فهرست مطالب

مجله سلامت و بهداشت
سال چهاردهم شماره 2 (پیاپی 57، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/12
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فرزین باقری شیخانگفشه، عباسعلی حسین خانزاده، حجت الله فراهانی، علی فتحی آشتیانی صفحات 127-140
  زمینه و هدف

  طی همه گیری کووید-19 به دلیل ناتوانی بسیاری از زوجین برای مدیریت وظایف افراد در خانه، تربیت فرزندان و عدم تفاهم و تعارضات زناشویی زیادی ایجاد شد که در بعضی از موارد به طلاق ختم گردید. در این راستا، پژوهش مروری حاضر با هدف بررسی خشونت خانگی علیه کودکان و زنان طی همه گیری کووید-19 انجام شد.

  روش کار

  در پژوهش حاضر، با استفاده از جست وجوی کلیدواژه های تخصصی کودک، نوجوان، کرونا ویروس 2019، خشونت خانگی، اضطراب، استرس، افسردگی، و همه گیری در پایگاه های اطلاعاتی انگلیسی نظیر Google Scholar، PubMed، Wiley, ProQuest EMBASE, PsycINFO, Scopus, ScienceDirect در بازه زمانی 2020 (از ماه فوریه) تا 2022 (تا ماه سپتامبر) مورد جستجو قرار گرفتند. در این مطالعه از راهنمای گزارش دهی مطالعات مرور سیستماتیک پریزما PRISMA استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج پژوهش های انجام شده حاکی از افزایش خشونت روانی، جسمی و جنسی علیه کودکان و زنان داشت. همچنین میزان درآمد، وضعیت اشتغال، سن، تعطیلی مدارس، مصرف دخانیات و قرنطینه خانگی باعث افزایش خشونت کلامی، جنسی و جسمی طی همه گیری کرونا ویروس 2019 علیه کودکان و زنان شد.

  نتیجه گیری

  خشونت علیه کودکان و زنان می تواند پیامدهای روانی و اجتماعی گسترده ای را به همراه داشته باشد. از آنجایی که ممکن است بسیاری از این خشونت ها به صورت پنهان انجام شود، لازم است سازمان بهزیستی و سازمان روانشناسی کشور تدابیری در جهت حمایت و آگاه سازی ازخشونت خانگی اتخاذ نمایند.

  کلیدواژگان: کووید 19، خشونت خانگی، کودکان، زنان، مطالعه سیستماتیک
 • آیدین تبدیلی، محمدحسین موثق صفحات 141-151
  زمینه و هدف

   کیفیت میکروبی همبرگر ازنظر سلامت عمومی مصرف کنندگان حایز اهمیت فراوان می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی کیفیت میکروبی همبرگرهای توزیعی در شهر تبریز بود.

  روش کار

   تعداد 25 نمونه همبرگر صنعتی و 25 نمونه همبرگر سنتی از دی تا اسفند سال 1400 از مراکز عرضه در شهر تبریز به صورت تصادفی جمع آوری و میزان بار میکروبی کلی، آلودگی با سالمونلا، استافیلوکوکوس اوریوس کواگولار مثبت، اشرشیاکلی و کپک و مخمر با روش کشت میکروبی تعیین گردید. برای آنالیز آماری از آزمون های کای دو و تی استفاده گردید.

  یافته ها

   میانگین میزان آلودگی کلی باکتریایی، استافیلوکوکوس اوریوس کوآگولاز مثبت، اشرشیاکلی، کپک و مخمر در همبرگرهای صنعتی به ترتیب 14/0±87/4، 21/0±31/0، 11/0±27/0، 16/0±46/0 (log cfu/g) و در همبرگرهای سنتی به ترتیب 16/0±90/5، 33/0±95/0، 24/0±18/1، 28/0±75/2 (log cfu/g) بود و هیچ نمونه ای آلوده به سالمونلا نبود. همچنین درصد نمونه های غیرمجاز از نظر آلودگی کلی باکتریایی و استافیلوکوکوس اوریوس کوآگولاز مثبت در همبرگرهای صنعتی به ترتیب 8 درصد و 8 درصد بود و آلودگی بیش از حد مجاز ازنظر  اشرشیاکلی و آلودگی با کپک و مخمر مشاهده نگردید. تعداد نمونه های غیرمجاز ازنظر آلودگی کلی باکتریایی، استافیلوکوکوس اوریوس کوآگولاز مثبت، اشرشیا کلی و آلودگی با کپک و مخمر در همبرگرهای سنتی به ترتیب 48، 16، 16 و 28 درصد بود. در مقایسه نمونه های همبرگر سنتی مقادیر بالاتری از آلودگی را نسبت به همبرگرهای صنعتی از خود نشان دادند.

  نتیجه گیری

   آلودگی میکروبی در نمونه های همبرگر سنتی بیش از همبرگر صنعتی بود. با توجه به نتایج حاصله کنترل منظم و دوره ای کیفیت میکروبی همبرگرهای عرضه شده در شهر تبریز توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: آلودگی میکروبی، همبرگر توزیعی، تبریز
 • احد نوروززاده صفحات 152-168
  زمینه و هدف

   گردشگری پزشکی سلامت از حوزه هایی است که می تواند نقشی اساسی در توسعه گردشگری ایفا کند. ارتقاء این صنعت علاوه بر تاثیر و نقش آن در ابراز هویت ملی، باعث کاهش فقر، درآمدزایی، فرصت های شغلی، رفاه و عدالت اجتماعی در جامعه می شود و در مجموع به توسعه پایدار و استانداردهای زندگی کمک می کند. پژوهش حاضر نیز با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر گردشگری پزشکی با محوریت استان اردبیل انجام شده است.

  روش کار

   روش پژوهش برحسب هدف کاربردی و برحسب نوع داده ها آمیخته (کیفی- کمی) با رویکرد اکتشافی است؛ بدین ترتیب که با استفاده از روش فراترکیب تعداد 43 مقاله در حوزه گردشگری پزشکی مورد بررسی قرار گرفت. مولفه های شناسایی شده با نظر خبرگان و روش دلفی فازی سنجیده شده و با روش  SWARAاولویت بندی گردیدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار Maxqda-10 و نرم افزار Smart PLS استفاده شد.

  یافته ها

   یافته های پژوهش نشان داد شاخص های رشد اقتصادی، اکوسیستم کارآفرینی، کیفیت قوانین، شبکه های اجتماعی، چالش ها، تنوع جاذبه ها و فرصت های فراغتی، نیروی متخصص، توسعه سیاست های گردشگری، احترام به عقاید، درآمد پایدار، خدمات اسلامی پزشکی، اثربخشی و کارایی، مشارکت، زبان مشترک، زیرساخت های پزشکی، هزینه ها، ظرفیت های طبیعی و تعرفه خدمات پزشکی مهمترین مولفه های گردشگری پزشکی با محوریت استان اردبیل می باشند.

  نتیجه گیری

   نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص تعرفه خدمت پزشکی با وزن نهایی (131/0) مهمترین مولفه گردشگری پزشکی سلامت می باشد.

  کلیدواژگان: گردشگری، گردشگری پزشکی، دلفی فازی، روش سوارا، استان اردبیل
 • عباس بشیرزاده، محمد عرب، حجت رحمانی، داود ادهم، میرسعید یکانی نژاد صفحات 169-179
  زمینه و هدف

   ایمنی بیمار یکی از ارکان اصلی مراقبت‫های سلامت و به معنی پرهیز از واردشدن هرگونه صدمه و جراحت به بیمار در حین ارایه مراقبت‫های سلامتی است. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت ایمنی بیماران از دیدگاه کارکنان درمانی در بیمارستان های شهر اردبیل انجام گرفت.

  روش کار

   این مطالعه، کمی و از حیث هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات توصیفی- تحلیلی- مقطعی بود که در بیمارستان‫های دولتی، خصوصی و تامین اجتماعی شهر اردبیل در سال 1400 انجام گردید. جامعه آماری این پژوهش 189 نفر از کارکنان درمانی بیمارستان‫های دولتی، خصوصی و تامین اجتماعی شهر اردبیل در گروه‫های پرستاری، اتاق عمل، هوشبری و پزشکان بودند که از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. جمع آوری داده ها با مراجعه به بیمارستان‫ها، جهت تکمیل پرسشنامه های استاندارد صورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS استفاده گردید.

  یافته ها

   نتایج پژوهش نشان دادند وضعیت ایمنی بیماران در بیمارستان های شهر اردبیل با میانگین 7/88 مطلوب بود. بیمارستان تامین اجتماعی با نمره میانگین 92/95 دارای بالاترین نمره ایمنی بیمار و بیمارستان های دولتی با نمره میانگین 93/87 و بیمارستان های خصوصی با نمره میانگین 39/85 در رتبه های بعدی بودند. وضعیت ایمنی بیماران با سطح تحصیلات کارکنان ارتباط آماری معکوس داشته و با وضعیت استخدامی، پست سازمانی و نوع مالکیت بیمارستان ارتباط آماری معناداری نداشت.

  نتیجه گیری

   در مجموع وضعیت ایمنی بیماران در بیمارستان های شهر اردبیل، بر اساس نه بعد ایمنی بیمار، در سطح مطلوب ارزیابی شد و اجرای استانداردهای ایمنی بیمار در بیمارستان‫های دولتی، خصوصی و تامین اجتماعی، بدرستی صورت گرفته بود؛ اما اجرای هرچه بهتر استانداردهای ایمنی بیمار در رابطه با ابعاد آموزش پرستار به بیمار، شناسایی هویت بیمار و کنترل عفونت توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: ایمنی بیمار، بیمارستان، ارزیابی
 • محمدجواد فلاح نژاد، محسن شمسی، رضا درویشی چشمه سلطانی، محبوبه خورسندی، رحمت الله مرادزاده صفحات 180-190
  زمینه و هدف

   امروزه تفکیک و بازیافت زباله به عنوان یک روش موثر در مدیریت مواد زاید و نقش گروه دانش ‫آموزان به‫ دلیل جلب مشارکت والدین، دارای اهمیت بسزایی است. لذا این مطالعه با هدف بررسی پیشگویی ‫کننده ‫های رفتار تفکیک زباله در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان خرم آباد بر اساس تیوری رفتار برنامه‫ ریزی شده انجام گرفت.

  روش کار

   مطالعه حاضر یک مطالعه  مقطعی- تحلیلی بود که در طول سال تحصیلی 1400-1399 بر روی 200 نفر از دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان خرم آباد صورت گرفت. نمونه گیری به صورت چند مرحله ای و از 8 مدرسه ابتدایی سطح شهر انجام شد. اطلاعات از طریق پرسشنامه پایا و روا شامل آگاهی (9 سوال) و سازه های تیوری رفتار برنامه‫ ریزی شده (26 سوال) جمع آوری و تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آزمون های من- ویتنی و رگرسیون خطی انجام گردید.

  یافته ها

   میانگین سن دانش آموزان  84/0±22/10 سال و مادران آنها 43/5±44/36 سال بود. میزان آگاهی و سازه های تیوری رفتار برنامه ریزی شده در دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنی داری نداشت. میانگین رفتار تفکیک زباله 70/0±37/2 (از 4) مشاهده شد. بر اساس مدل رگرسیون کنترل رفتاری درک شده و سن دانش آموزان به میزان 18 درصد بیشترین قدرت پیشگویی رفتار تفکیک زباله در دانش آموزان را داشتند. 

  نتیجه گیری

   بر اساس یافته های حاضر مشخص گردید که دانش آموزان علیرغم داشتن آگاهی و نگرش مثبت از عملکرد ضعیفی در رفتار تفکیک زباله ها برخوردار بودند، لذا طراحی مطالب آموزشی بر اساس نیازسنجی انجام شده به خصوص یافتن عواملی که مانع از بروز رفتار بودند و تاکید برنامه های آموزشی بر آنها، از اهمیت زیادی برخوردار است.

  کلیدواژگان: پیشگویی رفتار، دانش آموزان، تفکیک زباله، تئوری رفتار برنامه ریزی شده
 • مریم آقاجری نژاد، یحیی سلیمی، فرید نجفی، علی الماسی، نادر رجبی گیلان، علی زکی یی صفحات 191-202
  زمینه و هدف

   کنترل استرس و تقویت تاب آوری در حفظ عملکرد مطلوب و پیروی از شیوه نامه های پیشگیری از کووید-19 می توانند تعیین کننده باشند. هدف مطالعه تعیین ارتباط بین استرس و تاب آوری با پیروی از شیوه نامه های پیشگیری از کووید-19 در استان کرمانشاه بود.

  روش کار

   مطالعه مقطعی حاضر در بازه زمانی 28/09/1399 تا پایان16/03/1400در استان کرمانشاه انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه آنلاین در 5 بخش 1- اطلاعات دموگرافیک، 2- سوابق سلامت، 3- شیوه نامه های پیشگیری از کووید-19 و به ترتیب پرسشنامه های 4- استرس ادراک شده و 5- تاب آوری جمع آوری شدند و از روش های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شد.

  یافته ها

   از کل شرکت کنندگان، 36/64 درصد (188/121) زنان بودند. میانگین (انحراف معیار) نمره استرس ادراک شده (85/8) 53/23، تاب آوری (53/20) 16/62 و رعایت شیوه نامه های پیشگیری از کووید-19 (22/7) 72/41 بود. بررسی همبستگی بین سه متغیر بالا نشان داد، بین تاب آوری و پیروی از شیوه نامه های پیشگیری از کووید-19، همبستگی مثبت معنی داری وجود داشت. در رگرسیون خطی چندگانه با تطبیق سایر متغیرها در مدل، تاب آوری (07/24,47/10 CI: 95%) 27/17، استرس متوسط (07/20,53/6 CI: 95%) 61/13 و استرس بالا (91/21,57/6 CI: 95%) 24/14، میانگین نمره پیروی از شیوه نامه های پیشگیری ازکووید-19 را به طور معنی داری افزایش داد. همچنین اثر متقابل منفی معنی داری بین تاب آوری بالا و استرس متوسط با پیروی از شیوه نامه های پیشگیری از کووید-19 و همچنین بین تاب آوری بالا و استرس بالا با پیروی از شیوه نامه های پیشگیری از کووید-19 وجود داشت.

   نتیجه گیری:

   سطح استرس تقریبا متوسط و تاب آوری بالا و از طرفی، پیروی از شیوه نامه های پیشگیری از کووید-19 نیز در حد بالایی بود. با توجه به ارتباط معکوس اثر متقابل استرس و تاب آوری با پیروی از شیوه ‫نامه های پیشگیری از کووید-19بر ضرورت جلب اعتماد مردم از طریق حمایت آن ها در رویارویی شرایط نامطلوب پاندمی مانند حمایت های روانی- اجتماعی، اقتصادی توسط سیاستگذاران سلامت تاکید می شود.

  کلیدواژگان: استرس، تاب آوری، فاصله گذاری اجتماعی، شیوه نامه، پیشگیری از کووید-19
 • روح الله پروری، صفورا کریمی، محمد علیایی، مرضیه عباسی نیا، مجید معتمدزاده، پژمان محمدی صفحات 203-213
  زمینه و هدف

   مطالعه بار کاری در ابتدا به بارکار فیزیکی متمرکز بوده اما امروزه با تغییر در ویژگی های مشاغل، مطالعات بر روی نوع دیگری از آن به نام بار کاری ذهنی معطوف شده است. این مطالعه میزان بار کاری ذهنی و خستگی را به همراه عوامل موثر احتمالی بر آن ها در پرسنل اتاق عمل بررسی کرده است.

  روش کار

   این مطالعه که به صورت توصیفی- تحلیلی و مقطعی انجام گرفت، عوامل موثر بر بار کاری ذهنی و خستگی در پرسنل اتاق عمل بیمارستان ها را بررسی کرده است. داده ها با سه پرسشنامه مشخصات دموگرافیک، CIS20R و NASA-TLX گردآوری شد. تحلیل آماری با آزمون های همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تی مستقل انجام شد.

  یافته ها

   حداکثر و حداقل بار کاری ذهنی کل در این مطالعه بترتیب 100 و 17/41 با میانگین 31/74 بود. از ویژگی های دموگرافیک، سطح تحصیلات با بار کاری ذهنی کل همبستگی معنادار داشت. همچنین برخی از زیرمقیاس های بارکاری ذهنی با برخی از ویژگی های دموگرافیک ارتباط معنادار داشتند. حداکثر و حداقل خستگی کل در این مطالعه به ترتیب 97 و 28 با میانگین 38/58 بود. از ابعاد مختلف بارکار ذهنی بعدهای عملکرد و کسل کنندگی ارتباط معنادار با خستگی کل داشتند.

  نتیجه گیری

   نتایج این مطالعه نشان داد که بارکار ذهنی در پرسنل اتاق عمل بالا بوده و ابعاد مختلف بارکاری ذهنی و خستگی ارتباط معنادار با یکدیگر دارند. همچنین برخی ویژگی های دموگرافیک بر بار کاری ذهنی تاثیرگذار هستند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که بار کار ذهنی و خستگی با یکدیگر مرتبط بوده و با کاهش بار کاری ذهنی در پرسنل اتاق عمل، می توان خستگی را تا حدودی کنترل کرد.

  کلیدواژگان: بار کاری ذهنی، خستگی شغلی، اتاق عمل، ویژگی دموگرافیک، ویژگی شغلی، بیمارستان
 • سجاد اسلامی، قدرت الله عباسی صفحات 214-224
  زمینه و اهداف

   با شیوع همه گیری عالم گیر ویروس کرونا نیاز به شناخت علایم فیزیولوژیک آن بسیار بیشتر از گذشته احساس شد که یکی از مسیولیت‫های خطیر پزشکان و جوامع پزشکی و درمانی این مهم بود. اما بررسی ابعاد روانی و سایکوسوماتیک این بیماری به عهده روانشناسان و روانپزشکان بوده است و در همین راستا نویسندگان این مقاله نیز به بررسی این مهم می‫پردازند. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین اضطراب سلامت و باور به تیوری توطیه با نگرش نسبت به واکسن کووید 19 بود.

  روش کار

   پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی مبتنی بر وب بود.  265شرکت کننده از طریق شبکه های اجتماعی بر اساس نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در ادامه پرسشنامه های اضطراب سلامت، ذهنیت تیوری توطیه CMQ و نگرش به واکسن VAX به صورت گوگل فرم و آنلاین پخش شد. برای تجزیه و تحلیل د اده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه در محیط نرم افزار SPSS-24 استفاده شد.

  یافته ها

   نتایج نشان داد بین اضطراب سلامت، باور به تیوری توطیه و نگرش نسبت به واکسن رابطه چندگانه وجود داشت و بین اضطراب سلامت با نگرش به واکسن رابطه مثبت و معنی دار (05/0<p)، و بین باور به تیوری توطیه با نگرش به واکسن رابطه مثبت و معنی دار (05/0<p) وجود داشت.

  نتیجه گیری

   بر اساس یافته ها می‫توان نتیجه گرفت که اضطراب سلامت و باور به تیوری توطیه می‫توانند نگرش نسبت به واکسن را پیش‫بینی کنند.

  کلیدواژگان: اضطراب سلامت، باور به تئوری توطئه، نگرش به واکسن کووید-19
 • ایوب پژوهان، اولیاء زارع صفحات 225-236
  زمینه و هدف

   در سال های اخیر جهانی شدن اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد، تاثیرات شگرفی بر سازمان های متولی سلامت جامعه گذارده است. سازمان های مذکور برای مواجهه مناسب با این تغییرات، نیاز به برنامه ریزی استراتژیک و تحلیل محیط  دارند. تحلیل محیط داخلی، مدیران را قادر می سازد تا راهبردهای نظام سلامت را بهتر اجرا نمایند. بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف تبیین وضعیت متغیرهای مدل وایزبورد به منظور ارتقاء و بهبود عملکرد بیمارستان شهید چمران کنگاور انجام شد.

  روش کار

   پژوهش حاضر، پژوهشی توصیفی- تحلیلی است که به صورت مقطعی در سال 1399 در بیمارستان شهید چمران کنگاور انجام شد. تعداد 150 نفر از کارکنان بیمارستان به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و وارد مطالعه شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد تشخیص سازمانی وایزبورد (1976) استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط اساتید خبره در حوزه مورد مطالعه مورد تایید قرار گرفته و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ 945/0 برآورد گردید. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و آزمون t و با بهره گیری از نرم افزار  SPSS-22مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

   در میان متغیرهای مورد ارزیابی، ابعاد هدفگذاری، رهبری، ساختارسازمانی، هماهنگی، ارتباطات درون سازمانی و نگرش نسبت به تغییر در وضعیت قوت، و بعد مکانیسم پاداش دهی در وضعیت ضعیف ارزیابی گردید. افزون بر این، بعد نگرش نسبت به تغییر (32/1±29/3) دارای بهترین وضعیت و بعد مکانیسم پاداش دهی (29/1±86/4) وضعیت ضعیفی را در میان ابعاد متغیرها به خود اختصاص داد.

  نتیجه گیری

   باتوجه به ضعیف بودن مکانیسم پاداش دهی، در چنین وضعیتی می توان با اصلاح و بازنگری در سیستم پاداش‫دهی، کارکنان بیمارستان را در ارایه خدمات با کیفیت تر ترغیب نمود.

  کلیدواژگان: مدیریت استراتژیک، تحلیل محیط داخلی، مدل وایزبورد، بیمارستان
 • سوسن هوشمندی، توران سلیمانی، جواد حاتمی، رضا غفاری صفحات 237-248
  زمینه و هدف

  دانشگاه های علوم پزشکی نیاز مبرمی به تحقق سواد سلامت کارکنان خود دارند. در عین حال، علیرغم اینکه پارادایم سواد سلامت مدت زمان زیادی است که در رابطه با آموزش و بهداشت معرفی و امروزه تحقیقات متعددی پیرامون آن انجام شده است، اما آنچه مشهود است آن است که هنوز برای این نوع سواد، الگویی جامع برای دانشگاه های علوم پزشکی شناسایی و تدوین نشده است و بسیاری از پیشایندهای آن ناشناخته باقی مانده است؛ از طرفی، ضعف سواد سلامت در بین کارکنان، از جمله چالش های عمده در این مراکز است. بر این اساس، هدف از انجام پژوهش حاضر، ارایه مدل ارتقای سواد سلامت کارکنان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد بود.

  روش کار

  روش پژوهش، تحلیل محتوای کیفی مبتنی بر «نظریه پردازی داده بنیاد» و ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ‫ساختار یافته عمیق، با جامعه آماری مشتمل بر صاحبنظران و اساتید برجسته دانشگاه علوم پزشکی اردبیل که با روش هدفمند نسبت به انتخاب نمونه های آماری تا مرحله اشباع نظری در داده ها به تعداد 10 نمونه و روش تجزیه و تحلیل از طریق کدگذاری با الهام از نظریه گلاسر و با استفاده از نرم افزار MaxQDA به استخراج مقوله های مربوط به الگو اقدام گردید.

  یافته ها

  مطابق با نتایج، در کدگذاری باز، 213 کد اولیه، در کدگذاری محوری 71 مقوله عمده و در کدگذاری انتخابی 11 مقوله هسته ای در قالب شرایط علی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها/ اقدامات، پیامدی و پدیده اصلی (سواد سلامت) طبقه‫بندی شدند. در جهت تحقق اهداف پژوهش بر مبنای نظریه پردازی داده بنیاد، سواد سلامت به عنوان پدیده اصلی در قالب یک الگوی منطقی و با تکیه بر فهم آن با شرایط (علی، زمینه ای و مداخله گر)، راهبردها/ اقدامات و پیامدها مشخص گردید.

  نتیجه گیری

   در نتیجه می توان گفت با حرکت به سوی این الگو، شاهد ارتقای اساسی در سواد سلامت کارکنان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل خواهیم بود.

  کلیدواژگان: سواد سلامت، رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد، کارکنان آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی
|
 • F. Bagheri Sheykhangafshe, A.A. Hossienkhanzadeh, H .Farahani, A. Fathi-Ashtiani Pages 127-140
  Background & objectives

  The COVID-19 pandemic has created many challenges for couples, including managing household duties, child-rearing, and communication difficulties. Unfortunately, these challenges have led to marital conflicts and, in some cases, divorce. This study was conducted to examine the prevalence of domestic violence against women and children during the pandemic.

  Methods

  For this research, various English databases, including Google Scholar, PubMed, Wiley, ProQuest EMBASE, PsycINFO, Scopus, and ScienceDirect, were searched from February 2020 to September 2022, using keywords like Children, Adolescents, Coronavirus 2019, Depression, Stress Anxiety, Domestic Violence, and Pandemic. In this study, the PRISMA systematic review study reporting guide was used.

  Results

  Research findings suggest that the COVID-19 pandemic has led to a surge in mental, physical, and sexual violence against children and women. Factors such as income level, employment status, age, school closures, smoking, and home quarantine have been associated with increased verbal, sexual, and physical violence against these vulnerable groups.

  Conclusion

  Violence against women and children can cause severe psychological and social consequences. As much of this violence may occur in secrecy, the country's welfare and psychological organizations must take action and promote awareness of domestic violence.

  Keywords: COVID-19, Domestic Violence, Children, Women, Systematic Study
 • A. Tabdili, MH .Movassagh Pages 141-151
  Background & objectives

   Ensuring hamburgers' microbial safety is crucial for consumers' well-being. This study aimed to assess the microbial quality of hamburgers served in Tabriz City.

  Methods

   During the months of January to March 2022, a total of 50 hamburger samples were collected from supply centers in Tabriz City. These included 25 samples of industrial hamburgers and 25 samples of traditional hamburgers, selected at random. The microbial culture method was used to determine the total bacterial count, level of Salmonella contamination, and presence of coagulase-positive Staphylococcus aureus, Escherichia coli, mold, and yeast. Chi-square and t-tests were used for statistical analysis.

  Results

   The average amount of total bacterial count, coagulase-positive Staphylococcus aureus, Escherichia coli, mold, and yeast in industrial hamburgers was 4.87±0.14, 0.31±0.21, 0.27±0.11, 0.46±0.16 (log cfu/g), respectively, and in traditional hamburgers, they were 5.90±0.16, 0.95±0.33, 1.18±0.24 and 2.75±0.28 (log cfu/g), respectively. None of the samples were infected with Salmonella. Furthermore, when it comes to unauthorized samples, the industrial hamburgers had an 8% total bacterial count and an 8% coagulase-positive Staphylococcus aureus count. There were no observations of contamination exceeding permitted levels with Escherichia coli, mold, or yeast. Nearly half of all traditional hamburgers (48%) had unauthorized samples with high bacterial counts, while 16% have coagulase-positive Staphylococcus aureus, 16% have Escherichia coli, and 28% have mold and yeast contamination. In the comparison, traditional hamburgers showed higher amounts of contamination than industrial hamburgers.

  Conclusions

   Microbial contamination in traditional hamburger samples was more than the industrial hamburger. According to the results, regular and periodic control is recommended for the microbial quality of hamburgers consumed in Tabriz City.

  Keywords: Microbial Contamination, Distributed Hamburger, Tabriz
 • A. Norouzzadeh Pages 152-168
  Background & objectives

  Medical health tourism is an important factor in promoting tourism. This industry not only showcases national identity but also helps to alleviate poverty, generate income, create job opportunities, improve welfare and social justice in society, and contribute to the sustainable growth of the economy and overall living standards. This study aimed to identify and prioritize the factors that impact medical tourism, with a focus on Ardabil province.

  Methods

  A mixed research methodology with an exploratory approach was utilized to examine 43 articles related to medical tourism using the meta-composite method. The components were measured using expert opinion and the fuzzy Delphi method, then prioritized with the SWARA method. To conduct data analysis, Maxqda version 10 and Smart PLS software were utilized.

  Results

  According to the research, the most significant factors that contribute to medical tourism in Ardabil province are economic growth indicators, the entrepreneurial ecosystem, quality of laws, social networks, challenges, variety of attractions and leisure opportunities, expert staff, development of tourism policies, respect for beliefs, sustainable income, Islamic medical services, effectiveness and efficiency, participation, language in common, medical infrastructure, costs, natural capacities, and medical service tariffs.

  Conclusion

  According to the research findings, the medical service tariff index, which had a final weight of 0.131, was deemed the most crucial component in health medical tourism.

  Keywords: Tourism, Medical Tourism, Fuzzy Delphi, SWARA Method, Ardabil Province
 • A. Bashirzadeh, M .Arab, H. Rahmani, D .Adham, M.S .Yekaninejad Pages 169-179
  Background & objectives

  Patient safety is one of the main pillars of health care and, in other words, avoiding any injury to the patient while providing health care. The study aimed to examine patients' safety from the perspective of medical staff in Ardabil city hospitals.

  Methods

  In this quantitative and applied study, descriptive-analytical data were collected cross-sectionally in public, private, and social security hospitals in Ardabil city in 1400. The study population included 189 medical staff of these hospitals in the medical, nursing, operating room, and anesthesiology groups, who were selected by simple random sampling. Data collection was done by visiting hospitals and completing standard questionnaires. SPSS statistical software was used for data analysis.

  Results

  The research showed that patients' safety status in hospitals of Ardabil city was favorable, with an average of 88.7. Social Security Hospital, with an average score of 95.92, had the highest patient safety score, and public hospitals, with an average score of 87.93, and private hospitals, with an average score of 39.85, were in the next rank. The safety status of patients was inversely related to the level of education of employees and was not significantly related to employment status, organizational post, and type of hospital ownership.

  Conclusion

  Overall, the safety status of patients in Ardabil city hospitals was assessed at the desired level based on nine patient safety dimensions. Furthermore, implementing patient safety standards in public, private, and social security hospitals has been done correctly. However, it is recommended to implement patient safety standards as best as possible concerning nurse-to-patient education, patient identification, and infection control.

  Keywords: Safety Patients, Hospitals, Assessment
 • MJ. Fllah Nejad, M .Shamsi, R. Darvishi Cheshmeh Soltani, M .Khorsandi, R .Moradzadeh Pages 180-190
  Background & objectives

  Waste separation and recycling have become crucial in managing waste materials, especially with the involvement of parents and student groups. As such, a study was conducted to investigate the predictors of waste separation behavior in elementary school students of Khorram Abad, based on the theory of planned behavior.

  Methods

  This is an analytical cross-sectional study that was carried out on 200 primary school students in Khorram Abad during the academic year of 2020. The sampling was done in a multi-stage manner from eight elementary schools in the city. The study collected information through a reliable and valid questionnaire that included knowledge (nine questions) and theory of planned behavior (26 questions). Statistical analysis was conducted using Mann-Witney and linear regression.

  Results

  The age of the students and their mothers had a mean of 10.22±0.84 and 36.44±5.43, respectively. There was no significant difference between the level of knowledge and constructs of the TPB and behavior among male and female students. The average waste separation behavior was observed to be 2.37±0.70 (out of 4). Using the regression model of perceived behavioral control and the age of students, it was found that 18% had the highest power to predict the behavior of waste separation in students.

  Conclusion

  After analyzing the data, it was concluded that although students had a good understanding and attitude towards waste separation, their performance was still inadequate. To improve this, it is crucial to conduct a thorough needs assessment to identify any obstacles preventing proper waste separation behavior. These findings should be prioritized and emphasized in educational materials and programs.

  Keywords: Behavior Prediction, Students, Waste Segregation, Theory of Planned Behavior
 • M .Aghajarinezhad, Y .Salimi, F. Najafi, A .Almasi, N .Rajabi-Gilan, A .Zakiei Pages 191-202
  Background & objectives

  Managing stress and building resilience are crucial in maintaining optimal performance and adhering to COVID-19 prevention guidelines. This study aimed to explore the correlation between stress and resilience while adhering to the guidelines for preventing COVID-19 in Kermanshah province.

  Methods

  A cross-sectional study was carried out in Kermanshah province from December 18th, 2020, to June 6th, 2021, using an online questionnaire. The questionnaire consisted of five sections: Demographic information, Health records, Procedures for COVID-19 prevention, Perceived stress, and Resilience. The data was collected through this questionnaire and analyzed using Pearson correlation and linear regression statistical methods.

  Results

  Out of 188 participants, 121 (equivalent to 64.36%) were female. The perceived stress, resilience, and adherence to COVID-19 preventive guidelines were measured with mean scores (SD) of 23.53 (8.85), 62.16 (20.53), and 41.72 (7.22), respectively. The correlation analysis between the three variables revealed a significant positive correlation between resilience and adherence to COVID-19 preventive guidelines. Further analysis with multiple linear regression, taking into account other variables, showed that resilience, moderate, and high-stress levels significantly increased adherence to COVID-19 preventive guidelines by 17.27 (95% CI: 10.47, 24.07), 13.61 (95% CI: 6.53, 20.07), and 14.24 (95% CI: 6.57, 21.91), respectively. Additionally, there was a significant negative interaction between resilience and stress levels regarding adherence to COVID-19 preventive guidelines.

  Conclusion

  The stress level is almost moderate, and resilience is high; conversely, compliance with the guidelines for preventing COVID-19 is also high. Considering the inverse relationship between the interaction of stress and resilience with following the guidelines for the prevention of COVID-19, the necessity of gaining people's trust through their support in facing the adverse conditions of the pandemic, such as psycho-social and economic support by Health policymakers, is emphasized.

  Keywords: Stress, Resilience, Social Distancing, Protocol, Prevention of COVID-19
 • R .Parvari, S. Karimi, M. Oliaei, M .Abbassinia, M. Motamedzade, P. Mohammadi Pages 203-213
  Background & objectives

  The study of workload was initially focused on physical workload, but today, with the change in job characteristics, studies are mainly focused on mental workload. This study has investigated the level of mental workload, fatigue, and possible influential factors in operating room personnel.

  Methods

  This descriptive-analytical and cross-sectional study investigated the factors affecting mental workload and fatigue in operating room personnel of hospitals. The data was collected with demographic, CIS20R, and NASA-TLX questionnaires. Statistical analysis was performed with Pearson correlation tests, one-way analysis of variance, and independent t-test.

  Results

  This study's maximum and minimum total mental workload were 100 and 41.2, respectively, with an average of 74.3. Among the demographic characteristics, the level of education had a significant correlation with the total mental workload. Also, some sub-scales of mental workload had a significant relationship with some demographic characteristics. This study's maximum and minimum total fatigue was 97 and 28, respectively, with an average of 58.4. Among the different dimensions of mental workload, performance and the degree of frustration had a significant relationship with total fatigue.

  Conclusion

  The results of this study showed that the mental workload in operating room personnel is high and different dimensions of mental workload and fatigue have a significant relationship with each other. Also, some demographic characteristics affect mental workload. Therefore, mental workload and fatigue are related to each other, and by reducing the mental workload in the operating room personnel, fatigue can be controlled to some extent.

  Keywords: Mental Workload, Occupational Fatigue, Operating Room, Demographic Characteristics, Occupational Characteristics, Hospital
 • S. Eslami, Gh .Abbasi Pages 214-224
  Background & objectives

   Due to the widespread outbreak of the coronavirus, it has become more crucial than ever to be aware of its physical symptoms. This responsibility mainly falls on medical and therapeutic communities. However, psychologists and psychiatrists are responsible for examining the psychological and psychosomatic aspects of the disease. This article investigates the relationship between health anxiety, conspiracy delusion, and the attitude toward the COVID-19 vaccine.

  Methods

   A descriptive web-based correlation approach was utilized for this research. Two hundred seventy participants were selected through social networks using available sampling techniques. Questionnaires about health anxiety, CMQ conspiracy illusion, and attitude towards the VAX vaccine were distributed through Google Forms and online platforms. Pearson's correlation coefficient and multiple regression techniques were utilized to analyze the collected data in the SPSS-24 environment.

  Results

   The study revealed that health anxiety, conspiracy delusion, and attitude towards the vaccine are interconnected. There was a positive and significant correlation between health anxiety and the attitude toward the vaccine (p<0.05). Similarly, conspiracy delusion and the attitude toward the vaccine were positively and significantly related (p<0.05).

  Conclusion

   Based on the findings, it can be concluded that health anxiety and conspiracy illusions can predict the attitude toward the vaccine.

  Keywords: Health Anxiety, Conspiracy Illusion, Attitude toward the COVID-19 Vaccine
 • A. Pazhouhan, O. Zare Pages 225-236
  Background & objectives

   In today's world, the globalization of information, communication, and economy has significantly impacted health organizations. Such organizations require strategic planning and environmental analysis to adapt to these changes. Managers can more effectively implement health system strategies by assessing the internal environment. This study aimed to examine the Weisbord model's variables and provide insights to enhance the performance of Shahid Chamran Kangavar Hospital.

  Methods

   This descriptive-analytical research was conducted at Shahid Chamran Hospital in Kangavar in 2019. The study utilized a cross-sectional design and included 150 hospital employees who were selected through a simple random sampling method. Data was collected using the Weisbord (1976) standard organizational diagnosis questionnaire, which had been validated by expert professors in the field and had a reliability estimate of 0.945 using Cronbach's alpha. The collected data was analyzed using descriptive and inferential statistics, and t-tests were conducted through SPSS-22 software.

  Results

   Several variables were assessed, including goal setting, leadership, organizational structure, coordination, intra-organizational communication, and attitude toward change in the strong state. The reward mechanism dimension was only evaluated in the weak state. The dimension of attitude towards change had the highest score (3.29±1.32), while the reward mechanism dimension had the weakest score (4.86±1.29) among all the variables.

  Conclusion

   In this situation, the reward mechanism may be too weak to encourage hospital staff to provide high-quality services. However, the system can be improved by modifying and revising it. This could motivate staff to perform better and offer better service.

  Keywords: Strategic Management, Internal Environment Analysis, Weisbord Model, Hospital
 • S .Houshmandi, T .Soleimani, J .Hatami, R .Ghaffari Pages 237-248
  Background & objectives

   Medical science universities need to improve their employees' health literacy. Despite the existence of the health literacy paradigm in education and health for a long time, there is still no comprehensive model for these universities to follow. This has made identifying and developing medicine's antecedents difficult, and the lack of health literacy among employees remains a significant challenge for these centers. To address this issue, the current research aims to provide a model for improving the health literacy of teaching staff at Ardabil University of Medical Sciences, using grounded theory as the approach.

  Methods

   A qualitative content analysis approach was used for research, utilizing the "grounded theory" method. A group of experts and professors from Ardabil University of Medical Sciences were interviewed through semi-structured in-depth interviews. To ensure accuracy, a targeted method was used to select ten statistical samples, continuing until theoretical saturation in the data. The data was analyzed using coding inspired by Glaser's theory, and the MaxQDA software was utilized to extract categories related to the pattern.

  Results

   Based on the findings, the study categorized 213 primary codes in open coding, 71 major categories in axial coding, and 11 core categories in selective coding in the form of causal conditions, contextual, intervening, strategies/actions, consequences, and the main phenomenon (health literacy) were classified. To accomplish the research goals through data-based theorizing, health literacy was identified as the main phenomenon. A logical model was formulated that relies on understanding its causal, contextual, and intervening conditions, strategies/measures, and consequences.

  Conclusion

   By adopting this model, we observed a significant enhancement in the health literacy of the teaching staff of Ardabil University of Medical Sciences. Therefore, it can be concluded that the implementation of this model has been successful.

  Keywords: Health Literacy, Grounded Theory Approach, Teaching Staff, University of Medical Sciences