فهرست مطالب

نشریه مطالعات کمی در مدیریت
سال چهاردهم شماره 1 (پیاپی 52، بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • صادق خدادادی*، آمنه مالمیر، کامبیز حمیدی، جواد نیک نفس صفحات 5-32

  نظام اداری در هر کشور به دلیل ارتباط مستقیم و رودررو با آحاد و لایه های مختلف اجتماع از اهمیت و اعتبارخاصی برخوردار است و به دلیل اینکه حجم عظیمی از خدمات دولت از طریق کانالها و بخشهای مختلف دولتی به دست شهروندان میرسد؛ لذا برخورداری از یک نظام اداری انسجام، کارآمد، شفاف و پاسخگوهمواره از دغدغه های دولتمردان و سیاستگذاران هر جامعهای محسوب میگردد؛ لذا، استفاده از اینچارچوب و با تاکید بر عوامل کلیدی بر ارزیابی عملکرد سازمان و مقایسه آن با سایر سازمانها ضروری به نظر میرسد؛ بنابراین، هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر مدیریت عملکرد است. بدینمنظور به روش مصاحبه از 75 نفر خبرگان منتخب سازمان ثبت احوال کشور و تکمیل 363 پرسشنامه داده های موردنیاز جمع آوری گردید. همچنین، جهت یافتن عوامل موثر از روش معادلات ساختاری، تحلیل عاملی وآزمون فریدمن استفاده شد. نتایج حاکی از آن است، در بین عوامل برونسازمانی، مولفه فرهنگی/اجتماعی ودر بین عوامل درون سازمانی، مولفه شیوه مدیریت و در بین عوامل فرایندی، مولفه روش سنجش و در بین عوامل نتیجهای، مولفه بازخورد فردی و در بین عوامل پیامدی، مولفه کارایی بیشترین همبستگی را با مدیریت عملکرد دارند.

  کلیدواژگان: مدیریت عملکرد، توسعه منابع انسانی، سنجش عملکرد و شایستگی
 • محسن عسگری*، نقی فاضلی، خسرو فغانی ماکرانی صفحات 33-56

  یکی از مهمترین اطلاعات گزارش شده جهت تصمیم گیری سهام داران سود حسابداری است و نقش اصلی انتقال اثربخش و دارای اعتبار اطلاعات به افراد برون سازما نی را میتوان گزار شگری مالی دان ست. هدف ازاین مطالعه برر سی عوامل موثر بر آگاهی بخشی سود ح سا بداری با تاکید بر شاخص های کیفیت کمیته های حسابرسی و نظام راهبری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر ازبعد هدف پژوهش به عنوان پژوهشی کاربردی طبقه بند ی میگردد و از بعد نحوه گردآوری داده ها جزوتحقیقات نیمه تجربی در زمینه تحقیقات اثباتی حسابداری اسمممت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که اطلاعات گردآوری شده از نمونه این جامعه،متشکل از 795 شرکت برای دوره زمانی 7387 الی 7388 است. داده های لازم برای آزمون فرضیه پژوهش ازطریق مراجعه به اطلاعیه های کمیته های حسابرسی شرکتها، صورتهای مالی و پایگاه اینترنتی بورساوراق بهادار استخراج شده است. همچنین تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی Eviews صورت گرفته ا ست. یافته های پژوهش نشان میدهد که شاخص های کیفیت کمیته های حسابرسی شامل استقلال، تعداد و تخصصص مالی اعضا و شاخصهای نظام راهبری شامل استقلال و تعداد اعضای هییت مدیره، ثبات و دوگانگی نقش مدیرعامل بر آگاهی بخشی سود تاثیر معناداری دارند.

  کلیدواژگان: آگاهیبخشی سود، کیفیت کمیته های حسابرسی، نظام راهبری
 • جمال قادری نسب*، حسن اسماعیل پور، منصوره علیقلی، داریوش غلام زاده صفحات 57-74

  پژوهش حاضر باهدف شناسایی پیامدهای پیاده سازی تعالی بازاریابی در صنعت هوانوردی انجام شده است . روش پژوهش کیفی بوده، مبتنی بر روش نظریه زمینهای انجام شده است. جامعه تحقیق در مرحله کیفی مشتمل بر خبرگان صنعت هوانوردی میباشد. ابزار جمع آوری اطلاعات در مرحله کیفی مصاحبه عمقی و پروتکل مصاحبه است. روشنمونه گیری در مرحله کیفی هدفمند بوده و نمونه گیری تا نیل به اشباع نظری ادامه پیدا کرده و نهایتا تعداد 23 مصاحبه انجام شده است برای تجزیه وتحلیل داده ها در مرحله کیفی از روش تحلیل تم شامل کدگذاری باز، محوری و انتخابی باکمک نرم افزار MAXqda استفاده شده است. نتایج مرحله کیفی تحقیق نشان میدهد تعالی بازاریابی از مولفه هایارزش آفرینی، محرک بازار بودن، بهره وری بازاریابی، یادگیری بازاریابی، مسیولیت پذیری اجتماعی و بازاریابی اخلاقیتشکیل شده است. شرایط علی تاثیرگذار بر تعالی بازاریابی شامل دانش بازاریابی، استراتژیهای بازاریابی، بازاریابیداخلی، بازاریابی رابطه مند، بازاریابی یکپارچه و بازاریابی عملکرد است. تعاملات شامل تحقیقات بازاریابی، استراتژیهای بازار هدف، جایگاه سازی و آمیخته بازاریابی و پیامدهای تعالی بازاریابی هم شامل دستاوردهای مبتنی بر مشتری و دستاوردهای مالی، اجتماعی و زیست محیطی است. شرایط زمینهای شامل ماموریت سازمان، فرهنگ بازاریابی سازمانساختار سازمان و زیرساختهای بازاریابی است.

  کلیدواژگان: بازاریابی، تعالی، تعالی بازاریابی، پیادهسازی، صنعت هوانوردی
 • نواب سپاهیان*، علیرضا سرگلزایی صفحات 75-88

   از نظر روش، این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است. این پژوهش بر اساس هدف، یک پژوهشکاربردی و از نظر زمانی جزء پژوهشهای کاربردی است. از لحاظ نوع جمع آوری داده ها، این پژوهش درزمره پژوهشهای کتابخانه ای و میدانی قرار دارد. جامعه آماری در این پژوهش، کارکنان دانشگاه آزاد اسلامیواحد زاهدان شامل 333 نمیباشد و نمونه آماری را از این جامعه بر اساس جدول مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی ساده در دسترس انجام شده است که شامل 768 نفر از کارکنان است. ابزار گردآوریاطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته حاوی سوالات اثربخشی عملکرد کارکنان و تعالی مدیریتدانشگاه است. جهت بررسی روایی پرسشنامه، در این تحقیق از روش روایی محتوا استفاده شده است. برایمحاسبه ضریب پایایی داوران از روش CVR 3 بود که حاکی از / استفاده شد که ضریب به دست آمده 98مناسب بودن ابزار است. همچنین جهت تعیین پایایی آزمون، از روش آلفای کرونباخ بهره گرفته شده است که3 ، نشان از پایایی ابزار داشت. / در آن 23 پرسشنامه مورد سنجش اولیه قرار گرفت و نتایج به دست آمده  87در این پژوهش برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 24 و Amos استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داده است که میان تعالی مدیریت و هر یک از مولفه های عملکرد کارکنان رابطه معنادار وجوددارد.

  کلیدواژگان: تعالی مدیریت، عملکرد و عملکرد کارکنان
 • سید سجاد حسینی*، حسین رستم خانی صفحات 89-104

   هدف مطالعه حاضر تعیین رابطه مدیریت دانش با نوآوری سازمانی در اداره ورزش و جوانان بود. روشمطالعه حاضر توصیفی بوده و با طرح همبستگی اجرا شد. جامعه آماری مطالعه حاضر را مدیران و کارکناناداره ورزش و جوانان شهرهای استان زنجان تشکیل میدادند که 76 تن به صورت نمونه برداری هدفمند ودر دسترس انتخاب و موردمطالعه قرار گرفتند. با استفاده از پرسشنامه استاندارد نوآوری سازمانی هوانگ سه بعد نوآوری سازمانی یعنی نوآوری تولیدی، نوآوری اداری و نوآوری فرایندی و با پرسشنامه استانداردمدیریت دانش سالی پنج بعد مدیریت دانش یعنی خلق دانش، کسب دانش، ذخیره سازی دانش،به اشتراک گذاری دانش و کاربرد دانش ارزیابی و ثبت شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی وروش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی صورت گرفت. نتایج تحقیق نشانگر وجودرابطه معنادار بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی بوده و مدیریت دانش ابعاد نوآوری سازمانی در ادارهورزش و جوانان را پیش بینی میکند. باتوجه به یافته های تحقیق، پیشنهاد میگردد به منظور دستیابی به نوآوری سازمانی در ادارات ورزش و جوانان، مولفه مدیریت دانش موردتوجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: نوآوری سازمانی، مدیریت دانش و اداره ورزش و جوانان
 • سید عظیم حسینی*، مهدی علی بخشی صفحات 105-130

   هدف اصلی در این مقاله شامل شناسایی مناسبترین روش های تامین مالی برای به حداقل رساندن تاخیرات در پروژه های زیربنایی شهرداریهای تهران و نیز شناسایی روش هایی برای تامین مالی پروژه های عمرانی دستگاه های اجرایی و یا شرکتهای دولتی بوده است. روش استفاده برای این پژوهش، روش AHP گروهی و پرسشنامه های مقایسات زوجی بود و محاسبات توسط نرم افزار expert choice صورت گرفت. سپسبرای هر کدام از ماتریسهای تصمیم، سازگاری را محاسبه کردیم. لازم به ذکر است گزینه ها و شاخص های منتخب در پرسشنامه بر اساس خرد جمعی اتخاذ شد. در ابتدا بر اساس مقالات مطالعه شده شاخصهای مختلفی جهت تعیین گزینه برتر تامین مالی انتخاب گردید که در ادامه و بر اساس طوفان فکری به 5 شاخص تقلیل پیدا نمود. شاخصهای پژوهش به شرح دردسترس بودن شیوه تامین مالی، بازده مورد انتظار، وجودمحدودیت های شرعی و قانونی، شرایط آسان ضمانت، محدودیتهای مربوط به محل استفاده از وجوه ابزارمالی، ریسک های مرتبط با ابزار مالی و حجم تامین مالی بودند. گزینه های تصمیم Alternatives نیز شامل موارد روش صکوک، قراردادهای بیع متقابل، صندوق سرمایه گذاری مسکن، بانک توسعه اسلامی و اوراق مشارکت بودند. باتوجه به نتایج تحقیق، گزینه های تصمیم این پژوهش به ترتیب شامل روش صکوک با امتیاز 3.238 ، قراردادهای بیع متقابل با امتیاز 3.775 ، صندوق سرمایه گذاری مسکن با امتیاز 3.798 ، بانک توسعه اسلامی با امتیاز 3.232 و در نهایت اوراق مشارکتبا امتیاز 3.273 بودند.

  کلیدواژگان: تامین مالی، شهرداریهای شهر تهران و پروژه های عمرانی
 • حبیب الله نخعی*، بهاره کریم زاده، سهیل صیادی لطف آبادی صفحات 131-166

   مقالات موجود در حوزه روانشناسی و امور مالی نشان میدهد که خانمها در ترجیحات و تمایلات خود با مردان متفاوت هستند و تمایل دارند که ریسک گریزتر، کمتر اعتمادبه نفس بیشتری داشته باشندو بیشتر از رقابت بیزار باشند چرناس و گنزی 7 2372 . در واقع، این یافته ها این سوال را مطرح ،میکند که آیا این تفاوتهای جنسیتی در بالاترین سطوح سلسله مراتب شرکتی نیز قابل مشاهده هستندو به این ترتیب، تاثیراتی بر نتایج شرکت و تخصیص منابع دارند. با نگاهی به گستردگی ادبیات،بسیاری از مطالعات نشان میدهند که مدیران و مدیران خانم با سیاستها و نتایج شرکتهای محافظه کارانه تر و کم ریسک تر مرتبط هستند، مانند تمایل کمتر به مشارکت در ادغام و تملک لویو همکاران 2 2377 ، ریسک سقوط قیمت سهام پایینتر لی و زنگ ، 3 2378  ، سیاستهای ،گزارشگری مالی محافظه کارانه تر فرانسیس و همکاران 7 2377 ، احتمال کمتر دستکاری ،صورتهای مالی گوپتا و همکاران 7 2323  ، ارتکاب کمتر تقلب سازمانی کمینگ و همکاران ، 6 ،2377  ، یا دخیل بودن در خرید سهام خارجی شوهام و همکاران 5 2323 . مطالعات تکمیلی، ،ریسک گریزی مشهودی را در میان مدیران خانم شرکتها به عنوان توضیحی برای شکاف جنسیتی درحقوق و دستمزد مدیران نشان میدهد.

  کلیدواژگان: تنوع جنسیتی مدیران، اهرم مالی و قدرت مدیرعامل
 • فاطمه یزدان پور*، حمیدرضا یزدانی، حسن زارعی متین صفحات 165-193

   سازمانها نیازمند شناسایی مشاغل استراتژیک خود هستند تا با قراردادن کارمندان با پتانسیل بالا در این گونه مشاغل، زمینه موفقیت سازمان را فراهم سازند چرا که عملکرد کارمندان در این جایگاه های سازمانی، به شدت بر روی عملکرد کل سازمان تاثیرگذار است. از آنجا که مشاغل استراتژیک در هر سازمان بر اساس استراتژیهاو اهداف آن سازمان تعیین میشوند بنابراین در هر سازمان با سازمان دیگر متفاوت هستند و ازطرفی چون استراتژی هر سازمان نیز طی زمان قابل تغییر است، بنابراین هیچ شغلی را نمیتوان ذاتا استراتژیک دانست. دراین پژوهش با استفاده از مصاحبه عمیق با خبرگان ویژگیها و معیارهای مشاغل استراتژیک سازمان شناساییوبا استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره در محیط فازی مشاغل استراتژیک سازمان تعیین شدند. نتایج نشان میدهد که تاثیر استراتژیک، تاثیر پیامد تصمیمات، حیطه اختیار و مزیت رقابتی به ترتیب در تعیین مشاغل استراتژیک این سازمان دارای اولویت هستند و همچنین 73 درصد مشاغل این سازمان به عنوان مشاغل استراتژیک تعیین شدند.

  کلیدواژگان: مشاغل استراتژیک، معیارهای انتخاب مشاغل استراتژیک، تاثیر استراتژیک، ارزیابی عملکرد، تاثیر پیامد تصمیمات و روشهای تصمیم گیری چندمعیاره
|
 • Sadegh Khodadadi *, Amene Malmir, Kambiz Hamidi, Javad Niknafs Pages 5-32

   The administrative system in every country is important and reliable because of the direct and face-to-face communication with the various levels of government societies and because a volume of services reaches the people through different channels and departments. A decision of a coherent, efficient, transparent and responsive administrative system is always one of the concerns of statesmen and policy makers of any society. Therefore, from this scope and by examining the key factors, it seems to evaluate the organization's performance and compare it with other organizations. Therefore, the purpose of this research is to investigate the factors affecting performance management. For this purpose, the required data was collected by interviewing 17 selected experts of the Civil Registry Organization and completing 360 questionnaires. Also, in order to find effective factors, structural equation method, factor analysis and Friedman's test were used. The results indicate that, among the extra-organizational factors, there is a cultural/social component, and among the internal factors, there is a management method component, and among the process factors, there is a measurement method component, and among the result factors, there is an individual feedback component, and among the consequential factors. the efficiency component has the highest correlation with performance management.

  Keywords: Performance Management, Human Recourse Development, Performance Evaluation, Competence
 • Mohsen Asgari, Naghi Fazeli, Khosro Faghani Makrani Pages 33-56

   One of the most important reported information for stakeholder decision making is accounting profit and the main role of effective and credible transfer of information to outsiders can be considered as financial reporting. Auditing and management system in companies listed on the Tehran Stock Exchange. The present study is an applied research in terms of purpose and quasi-experimental research in the field of positive accounting research in terms of data collection method, which has been done using the fixed effects method in estimating the model. The statistical population of this study includes all companies listed on the Tehran Stock Exchange the period of 1394 to 1399. The sample of the present study consists of 187 companies. The necessary data for testing the research hypothesis has been extracted by referring to the announcements of the companies' audit committees, the new Rahavard software, the financial statements and the website of the stock exchange and other related databases. The data were also analyzed using Eviews econometric software. The research findings show that the quality indicators of audit committees include independence, number and financial expertise of members and governance system indicators including independence and number of board members. Management, stability and duality of CEO role have a significant effect on profit awareness.

  Keywords: Informativeness of earning, Quality of Audit Committees, Corporate Governanc
 • Jamal Ghaderi Nasab, Hasan Esmaeil Pour, Mansore Aligholi, Dariush Gholamzadeh Pages 57-74

  The current research was conducted with the aim of identifying the consequences of implementing marketing excellence in the aviation industry. The research method was mixed and conducted in the qualitative phase based on the grounded theory method. The research community in the qualitative phase consists of aviation industry experts. The tool for collecting information in the qualitative phase is in-depth interview and interview protocol. The sampling method in the qualitative stage is purposeful and the sampling continued until reaching theoretical saturation and finally 20 interviews were conducted to analyze the data in the qualitative stage of the theme analysis method including open, axial and selective coding with soft help. MAXqda software is used. The results of the qualitative phase of the research show that marketing excellence consists of value creation components, being a market driver, marketing efficiency, marketing learning, social responsibility and ethical marketing. Causal conditions affecting marketing excellence include marketing knowledge, marketing strategies, internal marketing, relational marketing, integrated marketing, and performance marketing. Interactions include marketing research, target market strategies, positioning and marketing mix, and marketing excellence outcomes including customer-based achievements and financial, social and environmental achievements. The background conditions include the organization's mission, the organization's marketing culture, the organization's structure and marketing infrastructure.

  Keywords: Marketing, excellence, Marketing Excellence, Implementing, Aviation Industry
 • Navab Sepahan, Alireza Sargolzaie Pages 75-88

   In terms of method, this research is descriptive and survey type. Based on the purpose, this research is an applied research and in terms of time, it is part of applied research. In terms of the type of data collection, this research is among library and field research. The statistical population in this research, the employees of Islamic Azad University, Zahedan branch, includes 300 people, and a statistical sample was made from this population based on the Morgan table and by the simple random sampling method, which includes 169 employees. The tool for collecting information in this research is a researcher-made questionnaire containing questions on the effectiveness of staff performance and the excellence of university management. In order to check the validity of the questionnaire, the content validity method was used in this research. The CVR method was used to calculate the reliability coefficient of the judges, and the obtained coefficient was 0.89, which indicates the appropriateness of the tool. Also, to determine the reliability of the test, Cronbach's alpha method was used, in which 20 questionnaires were initially measured and the results obtained (0.91) showed the reliability of the tool. In this research, SPSS 24 and Amos software were used for data analysis. The research findings have shown that there is a significant relationship between management excellence and each of the components of employee performance.

  Keywords: Management Excellence, performance, Employee Performance
 • Seyed Sajad Hosseini, Hossein Rostamkhani Pages 89-104

   The purpose of this study was to determine the relationship between knowledge management and organizational innovation in sports and youth administration. The method of the present study is descriptive and was implemented with a correlation design. The statistical population of the present study consisted of managers and employees of the Sports and Youth Department of the cities of Zanjan province, and 56 people were selected and studied through targeted and accessible sampling. Using the standard questionnaire of Hwang's organizational innovation, three dimensions of organizational innovation, i.e. production innovation, administrative innovation and process innovation, and with the standard questionnaire of Salis knowledge management, five dimensions of knowledge management, namely knowledge creation, knowledge acquisition, knowledge storage, knowledge sharing and knowledge application. It was evaluated and recorded. Data analysis was done using descriptive statistics and statistical methods of Pearson's correlation coefficient and linear regression in SPSS version 25 and at a significance level of 0.05. The results of the research indicate the existence of a meaningful relationship between knowledge management and organizational innovation, and knowledge management predicts the dimensions of organizational innovation in sports and youth administration. According to the research findings, it is suggested to pay attention to the knowledge management component in order to achieve organizational innovation in sports and youth departments.

  Keywords: Organizational innovation, Knowledge management, Sports, youth administration
 • Seyed Azim Hosseini*, Mehi AliBakhshi Pages 105-130

   The main goal of this article is to identify the most suitable financing methods to minimize delays in the infrastructure projects of Tehran municipalities, as well as to identify methods to finance the construction projects of executive bodies or government companies. The method used for this research is group AHP method and paired comparison questionnaires, and the calculations were done by expert choice software. Then we will calculate the consistency for each of the decision matrices. It should be noted that the selected options and indicators in the questionnaire have been adopted based on micro-group. At first, based on the studied articles, various indicators were selected to determine the best financing option, which was further reduced to 7 indicators based on brainstorming. The research indicators have been described as the availability of financing methods, expected returns, the existence of Islamic and legal restrictions, easy guarantee conditions, restrictions related to the use of financial instrument funds, risks related to financial instruments and the volume of financing. The decision options (Alternatives) also include Sukuk method, mutual sale contracts, housing investment fund, Islamic Development Bank and partnership bonds. According to the results of the research, the decision options of this research include the sukuk method (with a score of 0.239), mutual sales contracts (with a score of 0.157), housing investment fund (with a score of 0.189), Islamic Development Bank (with a score of 0.202) and in The last contribution was (with a score of 0.213).Keywords: Financing, Tehran Municipalities and Construction projects.1.

  Keywords: Financing, Tehran Municipalities, Construction projects
 • Habiballah Nakhaei, Bahareh Karimzade, Soheil Sayyadi Lotfabadi Pages 131-166

  This research has investigated the relationship between gender diversity of managers and financial leverage, considering the moderating role of the CEO's power in the capital market (Tehran Stock Exchange). In this research, relying on the existing theories, the answer to this question was investigated whether the influence of female managers on the leverage of the company is moderated by the power of the CEO or not. Advanced research, by testing the efficiency of scientific topics and developing applied knowledge about the correlation between variables in order to adapt to the previous theoretical literature, from the aspect of the applied goal, from the aspect of the quantitative research process, from the aspect of the method of collecting and analyzing information. Descriptive correlation and logically, it is an inductive research. In order to test the hypotheses in the research models, the information of the companies accepted in the Tehran Stock Exchange during the period 1390 to 1399 was used for the main purpose of the research. The information of 143 companies was collected, processed and analyzed by appropriate descriptive statistics methods and inferential statistical methods to identify the type of composite data and using R statistical software. The results showed that there is a significant relationship between the gender ratio of managers and the financial leverage of the company. There is a significant relationship between the existence of female gender among the managers and the financial leverage of the company. CEO power does not moderate the relationship between managers' gender ratio and firm's financial leverage. The power of the CEO does not moderate the relationship between the presence of female gender among managers and the company's financial leverage.

  Keywords: Gender diversity of managers, Financial leverage, CEO power
 • Fatemeh Yazdanpour, Hamidreza Yazdani, Hassan Zarei Matin Pages 165-193

  Organizations need to identify their strategic occupations so they can succeed by giving those positions to their highly potential staff members, since the performance of these people, is highly consequential on the organizational performance. Since different organizations define strategic occupations based on diverse aims and strategies and this process is different from one organization to another, and furthermore, whereas strategies can be modified time to time, so no occupation could be regarded intrinsically as strategic. In this research, through use of in-depth interviews with experts, we explored the strategic occupations and with the use of multi-criteria decision-making process we determined the strategic occupations in a Fuzzy environment. The results showed, strategic ramifications, the decision’s consequences, the level of authority and the competitive advantage, respectively determine the strategic occupations within an organization. Moreover, 13 percent of occupations within this specific organization are defined as strategic.

  Keywords: Strategic occupations, Determination of strategic occupations criteria, Strategic ramifications, Decision’s consequences, Multi-criteria decision-making process