فهرست مطالب

نشریه آمایش سیاسی فضا
سال پنجم شماره 3 (پیاپی 19، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حمیدرضا تیموری، محمدرضا حافظ نیا*، محمدحسین پاپلی یزدی، سیروس احمدی نوحدانی صفحات 246-269
  مقدمه

  تغییر اقلیم و گرمایش کره زمین که بر اثر افزایش گازهای گلخانه ای، مسیله ای حیاتی در کانون عوامل تهدیدزای بشر شده است. سرزمین ایران بر کمربندی از مناطق خشک و بیابانی زمین واقع شده که بیشترین اثرپذیری نامناسب را از تغییر اقلیم متحمل می شود. تغییر اقلیم در حوزه زاینده رود مشهود است و تاثیرات آن در کم شدن بارش و افزایش دما در طی سال های اخیر و نیز تداوم خشکسالی ها در حوضه آبریز زاینده رود نمایان است. با کاهش جریان آب رودخانه، تخصیص آب به بخش های کشاورزی و محیط زیست در قسمت های میانی و پایین دست با مشکل روبه رو شده است. نیاز آبی در این حوضه زیاد است به گونه ای که در طی این سال ها تلاش برای دستیابی به آب در حوضه زاینده رود به شکل تنش و درگیری و اعتراض ها و نیز آشوب های اجتماعی وارد عرصه جدیدی شده است. یکی از مهم ترین پیامدهای تغییرات اقلیم این است که دولت‎ها را ناگزیر به طرح انتقال بین حوضه‎ای می‎کند. بر اثر سیاست‎های انتقال آب بدون در نظر گرفتن حقابه شرعی حقابه دار و حقابه زیست محیطی بستر زاینده رود و تالاب گاوخونی، بسیاری از اختلافات اجتماعی بین استانی تشدید شد.

  روش پژوهش:

  پژوهش حاضر از نظر هدف، پژوهشی کاربردی است که با توجه به اهمیت تاریخی، جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی حوزه به شناسایی ابعاد و تاثیرات تغییرات اقلیمی در حوضه آبریز زاینده رود می پردازد و چگونه تغییرات اقلیمی می تواند بحران و تنش را در حوزه آبریز افزایش دهد که این امر می تواند راهنمای مفیدی برای برنامه ریزان و تصمیم گیران حوزه قرار بگیرد. از لحاظ روش و ماهیت، این تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و شیوه گردآوردی اطلاعات نیز براساس منابع کتابخانه ای از جمله کتب، مجلات و پایگاه های اطلاعاتی می باشد.

  یافته های تحقیق  :

  تبدیل شدن برف به باران در سرچشمه رودخانه زاینده رود و افزایش تبخیر منجر به کاهش اراضی در بخش پایین دست رودخانه شده است به طوریکه در بخش میانی و پایین دست، از مساحت اراضی «کشاورزی» و «مرتع» کاسته شده است. تعداد چاه ها در سال های اخیر افزایش شدیدی داشته است. تعداد چاه ها در بخش میانی و پایین دست افزایش چشمگیری در این دوره داشته میانگین عمق چاه ها در حوضه 8/4 متر افزایش یافته که در قسمت بالادست 65/6 متر، در قسمت میانی 55/5 متر و در بخش پایین دست 28/6 متر به طور میانگین بر عمق چاه ها افزوده شده است. افزایش تنش های میان استانی که نمونه های بارز آن میان استان های خوزستان، اصفهان و چهارمحال بختیاری در سال های اخیر مشاهده شد، یکی از مهم ترین پیامدهای سیاسی تغییرات اقلیم است که دولت ها را ناگزیر به طرح انتقال بین حوضه ای می کند.کشاورزان حقابه دار اصفهان مهم ترین گروه معترض به وضعیت بحرانی آب در این حوضه هستند. یکی از مهم ترین دغدغه های مردم منطقه و مهم ترین عامل ایجاد اعتصابات و درگیری های سال های اخیر کاهش منابع آبی و کاهش فعالیت کشاورزی شده است. کشاورزان منطقه در سال های اخیر به شیوه های مختلفی از جمله خرابی و شکستن لوله انتقال آب، اعتصاب، تظاهرات و بستن راه با تراکتور، رجوع به استان و شیوه های دیگر نحوه اعتراضات خود را بیان کرده اند. تنش و اعتراض های مردمی نسبت به آبرسانی و مدیریت بهینه آب برای ساکنان حوضه زاینده رود تنها محدود به ساکنان و بهره مندان حوضه آبریز زاینده رود نیست. مسایل هیدروپلیتیکی طرح انتقال آب بهشت آباد در بخش علیای حوضه کارون که زمینه ساز مشاجرات محلی و ناحیه ای و حتی ملی میان مردم و مسیولین در مبدا و مقصد شده است. این امر سبب بروز اختلافات اجتماعی و در نتیجه سیاسی بین ساکنین و ذی نفعان حوضه های آبریز بالادستی و حوضه های مذکور شده و با توجه به تفاوت قومی حوضه های آبریز، این مسیله به یک بحران هیدروپلیتیکی داخلی مبدل شده است که شکاف هایی را بین اقوام به وجود آورده است. تغییرات اقلیمی بزرگترین ضربه را متوجه بخش کشاورزی وارد کرده است. هم چنین نخستین پیامد رویه ای، افزایش حجم بیکاری و بحران مهاجرت است. مهاجرت منجر به پراکندگی روابط خویشاوندی و از بین رفتن همبستگی، انسجام قومی و افزایش فردگرایی و انزوا و به تبع آن حاشیه نشینی و بزه گری گردیده است. خشک شدن بستر رودخانه زاینده رود ناشی از تغییرات اقلیمی سبب ایجاد شکاف ها و فرونشست های متعددی در مناطق مختلف حوضه آبریز در استان اصفهان شده است. عمق این شکاف ها بسیار عمیق می باشد و در برخی موارد عمقی بیش از 10 متر داشته باشند. شکاف ها صدمات جدی را به جاده ها و زمین های کشاورزی وارد کرده است.

  نتیجه گیری

  تغییر اقلیم در حوضه زاینده رود یکی از عوامل تهدیدکننده منابع آب در حوضه است از جمله این عوامل تهدیدکننده می توان به اراضی در بخش های میانی و پایین دست حوضه به دلیل وقوع ناپایداری منابع آبی و کاهش جریان آب رودخانه، بخش عظیمی از زمین های کشاورزی به دلیل کم آبی خشک شده و به اراضی بایر تبدیل شده است، اشاره کرد. دلیل تغییر اقلیم و کاهش بارندگی و گسترش کشاورزی و صنایع آب بر منجر به تخریب طبیعت و فضای جغرافیای و پایین رفتن سطح آب های زیرزمینی و حتی تبدیل رودخانه های دایمی به فصلی و فصلی به اتفاقی و خشک رود شده است و برای جبران این وضعیت به سیاست انتقال آب بین حوضه ای در این منطقه روی آورده اند. که این رویکرد سبب بروز تنش های سیاسی و امنیتی در این منطقه شده است. از جمله مسایل هیدروپلیتیکی طرح های انتقال آب در حوضه آبریز مذکور و پیامدهای سیاسی- اجتماعی منفی آن می توان به تشدید منازعات و واگرایی های محلی و ناحیه ای، به مخاطره افتادن امنیت محلی و ناحیه ای، کنشگری های سیاسی مردم و مسیولین، تنوع قومیتی و حساسیت های سیاسی و ناحیه ای ناشی از آن در حوضه مبدا، افزایش نارضایتی مردم، مهاجرت ناخواسته، بروز درگیری های بسیار خردمحلی بر سر آب، افزایش سوء ظن ها و نظایر آن، اختلافات بالقوه و بالفعل تقسیم آب در استان های گیرنده و تشدید اختلافات در حوضه مقصد و به ویژه شهرهای دریافت کننده آب در سال های کم آبی اشاره کرد. یکی از عواملی که در ایجاد کنشگری های سیاسی منفی ناشی از انتقال آب، نقش زیربنایی دارد تقویت دیدگاه ناحیه گرایی سیاسی می باشد، که خود ناشی از ضعف مدیریتی و سیاستگذاری های غیراصولی و ضدآمایشی می باشند. امری که منجر به صورت بندی «هیدروپلیتیک منفی» در مقیاس ملی و ناحیه ای می شود و به نوبه خود بر روی مسایل امنیت محلی، ناحیه ای و حتی امنیت ملی اثرات منفی بر جای می گذارد.

  کلیدواژگان: تغییرات اقلیم، تنش آبی، حوضه آبریز، زاینده رود
 • یحیی میرشکاران*، الهام وحیدی صفحات 270-287

  اندیشمندان مطالعات شهری مشارکت شهروندان را از زیر ساخت های افزایش توانمندی های مدیریت شهری می دانند. مشارکت شهروندان برای این که معنی دار باشد و مفهوم اصلی مشارکت را بیان کند باید در مقیاس محلی باشد و سپس به عرصه فراملی برسد. محله ها به عنوان بنیادی ترین عناصر شهر ها، در شکل دهی و سازماندهی امور شهر تهران جایگاه وی‍‍‍ژه ای دارند. با روی کار آمدن حکومت پهلوی و تلاش برای مدرنیزه نمودن ایران و رشد و افزایش جمعیت شهرها، ساختارهای سنتی زندگی شهری از جمله محله ها دچار دگرگونی شد. قانون انجمن های شهر قبل از انقلاب تصویب شد اما سال ها طول کشید تا با تشکیل و اجرایی شدن شوراهای اسلامی شهر در سال 1377 به زندگی محله ای توجهی دوباره شود. در سال های اخیر محله به عنوان کانون تمرکز و پیوند خدمات شهری -مردم و شهرداری- در کوچکترین حوزه ساختاری شهرداری تهران تعریف شده است. این کانون به گونه ای انتخاب شد که تمام ظرفیت های ممکن شهرداری را بتوان به آن تفویض کرد و در عین حال مشارکت ملموس و عینی شهروندان را در تمام زمینه های قابل مشارکت به آن معطوف نمود و کارکردهایی جدید و به روز را برای آن تعریف کرد، یکی از کارکردهایی که به سرای محله واگذار شده است بهبود کیفیت زندگی ساکنان محله از جمله زنان است. نظریه های جدید اجتماعی مشارکت زنان را در فرایندهای توسعه پایدار امری ضروری می دانند و از آنجا که عرصه فعالیت زنان به صورت سنتی در حوزه های خانواده و محله گسترده تر است؛ مدیریت محلی نقش خاصی را برای زنان در امور شهر متصور شده و برنامه های ویژه ای را برای بهبود کیفیت زندگی آنها اجرا کرده است. در یک رویکرد محیطی زنان توانایی ایفای نقش بیشتری به عنوان رهبران یا مشارکت کنندگان فعال در جوامع کوچک تر مانند محلات شهری را دارند. می توان گفت زنان نقش اساسی در پیوستگی اجتماعی محلی دارند. این نوع پیوستگی به ویژه برای دستیابی به طرح اجتماعی و مدیریت موفق در جوامع چند فرهنگی ضروری است. زیرا تجربه نشان داده است که زنان به ابعاد نیازهای همه گروه ها در اجتماع توجه می کنند و صرفا به دیدگاه و تمایلات اعضای قدرتمند و موثر جامعه محدود نمی شوند و اغلب در پی ایجاد پل هایی روی تقسیم بندی های اجتماعی، فرهنگ و نژادی و نیز ناسازگاری ها در اجتماع هستند، از طرفی مشارکت زنان در امور محلی و استفاده از خدمات ارایه شده در واحدهای محلی برای بهبود کیفیت زندگی زنان موثر خواهد بود و به تبع آن با بهبود کیفیت زندگی زنان، با توجه به نقشی که زن در خانواده دارد، خانواده و به تبع آن جامعه به سوی زندگی بهتری سوق پیدا خواهد کرد. بر این اساس پژوهش حاضر تلاش دارد به بررسی اثر مشارکت محلی زنان در برنامه های سازمان های فعال (سرای محله) بر بهبود کیفیت زندگی آنها بپردازد. محله های آهنگ، همایون شهر و اقدسیه به دلیل فعال بودن در این امر به عنوان نمونه توسط ستاد راهبردی مدیریت محله معرفی و انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از روش پیمایشی با دو هدف توصیف و تبیین استفاده شده است. در سطح توصیف هدف ارایه اطلاعاتی در زمینه میزان مشارکت زنان در اداره امور محله است و در سطح تبیین و تحلیل هدف، یافتن وجود یا عدم وجود رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته است. در ضمن برای تدوین مبانی نظری و مرور بر پژوهش های پیشین به شیوه اسنادی (کتابخانه ای) بهره گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق را زنان محلات فعال تهران در زمینه مشارکت در اداره امور شهر تشکیل می دهند که بر همین اساس از بین زنان این محلات دو گروه زنان فعال و غیر فعال انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته اند. در این تحقیق حجم نمونه 240 تن هستند که بر اساس فرمول کوکران تعیین شد که به دو قسمت (124 تن فعال و  116تن غیر فعال) تقسیم می شوند. در روش نمونه گیری دو دلیل مهم انتخاب سرای محلات یکی زن بودن مدیر محله و دیگری معرفی توسط ستاد راهبردی مدیریت محله به عنوان فعال ترین سراها در سطح محلات تهران است که محله های آهنگ، همایون شهر و اقدسیه می باشند. برای انتخاب فعالین محلی از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است و در مورد افراد غیر فعال روش نمونه گیری تصادفی را برگزیده ایم. برای گردآوری اطلاعات، از ابزار پرسش نامه استفاده شده است. پرسش نامه پس از احراز اعتبار و پایایی آن در مراحل مقدماتی پژوهش، برای جمع آوری داده های مورد نیاز در مرحله ی نهایی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که وجود نهاد مدیریت محله نشان می دهد که مشارکت شهروندان به عنوان ضرورت و نیاز زندگی جمعی به رسمیت شناخته شده است و زنان نیز به عنوان شهروندان جامعه از این امر مستثنی نیستند. سرای محلات به عنوان یکی از زیر نهادهای مدیریت محله فعال است که استفاده از خدمات ارایه شده در آن می تواند تاثیر به سزایی در بهبود کیفیت زندگی زنان در ابعاد مختلف داشته باشد و مسیولین ملزم به فراهم آوردن شرایط لازم برای ایجاد زیر ساخت ها و امکانات لازم در این امر هستند. از طرفی باید انگیزه لازم را از راه های مختلف در زنان ایجاد کنند تا آن ها نیز مشتاق به مشارکت در امور محلی (جنبه های مختلف) شوند، زیرا زنان به نسبت مردان زمان بیشتری به کار در داخل و اطراف منزل (محدوده محلی) اختصاص می دهند، پس تجارب و دانش و بینش عمیق تری برای ساخت محیط اطراف خود دارند. اگر زنان بتوانند مشارکتی فعال در اداره امور محل داشته باشند نه فقط مشارکتی نمایشی، طبق گفته های ارنشتاین و هانا آرنت، می توانند استعدادهای بالقوه خود را در زمینه های مختلف به فعلیت درآورده و تحقق بخشند. به نظر می رسد اگر مشارکت زنان در سطح محلی نتایج مثبتی داشته باشد (همان طور که نتایج این پژوهش تایید کننده این امر است) منجر به این خواهد شد که زنان تشویق به مشارکت در سطوح بالاتر جامعه شده که این امر (استفاده از کل نیروی انسانی یک کشور) رسیدن به توسعه را هموارتر خواهد کرد. در پژوهش حاضر تاثیرگذاری استفاده از خدمات ارایه شده در سرای محلات بر کیفیت زندگی استفاده کنندگان از خدمات در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون وجود یا عدم وجود رابطه سنجیده شد که با توجه به آمار بدست آمده وجود رابطه بین مشارکت محلی زنان و بهبود کیفیت زندگی آنان در ابعاد مختلف تایید شد. در ادامه با استفاده از آزمون T تفاوت میانگین نمرات گروه استفاده کننده از خدمات و گروهی که از خدمات استفاده نکرده اند مورد بررسی قرارگرفت و با توجه به نمرات به دست آمده فرضیه های پژوهش تایید شد. پس از آن از جداول دو بعدی برای مشخص تر شدن ارتباط میان متغیرهای وابسته و مستقل استفاده شد. نتایج این جداول نشان می دهد شدت رابطه میان مشارکت محلی با کیقیت زندگی و سلامت جسمی بیشتر از شدت رابطه آن با توانمندی اقتصادی است.

  کلیدواژگان: محله محوری، مشارکت محلی، کیفیت زندگی، سلامت جسمی، توانمندی اقتصادی
 • علی ساعی، عاطفه دورودیان* صفحات 288-310

  موضوع این پژوهش فساد است که در 176 کشور و بین سال‎های 2019 تا 1996 مطالعه شده است. مسیله پژوهش حاضر آن است که نمرات شاخص کنترل فساد در کشورهای نفتی نسبت به کشورهایی با اقتصادهای غیرنفتی پایین است و تفاوت پذیری نمرات کنترل فساد در میان کشورهای نفتی نیز قابل توجه است. برای تبیین این مسیله دو سوال طرح گردیده: تفاوت پذیری فساد میان کشورهای نفتی و غیرنفتی چگونه قابل تبیین است؟ تفاوت پذیری فساد در درون کشورهای نفتی چگونه قابل تبیین است؟ برای پاسخ به این پرسش، با اتخاذ رویکرد تلفیقی و با استفاده از تیوری های دولت رانتیر، نیوپاتریمونیالیسم و نونهادگرایی مدل مفهومی پژوهش ارایه شد. در پاسخ به سوالات پژوهش و بر طبق الزامات مدل مفهومی فرضیات تحقیق در قالب چهار گزاره آزمون پذیر در قالب منطق فازی طرح گردید. برای آزمون فرضیات تحقیق در مقام گردآوری داده ها و داوری در باب فرضیه های تحقیق از روش فازی بهره گرفته شد. در نهایت داده های کمی گردآوری شده درجه بندی شد و تابع عضویت برای هر یک از سازه های پژوهش مشخص شد. بعد از تعیین تابع عضویت، رابطه فازی این سازه های تیوریک در قالب شروط علی منفرد و ترکیبی مورد ارزیابی و آزمون قرار گرفت. برای تبیین تیوریک تفاوت پذیری فساد از شروط علی ماهیت رانتیر دولت و کیفیت نهادهای سیاسی، کیفیت نهادهای اقتصادی، میزان آزادی های سیاسی و میزان آزادی های اقتصادی استفاده شده است. یافته های حاصل از تحلیل توصیفی نشان می دهد وابستگی به رانت در قفقاز و آسیای مرکزی، خاورمیانه، شمال آفریقا و آمریکای جنوبی اهمیت بیشتری در تعیین تغییرات فساد و دیگر اجزا مدل مفهومی دارد. همچنین تحلیل تبیینی یافته ها نشان می دهد درآمدهای رانتی شرطی بیشتر کافی برای فساد سیستمیک است و کیفیت پایین نهادهای سیاسی بیشترین اهمیت را در تعیین میزان فساد بین 176 کشور مورد بررسی دارد؛ چنانچه ناکارآمدی نهادهای سیاسی در 90 درصد موارد منجر به فساد سیستمیک می شود. تحلیل استاندارد از طریق شاخص پوشش یکه به خوبی اهمیت ناکارآمدی نهادهای سیاسی را برای فساد سیستمیک نشان می دهد. به طوری که 43 درصد از تغییرات فساد تنها از طریق ناکارآمدی نهادهای سیاسی قابل توضیح است. نکته دیگر آنکه کیفیت نهادهای اقتصادی و آزادی های اقتصادی به تنهایی فساد را کنترل نمی کنند. این عوامل در کنار هم یا از طریق همراه شدن با یکی از شروط کارامدی نهادهای سیاسی یا آزادی های سیاسی قادر به کنترل فساد هستند.

  کلیدواژگان: فساد، دولت رانتیر، کیفیت نهادهای سیاسی، کیفیت نهادهای اقتصادی، آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی، برخورداری از درآمد نفتی، وابستگی به درآمد رانتی
 • علی گنجی پور، محسن کلانتری*، محمدتقی رضویان، جمیله توکلی نیا صفحات 311-335

  عدالت فضایی در شهر، به انتظام پراکندگی و طرح پراکنش فضای خدمات و امکانات شهری، نگاه ویژه‎ای می نماید. در مبحث برابری و مساوات هیچ کدام از گروه های شهری و طبقات ساکن در آن بر دیگری رجحان ندارد و نگاه یکسانی برای همگان فارغ از پایگاه اجتماعی و اقتصادی شان برای دسترسی به خدمات عمومی شهری مهیا می سازند. بدین سبب این موضوع همان طور که از تجمع امکانات و خدمات شهری در یک ناحیه از قطبی شدن فضای شهر و نابرابری‎های اجتماعی پیشگیری می کند، باعث دسترسی همگان به امکانات در شهر می گردد. به همین منظور پژوهش حاضر در جهت کاوش سنجش عدالت فضایی در پراکنش خدمات و امکانات شهری در محلات منطقه هشت شهر تهران می باشد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر روش های کتابخانه ای و اسنادی است. داده های مورد استفاده در این پژوهش داده هایی هستند که از طرح‎های شهری اقتباس شده اند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، در مرحله اول با استفاده از آنتروپی شانون میزان توازن (برابری) و یا عدم تعادل (نابرابری) هر کدام از کاربری ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و سپس اقدام به رتبه بندی محلات 13 گانه، مناطق و میزان بهره مندی از خدمات و امکانات شهری با استفاده از مدل کوکوسوکه برای رتبه بندی مناطق استفاده شده و نتایج به دست آمده نشان دهنده عدم تعادل در توزیع فضایی خدمات و امکانات شهری می باشد. براساس نتایج روش آنتروپی، معیار فرهنگی با وزن 0.463 رتبه اول را کسب کرده است. معیار ورزشی با وزن 0.255 رتبه دوم و معیار فضای سبز با وزن 0.153 رتبه سوم را کسب کرده است. طبق مدل کوکوسو و با توجه به نتایج، محله کرمان رتبه اول، فدک رتبه دوم و وحیدیه رتبه سوم را کسب کرده است.

  کلیدواژگان: برابری، عدالت فضایی، مدل آنتروپی شانون، مدل کوکوسو، خدمات عمومی شهر، محلات منطقه هشت
 • سهراب عسگری* صفحات 336-357

  افغانستان تا اسفند ماه 1236 خورشیدی جزویی از ایران بود و در آن زمان براساس معاهده پاریس از ایران جدا و تحت قیمومیت بریتانیا قرار گرفت؛ این وضعیت تا سال 1298 ادامه یافت و در آن سال افغانستان اعلام استقلال کرد. پیش از جدایی افغانستان از ایران، رود هیرمند یک رود داخلی محسوب می‏شد و حساسیتی در خصوص بهره ‎برداری از آب آن وجود نداشت. مشکل بهره ‎برداری و حقابه از زمان استقلال افغانستان پدیدار شد. چگونگی پیدایش مشکل و روندهای گوناگون آن و نقش افغانستان در آن موضوع اصلی پژوهش حاضر است. این مقاله که با رویکردی استقرایی و با راهبرد مطالعات تاریخی- جغرافیایی انجام شده، از نوع تحلیلی است و به شیوه کتابخانه ‎ای انجام شده و در نگارش آن منابع داخلی و خارجی مرتبط با موضوع پژوهش مورد توجه بوده اند. یافته‎ های پژوهش تاکید دارند سهم ایران از آب هیرمند یک حق تاریخی است که پس از جدایی و استقلال افغانستان و با وجود معاهده در سال 1351 همواره رو به کاهش بوده و در مواردی به طور کامل قطع شده و منطقه سیستان را گرفتار زیان محیط زیستی و اقتصادی قابل توجهی کرده است. ساخت سدهای بزرگ و ایجاد کانال‎های انحراف آب از جمله اقدامات افغانستان بوده که به حقابه ایران از هیرمند و دوام جریان آن لطمه وارد کرده است. کارشکنی‎های افغانستان، آب هیرمند را از وضعیت هیدروپلیتیک به سطح ژیوپلیتیکی تغییر داده است. ضمن اینکه آن اقدامات مخالف اصل رفتار بر مبنای حسن همجواری و همچنین مغایر با کنوانسیون ها و اسناد بین‎المللی در خصوص آب های مشترک است.

  کلیدواژگان: افغانستان، هیرمند، حقابه، هیدروپلیتیک، ژئوپلیتیک آب
 • بابک باصری، منصور شریفی بقا*، ثریا رستمی، خدیجه کریمی اصفهانی صفحات 358-369

  بی شک، یکی از مهم ترین وظایف دولت ها در سده گذشته تحقق تامین اجتماعی بوده است؛ به گونه ای که وظایف دولت در برآورده ساختن تامین اجتماعی به امری مسلم تبدیل شده است. بااین وجود حدود مداخله دولت در برآورده ساختن تامین اجتماعی یکی از چالش های اصولی سیاست گذاری بوده است و نظریات متعددی در این راستا مطرح شده است؛ یکی از این نظریات دولت تنظیم گر بوده است. هدف از پژوهش پیش و رو بررسی حدود مداخله دولت در نظام تامین اجتماعی در ایران است. اگرچه از رهگذر نظریات متعدد مداخله دولت در تامین اجتماعی بررسی شده است؛ لیکن مداخله دولت هنوز از منظر نظریه دولت تنظیم گر بررسی نشده است. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی- توصیفی است. حدود مداخله دولت در ایران به منظور تحقق تامین اجتماعی از منظر دولت تنظیم گر را می توان به دو حوزه بخشی و فرا بخشی تقسیم کرد. با این وجود تنوع موضوعات و درگیری نهادهای متعدد در راستای تحقق تامین اجتماعی موجب شکل گیری چالش های متعددی برای تنظیم گری دولت در این حوزه شده است؛ مهم ترین چالش های تنظیم گری را می توان توازی فعالیت ها و وظایف، ابهامات و ایرادهای موجود در احکام قانونی حاکم بر ساختار کلان نظام تامین اجتماعی دانست.

  کلیدواژگان: دولت تنظیم گر، تامین اجتماعی، چالش های مداخله گری، ایران
 • اقبال پاهکیده، فریدون بابایی اقدم*، رحیم حیدری چیانه صفحات 370-391

  عدم توسعه گردشگری در هر مکان جغرافیای بیشتر به دو عامل وابسته است؛ یکی مطلوب نبودن خصوصیات ذاتی مناطق و دیگری عدم تصمیم گیری درست سیاست گذاران و برنامه ریزان. در شرایطی که قابلیت ها و توان های محیطی مناسب ارزیابی شود می بایست ریشه ناکامی در عدم رونق گردشگری و بهبود زندگی مردم را در سیاست گذاری گردشگری جست. در این راستا پژوهش حاضر با رویکرد آینده پژوهی، به شناخت عوامل راهبردی در سیاست گذاری توسعه گردشگری سایت هورامان به عنوان بخشی از استان کرمانشاه و کردستان و بیست و ششمین اثر میراث فرهنگی ملموس ایران، ثبت شده در فهرست جهانی یونسکو می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، مبتنی بر روش آینده پژوهی و تحلیل ساختاری است و جامعه اماری آن شامل 20 نفر از افرادی است که به صورت تخصصی در حوزه گردشگری فعالیت دارند. در مجموع، دارای 7 مولفه و 36 شاخص اثرگذار، که محصول ادغام، حذف، اصلاح و ویرایش 103 متغیر اولیه بوده که با استفاده از نرم افزار میک مک، 15عامل نهایی به عنوان پیشران موثر بر سیاست گذاری توسعه گردشگری سایت هورامان انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد که شاخص های قوانین و مقررات گردشگری، سیاست های کلان دولت، نیروی انسانی ماهر و اموزش دیده و بازافرینی با رویکرد گردشگری به ترتیب از جمله متغیرهایی هستند که بیشترین سهم را در اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم بر این سایت دارند

  کلیدواژگان: یونسکو، آینده پژوهی، منظر فرهنگی، توسعه گردشگری، هورامان
|
 • Hamidreza Teymouri, M.R .Hafeznia *, MohammadHossein Papoli Yazdi, Siros Ahmadi Nohedani Pages 246-269
  Introduction

  The land of Iran is located in a belt of dry and desert areas of the earth, which suffers the most unfavorable effects from climate change. Climate change is evident in the Zayandehrud basin, and its effects are evident in the decrease of rainfall and increase in temperature in recent years, as well as the continuation of droughts in the Zayandehrud watershed. With the reduction of river water flow, the allocation of water to the agricultural and environmental sectors in the middle and downstream parts has faced a problem. The need for water in this basin is high, so that during these years, the effort to obtain water in the Zayandehrud basin has entered a new arena in the form of tension, conflict, protests, and social unrest. One of the most important consequences of climate change is that it forces governments to plan inter-basin transfers. As a result of the water transfer policies without taking into account the religious rights and the environmental rights of the Zayandehrud bed and the Gavkhoni wetland, many social differences between the provinces have intensified.                                                                                                  

  Methodology

  In terms of its purpose, the current research is an applied research that considering the historical, geographical, economic and political importance of the area, identifies the dimensions and effects of climate change in the Zayandehrud watershed and explains how climate change can increase crisis and tension in the watershed. This can be a useful guide for planners and decision makers in the field. In terms of method and nature, this research is descriptive-analytic, and the method of data gathering procedure is based on library sources, including books, magazines, and databases.                              

  Research findings

  The turning of snow into rain at the source of the Zayandehrud and the increase in evaporation has led to the reduction of lands in the downstream part of the river, so that the area of "agricultural" and "pasture" lands has decreased in the middle and downstream parts. The number of wells has increased dramatically in recent years. The number of wells in the middle and downstream parts has increased significantly in this period, the average depth of the wells in the basin has increased by 4.8 meters, which is 6.65 meters in the upstream part, 5.55 meters in the middle part, and 28.28 meters in the downstream part. An average of 6 meters has been added to the depth of the wells. The increase in inter-provincial tensions, of which prominent examples were observed between Khuzestan, Isfahan and Chaharmahal Bakhtiari provinces in recent years, is one of the most important political consequences of climate change, which forces governments to plan inter-basin transfers. Isfahan farmers are the most important group protesting the critical water situation in this basin. One of the most important concerns of the people of the region and the most important cause of strikes and conflicts in recent years is the reduction of water resources and the reduction of agricultural activity. In recent years, the farmers of the region have expressed their protests in various ways, such as breaking and breaking water pipes, strikes, demonstrations and blocking the road with tractors, referring to the province and other ways. Public tension and protests regarding water supply and optimal water management for the residents of Zayandehrud Basin are not limited to the residents and beneficiaries of Zayandehrud Watershed. Hydro-political issues of the Behesht Abad water transfer project in the upper part of the Karun Basin, which has been the cause of local, regional and even national disputes between people and officials at the source and destination. This has caused social and political differences between the residents and beneficiaries of the upstream watersheds and the mentioned watersheds, and due to the ethnic differences of the watersheds, this issue has turned into an internal hydro-political crisis that has created gaps between ethnic groups. Climate change has hit the agriculture sector the most. Also, the first procedural consequence is the increase in the amount of unemployment and the immigration crisis. Immigration has led to the dispersal of kinship relations and the loss of solidarity, ethnic cohesion, and the increase of individualism and isolation, and as a result marginalization and drug addiction. The drying of Zayandehroud riverbed due to climate change has caused numerous cracks and subsidence in different areas of the watershed in Isfahan province. The depth of these cracks is very deep and in some cases they have a depth of more than 10 meters. Cracks have caused serious damages to roads and agricultural land.                                 

  Conclusions

  Climate change in the Zayandehrud basin is one of the factors that threaten the water resources in the basin. The climate change and decrease in rainfall and the expansion of agriculture and water-bearing industries has led to the destruction of nature and the geographical space and the lowering of the underground water level and even the transformation of permanent rivers into seasonal and seasonal into casual and dry rivers, and to compensate for this situation, the water transfer policy. This approach has caused political and security tensions in this region. Among the hydro-political issues of the water transfer projects in the mentioned catchment basin and its negative social-political consequences can be the intensification of local and regional conflicts and divergences, jeopardizing local and regional security, political activism of people and officials, ethnic diversity and political and regional sensitivities. One of the factors that play a basic role in creating negative political activism caused by water transfer is the strengthening of political regionalism, which itself is caused by weak management policies. This leads to the formulation of "negative hydro-politics" on a national and regional scale, and in turn has negative effects on local, regional and even national security issues.

  Keywords: Climate Change, Water Stress, Zayandeh Rood Watershed
 • Yahya Mirshekaran*, Elham Vahidi Pages 270-287
  Introduction

  Urban studies thinkers consider citizens' participation as one of the infrastructures for increasing in the capabilities of urban management. In order to citizens' participation to be meaningful and express the main concept of participation, it must be on a local scale and then reach the transnational arena. Neighborhoods, as the most fundamental elements of cities, have a special place in shaping and organizing the affairs of Tehran. With the establishment of the Pahlavi government and the effort to modernize Iran and the growth and increase in the population of cities, the traditional structures of urban life, including neighborhoods, underwent a transformation. The Law of City Associations was approved before the revolution, but it took many years to pay attention to neighborhood life again with the formation and implementation of the city's Islamic councils in 1998. In recent years, the neighborhood has been defined as the center of concentration and connection of urban services - people and municipality - in the smallest structural area of Tehran municipality. This center was chosen in such a way that all the possible capacities of the municipality can be delegated to it, and at the same time, concrete and objective participation of the citizens was directed to it in all areas that can be participated in, and new and up-to-date functions were defined for it. New social theories consider women's participation in sustainable development processes to be essential, and since the field of women's activity is traditionally wider in the fields of family and neighborhood, the local administration has envisioned a special role for women in city affairs and implemented special programs to improve their quality of life. In an environmental approach, women have the ability to play a greater role as leaders or active participants in smaller communities such as urban neighborhoods. It can be said that women play an essential role in local social cohesion. This type of connection is especially necessary to achieve social planning and successful management in multicultural societies. Because experience has shown that women pay attention to the dimensions of the needs of all groups in society and are not limited to the views and desires of powerful and effective members of society and often seek to create bridges over social, cultural and racial divisions as well as incompatibilities in society. That society will lead to a better life.

  Research findings

  Based on this, the current research tries to investigate the effect of local women's participation in the programs of active organizations (Serai Mahlah) on improving their quality of life. Angeh, Homayun Shahr and Aqdasiye neighborhoods were introduced and selected as examples by the neighborhood management strategic headquarters because of their active role in this matter. In the current research, a survey method was used with the two goals of description and explanation. At the level of description, the goal is to provide information on the level of participation of women in the administration of neighborhood affairs, and at the level of explanation and analysis, the goal is to find the existence or non-existence of a relationship between independent and dependent variables. At the same time, it has been used to compile the theoretical foundations and review previous researches in a documentary (library) way. The statistical population of the research is made up of the women of Tehran's active neighborhoods in the field of participation in the administration of city affairs, and on this basis, two groups of active and inactive women were selected from among the women of these neighborhoods and investigated. In this research, the sample size is 240 tons, which was determined based on Cochran's formula, which is divided into two parts (124 active tons and 116 inactive tons). In the sampling method, there are two important reasons for choosing the neighborhood center, one is that the manager of the neighborhood is a woman, and the other is the introduction by the neighborhood management strategic headquarters as the most active centers in the neighborhoods of Tehran, which are Angeh, Homayoun Shahr, and Aqdasiyeh neighborhoods. Available sampling method was used to select local activists and random sampling method was used for inactive people. A questionnaire was used to collect information. After verifying its validity and reliability in the preliminary stages of the research, the questionnaire was used to collect the required data in the final stage. The results obtained from this research show that the existence of the neighborhood management institution shows that the participation of citizens is recognized as a necessity and need for collective life, and women are not excluded from this as citizens of the society. Sarai Mahalat is active as one of the sub-institutions of neighborhood management, and the use of the services provided in it can have a significant impact on improving the quality of life of women in various dimensions, and the officials are required to provide the necessary conditions to create the necessary infrastructure and facilities in this regard. On the other hand, they should create the necessary motivation in women in different ways so that they also become eager to participate in local affairs (various aspects), because compared to men, women devote more time to work inside and around the house (local area), so they have deeper experiences, knowledge and insight to build the environment around them. According to Arnstein and Hannah Arendt, if women can have an active participation in the administration of local affairs and not just a theatrical participation, they can actualize and realize their potential talents in various fields. It seems that if the participation of women at the local level has positive results (as the results of this research confirm this), it will lead to this fact that women are encouraged to participate at higher levels of society, which will facilitate the development of the country.

  Conclusions

  In the present study, the impact of the use of services provided in Sarai Mahalat on the quality of life of service users was investigated in different dimensions. At first, the presence or absence of a relationship was measured using Pearson's correlation coefficient, which confirmed the existence of a relationship between women's local participation and the improvement of their quality of life in different dimensions. In the following, the difference between the average scores of the group that used the services and the group that did not use the services was investigated using the T-test, and according to the obtained scores, the hypotheses of the research were confirmed. After that, two-dimensional tables were used to clarify the relationship between dependent and independent variables. The results of these tables show that the intensity of the relationship between local participation with the quality of life and physical health is greater than the intensity of its relationship with economic empowerment.

  Keywords: Women, Neighborhoods of Ahang, Homayoun Shahr, Aghdasiye, Local Participation, Quality of Life, Physical Health, Economic Empowerment
 • Ali Saei, Atefeh Doroudian* Pages 288-310
  Introduction

  The subject of this research is corruption, which has been studied in 176 countries in 1996 to 2019. The problem of the this writing is that the scores of the control of corruption index in oil dependent countries are lower than non-oil dependent ones, and the variance of the control of corruption index among oil dependent countries is also significant. To explain these issues, two questions have been proposed: how the difference in corruption between oil dependent and non-oil dependent countries could be explained? How can the diversity of corruption be explained within the oil dependent countries?

  Methodology & Conceptual framework :

  To answer this question, by adopting a unified approach, and using the theories of rentier state, neo-patrimonialism and neo-institutionalism, the research conceptual model was formulated. In response to the research questions and according to the requirements of the conceptual model, the research hypotheses were proposed in the form of four testable statements in the form of fuzzy logic. Fuzzy method was used to test research hypotheses in the field of data collection and assessment research hypotheses. Finally, the collected quantitative data was graded and the fuzzy membership was measured for every parameters. After measuring the fuzzy membership, the fuzzy relationship of these theoretical constructs was evaluated and tested in the form of individual and compound causal conditions. To theoretically explain the differences in corruption, the causal conditions of the rentier nature of the state, the quality of political institutions, the quality of economic institutions, the level of political freedom and the level of economic freedom have been used.

  Results and discussion

  The results of descriptive analysis show that rent dependency in the Caucasus and Central Asia, the Middle East, North Africa and South America is more significant in determining the variances of corruption and other parameters of the conceptual model. Also, the explanatory analysis of the results shows that rent incomes are more sufficient for systemic corruption and the low quality of political institutions is the most significant in determining the level of corruption among the 176 countries under investigation; the inefficiency of political institutions leads to systemic corruption in 90% of cases. Coverage index of Standard analysis shows the high importance of political institutions ineffectiveness for systemic corruption. So that 43% of corruption variances can be explained only through the inefficiency of political institutions. Another finding is the quality of economic institutions and economic freedoms do not control corruption alone. These factors together or by combining with one of the efficient political institutions or political freedoms are able to control corruption.

  Keywords: Corruption, Rentier State, Quality of Political Institutions, Quality of Economic Institutions, Political Freedom, Economic Freedom
 • Ali Ganjipour, Mohsen Kalantari*, Mohammadtaghi Razavian, Jamileh Tavakolinia Pages 311-335
  Introduction

  Spatial court in the city, management, distribution and distribution of space services and urban possibilities, special attention e-mail. In the discussion of equality and equality, none of the urban groups and classes of residents have a tendency to oppose each other and they provide equal treatment for everyone, regardless of social and economic status, for access to general urban services. For this reason, this topic, as it prevents the accumulation of possibilities and urban services in one area, the polarization of the city space and social inequalities, it makes access to the possibilities in the city for everyone. In accordance with this, the present research is aimed at assessing the spatial justice in the distribution of services and urban possibilities in the palaces of eight Shahr, Tehran.

  Methodology

  The research method is descriptive-analytical and based on library and documentation methods. The data used in this research are the data that have been extracted from urban areas. In order to analyze the information, in the first stage, using the entropy scale, balance (equality) or disequilibrium (inequality), each of the uses has been analyzed and then proceeded to rank the 13 palaces, regions. And the level of utilization of urban services and possibilities using the Cocoso model has been used for ranking the regions .

  Result and discussion

  Since the globalization of cities and the urbanization of the world is the most prominent feature of the twenty-first century. Especially fortunately, the growth of urbanization in the majority of cities in the developing countries is more rapid. Various (housing, traffic, pollution, urban identity, commercial land, unsustainable land use, etc.) have been faced.Land, as a limited, scarce and non-renewable commodity, in the face of rapid urban development and increasing collective demand, is transformed into an expensive and profitable commodity, as a result of which it is considered as a means of commerce for the purpose of securing profit and general welfare and improving the standard of living. Special groups are declared and cause many social, economic and environmental problems.Based on these problems and difficulties of the current urbanization in this research with a radical and critical approach based on theories related to justice and spatial equality, after identifying and analyzing urban land use conditions, types and programs derived from them, the percentage of their realization. Reasons and forces influencing their realization or non-realization, as well as the space produced, the positive or negative spatial-spatial effects resulting from them. Perhaps the most important concern that prompted me to address this matter is the chaotic and confused situation in the suburbs of the three districts and the palaces of the third district of the eight city of Tehran in recent years.The conditions are not improving, they are getting worse day by day. The situation of overcrowding and non-distribution of inappropriate uses, which have arisen due to major reasons, have led this region to a state of chaos. The urban land has been transformed into a bubble with the expansion of the stock market, the dimensions of which are getting bigger and bigger every day. Since the use of urban land is the core of urban planning, based on this assumption, it is possible to understand the root problems and spatial problems of the current urban area.

  Conclusion

  The results obtained indicate the imbalance in the distribution of spatial services and urban possibilities. Based on the results of the entropy method, cultural quality with a weight of 0.463 has won the first rank. Sports quality with a weight of 0.255 has won the second rank and green space quality with a weight of 0.153 has won the third rank. According to the Cocoso  model and according to the results, Kerman district has won the first rank, Fadak has won the second rank and Wahidiya has won the third rank. Therefore, the eastern region and its palaces, which are located in District 1 and part of District Two, are in a better condition than the western region, where the palaces of District Three are located.

  Keywords: Equality, Spatial Justice, Shannon Entropy Model, COCOSO Model, General City Services, Palaces, Region eight
 • Sohrab Asgari* Pages 336-357
  Introduction

  Although the world's fresh water resources are limited, they are constantly facing more demands. Population growth, urbanization and the effort to industrialization have caused more requests for fresh water. Meanwhile, more than 2 billion people in the world are facing water stress. Countries, especially in dry regions, have turned their attention to common basins in order to meet their needs. Iran has different common basins. The Hirmand Basin, which is known as the Helmand Sea in Afghanistan, is one of these common basins. Despite the bilateral agreements between Iran and Afghanistan in recent decades, Hirmand has become an issue of tension between the two countries, and its governing characteristics indicate the change of its status from hydro-politics to geopolitics of water; Because, in a continuous historical effort, Afghans have constructed various dams and diversion channels on the Hirmand and have imposed the price of their agricultural development in that basin on Iran.

  Methodology

  This article, which was done with an inductive approach and with the strategy of historical-geographical studies, is of an analytical type and was done in a library method. Due to nature of the subject of the research, which is an international issue between Iran and Afghanistan, therefore, the study has been carried out considering the sources, documents, bilateral agreements of the two countries and international sources and conventions.

  Discussion

  The negotiations between Iran and Afghanistan on Hirmand can be analyzed in three political phases: the Qajar period, the Pahlavi period, and the Islamic Republic period. The tension over water share began with the separation of Afghanistan from Iran. During the Qajar era, negotiations were held to determine the border, but no action was taken regarding the determination of the Iran’s share from Hirmand water flow. Due to Reza Shah de-escalation policy, in June 1921 a friendship agreement was signed between the two countries. In 1938 an agreement was signed between the two countries that the Hirmand water in the Kamal Khan area would be halved between the two countries. Afghanistan refused to ratify this agreement. The intensification of tension and occurrence of water shortage caused the issue to be seriously pursued during the period of Mohammad Reza Shah. After the mediation of the United States, an agreement was signed in 1973, which was approved in Iran but not approved by Afghan parliament. During the period of the Islamic Republic, Hirmand water flow continuously decreased and it was completely cut off in some cases mainly during the rule of the Taliban.Over several decades, ignoring Iran's water share, Afghans have built many dams and diversion dams on the Hirmand and its tributaries and have caused water flow reduced. Afghanistan's performance in this regard has been in contradiction with all international conventions and regulations.

  Conclusions

  Preventing Iran's water share flow is enough to turn Hirmand's situation into a geopolitical issue; meanwhile Afghanistan's actions have challenged international standards. Afghanistan's behavior in Hirmand case and the termination of Iran's concession is in contradiction with paragraph 1 of Article 5 of the United Nations Watercourse Convention, which emphasizes the fair and responsible use of water resources. Also, it is in contradiction with paragraph 1 of article 7 of the same convention and paragraph 1 of article 10 of the Berlin Water Treaty and against the document of the United Nations Environment Program which approved in 1978. The former mentioned document emphasizes the countries' behavior based on good neighborhood and respect for the rights and interests of others. According to the principle of historical exploitation, cutting off Hirmand water means ignoring Iran's natural right and right to the Hirmand stream.

  Keywords: Afghanistan, Hirmand, Water Share, Hydropolitic, Geopolitics of Water
 • Babak Baseri, Mansour Sharifibagha*, Soraya Rostamii, Khadije Karimi Esfehan Pages 358-369
  Introduction

  One of the most important tasks of governments in the past century had been the realization of social security; in such a way that the duties of the government in fulfilling social security have become a matter of course. Nevertheless, the limits of the government's intervention in fulfilling social security has been one of the fundamental challenges of policy making, and several theories have been proposed in this regard, and one of them is regulatory state. The purpose of the present research is to examine the limits of the government's intervention in the social security system in Iran. Although the government's intervention in social security has been examined through several theories; But this issue has not yet been examined from the perspective of the regulatory state theory. Social security is one of the most important tasks of the state in terms of the scope, size and number of people covered. Therefore, the study of issues related to social security is not only of great importance, but also necessary for the expansion, development, expansion and realization of social justice. Although government intervention in social security is taken for granted, the question arises here as to how the limits of government intervention in Iran's social security system can be explained in the light of regulatory state theory.

  Methodology

  Using a theoretical approach and a descriptive method of analysis, this article draws on library research in an attempt to analyses the limits of state intervention in Iran's social security system from the perspective of the regulatory government.

  Findings

  The limits of the government's intervention in Iran in order to realize social security from the perspective of the regulatory government can be divided into sectoral and extra-sectoral areas. However, the diversity of issues and the involvement of numerous institutions in order to realize social security has caused the formation of many challenges for government regulation in this field, the most important regulatory challenges can be considered parallel activities and duties, ambiguities and objections in the legal rulings governing the macro structure of the social security system. Governments have several motives for intervening in social security, which can be related to market failure, distributive justice and the protection of citizens' rights. Regulatory measures or criteria also consist of five criteria which are legislative support for regulation, accountability, impartial procedures, sufficient expertise of the regulator and efficiency. In Iran, in general, the government's policy in the field of social security in the direction of regulation can be considered in two sectoral and non-sectoral areas. The sectoral field of social security is implemented by one or more institutions; however, the intersectoral field includes social and economic activities that have an impact on different fields. The field of social security in Iran includes many issues such as medical insurance, pension, provision of medical services, rehabilitation of the disabled and injured, support for the needy and payment of pensions to them. As mentioned above, in the sectoral and non-sectoral fields, many institutions are responsible for social security in Iran; this has led to the formation of parallel activities and duties among the institutions. The parallelism of activities and duties has led to several consequences, such as not providing proper services and wasting financial and human resources. It seems that to solve this problem, these interactions should be fully understood and parallel devices should be integrated or removed so that the facilities can be used in the desired way. For example, in the area of non-insurance assistance, there is a complete parallelism between the Red Crescent, the relief committee and the welfare organization.

  Conclusions

  One of the most important functions of governments in the last century has been to provide social security. For this reason, governments have always tried to achieve this through intervention. Although the right to social security has been assumed by governments, the level of government intervention has always been a subject of debate. Meanwhile, one of the theories that have been proposed to explain the limits of government intervention in social security is the regulatory government. In order to improve the performance of the government in the field of social security, several suggestions can be made; first, the members of the board of directors should be selected professionally; second, the rule of transparency should be implemented in the procedures; third, many parallel and overlapping structures should be dissolved and operated under one organization; finally, the possibility of developing people's participation in order to increase productivity and efficiency.

  Keywords: Regulatory State, Social Security, Intervention Challenges, Iran
 • Eghbal Pahkideh, Fereydoun Babayi Aghdam*, Rahim Heydari Chianeh Pages 370-391
  Introduction

  Tourism in the 21st century has become a main tool to have a high quality of life. Therefore, countries require to develop a tourism development strategy so that they can achieve its interests. In each country, the basic factors affecting the development of tourism can be divided into two parts: "contextual factors" and "tourism policy"; contextual factors are necessary condition but not sufficient. In Iran, the steps of tourism development have not been taken in the same way, which it is partly related to contextual factors and also partly related to the formulation of uniform policies and the preparation of a single version at the country level, and at the same time, there are different implementation and monitoring in the advancement of programs and policies, which has played a major role in the lack of tourism development, especially in the border regions. Hawraman's site is a clear example. This site was registered as the 26th tangible cultural heritage of Iran by UNESCO. This site has about 409 thousand hectares of field and privacy, of which 106 thousand hectares belong to the feild and 303 thousand hectares are part of the privacy, which has a population of over 400 thousand people. This site in Kurdistan province includes the cities of Sanandaj, Kamiyaran and Sarovabad and in Kermanshah province, it includes the cities of Ravansar, Paveh, Javanroud and Salas Babajani. It has a total of 10 cities and about 700 villages and subordinate places, most of which are in Kermanshah province.

  Methodology

  This research is practical in terms of its purpose and in terms of its nature, it is also based on the method of perspective research and structural analysis. The statistical population of the research is (20 people) from people who were professionally involved in tourism activities.

  Results and discussion :

  The results of 36 effective and strategic indicators in the Mic Mac software show that tourism laws and regulations, macro-government policies, skilled and trained manpower, respectively, have the greatest influence and effective and also the pattern of local residents on the behavior of tourists, reducing irreversible resources, and loyalty to local customs have had the least impact on tourism development policies in Hawraman site.Educational programs, skilled and trained manpower, awareness of the local community and tourists, cultural participation of citizens, social/psychological security, tourism events, cultural/historical works, preservation of native architecture, recreation with a tourism approach, attractiveness and desire to visit again, tourism rules and regulations, macro government policies, private sector participation and investment, tourism sector budget, de-escalation are 15 effective factors, especially within the countries of the region, on the preparations of the scenario basket and also the final factors that are effective drivers and propulsion for the tourism development policy of Hawraman site.

  Conclusions

  The unique differences and similarities in Hawraman site have caused the formation of diverse subcultures. Diversity of ethnicities, diversity in dress, accent, customs, etc., and at the same time cultural cohesion has created a special attraction for tourists. Preservation of this category of cultural values has special importance for the beneficiaries. Also, maintaining and remaining in the UNESCO list is highly dependent on the preservation of cultural/historical works and local architectural values and sensitivity in recreating these textures. Hence, policies and rules and regulations should be ruled that can protect world, national, local and local heritage such as preserving the environment, natural resources, human heritage, preserving cultural values, etc. Most of these policies and rules and regulations can be found in the history of this civilization of several thousand years.

  Keywords: UNESCO, Future Studies, Cultural Landscape, Tourism Development, Hawraman