فهرست مطالب

نشریه هواشناسی کشاورزی
سال یازدهم شماره 1 (بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/04/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علی خلیلی صفحات 1-5

  نشریه هواشناسی کشاورزی با این شماره دهمین سال حضور خود در بین نشریات علمی - پژوهشی کشور را پشت سر می گذارد و از طرفی سال 1402 پنجاهمین سال راه اندازی فعالیت های آموزشی، پژوهشی و اجرایی ایران در این زمینه نیز هست. به همین مناسبت سخن نخست این شماره به معرفی اجمالی هواشناسی کشاورزی و سیر تحول پنجاه ساله آن در ایران اختصاص داده شد. هواشناسی کشاورزی در اوایل دهه 1930 که توجه دانشمندان به فرآیندهای فیزیکی خاک های کشاورزی و خرد اقلیم شناسی محیط زیست گیاهان زراعی و همچنین عوامل موثر بر افزایش محصول جلب شده بود، پای به دایره علوم کاربردی گذاشت و در پی آن تا اواخر دهه 1950 بسیاری از قوانین فیزیکی فرآیندهای فیزیولوژیکی گیاهان زراعی و روابط آب، خاک، گیاه و اقلیم شناخته شده بود. از دهه 1970به بعد استفاده از داده های هواشناسی در مدیریت بهینه عملیات زراعی و باغی در بیشتر کشورهای جهان وارد مرحله کاربردی گردید. از اواخر قرن گذشته تا کنون تکنولوژی پایش از دور و کشاورزی هوشمند نیز مورد توجه و استفاده قرار گرفته و در حال توسعه است. در ایران فعالیت سازمان یافته هواشناسی کشاورزی اواخر سال 1352 (1973) آغاز شد و طی آن برای 1) تربیت نیروی متخصص کارشناسی هواشناسی کشاورزی، 2) طراحی شبکه ایستگاه های هواشناسی کشاورزی ایران و 3) تجهیز ابزار فنی لازم برای این ایستگاه ها برنامه ریزی گردید که متاسفانه فقط گام اول بطور نسبتا کامل تحقق یافت و در دو مورد دیگر توقفی چند ساله پدید آمد. اهداف توسعه هواشناسی کشاورزی در ایران از 1370 (1991) به بعد مجددا پیگیری و از سر گرفته شد که. در بخش پایانی این یاداشت به روند گسترش آموزش، پژوهش، خدمات مشاوره ای، پیشرفت ها و چالش های آن در این دوره اشاره شده است. در حال حاضر دوره تحصیلات تکمیلی هواشناسی کشاورزی در دانشگاه های تهران، فردوسی، سمنان، ساری، بوعلی سینا و دانشگاه آزاد اسلامی تا سطح دکتری فعال است. پژوهشکده اقلیم شناسی مشهد که تجربه ای مثبت و قدمت بیشتری دارد نیز یکی از بازوهای قوی هواشناسی کشاورزی در ایران محسوب می گردد. پژوهشکده هوا و آب کشاورزی ایلام وابسته به پژوهشگاه هواشناسی نیز مرکز پژوهشی نسبتا نو بنیادی است که در این زمینه دایر شده است. بر اساس این داشته ها عملکرد آموزشی- پژوهشی و خدمت رسانی کشوردر زمینه مورد بحث مثبت ولی ناکامل ارزیابی شده است.

  کلیدواژگان: هواشناسی کشاورزی، تاریخچه آموزش و پژوهش هواشناسی کشاورزی، ایران، دانشکده هواشناسی و علوم جو، طرح کوانتا
 • سمیه سلطانی گردفرامرزی* صفحات 6-16
  تابش خورشیدی رسیده به سطح زمین یکی از مهم ترین متغیرهای مورد استفاده در پروژه های انرژی خورشیدی، مدل سازی هیدورولوژی، تبخیر و تعرق، هواشناسی و کشاورزی می باشد. در این تحقیق قابلیت عملکرد روش آنالیز مولفه های اصلی و رگرسیون چند متغیره خطی، در پیش بینی مقدار تابش خورشیدی در ایستگاه یزد در حد فاصل سال های 2010 تا 2014 و 2015 تا 2021 بررسی شد. متغیرهای میانگین دما، دمای کمینه، دمای بیشینه، ساعات آفتابی، رطوبت نسبی و تابش خورشیدی بصورت روزانه از سازمان هواشناسی دریافت و متغیرهای تابش فرازمینی، فاصله نسبی زمین تا خورشید، زاویه میل خورشیدی و حداکثر ساعات آفتابی با روابط موجود محاسبه و به عنوان ورودی روش آنالیز مولفه اصلی انتخاب شدند. همبستگی این پارامترها با مقدار تابش خورشیدی نشان از وجود رابطه معنی دار مثبت در سطح 1 درصد بین مقادیر تابش خورشیدی و تابش فرازمینی، نسبت ساعات آفتابی، دمای میانگین و فاصله نسبی زمین تا خورشید و با زاویه میل خورشیدی در سطح 5 درصد و همبستگی منفی معنی دار در سطح 1 درصد با مقادیر رطوبت نسبی دارد. نتایج حاصل از بررسی مولفه های اصلی نشان داد که می توان دو مولفه اول را با توجه به مقادیر ویژه حاصل از پارامترها و درصد واریانس، به عنوان مولفه اصلی انتخاب کرد. ضریب همبستگی مولفه های اول و دوم با تابش خورشیدی به ترتیب 893/0و 168/0- به دست آمد و در نتیجه مولفه اول نسبت به مولفه دوم با مقدار تابش خورشیدی همبستگی بیشتری دارد. مقدار دوران شده بارگذاری، در مولفه اول نشان می دهد که دمای کمینه، دمای بیشینه، میانگین دما و رطوبت نسبی با تابش خورشیدی همبستگی بیشتری دارند و همبستگی بقیه عوامل (تابش فرازمینی، زاویه میل خورشیدی و فاصله نسبی زمین تا خورشید و نسبت ساعات آفتابی) در این مولفه کم است. بررسی رابطه بین تابش خورشیدی و مقادیر مولفه های اصلی بدست آمده از PC1 و PC2 با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره نشان داد که اثر پارامترهای هواشناسی بر تابش خورشیدی معنی دار (001/0>p) و ضریب تبیین آن (R2) به میزان 89/0 درصد تعیین شد. معیارهای ارزیابی روش های PCR و MLR بیانگر توانایی روش PCA برای برآورد تابش خورشیدی است.
  کلیدواژگان: تابش خورشیدی، آنالیز مولفه های اصلی، عامل تورم واریانس، رگرسیون چند متغیره، یزد
 • هومن صادقی، احمدرضا قاسمی*، محمدعلی نصر اصفهانی صفحات 17-26

  تعیین مناطق مستعد جهت اجرای طرح های کوچک جمع آوری آب باران می تواند به بیشینه سازی استفاده و افزایش بهره وری آب باران کمک کند. در تحقیق حاضر، با استفاده از دو نوع مدل های تصمیم گیری چند معیاره شامل مدل تحلیل شبکه ای (ANP) و مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، مناطق مستعد جهت اجرای سامانه های کوچک جمع آوری آب باران در استان اصفهان مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل از دو مدل از نظر آماری باهم مقایسه گردید. در این پژوهش، از متغیرهای بارش (بارش سالانه 111 ایستگاه سینوپتیک،کلیماتولوژی، تبخیرسنجی و باران سنجی)، شیب زمین، نفوذپذیری خاک، پوشش گیاهی، حاصلخیزی خاک، فاصله از شهر و روستا و فاصله از جاده استفاده شد. نتایج نشان داد که در هر دو مدل شهرستان های خمینی شهر با حدود 63 درصد و مبارکه با حدود 55 درصد از اراضی، دارای بیشترین درصد مناطق مستعد (خوب و خیلی خوب) و شهرستان های آران و بیدگل (4 درصد) و اردستان (6 درصد) کمترین درصد مناطق مناسب جهت احداث سامانه های کوچک جمع آوری آب باران هستند. برای کل استان نیز بر اساس مدل های AHP و ANP به ترتیب حدود 8/24 و 8/21 درصد از اراضی در وضعیت خوب و خیلی خوب جهت اجرای سامانه های کوچک جمع آوری آب باران قرار دارند. همچنین نتایج نشان داد که بر اساس هر دو روش AHP و ANP، حدود 3/76 درصد از اراضی با شرایط خوب و خیلی خوب جهت احداث این سامانه ها در شهرستان های خشک و نیمه خشک و 7/23 درصد در مناطق نیمه مرطوب غرب و جنوب غرب استان قرار دارند. مقایسه آماری نتایج دو مدل نشان داد که تفاوت بین مساحت سطوح مستعد در سطح 01/0 معنی داری است. این تفاوت ناشی از نحوه اختصاص وزن به لایه های اطلاعاتی ورودی است.

  کلیدواژگان: سامانه استحصال باران، مدل تحلیل شبکه ای، مدل تحلیل سلسله مراتبی
 • قاسم زارعی*، محمد خالدی علمداری صفحات 27-35
  با توجه به تغییر پذیری عوامل اقلیمی و محدودیت منابع آب در ایران، ضرورت دارد تا تامین نیازهای دمایی گیاهان گلخانه ای جهت مکانیابی صحیح احداث گلخانه ها ،  بهینه سازی مصرف انرژی و بهره وری تولید موررد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش با استفاده از اطلاعات بلندمدت دمای هوا در ایستگاه هایی منتخب در گستره ایران، اقدام به برآورد نیازهای گرمایشی و سرمایشی هفت محصول مهم گلخانه ای کشور در سه دسته از گیاهان صیفی و تزیینی شامل  خیار، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، توت فرنگی گل های داوودی، رز و میخک شده است. نتایج پژوهش حاضر بیانگر وجود تغییرات مشهود در نیازهای سرمایشی و گرمایشی گیاهان منتخب در سطح کشور بوده است. به نحوی که، متوسط مقادیر نیاز گرمایشی برای محصولات موردمطالعه فوق الذکر به ترتیب 3322، 4206، 3598،3598، 3059، 3894، 2322  درجه-روز و نیاز سرمایشی به ترتیب 1850، 1850، 2052،2476 2261، 2052، 2476 درجه-روز برآورد شد.
  کلیدواژگان: گلخانه، نیاز دمایی، انرژی، ایران
 • حامد نوذری*، سعید آزادی، نادیا صدق نژاد، سجاد پویان فر صفحات 36-47

  پیش بینی تبخیر به عنوان یک جزء اصلی چرخه هیدرولوژیکی، اهمیت زیادی در مطالعات هواشناسی و منابع آب دارد. در این پژوهش، کارایی مدل های ARIMA، SARIMA، برنامه ریزی بیان ژن، رگرسیون خطی چندگانه، مونت کارلو و توماس فیرینگ در پیش بینی مقادیر ماهانه تبخیراز تشت بررسی گردید. بدین منظور، داده های تبخیر ماهانه ایستگاه تبخیرسنجی سد اکباتان در یک دوره 47 ساله (1396-1350) مورد استفاده قرار گرفتند. از آمار دوره 40 ساله 1389-1350 برای واسنجی و از داده های سالهای 1396-1390 جهت  اعتبارسنجی مدلها نتایج استفاده گردید. معیارهای ارزیابی ضریب تبیین، ریشه میانگین مربعات خطا، خطای استاندارد، معیار اطلاعاتی آکاییک و ضریب نش- ساتکلیف برای ارزیابی و مقایسه عملکرد مدل ها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدل SARIMA عملکرد دقیق تری در پیش بینی تبخیر ماهانه داشته و مدل های برنامه ریزی بیان ژن، ARIMA و رگرسیون خطی چندگانه به ترتیب در رتبه های دوم تا چهارم قرار دارند. با توجه به این که مدل برنامه ریزی بیان ژن از سهولت کاربست بیشتر و تعداد پارامتر کمتری نسبت به مدل SARIMA برخوردار است ، پیش بینی را آسان تر و در زمان کمتری انجام می دهد و در میان روش های مورد استفاده قابل توصیه است.

  کلیدواژگان: تبخیر، سد اکباتان، سری زمانی، شبیه سازی
 • لاله پرویز*، آیناز بیرامی صفحات 48-63
  در این تحقیق تاثیر دو رهیافت تجزیه مد تجربی (EMD) و تبدیل موجک گسسته حداکثر همپوشانی (MODWT) بر پردازش سری زمانی متغیرهای دمای میانگین، سرعت باد و بارندگی در مقیاسهای زمانی سالانه، ماهانه و تک ماه ها ارزیابی شد. ایستگاه های منتخب شامل رامسر، کرمانشاه، همدان، سمنان، مشهد، شیراز، اردبیل، ارومیه، زنجان، یزد، تبریز، مراغه و میانه بودند. در تجزیه سری زمانی به روش EMD، روند برخی از زیر سری های ترکیبی و در رهیافت MODWT، روند برخی از زیر سری ها با نتایج روند آزمون من- کندال سری زمانی اصلی داده ها همخوانی داشتند، میزان این تطابق متاثر از مقدار عددی آماره من- کندال سری زمانی اصلی و علامت آن نیز می باشد. سطح معنی داری آزمون من-ویتنی در مقایسه سری زمانی اصلی داده های مشاهداتی (سالانه) با زیر سری های حاصل از دو رهیافت بیشتر از 05/0 بود که حاکی از عملکرد قابل قبول رهیافتهای EMD و MODWT است. بررسی کلی نشان داد، در تمام مقایسات زیر سری های هر رهیافت با سری اصلی در هر ایستگاه، مقدار متوسط سطح معنی-داری رهیافت MODWT بیشتر از EMD می باشد. همچنین میانگین سطح معنی داری سری زمانی دما از سری های بارندگی و سرعت باد بیشتر بوده است. آزمون LSD در سطح اطمینان 95٪ حاکی از انطباق روند سری های زمانی اصلی و زیر سری های ترکیبی است و مهارت این دو رهیافت را تایید می کند.
  کلیدواژگان: تجزیه مد تجربی، تبدیل موجک، پردازش، روند
 • سعید دلگرم، معین گنجعلی خانی، بهرام بختیاری* صفحات 64-74

  تغییرات کاربری اراضی به ویژه اراضی کشاورزی، تاثیر بسزایی در خرداقلیم و مدیریت منابع طبیعی و تبادل شار مابین سطح زمین و جو دارد. سنجش ازدور، یکی از روش های قابل اعتماد و دقیق در تهیه نقشه های کاربری اراضی بویژه در گسترهای وسیع می باشد.هدف از این مطالعه تهیه نقشه کاربری اراضی و آشکارسازی تغییر سطح پوشش مشتمل بر صنعتی، کشاورزی ، مسکونی و بایر در شهرستان زرند واقع در استان کرمان در سال های 1366 و 1399 ، با استفاده از تصاویر ماهواره ای می باشد. به منظور طبقه بندی کاربری اراضی در هریک ازین گروه های 4 گانه، از سه روش حداکثر درستنمایی، شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان استفاده شد که ماشین بردار پشتیبان به عنوان روش برگزیده انتخاب گردید. به طورکلی نتایج نقشه های کاربری اراضی در سال های مورد مطالعه حاکی از افزایش 64 هکتاری بخش کشاورزی، 17 هکتاری بخش شهری و 2 هکتاری بخش صنعتی می باشد. افزایش مناطق صنعتی شهرستان و افزایش مناطق با کاربری کشاورزی دو مورد بسیار با اهمیت در تغییر محتمل الگوهای کشت و اقلیم کشاورزی منطقه بوده و شایسته توجه بیشتر در برنامه ریزی های بلند مدت زیست محیطی منطقه است.

  کلیدواژگان: اقلیم کشاورزی، شبکه عصبی مصنوعی، کاربری اراضی، ماشین بردار پشتیبان، Etm+
|
 • A. Khalili Pages 1-5

  With the current issue, the journal of agricultural meteorology starts its tenth year of publication among Iranian-scientific journals. On the other hand, 2023 is the fiftieth year of the establishment of educational, research and implementation activities in the field of agrometeorology. On this occasion, the editorial topic of this issue is dedicated to a brief introduction of agricultural meteorology and its fifty-year advancements in Iran. Agricultural meteorology entered the circle of applied sciences when in the early 1930s scientists attentions were focused on the physical processes of agricultural soils, crops micrometeorology and other factors affecting crops yield enhancement. Therefore, by the late 1950s, many of the physical laws of physiological processes of agricultural crops, water-soil-plant relationship and crops microclimates were known. The use of meteorological data, from the 1970s onwards, for optimizing of agricultural and horticultural operational managements, entered the practical stage in most countries of the world. From the end of the last century until now, the technology of remote sensing and smart agriculture has been used and developed. In Iran, the organized activities of agricultural meteorology started at the end of 1973, therefore, the following plans were made: 1) training of agricultural meteorology experts, 2) designing and implementing of agricultural meteorology network, and 3) equipping the necessary technical tools for this network. Unfortunately, only the first step was relatively managed, while the other two steps were not put to actions for several years. The objectives of Iranian agricultural meteorology expansion, for this period, were pursued and resumed from 1991 onwards. In the final part of this note, the process of intensifying education, research, advisory services and challenges are mentioned. Currently, the agricultural meteorology postgraduate studies are active in universities of Tehran, Ferdowsi, Sari, Semnan, Buali Sina and Azad up to the doctoral level. Mashhad Climatology Research Institute, which has a positive and older experience, is also considered one of the strong arms of agricultural meteorology in Iran. The Ilam Agro-meteorological research institute is also a relatively new fundamental research center, which established in this field. Based on these findings, the country's educational and research performance in the discussed field would be evaluated positive, but absolutely insufficient.

  Keywords: Agricultural Meteorology, History of Education, Research of Agro-meteorology, Iran, Faculty of Meteorology, Atmospheric Sciences, Quanta Project
 • Somayeh Soltani-Gerdefaramarzi * Pages 6-16
  Solar radiation reaching the earth's surface is one of the most important variables used in solar energy projects, hydrological modeling, evaporation and transpiration, meteorology and agriculture. In this research, the functionality of principal component analysis and linear multivariate regression was investigated in predicting the amount of solar radiation in Yazd station between 2010 to 2014 and 2015 to 2021. Variables of average temperature, minimum temperature, maximum temperature, hours of sunshine, relative humidity and solar radiation are received from the Meteorological Organization on a daily basis and variables of extraterrestrial solar radiation, relative distance from the earth to the sun, solar inclination angle and maximum hours of sunshine are calculated with the existing relations and was chosen as input of Principal component analysis method. The correlation of these parameters with the amount of solar radiation shows the presence of a significant positive relationship at the level of 1% between the amount of solar radiation and extraterrestrial radiation, the ratio of sunny hours, the average temperature and the relative distance from the earth to the sun, and with the solar inclination angle at the level of 5% and was observed a significant negative correlation at the level of 1% with relative humidity values. The results of the analysis of the main components showed that the first two components can be selected as the main components according to the eigenvalues of the parameters and the percentage of variance. The correlation coefficient of the first and second components with solar radiation was 0.893 and -0.168, respectively, and as a result, the first component has a higher correlation with the amount of solar radiation than the second component. The rotated value of loading in the first component shows that the minimum temperature, maximum temperature, average temperature and relative humidity are more correlated with solar radiation and the correlation of other factors (extraterrestrial radiation, solar inclination angle and relative distance from the earth to the sun and the ratio of sunny hours) is low in this component. Investigating the relationship between solar radiation and the values of the main components obtained from PC1 and PC2 using multivariate linear regression showed that the effect of meteorological parameters on solar radiation is significant (p < 0.001) and its R2 is was determined as 0.89%. The evaluation criteria of PCR and MLR methods show the ability of PCA method to estimate solar radiation.
  Keywords: Multivariate Regression, principal components analysis, Solar Radiation, VIF.Yazd
 • Hooman Sadeghi, AhmadReza Ghasemi *, MohammadAli Nasr Isfahani Pages 17-26

  Identifying potential sites for small rainwater harvesting can help to improve crop water productivity especially rainfed cropping systems.In present study, suitable areas for creating small rainwater collection systems in Isfahan province were determined using multi-criteria decision making models including hierarchical analysis process and network analysis process. The selected variables were annual rainfall ( 111 synoptic, climatology , evaporation and rain gauging stations), land slope, soil permeability, vegetation cover, soil fertility, distance from city and village and distance from road. The results showed that in both AHP and ANP methods, Khomeni-Shahr region with about 63% and Mobarake with about 55% of area , have the largest suitable coverage (good and very good condition) for the small rainfall collection systems construction and Aran and Bidgol (4%) and Ardestan (6%) have the lowest percentage of suitable areas, respectively. For the entire province, according to the AHP and ANP methods, about 24.8 and 21.8% of the lands are categorized as good and very good class for the creating small rainwater harvesting systems, respectively. The results also indicated that for both AHP and ANP methods, about 76.3% of lands with good and very good conditions for the construction of these systems are located in dry and semi-arid areas and 23.7% in semi-humid areas. The statistical comparison between the two approaches showed a significant difference between the provided suitable zones for constructing these systems at 0.01 level. The defference may be attributed to assigned weight of input layers.

  Keywords: Hierarchical Analytic Model, Analytical network process, Rainwater harvesting
 • Ghasem Zarei *, Mohammad Khaledi-Alamdari Pages 27-35
  Considering the spatial variability of climatic conditions across Iran and water scarcity, it is important to investigate whether the heat and cooling requirements of greenhouses are met for their improved and efficient operation and energy management. In this study, using long-term temperature data of selected stations of entire country, the heating and cooling requirements of seven major greenhouse vegetable crops and flowers including cucumbers, tomatoes, peppers, strawberries, chrysanthemums, roses and nations were estimated. The results of this study revealed a significant variation in cooling and heating requirement across Iran. The average values of heating demand for the studied plants are 3322, 4206, 3598, 3598,3059, 3894, and 2322 degree-days respectively. The corresponding mean cooling demand were 1850, 1850, 2052, 2261, 2052, 2476 units respectively.
  Keywords: Greenhouse, Energy, Heat demand, Iran
 • Hamed Nozari *, Saeed Azadi, Nadia Sedghnejad, Sajjad Pouyanfar Pages 36-47

  Prediction of evaporation as a key component of the hydrological cycle is one of the most important issues in water resources management and meteorology studies. In this study, the performance of ARIMA, SARIMA, gene expression programming, multiple linear regression, Monte Carlo and Thomas Fairing models in prediction of monthly evaporation values of Ekbatan Dam station, west of Iran in a 47 years period (1971-2017) were evaluated. For calibration of these models, 40 years data (1971-2010), and for validation, data from 2011-2017 (7-year) were used. The statistical metrics of the correlation coefficient, root mean square error, standard error, the Akaike information criterion, and NSE were selected for evaluation and comparison of models. The results showed that the SARIMA model has more accurate performance in predicting monthly evaporation. The GEP model, ARIMA, and MLR are ranked second to fourth. However, since the GEP model is easier to use than the SARIMA model and requires fewer variables than the SARIMA model, it shows promise to generate faster results, therefore, the GEP models can be the preferred option compared to others.

  Keywords: Artificial intelligence, Ekbatan Dam, Evaporation, Simulation, time series
 • L. Parviz *, A. Beyrami Pages 48-63
  In this study, the effect of empirical mode decomposition (EMD) and maximal overlap discrete wavelet transform (MODWT) approaches in the processing of average temperature, wind speed and precipitation annual, monthly and single month time scales were evaluated. The selected study stations were Ramsar, Kermanshah, Hamadan, Semnan, Mashhad, Shiraz, Ardabil,Urmia, Zanjan, Yazd, Tabriz, Maragheh and Mianeh. In the time series decomposition using EMD, the trend of combined sub-series and in MODWT, the trend of sub-series was consistent with the Mann-Kendall test values of observed data time series, although, it can also be affected with the value and sign of of Mann-Kendall statistic. The significance level of The Mann-Whitney test in comparison of main annual observed time series with subseries of both approaches was more than 0.05, which indicates the acceptable performance of EMD and MODWT. In general, the comparisons of the sub-series of two approach with the main time series in each station, showed that the corresponding significance level for MODWT approach is higher than EMD. Also, the average of significance level for temperature series greater than those of precipitation and wind speed series. The LSD test at the 95% confidence level indicates good agreement of the observed data time series and combined sub-series.
  Keywords: empirical mode decomposition, wavelet transform, processing, Trend
 • S .Delgarm, M. Ganjalikhani, B .Bakhtiari * Pages 64-74

  Land-use changes especially agricultural lands have a significant impact on  the microclimate of a region,natural resrource managrment and land-atmoshptre interactions .Remote sensing is a reliable and precise techniques in generating land-use maps. The aim of this study, is producing to a land use map by and detection of land cover pattern changes including urban,industrial agricultural and fallow land in Zarand region, Kerman province,south of Iran, during 1987 to 2020. In order to classify land use in four above mentioned types, three methods of maximum likelihood, artificial neural network, and support vector machine were used. The support vector machine was found to be the best performing method. In general, the generated land-use maps in the studied years showed an increase of 64,17 and 2 hectares in the agricultural, urban and industrial land uses, respectively. The observed increase in industrial and agricultural lands are quite important in possible changes of cropping pattern and agroclimatic condtion of the region and needs further investigatin in long term environmental management planing.

  Keywords: Agro-climate, Artificial Neural Network, Etm+, Land-use, Support Vector Machine