فهرست مطالب

مجله سلامت و بهداشت
سال چهاردهم شماره 4 (پیاپی 59، زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/11
 • تعداد عناوین: 10
|
 • عبدالله دیدبان، لیلا منافی، رزاق محمودی * صفحات 388-401
  زمینه و هدف

  امروزه با بهبود سطح زندگی مردم، شیوع چاقی در سراسر جهان افزایش یافته است که از نظر بهداشت عمومی به یک چالش جهانی تبدیل شده است. از این رو، این مطالعه مروری با هدف بررسی اثر پروبیوتیک ها در کنترل وزن افراد چاق انجام شده است.

  روش کار

  مطالعه مروری حاضر با استفاده از راهنمای گزارش دهی مطالعات مروری پریزما نگارش شد. ابتدا با جستجوی کلمات کلیدیobesity, weight loss, overweight, probiotic bacteria, Lactobacillus spp., Bifidobacterium spp در پایگاه های اطلاعاتی Sciences Direct، Google Scholar و Pubmed، مطالعات منتشر شده در بازه های زمانی 2010 تا 2023 جمع آوری شدند. سپس مطالعات مرتبط انتخاب شدند و اطلاعات مورد نظر گردآوری و دسته بندی شده و مورد بحث قرار گرفتند.

  یافته ها

  یافته ها حاکی از آن بود که پروبیوتیک ها بطور وابسته به جنس (و گونه) در کنترل وزن اثرگذارند، بطوری که اثربخشی لاکتوباسیلوس ها در مقایسه با پروبیوتیک های دیگر بیشتر بود. سایر پروبیوتیک ها نیز هنگامی که بصورت ترکیبی با لاکتوباسیلوس ها استفاده شده بودند اثر مثبت قابل قبولی را در کنترل وزن گروه هدف نشان دادند. بطور کلی نتایج مطالعات نشان داد که تعدیل فلور میکروبی روده با مکمل های پروبیوتیکی می تواند بر کنترل وزن اثرگذار باشد.

  نتیجه گیری

  به طورکلی، به نظر میرسد که مکمل های پروبیوتیک میتوانند به عنوان یکی از استراتژیهای ایده آل برای درمان چاقی در آینده مورد استفاده قرار گیرند. با این حال، با وجود تحقیقات گسترده، شواهد بیشتری از آزمایشات انسانی برای تایید اثرات مفید پروبیوتیکها بر چاقی مورد نیاز است.

  کلیدواژگان: پروبیوتیک ها، لاکتوباسیلوس، بیفیدیو باکتر، چاقی، مدیریت وزن، فلور میکروبی روده
 • عبدالله درگاهی، مهدی وثوقی، هلیا قلیزاده، چیمن کرمی، هادی صادقی*، علی نورمحمدی، فرهاد جدی صفحات 402-411
  زمینه و هدف

   از سال 2019 شیوع کرونا ویروس باعث یک اپیدمی در سراسر جهان شد و انتقال بیماری از طریق قطرات تنفسی به عنوان راه اصلی انتقال در سال 2020 اعلام شد. لذا در این مطالعه انتقال غیرمستقیم ویروس از طریق فاضلاب مورد بررسی قرار گرفته است.

  روش کار

   پسابهای مربوط به تصفیه خانه های فاضلاب بیمارستانی و شهری در 5 منطقه استان اردبیل (شمال غرب ایران) مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع 22 نمونه در دمای 20- درجه سانتیگراد نگهداری شدند و برای شناسایی ژنوم ویروسی از پرایمر ویژه و پروب واکنش زنجیره ای که ژنهای ORF1ab و N (ژن نوکلیوپروتیین) را هدف قرار میدهند، استفاده شد.

  یافته ها

   در این تحقیق از مجموع نمونه های برداشت شده نتیجه سه نمونه مثبت بود و هر سه نمونه مثبت مربوط به فاضلاب ورودی بودند.

  نتیجه گیری

   نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که اپیدمیولوژی فاضلاب (WBE) میتواند به عنوان یک روش مقرون به صرفه در تشخیص و پیش بینی عوامل بیماریزا در نظر گرفته شود و روشی موثر برای تصمیم گیری در جهت حفظ سلامت شهروندان تلقی گردد.

  کلیدواژگان: SARS-CoV-2، فاضلاب بیمارستانی، فاضلاب شهری، کرونا ویروس، تصفیه خانه فاضلاب، شبکه جمع‬آوری فاضلاب
 • الهام چارقچیان خراسانی، پریسا رمضان نیا، نوشین پیمان** صفحات 412-420
  زمینه و هدف

  آماده شدن برای کنکور، استرس زیادی را برای نوجوانان ایجاد میکند. لذا این پژوهش با هدف تعیین تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه رفتاربرنامه ریزی شده بر کنترل استرس کنکور سراسری در دختران  نوجوان شهر مشهد انجام شد.

  روش کار

  در این مطالعه نیمه تجربی، 80 نفر از دختران نوجوان شهر مشهد به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای وارد مطالعه شدند و بصورت تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند.  ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. مداخله آموزشی بر اساس نظریه رفتاربرنامه ریزی شده طراحی و در 3 جلسه آموزشی 45 دقیقه ای اجرا شد. قبل از مداخله، بلافاصله و 3 ماه بعد از مداخله  آموزشی، پرسشنامه ها تکمیل شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارآماریSPSS-24 و آزمونهای آماری تی و من- ویتنی، آزمون دقیق فیشر و آزمون کای دو استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد در مرحله قبل از مداخله بین دوگروه در سازه های نظریه رفتاربرنامه ریزی شده، تفاوت معنی داری مشاهده نشد، اما پس از مداخله درگروه آزمون بلافاصله و سه ماه بعد از مداخله، تفاوت آماری معنی داری در میانگین نمرات سازه هنجار انتزاعی مشاهده شد. 

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه نشان داد که مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده بر هنجارهای انتزاعی استرس تحصیلی نوجوانان موثر است.

  کلیدواژگان: استرس، نظریه رفتار برنامه ریزی شده، دانش آموزان
 • ناصر سنجر موسوی، ناصر گمنامی، الهه کاراژیان، آرزو فرج پور * صفحات 421-428
  زمینه و هدف

   تاب آوری و تعهد حرفه ای از عوامل موثر در توانمندی فرد جهت برقراری تعادل زیستی روانی در موقعیت های تنش زای حرفه ای علوم پزشکی است. با وقوع پاندمی کرونا ویروس، پرسنل بهداشتی درمانی در مراکز فعال ویروس کرونا متحمل چالش های روانی بسیار شده و در طولانی مدت دچار علایم ترس، اضطراب، افسردگی و فرسودگی شده اند. این مطالعه به بررسی وضعیت تاب آوری و تعهد حرفه ای در کارکنان مراقبتی مراکز کووید و ارتباط آنها با هم پرداخته است.

  روش کار

   این مطالعه مقطعی- تحلیلی در سال 1399 بر روی کارکنان مراقبتی شاغل در مراکز کووید شهر مشهد انجام شد. لینک پرسشنامه استاندارد الکترونیک تاب آوری دیویدسون و تعهد حرفه ای کلایکمن و هنینگ در گروه های مجازی تلگرامی پرسنل مراکز کووید شهر مشهد منتشر شد و نمونه گیری در دسترس انجام شد و داده ها به وسیله نرم افزار SPSS-20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

   در این مطالعه 220 نفر با میانگین سنی 69/8±85/36 و میانگین سابقه کاری 36/8±7/11 سال مورد مطالعه قرار گرفتند. میانگین نمره تعهد حرفه ای 35/7±15/52 در محدوده تعهد حرفه ای بالا و میانگین نمره تاب آوری در این مطالعه 04/13±05/69 و در محدوده تاب آوری زیاد قرار گرفت. نمرات تعهد حرفه ای و تاب آوری با یکدیگر همبستگی مثبت و معنی داری داشتند (0001/0 sig=، 379/0r=).

  نتیجه گیری

   نتایج نشان داد وضعیت تاب آوری و تعهد حرفه ای کارکنان مراکز کووید شهر مشهد در وضعیت مناسبی است و تاب آوری و تعهد حرفه ای دارای رابطه مثبت و معنی داری هستند. به نظر میرسد تقویت تاب آوری کادر درمان در بحران ها می تواند موجب ارتقای تعهد حرفه ای آنان نیز بشود.

  کلیدواژگان: تعهد حرفه ای، تاب آوری، همه گیری کرونا، پرسنل بهداشتی- درمانی
 • طاهره ناصری بوری آبادی، مهسا فیاض دستگردی، منصوره فاتح، فریده صادقیان * صفحات 429-438
  زمینه و هدف

   مارگزیدگی و عقرب گزیدگی یکی از مشکلات بهداشتی و از مهمترین فوریت های پزشکی و علل مراجعات به بخش اورژانس است. این مطالعه با هدف تعیین الگوی اپیدمیولوژیک این مصدومیت در شاهرود انجام شد.
   

  روش کار

   این مطالعه توصیفی مقطعی در مدت دو سال از اول فروردین سال 1396 تا اول فروردین 1398 در شاهرود انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات فرم ثبت اطلاعات ترومای واحد مبارزه با بیماری های وزارت بهداشت بود. این فرم شامل اطلاعات مربوط به سن، جنس، منطقه، محل حادثه، مکانیسم و پیامد آن بود که در بخش اورژانس بیمارستان های شهر شاهرود تکمیل شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های توصیفی، تی تست و کای دو انجام شد. سطح معنی داری 05/0=p در نظر گرفته شد.

  یافته ها

   در مجموع 334 نفر با میانگین سن 02/18±1/34 سال به علت مارگزیدگی و عقرب گزیدگی در مدت 2 سال به بخش اورژانس سه بیمارستان مراجعه داشتند. در بین آنها 1/67 درصد مردان بودند. بیشترین فراوانی در مردان 30 تا 40 سال و در زنان 30-20 سال و در ماه مرداد بود. توزیع سنی این مصدومیت در دو گروه زن و مرد از نظر آماری تفاوت معنی داری داشت (003/0=p).

  نتیجه گیری

   فراوانی مارگزیدگی و عقرب گزیدگی در مردان جوان که نیروی کار فعال به شمار می روند ، در فصل تابستان بیشتر بود. آموزش پیشگیری از این مصدومیت به گروه های در معرض خطر و ثبت دقیق مشخصات مصدومین مطابق با برنامه ثبت ملی تروما و سازمان بهداشت جهانی جهت پیشبرد برنامه ریزی های پیشگیرانه توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: مارگزیدگی، عقرب گزیدگی، اپیدمیولوژی، ایران، شاهرود
 • فرزانه دوستی*، وحید راثی صفحات 439-454
  زمینه و هدف

  در سالهای اخیر، سازمانهای بسیاری در جستجوی یافتن بهترین روش برای دست یافتن به تخمین تعداد نیروی انسانی مورد نیاز سازمان میباشند ولی از آنجایی که پایه و اساس روش های برآورد نیروی انسانی مورد نیاز، پیشبینی است، این روش ها، برای سازمانها و به ویژه سازمانهای بهداشتی و درمانی، بسیار چالشبرانگیز بوده است. اخیرا، از رویکردهای برآورد نیروی انسانی با استفاده از حجم واقعی کار (WISN) در سازمانهای زیادی استفاده شده است، در این پژوهش نیز با استفاده از این رویکرد به برآورد تعداد مراقبین سلامت خانواده مورد نیاز در مراکز خدمات جامع سلامت حاشیه شهر، پرداخته شده است.

  روش کار

  پژوهش حاضر از نوع مطالعات کمی- کیفی است که در مرحله اول، عوامل موثر و مهم در برآورد نیروی انسانی مورد نیاز در سازمانها، با مرور متون مرتبط به دست آمد. در مرحله دوم، از طریق برگزاری جلسات گروه متمرکز، ریز فعالیت های فرایند ارایه خدمات توسط مراقبین سلامت، در مراکز جامع خدمات سلامت استخراج گردید. در مرحله سوم، با استفاده از رویکرد شاخص بار کار، اختلاف و نسبت نیروی انسانی موجود به نیروی انسانی مطلوب به دست آمد و در نهایت، نورم نیروی انسانی مورد نیاز مراقبین سلامت در مراکز جامع خدمات سلامت به دست آمد.

  یافته ها

  در مرحله اول، از بررسی متون مرتبط چهار عامل ضمنی که میبایست هنگام تحلیل نتایج حاصل از بکارگیری روش شاخص بار کار به عنوان عوامل تاثیرگذار بر تعداد نیروی انسانی مورد نیاز، مورد توجه قرار بگیرند، به دست آمد. در مرحله بعدی، تحلیل نتایج حاصل از جلسات گروه متمرکز، به شناسایی 16 فعالیت اصلی، 9 فعالیت پشتیبان و 9 فعالیت مضاعف مراقبین سلامت، انجامید. در مرحله سوم، با استفاده از استاندارد فعالیتهای اصلی، الونس گروهی و اختصاصی، نسبت و اختلاف WISN به دست آمد. این نسبت بیشتر از یک و اختلاف مثبت بود که حاکی از کمبود نیروی انسانی و فشار بار کاری بر مراقبین سلامت شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت حاشیه شهر بود.

  نتیجه گیری

  مرور متون مرتبط، نشان میدهد تا کنون پژوهشهای زیادی در حوزه درمان با هدف برآورد نیروی انسانی مورد نیاز صورت گرفته است ولی متاسفانه علیرغم اهمیت فراوان بخش بهداشت همچنان توزیع نیرو با استفاده از نسبت نیرو به جمعیت تحت پوشش انجام میپذیرد. بنابراین ضرورت انجام مطالعات بیشتر در این حوزه گسترده و مهم مشهود میباشد. همچنین، با عنایت به اینکه گردآوری داده ها از سطح معاونتهای بهداشتی قطبهای ده گانه آمایشی سرزمین صورت گرفته است، به نظر میرسد، امکان بهره مندی از اطلاعات به دست آمده در این مطالعه، برای برآورد تعداد مراقبین سلامت مورد نیاز در مراکز جامع خدمات سلامت کشور البته با لحاظکردن تفاوتهای منطقه ای، وجود دارد.

  کلیدواژگان: استانداردها، روش برآورد نیروی انسانی بر اساس بار کار، کارکنان سلامت
 • نگین مددزاده **، مونا رهنوردی، سمیه یحیی، زهرا مناف زاده، مهدیه پرویزی صفحات 455-465
  زمینه و هدف

  با توجه به اینکه هنوز بیماری کرونا مهار نشده است و همچنین انجام واکسیناسیون موثرترین و بیخطرترین راه مبارزه با این بیماری شناخته میشود و نیز با توجه به خطرات ناچیز واکسیناسیون بر بارداری و جنین، این مطالعه با هدف تعیین میزان پذیرش و نگرش زنان باردار نسبت به واکسن کووید-19 انجام شده است.

  روش کار

  مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی بود که بر روی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهرستان آستارا انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که پس از بررسی پایایی و روایی بین 225 نفر از زنان باردار توزیع شد. نمونه ها زنان بارداری بودند که در طی دوران بارداری خود به مرکز بهداشت شهرستان آستارا مراجعه کرده بودند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-25 و آزمون تی و رگرسیون خطی برای متغیرهای پیوسته، و آزمون همبستگی پیرسون و آزمون کای دو برای متغیرهای کیفی انجام شد.

  یافته ها

  بر طبق یافته ها 9/98 درصد شرکت کنندگان نگرش مثبت متوسط نسبت به واکسن کرونا داشتند و هیچ خانم بارداری نگرش مثبت بالایی نسبت به واکسن کرونا نداشت. بین نگرش مثبت نسبت به واکسن کرونا و پذیرش واکسن رابطه معناداری وجود داشت (02/0< p). بین نگرش خوب به واکسن کرونا و انجام واکسیناسیون کرونا نیز رابطه معناداری وجود داشت. مهمترین علت عدم تمایل زنان به تزریق واکسن کرونا، ترس از آسیب به جنین میباشد.

  نتیجه گیری

  با توجه به ضعیف بودن نگرش و پذیرش زنان نسبت به واکسن کووید-19 پیشنهاد میشود برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی مناسب در زمینه افزایش و بهبود آگاهی و نگرش زنان باردار نسبت به واکسن کووید-19 صورت گیرد.

  کلیدواژگان: بارداری، پذیرش زنان باردار، عدم تمایل به تزریق واکسن، عوارض واکسن، نگرش زنان باردار، واکسن کووید-19
 • زهرا رخشائی*، سیده بهاره کامرانپور صفحات 466-480
  زمینه و هدف

   سواد سلامت باروری، توانایی درک و عمل کردن به اطلاعات سلامت باروری را فراهم میکند و مزایای متعددی فراتر از سلامت دارد. ناباروری بعنوان یک معضل سلامت باروری در جهان میباشد. از آنجاکه سواد سلامت باروری نقش مهمی در پایبندی افراد به برنامه مراقبت از خود، درمان و حل مشکلات مرتبط با سلامتی دارد، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین سواد سلامت باروری در زنان نابارور و عوامل مرتبط به آن انجام گردید.

  روش کار

   این مطالعه مقطعی- تحلیلی، بر روی 240 نفر از زنان نابارور مراجعه کننده به مراکز ناباروری شهر رشت در سال 1401 که دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند، انجام گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که بخش اول آن شامل مشخصات دموگرافیک- باروری و بخش دوم، پرسشنامه سواد سلامت باروری در زنان نابارور بود که زنان بصورت خود ایفا تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها:

   طبق نتایج زنان نابارور، 2/60 درصد نمره کل پرسشنامه سواد سلامت باروری را کسب نمودند و بر اساس نقاط برش (1/50 تا 66)، دارای سواد سلامت باروری نه چندان کافی بودند. بر اساس مدل رگرسیون خطی چند متغیره تحصیلات فرد، تحصیلات همسر، وضعیت اقتصادی- اجتماعی و علت ناباروری متغیرهای پیشگوی معنی دار بودند که بطور مستقل با سواد سلامت باروری ارتباط داشتند. بعلاوه سواد سلامت باروری با سن زن؛ سابقه حاملگی (ناباروری ثانویه)؛ دفعات حاملگی و سقط ارتباط معنی داری داشت (05/0 ≤p).

  نتیجه گیری

   زنان نابارور، نیازمند به داشتن سواد سلامت باروری هستند. نتایج این مطالعه میتواند گامی در جهت طراحی مداخلات مناسب و ارایه برنامه هایی جهت ارتقای سواد سلامت باروری آنان باشد.

  کلیدواژگان: ناباروری، سواد سلامت باروری، زنان
 • حامد رضاخانی مقدم، خلیل ملکی چولو، حامد بهنیافر، علی رستمی، توحید بابازاده * صفحات 481-490
  زمینه و هدف

   با توجه به اهمیت سلامت روان در سالمندان و گسترش روزافزون سالمندی در کشور، این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بهزیستی روان شناختی با منزلت و مهارتهای اجتماعی انجام گرفت.

  روش کار

   در این مطالعه مقطعی، 240 نفر از سالمندان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر سراب به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های بهزیستی روانشناختی گلدبرگ، منزلت اجتماعی جاکلین و مهارت های اجتماعی  ریجیو استفاده شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS-21 و آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی در سطح معنی داری 05/0 p< آنالیز گردید.

  یافته ها

   در گام اول آنالیز رگرسیون خطی سلسه مراتبی، متغیرهای دموگرافیک قادر به پیش بینی 33 درصد واریانس بهزیستی روان شناختی بودند. تمام متغیرهای دموگرافیک به جز سطح تحصیلات و وضعیت مسکن، پیش بینی کننده  معنیدار بهزیستی روان شناختی بودند (05/0 >p). در گام دوم و سوم نیز متغیرهای دموگرافیک همراه با مهارت های اجتماعی و منزلت اجتماعی به ترتیب قادر به پیش بینی 5/45 و 8/52 درصد تغییرات بهزیستی روان شناختی بودند. به طور کلی، منزلت اجتماعی، قویترین پیش بینی کننده بهزیستی روان شناختی (336/0=β) شناسایی شد.

  نتیجه گیری

   طبق نتایج مطالعه، منزلت و مهارتهای اجتماعی متغیرهای قابل تغییری هستند که می توانند نقش مهمی در ارتقاء بهزیستی روان شناختی در سالمندان داشته باشند. لذا توصیه میشود سیاستگذاران و کارکنان مراکز بهداشتی- درمانی، جهت بهبود وضعیت روان شناختی در سالمندان توجه ویژه ای در ارتقاء منزلت و مهارتهای اجتماعی داشته باشند.

  کلیدواژگان: بهزیستی روان شناختی، مهارت های اجتماعی، منزلت اجتماعی، سالمندان
 • سپیده قربانزاده، رحیم خدایاری زرنق، جواد بابائی * صفحات 491-505
  زمینه و هدف

   بدلیل اهمیت کنترل فشارخون بالا، برنامه پیشگیری و کنترل آن سالهاست که در نظام مراقبت های اولیه بهداشتی کشور ادغام شده و درحال اجراست. اجرای چنین برنامه هایی در عمل همواره با مشکلاتی روبرو هست که نیازمند ارتقای مداوم است. از اینرو مطالعه حاضر به تبیین تجربه ارتقای فرایند پیشگیری و کنترل فشارخون بالا در مرکز خدمات جامع سلامت الزهرای مرند پرداخته است.

  روش کار

   در این مطالعه کمی-کیفی؛ با رویکرد اقدام پژوهی، ابتدا عملکرد فرایند پیشگیری و مراقبت از بیماران مبتلا به فشارخون بالا در مرکز خدمات جامع سلامت الزهرای مرند ارزیابی شد. سپس با روش گروه اسمی و مصاحبه های نیمه ساختاریافته، چالش های فرایند از دیدگاه صاحبان فرایند که به روش هدفمند انتخاب شده بودند، شناسایی شده، پیشنهادات جهت ارتقاء از طریق بحث گروهی متمرکز ارایه و با استفاده از ماتریس اولویت بندی نهایی شدند. مداخلات نهایی شده، در مرکز مذکور اجرا و عملکرد فرایند مجددا ارزیابی شد.

  یافته ها

   اجرای مداخلات، موجب بهبود شاخص های مربوط به درصد بیماران شناخته شده جدید، مراقبت بیماران مبتلا به فشارخون بالا، درصد جمعیت 30 ساله و بالاتر ارجاع شده به پزشک، درصد جمعیت 30 ساله و بالاتر ویزیت شده توسط پزشک و درصد بیماران مبتلا به فشارخون بالای ارجاع شده به پزشک متخصص، گردید.

  نتیجه گیری

   با وجود عملکرد نسبتا مناسب فرایند مراقبت از بیماران مبتلا به فشارخون بالا در مرکز سلامت مورد مطالعه، فرآیند مراقبت نیازمند ارتقاء بود که با استفاده از راهکارهای ارایه شده در این مطالعه، بخشی از آن ارتقا پیدا کرد. برای تداوم ارتقا، نیازاست که چرخه اقدام پژوهی در این مرکز ادامه یابد.

  کلیدواژگان: اقدام پژوهی، ارتقای فرایند، پیشگیری و کنترل، فشارخون بالا
|
 • A .Didban, L. Manafi, R. Mahmoudi* Pages 388-401
  Background & objectives

  The prevalence of obesity has increased globally due to improved living standards, posing a significant public health challenge. This review aims to explore the potential of probiotics in managing the weight of obese individuals.

  Method

  This review was conducted following the Prisma guidelines for review studies. Relevant studies published between 2010 and 2023 were collected from databases such as ScienceDirect, Google Scholar, and PubMed using keywords like "obesity, weight loss, overweight, probiotic bacteria, Lactobacillus spp., and Bifidobacterium spp." Selected studies were analyzed, categorized, and discussed.

  Results

  Findings suggest that probiotics can effectively control weight, with Lactobacilli showing higher effectiveness compared to other probiotics. Combining other probiotics with Lactobacilli also demonstrated a positive impact on weight control. Overall, studies indicate that adjusting the intestinal microbial flora with probiotic supplements can influence weight management.

  Conclusion

  Probiotic supplements appear to be a promising strategy for treating obesity in the future. However, further evidence from human trials is necessary to confirm the beneficial effects of probiotics on obesity.

  Keywords: Probiotics, Lactobacillus, Bifidobacterium, Obesity, Weight Management, Gut Microbiota
 • A .Dargahi, M. Vosoughi, H. Gholizadeh, Ch. Karami, H. Sadeghi*, A .Normohammadi, F. Jeddi Pages 402-411
  Background & objectives

  Since 2019, the spread of the coronavirus has caused an epidemic worldwide, and the transmission of the disease through respiratory droplets has been declared as the primary method of transmission in 2020. However, in this study, the indirect transmission of the virus through sewage has been investigated.

  Methodology

  Wastewater related to hospital and urban wastewater treatment plants in 5 regions of Ardabil province (northwest of Iran) were investigated. A total of 22 samples were kept in pre-test conditions (temperature -20 degrees Celsius) and were used to identify the viral genome. Specific primer and chain reaction probes targeting ORF1ab and N (nucleoprotein gene) genes were used.

  Results

  In this research, out of all the samples collected, the result of 3 samples was positive. All three positive samples are related to incoming sewage.

  Conclusion

  The results of this research showed that sewage epidemiology (WBE) can be considered a cost-effective method for diagnosing and predicting pathogenic agents and an effective method for making decisions to protect citizens' health.

  Keywords: SARS-CoV-2, Hospital Wastewater, Municipal Wastewater, Coronavirus, Wastewater Treatment Plant, Collection Network
 • E Charoghchian Khorasani, P Ramezannia, N* Peyman* Pages 412-420

  Background &

  objectives

  Preparing for the entrance exam creates a lot of stress for teenagers. Therefore, this study aims to determine the effect of education based on the theory of planned behavior on stress management in the national entrance examination in adolescent girls in Mashhad.

  Methods

  In this quasi-experimental study, 80 adolescent girls in Mashhad were included in the study by cluster random sampling method and were randomly divided into experimental and control groups. Data collection tools included demographic characteristics questionnaire and researcher-made questionnaire whose validity and reliability were confirmed. The educational intervention was designed based on the theory of planned behavior and was performed in 3 training sessions of 45 minutes. Questionnaires were completed before the intervention, immediately and 3 months after the educational intervention. Data were analyzed using SPSS software version 24 and t-test and Mann-Whitney, Fisher's exact test and Chi-square test.

  Results

  The findings showed that in the stage before the intervention, there was no significant difference between the two groups in terms of planned behavior. However, the test group immediately and three months after the intervention had a statistically significant difference in the average scores of the structure subjective norm.

  Conclusion

  The results of the study showed that the educational intervention based on the theory of planned behavior is effective on the abstract norms of academic stress in adolescents.

  Keywords: Stress, Theory Of Planned Behavior, Students
 • N. Sanjar Mussavi, N. Gomnami, E .Karazhian, A .Farajpour * Pages 421-428
  Background & objectives

  Resilience and professional commitment are crucial factors in an individual's ability to maintain biological and psychological balance in stressful professional situations, especially in the medical field. The outbreak of the COVID-19 pandemic has presented numerous psychological challenges to healthcare personnel working in active COVID-19 centers, leading to symptoms of fear, anxiety, depression, and burnout. This study aims to examine the levels of resilience and professional commitment among healthcare workers in COVID-19 centers and their relationship.

  Methods

  This cross-sectional-analytical study was conducted in 2019 on the care workers working in the COVID-19 centers of Mashhad. The link of the standard electronic questionnaire of Davidson's resilience and Klikman's and Henning's professional commitment was published in the virtual Telegram groups of the personnel of the Covid centers in Mashhad, and available sampling was done and the data was analyzed by SPSS-20 software.

  Results

  The study included 220 participants with an average age of 36.85±8.69 and an average work experience of 11.7±8.36 years. The average score for professional commitment was 52.15±7.35, indicating high professional commitment, while the average resilience score was 69.05±13.04, indicating high resilience. There was a positive and significant correlation between professional commitment and resilience (r=0.379, sig= 0.0001).

  Conclusion

  The resilience and professional commitment of COVID-19 center employees in Mashhad are in a good state, with a positive and significant relationship between the two. Strengthening the resilience of medical staff during crises may enhance their professional commitment.

  Keywords: Professional Commitment, Resilience, COVID-19 Epidemic, Healthcare Personnel
 • T. Naseri BooriAbadi, M. Fayaz Dastgerdi, M .Fateh, F .Sadeghian* Pages 429-438
  Background & objectives

  Snakebites and scorpion stings are significant health concerns that often require emergency medical attention. This study aimed to investigate the epidemiological patterns of these injuries in Shahroud.

  Methods

  This descriptive cross-sectional study was conducted over two years, from April 2017 to March 2019. The data collection tool was the Department of Disease Control trauma registration form, affiliated with the Ministry of Health of Iran. The form collected information such as age, sex, region, accident site, mechanism, and outcome. Data was obtained from the emergency departments of three hospitals. Chi-square and t-tests were used to analyze the data. The significant level was considered 0.05.

  Results

  During the study period, 334 patients with an average age of 34.1±18.02 years were referred to the emergency departments of the three hospitals. Among them, 67.1% were males. The highest frequency occurred in the age group of 30-40 years for males and 20-30 years for females in August. There was a statistically significant difference in the age distribution of injuries between males and females (p= 0.003).

  Conclusion

  This study highlights that snake bites and scorpion stings are more prevalent in working-age males and during the summer. Educating the at-risk community and ensuring accurate registration of cases by the National Trauma Registration Program and WHO guidelines is recommended to develop effective preventive strategies.

  Keywords: Snake Bites, Scorpion Stings, Scorpions, Epidemiology, Iran, Shahroud
 • F .Doosty *, V .Rasi Pages 439-454
  Background & objectives

  In recent years, many organizations have been searching for the best method to estimate the number of required staff in their organizations. However, since the basis of these methods is forecasting, their results are likely to be challenging, especially in healthcare organizations. Recently, approaches to estimating required staff based on real workload have become very popular in many organizations. In this research, the required number of family health care providers in outskirt comprehensive health service centers has been calculated using the WISN method.

  Methods

  The current survey is a qualitative-quantitative study. In the first stage, effective and important factors for estimating the required personnel in organizations were obtained by reviewing related articles. In the second stage, through the holding of focus group meetings, the micro-activities of the process of providing services by health care providers were extracted. In the third stage, by using the WISN, the difference and the ratio of the available to the desired staff were obtained, and finally, the norm of health care providers required in comprehensive health service centers was calculated.

  Results

  In the first stage, from the review of related articles, four implicit factors that should be taken into consideration while analyzing the results of using WISN as factors affecting the number of required personnel were obtained. In the next step, the analysis of the results of the focus group meetings led to the identification of 16 main activities, nine supporting activities, and nine additional activities of health care providers. In the third step, by using the standard of main activities, group and specific allowance, ratio, and difference of WISN were obtained. This ratio was more than one and the difference was positive, indicating the lack of staff and the pressure of work on healthcare workers working in outskirts comprehensive health service centers.

  Conclusion

  Article reviews show that much research has been conducted in the field of hospitals to estimate the required staff. Unfortunately, despite the great importance of the health sector, the distribution of personnel is still carried out using the ratio of area population. Therefore, the necessity of conducting more studies in this broad and important field is evident. The data was collected from the country's ten regions or poles of medical sciences universities. Therefore, the obtained information can be used to estimate the required number of healthcare workers countrywide, taking regional differences into account.

  Keywords: Standards, Workload Indicators of Staffing Need, Health Personnel
 • N* Madadzadeh*, M Rahnavardi, S Yahya, Z Manafzadeh, M Parvizi Pages 455-465

  Background &

  objectives

  As the coronavirus disease has not yet been contained, and vaccination is known to be the most effective and safest way to fight against it, and considering the insignificant risks of vaccination on pregnancy and the fetus, this study aims to investigate the acceptance and attitude of pregnant women towards the COVID-19 vaccine.

  Methods

  The present study is a descriptive and analytical cross-sectional study conducted on pregnant women visiting health centers in Astara City. The data collection tool is a researcher-made questionnaire distributed among 225 pregnant women after ensuring reliability and validity. The samples were pregnant women who visited Astara Health Center during their pregnancy. Data analysis was performed using SPSS25 software with descriptive tests.

  Results

  There was a significant relationship between attitude towards the coronavirus vaccine and acceptance of the vaccine (p<0.02). The most important reason for women's reluctance to receive the coronavirus vaccine is the fear of harming the fetus.

  Conclusion

  Given the low attitude of women towards the COVID-19 vaccine, it is recommended to implement appropriate educational and informational programs to increase the awareness and attitude of pregnant women towards the COVID-19 vaccine.

  Keywords: Attitude, COVID-19 Vaccine, Pregnancy, Reluctance To Receive Vaccine, Vaccine Side Effects
 • Z. Rakhshaee*, B. Kamranpour Pages 466-480
  Background & objectives

  Reproductive health literacy provides the ability to understand and act on reproductive health information and has many benefits beyond health. Infertility is a reproductive health problem in the world. Since reproductive health literacy plays an important role in people's adherence to self-care programs and treatment and in solving health-related issues, the present study aimed to study reproductive health literacy and its related factors in infertile women.

  Methods

  This cross-sectional study was conducted on 240 infertile women referring to the infertility centers of Rasht City in 2022 who had the inclusion criteria. The data collection tool was a questionnaire, the first part of which included demographic-fertility characteristics, and the second part was the reproductive health literacy questionnaire for infertile women, which the women completed independently. The data was analyzed using SPSS statistical software.

  Results

  According to the results, women with infertility obtained 60.2% of the total score of the reproductive health literacy questionnaire, and based on the cut-off points (50.1 to 66), they needed more reproductive health literacy. According to the multivariate linear regression model, the woman and husband's education, socio-economic status, and the cause of infertility were significant predictive variables that were independently related to reproductive health literacy in infertile women. In addition, reproductive health literacy in infertile women was significantly associated with age, pregnancy history, the number of pregnancies, and abortion (p≤0.05).

  Conclusion

  Infertile women need reproductive health literacy. The results of this study can be a step toward designing appropriate interventions and providing programs to improve reproductive health literacy.

  Keywords: Infertility, Reproductive Health Literacy, Women
 • H .Rezakhani Moghaddam, Kh .Maleki Chollu, H. Behniafar, A .Rostami, T. Babazadeh * Pages 481-490
  Background & objectives

  Recognizing the increasing prevalence of mental health issues among the elderly, this study aimed to investigate the relationship between the psychological well-being of elderly individuals and their dignity and social skills.

  Methods

  In this cross-sectional study, 240 elderly individuals were randomly selected from health centers in Sarab City. Data was collected using Goldberg's psychological well-being, Jacqueline's social dignity, and Riggio's social skills questionnaires. Statistical analysis was performed using SPSS version 21 software, with descriptive and analytical tests performed at a significance level of p<0.05.

  Results

  The initial hierarchical linear regression analysis indicated that demographic variables could predict 33% of the variance in psychological well-being. Except for education level and housing status, all demographic variables were significant predictors of psychological well-being (p<0.05). In subsequent steps, demographic variables, social skills, and social dignity predicted 45.5% and 52.8% of changes in psychological well-being, respectively. Overall, social dignity emerged as the strongest predictor of psychological well-being (β=0.336).

  Conclusion

  The study findings suggest that social skills and social dignity are modifiable factors that can significantly impact psychological well-being among the elderly. It is recommended that policymakers and healthcare providers prioritize enhancing social skills and social dignity to enhance psychological well-being among the elderly.

  Keywords: Psychological Well-being, Social Skills, Social Dignity, Elderly
 • S .Gorbanzadeh, R. Khodayari-Zarnaq, J. Babaie * Pages 491-505
  Background & objectives

  Prevention and control programs for hypertension have been integrated into the health system and implemented for many years in Iran. However, executing such programs often faces challenges in practice, and requires continuous promotion. This study aims to share the experience of promoting hypertension prevention and control processes at the Alzahra Healthcare Center in Marand.

  Methods

  This quantitative-qualitative study utilized an action research approach. Initially, the performance of the control process was assessed at Alzahra Healthcare Center in Marand. The nominal group method and semi-structured interviews were then used to identify challenges in the process from the perspective of purposefully selected stakeholders. Suggestions for promotion were generated through focus group discussions and finalized using priority matrices. The interventions were implemented, and the process performance was reassessed.

  Results

  Implementation of the interventions led to improvements in indicators related to the percentage of newly identified patients, care for patients with high blood pressure referrals and visits to physicians for the thirty-year-old and older population, and referrals to specialists for patients with hypertension.

  Conclusions

  While the prevention process for patients with high blood pressure at the selected healthcare center showed relatively good performance, there was still a need for promotion. This study provided solutions to enhance aspects of the process. To ensure continued improvement, the action research cycle should be sustained.

  Keywords: Action Research, Process Promotion, Prevention, Control, Hypertension