فهرست مطالب

فصلنامه پژوهش های ارتباطی
پیاپی 114 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/05/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی اکبر هراتی، علیرضا ظاهری*، علی احمدی، محمدعلی صلح چی صفحات 9-31

  پدیده های نوظهور از عواملی هستند که بر قواعد حقوقی تاثیر می گذارند. افزایش استفاده از عملیات سایبری، ازجمله انتشار خبر جعلی برای مداخله در امور دولت ها، پدیده نوظهوری است که به یکی از چالش های حقوق بین الملل تبدیل شده و به نوعی نظم حقوقی حاکم بر جامعه بین المللی را با تردید روبه‎رو کرده است، ضمن اینکه با اصل ممنوعیت مداخله در امور داخلی دولت ها به عنوان یک قاعده عرفی و تعهد جهان شمول تزاحم دارد. پژوهش حاضر به بررسی خبر جعلی و ممنوعیت مداخله در امور داخلی کشورها از منظر حقوق بین الملل پرداخته است. این از نوع کیفی بوده، برای گردآوری اطلاعات، از شیوه مطالعه «اسنادی و کتابخانه ای» بهره برده و از حیث هدف، « توسعه ای کاربردی » است. پژوهش پیش رو، ضمن بررسی قاعده عدم مداخله و توضیح معنای «اجبار »، نشان می دهد که اصل عدم مداخله چگونه می تواند بر عملیات انتشار اخبار جعلی که با هدف تاثیر نهادن بر اراده حاکمیتی دولت هدف صورت می گیرد تاثیر بگذارد. یافته های پژوهش نشان می دهد؛ اخبار جعلی در مواردی در چارچوب نقض اصل عدم مداخله قرار می گیرد که بتوان آن را «اجبار » طبقه بندی کرد. همچنین استدلال می کند که الگوی جدیدی از عدم مداخله باید تدوین شود تا تمرکز خود را از استاندارد مرسوم اجبار یعنی اقدامات قهری و نظامی به استاندارد جدید دستکاری تغییر دهد.

  کلیدواژگان: فضای مجازی، رسانه های اجتماعی، اخبار، خبر جعلی، حقوق بین الملل، عدم مداخله
 • سیامک یاسمین، داود نعمتی انارکی*، ابوالفضل دانایی، احتشام رشیدی صفحات 33-59

  هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل موثر بر مدیریت عملکرد در سازمان های رسانه ای در زمان اپیدمی بیماری کرونا بوده است. در این پژوهش از ترکیب روش های پیمایش، مصاحبه و نظریه زمینه ای استفاده شده است. جامعه آماری بخش پیمایش، کارشناسان و مدیران رسانه ملی، با حجم نمونه 368  نفر بوده اند. مصاحبه نیز با استادان دانشگاه و کارشناسان رسانه انجام گرفته و با آزمون دلفی فازی، تجزیه و‎تحلیل شده است. اثرگذاری عوامل شناسایی شده در مرحله اول با معادلات ساختاری انجام گرفته و در نهایت، یافته های به دست آمده در الگوی حاصل از نظریه زمینه ای ترسیم شده است. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه بهره گرفته شده است. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه ها بالای 7/0 محاسبه شد، برای آزمون روایی سوالات، از اعتبار محتوا و به این منظور، از نظر متخصصان، استادان دانشگاه و کارشناسان خبره استفاده شده است. شاخص کفایت تعداد مصاحبه ها، اشباع نظری  بوده به این‎ترتیب که بر اساس آن، پژوهشگر به این نتیجه رسیده است که مصاحبه های بیشتر، اطلاعات بیشتری به اندوخته های فعلی  اضافه نخواهد کرد. در نهایت بر اساس نتایج پژوهش، پنج عامل شرایط علی (توجه به وظایف رسانه و...) ، شرایط مداخله گر(مخاطب، رقابت، سیاسی و...) ، شرایط بسترساز (ویژگی های درون سازمانی و...) ، راهبردها (مدیریت چالش های داخلی و خارجی و...) و پیامدها  (تحقیق اهداف فرهنگی رسانه ملی و...) شناسایی شده اند.

  کلیدواژگان: مدیریت عملکرد، سازمان های رسانه ای، اپیدمی بیماری، کرونا، رسانه ملی
 • شیدا شکاری نمین، علی اکبر فرهنگی*، علیرضا ابراهیم پور صفحات 61-91

  پژوهش حاضر با هدف ارایه الگویی برای کاهش شکاف بین نسلی از طریق شبکه اجتماعی اینستاگرام در بین دانش آموزان انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر داده ها، آمیخته و از نظر اجرا، پیمایشی اکتشافی بوده است. جامعه آماری بخش کیفی، خبرگان و صاحبنظران؛ شامل مدیران ارشد آموزش و پرورش و استادان دانشگاهی حوزه فرهنگ و فضای مجازی بوده اند که بر اساس رویکرد هدفمند و به روش گلوله برفی، تعداد 20 نفر از آنان برای مصاحبه انتخاب شده اند و در بخش کمی نیز والدین، مدیران و معلمان مدارس دوره دوم متوسطه شهر تهران شرکت داشته اند. به منظور تعیین حجم نمونه، با استفاده از جدول کرجسی، 163 نفر نمونه انتخاب شده اند و روش نمونه ‎گیری، تصادفی بوده است. همچنین برای تعیین اعتبار یافته ها در بخش کیفی، از سه روش کثرت گرایی و برای تعیین پایایی در بخش کمی از روش آلفای کرونباخ بهره برده شده است. برای تحلیل داده های کیفی از کدگذاری نظری و برای تحلیل داده های کمی، از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده و نتایج به دست آمده، به شناسایی 65 کد باز، 17 کد محوری و 5 کد انتخابی به عنوان برنامه ها و راهبردهای فرهنگی موثر بر کاهش شکاف بین نسلی از طریق شبکه اجتماعی اینستاگرام در بین دانش آموزان انجامیده است. در نهایت نیز عوامل به دست آمده، الگوی مزبور را تشکیل داده ‎اند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که با اجرای راهبردها و برنامه های فرهنگی شناسایی شده می توان شکاف بین نسلی در میان دانش آموزان دوره دوم متوسطه را تاحدی کاهش داد.

  کلیدواژگان: برنامه ها و راهبردهای فرهنگی، دانش آموزان، شکاف بین نسلی، شبکه اجتماعی اینستاگرام
 • ابراهیم دلدار، قدرت الله باقری راغب*، علی صابری صفحات 93-115

  هدف از این پژوهش، ارایه الگوی بهره گیری از ظرفیت رسانه ها در توسعه نوآوری های آموزشی در برنامه درس تربیت بدنی بوده است. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و رویکرد آن، کیفی بوده و از روش تحلیل تم (مضمون) استفاده شده است. برای انجام مصاحبه، مشارکت کنندگان پژوهش از میان اعضای هییت علمی رشته مدیریت ورزشی انتخاب شده اند و از دیدگاه های مدیران تربیت بدنی آموزش وپرورش، مدیران مدارس، معلمان و دبیران تربیت بدنی مدارس و دانش آموزان نیز بهره برده شده است. روش نمونه گیری به صورت هدفمند، از نوع معیاری (معیار داشتن پژوهش برای استادان و تجربه بیش از 10 سال برای مدیران تربیت بدنی آموزش وپرورش، مدیران، معلمان و دبیران تربیت بدنی و کسب مدال های قهرمانی ورزشی برای دانش آموزان) تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافته و تعداد نمونه ها شامل 18 نفر بوده است. برای تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم با استفاده از نرم افزار مکس کیودی ای بهره برده شده و نتایج تحلیل مضمون نشان داده است که 4 مضمون سازمان دهنده آموزشی، سرگرمی، انگیزشی و فرهنگ سازی و 21 مضمون پایه به عنوان ابعاد نقش رسانه ها در توسعه برنامه درسی نوآورانه درس تربیت بدنی وجود دارند. باتوجه به تاثیر نقش رسانه ها در توسعه برنامه درسی نوآورانه درس تربیت بدنی مدارس، توصیه می شود که از نتایج پژوهش حاضر به منظور توسعه برنامه درسی نوآورانه درس تربیت بدنی مدارس استفاده شود.

  کلیدواژگان: آموزشی، انگیزشی، سرگرمی، فرهنگ سازی، مدل
 • حمدالله باستی، محمد سلطانی فر*، محمدمهدی لبیبی صفحات 117-149

  توجه به سلامت جنسی و ارتقای آن، به تحکیم بنیان خانواده و جامعه سالم منجر می شود و رسانه ها در این زمینه می توانند نقش مهمی ایفا کنند. در این پژوهش که با هدف بررسی برنامه های سلامت جنسی تلویزیون انجام شده است، با استفاده از روش تحلیل محتوا و نمونه گیری طبقه ای، سه برنامه شاخص سیما یعنی حریم مهرورزی، هزار راه نرفته و سری سوم برنامه حال خوب که از مهرماه سال 1394 تا دی ماه 1398 از صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده اند (تعداد 61 برنامه و 857 آیتم)، با استفاده از پرسشنامه معکوس، به لحاظ ساختار و محتوا مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. واحد تحلیل در این بررسی «آیتم» بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بیشتر برنامه های تلویزیون در این زمینه، به صورت مصاحبه و گفتگوی کارشناسی بوده اند و با رویکرد آموزشی و ترویجی برای زوجین و خانواده ها تولید شده اند؛ کارشناسان حوزه روان شناسی بیش از سایر متخصصان در این برنامه ها حضور داشته اند. از بین برنامه هایی که از محتوای ناهنجاری و اختلالات جنسی برخوردار بوده اند، بیشترین شان به کژکاری های جنسی پرداخته اند. از سوی دیگر، بیشترین برنامه های مرتبط با کژکاری جنسی، به اختلال میل جنسی اختصاص داشته اند. در این برنامه ها از ابعاد گوناگون، برجسته سازی صورت گرفته است، به همین دلیل، تمامی موضوعات، رویکردها، کارشناسان و... امکان و موقعیت مطرح شدن را نداشته اند و نتوانسته اند به نحو مطلوب بازنمایی شوند. نتایج این پژوهش، می تواند آگاهی مدیران، برنامه سازان و دست اندرکاران تولید برنامه های سلامت جنسی تلویزیونی را افزایش دهد و به آنان در کاهش نقاط ضعف و تقویت نقاط مطلوب کمک کند.

  کلیدواژگان: سلامت جنسی، رسانه ملی، برنامه سازی تلویزیونی، ارتقای سلامت، آموزش جنسی
 • صفدر سلطانی، محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری*، حسن فهیم دوین صفحات 151-168

  در این پژوهش، به بررسی نقش رسانه ها در ارزیابی عملکرد تربیت بدنی آموزش و‎پرورش پرداخته شده است. پژوهش از نوع کیفی با رویکرد اکتشافی نظام مند و جامعه آماری، شامل استادان دانشگاه ها، مدیران سازمان و مشاوران حرف های مرتبط با موضوع بوده است. نمونه گیری به تعداد قابل کفایت و با روش قضاوتی بر مبنای رسیدن به اشباع نظری انجام گرفته 17 نفر  و ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه ای نظام مند و مصاحبه های اکتشافی ساختارمند بوده است. روایی ابزار بر اساس اعتبار حقوقی و علمی نمونه، نظر خبرگان و توافق بین مصححان، مورد ارزیابی و تایید قرار گرفته و برای تحلیل یافته ها از روش کدگذاری مفهومی چندمرحله ای با رویکرد تحلیل سیستمی استفاده شده است. نتایج تحلیل مصاحبه ها و استخراج کدهای پژوهش، نشان داده است که 6 مقوله اصلی (کد محوری) شامل جمع آوری اطلاعات، گزارش دهی، ارتباطی، مالی، انتقادی و آگاهی رسانی (اطلاع رسانی) و 24 کد باز، از عوامل نقش رسانه ها در ارزیابی عملکرد تربیت بدنی آموزش و پرورش بوده اند. همچنین بر اساس نتایج کدگذاری انتخابی، جمع آوری اطلاعات بر 5 متغیر دیگر تاثیر دارد و متغیر ارتباطی بر مالی و انتقادی تاثیرگذار است؛ بنابراین توجه به عوامل ارزیابی عملکرد تربیت بدنی آموزش وپرورش از طریق رسانه ها، می تواند مسیر روشنی پیشروی مدیران این سازمان قرار دهد تا بر اساس آن برنامه های مناسب را تدوین کنند.

  کلیدواژگان: رسانه، ارزیابی عملکرد، تربیت بدنی، آموزش و پرورش، مدل
|
 • AliAkbar Harati, Alireza Zaheri *, Ali Ahmadi, MohammadAli Solhchi Pages 9-31

  Emerging phenomena cause changes in current legal rules. The increase in cyber activities, including the publication of fake news to interfere in states governing, is an emerging phenomenon that has become one of the challenges of international law and has somehow cast doubt on the legal order governing the international community. It is also in conflict with the principle of prohibition of interference in the local affairs of governments, as a customary rule and a universal obligation. The article studied fake news and the prohibition of interference in the local affairs of countries from the perspective of international law. This qualitative research is developmental-applied in terms of its goal. To collect information, the method of studying documents and libraries has been used. Focusing on the rule of non-intervention and explaining the meaning of compulsion, this research showed that the principle of non-intervention can affect the spread of fake news - with the aim of influencing in governing. According to the findings of the research, fake news in some cases violates the principle of non-intervention and cannot be classified as "forced". It also argues that a new model of non-intervention should be developed to shift its focus from the conventional standard of coercion, i.e. Coercive and military measures, to the new standard of manipulation.

  Keywords: Cyber Space, Social Media, News, Fake News, International Law, Non-intervention
 • Siamak Yasamin, Davoud Nemati Anarki *, Abolfazl Danei, Ehtsham Rashidi Pages 33-59

  The aim of the research is to identify the effective factors on operational management in media organizations during the Corona epidemic. The research was Conducted by survey, interview, and grounded theory techniques. The statistical population of the survey part was experts and managers of the national media, with a sample size of 368 people. Interviews with university professors and media experts have been Conducted and analyzed with fuzzy Delphi test. In the first Stage the impact of the factors was identified with structural equations. and finally, the findings are drawn in the model resulting from the grounded theory. Data was Collected by a questionnaire. The Cronbach's alpha coefficient of the questionnaires was Calculated above 0.7, to test the validity of the questions, the validity of the content was used, and for this purpose, the opinions of experts, university professors and experts were used. The index of the adequacy of the number of interviews was theoretical saturation. Based on the results of the research, five factors for causal conditions (attention to media tasks, etc.), intervening conditions (audience, competition, politics, etc.), background conditions (internal organizational characteristics, etc.), strategies (management internal and external challenges, etc.) and consequences (studying the cultural goals of the national media, etc.) Have been Identified.

  Keywords: Operationa Management, Media Organizations, Disease Epidemic, CORONA, National Media
 • Sheyda Shekari Namin, AliAkbar Farhangi *, Alireza Ebrahimpour Pages 61-91

  The aim of this research was providing a model to Decrease the generation gap among students through the Instagram social network. This research was applied in terms of purpose, mixed in terms of data and exploratory survey in terms of implementation. The statistical population of the qualitative part was experts whom included senior managers of education and university professors in the field of culture and virtual space, and 20 of them were selected for interviews purposefully and by snowball method. And in the quantitative part were parents, principals, and teachers of secondary schools in Tehran. 163 people were selected as a sample using the Karjesi table and by random method. Also, to determine the validity of the findings in the qualitative part, three pluralism methods were used, and to determine the reliability in the quantitative part, Cronbach›s alpha method was used. Theoretical coding was used to analyze qualitative data and confirmatory factor analysis was used to analyze quantitative data. The obtained results have led to the identification of 65 open codes, 17 central codes and 5 selective codes as programs and cultural strategies effective in reducing the generation gap through the Instagram social network among students. Finally, the obtained factors have formed the model. The obtained results indicate that by implementing the identified cultural strategies and programs, the generation gap among secondary school students can be reduced to some extent.

  Keywords: Cultural Programs, Strategies, students, Generation gap, Instagram Social Network
 • Ebrahim Deldar, Ghodratoallah Ghodratoallah Bagheri Ragheb *, Ali Saberi Pages 93-115

  The purpose of this research was providing a model of utilizing the capacity of the media in the development of educational innovations in the physical education curriculum. The research method was qualitative in terms of the purpose, application, and approach, and the theme analysis method has been used. faculty members of the sports management field were selected as the participants of the research to interview. the views of the physical education managers, school managers, teachers and school physical education teachers and students were also used. The sample were selected Purposefully - the criterion of having research for professors and experience of more than 10 years for physical education managers, managers, teachers and physical education teachers and winning sports championship medals for students - until reaching theoretical saturation of 18 people. To analyze the data, the continuous comparison method was used using MaxQD Pro. software. The results of the theme analysis showed that there are 4 educational, entertainment, motivational, and cultural organizing themes and 21 basic themes as the dimensions of the media's role in the development of the innovative physical education curriculum. Considering the impact of the media's role in the development of the innovative curriculum of physical education lessons in schools, it is recommended that the results of this research be used to develop the innovative curriculum of physical education lessons in schools.

  Keywords: educational, motivational, Entertainment, culture building, model
 • Hamdollah Basti, Mohammad Soltanifar *, MohammadMahdi Labibi Pages 117-149

  Paying attention to sexual health and promoting it leads to strengthening the family and society health, and the media can play an important role in this field. In this research, which was carried out with the aim of studying sexual health programs on TV, using the content analysis tecniqe and stratified sampling, three prominent TV programs (Harime Mehrvarzi, Hezar Rahe Nerfete, and the third series of Hale Khoob) which were broadcasted from October 2014 to January 2018 in Iran TV (61 programs and 857 items), and have been analyzed in terms of structure and content using a reverse questionnaire. The unit of analysis in this study was "item". The findings showed that most of the TV programs in this field were in the form of expert interviews and discussions and were produced with an educational and promotional approach for couples and families; Experts in the field of psychology have been present in these programs more than other experts. Most of the programs dealing with sexual abnormalities and disorders have dealt with sexual perversions. On the other hand, most programs related to sexual perversion have dealt with sexual desire disorder. some dimensions of the programs were highlighted, so all topics, approaches, experts, etc. had no opportunity to be brought up and had not been represented properly. The results of this research can increase the awareness of managers, programmers and those involved in the production of TV sexual health programs and help them reduce the weaknesses and strengthens the favorable points.

  Keywords: Sexual Health, National Media, television programming, Health promotion, Sex Education
 • Safdar Soltani, Mohammadreza Esmailzadeh Qandehari*, Hassan Fahimdevin Pages 151-168

  The research addressed the role of media in evaluating the performance of sports education. The qualitative research with a systematic and socio-statistical exploratory approach included university professors, organization managers and professional consultants related to the subject. A sufficient number of 17 people were selected by judgment method based on reaching theoretical saturation. The data collection tool included systematic library study and structured exploratory interviews. The validity of the data collection tool was evaluated and confirmed based on legal and scientific validity, experts› opinion, and agreement between reviewers, and multi-stage conceptual coding method. The findings were analyzed by systemic analysis approach. The results of analyzing the interviews and extracting the research codes have shown that 6 main categories (core codes) including information gathering, reporting, communication, financial, critical, and informing, and 24 open codes are among the factors of the role of the media have been in the evaluation of the performance of sports education. Also, based on the results of selective coding, information gathering has an effect on 5 other variables, and the communication variable has an effect on financial and critical; so paying attention to the factors of evaluating the performance of sports education through the media, can set a clear path for the managers of this organization to formulate appropriate programs based on it.

  Keywords: media, performance evaluation, Sports Education, education, model