فهرست مطالب

مطالعات جغرافیایی مناطق خشک - پیاپی 52 (تابستان 1402)

فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک
پیاپی 52 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • اعظم السادات حسینی خضرآباد، عباسعلی ولی*، امیرحسین حلبیان، محمدحسین مختاری صفحات 1-23
  هدف

  هدف از این پژوهش پیش نگری آینده عناصر اقلیمی شمال غرب استان یزد با استفاده از سناریوهای واداشت تابشی است.

  روش و داده: 

  این مطالعه، تغییر پارامترهای بارندگی و میانگین دمای استان یزد در دوره پایه (2020-2001) را با چهار مدل گردش کلی از سری CMIP5، تحت سه سناریوی واداشت تابشی RCP2.6،  RCP4.5 و  RCP8.5 با استفاده از مدل آماری LARS-WG6 شبیه سازی کرده و با انتخاب بهترین مدل، عناصر اقلیمی را برای دوره های 2055-2026 و 2100-2071 در آینده، مقیاس کاهی کرده و نتایج پیش نگری را مورد ارزیابی قرار می دهد. 

  یافته ها

  بر اساس نتایج به دست آمده در شبیه سازی پارامترهای مذکور، دو مدل BCC-CSM1-1 و NorESM1-M با داشتن آماره های خطای کم و NRMSE قابل قبول، به عنوان بهترین مدل معرفی می شوند. بیشترین تغییرات میانگین دما نسبت به دوره پایه، مربوط به دوره 2100-2071 و سناریوی بدبینانه است به طوری که دما در این دوره در مدل NorESM1-M از 1/13+ تا 3/93+ درجه سانتی گراد به ترتیب در سناریو 2/6 و 8/5 افزایش می یابد. میزان بارندگی در دهه های پایانی قرن حاضر، از دوره 2055- 2026 کمتر و در برخی نقاط نسبت به میانگین دوره پایه افزایشی یا کاهشی است. به طوری که تغییرات بارندگی در ایستگاه های مطالعاتی در آینده نزدیک بین 9/40- تا 16+ میلی متر و دراواخر قرن حاضر بین 9- تا 10/73+ میلی متر نوسان دارد.

  نتیجه گیری

  در دوره های آتی، دما در منطقه افزایش می یابد و بیشترین میزان این افزایش مربوط به RCP8.5 است. بارش در آینده نوسانی است به طوری که بیشترین و کمترین تغییرات را به ترتیب در RCP2.6 و RCP4.5 خواهد داشت.نوآوری، کاربرد

  نتایج

  در این پژوهش، برای پیش نگری عناصر اقلیمی از مدل های GCM-CMIP5 و سناریوهای واداشت تابشی، RCP2.6،  RCP4.5و RCP8.5 در شمال غرب یزد استفاده گردید و با ارزیابی آماره های خطا، مدل های مناسب برای پیش نگری دما و بارندگی به ترتیب BCC-CSM1-1 و NorESM1-M  انتخاب شد تا تصویر روشنی از اقلیم این منطقه در آینده ارایه شود. بنابراین نتایج این امر می تواند در برنامه ریزی های منطقه ای به ویژه پدیده هایی از جمله هواشناسی، منابع آبی در محیط زیست و مبارزه با بیابان زایی استفاده شود.

  کلیدواژگان: استان یزد، پیش نگری، تغییر اقلیم، مقیاس کاهی، RCP
 • لیلا گلی مختاری*، ابوالقاسم امیراحمدی، رحمان زندی، ملیحه گنجی نیا صفحات 24-41
  هدف

  هدف این پژوهش شناسایی، تفسیر و ارزیابی عناصر تنوع زمینی به منظور سازمان دهی مناطق خاص و کل زمین و هماهنگی حفاظت یا مدیریت کارآمد است.

  روش و داده:

   روش این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی بوده است و با استفاده از روش های کمی و آماری و سنجش از دور نقش عوامل مورفومتریک و زمین شناختی و اقلیم به عنوان پارامترهای اصلی در شکل گیری و گسترش تنوع زمین شناسی مورد مطالعه قرار گرفته است. با تقسیم بندی کوه های بینالود به دامنه شمالی و دامنه جنوبی این دو  منطقه به صورت جداگانه با روش ارزیابی کمی مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. این فرایند با محاسبه شاخص های تراکم ناهمواری ((PRD، ضریب ناهمواری سیمپسون (SIEI) و شانون (SHEI)، ضریب دایورسیتی شانون (SHDI) و سیمپسون (SIDI) دامنه شمالی و دامنه جنوبی کوه های بینالود و مقایسه نتایج در دو دامنه شمالی و جنوبی صورت گرفته است.

  یافته ها

  میزان شاخص های محاسبه شده در دامنه جنوبی، شاخص تراکم ناهمواری (PRD) 0/0025،  ضریب دایورسیتی سیمپسون (SIDI): 0/6، ضریب ناهمواری سیمپسون (SIEI): 0/81، ضریب دایورسیتی شانون (SHDI): 1/5، ضریب ناهمواری شانون (SHEI): 0/76 است.

  نتیجه گیری

  بر مبنای یافته های تحقیق می توان عنوان کرد که اختلاف شاخص ها در دو دامنه بسیار ناچیز است، اما به دلیل وضعیت ساختمانی و چینه شناسی و تاثیر عوامل ثانویه دامنه های جنوبی کوه های بینالود دارای ژیودایورسیتی بالاتری نسبت به دامنه های شمالی آن است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بر اساس مقایسه دامنه شمالی و دامنه جنوبی کوه های بینالود با شاخص های پنج گانه ژیودایورسیتی سهم عوامل زمین شناسی بیشتر از عوامل مورفومتری و اقلیمی بوده است.نوآوری، کاربرد نتایج در این پژوهش برای اولین بار در کشور ژیودایورسیتی کوهستانی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل می تواند اهمیت تنوع زمینی را در منطقه نمایش داده و در زمینه مدیریت میراث ژیومورفولوژیک و چگونگی حفاظت بهتر از این منابع مورد استفاده مدیران و تصمیم گیرندگان قرار گیرد.

  کلیدواژگان: ژئودایورسیتی، سیمپسون، ضریب دایورسیتی شانون، ضریب ناهمواری سیمپسون، شانون، کوه های بینالود
 • زری افشار، مریم قاسمی*، پرویز رضوانی مقدم صفحات 42-66
  هدف

  تغییر الگوی کشت محصولات زراعی آب بر به گیاهان دارویی، به دلیل حفظ منابع پایه محیطی و ارزش افزوده بالا مورد تاکید صاحب نظران حوزه کشاورزی و روستایی است. مطالعه حاضر به امکان سنجی ورود 4 گیاه دارویی کدوی پوست کاغذی، سیاه دانه، اسفرزه، زیره سبز به الگوی کشت کشاورزان شهرستان چناران می پردازد.

  روش و داده:

   روش تحقیق توصیفی تحلیلی و نوع تحقیق کاربردی است. گیاهان دارویی پیشنهادی با هم فکری گروه زراعت دانشگاه فردوسی مشهد و کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان چناران انتخاب شد. در این مطالعه 245 کشاورز روستایی در 16 روستای نمونه به صورت تصادفی انتخاب و در تکمیل ابزار پژوهش مشارکت نمودند.

  یافته ها

  نتایج آزمون نسبت نشان داد میزان استقبال کشاورزان از ورود گیاهان دارویی به الگوی کشت پایین است، به طوری که تنها 11 درصد کشاورزان، تمایل زیاد و بسیار زیاد به کشت چهار گیاه پیشنهادی داشته اند. همچنین 98 درصد کشاورزان از دانش فنی بسیار پایینی در زمینه کاشت، داشت، برداشت، فرآوری، نگهداری و فروش گیاهان دارویی پیشنهادی برخوردار بودند. مهم ترین دلیل عدم موفقیت کشاورزان در زمینه ورود گیاهان دارویی به الگوی کشت: عدم حمایت دولت از تولید گیاهان دارویی، خشکسالی و  مشکلات مربوط به نیروی کار بوده است. استعدادسنجی اراضی کشاورزی به روش بولین نشان داد از مجموع 327000 هکتار مساحت شهرستان چناران، 32 درصد برای کشت اسفرزه، 11 درصد برای کشت کدوی پوست کاغذی و 32 درصد برای کشت زیره سبز و سیاه دانه مساعد است.

  نتیجه گیری

  از آنجا که تولیدکنندگان گیاهان دارویی باید از بازارهای تضمین شده مطمین باشند، لازم است با اتخاذ راهکارهای مناسب، سهم کشاورز در زنجیره ارزش بالقوه سودآور بازار افزایش یابد.نوآوری، کاربرد

  نتایج

  از مهم ترین جنبه های نوآورانه و کاربردی تحقیق می توان به شناسایی میزان استقبال کشاورزان نسبت به کشت گیاهان دارویی پیشنهادی و سطح دانش فنی آن ها در این زمینه و همچنین قابلیت سنجی شهرستان چناران در زمینه کشت گیاهان دارویی پیشنهادی اشاره کرد. نتایج مطالعه می تواند قابل تعمیم به سطح وسیع تری باشد.

  کلیدواژگان: تغییر الگوی کشت، گیاهان دارویی، منطق بولین، قابلیت سنجی، شهرستان چناران
 • سینا سلجوقی، نازنین تبریزی*، مهدی رمضان زاده لسبوئی صفحات 67-96
  هدف

  مقاصد گردشگری از طریق شناسایی آسیب ها و مدیریت آن برای جذب گردشگر با هم رقابت می کنند؛ بر همین اساس این پژوهش با هدف شناسایی چالش ها و مشکلات مدیریت گردشگری در مقصد بیابانی شهرستان بافت انجام شد.

  روش و داده:

   پژوهش حاضر از نظر هدف توسعه ای و پیمایشی و از نظر ماهیت تیوری کلان است. در این پژوهش از روش پیمایش و مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده و تحلیل داده ها به روش کیفی، کدگذاری باز، مرکزی و انتخابی مبتنی بر تحلیل محتوا است. جامعه آماری شامل کارشناسان شهرستان بافت واقع در استان کرمان با تعداد نمونه 30 نفر است. داده ها از طریق مصاحبه جمع آوری و طبقه بندی و تجزیه و تحلیل داده ها از طریق تحلیل تفسیری و نرم افزار Maxqda در قالب کدگذاری باز انجام شد.

  یافته ها

  بر اساس نتایج، از مجموع 30 متن مصاحبه، 437 کد جمع آوری و در 8 دسته اصلی تحت عنوان چالش ها و مشکلات مقصد گردشگری بیابانی بافت تقسیم بندی شده است. به این ترتیب عدم دسترسی به منابع آبی در مناطق بیابانی با 120 کد بیشترین فراوانی را دارد. همچنین، یافته ها حاکی از آن است که فرصت های توسعه گردشگری در مناطق کویری باید بر اساس جغرافیای کویری و بحران های موجود و همچنین اهداف بازاریابی و توسعه، آموزش های محلی و توسعه منابع انسانی سازمان دهی شود. زیرا بدین ترتیب می توان آسیب های احتمالی مقصد را  شناسایی کرده و به منظور توسعه هرچه بیشتر آن ها را اصلاح نمود.

  نتیجه گیری

  نتایج حاکی از آن است که مدیریت گردشگری در این مقصد با چالش های فراوان مدیریتی مواجه است. از این رو باید منابع اولیه، ویژگی های مقصد و مهارت های رقابتی آن تعیین شود تا همسویی اهداف تجاری با اهداف توسعه پایدار بلندمدت مقصد موجب شود، مقصد شکننده به مقصدی سازگار با محیط زیست، پایدار و گردشگرپسند تبدیل شود.

  نوآوری، کاربرد نتایج

  تا قبل از این پژوهش، پژوهش مشابهی در زمینه مدیریت گردشگری در شهرستان بافت انجام نشده و نتایج آن در توسعه پایدار و بلندمدت گردشگری در این مقصد بیابانی تاثیرگذار است.

  کلیدواژگان: آسیب شناسی، مدیریت گردشگری، بیابان، بافت
 • سمانه قرقانی پور*، علی شهریار، محمد شریفی پیچون صفحات 97-115
  هدف

  در فرایند مدیریت شهری، شناخت بسترهای مناسب توسعه فیزیکی شهرها را می توان امری اجتناب ناپذیر به حساب آورد. با توجه به اهمیت نقش مولفه های ژیومورفولوژی در تعیین مکان های مطلوب توسعه شهری، در پژوهش حاضر، محدوده های مناسب توسعه فیزیکی شهر شهرضا در محدوده و در قالب شهرستان شهرضا از نظر تاثیر عوامل ژیومورفولوژیکی بررسی شده است.

  روش و داده: 

  در این تحقیق عوامل ژیومورفولوژیکی از قبیل شیب، جهت شیب، ارتفاع، موقعیت گسل ها، کاربری اراضی، لیتولوژی و فاصله از آبراهه و رودخانه شناسایی شده است؛ بنابراین، جهت بررسی نقش عوامل ژیومورفولوژی در توسعه فیزیکی شهر شهرضا، از دو روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و مدل تصمیم گیری چندمعیاره (TOPSIS)، در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) استفاده شد.

  یافته ها

  در این پژوهش عوامل ژیومورفولوژیکی، شامل شیب، گسل، لیتولوژی، ارتفاع، کاربری اراضی، فاصله از آبراهه ها و جهت شیب بررسی شده که با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، نقشه مربوط به هر یک از این معیارها تهیه شده و از سوی دیگر جهت های محتمل توسعه در قالب 8 جهت جغرافیایی مورد بررسی قرار گرفته. در مرحله بعد، ضریب اهمیت و وزن نسبی آن ها با استفاده از فرآیند سلسله مراتبی (AHP) دو به دو مقایسه و سپس توسط روش تصمیم گیری چندمعیاره (TOPSIS) رتبه بندی و ارزیابی شد.

  نتیجه گیری

  بررسی این عوامل ژیومورفولوژیکی در راستای شهرسازی از اهمیت بالایی برخوردار است و ضرورت دارد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در میان عامل های ژیومورفولوژیک مورد مطالعه، دو عامل شیب و موقعیت گسل بالاترین ضریب اهمیت را دارند و جهت های شمال شرق، شرق، جنوب شرق و شمال به ترتیب در AHP با کسب امتیازهای  0/198، 0/186، 0/179، 0/134 و در TOPSIS با رتبه های 1، 2، 3، و 4 به عنوان اولویت محورهای توسعه کاربری مشخص شدند.نوآوری، کاربرد

  نتایج

  مطالعه حاضر از معدود مطالعاتی است که در حوزه ارزیابی تاثیرات ژیومورفولوژیکی بر توسعه فیزیکی شهر انجام شده و امید می رود که سرآغازی برای پژوهش های بیشتر در این حوزه مطالعاتی باشد.

  کلیدواژگان: توسعه فیزیکی، ژئومورفولوژی، شهرضا، TOPSIS، AHP
 • عقیل خالقی*، محمدرضا پور محمدی صفحات 116-135
  هدف

  از جنبه موضوعی، برنامه ریزی توسعه محلی سکونتگاه های روستایی رویکردی موثر به ویژه از نظر تخصیص پایدار منابع در منطقه است که می تواند هدف نهایی آینده ای خوشایند باشد. چنین برنامه ریزی توسعه بایستی از طریق دستیابی به نتایج مطلوب از دیدگاه همه ذی نفعان فضایی منطقه نمایان شود. از جنبه روش شناسی نیز تحقیقات مختلف اغلب در پاسخ به چالش های نوظهور انجام می شود. برای روشن شدن این شکاف مسیله از دو جنبه موضوعی و روش شناختی، تحقیق حاضر به سناریوپردازی برنامه ریزی محلی روستایی در استان آذربایجان شرقی پرداخته است.

  روش و داده:

   روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و به لحاظ ماهیت و گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی - تحلیلی و بر مبنای ماهیت داده ها ترکیبی و مبتنی بر سناریونگاری است. گروه مصاحبه متشکل از 30 نفر از کارشناسان و اساتید دانشگاهی رشته های مرتبط است. از نرم افزار سناریوویزارد برای استخراج سناریوها در سه سطح احتمال سازگار، قوی و ضعیف استفاده شد.

  یافته ها

  تعداد یک سناریو قوی، 1675 سناریو ضعیف و 26 سناریو با سازگاری بالا استخراج شد. هر کدام از سناریوهای سازگار در سه سطح احتمال مطلوب، ایستا و بحرانی نمایش داده شدند.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج تحقیق، سناریو «ترغیب حکمروایی محلی از طریق مشارکت مردمی و تقویت روابط و مناسبات کارآمد اجتماعی، اقتصادی واحدهای سکونتگاهی منظومه به لحاظ درونی و بین سکونتگاهی و برونی و بین منظومه ای» به عنوان اولین سناریو سازگار شناسایی شد که سازگار و با وجه مثبت و امیدوارکننده است. «عدم مشارکت قابل توجه مردم، نهادهای مردمی و موسسات غیردولتی در برنامه ریزی محلی» به عنوان سناریو سازگار بعدی، نشان دهنده نبود نقش ذی نفعان و یا دست کم نقش کم رنگ مردم و نهادهای غیردولتی در طرح ها و برنامه های محلی روستایی در آینده است. «عدم توجه اساسی به نقش شهرهای میانی در توسعه محلی روستایی» به عنوان سومین سناریوی سازگار برای آینده برنامه ریزی محلی سکونتگاه های روستایی استان آذربایجان شرقی شناسایی شد.

  نوآوری، کاربرد نتایج

  تلاش برای پر کردن شکاف تحقیق هم از منظر نقد پیشینه  و همه از جنبه روش شناختی در راستای ارایه سناریو (ها) ی استوار برای آینده برنامه ریزی محلی از دیدگاه همه ذی نفعان فضایی منطقه، نوآوری تحقیق حاضر است.

  کلیدواژگان: آینده نگاری راهبردی، برنامه ریزی محلی، سناریوپردازی، طرح های توسعه، آذربایجان شرقی
 • علیرضا احمدی*، عیسی پیری صفحات 136-150
  هدف

  امروزه مطالعات زیادی با محور مشارکت شهروندان در برنامه ریزی شهری و حق به شهر آن ها صورت گرفته که خود به سان نقدی بر برنامه ریزی شهری غیرمشارکتی و غیرارتباطی مطرح شده است. در این تحقیق تلاش شده است تا فرآیند تغییر سایت بیمارستان تکاب، با کاربست تیوری تولید فضا و تریالتیک لوفوری و به دور از نگرشی سطحی، تشریح شود تا بتوان به شناسایی ابعاد این تغییر سایت و پیامدهای آن اقدام کرد.

  روش و داده: 

  در این راستا با روش توصیفی - تحلیلی و رویکردی کاربردی و با کمک ابزار تحلیل گر شبکه در آرک مپ، به ارزیابی وضعیت دسترسی شهروندان شهر به بیمارستان جدید در مقابل بیمارستان قدیمی، در فاصله استاندارد، به عنوان یکی از مصادیق فضای زیسته آن ها با دستور ساخت ناحیه خدماتی جدید پرداخته شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل شیکه در نرم افزار آرک مپ و همپوشانی نقشه های تولید شده با آمارهای جمعیتی بلوک آماری شهر تکاب نشان داد دسترسی شهروندان به بیمارستان جدید در شعاع دسترسی استاندارد 1500 متری حدود یک سوم دسترسی به بیمارستان قدیمی شهر تکاب بوده است.

  نتیجه گیری

  این مورد از یافته ها به عنوان نمونه ای از بی توجهی به فضای زیسته شهری در جریان تصمیم گیری ها و برنامه ریزی شهری و نمودی از فاصله برنامه ریز و شهروند استنباط می گردد که عدم درک صحیح شهروندان به عنوان مخاطب برنامه ها توسط برنامه ریز را نشان می دهد و در نتیجه، اقدام برنامه ریزان شهر برای تغییر سایت بیمارستان، اثر منفی خود را به صورت افزایش فاصله دسترسی شهروندان به بیمارستان آشکار می سازد که این خود با توجه به اهمیت روزافزون دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی یک تصمیم گیری نسنجیده تلقی می گردد.

  نوآوری، کاربرد نتایج

  جنبه نوآورانه این مقاله تلفیق تیوری تولید فضای هانری لوفور با چرخش ارتباطی در برنامه ریزی و برنامه ریزی شهری است که در نتیجه این تلفیق، از صرف پرداختن و شرح و تحلیل ابعاد فضایی تغییر سایت بیمارستان اجتناب شده است. بلکه همزمان ابعاد اجتماعی و زبانی نیز در این تحلیل فضایی مداخله دارند.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی، فضای زیسته، کنش ارتباطی، شهر تکاب
|
 • Azam Sadat Hosseini Khezr Abad, Abbasali Vali *, Amirhossein Halabian, MohammadHossein Mokhtari Pages 1-23
  Aim

   The aim of this research is the future projection of climatic elements over the northwest Yazd province using RCP scenarios.

  Material & Method

   This study uses simulating the climate variables, namely, precipitation and average temperature of Yazd province in the baseline period (2001-2020), by using the LARS-WG6.0 model and four models of CMIP5, for three possible emission scenarios (such as RCP 2.6, RCP 4.5, and RCP 8.5). By introducing the best model, it uses downscaling the climate variables for the future 2026-2055 and 2071- 2100.

  Finding

   According to the results, BCC-CSM1-1 and NorESM1-M models are introduced as the best models in projecting the mentioned variables with low error and acceptable NRMSE. The most significant increase in the temperature variable will occur in the period 2100-2071 and RCP8.5, so the temperature in the NorESM1-M model increases from 1.13 to 3.93 degrees Celsius in scenarios 2.6 and 8.5, respectively. The amount of rainfall in 2071-2100 will decrease compared to 2055-2026, and in some stations, it will increase or decrease compared to the average of the base period.

  Conclusion

   In future periods, the temperature will increase in the region and the greatest increase in RCP8.5. Precipitation in the future fluctuates so that it will have the most remarkable changes in RCP2.6.

  Innovation:

   In this research, for future projection of climatic elements over the northwest Yazd province using GCM-CMIP5 models and RCP scenarios (RCP2.6, 4.5, and 8.5). After analyzing the error statistics, we chose BCC-CSM1-1 and NorESM1-M models to project future temperature and rainfall and better understand the region's climate. Therefore, the results of this study can be applied to regional planning, including meteorology, water resource management, and combating desertification.

  Keywords: Yazd province, Projection, climate change, Downscaling, Representative concentration pathway (RCP)
 • Leila Golimokhtari *, Abolghasem Amirahmadi, Rahman Zandi, Malihe Ghanjinya Pages 24-41
  Aim

  This research aims to identify, interpret, and evaluate the elements of geodiversity to organize specific areas and the whole earth and coordinate conservation or efficient management.

  Materials and Method

  This research is descriptive and analytical and uses quantitative and statistical methods and remote sensing to study the role of morphometric and geological factors and climate as the main parameters in forming and expanding geological diversity. Dividing Binalood Mountains into northern and southern slopes, we have separately assessed them using Benito-Calro et al.'s (2009) qualitative assessment method. Comparing roughness density indices (PRD), Simpson roughness index (SIEI) and Shannon (SHEI), Shannon diversity index (SHDI), and Simpson (SIDI), we got some results about the northern and southern slopes of Binalood Mountain.

  Finding

  The amount of calculated indices for southern slop is as follows; roughness density indices (PRD) is 0.0025, Simpson diversity index (SIDI) is 0.6, Simpson roughness index (SIEI) is 0.81, and Shannon diversity index (SHDI) is 1.5 and Simpson roughness index (SHIE) is 0.76.

  Conclusion

  According to the findings of this research, the difference in indices between the two slopes is very small, but due to structural form and stratigraphic situation and the effect of secondary factors, the southern slopes of Binalood Mountains have higher geodiversity than the southern slopes. The results show that based on comparing the northern and southern slopes of Binalood mountains with the five geodiversity indices, the contribution of geological factors was more than the morphometric and climatic factors.

   Innovation:

   In this research, mountain geodiversity has been investigated for the first time in the country. The results can show the importance of geodiversity in the region and be used by managers and decision-makers in geo-heritage management and better protection of these resources.

  Keywords: : Geodiversity, SIDI, SHDI, SIEI, SHEI, BinaloudMounta
 • Zari Afshar, Maryam Ghasemi *, Parviz Rezvani Moghaddam Pages 42-66
  Aim

   Changing the cultivation pattern of water-bearing crops to medicinal plants is emphasized by agricultural and rural experts due to the preservation of essential environmental resources and high added value. The present study deals with the feasibility of introducing four medicinal plants, pumpkin, black seed, asparagus, and cumin, in the cultivation pattern of farmers in Chenaran county.

   Material & Method

   The descriptive research method is analytical, and the type of research is applied. In this study, 245 rural farmers in 16 villages were studied. 

  Finding

   The farmers' acceptance of introducing medicinal plants into the cultivation pattern is low, so only 11% of the farmers had a great desire to cultivate the four proposed plants. Also, 98 percent of the farmers needed more technical knowledge in planting, growing, harvesting, processing, maintaining, and selling the proposed medicinal plants. The most important reason for farmers' failure to introduce medicinal plants into the cultivation pattern has been the government's lack of support for producing medicinal plants, drought, and problems related to the labor force. Agricultural land potential assessment showed that of the total area of 327,000 hectares in Chenaran county, 32% is suitable for cultivating asparagus, 11% for cultivating pumpkin, and 32% for cultivating cumin and black seeds.

  Conclusion

   Since medicinal plant producers must be sure of guaranteed markets, it is necessary to increase the farmer's share in the potentially profitable value chain of the market by adopting appropriate strategies.

  Innovation: 

  One of the most important innovative and practical aspects of the research is to identify the degree of acceptance of farmers towards the cultivation of the proposed medicinal plants and the level of their technical knowledge in this field.

  Keywords: Changing the cultivation pattern, medicinal plants, Boolean Logic, capability measurement, Chenaran County
 • Sina Saljooghi, Nazanin Tabrizi *, Mehdi Ramezanzadeh Pages 67-96
  Aim

   This research was conducted to identify the challenges and problems of tourism management in the desert destination of Baft city.

  Material & Method

   The research is developmental in terms of purpose and survey in terms of nature. The research's statistical population includes the Baft city council and municipality members. The number of statistical samples was calculated to be 30 people. Data was collected through interviews, and data classification and analysis were done through interpretive analysis and Maxqda software in open coding.

  Finding

    From a total of 30 interview texts, 437 codes have been collected, divided into eight main categories under the title of identifying the challenges and problems of the Baft Desert tourism destination. In this way, "the lack of access to water resources" in desert areas is the highest, with 120 codes. Also, the findings indicate that tourism opportunities in desert areas should be organized based on desert geography and existing crises, marketing and development goals, local education, and human resource development. In this way, possible damages to the destination can be identified and corrected to develop as much as possible.

  Conclusion

   It has been observed that the management of tourism in this particular destination is facing certain challenges. Therefore, the basic resources of the destination, characteristics, and competitive skills should be determined so that aligning the business goals with the long-term sustainable development goals causes the fragile destination to become an environmentally friendly, sustainable, and tourist-friendly destination.

  Innovation:

   This research is the only research that has been done on tourism management in Baft city, and its results are effective in the sustainable and long-term development of tourism in this destination.

  Keywords: Pathology, Tourism Management, Desert, Baft
 • Samaneh Ghareghani Pour *, Ali Shahriar, Mohmmad Sharifi Pichon Pages 97-115
  Aim

  In urban management, knowing the proper platforms for the physical development of cities can be considered inevitable. Considering the importance of the role of geomorphological components in determining the desirable locations for urban development, in the current research, the appropriate limits of the physical development of Shahreza have been investigated in terms of the influence of geomorphological factors.

  Material & Method

  In this research, geomorphological factors such as slope, slope direction, height, location of faults, land use, lithology, and distance from waterways and rivers have been identified. Two methods were used to investigate the role of geomorphological factors in the physical development of Shahreza city. Hierarchy Process (AHP) and Multi-Criteria Decision Making Model (TOPSIS) were exerted in the geographic information system (GIS) environment.

  Finding

   In this research, geomorphological factors, including slope, fault, lithology, height, land use, distance from waterways, and slope direction, were investigated. Development possibilities have been explored across eight geographical directions. In the next step, the importance coefficient and relative weight were compared using the Analytic Hierarchy Process (AHP) and then ranked and evaluated using the Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS).

  Conclusion

   Investigating these geomorphological factors in the direction of urban planning is necessary. The results show that among the studied geomorphological factors, slope, and fault position factors have the highest importance coefficients and the directions of northeast, east, southeast, and north, respectively, in AHP with scores of 0.198, 0.186, 0.179, and 0.134. In TOPSIS, ranks 1, 2, 3, and 4 were identified as the priority axis of user development.

  Innovation:

   The present study is one of the few studies that have been conducted to evaluate the geomorphological effects on the city's physical development. Hopefully, this research will be the starting point for further studies in this field.

  Keywords: Physical development, geomorphology, Shahreza, AHP, TOPSIS
 • AGHIL KHALEGHI *, Mohammadreza Pourmohammadi Pages 116-135
  Aim

   Planning the local development of rural communities is an effective technique, particularly for sustainable resource allocation, which might be the end objective of a happy future. Development planning should achieve intended goals from the perspective of all regional spatial stakeholders. Methodologies vary in response to new issues. Scenario writing of rural local planning in East Azerbaijan province was used to fill the study gap from two subject and methodological perspectives.

  Material & Method

   The method of the present research is applied, descriptive-analytical, and mixed in terms of purpose, nature, and collection of information, respectively. Also, it is based on scenario planning. The panel consists of 30 experts and university professors in related fields. Scenario Wizard software extracted scenarios at three levels of consistent, strong, and weak probability.

  Finding

    One strong scenario, 1675 weak scenarios, and 26 highly compatible scenarios were extracted. Each compatible scenario was displayed at three optimal, static, and critical probability levels.

  Conclusion

   The scenario "encouraging local governance through popular participation" was identified as the first compatible scenario, which is positive and promising. "The lack of significant participation of people and non-governmental institutions in local planning," as the next consistent scenario, indicates the absence of stakeholders or at least the weak role of people in rural planning in the future. "Basic lack of attention to the role of intermediate cities" was identified as the third consistent scenario.

  Innovation:

   Filling the research gap from the point of view of background criticism and all from the methodological aspect to provide stable scenario(s) for the future of local planning from the point of view of spatial stakeholders.

  Keywords: Strategic Foresight, Local planning, Scenario Planning, Development plans, East Azerbaijan
 • Alireza Ahmadi *, Isa Piri Pages 136-150
  Aim

  Studies have been conducted focusing on citizens' participation in urban planning and their right to the city, which have been raised as a criticism of non-participatory and non-communicative urban planning. In this research, an attempt has been made to explain the process of changing the site of Takab Hospital, using the theory of the production of space and Lefebverian trialectics, to be able to identify the dimensions of this site change and its consequences. 

  Material & Method

   With a descriptive-analytic method and applicative approach, with the help of the network analyst tool in ArcMap, the access status of citizens to the new hospital was evaluated in front of the old hospital by building a new area instrument at a standard distance, as one of the examples of their lived space.

  Finding

  The analysis showed that citizens' access to the new hospital within the standard access radius was about one-third of the access to the old hospital. 

  Conclusion

   This case is inferred as an example of inattention to the urban lived space and a manifestation of the distance between the planner and the citizen, which shows the lack of correct understanding of the citizens as the audience of the programs. As a result, the city planners' action to change the hospital's site reveals its negative effect in the form of an increase in the access distance of the citizens to the hospital. 

  Innovation: 

  The innovative aspect of this article is integrating Henri Lefebvre's Production Of Space theory with communicative turn in urban planning; it is avoided only addressing and analyzing the spatial dimensions of the hospital site change. However, social and linguistic aspects also intervene in this spatial analysis.

  Keywords: planning, lived space, communicative action, Takab city