فهرست مطالب

مجله پژوهش های فقهی
سال نوزدهم شماره 3 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • طه زرگریان* صفحات 175-183
  دامغه در ماده 709 ق.م.ا. «پارگی کیسه مغز» تعریف شده است. دیه دامغه در قانون، خواه با صدمه خواه با جراحت باشد، عبارت است از «دیه مامومه به علاوه ارش پارگی کیسه مغز». مامومه با ورود آلت جنایت به جمجمه، که تا قبل از کیسه مغز نفوذ می‏کند، محقق می‏شود و دیه آن ثلث دیه کامل است. حال، اگر کیسه مغز بدون هیچ گونه جراحتی دچار پارگی و دامغه حاصل شود، لزوم قانونی ثبوت دیه مامومه همراه ارش پارگی کیسه مغز به عنوان یک اشکال در تقنین 709 ق.م.ا. مطرح خواهد بود. زیرا اقتضای اصل تناسب جنایت با مجازات آن است که جانی به ارش پارگی کیسه مغز محکوم شود، نه اینکه دیه مامومه هم به آن اضافه شود؛ مگر آنکه گفته شود همراهی مامومه با ارش کیسه مغز یک بیان روایی است که تبعیت از آن در قالب دیه مقدر واجب است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی در مقام اثبات آن است که تقنین دامغه نه از اصل تناسب جنایت با مجازات پیروی می کند و نه حتی دامغه به منزله یک جنایت دارای دیه مقدر در روایات وجود خارجی دارد. حذف واژه دامغه از قانون و سپردن آن به قوانین جنایات غیر مقدر نتیجه پژوهش حاضر است.
  کلیدواژگان: ارش، جراحت، دامغه، صدمه، مامومه
 • مسعود وفائی، سید مهدی میرداداشی کاری*، ابراهیم دلشاد معارف صفحات 185-200
  هدف

  قوانین حاکم بر روابط موجر و مستاجر در حمایت از حقوق مستاجران املاک تجاری در فرض تلف یا اتلاف آن ها ساکت است. زیرا قانون گذار تکلیف حق کسب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی را به واسطه تلف اعیان املاک تجاری ناشی از حوادث یا اتلاف ناشی از تقصیر موجر یا ثالث معین نکرده است. بنابراین در موضوع یادشده دادرسان با وحدت رویه قضایی مواجه نیستند. جهت پر کردن این خلا در نظام تقنینی قضایی ایران با تاسیس نهاد «قایم مقامی عینی» این امکان فراهم می شود که از زوال حقوق متعلق به ملک در وضعیت فقدان آن، از طریق انتقال حقوق به مال جایگزین، حفاظت و صیانت شود. هدف مقاله پیش رو تبیین جایگاه حقوقی نهاد قایم مقامی عینی در صیانت از حقوق مستاجر است.

  روش شناسی:

   مقاله پیش رو از روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر داده های اسنادی و کتابخانه ای بهره جسته است.

  یافته ها

  طبق یافته های پژوهش، قایم مقامی در حقوق ایران بر پایه قایم مقامی شخصی بنا نهاده شده است. اما مصادیق قایم مقامی عینی در برخی متون فقهی و حقوقی از جمله در عقد اجاره، رهن، وقف، بیمه، و... یافت می شود که در این مقاله امکان تحقق قایم مقامی عینی در روابط بین موجر و مستاجر مورد تحلیل قرار گرفت.

  نتیجه

  «وجود حق معتبر در معرض زوال» و «امکان انتقال حق به مال جانشین» دو شرط اساسی نهاد قایم مقامی عینی است که در صورت تلف و اتلاف اماکن تجاری در دو قالب قراردادی و قانونی (قهری) از حقوق مستاجران صیانت و از انحلال عقد اجاره و اثر آن تخلیه مستاجر از ملک تجاری جلوگیری می کند.

  کلیدواژگان: اتلاف، اجاره، انتقال حق، فقه و حقوق، قائم مقام عینی، مستاجر
 • وریا حفیدی*، سهیلا رستمی، نوید نقشبندی، یوسف احمدی صفحات 201-217
  حفظ و سلامتی نفس از اهداف دیرین بشر بوده که دین نیز بر لزوم آن تاکید کرده است. از روش های باستانی درمان که مورد تایید شرع نیز واقع شده «حجامت» است. در احادیث متعدد، علاوه بر تشویق به حجامت، پاره ای از احکام آن نیز بیان شده است که فقها و شارحان حدیث در تبیین جزییات آن اختلاف نظر دارند. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی به بررسی جایگاه پیشه حجامت و کیفیت ضمانت حاجم پرداخته و دیدگاه های فقهی را در این دو حوزه تحلیل کرده است. در جمع بین روایات دال بر نکوهش پیشه حجامت و تشویق بدان می توان گفت علت نکوهش احتمال اصابت خون به لباس و بدن حاجم و ناظر به شرایط بهداشتی گذشته بوده و همچون سایر مشاغل اصل بر اباحه آن است. در خصوص ضمانت حاجم نیز چنانچه خطای حاجم موجب آسیب جانی یا عضوی شود پرداخت دیه واجب است و در صورت عمدی بودن آن اصل بر قصاص است و در شرایطی که امکان مماثلت در قصاص نباشد یا در صورت درخواست محجوم یا اولیای دم دیه ثابت می شود.
  کلیدواژگان: پیشه، حجامت، ضمان، فقه
 • سید علی محمد یثربی قمی* صفحات 219-235

  بخش اقتصاد قانون اساسی جمهوری اسلامی اقتضا داشت که نظام بانکداری به عنوان قلب اقتصاد کشور متحول شود. به همین دلیل «قانون عملیات بانکی بدون ربا» در سال 1362 تصویب شد و با تجهیز و تخصیص منابع از نظر قانونی به شکل نوینی درآمد؛ به این امید که اقامه یک نظام پولی و بانکی صحیح می تواند موجب رشد اقتصادی مناسب، رافع فقر و بی کاری، مهارکننده تورم، رونق بخش بازار سرمایه، و کاهنده بازار پول باشد و الگوی موفقی از اقدامات اقتصادی بدون ربا را در دنیای امروز نشان دهد. ارزیابی نه چندان پیچیده از عملکرد نظام بانکی گویای آن است که متاسفانه این قانون نتوانسته است در عمل به نحو مورد انتظار به اهداف تصریح شده در خود قانون دست یابد. آیا آیین نامه های اجرایی هماهنگ نبوده یا قراردادهای نمونه مبتنی بر آیین نامه ها با قانون هماهنگ نشده یا قوانین دیگر با این قانون هماهنگ نشده است؟ پیرو بررسی های شایسته، طرحی از ناحیه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی دوره نهم برای تکمیل و جایگزینی ارایه شده است. آیا این طرح رافع کاستی های احتمالی و تکمیل کننده محسنات آن است؟ نهاد ناظر مطرح گشاینده مشکل ها خواهد بود؟ نگاشته پیش رو به مطالب پیش گفته می پردازد. به علاوه، مدتی این مثنوی تاخیر شد تاکنون که آن طرح در جریان تصویب قرار گرفته است گویا برخی از نقاط ضعف برطرف، با پیش بینی نهاد ناظر و ظرفیت های نو مشکل حل شده است که در فرصتی دیگر به آن خواهیم پرداخت. این زمان بگذار تا وقت دگر به امید امید ناامیدان.

  کلیدواژگان: اسلام، اقتصاد، بانک، ربا، بانک بدون ربا، تجهیز، تخصیص پول
 • سید وحید صادقی، محمدمهدی الشریف* صفحات 237-250

  امروزه در بسیاری از قراردادها متعهد قراردادی برای انجام دادن همه یا بخشی از تعهد خود از ثالث یاری می گیرد. سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که وقتی متعهد قراردادی در اجرای تعهد از دیگری کمک می گیرد ایراد خسارت توسط شخص ثالث چه مسیولیتی برای متعهد قرارداد اولیه رقم می زند؟ به عنوان قاعده اولیه، ایراد خسارت از سوی ثالث مسیولیتی برای متعهد ایجاد نخواهد کرد؛ مگر اینکه مسیولیت صراحتا یا ضمنا بر شخص متعهد شرط شده باشد. در بخشی از این مقاله به بررسی روایت زراره و ابی بصیر در خصوص موضوع پرداخته شد. با تنقیح مناط از این روایت می توان نتیجه گرفت که متعهد قراردادی در مقابل خسارت وارده از سوی ثالث در مقابل متعهد اول از باب شرط ضمنی تضمین خسارت مسیولیت دارد.

  کلیدواژگان: روایت زراره، مسئولیت قراردادی، مسئولیت ناشی از فعل غیر، تعهد
 • مهدی موحدی محب*، علی اسلامی فر صفحات 251-263
  ثابت شده که تلقیح مصنوعی زن با اسپرم شوهر با رعایت موازین شرعی آن هم در زمان حیات هر دو جایز است. اما آیا تلقیح مصنوعی زن با اسپرم شوهر متوفایش نیز جایز است؟ پاسخ به این پرسش مبتنی بر تعیین گستره زوجیت است؛ به این معنا که آیا دامنه و گستره زوجیت مختص به زمان حیات زوجین است و با مرگ یکی پیوند زوجیت منقطع می‏شود یا بعد از مرگ هم ادامه دارد؟ اگر منقطع شود، تلقیح جایز نیست و اگر باقی باشد، جایز. این بحث به صورت مستقل در کتب فقهی مطرح نشده. اما می توان از روایاتی که در ابوابی مانند تغسیل و تکفین زوجه وارد شده حکم مسیله را استنباط کرد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی اجتهادی ادله و نقد اقوال موجود پرداخته و به این نتیجه دست یافته که دلالت ادله دال بر بقای پیوند زوجیت، پس از مرگ یکی از زوجین، قوی‏تر است. از این رو تلقیح مصنوعی زوجه با اسپرم شوهر متوفایش اشکالی ندارد. مگر آنکه به اقتضای ادله لزوم احتیاط در فروج و اعراض به پرهیز از تعمیم جواز حکم شود؛ ضمن آنکه اقتضای اصل در فرض یادشده نیز عدم رابطه زوجیت است و استصحاب بقای زوجیت هم مخدوش است.
  کلیدواژگان: پیوند زناشویی، تلقیح، حقوق پزشکی، زوجیت، فقه پزشکی
|
 • Taha Zargarian * Pages 175-183
  The Art. 709 of IPC defines damigha as ''rapture of brain sac''. According to the law, the blood money for damigha, whether by injury or damage, is equivalent to ''a blood money for ma'muma plus to arsh of brain sac rapture''. Ma'muma is realized by the entrance of the crime tool into the skull that reaches just close to the brain sac but before it; here, the blood money is one-third of a full blood money. Now, if the brain sac is torn without any injury, which means the realization of damigha, then, there seems to be a legal problem in the legislation of art. 709 on the necessity of proving a ma'muma blood money as well as an arsh of brain sac rapture; because the principle of the proportionality of crime and punishment behooves the arsh of a brain sac rapture, not adding the ma'muma to it unless it is said that the addition of ma'muma to brain sac arsh is a tradition which makes it necessary to be followed under the title of determined blood money. Using a descriptive-analytic method of research, this study aims at proving that the legislation of damigha neither follows the principle of the proportionality of crime and punishment nor does it exist in the traditions as a crime with determined blood money. The elimination of the term damigha from law and leaving it to the laws related to undermined blood money crimes is the result of the present research.
  Keywords: Arsh, damage, Damigha, Injury, Ma'muma
 • Mas&#, Oud Vafaie, Seyyed Mahdi Mirdadshi Kari *, Ebrahim Delshad MaArif Pages 185-200

  The statutes governing the relationship between the lessor and lessee concerning protecting the rights of lessees of commercial properties remain silent in their presupposition of dissipation and detriment. Whereas the legislature has failed to delineate the right to conduct business, trade, and goodwill in the event of loss suffered by a business entity due to accidents or waste caused by the fault of a landlord or third party, henceforth, concerning the aforementioned matter, the prosecutors are not confronted with the principle of the unity of judicial procedure. In order to fill the gap in the legislative-judicial system of Iran, establishing the institution of "real representation" makes it possible to protect property rights in the case of its loss through transferring the rights to the replaced property. The purpose of the ensuing article is to elucidate the legal stance of the real representative entity in safeguarding the rights of the lessee. This article employs a descriptive-analytical methodology that relies on the examination of documents and library data. According to the findings of this study, representation in Iranian law has been established based on personal representation. However instances of real representation can be found in certain jurisprudential and legal documents such as lease agreements, mortgages, endowments, insurances, and the like. The present article undertakes an analysis of the feasibility of achieving real representation in the lessor-lessee relationship. The two fundamental prerequisites for the real representative entity, which safeguards the rights of lessees in the event of commercial premises loss or destruction, as well as contract dissolution, are "the presence of a legitimate right that is subject to decay" and "the ability to transfer the right to the replaced property". These conditions apply to both contractual and legal (compulsory) forms. The aforementioned measure serves to impede the termination of the lease agreement and its resultant consequence, namely, the expulsion of the lessee from the commercial premises.

  Keywords: Real Representative, Lease, transfer of right, tenant, waste, Law, Jurisprudence
 • Wrya Hafidi *, Soheila Rostami, Navid Naghshbandi, Yousef Ahmadi Pages 201-217
  Keeping the soul healthy has been one of the ancient goals of mankind along history, and its necessity has also been emphasized in religion. One of the ancient therapeutic methods approved by Shari'a is hijāma (cupping). In addition to encouraging cupping, some of its rulings have been stated in many traditions which jurists and hadith commentators disagree on their clarification in detail. Using a descriptive-analytical method, this article has investigated the position of cupping therapy and the quality of the cupping therapist (hājim)’s guarantee. In addition, it analyzed jurisprudential views in these two areas. To solve the problem of incapability of two opposed groups of narrations, in which some condemn cupping while others encourage it, it is concluded that the reason for the condemnation is the possibility of blood getting on the cloth and body of the cupping therapist and the health conditions of the past, so that, like other professions, it is basically permitted (mubāh). Regarding the hājim’s guarantee, if his mistake causes injury to life or limb, it is obligatory to pay the blood money (dīyi). If it is intentional, retribution (qisās) is the basic ruling, and in the case where it is not possible to match the retribution, or in case of the request of the mahjūm (person who was cupped) or his legal avenger of blood, the payment of blood money is obligatory.
  Keywords: profession, Hijāma (Cupping), Guarantee, jurisprudence
 • Seyyed Ali Mohammad Yathrebi Qomi * Pages 219-235

  The economy section of the constitution of Islamic Republic of Iran requires that the system of banking, as the heart of economy of the country, be changed.  Therefore, the law of "interest-free banking operation" was passed in 1983 and as for the law it gained a new form by mobilizing and allocating resources. It is hoped that establishment of a correct banking and monetary system can cause proper economy growth, removal of poverty and unemployment, curbing inflation, booming capital market, and decreasing money market. And it can show a successful pattern of interest-free economy measures in the modern world. A less complicated evaluation of the performance of the banking system indicates that unfortunately it could not practically achieve the expected aims stipulated in the law. What is the problem? Whether the executive regulations are not in harmony with the law, or the sample contracts based on regulations are not in agreement with the law or other laws are not in harmony with this law. After good studies and researches, a complementary plan is proposed by the honorable representatives of the tenth Islamic Parliament to replace it. Can this plan remove its possible shortcomings and complete its advantages? The considered supervisory authority can resolve problems. The Present article discusses the above-mentioned matters. In addition, this issue has been delayed for a while. Now that the plan is to be passed, it sounds that a number of shortcomings are removed and by the prevision of the supervisory authority and the new capabilities, the problem is removed which will be discussed in another time.

  Keywords: Islam, Economy, Bank, Usury, interest-free banking, Mobilization, Allocation of money
 • Seyyed Vahid Sadeqi, MohammadMahdi Al-Sharif * Pages 237-250

  Today, in many contracts, the contractual obligee seeks help of a third party to fulfill all or part of his obligation. The question that is raised here is that when the obligee to the contract seeks help of another person to fulfill the obligation, what is the responsibility of the obligee to the initial contract as a result of the claim of damage by a third party? As a basic rule, the claim of damage by a third party will not create responsibility for the obligee unless the responsibility is explicitly or implicitly stipulated on the obligee. A part of this article reviews the narrative of Zorarah and Abi Basir regarding the issue. By taking the criteria from this narrative, it can be concluded that the contractual obligee is responsible for the damage sustained by the first obligee caused by the third party due to the implied condition of guaranteeing the damage.

  Keywords: Zorare narrative, contractual responsibility, responsibility resulting from non-action, obligation
 • Mahdi Movahhedi Moheb *, Ali Eslamifar Pages 251-263
  It has been proved that artificial insemination of a woman with her husband's sperm during their lifetime is permissible in accordance with the Shari'a. However, is it also permissible for a woman to be artificially inseminated with her husband's sperm after his death? The answer to this question is based on determining the scope of the marriage; in other words, is the scope of marriage specific to the time of the couple's life and with the death of one, the marriage bond is terminated, or continues after death? Insemination is not allowed if the marriage bond is dissolved and it is allowed if it remains. This issue has not been discussed independently in jurisprudential books, but the ruling can be obtained from the narrations included in chapters such as taghsil and takfin of the wife. Using a descriptive-analytical method, this research studies the ijtihad of arguments and critique of opinions. The study finds that the evidence for the survival of the marital bond after the death of one of the spouses is stronger, so there is no problem in artificial insemination of the wife with the sperm of her deceased husband, unless based on the evidences that necessitate precaution of fruj and i'raz, it is ruled that the permission should not be generalized. Meanwhile, the requirement of the principle in the above-mentioned assumption, is the absence of a marital relationship and the presumed continuity of the marriage bond is also canceled.
  Keywords: Conjugality, Artificial insemination, Medical law, Marriage, medical jurisprudence