طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور (مجتمع تحقیقاتی البرز) در سال زراعی 98-1397 انجام شد. تیمارها شامل شاهد (Control)، NPK (N50P25K25، N75P35K35 و N100P75K75 کیلوگرم در هکتار)، کود دامی (30، 60 و 90 تن در هکتار)، ورمی کمپوست (5، 10 و 15 تن در هکتار)، ترکیب های کودی N50P25K25 + 30 تن کود دامی در هکتار، N50P25K25 + 5 تن در هکتار ورمی کمپوست، کودهای زیستی G. intraradaices + Glomus mosseae، Azospirillum + Pseudomonas، Thiobacillus + 5 تن در هکتار ورمی کمپوست و Thiobacillus + 250 کیلوگرم در هکتار گوگرد (S) بودند. پیش از اعمال تیمارهای کودی، آنالیز خاک انجام شد و پس از اعمال تیمارهای کودی نیز ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک تعیین گردید. تیمارها براساس نیازهای کودی گیاه و نیز نتایج آزمون خاک انتخاب شدند. صفات ارتفاع گیاه، تعداد برگ، ساقه فرعی و گل در گیاه، عمق نفوذ و حجم ریشه، ماده خشک برگ، ساقه، گل و ریشه به طور جداگانه، ماده خشک شاخساره (برگ+ساقه+گل) و بازده و عملکرد اسانس گل و مجموع برگ و ساقه ارزیابی شدند. در مرحله گلدهی کامل، نمونه ها از اندام های هوایی و ریشه گیاهان در همه گروه های تیماری برداشت شد. پس از هواخشک شدن نمونه ها در محیط سایه، نمونه ها با دستگاه کلونجر و به روش تقطیر با آب اسانس گیری شدند و درصد و عملکرد اسانس بر اساس وزن خشک محاسبه شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد که بیشترین ماده خشک برگ و ساقه در تیمار 15 تن در هکتار ورمی کمپوست بدست آمد. همچنین بیشترین ماده خشک گل و ریشه به ترتیب مربوط به تیمارهای 5 تن در هکتار ورمی کمپوست + NPK و 30 تن در هکتار کود دامی + NPK بود. بیشترین بازده اسانس گل در تیمار 30 تن در هکتار کود دامی + NPK و بیشترین بازده اسانس مجموع برگ و ساقه در مرحله گلدهی در تیمار 15 تن در هکتار ورمی کمپوست بدست آمد. همچنین، تیمار NPK + 30 تن در هکتار کود دامی منجر به بیشترین عملکرد اسانس گل و تیمار 15 تن در هکتار ورمی کمپوست موجب بیشترین عملکرد اسانس مجموع برگ و ساقه شد. در مقایسه گروهی بین تیمارهای کودی مصرفی، تنها مقایسه بین کودهای آلی (دامی در مقابل ورمی کمپوست) و کودهای زیستی (قارچ در مقابل باکتری) موجب افزایش معنی دار عملکرد اسانس گل شد. در نتایج مربوط به عملکرد اسانس مجموع برگ و ساقه، همه مقایسه های انجام شده بین گروه های تیماری تاثیر معنی داری را نشان دادند و تنها کود آلی (برهم کنش بین کود دامی در مقابل ورمی کمپوست) معنی دار نبود. بااین حال، بیشترین عملکرد اسانس مجموع برگ و ساقه، مربوط به کود زیستی در مقابل با کود شیمیایی و آلی بود.
  نتیجه گیری
  به طور کلی می توان نتیجه گیری کرد که در بین تیمارهای استفاده شده، تیمار کودهای آلی در کنار کودهای شیمیایی می تواند در تولید پایدار این گیاه دارویی باارزش باشد. این یافته ها پیشنهاد می کند که استفاده باهم (ترکیب) کودهای بیولوژیک و آلی، می تواند در کشت سرخارگل به علت افزایش درصد و عملکرد اسانس مزیت باشد.
  کلیدواژگان: اسانس، سرخارگل (Echinaceae purpurea L.)، کود زیستی، ورمی کمپوست
 • فرید نورمند موید*، بهلول عباس زاده، نگار ولی زاده صفحات 336-351
  سابقه و هدف
  مرزه (Satureja spp.) با دارا بودن ترکیبات با ارزشی همچون تیمول و کارواکرول از جایگاه ویژه ای در میان گیاهان دارویی برخوردار است. مرزه یکی از جنس های خانواده نعناییان Lamiaceae)) بوده که در ایران 16 گونه گیاه علفی یک ساله و چند ساله دارد. گونه های جنس Satureja به دلیل میزان بالای اسانس در صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی و داروسازی دارای اهمیت اقتصادی و پزشکی زیادی هستند. هدف از اجرای این تحقیق افزایش عملکرد کمی و کیفی اسانس مرزه سهندی (Satureja sahendica) با تغذیه گیاهی مناسب بود.
  مواد و روش ها
  این تحقیق در شرایط آبی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با هشت تیمار کودی (شاهد (بدون کود)، ازت (50)، فسفر (25) و پتاس (25) (کیلوگرم در هکتار)، کود گاوی (30 و60 تن در هکتار)، کود گاوی (30 و60 تن در هکتار) + ازت (50)، فسفر (25) و پتاس (25) (کیلوگرم در هکتار)، ورمی کمپوست (5 تن در هکتار)، ورمی کمپوست (5 تن در هکتار)+ ازت (50)، فسفر (25) و پتاس (25) (کیلوگرم در هکتار)) در سه تکرار طی چهار سال (1399-1396) در استان آذربایجان شرقی اجرا شد. کشت به صورت غیر مستقیم و از طریق نشاء بود. نشاءها در شرایط گلخانه با کشت بذرها در سینی های نشاء با ترکیب خاک پیت ماس، کوکوپیت و پرلیت به نسبت 4:2:1 تهیه شد. زمان اعمال تیمارها فقط یک نوبت همزمان با آماده سازی کرت ها و قبل از مرحله کاشت به صورت دست پاش و مخلوط کردن با خاک بود. ابعاد کرت ها 4×3 متر، فواصل خطوط کاشت 50 سانتی متر و فاصله بوته ها بر روی خط 30 سانتی متر تنظیم گردید. روش آبیاری به صورت قطره ای و در مراحل ابتدای رشد دو نوبت در هفته و پس از استقرار یک نوبت در هفته بود. در طول فصل رشد وجین علف های هرز نیز انجام گردید. در طول فصل زراعی صفات ارتفاع بوته، تاریخ گلدهی، سطح تاج پوشش و عملکرد سرشاخه سبز اندازه گیری شد. اسانس گیری به روش تقطیر با آب و تجزیه اسانس نیز به روش کروماتوگرافی گازی (GC) و کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) انجام گردید.
  نتایج
  براساس نتایج، بین تیمارهای مختلف کودی از لحاظ کلیه صفات تفاوت معنی دار وجود دارد. بیشترین عملکرد سرشاخه گلدار به میزان 1974 کیلوگرم در هکتار (6% افزایش نسبت به شاهد) و عملکرد اسانس به میزان 22.25 کیلوگرم در هکتار (9% افزایش نسبت به شاهد) و بالاترین کیفیت اسانس (مجموع ترکیبات فنلی تیمول و کارواکرول) به مقدار 61.89% (18% افزایش نسبت به شاهد) با اعمال تیمار کود گاوی (60 تن در هکتار)+ ازت (50)، فسفر (25) و پتاس (25) (کیلوگرم در هکتار) حاصل شد. برای مقرون به صرفه بودن از کود گاوی (60 تن در هکتار) به تنهایی نیز می توان استفاده کرد. از لحاظ صفت تاریخ 50% گلدهی، دیررس ترین محصول مربوط به تیمار شاهد (بدون کود) با 160.25 روز و زودرس ترین آن مربوط به تیمار کودی کود گاوی (60 تن در هکتار)+ ازت (50)، فسفر (25) و پتاس (25) (کیلوگرم در هکتار) با 155.33 روز است. عمده ترین اجزای اسانس به ترتیب تیمول، پارا-سیمن و گاما-ترپینن بودند. نتایج میانگین درصد ترکیبات فنلی تیمول و کارواکرول به عنوان کیفیت اسانس در هر یک از تیمارهای کودی و در هر سال نشان داد که میانگین کیفیت اسانس در سال اول 53.13%، در سال های دوم و سوم به ترتیب به مقدار 63.98% و 63.54% افزایش و در سال چهارم به مقدار 47.93% کاهش یافته است.
  نتیجه گیری
  مصرف تیمارهای کودی به ویژه کودهای دامی به همراه کودهای شیمیایی علاوه بر افزایش محصول، موجب زودرسی محصول نیز می شود. برداشت زود چین اول باعث می شود که چین دوم از فصل رشد استفاده بهینه کرده و با سرمای پاییزه مواجه نشود. با افزایش سن گیاه عملکرد اسانس افزایش، ولی محصول دیرس تر و کیفیت اسانس نیز کاهش می یابد. بنابراین محصول اقتصادی در گونه S. sahendica تا سال چهارم با اعمال تیمار کود گاوی (60 تن در هکتار)+ ازت (50)، فسفر (25) و پتاس (25) (کیلوگرم در هکتار) توصیه می شود.
  کلیدواژگان: عملکرد، کیفیت، اسانس، مرزه، کود
 • مریم سلیمی کوچی، مهدی مدن دوست* صفحات 352-366
  سابقه و هدف

  زیره سبز (Cuminum cymiumn L.) گیاهی یکساله با ساقه های ظریف و ارتفاع بین 15 تا 50 سانتی‏متر است. میزان مناسب مصرف انواع علف‏کش‏های گروه دی نیتروآنیلین‏ها و اثرهای مثبت استفاده از انواع مالچ‏ها در گیاهان دارویی برای از بین بردن علف های هرز، از لحاظ بدست آوردن بالاترین عملکرد و افزایش کیفیت محصول مهم می‏باشد. ازاین رو کاربرد علف کش های تریفلورالین و پندیمتالین همراه با مالچ گندم با هدف بررسی جمعیت و رشد علف‏های هرز، خصوصیات فیزیولوژیک، رویشی، عملکرد و درصد اسانس زیره سبز در این آزمایش بررسی شد.

  مواد و روش ها

  این آزمایش در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. در این مطالعه تیمار‏های آزمایش شامل مقادیر 100% و 50% توصیه شده علف کش‏های تریفلورالین و پندیمتالین به تنهایی و در تلفیق با مالچ کلش گندم بود که به همراه مالچ کلش گندم به تنهایی و عدم کنترل علف‏های هرز (شاهد) در نظر گرفته شد. از مالچ کلش گندم به طول 5 سانتی متر و به میزان در حدود 5 تن در هکتار استفاده شد. علف کش با استفاده از سم پاش پشتی کتابی 20 لیتری با نازل بارانی پخش شد. شناسایی گونه ‏های علف‏های هرز توسط متخصصان علف‏های هرز ایستگاه تحقیقات کشاورزی زرقان استان فارس انجام شد. پس از آن، از کوادراتی به ابعاد 50× 50 سانتی‏متر برای اندازه‏گیری صفات تراکم و وزن خشک علف‏های هرز استفاده شد. اندازه گیری محتوای آب نسبی برگ ها و میزان کلروفیل از هر تیمار سه برگ جوان کاملا باز شده و شاداب انتخاب شد، همچنین نمونه برداری اول صبح و قبل از طلوع آفتاب انجام شد. قبل از پایان دوره رشد ارتفاع و تعداد شاخه اندازه ‏گیری شد. در پایان پس از برداشت، عملکرد و اجزای عملکرد (شامل تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در چتر و وزن هزاردانه) اندازه‏گیری گردید. از دانه‏ های برداشت شده در هر کرت به طور تصادفی 50 گرم نمونه برداشت شده و برای تعیین درصد اسانس استفاده شد. به منظور استخراج اسانس از نمونه‏ های تهیه شده از روش تقطیر با بخار آب توسط دستگاه کلونجر استفاده شد و درصد اسانس مربوط به هر نمونه تعیین گردید. مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه با استفاده از آزمون چند دامنه‎ای دانکن در سطح احتمال 0.05 مقایسه شد.

  نتایج

  گونه‏های غالب علف هرزی شناسایی شده در مزرعه شامل 6 تیره و 6 گونه بودند. نتایج مقایسه میانگین نشان داد که استفاده از علف کش تریفلورالین با دوز توصیه شده + مالچ، میزان تراکم و وزن خشک علف‏های هرز را به ترتیب 88% و 87% نسبت به عدم کنترل علف‏های هرز (شاهد) کاهش داد. تیمار مالچ به تنهایی توانست تراکم و وزن خشک علف‏های هرز را در مقایسه با شاهد به ترتیب 29.6% و 37.5% کاهش دهد. بیشترین محتوای نسبی آب برگ در شرایط علف کش تریفلورالین با دوز توصیه شده+ مالچ با میزان 85% بدست آمد. همچنین بیشترین محتوای کلروفیل b و کلروفیل کل برگ برای هر دو علف کش تریفلورالین و پندیمتالین در تلفیق با مالچ بدست آمد که نسبت به مصرف تنهای مالچ و عدم کنترل علف‏های هرز افزایش معنی‏داری را نشان داد. کمترین ارتفاع بوته زیره سبز در تیمار آلوده به علف هرز (شاهد) مشاهده شد. تعداد شاخه جانبی در تیمار 100% دوز توصیه شده علف‏کش بیشتر از تیمار 50% دوز توصیه شده علف کش بود. همچنین با اضافه کردن مالچ به تیمارها افزایش معنی‏داری در تعداد شاخه جانبی مشاهده شد. وزن خشک اندام هوایی زیره سبز با دوز 50%، 4% و با دوز کامل، 10% افزایش نشان داد. با کاربرد علف کش های تریفلورالین عملکرد دانه زیره سبز به‏طور متوسط 47% و پندیمتالین 45% افزایش یافت. با اعمال تیمارهای مدیریتی مالچ، عملکرد دانه زیره سبز به میزان 48% افزوده شد.

  نتیجه گیری

  کاربرد مالچ گندم با افزایش محتوای نسبی آب برگ و محتوای کلروفیل برگ در بهبود شاخص‏های رشد تاثیر گذاشته است. علاوه بر کاربرد 10% دوز توصیه شده علف کش های تریفلورالین و پندیمتالین در تلفیق با مالچ گندم که سبب افزایش وزن خشک اندام هوایی و عملکرد دانه در زیره سبز شد، تیمار 50% دوز توصیه شده در تلفیق با مالچ گندم در سطح پایین‏تر توانسته این صفات را بهبود دهد. از این رو، کاربرد 50% دوز توصیه شده علف کش های تریفلورالین در تلفیق با مالچ گندم به دلیل کاهش مصرف علف کش، برای کنترل علف‏های هرز در گیاه زیره سبز قابل توصیه است.

  کلیدواژگان: زیره، درصد اسانس، سموم شیمیایی، کلروفیل، محتوای نسبی آب برگ
 • بهور اصغری*، سودابه مفاخری، محمدمهدی ضرابی صفحات 367-386
  سابقه و هدف

  چای ترش با نام علمی Hibiscus sabdariffa L. گیاهی است که در بسیاری از مناطق دنیا کاشته می شود. چای ترش به عنوان یک گیاه دارویی در طب سنتی نقاط مختلف دنیا برای کنترل و درمان بیماری ها و مشکلات جسمی استفاده شده است. این اثرهای درمانی به وجود مواد موثره ای مانند کارتنوییدها، اسیدهای چرب و ترکیبات فنولی مانند فنولیک اسیدها و فلاونوییدها مرتبط می باشد. یکی از مرسوم ترین روش ها برای تحریک کردن گیاهان مختلف برای تولید مواد موثره بیشتر، قرار دادن آنها در معرض یکی از انواع تنش ها، مانند خشکی یا شوری، به همراه استفاده از محرک های رشد گیاهیست. در این مطالعه تاثیر سالیسیلیک اسید بر میزان محتوای فیتوشیمیایی و انواع خواص بیولوژیکی گیاه چای ترش در شرایط کم آبی، بررسی شد.

  مواد و روش ها

  این آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی، شامل دور آبیاری در سه سطح 3 روز (D1)، 5 روز (D2) و 7 روز (D3) و محلول پاشی با سالیسیلیک اسید در سه سطح (صفر (SA0)، 0.75(SA1) و 1.5 (SA2) میلی مولار، در 3 تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) انجام شد. بذرهای مورد نیاز برای کشت، از شرکت پاکان بذر اصفهان تهیه شد. اعمال تنش خشکی با آبیاری در فواصل زمانی 3، 5 و 7 روز در مرحله 4 برگی گیاهان شروع شد و محلول پاشی گیاهان با سالیسیلیک اسید در مرحله شش برگی و 3 روز قبل از شروع تیمارهای آبیاری انجام گردید. برای تعیین سطح پایداری و پراکسیداسیون لیپیدی غشاء، به ترتیب اندازه گیری مقدار نشت الکترولیت و سطح مالون دی آلدیید انجام شد. همچنین اندازه گیری مقدار پرولین و فعالیت سه آنزیم آنتی اکسیدانی پراکسیداز، کاتالاز و آسکوربیت پراکسیداز نیز در نمونه های مختلف انجام شد. همچنین مقدار تام ترکیبات فنولی، فلاونوییدی و آنتوسیانینی به عنوان اصلی ترین متابولیت های ثانویه گیاه چای ترش نیز اندازه گیری شد. به عنوان خاصیت بیولوژیکی و دارویی نیز خاصیت مهارکنندگی رادیکال های آزاد DPPH و آنزیم آلفا-گلوکوزیداز ارزیابی گردید. برای تجزیه وتحلیل داده های بدست آمده از نرم افزار آماری SAS نسخه 9.4 استفاده شد. مقایسه میانگین های بدست آمده به وسیله روش آزمون چند دامنه ای دانکن و در سطح 5% انجام گردید.

  نتایج

  نتایج نشان داد که هر دو پارامتر میزان نشت الکترولیت و مقدار مالون دی آلدیید با افزایش سطح خشکی اعمالی بر روی گیاه چای ترش، به شکل معنی داری افزایش یافت و اعمال تیمار سالیسیلیک اسید به طور کلی منجر به کاهش سطح هر دو شاخص شد. همچنین بیشترین مقدار پرولین در گیاهان رشد کرده تحت تیمارهای بالاترین سطح خشکی و محلول پاشی سالیسیلیک اسید بود. فعالیت هر سه آنزیم آنتی اکسیدان با شدت گرفتن سطح خشکی اعمال شده و بالا رفتن غلظت محلول های سالیسیلیک اسید افزایش یافت. همچنین بالاترین مقدار محتوای فنولی و آنتوسیانینی چای ترش، در نمونه های اسپری شده با محلول 1.5 میلی مولار سالسیلیک اسید مشاهده شد. براساس روند تغییرات ایجاد شده در مقدار آنتوسیانین گیاه چای ترش می توان دید که افزایش شدت سطح کم آبی اعمالی نیز باعث بیشتر شدن مقدار این ترکیب در گیاه می گردد. بالاترین قدرت ضدرادیکالی DPPH در نمونه های چای ترش رشد کرده تحت بالاترین شدت خشکی و غلیظ ترین سالیسیلیک اسید (61.93%) مشاهده شد. در تمامی رژیم های آبیاری نیز بالاترین قدرت آنتی اکسیدانی در نمونه های تیمار شده با غلیظ ترین محلول سالیسیلیک اسید دیده شد. براساس نتایج بدست آمده بالاترین قدرت مهار آنزیم آلفا-گلوکوزیداز با 69.2% و 67.7% به نمونه های گیاهی رشد کرده در بالاترین سطح خشکی اعمالی که به ترتیب محلول های 1.5 و 0.75 میلی مولار سالیسیلیک اسید بر روی آنها اسپری شده است، مربوط می باشد.

  نتیجه گیری

  نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که استفاده از سالیسیلیک اسید به عنوان یک تنظیم کننده رشد می تواند با تاثیر بر محتوای متابولیتی به ویژه متابولیت های ثانویه مانند ترکیبات فنولی و فلاونوییدی و آنتوسیانینی و بالا بردن پارامترهای دفاعی مانند فعال کردن آنزیم های آنتی اکسیدانی و افزایش مقدار ترکیبات اسمولیتی مانند پرولین، به گیاه چای ترش کمک می کند که مقاومت بیشتری در برابر تنش خشکی داشته باشد و اثرهای منفی این نوع تنش را بر روی این گیاه تقلیل دهد.

  کلیدواژگان: تنش کم آبی، سالیسیلیک اسید، آنزیم های آنتی اکسیدان، متابولیت های ثانویه
 • زهرا هجری*، یکتا صادق زاده یزدی صفحات 387-399
  سابقه و هدف
  در دیابت نوع دو، پانکراس انسولین کافی تولید نکرده یا انسولین تولید شده عملکرد مناسب ندارد. دیابت نوع دو که از آن به عنوان دیابت غیر وابسته به انسولین نیز یاد می شود، شایع ترین نوع دیابت در جهان است که معمولا به دلیل مقاومت سلول های بدن نسبت به انسولین رخ می دهد. بسیاری از ترکیبات مفید موجود در قاصدک (Taraxacum officinale L.) در افزایش تولید انسولین از پانکراس و کاهش سطح قند خون موثر هستند.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش تاثیر عصاره آبی ریشه گیاه قاصدک (dandelion) بر روی میزان کاهش سطح قند خون در بیماران دیابتی نوع دوم در شهر مشهد مطالعه شد. بعد از پاک سازی و حذف ناخالصی ها، ریشه های گیاه قاصدک توسط دستگاه آسیاب خشک گردید. عصاره گیری ریشه قاصدک توسط دستگاه سوکسله انجام شد. پس از پایان فرایند عصاره گیری، عصاره حاصل برای جداسازی ترکیبات جامد از فیلتر عبور داده شد. عصاره آماده شده به مدت چهار روز، با تناوب روزانه و در دو نوبت توسط بیمار دیابتی منتخب به صورت دمنوش مصرف گردید. میزان قند خون بیمار دیابتی هر بار توسط دستگاه گلوکومتر سنجیده شد. سنجش میزان قند خون در هر روز، یک ساعت و دو ساعت (برای بررسی میزان پایداری) پس از صرف نوبت دوم عصاره انجام گردید. بیمار در مدت انجام تحقیق از هیچ گونه مکمل و دارویی به منظور کاهش سطح قند خون استفاده نکرد. از آنجایی که نوسان قند خون در شرایط ناشتا در شروع هر روز به عوامل مختلفی مانند شرایط روحی، جسمی، تغذیه و به طور خاص عصبی بستگی دارد، برای کم کردن میزان خطا، اندازه گیری قند خون ناشتا به عنوان شاهد، یک ماه قبل و یک ماه بعد از مصرف عصاره نیز انجام شد.
  نتایج
  این بررسی نشان داد که میزان قند خون با افزایش تعداد روز مصرف عصاره ریشه گیاه قاصدک و افزایش دفعات مصرف در هر روز، کاهش قابل ملاحظه ای می یابد. براساس داده های حاصل از اندازه گیری میزان قند خون در بازه های زمانی مختلف، میانگین چهار روزه قند خون فرد دیابتی یک ماه قبل از مصرف عصاره عدد 233 بود که این عدد یک ماه بعد از مصرف عصاره به میزان 81 واحد کاهش یافته و به عدد 152 رسید؛ ازاین رو براساس نتایج حاصل، مصرف عصاره ریشه این گیاه باعث کاهش 35% در میزان قند خون گردید. بررسی اثر متقابل تعداد روز استفاده از عصاره ریشه قاصدک و ساعت استفاده از آن نیز نشان داد که کاهش همزمان میزان قند خون با افزایش تعداد روز مصرف عصاره و تعداد دفعات مصرف در هر روز قابل ملاحظه است. نتایج حاصل از آنالیز واریانس برای پاسخ میزان قند خون نیز حکایت از آن داشت که اثر فاکتورهای A (تعداد روز استفاده از عصاره) و B (ساعت استفاده از عصاره) نیز با P-value بسیار کمتر از 0.05، بر کاهش میزان قند خون معنی دار هستند. طبق نتایج حاصل از بهینه سازی عددی داده ها در محدوده مورد بررسی، با مصرف حداقل چهار روزه عصاره و دو نوبت در هر روز می توان سطح میزان قند خون را به 150.167 رساند.
  نتیجه گیری
  به طورکلی این پژوهش تاثیر مثبت عصاره ریشه گیاه قاصدک را در درمان بیماری دیابت نوع دو نشان می دهد. روند کاهشی میزان قند خون با افزایش تعداد روزهای مصرف و نیز افزایش تعداد دفعات مصرف در هر روز، حکایت از آن دارد که استفاده طولانی مدت از این عصاره می تواند اثرهای پایدارتری بر کاهش قند خون افراد دیابتی داشته باشد.
  کلیدواژگان: عصاره، ریشه گیاه قاصدک، قند خون، دیابت نوع دوم
 • سید جعفر سید اخلاقی شال*، مائده یوسفیان، شیلا حجه فروش، داود درویشی، داریوش قربانیان، بهروز فانی، ندا علیزاده بلوچی، محمدرضا شیرزادی، سیده نرگس سیداخلاقی صفحات 400-414
  سابقه و هدف

  براساس قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، هرگونه بهره برداری از منابع طبیعی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی باید با مجوز سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور انجام شود. صدور مجوز بهره برداری از گیاهان دارویی از مهمترین مجوزها در بخش منابع طبیعی است که فرایند اجرایی خاص خود را دارد. شواهد نشان می دهد مسایل مختلفی در مسیر صدور این مجوزها وجود دارد که لازم است برای بهبود و اصلاح فرایند مذکور، یک بررسی علمی آسیب شناسانه انجام شود. پژوهش پیش رو با هدف آسیب شناسی فرایند صدور مجوز بهره برداری از گیاهان دارویی در عرصه منابع طبیعی طرح ریزی شده است.

  مواد و روش

  این پژوهش از نوع کیفی و کاربردی است. به منظور شناسایی وضع موجود فرایند صدور مجوز بهره برداری از گیاهان دارویی، از روش تحقیق کیفی گروه کانونی (Focus Group) استفاده شده است. در این پژوهش 64 بهره بردار و 30 کارشناس از شش استان به طور هدفمند انتخاب و نظرات آنها با استفاده از مصاحبه، جمع آوری و نتایج با بهره مندی از تکنیک تحلیل محتوا تجزیه وتحلیل شد. در پایان نمودار فرایند صدور مجوز با استفاده از نرم افزار visio pro 2019 ترسیم گردید.

  نتایج

  نتایج نشان داد در مجموع 22 آسیب در مسیر فرایند صدور بهره برداری از گیاهان دارویی وجود دارد که تعدد سامانه ها و فقدان یک سامانه یکپارچه و هوشمند، فقدان یک پلتفرم مشترک برای پیاده سازی فرایندها در استان ها، فیزیکی بودن انجام بخش زیادی از فرایندها، برداشت غیرمجاز و بدون مجوز محصول از رویشگاه ها، کمبود نیروی انسانی متخصص برای نظارت، واگذاری حق بهره برداری به افراد غیر بومی، چشم پوشی برخی از ناظران در اعلام و درج مقدار واقعی تولید و برداشت گیاهان دارویی، توان مالی و اقتصادی اندک بهره برداران برای تهیه کتابچه طرح، بیشترین سهم را در آسیب شناسی فرایند صدور مجوز داشته است. همچنین نتایج نشان داد، متوسط زمان لازم برای دریافت مجوز با کتابچه طرح، 16 ماه و بدون کتابچه طرح 67 روز به طول می انجامد. این زمان برای دریافت مجوز حمل محصول در داخل استان به طور متوسط 17 روز و برای خارج استان 23 روز برآورد شد.

  نتیجه گیری

  صدور مجوز برداشت گیاهان دارویی از مهمترین مجوزها در بخش منابع طبیعی کشور است که فرایند اجرایی خاص خود را دارد. مسایل و مشکلات مختلفی در مسیر صدور این مجوز وجود دارد که منجر به بروز مشکلات و عدم رضایت بهره برداران و در نهایت آسیب به مراتع شده است. از این رو، اتخاذ تدابیری در جهت بهبود امور و اصلاح این فرایند، مسیله ای اساسی است که نیاز به بررسی و ارایه راهکار دارد. بر پایه یافته های این بررسی، ایجاد یک سامانه الکترونیکی یکپارچه، انجام نظارت های میدانی مستمر و منظم از طریق سرکشی های سرزده در مراحل مختلف بهره برداری گیاهان دارویی به ویژه در مرحله برداشت با همکاری سازمان نظام مهندسی، اولویت قرارداد بهره برداری با بومیان و جوامع محلی و ارتقاء انگیزه برای کارشناسان بخش دولتی می تواند در بهبود فرایند موثر باشد.

  کلیدواژگان: بهره برداری، گیاهان دارویی، مجوز بهره برداری، مجوز حمل محصول، منابع طبیعی
 • مریم مومنی، عبدالله قاسمی پیربلوطی، امیر موسوی*، حسنعلی نقدی بادی صفحات 415-432
  سابقه و هدف
  آویشن زوفایی (Thymbra spicata L.) گیاهی از تیره نعناییان (Lamiaceae) منبعی غنی از ترکیب های معطر و اسانس است. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر الیسیتورهای سالیسیلیک اسید و کیتوزان بر شاخص های رشدی و بیان ژن 1- دیوکسی گزیلولوز 5- فسفات ردوکتاز ایزومراز (DXR) در این گیاه تحت تاثیر سطوح مختلف آبیاری در راستای افزایش بهره وری این گیاه دارویی، به صورت کشت گلدانی و در شرایط گلخانه ای در استان ایلام در سال 97-1396 انجام شد.
  مواد و روش ها
  آزمایش مورد نظر به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 15 تیمار و سه تکرار انجام شد. تیمارهای آبیاری در سه سطح نرمال (A1)، آبیاری 70% ظرفیت مزرعه (A2)، آبیاری 40% ظرفیت مزرعه (A3) و تیمار محلول پاشی در پنج سطح که شامل تیمار شاهد (B1)، تیمارهای کیتوزان در غلظت های 5/0 گرم در لیتر (B2) و 1 گرم در لیتر (B3)، محلول پاشی سالیسیلیک اسید در غلظت های 2.5 میلی مولار (B4) و 5 میلی مولار (B5) اعمال شد. محلول پاشی در مرحله 10 تا 12 برگی انجام شد. برای استفاده از الیسیتورهای کیتوزان و اسید سالیسیلیک، پودر آنها را در اسید استیک 5% حل کرده و بعد در آب مقطر با غلظت های مختلف محلول ها آماده شدند. سه ماه بعد از کاشت (بوته ها در ارتفاع 20-15 سانتی متری) اقدام به اعمال تیمارهای تنش آبی شد. برای اعمال الیسیتورها، همزمان با تیمار تنش آبی، طی سه نوبت به فواصل ده روزه، محلول پاشی انجام گردید. برای بررسی تغییرات بیان ژن DXR به عنوان یکی از ژن های کلیدی در مسیر بیوسنتز کارواکرول، از روش RT-PCR کمی استفاده شد. در همین راستا، RNA تام از نمونه ها استخراج و کمیت و خلوص آنها ارزیابی و تایید شد. سپس cDNA سنتز و از آغازگرهای اختصاصی طراحی شده برای تکثیر توالی هدف استفاده شد. با استفاده از ژن مرجع GAPDH مربوط به آویشن زوفایی، میزان بیان ژن به روش سنجش نسبی بررسی شد. برای آنالیز داده ها از روش اختلاف در تغییرات چرخه آستانه (2-∆∆CT) و نرم افزار Relative Expression Software Tool (REST) استفاده گردید.
  نتایج
  نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس نشان داد سطوح مختلف آبیاری بر همه شاخص های کمی رشد شامل ارتفاع گیاه، طول ریشه، تعداد انشعابات اصلی شاخه، وزن تر و خشک ریشه، وزن تر برگ، وزن تر و خشک ساقه بجز وزن خشک برگ معنی دار بود (0.01>p). اثر متقابل کم آبیاری و محلول پاشی اسید سالیسیلیک و کیتوزان بر وزن تر ریشه، وزن تر برگ و وزن تر ساقه در سطح احتمال 1% معنی دار بود. براساس همین نتایج، شاخص وزن خشک ساقه در تیمار اثر متقابل آبیاری و محلول پاشی در سطح احتمال 5% معنی دار بود. نتایج نشان داد که اثر متقابل تیمار آبیاری و محلول پاشی بر وزن خشک برگ، تعداد انشعابات اصلی بوته و طول ریشه معنی دار نبود. در این پژوهش، بیان ژن DXR بعد از اعمال دو غلظت مختلف کیتوزان (0.5 و 1 گرم بر لیتر) تغییرات چندانی از خود نشان نداد، در حالی که تیمار سالیسیلیک اسید با غلظت 2.5 میلی مولار در سطح احتمال 1% معنی دار بود و سبب افزایش بیان ژن DXR شد. سطح رونوشت این ژن بعد از اعمال تیمار 5 میلی مولار این محلول به اندازه 29.72برابر افزایش پیدا کرد که در سطح 1% معنی دار بود. میزان کم آبیاری، بیان این ژن را کاهش داد.
  نتیجه گیری
  نتایج بدست آمده نشان داد که بهترین نوع آبیاری، آبیاری نرمال بود تا گیاه آویشن زوفایی بتواند در شاخص های رشدی در وضعیت مطلوبی قرار گیرد. محلول پاشی کیتوزان در غلظت های مختلف اثر معنی داری بر وزن خشک، وزن تر و بیان ژن DXR نشان نداد؛ در حالی که اسید سالیسیلیک در افزایش شاخص های رشدی تاثیرگذار بود و بیان ژن DXR نیز همزمان در گونه مذکور در طی محلول پاشی اسید سالیسیلیک افزایش پیدا کرد که می تواند حکایت از تاثیر مثبت این الیسیتور در افزایش عملکرد و سنتز مواد موثره ارزشمند ازجمله کارواکرول باشد.
  کلیدواژگان: آویشن زوفایی (Thymbra spicata L.)، سالیسیلیک اسید، سطوح مختلف آبیاری، کیتوزان، DXR
 • عباسعلی زمینی، رضا طاعتی*، محمدرضا رضایی ارده، علیرضا نجفی خواه صفحات 433-444
  سابقه و هدف
  گیاهان دارویی تاثیر بسیار سالم تری در قیاس با داروهای شیمیایی داشته و به علت داشتن مواد موثره گوناگون می توانند در پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری ها کاربرد داشته باشند. تاسماهی ایرانی یا قره برون یکی از باارزش ترین گونه های ماهیان خاویاری دریای خزر است که به عنوان گونه مناسب پرورشی به مزارع پرورش ماهیان خاویاری معرفی شده و بخشی از گله های مولدین پرورشی را در ایران تشکیل می دهد. این گونه به دلیل کوتاه تر بودن دوره تولید خاویار در مقایسه با گونه فیل ماهی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از این تحقیق، مقایسه عملکرد عصاره های هیدروالکلی اکالیپتوس و سیر در کاهش بار قارچی و باکتریایی تخم تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) طی دوره انکوباسیون بود.
  مواد و روش ها
  در ابتدا، از مولدین نر و ماده تاسماهی ایرانی پس از طی شدن مراحل تکثیر مصنوعی اسپرم و تخمک کافی استحصال شد. پس از لقاح، تخم ها توسط ترازوی دیجیتال توزین شده و تعداد تخم به ازای گرم، وزن کل تخم ها در سینی و تعداد نهایی تخم های ذخیره سازی شده در انکوباتور محاسبه گردید. با توجه به اختصاص سه سینی برای هر تیمار، تعداد تخم های ذخیره سازی شده برای هر تیمار 15000 عدد و تعداد کل تخم های ذخیره سازی شده برای 5 تیمار 75000 عدد بود. عصاره های هیدروالکلی (حلال اتانول 70%) اکالیپتوس (ظاهر: شفاف، رنگ: قهوه ای و pH=5.02) و سیر (ظاهر: شفاف، رنگ: قهوه ای روشن و pH=6.49) تهیه شدند. پنج تیمار آزمایشی شامل شاهد (فاقد عصاره)، اکالیپتوس50 میلی گرم در لیتر، اکالیپتوس 100 میلی گرم در لیتر، سیر50 میلی گرم در لیتر و 100 میلی گرم در لیتر در سه تکرار به روش حمام کوتاه مدت طی سه مرحله (روز) طراحی شدند. در پایان سه مرحله ضدعفونی، نمونه برداری از تخم ها به صورت تصادفی و از هر تکرار برای شمارش کل باکتریایی و قارچی اجرا گردید.
  نتایج
  اختلاف معنی داری در فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب مانند pH، اکسیژن محلول و درجه حرارت طی مراحل ضدعفونی تخم ها مشاهده نشد (P>0.05). نتایج نشان داد که تیمارهای حاوی عصاره های هیدروالکلی اکالیپتوس و سیر در سطوح 50 و 100 میلی گرم در لیتر، شمارش کل باکتریایی و قارچی کمتری را نسبت به تیمار شاهد نشان دادند (P<0.05) ولی عصاره اکالیپتوس در غلظت 100 میلی گرم در لیتر عملکرد بسیار بهتری نسبت به بقیه تیمارهای آزمایشی ثبت کرد (P<0.05). در شاخص های انکوباسیون از قبیل درصد تفریخ و تعداد لاروهای سالم، اختلاف معنی دار آماری در چهار تیمار حاوی عصاره های هیدروالکلی سیر و اکالیپتوس (50 و 100 میلی گرم در لیتر) با تیمار شاهد مشاهده شد (P<0.05). براساس آزمون دانکن، میانگین درصد تفریخ و تعداد لاروهای سالم در تیمار عصاره اکالیپتوس 100 میلی گرم در لیتر بیشتر از سایر تیمارهای مورد مطالعه بود (P<0.05). درصد تفریخ تخم در تیمارهای 100 میلی گرم در لیتر سیر و 50 میلی گرم در لیتر اکالیپتوس باهم برابر بودند.
  نتیجه گیری
  در طول تحقیق، تغییری در شکل ظاهری لاروها مشاهده نشد که این مسیله می تواند به عنوان بی خطر بودن عصاره های گیاهی مطرح شود. فاکتورهای متنوعی از قبیل نوع و ترکیبات موجود در گیاه، میزان غلظت مورد استفاده، نوع میکروارگانیسم، میزان pH و دمای محیط قادرند بر ظرفیت ضدمیکروبی عصاره ها و ترکیبات گیاهی تاثیرگذار باشند. با توجه به یافته های حاصل، می توان بیان کرد که عصاره های هیدروالکلی سیر و اکالیپتوس نقش بسیار تعیین کننده ای در کاهش آلودگی قارچی و باکتریایی تخم تاسماهی ایرانی طی دوره انکوباسیون داشتند.
  کلیدواژگان: قره برون، عصاره های گیاهی، ضدعفونی، درصد لقاح، آبزی پروری سبز
 • محمود افشین، مجید شریفی راد*، سعیده سعیدی صفحات 445-464
  سابقه و هدف
  میزان مواد موثره گیاهان دارویی در مراحل مختلف رشد آنها متفاوت است، بنابراین برای تعیین بهترین زمان برداشت هر یک از گونه های گیاهان دارویی، لازم است که میزان مواد موثره و فعالیت زیستی آن در مراحل مختلف رشد بررسی شود. گونه Tanacetum parthenium L. یکی از گونه های مهم جنس کاسنی می باشد که خواص دارویی متعددی دارد. در این مطالعه محتوای تام ترکیبات فنول، فلاونویید، آلکالویید و آنتوسیانین، فعالیت آنتی اکسیدانی و ضدباکتریایی عصاره اتانولی اندام های هوایی و ریشه T. parthenium در مراحل مختلف فنولوژی (رویشی، گلدهی و بذردهی) بررسی شده است.
  مواد و روش ها
  بدین منظور فنول کل، فلاونویید کل، آلکالویید کل و آنتوسیانین کل در عصاره اتانولی اندام های هوایی و ریشه گیاه بابونه گاوی به روش اسپکتروفتومتری اندازه گیری شدند. فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره ها به روش مهار رادیکال آزاد 2 و 2 دی فنیل- 1- پیکریل هیدرازیل (DPPH) و فعالیت ضدباکتریایی عصاره ها در برابر باکتری های گرم مثبت (استافیلوکوکوس اوریوس و باسیلوس سریوس) و باکتری های گرم منفی (اشریشیا کلی و سالمونلا تیفی موریوم) به روش های انتشار دیسک، حداقل غلظت مهار (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) ارزیابی شد.
  نتایج
  حداکثر میزان فنول کل (1.2 ± 62.3 میلی گرم معادل اسید گالیک بر گرم وزن خشک گیاه)، فلاونویید کل (0.9 ± 35.7 میلی گرم معادل کویرستین بر گرم وزن خشک گیاه)، آلکالویید کل (0.6 ± 73.2 میلی گرم معادل آتروپین بر گرم وزن خشک گیاه) و آنتوسیانین کل (0.3 ± 4.2 میلی گرم معادل سیانیدین 3-گلوکوزید بر گرم وزن خشک گیاه) در عصاره اندام های هوایی گونه مورد مطالعه در مرحله گلدهی اندازه گیری شد. نتایج ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره ها نشان داد که عصاره اندام های هوایی در مرحله گلدهی گیاه دارای بالاترین فعالیت آنتی اکسیدانی (0.7 ± 75.3%) است و حداقل فعالیت آنتی اکسیدانی (0.9 ± 16.5%) برای عصاره ریشه در مرحله رویشی گیاه اندازه گیری گردید. براساس نتایج بررسی فعالیت ضدباکتریایی، بیشترین قطر هاله عدم رشد (0.3 ± 21 میلی متر) برای عصاره اندام های هوایی گیاه در مرحله گلدهی و در مقابل باکتری استافیلوکوکوس اوریوس مشاهده شد و حداقل غلظت مهار (12.5 میکروگرم بر میلی لیتر) و حداقل غلظت کشندگی (25 میکروگرم بر میلی لیتر) در برابر باکتری مذکور و برای عصاره اندام های هوایی در مرحله گلدهی و رویشی ثبت شد. براساس نتایج، عصاره های گونه مورد مطالعه اثرگذاری بیشتری بر باکتری های گرم مثبت نسبت به باکتری های گرم منفی داشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این تحقیق می توان بیان کرد که عصاره گیاه بابونه گاوی در مرحله گلدهی دارای میزان قابل توجهی از ترکیبات فیتوشیمیایی با خاصیت آنتی اکسیدانی و ضدباکتریایی مناسب است و می توان از آن به عنوان منبع ترکیبات آنتی اکسیدان و آنتی بیوتیک طبیعی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: آلکالوئید، آنتوسیانین، فعالیت زیستی، فلاونوئید، فنول، بابونه گاوی
 • مژده شفائی، مرتضی ابراهیمی*، آرش مختاری صفحات 465-482
  سابقه و هدف
  گل راعی، علف چای، هزارچشم یا هوفاریقون با نام علمی (Hypericum perforatum L.) یک گیاه دارویی ارزشمند از خانواده Hypericaceae است. بیشترین کاربرد این گیاه مربوط به خاصیت ضدافسردگی آن می باشد. وجود ترکیبات موثره هایپریسین و هایپرفورین در گل راعی و اثرهای درمانی ثابت شده آن، این گیاه را به یکی از گیاهان ‏دارویی با ‏ارزش در سطح جهان تبدیل کرده است. هایپرسین به عنوان متابولیت مهم این گیاه اثرهای ضدویروسی و ضد سرطانی نشان داده است. هایپرسین از خانواده نفتودیانترون ها بوده و به نور حساس است و عمدتا در غده هایی تیره رنگ روی برگ و گل های گیاه تجمع می یابد و میزان آن بین 0.03- 0.3% در برگ ها و 14-1% در جوانه های گل های این گیاه است. این مقدار با توجه به رقم گیاه، ارتفاع، شرایط نور و دوره سال متفاوت است. هایپرفورین یکی دیگر از مهمترین ترکیبات گروه فلوگلوسینول ها در گل راعی است که به فراوانی در گل های گل راعی، به ویژه در مادگی و در میوه یافت می شود، اما در برگ نیز به میزان زیادی وجود دارد. محتوای هایپرفورین 9.6% در جوانه های گل، 5.8% در میوه های نارس و 1.5% در برگ ها گزارش شده است. هایپرفورین برخلاف هایپرسین در غدد شفاف انباشته می گردد. از آنجا که وابستگی مقدار هایپرسین و هایپرفورین به شرایط محیطی بسیار زیاد است، تکثیر غیرجنسی به تکثیر جنسی ترجیح دارد.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش بیست جمعیت از 20 منطقه مختلف ایران جمع آوری و با هدف بهینه سازی مراحل ریزازدیادی و پرآوری بررسی شد. در این پژوهش علاوه بر بررسی و معرفی بهترین محیط برای پرآوری این 20 جمعیت ویژگی های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و هیستولوژی آنها نیز بررسی شد. به منظور تهیه محیط کشت تغییر یافته، از نمک های MS1.2 و منبع آهن FeEDDHA، ویتامین های B5 و g.l-1 2 گلایسین استفاده شد. محیط کشت MS پایه به عنوان محیط کنترل استفاده گردید. پس از تنظیم pH روی 5.8 و افزودن g.l-1 6.8 آگار، محیط مورد نظر در ظروف کشت توزیع و در دمای C°121 و فشار 2 بار به مدت 20 دقیقه اتوکلاو شد. پس از تهیه قطعات ساقه (به طول 2-1 سانتی متر) حاوی 2-1 جوانه گرده از گیاهچه های ضدعفونی شده، تعداد هفت ریزنمونه در هر ظرف کشت شد. همه کشت ها به اتاق رشد با دوره نوری 8 ساعت تاریکی و 16 ساعت روشنایی با شدت نور 2000-1500 لوکس و دمای C°25 و رطوبت نسبی 70-60% به مدت 4 هفته منتقل شدند. پس از شروع رشد شاخساره های جدید داده برداری شامل تعداد شاخه، طول شاخه، وزن تر و وزن خشک انجام شد. به منظور سنجش محتوای هایپرسین در برگ های گیاهچه از دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) استفاده شد.
  نتایج
  بررسی ها نشان می دهد در بیشتر جمعیت های مورد مطالعه با تغییر ترکیبات محیط کشت طول و تعداد شاخساره افزایش یافته است. به نظر می رسد کاهش میزان نمک های معدنی محیط کشت، بر روابط اسمزی گیاه برای جذب آب و مواد مغذی تاثیر گذاشته و به همراه افزایش غلظت گلایسین برای حفظ بازدهی فتوسنتز توانسته روند ریزازدیادی بهتری را ایجاد کند. این بررسی نشان داد که از میان بیست جمعیت بومی ایران، جمعیت خراسان شمالی بالاترین شاخص های مورفولوژیکی (تعداد شاخه و طول شاخه)، فیزیولوژیکی (وزن تر، وزن خشک) و بیوشیمیایی (محتوای هایپرسین) را در محیط تغییریافته نشان داد. همچنین، بررسی های هسیتولوژی در این مطالعه، بیانگر نمو غده های تیره بزرگ تر در محیط تغییریافته نسبت به محیط پایه بود.
  نتیجه گیری
  براساس یافته های این تحقیق بر روی بیست جمعیت بومی Hypericum perforatum در ایران، جمعیت خراسان شمالی دارای بالاترین شاخص های مورفولوژیکی (تعداد ساقه، طول ساقه)، فیزیولوژیکی (وزن تر، وزن خشک) و بیوشیمیایی (محتوای هیپریسین) در محیط کشت اصلاح شده بودند. همچنین، مطالعات بافت شناسی رشد بیشتری از غدد تیره را در محیط اصلاح شده نسبت به محیط پایه نشان داد.
  کلیدواژگان: هایپرسین، FeEDDHA، گلایسین، محیط کشت تغییریافته، Hypericum perforatum
 • زهرا نوربخش، ایمان حاج خدادادی*، حسینعلی قاسمی، محمدحسین مرادی صفحات 483-499
  سابقه و هدف

  امروزه در صنعت طیور برای دستیابی به بالاترین تولید با کمترین هزینه از افزودنی های خوراکی استفاده می شود. محرک های رشد و افزودنی های خوراکی، مجموعه هایی از ترکیب های شیمیایی، بیولوژیکی یا طبیعی هستند که به آب و خوراک اضافه شده و با فرض بهبود رشد و بهبود کارایی خوراک و بدست آوردن بالاترین و اقتصادی ترین تولید استفاده می شوند. استفاده از گیاهان دارویی در تغذیه طیور نشان داد که این گیاهان علاوه بر تحریک مصرف خوراک، خاصیت آنتی بیوتیکی و ضد کوکسیدیوزی نیز دارند. این مطالعه به منظور بررسی اثرهای سطوح مختلف پودر گیاه دارویی بیلهر بر عملکرد، هماتولوژی، جمعیت تفریقی گلبول های سفید و کیفیت گوشت ران و سینه در جوجه های گوشتی اجرا شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه، تعداد 240 قطعه جوجه گوشتی سویه راس 308 با 5 تیمار، 4 تکرار و 12 قطعه جوجه در هر واحد آزمایشی به مدت 42 روز در قالب طرح کاملا تصادفی پرورش داده شدند. در طول دوره پرورش، دسترسی جوجه ها به آب و خوراک آزاد بود و مراقبت های لازم منطبق با اصول علمی پرورش و روش های توصیه شده کاتالوگ های تجاری بود. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: 1- جیره کنترل، 2- جیره کنترل همراه با 0.1% آنتی بیوتیک فلاوفسفولیپول، جیره 3، 4 و 5 به ترتیب کنترل همراه با 0.1، 0.3 و 0.5 درصد پودر بیلهر (در مرحله آغازین و رشد و 0.05، 0.15 و 0.25 درصد در مرحله پایانی). در طول آزمایش، وزن بدن و مصرف خوراک در پایان دوره های آغازین، رشد و پایانی اندازه گیری شد. در روز 42، یک قطعه جوجه از هر تکرار به طور تصادفی انتخاب و از طریق ورید بال خون گیری انجام گردید. دو نمونه خون یکی به داخل لوله های ونوجکت محتوی cc0.5 ماده ضد انعقاد اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA) جمع آوری و به منظور اندازه گیری فراسنجه های هماتولوژی خون (میزان گلبول قرمز، گلبول سفید، هموگلوبین، هماتوکریت و جمعیت تفریقی گلبول های سفید) و بخش دیگری از خون به داخل لوله های عاری از ماده ضد انعقاد به منظور جداسازی سرم خون، برای اندازه گیری متابولیت های بیوشیمیایی سرم منتقل شد.

  نتایج

  افزودن پودر بیلهر به جیره به طور معنی داری سبب افزایش وزن جوجه‏های گوشتی در روز 24 و 42 پرورش گردید (0.05>P). خوراک مصرفی در دوره‎های آغازین و رشد تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت (0.05>P)، اما در دوران پایانی و کل دوره اختلاف معنی‎داری بین تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد (05/0<P). افزودن سطوح مختلف پودر بیلهر به جیره بر تعداد گلبول های قرمز خون تاثیر معنی داری نداشت (0.05<P). ولی بر درصد هموگلوبین، درصد هماتوکریت، تعداد گلبول سفید و تعداد ترومبوسیت ها تاثیر معنی داری داشت (0.05>P). آنتی بیوتیک و سطوح مختلف پودر بیلهر بر روی جمعیت تفریقی گلبول های سفید (درصد لنفوسیت، بازوفیل، مونوسیت، هتروفیل، ایوزینوفیل) و نسبت هتروفیل به لنفوسیت تاثیر معنی دار نداشتند (0.05<P). سطوح مختلف پودر بیلهر و آنتی بیوتیک بر ارتفاع پرز، ضخامت پرز و مساحت پرز در دیودنوم تاثیر معنی دار داشت (0.05>P). ولی عمق کریپت و نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت در دیودنوم از لحاظ آماری بین تیمارها تاثیر معنی داری نشان نداد (0.05<P). تیمارهای آزمایشی بر ظرفیت نگهداری آب، افت ناشی از خونابه و افت ناشی از پخت گوشت سینه تاثیر معنی دار نداشتند (0.05<P)، اما سبب کاهش معنی‏دار pH گوشت سینه شدند (0.05>P). تیمارهای آزمایشی ظرفیت نگهداری آب، افت ناشی از خونابه و pH گوشت ران را تحت تاثیر قرار دادند (0.05>P)، ولی سبب تغییر معنی‏داری در افت ناشی از پخت گوشت ران نشدند (0.05<P).

  نتیجه گیری

  در مورد بیشتر صفات به ویژه صفات عملکردی تیمار سه به ترتیب0.1، 0.1 و 0.05 درصد بیلهر در دوره آغازین، رشد و پایانی نسبت به تیمار کنترل بهبود داشت. ازاین رو می توان از این گیاه در سطح اشاره شده به عنوان یک افزودنی گیاهی در جیره جوجه‏های گوشتی برای بهبود صفات عملکردی و بافت شناسی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: بیلهر، جوجه گوشتی، فراسنجه های خونی، ریخت شناسی روده، کیفیت گوشت
|
 • J. Hashempour, S. Asadi-Sanam *, M. Mirza, M. Ghanbari Jahromi Pages 315-335
  Background and objectives
  Purple coneflower (Echinacea purpurea L.) is one of the most wellknown medicinal plant species with high economic value worldwide. In Iran, this species' roots and shoots are used in herbal medicines. Many types of phytomedicine are commercially produced from Echinacea aerial portions for boosting the nonspecific immune system and treating the common cold. Environmental and health costs of chemical fertilizers have led researchers to meet plant nutritional needs using chemical, organic and biological fertilizers. The present study aimed to investigate the effects of organic and biological fertilizers on morphological traits, shoot and root dry matter, and essential oil percentage and yield in the leaves and stems of coneflower plants.
  Methodology
  This experiment was conducted on a randomized complete block design with three replications at the Research Institute of Forests and Rangelands, Iran, in 2018-2019. Treatments included control, NPK (N50P25K25; N75P35K35 and N100P75K75 Kg.ha-1), manure (30, 60 and 90 ton.ha-1), vermicompost (5, 10, and 15 ton.ha-1), N50P25K25 fertilizer + 30 ton.ha-1 manure, N50P25K25 + 5 ton.ha-1 vermicompost, biological fertilizers including Glomus intraradaices + G. mosseae, Azospirillum + Pseudomonas, Thiobacillus + 5 ton.ha-1 vermicompost and Thiobacillus + 250 Kg.ha-1 of sulfur (S). Before applying fertilizer treatments, a soil analysis was done. After applying fertilizer treatments, the physical and chemical properties of the soil were also determined. The treatments were selected based on the fertilizer requirements of the plant as well as soil test results. Parameters such as plant height, leaf, stem, and flower numbers, root penetration depth, root volume, leaf, stem, root, and flower dry matter, leaf, stem, and flower essential oil, and essential oil yield of leaves, stems, and flowers were evaluated. At the full flowering stage, samples were taken from aerial segments of plants in all treatment groups. After shade-drying, the samples through a Clevenger-type apparatus were hydro-distillated to obtain the essential oil. The oil percentage, as well as yield, was calculated based on the dry weight.
  Results
  The results showed that the highest leaf and stem dry matter was observed in the 15-ton.ha-1 vermicompost treatment. A 5-ton.ha-1 vermicompost treated with NPK fertilizers displayed the highest flower dry matter. On the other hand, the highest root dry matter was obtained in the treatment with 30 tons.ha-1 manure + NPK fertilizers. The highest flower essential oils yield was obtained in ton.ha-1 manure + NPK fertilizers. The highest leaf + stem oil yields were found at the flowering stage in 15 tons.ha-1 vermicompost. Also, NPK treatment + 30 tons.ha-1 of manure resulted in the highest yield of flower essential oil. 15-ton.ha-1 vermicompost treatment yielded the highest stem and leaf essential oil yield. Only the organic fertilizer group (CM vs. V5) and the biofertilizer group (GM and GI vs. T) showed an increase in flower essential oil yield compared to the other nutritional treatments. In the leaf+stem essential oil yield results, all comparisons between treatment groups showed a significant effect, except for the organic fertilizer group (CM vs. V5). Compared to the NPK group, the biofertilizer and organic fertilizer group yielded the highest leaf+stem essential oil yield.
  Conclusion
  It was concluded that biological fertilizers treatment combined with organic fertilizers could be a suitable alternative to chemicals in the sustainable production of this valuable medicinal plant. These findings suggested that biofertilizers and organic fertilizers can benefit Echinacea purpurea cultivation because, when combined, they enhance the essential oil percentage and yield.
  Keywords: biofertilizers, Echinaceae purpurea L, essential oil, Vermicompost
 • F. Noormand Moaied *, B. Abaszadeh, N. Valizadeh Pages 336-351
  Background and objectives
  Savory (Satureja spp.) has a special position among medicinal plants due to its valuable compounds, such as thymol and carvacrol. Savory is one of the genera of the Lamiaceae family, and this genus has 16 species of annual and perennial herbaceous plants in Iran. Due to the high amount of essential oil, Satureja species are highly economically and medically important in the food, cosmetic, health, and pharmaceutical industries. This research aimed to increase the quantitative and qualitative yield of Satureja sahendica Bornm. essential oil with appropriate plant nutrition.
  Methodology
  This research was carried out under irrigation conditions in the form of a randomized complete block design with eight fertilizer treatments (no fertilizer, N50, P25, K25(kg.ha-1), Cow Manure(30, 60 ton.ha-1), Cow Manure(30, 60 ton.ha-1)+ N50, P25, K25(kg.ha-1), Vermi-compost(5 ton.ha-1), Vermi-compost(5 ton.ha-1)+ N50, P25, K25(kg.ha-1)) in three replications over four years (2017-2020) in East Azarbaijan province. Cultivation was indirect and through grafting. Seedlings were prepared in greenhouse conditions by growing seeds in seedling trays with a mixture of peat moss, cocopeat, and perlite in a ratio 4:2:1. The treatments were applied only once, simultaneously with the plot preparation and before the planting stage. This was done by hand spraying and mixing with the soil. The plot dimensions were 4 x 3 meters, the distance between the planting lines was 50 cm, and the distance between the plants on the line was set to 30 cm. The irrigation method was drip irrigation twice a week in the early stages of growth and once a week after establishment. Weed weeding was also done during the growing season. Plant height, flowering date, crown area, and green shoot yield were measured during the cropping season. Essential oil was extracted by distillation with distilled water, and essential oil was analyzed by gas chromatography (GC) and gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC/MS).
  Results
  Based on the results, all traits showed a significant difference between different fertilizer treatments. The highest yield of flowering branches was 1974 kg.ha-1 (6% increase compared to the control) and the yield of essential oil was 22.25 kg.ha-1 (9% increase compared to the control), and the highest quality of essential oil (sum of phenolic compounds thymol and carvacrol) is 61.89% (18% increase in comparison to the control) with treatment of Cow Manure(60 ton.ha-1)+ N50, P25, K25(kg.ha-1) were obtained. To be economical, cow manure (60 tons per hectare) can also be used alone. With regards to 50% flowering, the latest product was a control treatment (without fertilizer) with 160.25 days, while the earliest product was Cow Manure (60 tons.ha-1) +N50, P25, K25 (kg.ha-1) with 155.33 days. The main components of the essential oil were Thymol, p-cymene, and γ-terpinene, respectively. The results of the average percentage of phenolic compounds thymol and carvacrol as essential oil quality in each fertilizer treatment and each year showed that the average quality of essential oil in the first year was 53.13%, in the second and third years it was 63.98 and 63.54, respectively. The percentage decreased to 47.93% in the fourth year.
  Conclusion
  The use of fertilizer treatments, especially animal manures, along with chemical fertilizers, in addition to increasing yield, also causes early ripening. Early harvesting of the first layer allows the second layer to use the growing season optimistically and avoid autumn cold. As the plant age increases, the yield of essential oil increases, but the product is later, and the quality also decreases. Accordingly, Cow Manure(60 ton.ha-1)+ N50, P25, K25(kg.ha-1) should be applied to S. sahendica until the fourth year to produce adequate yields.
  Keywords: yield, quality, essential oil, Savory, Fertilizer
 • M. Salimi Koochi, M. Madandoust * Pages 352-366
  Background and objectives

  Cumin (Cuminum cymium L.) is an annual plant with delicate stems and a height between 15 and 50 cm. For high yield and increased product quality, consuming the appropriate amount of dinitroaniline herbicides and using mulches to control weeds is important. Therefore, the use of trifluralin, pendimethalin herbicides, and wheat mulch was investigated in this experiment to investigate the population and growth of weeds, physiological and vegetative characteristics, yield, and percentage of cumin essential oil.

  Materials and methods

  This experiment was conducted as a randomized complete block design with three replications. In this study, the experimental treatments included 100% and 50% recommended amounts of trifluralin and pendimethalin herbicides alone and in combination with wheat stubble mulch, which was considered together with wheat stubble mulch alone and no weed control (control). Wheat stubble mulch, 5 cm long and equal to 5 tons per hectare, was applied. The herbicide was spread using a 20-liter book-back sprayer with a rain nozzle. Weed species were identified by Zarghan Agricultural Research Station, Fars Province weed experts. After that, quadrats with dimensions of 50 x 50 cm were used to determine weeds' density and dry weight. Three fully opened and fresh young leaves were selected to measure the relative water content of leaves and the chlorophyll content of each treatment. Sampling was done in the morning and before sunrise. Before the end of the growth period, the height and number of branches were measured. After harvesting, yield and yield components (including the number of umbels per plant, the number of seeds per umbel, and the weight of 1000 seeds) were determined. From the harvested seeds in each plot, 50 grams of samples were randomly taken and analyzed to determine the percentage of essential oil. To extract essential oil from the prepared samples, the steam distillation method was used by a Clevenger machine. The percentage of essential oil in each sample was determined. The mean comparison of the studied traits was compared using Duncan's multiple range test at 0.05.

  Results

  The dominant weed species identified in the field included 6 genera and 6 species. The mean comparison results showed that using trifluralin herbicide with the recommended dose + mulch reduced weeds' density and dry weight by 88% and 87%, respectively, compared to no weed control (control). Mulch treatment alone reduced weed density and dry weight compared to control plants by 29.6% and 37.5%, respectively. 85% mulch + trifluralin herbicide at the recommended dose resulted in the highest relative leaf water content. Also, the highest chlorophyll b and total leaf chlorophyll content were obtained for both trifluralin and pendimethalin herbicides in combination with mulch, which showed a significant increase compared to mulch alone and no weed control. The lowest cumin plant height was observed in the weed-infested treatment (control). Among the management treatments, the number of lateral branches in the treatment of 100% of the recommended herbicide dose was more than in the treatment of 50%. Also, adding mulch to the treatments showed a significant increase in lateral branches. Cumin aerial parts dry weight increased by 4% with the 50% dose and 10% with the full dose. With trifluralin herbicides, cumin seed yield increased by 47% and pendimethalin by 45%. By applying mulch management treatments, cumin seed yield increased by 48%.

  Conclusion

  The application of wheat mulch, by increasing leaf water and chlorophyll's relative content, improves growth indicators. In addition to the application of 100% of the recommended dose of trifluralin and pendimethalin herbicides in combination with wheat mulch, which increased the dry weight of shoot and seed yield in cumin, the treatment of 50% of the recommended dose in combination with wheat mulch at a lower level improved these traits. Therefore, due to reduced herbicide consumption, 50% of the recommended dose of trifluralin herbicides in combination with wheat mulch is recommended to control weeds in cumin.

  Keywords: cumin, essential oil, Chemical poisons, chlorophyll, relative water content
 • B. Asghari *, S. Mafakheri, M. M. Zarrabi Pages 367-386
  Background and Objectives

  Hibiscus sabdariffa L., commonly known as Roselle, is a plant cultivated in many regions of the world regions. Roselle has been used as a medicinal herb in traditional medicine for controlling and treating different diseases and physical ailments. These therapeutic effects are attributed to active compounds such as carotenoids, fatty acids, and phenolic compounds, including phenolic acids and flavonoids. One common method to stimulate plants for increased production of active compounds is subjecting them to various types of stresses, such as drought or salinity, along with plant growth regulators. This study investigated salicylic acid's effect on the phytochemical content and various biological properties of Roselle plants under water scarcity conditions.

  Methodology

  The experiment was conducted as a factorial experiment in a completely randomized design, including irrigation intervals at three levels: three days (D1), five days (D2), and seven days (D3), and foliar application of salicylic acid at three levels: 0 (SA0), 0.75 mM (SA1), and 1.25 mM (SA2), with three replicates in a research greenhouse at the International Imam Khomeini University. The required seeds for cultivation were obtained from Pakanbazr Company in Isfahan. The imposition of drought stress through irrigation intervals of 3, 5, and 7 days started at the 4-leaf stage of the plants, and the plant spraying with salicylic acid was performed at the 6-leaf stage, three days before the start of irrigation treatments. The measurement of electrolyte leakage and malondialdehyde content was carried out to determine membrane stability and lipid peroxidation level. Additionally, the measurement of proline content and the activity of three antioxidant enzymes, including peroxidase, catalase, and ascorbate peroxidase, was performed in different samples. Furthermore, the total phenolic, flavonoid, and anthocyanin contents, as the main secondary metabolites of Roselle plants, were measured. The biological and medicinal properties, including the free radical scavenging activity (DPPH) and α-glucosidase inhibitory activity, were also evaluated. The obtained data were analyzed using SAS statistical software version 9.4. Mean comparisons were conducted using Duncan's multiple range test at a significance level of 5%.

  Results

  The results showed both electrolyte leakage and malondialdehyde content increased significantly with increasing levels of applied drought stress on Roselle plants. However, overall, applying salicylic acid treatments led to a decrease in both indicators. The measurement of proline content in Roselle samples showed that the highest amount of proline was observed in plants subjected to the highest drought stress and treated with the 1.5 mM salicylic acid solution. The activity of all three antioxidant enzymes increased with the intensity of the applied drought stress and the concentration of salicylic acid solutions. Roselle's highest levels of phenolic and anthocyanin content were observed in samples sprayed with 1.5 mM salicylic acid solution. The change in anthocyanin content of Roselle plants also demonstrated that increasing the severity of water scarcity resulted in higher levels of this compound. The highest DPPH free radical scavenging activity was observed in Roselle samples grown under the highest drought severity and sprayed with the highest concentration of salicylic acid (61.93%). The highest antioxidant activity was also observed in samples treated with the highest concentration of salicylic acid solution in all irrigation regimes. The highest α-glucosidase inhibitory activity (69.2% and 67.7%) was associated with Roselle samples grown under the highest applied drought severity, sprayed with 1.5 mM and 0.75 mM salicylic acid solutions, respectively.

  Conclusion

  It can be concluded that the use of salicylic acid as a growth regulator can contribute to the enhancement of phytochemical content, especially secondary metabolites such as phenolic and flavonoid compounds, anthocyanins, and the elevation of defensive parameters such as the activation of antioxidant enzymes, as well as an increase in osmolyte content like proline in Roselle plants. These effects assist the plants in exhibiting greater resistance to drought stress and mitigating the negative impacts of this type of stress on the plant.

  Keywords: Water shortage stress, salicylic acid, Antioxidant enzymes, Secondary metabolites
 • Z. Hejri *, Y. Sadeghzadeh Yazdi Pages 387-399
  Background and objectives
  In type 2 diabetes, the pancreas does not produce enough insulin, or the insulin it produces does not work properly. Type 2 diabetes, also known as insulin-independent diabetes, is the most common type of diabetes in the world, which usually occurs due to the resistance of the body's cells to insulin. Many useful compounds in dandelion (Taraxacum officinale L.) increase insulin production and reduce blood sugar levels.
  Methodology
  In the present research, the effect of an aqueous dandelion root extract on blood sugar level reduction in type 2 diabetic patients in Mashhad was studied. After cleaning and removing impurities, the dandelion roots were dried on a grinding machine. Extraction from dandelion roots was performed with the Soxhlet apparatus. After the extraction process, the resulting extract was passed through a filter to separate the solid compounds. The prepared extract was consumed as tea twice a day by the selected diabetic patient for four days. A glucometer measured the diabetic patient's blood sugar level. Each day, blood sugar level measurement was performed for one hour and two hours (to study stability) after taking the second dose of the extract. The patient did not use supplements or drugs to lower blood sugar levels during the research. Since blood sugar fluctuations in fasting conditions at the beginning of each day depend on various factors such as mental, physical, nutritional, and especially nervous conditions, to reduce the error rate, fasting blood sugar was measured as a control one month before and one month after extract consumption.
  Results
  Present research showed that blood sugar decreases significantly with the increase in the number of days of dandelion root extract consumption and the increase in the frequency of consumption per day. Based on the data obtained from the measurement of blood sugar levels in different time intervals, the four-day average blood sugar level of a diabetic person one month before consuming the extract was 233, which decreased by 81 units one month after consuming the extract and reached 152; Therefore, based on the obtained results, the consumption of the root extract of this plant causes a 35% decrease in blood sugar. A study of the interaction effect of the number of days of using dandelion root extract and the time of its use also showed that the simultaneous reduction of blood sugar level with increasing the number of days of extract consumption and the number of times of consumption per day is significant. The results of the analysis of variance for the response of blood sugar levels also indicated that the effect of factors A (number of days of extract use) and B (hours of extract use) with a P-value much lower than 0.05, on the reduction of blood sugar level is significant. Based on the numerical optimization of the data, the blood sugar level can be reached at 150.167 by consuming the extract twice daily for four days.
  Conclusion
  Overall, this research shows the positive effect of dandelion root extract on type 2 diabetes. The decreasing trend of blood sugar with increasing the number of days of use and the number of times of use per day indicates that the long-term use of this extract can have more stable effects on reducing blood sugar in people with diabetes.
  Keywords: Extract, Dandelion root, blood sugar, type 2 diabetes
 • S. J. Seyedaghlaghi *, M. Yousefian, Sh. Hajjehforosh, D. Darvishi, D. Ghorbanian, B. Fani, N. Alizadeh Balochi, M.R. Shirzadi, S.N. Seyyed Akhlaghi Pages 400-414
  Background and objectives

  According to the law on the protection and exploitation of forests and pastures, any exploitation of natural resources by individuals or legal persons must be done with the approval and permission of the country's natural resources and watershed management organization. Issuing a license to exploit medicinal plants is one of the most critical natural resource licenses. It has an implementation process. The evidence shows that there are various issues with issuing this license. It is necessary to conduct a scientific investigation to improve and correct the mentioned process. The upcoming research analyzes the licensing process for medicinal plants in the field of natural resources.

  Methodology

  The current research is qualitative and applied. In order to identify the current status of the sadro process and the license to exploit medicinal plants, the qualitative research method of the focus group has been used. This research selected 64 users and 30 experts from 6 provinces. Their points of view were collected and analyzed using content analysis.

  Results

  The results showed that, in total, there are 23 harms in the process of exporting the exploitation of medicinal plants, which are the multiplicity of systems and the lack of an integrated and intelligent system, the lack of a common platform for the implementation of processes in the provinces, the physicality of performing a large part of the processes, unauthorized harvesting and No product license from the plantations, lack of specialized manpower for monitoring, handing over the right of exploitation to non-native people, neglect of some observers in declaring and including the actual amount of production and harvesting of medicinal plants, the small financial and economic power of the operators to prepare the plan booklet, the largest share in the pathology of the licensing process. Also, the results showed that the average time required to obtain a license with a design booklet is 16 months. Without a design booklet, it takes 67 days. This time to get a license to transport the product inside the province was estimated to be 17 days on average and 23 days outside the province.

  Conclusion

  Issuing a license to harvest medicinal plants is one of the most critical licenses in the country's natural resources sector, which has its implementation process. There are various issues and problems in issuing this license, leading to problems and dissatisfaction among the users and, ultimately, damage to the rangelands. Therefore, taking measures to improve affairs and reform this process is a fundamental issue that needs to be investigated and proposed a solution. Based on the findings of this investigation, the creation of an integrated electronic system, continuous and regular field monitoring through intrusive intrusions at the various stages of medicinal plant exploitation, especially in the harvesting phase, with the cooperation of the engineering system organization, the priority of the exploitation contract with natives and local communities, and improving the motivation for public sector experts can be effective in enhancing the process.

  Keywords: exploitation, Medicinal plants, exploitation license, product transport license, natural resources
 • M. Momeni, A. Ghasemi Pirbalouti, A. Mousavi *, H.A. Naghdibadi Pages 415-432
  Background and objectives
  Thymbra spicata L. belongs to the Lamiaceae family and is a rich source of aromatic compounds and essential oils. This research was conducted to study the effect of salicylic acid and chitosan elicitors on the growth indicators and DXR gene expression in T. spicata L. under different levels of irrigation towards enhancing the performance of this medicinal plant in experimental pots in a greenhouse in Ilam province during 2017-18.
  Methodology
  A factorial design was used with 15 treatments and three replications in a completely randomized study. Irrigation regimes at three levels of normal (A₁), 70% of field capacity (A₂), 40% of field capacity (A₃), and foliar spraying at five levels, including control (B₁), chitosan at concentrations of 0.5 g.l-1 (B₂) and 1 g.l-1 (B₃), salicylic acid foliar spraying at concentrations of 2.5 mM (B₄) and 5.0 mM (B₅) were used at the 10-12 leaf stage. To prepare chitosan and salicylic acid elicitors, the powders were dissolved in 5% acetic acid and then adjusted to desired concentrations with ddH2O. Irrigation regimes were applied three months after cultivation (15-20 cm seedlings). To apply the elicitors simultaneously with the water stress treatment, foliar spraying was done three times at ten-day intervals. Quantitative RT-PCR was used to investigate the expression changes of the DXR gene, which is one of the key genes in the carvacrol biosynthesis pathway. In this regard, total RNA was extracted, and cDNA was synthesized after assessment of its quantity and quality. With the aid of specific primers, the target sequence was amplified. Furthermore, using the GAPDH reference gene reported in Hyssop thyme, the gene expression level was investigated through the relative quantification method. The method of difference in cycle threshold (2-∆∆CT) and Relative Expression Software Tool (REST) were used to analyze the data.
  Results
  The analysis of the variance table showed the effect of different levels of irrigation on all quantitative growth indices, including plant height, root length, number of main branches, root fresh and dry weight, leaf fresh weight, stem fresh and dry weight, except leaf dry weight, were significant (p<0.01). The interactive effect of low irrigation and foliar spray of salicylic acid and chitosan on root fresh weight, leaf fresh weight, and stem fresh weight was significant at 1%. Accordingly, the interaction effect of irrigation and foliar spraying on the dry weight of the stem was significant at the 5% probability level. The results showed that the interactive effect of irrigation and foliar spray on leaf dry weight, number of main branches, and root length was insignificant. In this study, DXR gene expression did not show many changes after applying two different levels of chitosan (0.5 and 1.0 g.l-1). In contrast, salicylic acid treatment with 2.5 mM was significant at 1% probability and caused an increase in gene expression. The transcript level of this gene increased 29.72 times after applying 5.0 mM of this solution, which was significant at the 1% level. The amount of low irrigation decreased this gene's expression.
  Conclusion
  Based on the obtained data, the normal irrigation method is the most suitable for hyssop thyme plants regarding their growth indicators. Foliar spraying of chitosan at different levels did not significantly affect growth indices and DXR gene expression. At the same time, salicylic acid increased them in this species. As a result, salicylic acid elicitor can increase carvacrol yield and biosynthesis.
  Keywords: Thymbra Spicata L, salicylic acid, Different levels of irrigation, chitosan, DXR
 • A. Zamini, R. Taati *, M.R. Rezaeiardeh, A. Najafikhah Pages 433-444
  Background and objectives
  Medicinal plants have a much healthier effect than chemical drugs, and due to the presence of various effective substances, they can be used in the prevention and treatment of many diseases. This research aims to compare the performance of hydroalcoholic extracts of eucalyptus and garlic in reducing the fungal and bacterial load of Persian sturgeon (Acipenser persicus) eggs during incubation.
  Methodology
  At first, enough sperm and eggs were obtained from Persian sturgeon male and female breeders after artificial propagation stages. After fertilization, the eggs were weighed by a digital scale. The number of eggs per gram, the total weight of eggs per tray, and the final number of eggs stored in the incubator were calculated. Considering the allocation of three trays for each treatment, the number of stored eggs for each treatment was 15000. The total number of stored eggs for five treatments was 75000. Hydroalcoholic extracts (70% ethanol solvent) of eucalyptus (appearance: clear, color: brown, pH=5.02) and garlic (appearance: clear, color: light brown, pH=6.49) were prepared. Five experimental treatments containing control (no extract), Eucalyptus 50 mg.l-1, eucalyptus 100 mg.l-1, Garlic 50 mg.l-1, and 100 mg.l-1 were designed in three replicates by the short-term bath method in three stages (days). At the end of the three disinfection stages, eggs were randomly sampled from each replicate for the total bacterial and fungal count.
  Results
  No significant difference was observed in the water's physical and chemical factors, such as pH, dissolved oxygen, and temperature, during the disinfection stages of eggs (p<0.05). The results showed that treatments containing eucalyptus and garlic extracts at 50 and 100 mg/l showed lower total bacterial and fungal counts than the control treatment (P<0.05). Still, the eucalyptus extract at 100 mg/l performed much better than the rest of the experimental treatments (P<0.05). In incubation indices such as hatching rate and healthy larvae, statistically significant differences were observed in four treatments containing garlic and eucalyptus extracts (50 and 100 mg.l-1) with the control (P<0.05). Based on Duncan's test, the average rate of hatching and the number of healthy larvae were more in eucalyptus at 100 mg.l-1 than in other studied treatments (P<0.05). Egg hatching rates were equal in garlic and eucalyptus at 100 and 50 mg.l-1, respectively.
  Conclusion
  During the research, there was no change in the appearance of the larvae, which can be considered the safety of plant extracts. Various factors such as the type and compounds in the plant, the amount of used concentration, the type of microorganism, the pH level, and the environment's temperature can influence the antimicrobial potential of herbal extracts and compounds. According to the obtained findings, it can be stated that hydroalcoholic extracts of Garlic and Eucalyptus played a very decisive role in reducing the fungal and bacterial contamination of Persian sturgeon eggs during the incubation period.
  Keywords: Persian sturgeon, Herbal Extracts, Disinfection, Hatching rate, Organic aquaculture
 • M. Afshin, M. Sharifi-Rad *, S. Saeidi Pages 445-464
  Background and objectives
  The amount of secondary metabolites in medicinal plants are changed during different stages of plant growth, so in order to determine the best time to harvest each medicinal herb, it is necessary to determine the amount of active substances and their biological activities in different phenological stages. Tanacetum parthenium L. is one of the important species of chicory genus that has many medicinal properties. This study investigated the content of total phenols, flavonoids, alkaloids, and anthocyanins and the antioxidant and antibacterial properties of Tanacetum parthenium L. aerial parts and root ethanolic extracts at different phenological stages (vegetative, flowering, and seeding).
  Methodology
  For this purpose, total phenols, flavonoids, alkaloids, and anthocyanins were measured spectrophotometrically in the aerial parts and root ethanolic extracts of T. parthenium. The antioxidant activity of the extracts was measured using 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH), and antibacterial activity was evaluated against Gram-positive bacteria (Staphylococcus aureus and Bacillus cereus) and Gram-negative bacteria (Escherichia coli and Salmonella typhimurium) by disk diffusion, minimum inhibitory concentration (MIC), and minimum bactericidal concentration (MBC) methods.
  Results
  The maximum levels of total phenol (62.3 ± 1.2 mg gallic acid equivalents (GAE)/g dry weight), flavonoids (35.7 ± 0.9 mg quercetin equivalents (QE).g-1 dry weight), alkaloids (73.2 ± 0.6 mg atropine equivalent.g-1 dry weight) and total anthocyanin (4.2 ± 0.3 mg cyaniding-3glicoside equivalents.g-1 dry weight) were measured in the shoot extract of the studied species at the flowering stage. Results of the antioxidant activity evaluation showed that the shoot extract at the flowering stage had the highest antioxidant activity (75.3 ± 0.7 %). The lowest antioxidant activity (16.5 ± 0.9 %) was measured for the root extract at the vegetative stage. According to the antibacterial investigation, the maximum inhibition zone (21 ± 0.3 mm) was observed for the shoot extract at the flowering stage against Staphylococcus aureus. The minimum inhibitory concentration (12.5 mg.mL-1) and the minimum bactericidal concentration (25 mg.mL-1) were recorded for shoot extracts at vegetative and flowering stages against the abovementioned bacteria. Based on the results, the studied species' extracts were more effective against gram-positive than gram-negative bacteria.
  Conclusion
  According to the results of this study, it can be concluded that the flowering stage extract of T. parthenium had considerable phytochemical compounds with appropriate antioxidant and antibacterial properties. It can be used as a source of natural antioxidants and antibiotic agents.
  Keywords: Alkaloids, Anthocyanin, Biological activity, Flavonoids, phenols, Tanacetum parthenium
 • M. Shafaei, M. Ebrahimi *, A. Mokhtari Pages 465-482
  Background and objective
  St. John's Wort, known as Hypericum perforatum L., is a valuable medicinal plant in the Hypericaceae family. Its most common use is for its antidepressant properties. The active compounds hypericin and hyperforin in St. John's Wort and their proven therapeutic effects have made this plant one of the most valuable medicinal plants worldwide. Hypericin, a major plant metabolite, has antiviral and anticancer effects. Hypericin belongs to the naphthodianthrones family and is light-sensitive. It mainly accumulates in the dark-colored glands on the leaves and flowers of the plant, and its concentration ranges from 0.3% to 3.0% in the leaves and 1% to 14% in the flower buds, depending on the plant variety, height, light conditions, and season. Hyperforin is another important compound of the phloroglucinols group found abundantly in St. John's Wort flowers, especially in the stamens and the fruit. However, it is also present in large amounts in the leaves. Hyperforin content of 6.9% in flower buds, 8.5% in unripe fruit, and 5.1% in leaves has been reported. Unlike hypericin, hyperforin accumulates in transparent glands. Since hypericin and hyperforin depend on environmental conditions, asexual reproduction is preferred over sexual reproduction.
  Methodology
  In this study, 20 populations from 20 different regions of Iran were collected and examined for micropropagation optimization. In addition to identifying the most suitable medium for micropropagation of these populations, the morphological, physiological, biochemical, and histological characteristics of them were also investigated. To prepare the modified culture medium, ½ MS salts, FeEDDHA, B5 vitamins, and two g.l-1 Glycine was used. The MS basal medium was used as a control after adjusting the pH to 8.5 and adding 8.6 g.l-1 Agar, the desired medium, was distributed into culture vessels and autoclaved at 121°C and 2 bar pressure for 20 minutes. Seven explants containing 1-2 buds were placed in each culture vessel. All cultures were incubated in a growth room with 8 hours of darkness and 16 hours of light at an intensity of 1500-2000 lux, a temperature of 25°C, and a relative humidity of 60-70% for four weeks. After the emergence of new shoots, data were collected on the number of branches, length of branches, fresh weight, and dry weight. High-performance liquid chromatography (HPLC) was used to measure the hypericin content in the leaves of the plantlets.
  Results
  This study shows that changing the culture medium composition in most studied populations increases branch length and number. Reducing the amount of mineral salts in the culture medium has affected the plant's osmotic relationships to water and nutrient uptake. This and increased glycine concentration have created a better fine growth trend. This study showed that among twenty native es of Iran, the North Khorasan population had the highest morphological (shoot number, shoot length), physiological (fresh weight, dry weight), and biochemical (hypericin content) indices in the modified medium. Also, histological studies in this study showed a larger growth of dark glands in the modified medium than in the basal medium.
  Conclusion
  Based on the findings for twenty native populations of Hypericum perforatum in Iran, the North Khorasan population had the highest morphological (shoot number, shoot length), physiological (fresh weight, dry weight), and biochemical (hypericin content) indices in the modified medium. Also, histological studies showed a larger growth of dark glands in the modified medium than in the basal medium.
  Keywords: Hypericin, FeEDDHA, Modified culture medium, Glycine, Hypericum perforatum L
 • Z. Norbakhsh, I. Hajkhodadadi *, H.A. Ghasemi, M.H. Moradi Pages 483-499
  Background and objective

  Today, in the poultry industry, food additives are used to achieve the highest production at the lowest cost. Growth stimulants and food additives are chemical, biological, or natural compounds added to water and feed. They are used to improve growth and feed efficiency and obtain the highest and most economical production. The use of medicinal plants in poultry nutrition showed that, in addition to stimulating feed consumption, these plants also have antibiotic and anti-coccidiosis properties. This experiment aimed to investigate the effects of different levels of the herbal Bilhar (Dorema aucheri Boiss.) on the Production Parameters, hematology, and thigh and breast meat quality traits of broiler chickens in a completely randomized design.

  Methodology

  In this study, 240 one-day-old Ross 308 were exposed to five treatments (four replicates), and 12 chickens in each replicate were raised for 42 days. The chickens had free access to water and feed during the rearing period. The necessary care was following scientific rearing principles and commercial catalog recommended methods. The experimental treatments included 1) control-common diet with no additive 2) control diet + 0.1% flavophospholipol antibiotic, 3) control diet + Bilhar (0.1 % in starter and grower, 0.05 % in finisher phase), 4) control diet + Bilhar (0.3 % in starter and grower, 0.15 % finisher phase), 3) control diet + Bilhar (0.5 % in starter and grower,0 .25 % in finisher phase). The experiment measured body weight and food consumption at the end of the initial, growth, and final periods. On the 42nd day, one chicken from each replicate was randomly selected and blood was collected through the wing vein. Two blood samples, one into the venoject tubes containing 0.5 cc of the anticoagulant ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA), to collect and measure blood hematological parameters (the amount of red blood cells, white blood cells, hemoglobin, hematocrit and the subtracted population of white blood cells) and the other part of the blood into tubes free of anticoagulants in order to separate the blood serum, to measure the metabolites Serum biochemical tests were transferred.

  Results

  Chick's body weight at 24 and 42 d was higher in the first Bilhar group and antibiotic level than in the control group. Different experimental groups significantly affected feed intake at the starter and grower phases (P> 0.05). Adding bilhar to the diet did not change red blood cell numbers but impacted hemoglobin, hematocrit percentages, and white blood cell count. Different levels of Bilher powder and antibiotics significantly influenced villus height, villus thickness, and villus area in the duodenum (P<0.05). But the depth of the crypt and the ratio of the height of the villi to the depth of the crypt in the duodenum did not show a statistically significant effect between the treatments (P<0.05). Despite no significant improvement in breast water holding capacity, dripping loss, or cooking loss, dietary billiards significantly decreased breast PH. Experimental treatments significantly affected thigh water holding capacity, dripping loss, and pH but did not affect thigh cooking loss.

  Conclusion

  It can be concluded that in the case of most traits, especially functional traits, the first level of bilhar (treatment 3) improved compared to the control treatment. Therefore, this plant can be used at the indicated level as a plant additive in a broiler chicken diet. This will improve functional and histological traits.

  Keywords: Broiler, Bilhar, Hematology Traits, Intestine histology, meat quality