فهرست مطالب

نشریه منابع و سرمایه انسانی
سال سوم شماره 2 (پیاپی 8، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/30
 • تعداد عناوین: 7
|
 • زینب سیاه پوش* صفحات 1-23

  یکی از مهم ترین راهبردهای کلیدی کشور در مسیر تحقق اقتصاد دانش بنیان، تعامل پویا و مستمر صنعت و دانشگاه است که مستلزم وجود سطحی از سرمایه انسانی و توسعه آن طی زمان است. در راستای درک اهمیت توجه به سرمایه انسانی و توسعه آن در تحقق اقتصاد و تولید دانش بنیان، هدف پژوهش حاضر، تبیین نقش سرمایه انسانی در تحقق اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر روابط بین صنعت و دانشگاه براساس چارچوب نظری اقتصاد نهادی است. به منظور دستیابی به این هدف از روش توصیفی - تحلیلی استفاده شده است. نتایج گویای این است که ارتباط و تعامل کارآمد بین دو نهاد صنعت و دانشگاه موجب تامین و بهینه سازی نیروی انسانی همگام با دانش روز می شود که نقش بسزایی درتولید و پردازش نوآوری و تحقق رشد اقتصادی ایفا می کند. در واقع سرمایه انسانی متخصص و کارآمد هم، شرط لازم برای توسعه تعاملات صنعت و دانشگاه است و هم به عنوان خروجی ارتباط این دو نهاد محسوب می شود. همچنین براساس نتایج این پژوهش، سرمایه انسانی از مجرای ایجاد نوآوری، افزایش بهره وری، ایجاد مشارکت و انسجام اجتماعی، کارآفرینی و از طریق علم باوری و نگرش علمی، یادگیری مستمر و مادام العمر و تاثیر بر حکمرانی خوب موجب تحقق اقتصاد دانش بنیان در کشور می شود.

  کلیدواژگان: صنعت، دانشگاه، اقتصاد دانش بنیان، سرمایه انسانی
 • زینب فهیمی کهق*، ثریا فرج زاده صفحات 24-41

  اعتماد عمومی از مفاهیمی است که روز به روز بر نقش و اهمیت اجتماعی آن افزوده می شود زیرا عناصر اعتماد عمومی بسترساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه است. بنابر این اعتماد در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می تواند پیشرفت همه جانبه را به همراه آورد. حال اگر بحث وجود اعتماد بین مردم و دولت باشد این امر مهم تر جلوه می کند. با توجه به اهمیت موضوع، تحقیق حاضر، به چگونگی تاثیرگذاری سیاست ها و اقدامات دولت، در رابطه با جلب اعتماد و ایجاد احساس امنیت در سرمایه گذاران شهرستان مراغه می پردازد. در این پژوهش، برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر تمام مراجعه کنندگان به سازمان صنعت، معدن و تجارت شهرستان مراغه طی محدوده زمانی تحقیق 3 ماه می باشد که از تیر سال 1395 شروع و تا پایان شهریور 1395 خاتمه می یابد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده و در نهایت تعداد 267 نفر به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. جهت تعیین وضعیت هر کدام از متغیرها از آزمون مقایسه میانگین یک جامعه و برای بررسی ارتباط بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد متغیرهای عملکرد دولت، پاسخگویی و ضمانت دولت در وضعیت نامناسبی قرار دارند. اما وضعیت متغیر اطلاع رسانی از سوی دولت مناسب، وضعیت متغیر مسیولیت پذیری متوسط به دست آمد. علاوه بر این مطابق نتایج آزمون همبستگی، بین متغیرهای عملکرد، پاسخگویی، ضمانت، اطلاع رسانی مسیولیت پذیری با متغیر اعتماد و احساس امنیت رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد.

  کلیدواژگان: سرمایه گذاری، اعتماد، پاسخگویی، مسئولیت پذیری، مراغه
 • آمنه ارزانی* صفحات 42-67

  حکمرانی، فرایند قاعده گذاری، اجرای قواعد، بررسی، نظارت و کاربست بازخوردها با اعمال قدرت مشروع و به منظور دستیابی به هدف مشترکی برای همه کنشگران و ذینفعان در چارچوپ ارزشها و هنجارها در محیط یک سازمان یا یک کشور است. در گذار از حکمرانی خوب به حکمرانی سالم و پس از آن حکمرانی با رویکرد تعالی به منظور تحقق حداکثری اهداف افراد در جامعه، حرکت رویکرد حکمرانی به سوی توجه عمیق تر به نیازهای مادی و معنوی با نگاه رفاه در چهارچوب تحقق عدالت محوری و تفاوت های ایدیولوژیک و فرهنگی، مفهوم حکمرانی متعالی با رویکرداسلامی و خدامحوری در قالب مفهوم حکمرانی ناب تبیین گشت.حکمرانی ناب به عنوان مدل تکامل یافته حکمرانی متعالی برای جوامع پیشنهاد می گردد.در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای به بیان مفهوم حکمرانی ناب و مولفه های آن پرداخته و در نهایت مدل محقق ساخته ارایه می گردد.کلیدواژه: حکمرانی خوب ، حکمرانی سالم ، حکمرانی متعالی ، حکمرانی ناب

  کلیدواژگان: حکمرانی خوب، حکمرانی سالم، حکمرانی متعالی، حکمرانی ناب
 • فخریه ساده نژاد*، رضا نجاری صفحات 68-82

   این پژوهش سعی دارد مطالب جدیدی از انواع حکمرانی، یعنی حکمرانی فرهنگی که سوابق اندکی در داخل کشور دارد، بپردازد. پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای و مطالعه کتب و مقالات لاتین به تدوین مطالب پرداخته است. حکمرانی فرهنگی، حکمرانی فرهنگ است. این شامل سیاست فرهنگی ساخته شده توسط دولت ها می شود، اما به نفوذ فرهنگی اعمال شده توسط بازیگران غیردولتی و سیاست هایی که به طور غیرمستقیم بر فرهنگ تاثیر می گذارند نیز گسترش می یابد. گرایش به بحث درباره حکمرانی فرهنگی به جای سیاست، با تغییر گسترده تر از دولت به حکومت، با تاکید بر تغییر سیاست گذاران دولتی به تاثیر سازمان های جامعه مدنی و بخش خصوصی مطابقت دارد. تفسیر گسترده ای از «حکومت» همچنین می تواند شامل سیاست های دولت خارج از محدوده سیاست فرهنگی باشد که با این وجود بر فرهنگ تاثیر می گذارد. برای اینکه بتوانیم حاکمیت یک شیء فرهنگی را درک کنیم، این موضوع نه تنها باید به تنهایی مورد توجه قرار گیرد، بلکه باید در پرتو همپوشانی ها و تداخلات اغلب متناقض بین حوزه های مختلف حکومتی که به "ابژه فرهنگی" علاقه مند هستند، در نظر گرفته شود. چنین ملاحظاتی به مفهوم حکمرانی فرهنگی در معنای وسیع منجر می شود.

  کلیدواژگان: فرهنگ، فرهنگ حکمرانی، حکمرانی فرهنگی
 • مریم صاحبی، آیت الله ممیز*، کمال سخدری صفحات 83-97

  در عصرتحولات دیجیتال، استفاده از فناور ی های مالی به بخش جدایی ناپذیری از صنعت بانکداری تبدیل شده به طوریکه ظهور وشکل گیری استارت آپ ها درحوزه فین تک به عنوان یک ضرورت جهت رشد اقتصادی کشورها محسوب می گردد.لذا این مقاله به صورت مروری تجمیع و به شکل توصیفی و کاربردی به بررسی فرآیند شکل گیری و توسعه تیم های کارآفرینی که در مرحله نخست رشد و بلوغ خود هستند پرداخته است. براین اساس، ابتدا با مطالعه پژوهش ها و تحقیقات پیشین، مروری نظری بر ادبیات فین تک ها و تیم های کارآفرینی نموده ودر ادامه نقش تیم ها وتاثیر آنها در کارآفرینی به همراه یافته ها شرح داده شده است. زیرا شناسایی عوامل موثر بر بهبود فرایند مدیریت منابع انسانی و کار تیمی درراستای پذیرش تغییرات و شناخت مشارکت فعال اجتماعی و تغییر امری اجتناب ناپذیر بوده و می توان با کمک به سازمان ها در جهت طراحی تیم های اثربخش و مدیریت کارآمد فرایندهای تیمی مزیت راهبردی ایجاد نموده و درعین حال برای کارکنان نیز فرصت های رشد و توسعه فردی را فراهم آورد .دراین راستا، توجه به حوزه مدیریت منابع انسانی وتدوین الگویی مناسب جهت تیم های استارتاپی حایز اهمیت بوده و نتایج حاصل از این تحقیق می تواند توسط بنیان گذاران تیم های استارتاپی و مدیران منابع انسانی در تدوین سیاست های این حوزه مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: استارتاپ، کارآفرینی، مدیریت منابع انسانی، فین تک
 • عادل نیک نژاد* صفحات 98-116
  هدف

  هدف پژوهش حاضر، بررسی ساختار و ابعاد مدیریت منابع انسانی در خلق عملکرد سازمانی از منظر پدیدارشناسی (مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب) استان سمنان، در نیمه دوم سال 1401 است.

  روش شناسی: 

  مطالعه ی حاضر مطالعه ای کیفی با طرح پدیدارشناسی است و جامعه آماری آن شامل خبرگان دانشگاهی استان سمنان بود که در این پژوهش محققان بعد از مصاحبه 19 به اشباع نظری رسیدند و در عمل، مفاهیم جدیدی به دست نیامد، اما برای اطمینان خاطر تعداد 35 مصاحبه انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات، مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته بود. همچنین بررسی منابع کتابخانه ای چاپی و الکترونیکی با استفاده از داده پایگاه های معتبر علمی و در دسترس از دیگر منابع پژوهش بودند.

  یافته ها

  جهت تجزیه و تحلیل داده ها و شناسایی اثرات متغیرهای پژوهش، متن مصاحبه ها وارد نرم افزار MAXQDA شد. نتایج نشان داد که تیم رهبری قوی، مسیولیت پذیری، برنامه ریزی و تصمیم گیری کارآمد، استفاده از استراتژی های مناسب بر میزان خلق عملکرد سازمانی در این شرکت تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج پژوهش، میتوان چنین نتیجه گیری کرد که مدیریت منابع انسانی میتواند نقش مهمی در خلق عملکرد شرکت آب و فاضلاب استان سمنان ایفا نماید؛ لذا پیشنهاد می شود که مدیران این سازمان با انتخاب یک سیستم مدیریت منابع انسانی توانمند، خلق عملکرد کارکنان خود و بالتبع این سازمان را افزایش دهند.

  کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی، عملکرد سازمانی، روش پدیدارشناسی، شرکت آب و فاضلاب
 • محمد حیدری گوجانی*، علی الماسی صفحات 117-135

  هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی و تحلیل عوامل موثر بر عملکرد سازمان های دولتی در راستای تحقق سیاست ها و اقدامات توسعه پایدار با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها در استانداری چهارمحال و بختیاری می باشد . شاخص ها و متغیر های تحقیق به کمک تحلیل آماری تاثیر گذاری آنها بررسی و پس از تایید در مرحله ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین در این مسیر سعی خواهد شد، تا با شناسایی و اثبات روابط موثر فی ما بین شاخص های تاثیرگذار، کارایی بخش های تابع و فعال در استانداری چهارمحال و بختیاری را از منظر سه بعد کلان اقتصادی، سیاسی و فرهنگی-اجتماعی رصد و تحلیل نمایید. اطلاعات مورد استفاده در این مقاله مربوط به یک دوره چهار ساله از سال 97 الی 1400 خواهد بود. ورودی های مورد بررسی شامل منابع تخصیص یافته به سه بخش فوق الذکر بوده و خروجی ها در چهار بخش در نظر گرفته خواهند شد. در این گروه بندی و بررسی میزان تاثیر گذاری، ملاک اصلی تحقق سیاست ها و اقدامات توسعه پایدار در استانداری خواهد بود. تکنیک مورد استفاده برای محاسبه ی کارایی تحلیل پوششی داده ها یا DEA می باشد که با استفاده از مدل های کاراترین واحد انجام خواهد پذیرفت و سپس واحدهای کارا و ناکارا تعیین شده و با استفاده از روش اندرسون-پترسون به رتبه بندی واحدهای کارا پرداخته می شود.

  کلیدواژگان: تحلیل پوششی داده ها، سازمان های دولتی، توسعه پایدار، ارزیابی عملکرد
|
 • Zeinab Siahpoosh Pages 1-23

  One of the most important key strategies of the country in the path of realizing the knowledge-based economy is the dynamic and continuous interaction of industry and university, which requires the existence of a level of human capital and its development over time. In order to understand the importance of paying attention to human capital and its development in the realization of economy and knowledgebased production, the aim of this research is to explain the role of human capital in the realization of knowledge-based economy by emphasizing the relationship between industry and university based on the theoretical framework of institutional economics. In order to achieve this goal, a descriptive-analytical method has been used. The results show that the effective communication and interaction between the two institutions of industry and university provides and optimizes human resources in sync with modern knowledge, which plays a significant role in the production and processing of innovation and the realization of economic growth. In fact, expert and efficient human capital is both a necessary condition for the development of interactions between industry and university, and it is considered as the output of the relationship between these two institutions. Also, based on the results of this research, human capital through the channel of creating innovation, increasing productivity, creating participation and social cohesion, entrepreneurship and through scientific belief and scientific attitude, continuous and lifelong learning and influencing good governance will bring about the realization of a knowledge-based economy in the country.

  Keywords: industry, university, knowledge-basedeconomy, human capital, innovation
 • Zeinab Fahimi kahagh *, Soraya Farajzadeh Pages 24-41

  public confidence is one of the concepts that day on the importance of its social role and adde Public confidence because of the way for collaboration between members of the community. So trust Different areas of social, political, economic, cultural and all-round development to Brought. If there is trust between the public and government debate this important. So the aim of this study, the influence of government policies and actions, in Relationship with confidence and a sense of security in the capital city of Maragheh deals.In the research questionnaire was used for data collection. The population of this study all visitors to the industry, trade and Mines Maragheh city during the period of 3May be starting from July 1395 to September 1395 year ends. To determine the volume Samples of the formula used, and the number 267 as the sample selection respectively. To assess each of the variables compared to the average population and for relationship between variables Pearson correlation coefficient was used in SPSS software. Results The variables of performance, accountability and government guarantees are at a disadvantage. But Variable status information from the appropriate government, and the responsibility to medium sized variable Came. In addition, according to test results correlation between performance variables, responsiveness, assurance Information and Accountability trust and feel safe with variable direct positive relationship exists

  Keywords: investment, trust, accountability, responsibility, Maragheh
 • Reza Najari *, Ameneh Arzani Pages 42-67

  govermance is the process of making rules, implementing rules, reviewing, monitoring and applying feedback by exercising legitimate power and in order to achieve a common goal for all actors and stakeholders in the framework of values and arts in the environment of an organization or a country. In passing from good governance to healthy governance and then governance with scientific concepts for the purpose of research from the conceptual concepts to the material and spiritual using the feeling of peace in the framework of the thematic issue and ideological and cultural differences, After that, governance with an excellence approach in order to achieve the maximum goals of people in the society, The movement of the governance approach towards a deeper attention to material and spiritual needs with a view of welfare in the framework of the realization of justice and ideological and cultural differences, The concept of Exalted governance with Islamic and God-centered approach was explained in the form of the concept of pure governance. In this research, using the library method, the concept of lean governance and its components are expressed, and finally, the researcher's model is presented. Lean governance is proposed as a developed model of superior governance for communities

  Keywords: investment, trust, accountability, responsibility, Maragheh
 • Reza Najjari, Fakhrieh Sadehnezhad Pages 68-82

  This research tries to provide new information about the types of governance, i.e. cultural governance, which has few records in the country. The research has been compiled by using the library method and studying Latin books and articles. Cultural governance is the governance of culture. This includes cultural policy made by governments, but also extends to cultural influence exerted by non-state actors and policies that indirectly affect culture. The tendency to discuss cultural governance rather than politics is consistent with a broader shift from government to governance, with an emphasis on shifting government policymakers to the influence of civil society organizations and the private sector. A broad interpretation of "government" can also include government policies outside the scope of cultural policy that nonetheless affect culture. In order to understand the governance of a cultural object, it must not only be considered in isolation, but also in light of the overlaps and often conflicting interactions between the different spheres of government that have an interest in the "cultural object". be taken Such considerations lead to the concept of cultural governance in a broad sense

  Keywords: culture, governance culture, cultural govermance
 • Maryam Sahebi, Ayatollah Mamiz, Kamal Sakhdari Pages 83-97

  In the age of digital developments, the use of financial technologies has become an integral part of the banking industry, so that the emergence and formation of startups in the field of Fintech is considered a necessity for economic growth of countries. Studies the process of formation and development of entrepreneurial teams that are in the first stage of their growth and maturity. Accordingly, first by studying previous researches and researches, a theoretical review of the literature of fintechs and entrepreneurial teams is made and then the role of teams and their impact on entrepreneurship is described along with the findings. Because identifying the factors affecting the improvement of human resource management process and teamwork in order to accept change and recognize active social participation and change is inevitable and can help organizations to design effective teams and efficient management of team processes to create a strategic advantage. At the same time, it provided opportunities for personal growth and development for employees. In this regard, paying attention to the field of human resource management and developing a suitable model for startup teams is important, the founders of startup teams can find the results of this research and Human resource managers should be used in formulating policies in this area.

  Keywords: Startup, Entrepreneurship, Human ResourceManagement, FinTech
 • Adel Niknezhad Pages 98-116

  the purpose of the current research is to investigate the structure and dimensions of human resources management in creating organizational performance from the perspective of phenomenology (case study: water and sewage company) of Semnan province, in the second half of 2022ر The current study is a qualitative study with a phenomenological design, and its statistical population included university experts from Semnan province, in this research, the researchers reached theoretical saturation after 19 interviews, and in practice, no new concepts were obtained, but for reassurance A total of 35 interviews were conducted. The data collection tool was semistructured in-depth interviews. Also, the review of printed and electronic library resources using reliable and available scientific databases were other sources of researchرIn order to analyze the data and identify the effects of research variables, the text of the interviews was entered into the MAXQDA software. The results showed that a strong leadership team, accountability, efficient planning and decision-making, and the use of appropriate strategies have a positive and significant effect on the level of organizational performance creation in this companyر According to the results of the research, it can be concluded that human resource management can play an important role in creating the performance of the water and sewage company of Semnan province; Therefore, it is suggested that the managers of this organization, by choosing a powerful human resources management system, will increase the performance of their employees and consequently this organization

  Keywords: human resource management, organizationalperformance, phenomenological method, water, sewagecompany
 • Mohammad Heydari Gojani*, Ali Almasi Pages 117-135

  The main goal of the current research is to evaluate and analyze the factors affecting the performance of government organizations in the direction of realizing sustainable development policies and measures by using the data coverage analysis method in Chaharmahal and Bakhtiari governorates. Research indicators and variables are checked with the help of statistical analysis of their impact and after confirmation, they are used in the performance evaluation stage. Also, in this direction, an attempt will be made to identify and prove the effective relationships between the influential indicators, to monitor and analyze the efficiency of subordinate and active departments in Chaharmahal and Bakhtiari governorates from the perspective of three macroeconomic, political and socio-cultural dimensions. The information used in this article will be related to a four-year period from 2018 to 2021. The reviewed inputs include the resources allocated to the aforementioned three sections and the outputs will be considered in four sections. In this grouping and evaluation of the impact, the main criteria will be the realization of sustainable development policies and measures in the governorate. The technique used to calculate the efficiency of data envelopment analysis or DEA is that it will be done using the most efficient unit models and then the efficient and inefficient units are determined and the efficient units are ranked using the Anderson-Peterson method.

  Keywords: data coverage analysis, governmentorganizations, sustainable development, performanceevaluation