فهرست مطالب

نشریه علم زبان
پیاپی 17 (بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/27
 • تعداد عناوین: 12
|
 • اسماعیل صفائی اصل*، رضامراد صحرایی صفحات 9-36
  دستور نقشگرای نظام مند نظریه ای است بسیار قوی و آن قدر انعطاف پذیر که به شاخه های مطالعاتی بسیار متنوعی، از جمله رشد زبان در کودک، زبان شناسی آموزشی، زبان شناسی رایانشی و زبان شناسی بالینی ورود می کند. یکی دیگر از کاربردهای پژوهشی نظریه یاد شده «رده شناسی زبان» است. شاخه مطالعاتی رده شناسی زبان در چارچوب دستور نقشگرای نظام مند را «رده شناسی نقشگرای نظام مند» یا به اختصار «رده شناسی نظام مند» می نامند. در این مقاله، تلاش کرده ایم ضمن معرفی اجمالی کتاب «رده شناسی زبان: منظری نقشگرا»، تصویری از رده شناسی نظام مند به دست دهیم. بدین منظور، ابتدا رویکردهای غالب در رده شناسی زبان، یعنی رده شناسی کل گرا و رده شناسی جزءگرا، و نیز مطالعات انجام شده در چارچوب آن رویکردها را به اجمال مرور کرده ایم. در ادامه، موازی با فصل های کتاب «رده شناسی زبان: منظری نقشگرا» به ذکر نکاتی کلیدی پیرامون رده شناسی نظام مند پرداخته ایم. از آن جا که هدف اصلی رده شناسی نظام مند «دست یابی به تعمیم هایی تجربی» است، بخش عمده معرفی رده شناسی نظام مند در این مقاله به تعمیم های رده شناختی و «رده شناسی ترتیب واژه» اختصاص یافته است.
  کلیدواژگان: رده شناسی زبان، زبان شناسی نقشگرای نظام مند، رده شناسی نظام مند، تعمیم های رده شناختی متیسن
 • فهیمه خداوردی، گلناز مدرسی قوامی*، مجتبی منشی زاده صفحات 37-82

  همخوان/k/ در ساخت مضارع برخی فعل های فارسی باستان و بعضی صورت های غیرفعلی آن، در بافت /V_[a, e]/ به آواهای[ʧ] و [z] تبدیل شده است و در ساخت ماضی همان افعال در بافت /V_[t]/، به آوای [x] تغییر کرده است. مقاله حاضر به بررسی پایه های صوت شناختی این تضعیف درزمانی در قالب واج شناسی آزمایشگاهی می پردازد. به منظور بازسازی بافت آوایی این تغییرات تاریخی، صورت هایی از فارسی امروز که دارای بافت های فوق هستند، توسط دو گویشور مرد فارسی معیار دو بار تکرار شدند. تحلیل صوت شناختی نمونه ها که به وسیله نرم افزار پرت نسخه 5363 ضبط شدند و نتایج آزمون تی نمونه های مستقل نشان دادند که پیشین بودن و تکیه بر بودن واکه های [á, é] دلیل پیشین شدگی [k] و دمیدگی و قرارگیری آن در بافت میان واکه ای، انگیز ه انسایشی / سایشی شدگی آن است. در این بافت، ویژگی های صوت شناختی انسدادی پیشین [c] و انسایشی [ʧ] به یکدیگر و در مواردی، به سایشی [ʃ] و حتی [s] شبیه اند. [c] در بافت /V_t/ نیز، ویژگی های آوایی سایشی را نشان می دهد و در برخی پارامترها، به [x] نزدیک است. بنابراین، [c] در این بافت ها، مستعد تبدیل و تعبیر به آواهای انسایشی/ سایشی است.

  کلیدواژگان: تضعیف آوایی درزمانی، زبان فارسی، واج شناسی تاریخی، واج شناسی آزمایشگاهی، همخوان انسدادی نرمکامی
 • مهنوش اسکندری*، علی سعیدی صفحات 83-112

  بند پیرو متممی در زبان فارسی یکی از وابسته های مستقیم فعل شناخته می شود، ولیکن در زبان روسی می تواند وابسته فعل، اسم، صفت کوتاه و یا کلمات شبه گزاره ای نیز باشد. در این پژوهش به بررسی انواع بند های متممی در زبان های روسی و فارسی پرداخته ایم و از آنجایی که تفاوت اساسی این بند ها در این دو زبان در کلماتی است که نیاز به وابسته یا متمم اجباری دارند، این کلمات را در زبان روسی و چگونگی بیان این بند ها در زبان فارسی را بررسی کرده ایم. در این پژوهش با بررسی موشکافانه بند های پیرو متممی و کلمات نیازمند به متمم و وابسته اجباری در هر دو زبان، به مساله تحقیق که همانا یافتن شباهت ها و تفاوت های اساسی میان بند های پیرو متممی و کلمات نیازمند به متمم اجباری در زبان های روسی و فارسی است، پاسخ داده ایم. این امر موجب شده که این مقاله بتواند در آموزش جملات مرکب وابسته ساز روسی به دانشجویان فارسی زبان مورد استفاده قرار بگیرد. اغلب بند های متممی در زبان فارسی وابسته اجباری افعال هستند. همچنین، در بررسی های به عمل آمده مشخص شد که بند های متممی وابسته به کلمات شبه گزاره ای زبان روسی در زبان فارسی با بند متممی وابسته به افعال ارزیابی، ایجابی و وجهی بیان می شوند. همچنین، بند های وابسته به صفات کوتاه در زبان فارسی با بند قیدی علت می آیند.

  کلیدواژگان: بند پیرو متممی، زبان روسی، زبان فارسی، واژه های شبه گزاره، بند پایه
 • عباسعلی آهنگر*، محمدامیر مشهدی، زینب تیموری رابر صفحات 113-152

  یکی از انواع رویکردهای تحلیلی متون، رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی ون لیوون است. این رویکرد دارای دو مولفه اصلی حذف و اظهار است که هرکدام دارای زیرمولفه های مختلفی هستند. هدف از پژوهش حاضر بررسی و تحلیل چگونگی تحقق مولفه های حذف، شامل پنهان سازی وکمرنگ سازی و برخی از مولفه های اظهار، شامل تشخص زدایی، طبقه بندی، تشخص بخشی، منفعل سازی، جنس ارجاعی و زیرمولفه های مربوط به هریک از آنها در بازنمایی کارگزاران اجتماعی در داستان «بیژن و منیژه» از شاهنامه فردوسی است. در این راستا، انواع جملات این اثر تعیین و شمارش شده اند. سپس، بسامد کاربرد، درصد و سطح معناداری هر یک از مولفه ها و زیرمولفه های مربوط به آنها از طریق تحلیل آماری و آزمون خی دو سنجش شده است. نتایج  پژوهش نشان می دهند که شاعر از تمام مولفه های گفتمانی حذف و اظهار موردنظر در این داستان استفاده کرده است. به علاوه، بر اساس نتایج آزمون خی دو، بین بسامد کاربرد مولفه های اصلی بررسی شده در قیاس با یکدیگر و نیز، بین زیرمولفه های مربوط به هر مولفه اصلی رابطه ای معنادار وجود دارد. تحلیل نتایج مولفه های حذف نشان می دهد که شاعر تمایلی به بازنمایی کارگزاران اجتماعی به صورت پنهان ندارد. همچنین، نتایج مولفه های موردبررسی اظهار نشان می دهند که شاعر با به کارگیری زیرمولفه ارزش دهی مثبت و منفعل سازی تاثیرپذیر مستقیم سعی دارد کارگزاران اجتماعی را اثرگذار و دارای ارزش مثبت بازنمایی کند. به علاوه، در بسیاری از جملات کارگزاران اجتماعی از طریق ارجاع به گفته ها، ویژگی های ظاهری و یا به کارگیری استعاره ها و تشبیهات بازنمایی می شوند.

  کلیدواژگان: کارگزاران اجتماعی، حذف، اظهار، الگوی ون لیوون، داستان «بیژن و منیژه»
 • حیران ملائی قلعه محمد*، شجاع تفکری رضایی، عامر قیطوری صفحات 153-186

  هدف کلی از پژوهش حاضر، بررسی و توصیف گروه نقشی نمود، در لری خرم آبادی بر اساس برنامه کمینه گرا بوده است. باتوجه به این که تاکنون بررسی زبان شناختی نحوی در این زمینه انجام نشده بود، این پژوهش تطابق بین نظریه به کاررفته در تحقیق و داده های گویش لری خرم آبادی را نشان داد. شیوه این پژوهش توصیفی تحلیلی بوده است. در این پژوهش، بنا بر اصول نظریه زایشی، توصیف دقیق و یکدستی از ساختارهای دارای نمود ارایه شده و در سایه مباحث نظری، این دسته از ساختارها تحلیل شده اند. در بررسی داده های لازم برای انجام این پژوهش، نگارنده نیز شم زبانی خود را مبنای تعیین خوش ساختی و بدساختی جملات قرار داده و از عملیات های حرکت، ادغام و مطابقه نیز کمک گرفته شده است. نتایج این پژوهش نشانگر آن بودند که در گویش لری خرم آبادی گروه نمود به صورت نمود دستوری و نمود واژگانی نمایانده می شود. نمود دستوری نیز در این زبان به دو دسته کامل و ناقص تقسیم می شود. نمود کامل در زمان های گذشته ساده، ماضی نقلی و ماضی بعید نشان داده می شود. گروه نمود ناقص میزبان نمودسازهای “dɑr, mɛ-” و نمودساز ناقص “hɑ” بدون مطابقه با شخص و شمار و به عنوان سازه ای مستقل از گروه فعلی معرفی گردیدند. دو نمودساز “hey” (همیشه) و “hæni” (هنوز) نیز به عنوان نمود واژگانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشانگر آن بودند که این دو نمودساز سبب افزودن معنای اضافی به فعل و ایجاد نمود جدیدی تحت عنوان «نمود تداومی» می شوند.

  کلیدواژگان: نمود واژگانی، نمود ناقص، نمود کامل، لری خرم آبادی
 • فاطمه آخوندی* صفحات 187-214
  زبان ها و گویش های هر جامعه در شکل گیری هویت و جهان بینی افراد آن جامعه نقش بسزایی ایفا می کنند، اما اخیرا به دلایلی همچون تسلط زبان معیار و بی توجهی گویشوران بومی، زبان ها و گویش های بسیاری در انزوا و خطر فراموشی قرار گرفته اند. ازاین رو، هدف از نگارش مقاله حاضر، ثبت و حفظ یکی از این گونه های محلی در معرض خطر است. در پژوهش پیش رو،  مقولات مطابقه و حالت به عنوان دو رکن اصلی رده شناسی انطباق صرفی در زبان لری خرم آبادی بررسی شدند. روش انجام کار به ترتیب شامل تهیه پرسش نامه 340 جمله ای، مصاحبه با 3 گویشور بومی، ثبت و ضبط، توصیف و تحلیل علمی داده ها و در آخر، استخراج الگوی دستوری مطابقه و حالت در زبان مذکور بود. یافته ها وجود الگوی «فاعلی مفعولی» را برای هر دو مقوله دستوری مطابقه و حالت نشان دادند و در نهایت، نظام رده شناسی یکدست «فاعلی مفعولی»  برای ساحت انطباق صرفی  در زبان لری تعیین شد.
  کلیدواژگان: زبان لری خرم آبادی، مطابقه، حالت، انطباق صرفی، فاعلی مفعولی
 • نسرین تنهایی اهری، حیات عامری*، علیرضا عامری، حمیدرضا شعیری صفحات 215-246
  مقاله حاضر چگونگی تقویت و تضعیف معنا در تصاویر کتاب های زبان انگلیسی 1 و 2 ویژن (متوسطه دوم) را بررسی کرده است. مبنای پژوهش حاضر نشانه معناشناسی گفتمانی و نشانه شناسی اجتماعی کرس و ونلیوون بوده که خود متاثر از آثار و افکار هلیدی است. چگونگی استفاده از متن های تصویری درکتاب های زبان انگلیسی همواره از مسایل موردتوجه بوده است، چراکه این امر موجب تسریع انتقال مفاهیم و بهبود روند یادگیری می گردد. پژوهش حاضر با بررسی رابطه متن های کلامی و تصویر، در پی آن بوده تا در راستای ارایه محتوای معنادار و قابل فهم، چگونگی انتخاب تصویر همخوان با کلام را درکتاب های زبان انگلیسی 1 و 2 (متوسطه دوم) بررسی کند. روش انجام پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی  و میدانی است. در کتاب درسی زبان انگلیسی، همپوشانی ایجاد شده بین متن کلامی و تصویر می تواند در روند انتقال معنی، یادگیری لغات و دریافت مفهوم موثر باشد. این در حالی است که نبود همپوشانی لازم میان آن دو آموزش و دریافت معنا را دچار اشکال می کند. یافته های پژوهش نشان می دهند که الگوهای فرانقش های طراحی بصری در متن های تصویری کتاب های موردنظر به طورکامل بازنمود نشده و نبود همپوشانی لازم بین تصویر وکلام، انتقال معنا را با اشکال روبرو کرده است. در نتیجه، هدف موردنظر آموزش به دست نیامده است.
  کلیدواژگان: نشانه معناشناسی گفتمانی، نشانه شناسی اجتماعی، ویژن
 • علی صیادانی*، عبدالاحد غیبی، سپیده باقری اوزان صفحات 247-280
  زبان شناسی متن، شاخه ای نوپا در حوزه زبان شناسی است که در بررسی زبان از سطح جمله فراتر می رود و بر مطالعه متن به عنوان بزرگترین واحد زبانی تاکید می ورزد. از میان رویکردهای مختلف زبان شناسی متن، الگوی حل مساله هویی، یکی از پرکاربردترین رویکردها محسوب می شود. این الگو که از چهار عنصر موقعیت، مساله، پاسخ و ارزیابی تشکیل شده است، به بررسی چگونگی تولید و درک متن می پردازد. این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی، سازمان متن روایی «لن اعیش فی جلباب ابی» اثر احسان عبدالقدوس را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. شیوه روایتی این رمان به گونه ای است که می توان آن را با رویکرد حل مساله بررسی نمود. سازمان این متن روایی حول محور سه مساله اصلی، یعنی سرخوردگی عبدالوهاب، انزوای روزالین و ازدواج نظیره می چرخد. این سه مساله ارکان اصلی رمان هستند. در این متن، پاسخ های متعددی برای حل مساله اول ارایه می شود که ناموفق بوده و ارزیابی از آنها منفی است. به همین دلیل، مساله نخست با وجود ورود به چرخه مجدد، به صورت حل نشده باقی می ماند. مسایل دوم و سوم بدون طی کردن چرخه طولانی با ارزیابی مثبت پاسخ های ارایه شده با موفقیت به اتمام می رسند. نتایج به دست آمده نشان می دهند که سازمان متن روایی «لن اعیش فی جلباب ابی» تا حد زیادی با چهار عنصر الگوی حل مساله منطبق است و ساختار آن از این الگو تبعیت می کند.
  کلیدواژگان: زبان شناسی متن، حل مساله، احسان عبدالقدوس، لن اعیش فی جلباب ابی
 • سمیه محمدی، صلاح الدین عبدی* صفحات 281-310

  پژوهش حاضر به بررسی مفهوم غم در آن بخش از زبان های فارسی و عربی پرداخته که با حوزه های مبدا مرتبط با ظرف، تصور و بیان شده است. از این طریق، شیوه اندیشیدن سخنگویان زبان های مذکور در این حوزه درک می شود و شباهت ها و تفاوت های میان آنها نمایان می گردد. افزون براین، سعی شده که نظم نهفته در پس عبارات گسسته و به ظاهر نامنظم ظرف انگاری فرد غمگین آشکار گشته و نظام شناختی آن توصیف گردد. روش انجام این تحقیق به صورت تحلیلی و درچارچوب استعاره شناختی است. مطالعات مقایسه ای، شناخت چگونگی ساختارمندی مفاهیم مشترک در نظام مفهومی سخنگویان زبان های مختلف و شناسایی استعاره های فرهنگ بنیاد توانسته اند در درک شناختی فرهنگ ها از یکدیگر نقش مهمی داشته باشند. برای نمونه، می توان به این نکته اشاره کرد که سخنگویان عربی، غم را عمدتا ماده ای دانسته اند که گلو را بند آورده (غص، شجا، جرض)؛ یعنی این انسداد حلق است که برجستگی داشته، درحالی که فرد فارسی زبان، غم را عمدتا خوراکی دانسته که آن را خورده است (غم/ غصه خورد). گویی، سختی قورت دادن در آن برجستگی نداشته و مشکل اینجاست که این خوراک در دل (معده) انباشته شده و این اندام را تحت فشار قرار داده (دلم ترکید)، یا اینکه این خوراک باعث آسیب و زخم دل گشته است (خون دل می خورد)؛ یعنی خوردن غم مایه زخم و خون شدن دل است.

  کلیدواژگان: ظرف، غم، استعاره های فرهنگ بنیاد، زبان های فارسی و عربی
 • نسیم وفایی سالارپور*، ماندانا نوربخش، هما اسدی صفحات 311-340
  پژوهش حاضر در چارچوب آواشناسی قضایی و با هدف بررسی تاثیر زبان فارسی معیار بر کیفیت واکه های لری خرم آبادی صورت گرفته است. این بررسی به دنبال پاسخگویی به این پرسش بود که آیا زبان فارسی معیار بر ویژگی های صوت شناختی واکه های لری خرم آبادی تاثیر می گذارد. به این منظور، صدای 20 گویشور لری خرم آبادی (10 مرد و 10 زن) ضبط شد که گروه اول در خرم آباد و گروه دوم در تهران سکونت داشتند. 54 جمله شامل واژه های منتخب توسط شرکت کنندگان خوانده شدند. در نهایت، 3240 نمونه آوایی شامل واکه های /e, i, ɪ, ʏ, y, o, u, ə, ø, ɑ, a/ حاصل شد. در گام بعدی، نمونه های آوایی از منظر صوت شناختی و آماری تحلیل شدند. در تحلیل صوت شناختی، پارامترهای بسامد پایه و بسامد سازه های اول تا پنجم بررسی شدند. تحلیل داده ها نشان داد که بسامد پایه، بسامد سازه پنجم، بسامد سازه سوم و بعد از آنها با اختلاف زیاد، بسامد سازه دوم به ترتیب بیشترین نقش را در ایجاد تمایز میان واکه های لری تولیدشده توسط گویشوران مرد ساکن تهران و خرم آباد دارند. در گروه زنان نیز، تنها بسامد پایه و بعد از آن با اختلاف زیاد، بسامد سازه پنجم از این قابلیت برخوردارند. در نتیجه، بسامد پایه و بسامد سازه های بالا از قابلیت بیشتری برای ایجاد تمایز بین گوینده برخوردار هستند.
  کلیدواژگان: آواشناسی قضایی، توصیف صدای گوینده، بسامد پایه، بسامد سازه ها، لری خرم آبادی
 • عبدالحسین حیدری* صفحات 341-372
  در پژوهش حاضر، تمرین های واژه آموزی کتاب های نگارش فارسی دوره دوم ابتدایی بر اساس طبقه بندی واژگانی مطالعه شده اند. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی انجام یافته است. ابتدا، تمرین های واژه آموزی کتاب ها در زیرمقوله های مختلف طبقه بندی دانش واژگانی قرار داده شد تا فراوانی و میانگین درصد آنها مشخص گردد. سپس، برای تحلیل داده ها از نرم افزار اس. پی. اس. اس استفاده شد. نتایج تحلیل آمار توصیفی نشان می دهد که در هر سه کتاب نگارش فارسی، تمرین های مرتبط با بعد صورت نوشتاری از فراوانی حداکثری برخوردار هستند، درحالی که ابعاد دیگر دانش واژگانی، نظیر همایی واژه ها، دارای فراوانی حداقلی هستند. همچنین، اختصاص 80 درصد از تمرین های صریح واژه آموزی به فعالیت های واژگانی دریافتی در مقایسه با تنها 20 درصد تمرین های تولیدی، نامتوازن بودن طراحی تمرین ها در کتاب های نگارش فارسی را نشان می دهد؛ درصورتی که این کتاب ها برای آموزش مهارت نوشتن تدوین شده ا ند که یک مهارت تولیدی است. طبق نتایج آمار استنباطی، بین ابعاد مختلف دانش واژگانی تمرین های واژه آموزی کتاب های نگارش فارسی در سه پایه تحصیلی دوره دوم ابتدایی تفاوت معناداری وجود ندارد؛ درصورتی که تفاوت بین نوع تمرین های این کتاب ها به لحاظ آماری معنادار است. پیشنهاد می شود تمرین های واژه آموزی کتاب های درسی پیکره بنیاد باشند. همچنین، ابعاد مختلف دانش واژگانی در تمرین های متنوع دریافتی و تولیدی کتاب ها نمود پیدا کنند تا دانش آموزان به دفعات متعدد در معرض یک واژه قرار گیرند، زیرا تکرار واژه، عامل مهمی در یادسپاری واژه های زبان است. یافته ها و نتایج پژوهش حاضر، افزون بر کارآمدبودن در طراحی و تدوین کتاب های درسی، در حوزه تدریس نیز می توانند برای معلمان مفید باشند.
  کلیدواژگان: دوره ابتدایی، کتاب های نگارش فارسی، تمرین های واژه آموزی، طبقه بندی واژگانی
 • مرضیه مرادی، محمدرضا اروجی*، سکینه جعفری صفحات 373-405

  مبنای این پژوهش، بررسی تاثیر یادگیری ترکیبی یا تلفیقی بر میزان یادگیری دستور زبان و واژگان فارسی آموزان سطح متوسط است. هدف از یادگیری تلفیقی یا همان بهره گیری از مواد آزمایشی گوناگون، در هم آمیختن مناسب مواد آموزشی معمولی و سنتی کلاس های حضوری با فناوری نوین است. جامعه آماری این پژوهش زبان آموزان خارجی حاضر در ایران بود که به یادگیری زبان فارسی مشغول اند. شرکت کنندگان در این پژوهش 60 زبان آموز خارجی سطح متوسط بودند که در موسسه های ایرانی واقع در شهر تهران زبان فارسی می خواندند. آنها به صورت تصادفی به دو گروه سی نفری، شامل گروه گواه (گروه از راه دور) و گروه آزمایش (گروه تلفیقی)  تقسیم شدند. نمونه گیری به صورت غیرتصادفی انجام گرفت. در این پژوهش، از طرحی نیمه آزمایشی پیروی شده و همسان سازی شرکت کنندگان آن به لحاظ مهارت زبانی، دستور زبان و دانش زبانی پیش از بررسی انجام شد. بعد از اجرای روند، پس آزمون دستور زبان و واژگان به شرکت کنندگان داده شد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که محیط یادگیری تلفیقی تاثیر چشمگیری بر گسترش دانش دستوری و لغوی زبان آموزان دارد. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره نشان داد که زبان آموزان گروه تلفیقی، نسبت به گروه از راه دور در آزمون های دانش واژگان و دستور زبان به مراتب عملکرد بهتری داشتند. تحلیل پاسخ های شرکت کنندگان به پرسشنامه رویکرد نشان داد که بیشتر آنها نسبت به آموزش تلفیقی دیدگاه مثبتی دارند و دیدگاه شرکت کنندگان گروه آموزش تلفیقی مثبت تر است. نتایج این پژوهش  می تواند برای محققان، معلمان و زبان شناسان مفید باشد.

  کلیدواژگان: دستور زبان فارسی، فارسی آموزان سطح متوسط، واژگان، یادگیری تلفیقی
|
 • Esmaeil Safaei Asl *, Rezamoead Sahraei Pages 9-36
  Systemic functional grammar (SFG) is a theory which is very strong and so flexible that it addresses various research areas such as ‘language development in children’, ‘educational linguistics’, ‘computational linguistics’, and ‘clinical linguistics’. One of the other research applications of the mentioned theory is ‘language typology’. The research area of language typology within SFG is called ‘systemic functional typology’ or ‘systemic typology’ in short. In this paper, along with briefly introducing the book “Language Typology: A Functional Perspective”, we have tried to present a profile of ‘systemic typology’. To do so, at first, we have briefly reviewed the dominant approaches to language typology, i.e., holistic typology and partial typology, and the studies conducted in the framework of those approaches. Then parallel with the chapters of the book “Language Typology: A functional perspective”, we have mentioned the key points in systemic typology. Since the main objective of systemic typology is ‘to achieve empirical generalizations’, a large part of the introduction of systemic typology in this paper has been devoted to typological generalizations. In the end, an analysis of ‘word order typology’ has been touched upon, too.
  Keywords: language typology, systemic functional linguistics, systemic typology, Matthiessen’s typological generalizations
 • Fahimeh Khodaverdi, Golnaz Modarresi Ghavami *, Mojtaba Monshizadeh Pages 37-82

  This article accounts for the acoustic grounds of the diachronic lenition of Old Persian /k/ to [ʧ] and [z] in certain verbal (present tense) and nonverbal forms and to [x] in the past tense of the same verbs, in /V __ [a, e]/ and /V__[t]/ contexts respectively. In order to replicate the phonetic context of these diachronic changes within the framework of laboratory phonology, present day Persian forms containing the same phonetic contexts were uttered twice by two male speakers of Persian and recorded and analyzed using the Praat software (version 5363). The results of the acoustic analysis of the recorded samples and Independent-Samples t-test indicated that [k] shows a high degree of fronting within the context of the stressed vowels [á, é]. At the same time, aspiration in intervocalic position motivates the spirantization/affrication of this consonant. Intervocalic fronted [c] and [ʧ] are acoustically similar to each other as well as to [ʃ] and [s]. The consonants [c] and [x] have certain common acoustic characteristics when they appear before [t]. Therefore, [c] is prone to be weakened and interpreted as a fricative/affricate in such contexts.

  Keywords: diachronic lenition, velar stop, Laboratory Phonology, Historical Phonology, Persian language
 • Mahnush Eskandari *, Ali Saeidi Pages 83-112

  In Persian, the complement subordinate clause is known as one of the direct dependents of the verb, but in Russian, it can also be dependent on the verb, noun, short adjective, or predicative adverbs. In this study, we have examined the types of complement clauses in Russian and Persian, and since the main difference between these clauses in these two languages is in the words that need an obligatory dependent or complement, we will examine these words in Russian and also how to express these clauses in Persian. The purpose of this study is to find similarities and fundamental differences between the complement subordinate clause and the words that need a complement in both Russian and Persian by carefully examining the complement subordinate clause and the words that need a complement and obligatory dependent in both languages. Therefore, take a step to facilitate the teaching of Russian compound sentences to Persian-speaking students. Most Complement clauses in Persian are obligatory and dependent on verbs. Also, in the studies conducted, it was found that the complement clauses related to predicative adverbs in Russian are expressed in Persian with the complement clause related to evaluative, positive, and aspect verbs, and the clauses related to short adjectives in the Persian language come with the adverbial cause clause.Also, in the studies conducted, it was found that the complement clauses related to predicative adverbs in Russian are expressed in Persian with the complement clause related to evaluative, positive, and aspect verbs, and the clauses related to short adjectives in Persian language come with the adverbial cause clause.

  Keywords: Complement clause, Russian language, Persian language, Predicative adverbs, subordinate clause
 • Abbas Ali Ahangar *, MohammadAmir Mashhadi, Zeinab Teimoorirabor Pages 113-152

  Van Leeuwen’s (2008) critical discourse analysis approach is one of the analytical approaches of text. It has two main components including exclusion and inclusion, each one having different sub-components. The purpose of this research is to study and analyze the way the components of exclusion including suppression and backgrounding and some components of inclusion comprising impersonalization, categorization, personalization, passivation, generalization, and their subcomponents are manifested in representing social actors in “Bijan and Manijeh” story from Ferdowsi's Shahnameh. In this regard, different types of sentences in this work were identified and counted. Then the usage frequency, percentage, and significance level of each component and the relevant sub-components were assessed via statistical analysis and Chi-square test. The research results show that the poet has used all sub-components of exclusion and the given components of inclusion under investigation in this story. Besides, Chi-square test results designate there is a comparatively significant relationship between the application frequencies of major intended components compared with each other and also their sub-components. The analysis of exclusion results reveals the poet does not have a tendency to secretly represent the social actors. Also, the results of the inclusion components under study demonstrate the poet has used positive appraisement and subjection sub-components and has tried to characterize the social actors more effectively with a positive value. Moreover, in most sentences, the social actors are represented by giving reference to their utterances, physical features, and using similes and metaphors.

  Keywords: Social actors, exclusion, Inclusion, Van Leeuwen’s model, Bijan, Manijeh story
 • Heyran Molaei Ghale Mohammad *, Shoja Tafakkori Rezayi, Amer Gheytouri Pages 153-186

  The purpose of this paper is to investigate aspect in the hierarchy of constructing sentences in the Lori dialect of Khorramabad. This research has been done descriptively and analytically. The present study examined the status of the grammatical and lexical terms of aspect based on the Minimalist Program. Aspect is a grammatical projection that is the closest projector to the verb phrase. It shows the nature of the action of a verb as to its beginning, duration, completion, or repetition. Perfect and imperfect are the main categories of the grammatical aspect. Imperfect aspect hosts the aspect markers: “mɛ” ، “dɑšte” and the element aspect maker “hɑ” which is the specific-species form of imperfect aspect in Lori without agreement operations. The aspect markers are placed in the head of an aspect phrase between tense and little verb phrases. “hey” and “hani” are two elements conveying lexical aspect.

  Keywords: lexical aspect, imperfect aspect, perfect aspect, Lori of Khorramabad
 • Fatemeh Akoondi * Pages 187-214
  Every region’s language and dialect have a main influence on the formation of the people’s worldview and identity, but recently these languages and dialects have been left and ignorance endangered for reasons such as the effect of the standard language and inattention of the native speakers. Therefore, the purpose of this essay presentation is to register and reserve one of these endangered local varieties. In the present study, agreement and case categories as two main elements of morphological alignment typology in the Khorramabad Lori language were surveyed. The method included preparing a 340 sentences questionnaire, interviewing 3 native speakers, registering, recording, transcribing, describing, and analyzing dialectal data, and at the end, eliciting grammatical patterns of the case and agreement categories in this language. Findings revealed that it is a nominative-accusative pattern for agreement and case categories in Lori. Finally, it was deduced that the typological system of morphological alignment is nominative-accusative consistently in the Khorramabad Lori language.
  Keywords: Khorramabadʼs Lori, agreement, Case, morphological alignment, nominative-accusative
 • Nasrin Tanhayee Ahari, Hayat Ameri *, Alireza Ameri, Hamidreza Shaeeri Pages 215-246
  This research tried to analyze the Reinforcement and Debilitation of the Meaning in English Books 1 & 2 Vision (secondary school) based on Discoursal Semantic-semiotic Approach using the description framework of Kress and Van Leeuwen (1996[2006]), to develop Halliday’s functional-systematic linguistics. There is always one problem and argument on how we can use multimodal texts in school books especially English books to facilitate transfer concepts so in this way English learning and training procedures will be improved. The purpose of this research was to investigate the relationship between context and pictorial texts in English books 1 & 2 (Vision) to express how to select texts accompaniment to written forms in educational English books to present comprehensible and meaningful concepts. The research method is analytical-descriptive and fieldwork. We found that Common patterns in meta-functions were not considered in the pictorial texts. There is no accompaniment and overlap between written and pictorial texts. So, the meaning transfer is conveyed defectively.English books to express how to select pictorial texts accompaniment to written forms in educational English books to present comprehensible and meaningful concepts.we came to the conclusion that the Common patterns in meta-functions were not considered in the pictorial texts. The results also showed that there is no accompaniment and overlap between written and pictorial texts. So the meaning transfer in these texts is conveyed defectively.
  Keywords: Discoursal Semantic-semiotic, social-semiotics, Vision
 • Ali Sayadani *, Abdolahad Gheibi, Sepideh Bagheri Ozan Pages 247-280
  Text linguistics is a new discipline of language research that extends beyond the sentence level and focuses on the text as the most significant linguistic unit. The problem-solution model developed by Hoey is one of the most popular methodologies in Text Linguistics. This model, which consists of four components: situation, problem, answer, and evaluation, studies how to create and comprehend text. The organization of the narrative text “Lann A'eish fi Gilbab Aby” by Ihsan Abdol Qoddous is examined and analyzed in this descriptive-analytical study. The narrative method of this novel can be analyzed with the problem-solution approach. The organization of this narrative text revolves around three main issues that are the novel's main pillars: Abdulwahab's frustration, Rosaline's isolation, and Nazira's marriage. This text offers multiple failed solutions for the first issue, and the evaluation is negative. Therefore, the original issue still has to be resolved while returning to the cycle. The second and third challenges are resolved without a lengthy recycle of favorable evaluation of the offered answers. According to the findings, the organization of the narrative text "Lann A'eish fi Gilbab Aby" is primarily compatible with the four aspects of the problem-solution pattern, and its structure adheres to this pattern.
  Keywords: text linguistics, problem solution, Ihsan Abdol Qoddous, Lann A'eish fi Gilbab Aby
 • Somayeh Mohammadi, Salahaddin Abdi * Pages 281-310

  The present study surveys the concept of sadness in those parts of Persian and Arabic languages which have been conceived and expressed through the source domain of container in order to illustrate the way speakers of the above languages think in this domain, as well as the similarities and differences between them. Moreover, the study intends to reveal the order behind the discrete and seemingly irregular expressions of the sad person as a container and describe its cognitive system. The method employed in this research is analytical-semantic. Conducting comparative studies, understanding how common concepts are structured in the conceptual system of speakers of different languages, and identifying culture-based metaphors play an important role in the cognitive understanding of cultures. For instance, through the results of the present study, it can be stated that Arabic speakers consider sadness to be mainly something that blocks their throats (غص، شجا، جرض for example); i.e. the blockage is prominent while Persian speakers consider sadness to be mainly something edible (غم/ غصه خورد meaning He ate sadness/grief). That is to say, the difficulty of swallowing is not prominent in Persian and the problem is that this food has accumulated in the heart (stomach) and puts this organ under pressure (دلم ترکید meaning My heart exploded), or that this food has wounded the heart (خون دل می خورد meaning Eating sadness caused the heart to bleed).

  Keywords: Container, Sadness, Basic-culture metaphors, Persian, Arabic languages
 • Nasim Vafaei Salar Poor *, Mandana Nourbakhsh, Homa Asadi Pages 311-340
  Using forensic analysis, this study attempted to investigate the influence of the Persian language on the quality of Khoramabadi Luri vowels. This research tried to find the answer to whether Persian can affect the acoustic features of Khoramabadi vowels or not. To do so, data from 20 Khoramabadi Lur participants (10 males, 10 females) were recorded; the first group of whom lived in Khoramabad and the second group lived in Tehran. 54 sentences including the selected words were read by participants. The total number of phonetic sample tokens analyzed was 3240, including /ɑ, y, ø, o, u, ə, a, e, ʏ, ɪ, i/ vowels. Phonetic samples were analyzed phonetically and statistically. The acoustic parameters, fundamental frequency, and the first formant frequency to the fifth formant frequency were chosen. Data analysis showed that fundamental frequency, fifth formant frequency, third formant frequency, and by a wide margin second formant frequency had the highest capacity to distinguish Luri samples articulated by male speakers who lived in Tehran and Khoramabad. For female speakers, only fundamental frequency and by a wide margin, the fifth formant frequency of Khoramabadi Luri had this capacity. As a result, fundamental frequency and higher formant frequencies had the highest capacity to distinguish the speakers.
  Keywords: forensic phonetics, voice profiling, fundamental frequency, formant frequencies, Khoram Abadi Luri
 • Abdolhossein Heydari * Pages 341-372
  This paper attempted to study the vocabulary tasks of Persian writing textbooks used at primary schools (4th, 5th and 6th grades) based on lexical knowledge taxonomy. The research method of this paper is descriptive-analytic. At first, the vocabulary tasks of Persian writing textbooks were accounted and they were classified according to the taxonomy. The data has been analyzed by using SPSS. Results from the codification of explicit vocabulary tasks showed that the majority of vocabulary tasks in the writing textbooks have been allocated to the writing form aspect but the frequency of other aspects of vocabulary knowledge such as collocation is very low. In addition, allocating 80 percent of explicit vocabulary tasks to receptive tasks in comparison to only 20 percent of productive tasks shows that vocabulary task designing is unbalanced in the textbooks. However, these books have been designed to teach the writing skill which is a productive skill. The results of analytical statistics indicate that there is not a significant difference between different aspects of vocabulary knowledge in the textbooks, but the difference between the two kinds of vocabulary tasks in these books is significant. It is proposed that the vocabulary tasks of the textbooks should be corpus-based. In addition, different aspects of vocabulary knowledge should be realized in different kinds of textbooks’ vocabulary tasks to be exposed repeatedly by the students. Because repetition is an important factor in learning vocabulary. The findings of this study can be useful both to textbook designers and teachers.
  Keywords: Primary school, Persian writing textbooks, vocabulary tasks, lexical taxonomy
 • Marzieh Moradi, MohammadReza Oroji *, Sakineh Jafari Pages 373-405

  The purpose of this research was to study the perception of intermediate PFL learners on the effects of blended learning on their Persian grammar and vocabulary knowledge. The purpose of blended learning, or the use of various experimental materials, is to properly mix traditional and regular educational materials of face-to-face classes with modern technology. The statistical population of the research was all PFL (Persian as a Foreign Language) learners in Iran who were involved in Persian learning. 60 intermediate PFL learners studying Persian in different institutes in Tehran participated in this research. They were randomly divided into two groups namely the control group (= 30 learners) and the experimental or distant group (30 learners). It was based on non-random sampling due to the impossibility of total randomization. Prior to the experiment, based on a quasi-experimental approach, the participants were homogenized in terms of grammar and vocabulary. After the experiment, a posttest including grammar and vocabulary was administered to the same population. The outcome of the research illustrated that the blended learning setting has an outstanding effect on the learners’ knowledge of grammar and vocabulary. The results of the MANOVA test indicated that the blended or experimental group had a better performance in grammar and vocabulary as compared to the control or distant group. Furthermore, the analysis of learners’ responses to the questionnaire showed that they all had a positive viewpoint towards blended learning. However, the experimental group had a better and more positive view towards it. The results could be beneficial to researchers, teachers, and linguists.

  Keywords: Blended learning, PFL learners, Persian grammar, Persian Vocabulary