فهرست مطالب

تحقیقات بنیادین علوم انسانی - سال نهم شماره 1 (پیاپی 30، بهار 1402)

نشریه تحقیقات بنیادین علوم انسانی
سال نهم شماره 1 (پیاپی 30، بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/02/11
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمدجواد توکلی* صفحات 11-36

  نظریه های توسعه به طور معمول ارزش خنثی، فنی، تحلیلی و علمی قلمداد می شوند. در این مقاله به بررسی چگونگی ورود ارزش در نظریه های توسعه و پیشرفت اقتصادی می پردازیم. بنا به فرضیه مقاله که به روش تحلیلی بررسی شده، ارزش ها در قالب تحلیل ارزشی، و ارزش داوری وارد نظریه های توسعه و پیشرفت شده و موجب تمایز آنها می شوند. تحلیل ارزشی عمدتا حاکی از ارزیابی نقش ارزش ها در مسیر دستیابی به توسعه و پیشرفت است. در مقابل، ارزش داوری حاکی از قضاوت ارزشی نظریه پردازان به دو صورت ارزش داوری معرفتی و اخلاقی (ارزش داوری آرمانی و سیاستی) است. ارزش داوری معرفتی حاکی از جهت گیری ارزشی محقق اقتصاد توسعه و پیشرفت در تدوین نظریه است. مهم ترین بخش ارزش داوری اخلاقی در اقتصاد توسعه و پیشرفت، ارزش داوری آرمانی شامل تعریف توسعه، تعیین و تعریف اهداف آن، رتبه بندی اهداف، تدوین شاخص های آن و همچنین تعیین استانداردهای رفتار اقتصادی مطلوب در قالب فروضی همچون عقلانیت اقتصادی است. ارزش داوری سیاستی نیز حاکی از توصیه به اصلاحات ساختاری و برنامه ای برای دستیابی به توسعه و پیشرفت است. هرچند ارزش های اخلاقی به عنوان فرض وارد نظریه های توسعه و پیشرفت می شود، در ادامه مورد قضاوت ارزشی قرار گرفته و مبنای توصیه ارزشی اقتصاددانان قرار می گیرد. بر اساس چهارچوب تحلیلی ارایه شده، تمایز میان نظریه های توسعه و پیشرفت اقتصادی را می توان از منظر ارزش های معرفتی و اخلاقی اثرگذار بر آن در حوزه آرمان ها، رفتارها، ساختارها و سیاست ها ارزیابی کرد. تمایزات ارزشی در نظریه های توسعه و پیشرفت باعث تغییر در اولویت های پژوهشی، واقع نمایی نظریه ها، شاخص ها، سیاست های و برنامه های توسعه و پیشرفت خواهد شد.

  کلیدواژگان: توسعه اقتصادی، پیشرفت اقتصادی، ارزش باری، اقتصاد توسعه، اقتصاد پیشرفت
 • امرالله قلی زاده* صفحات 37-54

  نظریه تکامل را چارلز داروین ابتدا در دانش زیست شناسی مطرح کرد، اما گذشت زمان نشان داد این نظریه محدود به حوزه زیست شناسی نماند و امروزه در شاخه های مختلف علوم انسانی مورد توجه قرار گرفته است. در این میان، تفسیر الحادی از این نظریه را، که امروزه در بستر الحاد تکاملی جدید روی داده است، می توان از جمله موانع جدی به منظور اسلامی سازی علوم انسانی تلقی کرد. از سوی دیگر علامه مصباح یزدی را می توان از پیشگامان پروژه اسلامی کردن علوم اسلامی قلمداد کرد. مسیله مقاله حاضر این است که تاثیر الحاد تکاملی جدید بر مبانی علوم انسانی با محوریت آرای استاد مصباح یزدی نقد و ارزیابی شود. گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای-اسنادی و صورت گرفته و برای داوری از روش تحلیلی (عقلی) سود جسته ایم. یافته پژوهش نشان می دهد دعاوی ملحدان جدید از حیث اشکالات معرفت شناختی، الهیاتی و دین شناختی به شدت آسیب پذیر است.

  کلیدواژگان: الحاد، الحاد تکاملی، علوم انسانی، علامه مصباح یزدی، نظریه تکامل
 • سید احسان رفیعی علویی*، فاطمه منتظر صفحات 55-76

  توجه به تاثیرات زبان در قانون ذیل مراحل تقنین، اجرا و تفسیر یک متن قضایی می تواند یکی از عوامل رشد هر نظام حقوقی تلقی شود؛ امر مهمی که در نظام حقوقی ما به غفلت و اجمال برگزار شده است. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی و کتابخانه ای به کشف کاربردهای زبان در قانون پرداخته است. فرضیه اثبات شده نشان می دهد رابطه معناداری میان زبان شناسی قانون مدرن در توجه به متن، قصد و زمینه اجتماعی فهم قانون وجود دارد که می تواند به صورت استدلال ورزی غایت نگر به قراین منضبط، ارزش های اخلاقی نظام مند، پیامدگرایی و ابهام مشروع در تفسیر دست مایه قوانین آیین دادرسی یا قوانین آیین نامه داخلی پارلمان صورت بگیرد تا ارتقای حاکمیت عینی و عملی قانون را محقق کند.

  کلیدواژگان: زبان، قانون، تفسیر، فلسفه فقه و حقوق
 • حبیب کارکن بیرق* صفحات 77-98

  نظریه های یادگیری را می توان به دو بخش کلی فلسفی و روان شناختی تقسیم کرد. با وجود نظریه های روان شناختی متعدد درباره یادگیری، معدود کسانی مانند کریستوفر وینچ و پیتر جارویس از بعد فلسفی نیز به بحث یادگیری پرداخته اند. نظریه پردازی در باب یادگیری نیز همچون سایر مباحث علوم انسانی، مبتنی بر دیدگاه نظریه پرداز در باب ماهیت انسان است. با استفاده از بیانی نورانی از امیرمومنان (ع) که حاکی از تجرد نفس است، ما اصطلاح استعاره ظرف متسع را جعل کردیم و معتقدیم براساس آن می توان مبنایی برای نظریه ای درباره یادگیری ابداع کرد. مطابق استعاره مذکور، دیدگاه های مکانیکی مانند رفتارگرایی و پردازش اطلاعات درباره یادگیری - که علم و معرفت را تنها به اطلاعات و یادگیری را به انتقال اطلاعات تنزل می دهند- نقد می شوند. هدف از تالیف این مقاله توصیفی-تحلیلی ارایه مبنایی برای نظریه پردازی در باب یادگیری براساس دیدگاه اسلامی است که بر بنیاد آن می توان نظریه های روان شناختی موجود را که مبتنی بر فلسفه های خاص غربی است به چالش کشید. ما بر مبنای استعاره ظرف متسع نظریه های یادگیری را از سه منظر جهان بینی، تجرد نفس و علم گرایی نقد کرده ایم. استعاره مذکور دلالت هایی برای یادگیری، هدف تعلیم و تربیت و برنامه درسی دارد که در پایان مقاله به آن ها اشاره شده است.

  کلیدواژگان: استعاره، ظرف متسع، یادگیری، نفس، علم، رفتارگرایی، پردازش اطلاعات
 • مهدی کمانی نجف آبادی* صفحات 99-144

  نظریه پردازی براساس متون دینی (قرآن و حدیث)، بعد از توسعه و تعمیق مباحث امکان و همچنین ضرورت و مبانی تولید دانش دینی، به شکلی جدی مدنظر قرار گرفت؛ بنابراین در سال های اخیر آثار متعددی منتشر شده اند که به دنبال استخدام، محک و ابداع فرایندهایی برای استنباط نظریه های علمی از متون دینی هستند. شناخت این تلاش ها کمک شایانی به همه دغدغه مندان عرصه نظریه پردازی اسلامی می کند تا ضمن بهره گیری از داده ها و روش های تولیدشده، از آن ها برای تکامل این مسیر استفاده کنند، اما با این همه، این آثار را افراد متعدد، در رشته های مختلف علوم انسانی، در مراکز علمی متعدد و در نشریات علمی گوناگون تالیف کرده اند؛ از این رو آگاهی از مجموعه داده های این قلمرو نیازمند مطالعه ای به روش «مرور روایتی» است تا بستر شناخت بهتر و معرفی میزان راه پیموده شده و مقایسه روش های ابداعی یا استخدامی فراهم شود؛ بنابراین مقاله حاضر به شناخت و معرفی روش هایی پرداخته است که منتج به نظریه پردازی علمی از متون دینی می شوند یا دست کم ارایه دهندگان، به غرض نظریه پردازی از متون دینی طراحی و عرضه کرده اند. همچنین نشان می دهد در مقالات و کتاب هایی که به زبان فارسی در بازه 1380 تا ابتدای 1400 شمسی در ایران منتشر شده اند، پانزده روش برای نظریه پردازی از متون دینی، استخدام یا ابداع شده اند. در این میان، نیمی از نظریه پردازی ها با دو روش تحلیل محتوای کیفی و نظریه داده بنیاد انجام شده اند.

  کلیدواژگان: روش نظریه پردازی، نظریه پردازی اسلامی، دانش دینی، نظریه دینی، علوم انسانی اسلامی، پارادایم اسلامی، روش تحقیق در علوم انسانی
 • علیرضا پیروزمند، حمید ابدی مرزونی* صفحات 145-169

  در این مقاله، پس از تبیین ضرورت پشتیبانی علمی از مدیریت تحول علوم انسانی، به امکانات رشته مدیریت دانش در این زمینه پرداخته شد. در این راستا، بر اساس خوانش «وصفی» موصوف و صفت و خوانش «اضافی» مضاف و مضاف الیه از مدیریت دانش و مدیریت راهبردی دانش، چهار قرایت ارایه شد و بررسی شد که آیا این قرایت ها می توانند متضمن تحول پارادایمی دانش باشد. در نتیجه این بررسی مشخص شد که تنها خوانش اضافی از مدیریت راهبردی دانش یعنی «مدیریت راهبردی بر دانش»، حاوی معنایی معادل «مدیریت تحول دانش» است و می تواند سازگار با نیاز جامعه اسلامی و تحول علوم انسانی باشد. سپس، ضمن اشاره به روند تحولات جهانی رشته مدیریت دانش، بر ضرورت دوچندان بازسازی و تحول ماموریت رشته مدیریت دانش به سوی مدیریت راهبردی دانش، پرداخته شد. در بخش چگونگی،سه محور اصلی جهت تحول ماموریت مدیریت دانش به سوی مدیریت راهبردی دانش ارایه شد و در نهایت پیشنهادات راهبردی جهت پشتیبانی علمی رشته مدیریت راهبردی دانش از مدیریت تحول علوم انسانی مطرح گردید.

  کلیدواژگان: مدیریت راهبردی دانش، مدیریت دانش، مدیریت تحول دانش، تحول علوم انسانی، علوم انسانی اسلامی
|
 • MohammadJavad Tawakoni* Pages 11-36

  Theories of development has been typically regarded as value neuteral, technical and scientific. In this paper, I evaluate the way values enter in theories of economic development and progress. Due to the hypothesis of the paper, evaluated by analytical method, values enter the theories of economic development and progress by value analysis and valuation and make them different. Value analysis generally denotes  the evaluation of the role of values in the process of reaching to development and progress. In contrast, valuation is a form of value judgment in two forms of epistemological and ethical value jugments (Ideal and policymaking valuation). Epistemological valuation pays attention to the values adopted by the researcher in the formation of theories of development and progress. The most important part of ethical valuation in  development and progress economics is the ideal valuations including the definition of development, identifying its aims and targets, ranking aims, designing its indexes and identifying the ideal standards of economic behavior in form of assumptions such as economic rationality. Policymaking valuation contains suggestions for structural changes and plans for reaching to development and progress. Even though ethical values enter theories of development and progress as assumptions, they are subject to value judgment and form bases for value advices by economists. On the base of the proposed analytical framework, the distinction between theories of economic development and progress can be explained from the viewpoint of epistemological and ethical values that affect aims, behavior, structures and policies of development and progress. Differences in values in theories of development and progress economics could change research priorities, realisticness of theories, indexes, policies and plans of development and progress.

  Keywords: Economic Development, Economic Progress, Valueladenness, Development Economics, Progress Economics
 • Amrollah Gholizadeh* Pages 37-54

  The theory of evolution was first proposed by Charles Darwin in the science of biology, but the passage of time showed that this theory was not limited to the field of biology and today it has been considered in various branches of human sciences. In the meantime, the atheistic interpretation of this theory, which has taken place today in the context of new evolutionary atheism, can be considered as one of the serious obstacles for the Islamization of human sciences. On the other hand, Allameh Misbah Yazdi can be considered one of the pioneers of the project of Islamization of Islamic sciences. The issue of the present article is to criticize and evaluate the impact of new evolutionary atheism on the foundations of human sciences, focusing on the opinions of Professor Misbah Yazdi. Data collection was done by library-documentary method and we have benefited from analytical (rational) method for judging. The findings of the research show that the claims of the new atheists are highly vulnerable in terms of epistemological, theological and theological problems.

  Keywords: Atheism, evolutionary atheism, human sciences, Allameh Misbah Yazdi, theory of evolution
 • Seyyed Ehsan Rafiei Alavi*, Fatemeh Montazer Pages 55-76

  Paying attention to the effects of language in the law in the stages of enactment, implementation and interpretation of a judicial text can be considered as one of the growth factors of any legal system; An important matter that has been neglected in our legal system. This research has explored the uses of language in law using descriptive and library methods. The proven hypothesis shows that there is a meaningful relationship between the linguistics of modern law in regard to the text, intention and social context of the understanding of the law, which can be used as an end-oriented reasoning towards disciplined evidence, systematic moral values, consequentialism and legitimate ambiguity in the interpretation of the rules of procedure or internal regulations. Parliament should be held to promote objective and practical rule of law.

  Keywords: Language, law, interpretation, philosophy of jurisprudence
 • Habib Karkon Beiraq* Pages 77-98

  Learning theories can be divided into two general philosophical and psychological parts. Despite the existence of numerous psychological theories about the learning a few people such as Christopher Winch and Peter Jarvis have also discussed learning from a philosophical perspective. Theorizing about learning, like other topics in the humanities, is based on the theorist's view of human nature. The first Imam of the Shiites in a famous statement said: "the capacity of any vessel is narrowed by placing something in it, except for the vessel of knowledge, which is further filled by knowledge." Using this expression, which implies the abstraction of the soul, we created the metaphor of the expanded vessel, and we believe that based on this metaphor, a basis for a theory of learning can be devised. According to this metaphor, mechanical perspectives such as information processing on learning - which reduce knowledge to information alone and learning to the transmission of information - are criticized. The purpose of this descriptive-analytical article is to provide a basis for theorizing about learning from an Islamic perspective, based on which existing psychological theories which are based on specific Western philosophies can be challenged. Based on the metaphor of the expanded vessel, we have criticized theories of learning from three perspectives: worldview, abstraction of the soul, and scientism. The metaphor has implications for learning, the purpose of education, and the curriculum mentioned at the end of the article.

  Keywords: Metaphor, expanded vessel, learning, soul, knowledge, behaviorism, information processing
 • Mahdi Kamani Najafabadi* Pages 99-144

  Today, the theorization of religious texts (Qur'an and Hadith) has been seriously considered, of course, after developing the issues of possibility, necessity and foundations of religious knowledge production.In recent years, many works have been published that attempt to apply, test, and invent procedures for deriving scientific theories from religious texts.Recognizing these efforts will help all those involved in the field of Islamic theorizing to use the data and methods produced to develop this path, but despite all this, these works have been authored by many people, in different fields of human sciences, in different scientific centers, and in different scientific publications;Therefore, the knowledge of the dataset in this area requires a study in the "narrative review" method to provide a platform for better understanding and presentation of the progress made and comparison of creative or employment methods; Therefore, the present article has identified and presented the methods that lead to the scientific theorization of religious texts, or at least the presenters have designed and presented them for the purpose of theorizing religious texts.It also shows that in the articles and books published in Persian language in Iran between 1380 and the beginning of 1400, fifteen methods of theorizing religious texts were used or invented. Meanwhile, half of the theorizing was done with two methods of qualitative content analysis and grounded theory.

  Keywords: theorizing method, Islamic theorizing, religious knowledge, religious theory, Islamic humanities, Islamic paradigm, humanities research method
 • Alireza Piroozmand, Hamid Abadi* Pages 145-169

  In the present study attempts are made to discuss the potentials of knowledge management discipline after accounting for the need for scientific support in humanities development management. To this end, the "descriptive" structure (Mosouf-Sefat) and the "Ezafi" structure (mozaf and mozafon elayh) of knowledge management and strategic knowledge management are used as a basis to offer four readings that can guarantee the paradigmatic development of knowledge. The results suggest that only an Ezafi structure of strategic knowledge management, i.e. "strategic management on knowledge", contains a meaning equivalent to "knowledge development management" and can be used to fulfill the needs of Islamic society and the humanities. In the next step, the trend of global knowledge management development is addressed and the significant need for reconstruction and transformation of the knowledge management mission (realization of strategic knowledge management) is discussed. In the "how" section, three main axes needed to transform the knowledge management mission (realization of strategic knowledge management) are introduced and finally, some strategic suggestions are presented to pave the path for scientific support of humanities development management by the strategic knowledge management discipline.

  Keywords: Strategic Knowledge Management, Knowledge Management, Knowledge development Management, Humanities development, Islamic Humanities