فهرست مطالب

فصلنامه شعر پژوهی (بوستان ادب)
سال پانزدهم شماره 2 (پیاپی 56، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • زهره احمدی پور اناری* صفحات 1-24
  تشبیه مرکب از فاخرترین گونه های تشبیه است که تصویر کاملی از هیات دو یا چند چیز را ارایه می کند. تشبیه مرکب از دوره های اول شعر فارسی همواره موردتوجه بوده و در شعر معاصر نیز جلوه ی خاصی یافته است. شاملو یکی از برجسته ترین شاعران معاصر است که شعر منثور (شعر سپید) با نام او رقم خورده و در موارد متعدد و با هنرنمایی از تشبیه مرکب بهره ی بسیار برده است. در این تحقیق که کتابخانه ای است و با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، تشبیهات مرکب در اشعار شاملو بررسی می شود تا شگردهای هنری اش در ساختار تشبیه مرکب، نقش آرایه های بدیعی در کنار تشبیه مرکب و اغراض تشبیه مرکب معلوم شود. نتیجه ی تحقیق نشان داد که تعدد مشبه و مشبه به، مقدم آوردن مشبه به و مقید کردن تشبیه مرکب از ویژگی های ساختاری تشبیه مرکب در شعر شاملو است که از هریک از این ویژگی ها برای تقویت موسیقی شعر و نیز روشن کردن مفهوم و محتوای شعر استفاده شده است. اغراض تشبیه نیز در شعر شاملو قابل توجه است. با توجه به اینکه شعر شاملو شعری اجتماعی- انتقادی است و شاعر در بیشتر اشعارش لحنی اندرزگویانه و منتقدانه دارد، «تقبیح و زشت جلوه دادن مشبه» و «استدلال برای بیان امکان مشبه» از اغراضی است که در تشبیهات مرکب او دیده می شود.
  کلیدواژگان: اغراض تشبیه، تشبیه مرکب، تعدد مشبه و مشبه به، شاملو.‏
 • مرضیه رحیمی، علی محمدی* صفحات 25-50
  شعر کارگری از زیرمجموعه های شعر متعهد است که از دوران مشروطه تا انقلاب اسلامی، در آثار برخی از شاعران رواج داشته است. ازآنجاکه بعد از پیروزی انقلاب با تغییر ساختار سیاسی و اجتماعی، جامعه ی ایران دچار تحول و ادبیات نیز دستخوش تغییراتی شده؛ بنابراین سیر تحولات این نوع شعر در دوران پس از انقلاب با توجه به این تغییرات قابل بررسی است. به منظور انجام این پژوهش، آثار شاعران کارگری پیش از انقلاب که در طول نزدیک به سه دهه پس از انقلاب اسلامی شعر سروده بودند و همچنین مطرح ترین مجموعه شعرهای شاعران پس از انقلاب در قالب های گوناگون به روش توصیفی- تحلیلی و متکی به فرآورده های پژوهشی که از مطالعه در کتابخانه و فیش بردای به دست آمده ، بررسی شده است. بر اساس یافته های پژوهش شعر کارگری پس از انقلاب تا پایان دهه ی هشتاد، دچار رکود شده است و نه تنها از سوی شاعران تازه ی این دوره استقبال نشده، در اشعار شاعران کارگری پیش از انقلاب هم ادامه نیافته است؛ اما در دهه ی نود شاهد رونق نسبی شعر کارگری نسبت به سایر دهه های پس از انقلاب تاکنون هستیم. نکته ی قابل توجه در شعر کارگری دهه ی نود آن است که ازنظر محتوا و مضمون نسبت به اشعار کارگری دوران پیش از انقلاب دچار تغییراتی شده که این تغییرات با ذکر نمونه هایی از شعر کارگری دهه ی نود و مقایسه ی آن با شعر کارگری پیش از انقلاب نشان داده شده است.
  کلیدواژگان: ادبیات پس از انقلاب اسلامی، ادبیات پیش از انقلاب اسلامی، شعر کارگری
 • ایوب مرادی*، فاروق نعمتی، مرتضی قاسمی صفحات 51-80
  در تاریخ ادب فارسی کمتر شاعری را همچون حافظ می توان یافت که جزییات اشعارش تابه این اندازه اهمیت داشته باشد. در طول تاریخ سنت شرح نویسی بر اشعار این شاعر بسیاری از نکات و ملاحظات واژگانی، نحوی، ادبی و فکری محل بحث صاحب نظران بوده و هر شارحی به فراخور میزان فهم و درک خود در مسیر حل دشواری های دیوان شعر او گام برداشته است؛ البته نباید از این واقعیت غافل بود که دراین میان برخی از مفاهیم، عبارات و واژگان هستند که فهم دقیق آن ها نقش بسزایی در درک ظرایف شعر حافظ دارد. یکی از این موارد مهم عبارت «می باقی» در غزل سوم دیوان مطابق ترتیب الفبایی است. بررسی تفاسیر ارایه شده نشان می دهد که بیشتر شارحان برای این عبارت معنای «باقی مانده ی می» را پیشنهاد داده اند؛ معنایی که گرچه خللی در دریافت بیت ایجاد نمی کند؛ اما به نظر می رسد با حال وهوای کلی غزل هم خوانی ندارد؛ ازهمین رو تلاش شد تا در این مقاله که به روش تحلیلی-توصیفی نوشته شده است، با استفاده از الگوی پیشنهادی مایکل ریفاتر برای خوانش نشانه شناسانه ی شعر، غزل موردنظر بازخوانی شود تا ازاین طریق ضمن استخراج گرانی گاه معنایی غزل، معنایی مستند به شواهد متنی برای عبارت «می باقی» ارایه شود. براین اساس کلیت غزل به پنج بخش مجزا تقسیم شد و پس از بررسی انباشت ها و تقابل های دوگانه، مفهوم «برتری نقد، ماندگار و حقیقی بر نسیه، ناماندگار و غیرحقیقی»، به عنوان ماتریس یا محور معنایی منتشر در سطح غزل شناسایی شد. مفهومی که بازخوانی عبارت موردبحث و بیت محل واقع شدنش براساس آن نشان می دهد که معنی «می ماندگار» در نقطه ی مقابل «می فرار» می تواند معتبرترین معنا برای عبارت «می باقی» باشد؛ معنایی که با کلیت غزل نیز همخوان است.
  کلیدواژگان: الگوی مایکل ریفاتر، خوانش نشانه شناسانه، شرح حافظ، می باقی
 • لیلا معصومی نایینی، مرتضی هاشمی*، محمد رضا نصر اصفهانی صفحات 81-106

  شناخت شخصیت های اساطیری و زنان اساطیری به طورخاص در شعر معاصر فارسی، راهی برای شناخت زن در روزگار معاصر و نیز شناخت شعر، لایه های معنایی و تحلیل آن است. در میان زنان، چهره ی لیلی در شعر فارسی اعم از کلاسیک و معاصر چهره ای شاخص است. لیلی در شعر فارسی یکی از بارزترین نمادهای معشوق است که در این پژوهش با تمرکز بر اشعار حسین منزوی، نصرت رحمانی و فروغ فرخزاد بازتاب چهره ی لیلی در شعر معاصر بررسی می شود. دلیل انتخاب این سه شاعر توجه آنان به جایگاه لیلی از حیث کمیت و کیفیت بوده است. پرسش اصلی پژوهش پیش رو این است که لیلی به عنوان یکی از شخصیت های مهم زن اسطوره ای در ادبیات فارسی، در شعر معاصر چگونه بازتاب یافته و چه نسبتی با چهره ی حقیقی زن در روزگار ما دارد. در این مجال پس از توضیح مبانی نظری، به کاربست نظریه ی اسطوره کاوی ژیلبر دوران در بازخوانی اسطوره ی لیلی در شعر نصرت رحمانی، حسین منزوی و فروغ فرخزاد پرداخته شده است. رویکرد اسطوره کاوی دوران رویکردی است که در آن بررسی چگونگی تاثیر زندگی شخصی مولف در کنار بافت- متن پژوهی به معنای تاثیرات تاریخی و اجتماعی در تالیف اثر موردتوجه است. این مقاله در سه بخش به کاربست الگوی دوران در بازخوانی اسطوره ی لیلی در شعر سه شاعر نام برده می پردازد. در این پژوهش مشخص می شود که هر سه شاعر برگزیده نگاهی متفاوت به اسطوره ی لیلی داشته اند و کارکرد اسطوره ها در شعر معاصر از وجوه گوناگون با کارکرد اسطوره در شعر سنتی متفاوت است.  نصرت رحمانی از چهره ی لیلی اسطوره زدایی می کند. لیلی شعر نصرت، رها، آزاد و بی مرز است. در شعر منزوی گاه لیلی همان معشوق اساطیری است و گاه شاعر، لیلی را به خاطر اتخاذ موضع منفعلانه در عشق نکوهش می کند و فروغ نیز اسطوره ی لیلی را اسطوره ای کهنه برای عشق ورزی در زمانه ی معاصر می داند.

  کلیدواژگان: اسطوره کاوی، بافت -متن پژوهی، حسین منزوی، زن اسطوره ای، شعر معاصر، شعر نصرت رحمانی، فروغ فرخزاد، لیلی
 • امیر مهرابی*، کاووس حسن لی صفحات 107-134
  تاکنون درباره ی شعر حافظ نوشته های فراوانی پدید آمده است؛ اما در این متن برجسته، ‏همچنان ظرفیت هایی برای پژوهش های تازه وجود دارد. در جستار پیش رو برای نخستین بار ‏موضوع «تهدید» در غزل های حافظ بررسی شده است. این پژوهش که با شیوه ی تحلیل محتوا، طبقه بندی و تحلیل جامع ابیات تهدیدی انجام شده، به دنبال گشودن دریچه ای دیگر به فهم ‏بهتر ذهن و زبان این سخن سرای افسون کار است. برای این کار همه ی دیوان حافظ (تصحیح ‏شادروانان: غنی و قزوینی) مطالعه و ابیاتی که  مستقیم یا ضمنی تهدیدی را ‏دربردارند، استخراج شده است؛ سپس زوایای گوناگون آن، ازجمله نوع تهدید، مخاطب تهدید، ‏دلیل شکل گیری تهدید، انگیزه‏ی تهدید، پشتوانه‏ی تهدید، تاثیر تهدید، چگونگی تهدید در بافت کلی ‏غزل، صریح و غیرصریح بودن، نوع فعل و انواع کنش های گفتاری آن واکاوی شده است. ‏بررسی و تحلیل انواع تهدید در شعر حافظ نشان می دهد که او  قدرتی درونی دارد که به ‏پشتوانه ی آن به اشکال مختلف به تهدید ارکان دینی، ممدوح/ معشوق و دیگران می پردازد‎.‎
  کلیدواژگان: تهدید، حافظ، قدرت، کنش های گفتاری.‎
 • مراد نوشادی فرد، مهدی ملک ثابت*، محمدرضا نجاریان صفحات 135-168

  قلندریه یک گروه خاص با خرده فرهنگ های خاص است و عزلت با وجود حضور در متن جامعه جزو مهم ترین آن هاست. چگونگی تحقق خرده فرهنگ مزبور وظیفه ی جستار حاضر است که در حوزه ی مطالعات بینارشته ای ادبیات صوفیانه و جامعه شناسی فرهنگی است و برپایه ی مطالعات کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی و با کمک رهیافت تحلیل محتوا انجام شده. به دلیل اهتمام ویژه ی متصوفه به قالب رباعی، پیکره ی متنی پژوهش حاضر را رباعیات فارسی شکل داده است. بازه ی زمانی از آغاز تا قرن هشتم (ه.ق.) و بستر موضوعی محدود به حوزه ی جامعه شناسی فرهنگی، منهای مولفه های اعتقادی است. یافته ها نشان می دهد که عزلت خاص قلندریه که عزلتی در میان مردم است، به وسیله ی خرده فرهنگ های منحرف آن ها نسبت به فرهنگ حاکم بر جامعه ی اصلی و فرهنگ جماعت صوفیان غیرقلندر محقق می شود. خرده فرهنگ هایی که در انحراف زندگی قلندران از عرف و عادات اجتماعی مردم نقش دارند، عبارت اند از: زبان دیگرگونه و غیرقابل درک برای عوام و آمیختگی آن با شطح و طامات، کم حرفی و خاموشی افراطی، بدنامی و ملامتجویی قلندران در عین تلاش برای بی آزاری نسبت به خلق و شادسازی دیگران و حتی ترجیح ستم کشی بر ستمگری، تجرد و پشت کردن به فرهنگ ازدواج و تشکیل خانواده، سفرهای پی درپی و آوارگی دایمی و پرسه زدن های بی هدف در اسواق و اماکن مختلف، زندگی دیوانه وار و به خصوص نعره زدن های بی دلیل قلندرانه، رفتارهای مرموز همراه با حیله گری و زیرکی، تکدی گری باوجود ادعای استغنای از خلق و مصرف بی پروای بنگ و تریاک و شراب.

  کلیدواژگان: ادبیات صوفیانه، خرده فرهنگ های منحرف، رباعیات قلندریه، عزلت قلندرانه
 • حمید آقاجانی* صفحات 169-174

  در شعر خاقانی به سبب وفور واژه ها و ترکیبات و اطلاعات گونا گون، گشتگی ها و خوانش های اشتباه بسیاری رخ داده که برخی از این تصحیف ها همچنان تا به امروز ازنظر شارحان و مصححان دیوان خاقانی پنهان مانده است. یکی از همین تصحیفات جالب توجه در بیت «چنانک این عروس از درم خرم است/ به زر بود خرم روان عنصری» رخ داده که نگارنده در این جستار، پیشنهاد تصحیح قیاسی مصرع نخست را به صورت «چنانک إبن عرس از درم خرم است» مطرح کرده است. «إبن عرس» واژه ای است به معنی راسو و چنان که در این مقاله نشان داده شده از حیواناتی است که بنا بر اطلاعاتی که از برخی کتاب های حیوان شناسی به زبان عربی به دست آمده است، علاقه ی بسیاری به جواهرات به ویژه پول های دینار و درهم داشته و از جمع آوری آن ها لذتی می یافته است. در این تحقیق به اجمال این تصحیف در دیوان خاقانی بررسی و تحلیل شده است.

  کلیدواژگان: إبن عرس، تصحیف، خاقانی، این عروس
|
 • Zohre Ahmadipooranari * Pages 1-24
  A Compound simile is one of the finest types of similes that provide a complete picture of the association of two or more things. Compound simile has always been of interest since the first periods of Persian poetry and has also found a special effect in contemporary poetry. Shamlou is one of the most prominent contemporary poets, whose prose poetry (white poetry) is named after him and he has used compound similes in many cases and with great artistry. In this research, which is a library and is done with a descriptive-analytical method, the compound similes in Shamlou’s. Poems are examined in order to find out the artistic techniques of Shamlou in the structure of compound simile, the role of novel arrays in addition to the compound simile, and the purposes of simile. The result of the research showed that the plurality of tenor and vehicle, priority vehicle over tenors, and adding to compound similes are structural features of compound similes in Shamlou’s s poetry, and each of these features has been used to strengthen the music of the poem and also its semantic purposes. The purposes of simile are also significant in Shamlou's poetry; considering that Shamlou's poetry is a critical social poem and the poet has a rhetorical and critical tone in most of this poem, "condemning and making the tenors look ugly" and "arguing to express the possibility of the tenors" are among the purposes that can be seen in his compound similes.
  Keywords: Simile, simile purposes, compound simile, the plurality of tenor, the plurality of vehicle, Shamlou
 • Marziyeh Rahimi, Ali Mohammadi * Pages 25-50
  Labor poetry is one of the subsets of committed poetry that has been popular in the works of some poets from the constitutional era to the Islamic revolution. Because after the victory of the revolution, with the change of political and social structure, the society of Iran underwent transformation and literature also underwent changes. Therefore, the course of evolution of this type of poetry in the post-revolution period can be investigated according to these changes. In order to carry out this research, the works of pre-revolutionary labor poets who wrote poetry during nearly three decades after the Islamic revolution, as well as the most prominent collection of post-revolution poets' poems in various formats, have been examined. In this research, using the descriptive-analytical method and relying on the research products obtained from the study in the library and the note-taking an attempt has been made to analyze the labor poetry in the decades after the revolution. According to the findings of this research, after the revolution until the end of the eighties, labor poetry has stagnated. It was not neither welcomed by the new poets of this period nor continued in the poems of labor poets before the revolution. But in the 90s, we have seen the relative prosperity of labor poetry compared to other decades after the revolution until now. The remarkable thing about the labor poetry of the nineties is that it has undergone changes in terms of content and theme compared to the labor poetry of the pre-revolution era. These changes have been shown by citing examples of labor poetry of the nineties and comparing it with labor poetry before the revolution.
  Keywords: Post-Islamic revolution literature, Pre-Islamic revolution literature, commitment, Labor poetry
 • Ayoob Moradi *, Faroogh Nemati, Morteza Ghasemi Pages 51-80
  In the history of Persian literature, no poet can be found whose details are as important as Hafez's poetry. Throughout the history of commenting on Hafez's poems, many of his lexical, syntactic, literary and content points have been discussed, and each commentator, in his own way, has taken a step towards solving the difficulties of his poetry. Of course, we should not ignore the fact that there are some concepts, phrases and words whose accurate understanding plays an important role in understanding Hafez's poetry. One of these important cases is the phrase "Maye Baghi " in the third sonnet of Divan according to alphabetical order. Examining the provided interpretations shows that most of the commentators have proposed the meaning of "the rest of liquor" for this phrase. A meaning that does not create a problem in understanding the meaning; But it seems that it does not match with the general mood of the poem. Therefore, in this article, which is written in an analytical-descriptive method, using the model proposed by Michael Riffaterre for the heuristic reading of the poem, this sonnet of Hafez was reread, in this way, while extracting the dominant concept in it, a meaning documented by textual evidence. to be presented for the phrase " Maye Baghi ". Therefore, sonnet was divided into five separate sections and after examining the accumulations and dual confrontations, the concept of "superiority of cash, permanent and real over credit, impermanent and unreal" was identified as the matrix or semantic axis of the Ghazal. Based on this matrix, it can be said that Hafez's purpose of using the adjective "Baghi" for liquor is to express the durability of its effect.
  Keywords: Description of Hafez, Maye Baghi, model of Michael Riffaterre, heuristic reading
 • Leyla Maasoumi Naeni, Morteza Hashemi *, Mohammadreza Nasr Esfahani Pages 81-106

  Knowing mythological characters in general and mythological women in particular in contemporary Persian poetry is a way to know women in contemporary times as well as knowing poetry, its semantic layers and analysis. Among women, Leyli's face is an important figure in Persian poetry, both classical and contemporary. One of the most prominent and important symbols of the lover in Persian poetry, Leyli, the reflection of her face in contemporary poetry is examined in this research by focusing on the poems of Hossein Manzavi, Nusrat Rahmani and Forough Farrokhzad. The main question of the research is how Leyli, as the most important mythical female character in Persian literature, is reflected in contemporary poetry and what her relationship with the real face of women is in our times.In so doing, after reading the most important poems in which the character of Leyli is present, the poems will be analyzed from the point of view of myth analysis. Myth analysis is an approach in which the influence of the author's personal life is examined along with contextual-textual research in the sense of historical and social influences in the creation of the work. The findings of the research show that all three poets selected in this research have had a different look at the myth of Leyli and the function of myths in contemporary poetry is different from the function of myth in traditional poetry.

  Keywords: Leyli, mythical woman, Contemporary Poetry, myth analysis, context-textual research
 • Amir Mehrabi *, Kavoos Hassanli Pages 107-134
  Numerous writings have been published about Hafiz's poems, however, this prominent poem still provides opportunity for new research. For the first time, the topic of "threat" in Hafiz's poems is investigated in this essay. In order to open a new window on a deeper comprehension of the mind and language of this mystical spokesman, we applied classified content analysis and thorough analysis of threatening poems. To accomplish this, we read The Divān of Hafez (Ghazvini and Ghani edition) and selected verses that have a threat-related connotation or denotation.Then we analyzed them from a variety of angles, including their speech acts, verb types, threat types, addressees of threats, reasons for threats, reasons for supporters of threats, effects of threats, and how threats are expressed in the context of Hafiz's Ghazal as a whole, both implicitly and explicitly. Study and analysis of the various threats found in Hafez's poems demonstrate that he possesses an inner strength with which he threatens religious foundations, praised issues, lovers, and others.
  Keywords: Hafiz, power, Threat, Speech act
 • Morad Noshadi Fard, Mehdi Maleksabet *, Mohamad Reza Najarian Pages 135-168

  Qalandariya is a distinct group with specific subcultures, and isolation within the society is one of them. To determine how the subculture gets acctualized is the goal of the present study in interdisciplinary field of Sufist literature and cultural sociology. This investigation bases on library studies. It applies descriptive analytical method and content analysis approach. The text corpus includes Persian quatrains due to the significance of this form to Sufism. The time zone is from the beginning to the 8th century (A.H.). The subject is limited to the field of cultural sociology, excluding the religious elements. The findings show that Qalandars achive their summoned seclusion despite being among the people by their deviant sub-cultures. The mentioned sub-culture gets determined by comparing it to the dominant culture of the main society, including the culture of the non-Qalandari Sufi community. Regarding sociology of literature, the most critival subcultures that contribute to the deviation of Qalandars’ life from the customs and social habits of the people are as follow: their different and incomprehensible language for the ordinary people and its mixing with profanation, reticence and extreme silence, their infamy and reproaching while trying to be inoffensive, gladdening to people and even preferring being exposed to oppression than being tyrant, celibacy and turning their back on the culture of marriage, family formation, and intercommunicate with relatives, constent trips and permanent displacement and wandering aimlessly in markets and different places, crazy life and especially sudden shouting for no reason, mysterious behaviour with slyness and cleverness, begging despite claiming to be ignorant to others wealth, reckless consumption of cannabis and opium.

  Keywords: deviant subcultures, Qalandri isolation, Qalandari quatrains, sufist literature
 • hamid aghajani Pages 169-174

  Due to the abundance of words and combinations and various information in Khaqani's poetry, there have been many errors and misreadings, and some of these interpretations have remained hidden from the commentators and correctors of Khaqani's court even to this day. One of these interesting spellings has occurred in the verse "As this bride is from the skin of Khurram/ As gold was the elemental Khurramvan", the author proposed to correct the analogy of the first stanza in the form of "As Ibn Ars is from the skin of Khorram". has done. "Ibn Ars" is a word that means weasel, and as shown in this article, it is one of the animals that, according to the information obtained from some ancient animal books, was very interested in jewelry, especially dinar and dirham coins, and collected They have found pleasure. In this research, a brief review and analysis of this interpretation in Khaghani's Court has been done.

  Keywords: Khaqani, Tashif, this bride, Ibn Ars