فهرست مطالب

پژوهشنامه تمدن ایرانی - سال پنجم شماره 1 (پیاپی 9، بهار و تابستان 1402)

پژوهشنامه تمدن ایرانی
سال پنجم شماره 1 (پیاپی 9، بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • میترا روشنی، سهم الدین خزائی*، سید علاءالدین شاهرخی صفحات 1-18

  تعمق در برآمدن و افول حکومت ها، ماهیت و ساختار آن ها از مباحث مهم تفکر تاریخی و تاریخنگاری است که همواره مورد توجه برخی اندیشمندان بوده است. آن ها با صورت بندی قواعد حاکم بر تطور دولت ها نظریاتی را مطرح کرده اند. ابن خلدون یکی از این متفکران است که برای پی بردن به نحوه ظهور و سقوط دولت ها، نظریه ای چرخه ای مطرح کرده است. ابن خلدون استدلال می کند عامل اساسی در ظهور و سقوط حکومت ها وجود عصبیتی قوی است که ریشه در بادیه نشینی دارد؛ همچنین هدف اصلی عصبیت کسب قدرت است. تغییر ساختاری وضعیت معیشت یعنی حرکت از بادیه نشینی به شهرنشینی همراه با مجموعه آسیب هایی که متوجه دولت است، موجب زوال عصبیت و اضمحلال قدرت می شود. سلسله سلجوقیان نخستین دولت ایلیاتی است که توانست حدود دو سده بر سرزمین ایران تسلط یافته و حکمرانی کند و از این نظر، تعمق درباره نحوه تکوین این حکومت توجه گیر پژوهش در این باره است. پژوهش حاضر بر آن است تا به شیوه توصیفی- تحلیلی، به این پرسش پاسخ دهد که از نظر ابن خلدون کدام عوامل زمینه ساز ظهور سلسله سلجوقیان هستند؟ یافته ها حاکی از آن است که متغیرهای ذکر شده در نظریه ابن-خلدون نظیر خاستگاه ایلیاتی سلجوقیان، عصبیت سلجوقیان و عصبیت تضعیف شده حکومت مستقر (غزنویان)، مهمترین عواملی بوده اند که در برآمدن سلاجقه نقش داشته اند.

  کلیدواژگان: سلجوقیان، ابن خلدون، خاستگاه ایلیاتی، عصبیت
 • مریم شیپری*، فاطمه محمدی جرجافکی صفحات 19-40
  آموزش زنان توسط زنان آن هم در ساختار وزارت فرهنگ یکی از پدیده های مهم و نوین در عصر رضاشاه است. زنان معلم طی فرایندی که بسیار شبیه به مراحل استخدام مردان بود به حیطه آموزش وارد می شدند، کار می کردند و بازنشست می شدند. زنانی که با مدارک ششم ابتدایی به بعد در ساختار وزارت معارف به دختران طبقه متوسط و پایین جامعه در شهر ها و روستا ها درس می دادند، با ورود خود به این حیطه تحول مهمی را در سطح جامعه ایران ایجاد کردند. این مسیله که مراحل استخدام و سپس کنترل بر نحوه کار آن ها چگونه بوده است می تواند یکی از مهمترین شاخصه های شناخت عصر رضاشاه باشد. در این میان معلمان زن ایالت کرمان در نظر گرفته شده اند، زیرا این ایالت در دوره مورد بررسی مناطق محروم زیادی داشته و همچنین تنوع مذهبی و قومی در آن وجود داشته است. در این تحقیق پرونده های چند زن معلم از مرحله استخدام تا بازنشستگی مورد کنکاش قرار گرفته است و تحقیق با طرح این سوال که وضعیت فعالیت زنان معلم در عصر رضاشاه پهلوی در ایالت کرمان چگونه بوده است؟ تهیه و تنظیم شده است. بنابراین تحقیق بر پایه اسناد آموزشی و به صورت کتابخانه ای تدوین شده است. نتایج نشان می دهد، زنان معلم در نخستین قدم های خود با مشکلات متعددی از نظر حقوق، مکان زندگی، مسیولیت های مادرانه و زنانه روبه رو بوده اند. جامعه ایران نیز آمادگی چندانی در پذیرش زنان معلم در شکل نوین آموزش نداشته است. نتایج نشان می دهد، زنان معلم در نخستین قدم های خود با مشکلات متعددی از نظر حقوق، مکان زندگی، مسیولیت های مادرانه و زنانه روبه رو بوده اند. جامعه ایران نیز آمادگی چندانی در پذیرش زنان معلم در شکل نوین آموزش نداشته است.
  کلیدواژگان: زنان، معلم، استخدام، کرمان، رضا شاه
 • سحر عبدالهی، سید رسول موسوی حاجی*، اسدالله جودکی عزیزی، وحید حیدر نتاج صفحات 41-66

  معماری منظر در اواخر سده های میانه و متاخر گونه ای متفاوت از معماری منظر را تجربه کرد. این گونه ی جدید، نقش آب در شکل گیری عناصر معماری به ویژه فضاهای مرتبط با آب در باغ هاست. بنابر اسناد و شواهد باستان شناختی گرچه باغ پردازی کهن ایرانی همواره با استفاده از جوی، آب، فواره، حوض ها و استخر براساس محوریت بنا شده است؛ اما نخستین نمونه های اوج تجلی این الگوی معماری در دوران اسلامی در شبه قاره در دوره سلاطین مملوک به تقلید از معماری منظر برخی از معابد هندو شکل گرفته اند. کوشک های واقع در آب در دوره گورکانیان فراگیر شد و در همین زمان به دلیل ارتباطات فرامنطقه ای که میان شبه قاره و ایران در دوره صفوی شکل گرفت این الگوی معماری وارد ایران شد. با استناد بر متون تاریخی و شواهد باستان شناختی کوشک واقع در آب لاهیجان یکی از کهن ترین کوشک های واقع در آب ایران است که توسط یکی از حاکمان محلی از خاندان آل کیا که در گیلان حکمرانی می کرد، ساخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد این کوشک به دستور خان احمد گیلانی (یکی از حکام محلی خاندان آل کیا) ساخته شده است. الگوی غالب در طراحی این کوشک، «هشت بهشت» است و در یک اشکوب ساخته شده اند. بی هیچ تردیدی نمای عمومی کوشک لاهیجان، شباهت زیادی با نمای کوشک نمکدان اصفهان و کوشک حیاط بهشت باغ در احمدنگر دارد و از لحاظ الگوی ساخت قابل مقایسه با پلان کوشک نمکدان گازورگاه هرات و کوشک جال محل در هند است. دسترسی به کوشک از طریق پلی با سی و دو چشمه صورت می گیرد. طبق روایات، در زمان شاه عباس اول، به عنوان زمینی برای چوگان بازی و قپق اندازی تبدیل شده بود و گزارشات حاکی از آن است که در زمان شاه صفی از این کوشک برای برگزاری جشن نوروز استفاده شده است.

  کلیدواژگان: معماری منظر، کوشک واقع در آب، شیطان کوه لاهیجان، دودمان آل کیا، هشت بهشت
 • عبدالهادی خادمیانی، محبوب مهدویان*، امیر عبدالهی صفحات 70-96
  بررسی روابط ایلات و قبایل کرد با یکدیگر و با دولت مرکزی، از مباحث مهم تاریخ ایران در دوره اسلامی است. این مسیله در دوره صفویه، به ویژه در نواحی غربی ایران، به دلیل روابط خصمانه ای که با دولت عثمانی در جریان بود، از اهمیت بیشتری برخوردار است. در این مقاله، کنش گری طوایف و ایلات کرد نژاد مناطق غربی ایران، در تحولات سیاسی دوره شاه عباس اول (996- 1038. ق) به روش تاریخی با رویکرد توصیفی مورد بررسی قرارگرفته است. از مباحث مهم مقاله حاضر، سیاست ها و علل درگیری های ایلات کرد با یکدیگر در دوره شاه عباس اول، چگونه بوده است؟ می باشد. نتیجه پژوهش نشان می دهد در عصر شاه عباس اول، طوایف و قبایل کرد ایران که قدرت و حاکمیت ایالات مناطق غربی ایران را در ولایات کردستان، کرمانشاهان و آذربایجان در اختیار داشتند، از کنشگران اصلی سیاسی و نظامی در غرب کشور بودند. در این دوره، نوعی رابطه چند وجهی بین طوایف و ایلات کرد به وجود آمده است که ضمن ایجاد ناآرامی ها در ایالت غربی ایران، درگیری های طایفه ای را نیز منجر شده است. کنشگران اصلی نزاع های طایفه ای و ایلی در مناطق کردنشین در دوره شاه عباس اول طوایف و ایلات محمودی، دنبلی، برادوست، مکری، حکاری، اردلان، بلباس، اورامان ها و امرای بانه بودند که به دلایل متفاوت و متعدد با هم درگیر بودند. بر اساس نتایج این مقاله زورگویی، توسعه طلبی قلمرو امرای کرد، قدرت طلبی برخی قبایل کرد، اختلافات داخلی و خوش خدمتی به حکومت مرکزی، جانب داری و سیاست های سیال دولتین صفوی و عثمانی، از مهم ترین علل درگیرهای ایلی و طوایفی کردها در دوره شاه عباس اول بوده است.
  کلیدواژگان: صفویه، ایران، ایلات کرد، شاه عباس اول، کردها
 • نرگس صالح نژاد، سیمین فصیحی* صفحات 97-121
  دوگانه عرصه خصوصی- عمومی یکی از دوگانه های مهم تاریخ نگاری زنان است. اشکال مختلف این دوگانه را می توان در زندگی زنان عصر مدرن و نیز ایران پیشامدرن عصر قاجار، به ویژه در عکس های به جای مانده از این دوره، مشاهده کرد. در دوره قاجار عکس گرفتن و عکاسی از زنان، بر خلاف تصویربرداری از مردان، بسیار کند پیش رفت. دلیل این امر را می توان در ماهیت مردسالارانه و دین مدارانه عصر قاجار جستجو کرد. مسیله پژوهش حاضر این است که آیا ورود دوربین عکاسی در حریم خصوصی منازل ایرانی باعث تغییر مرزهای این حریم (از دوره ناصری به بعد) شده است یا خیر؟ برای رسیدن به پاسخ این پرسش تصاویر ثبت شده زنان در بازه زمانی از مراحل اولیه ورود عکاسی به ایران تا پیش از انقلاب مشروطه با رویکردی تاریخی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. با بررسی انبوه عکس های زنان در پایان به این نتیجه خواهیم رسید که عکاسی به دلیل ویژگی بازنمایانه خود توانسته است زنان محصور در پشت دیوارهای اندرونی را تا حدی به میدان دید درآورد و دوربین عکاسی با ثبت تصاویر زنان توانسته است تا حدی مرزهای این دوگانه را به چالش بکشد و فضای خصوصی را دچار تغییراتی هر چند جزیی و کوچک کند. این تغییر در برابر دگرگونی های عکس برداری از مردان شاید چندان چشمگیر نباشد، ولی بررسی آن در جامعه سنتی دوره قاجار نشان دهنده این است که صرف حضور در مقابل دوربین در زندگی خصوصی آنان چالشی ایجاد کرد. هرچند که این تصاویر سالیان دراز در آلبوم های خصوصی باقی ماند تا بالاخره زن عصر قاجار را به میدان دید جامعه ایران درآورد..
  کلیدواژگان: تاریخنگاری زنان، عرصه عمومی، خصوصی، تاریخ ایران، عکاسی، تاریخ قاجار
 • مهدی شاهین، حمید احمدی نژاد* صفحات 122-139
  در علم روابط بین‏ الملل برخی از تیوری‏ها معتقد به اولویت عناصر مادی و برخی عناصر هنجاری- ارزشی را در قدرت‏سازی مقدم تلقی می‏کنند. با توجه به این مفروض، هدف این پژوهش شناسایی الگوی تولید قدرت در شاهنامه‏ی فردوسی به عنوان یکی از مهمترین بسترهای هویت ‏ساز ایرانیان است. براساس روش تحلیل محتوای کیفی جهت‏دار دو سوال مورد پرسش قرار می‏گیرد؛ 1) عناصر و الگوهای روابط بین ‏الملل به چه صورت در شاهنامه صورت‏بندی شده است؟ 2) عناصر (مادی و غیرمادی) هدایت‏گر تولید قدرت از سوی ایران در مقابل «دیگری» و کاربرد آنها در شاهنامه چگونه است؟. نویسندگان سازه ‏انگاری را به عنوان چارچوب تیوریک قابلی برای بررسی این سوالات برگزیدند. نتایج بررسی نشان می‏دهد شاهنامه دربردارنده ‏ی الگوهای دوگانه ‏ی هنجاری و مادی روابط بین ‏المللی است و در این میان نوع تولید قدرت از سوی بازیگر ایرانی به رفتار «دیگری» و درنتیجه نحوه‏ ی درک آن به عنوان بازیگر مقابل ایران وابسته است.
  کلیدواژگان: شاهنامه، روابط بین ‏الملل، قدرت مادی، قدرت غیرمادی، خود- دیگری
 • همت محمدی، محمد منصوری مقدم*، محمدرضا قلیزاده صفحات 140-156
  سقوط سلسله صفویه سبب بی ثباتی و ناامنی در صحنه سیاست داخلی ایران و هجوم بیگانگان به مرزهای سرزمینی ایران گردید. روی کارآمدن افاغنه، مداخلات غیرقانونی دولت های روسیه وعثمانی وناامنی در مرزهای دریایی ایران از نتایج این بی ثباتی بود. در این میان نادرشاه افشار با نظم بخشی به ارتش بی سر و سامان ایران، افغان ها را منکوب و قلمروهای از دست رفته را از چنگ بیگانگان آزاد کرد. تلاش های نادرشاه برای بیرون راندن بیگانگان از ایران منجر به وحدت سرزمینی و تشکیل یک دولت قوی در قرن دوازدهم هجری در ایران شد. یکی از دلایل موفقیت نادر در نجات ایران و تثبیت حکومت، توجه به مولفه های تقویت کننده هویت ملی برای یکپارچه سازی وحدت سرزمینی بود. با توجه به اهمیت اقدامات نادرشاه در این مقطع تاریخی، فهم این مولفه ها ضروری به نظر می رسد. این پژوهش در پی آن است تا با رویکردی سازه انگارانه به بررسی مفهوم هویت و مولفه های آن در عصر نادرشاه بپردازد. نتایج این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای انجام شده، نشان می دهد که نادرشاه آگاهی ژرفی نسبت به تاریخ، فرهنگ و مولفه های مهم هویت ساز ایرانی داشته و در طول دوران حکومتش، تلاش نموده به استناد این مولفه ها، استقلال و حفظ مرزهای سرزمینی ایران را تحقق بخشیده و با اتخاذ سیاست صلح جویانه و یا منازعه جویانه با همسایگان، نقش و جایگاه ایران را در ارتباط با کشورهای همسایه ارتقاء دهد.
  کلیدواژگان: «تاریخ ایران»، نادرشاه افشار»، سیاست خارجی»، هویت ملی»، خلیج فارس»
 • نجم الدین گیلانی* صفحات 157-173
  پژوهش حاضر پیوند آموزه ها موجود در شاهنامه ی فردوسی - که چکیده و عصاره ی تجربه و فرهنگ ایرانیان است - با اندیشه های فیلسوفان و اندیشمندانی مانند: افلاطون، شوپنهاور، نیچه، هیوم و ویل دورانت، درباره ی هدف ازدواج، معیارهای شوی گزینی (توجه به تن و تناسب اندام و دلیری) را پژوهیده است. در واقع هدف از این پژوهش تحلیل و تاملی فلسفی بر هدف ازدواج و معیار های شوی گزینی در شاهنامه است. هدف از ازدواج و جفت جویی در شاهنامه ی فردوسی، زادن فرزند است. تن و زیبایی آن در شاهنامه ی فردوسی ارزشمند است و در روابط سیاسی و عاشقانه نقش بارزی داشته است. از جمله معیارهای شوی گزینی در شاهنامه، شجاعت و تناسب اندام است. این که چرا شجاعت و تناسب اندام معیار انتخاب شوی در شاهنامه بوده است ؟ جایگاه تن و زیبایی اندام در شاهنامه چگونه بوده است؟ سوالاتی هستند که نگارنده بر اساس آموزه های فیلسوفان یاد شده پاسخ داده است.نتایج حاکی از آن است که قدسی بودن ازدواج بخاطر تداوم نوع و زادن فرزند بوده، تناسب اندام نیز به تداوم گونه ی اصلح کمک می کرده و زیبایی بدن به اندازه ی زیبایی فکر مورد توجه بوده است. همچنین توجه به جسم در دنیای کهن بخاطر روح زمانه و شرایط موجود، همپای با روح و جان به آن توجه می شده که در تمامی موارد بین آموزه های فردوسی و فیلسوفان یاد شده پیوند قابل تاملی وجود دارد. در این تحقیق تلاش شده با روش توصیفی-تحلیلی به این موضوع پرداخته شود.
  کلیدواژگان: شاهنامه ی فردوسی، ازدواج، شوی گزینی، افلاطون، شوپنهاور
 • مصیب احمدیوسفی سرحدی*، مجید منتظر ظهوری صفحات 174-195
  مقبره ها، از مهمترین منابع مطالعاتی باستان شناختی جهت پژوهش در حوزه های مختلف علوم انسانی به شمار می روند. کتیبه های حک شده روی سنگ قبرها، گذشته از کاربرد اصلی شان که حفظ یاد و خاطره متوفی و بیان برخی اطلاعات در معرفی وی است، یافته مهمی جهت تاریخ گذاری در مطالعات فرهنگی و باستان شناختی محسوب می شود. در این پژوهش، با توجه به اینکه، در بررسی های باستان شناسی دشت جیرفت، هیچ گونه آثار موید وجود مراکز استقراری شهری و روستایی یافت نشده است، و عنایت به این امر که گورستان های کهن، از مهمترین آثار یافت شده این حوزه سرزمینی هستند، سنگ نبشته های مقبره خانوادگی گرم سالار رضا منسوب به حاکم محلی دوران صفوی واقع در شهرستان عنبرآباد از توابع شهرستان جیرفت استان کرمان مطالعه شده است. همچنین این پژوهش با استناد به تاریخ ساخت بنا، به بررسی تاثیر عوامل زیست محیطی بر یافته های فرهنگی(سنگ قبور) و مکان گزینی این منطقه بعنوان یکی از سکونت گاه های مهم عصر صفوی در دشت جیرفت می پردازد. داده های این پژوهش از طریق بررسی میدانی و مطالعه کتابخانه ای گردآوری شده اند و روش پژوهش آن توصیفی-تحلیلی است.در نتیجه این پژوهش اطلاعاتی در ارتباط با تاریخ گذاری مقبره، مفاهیم فولکلور، شجر ه نامه و گرایشهای مذهبی متوفیان به دست آمد و علاوه بر این اطلاعات، ویژگی های زیست محیطی این منطقه در ارتباط با جنس یافته های مورد مطالعه (سنگ قبور) و نوع معیشت کوچروی ساکنین دشت جیرفت در دوران صفوی، تبیین شد. جنس سنگ قبرهای مورد پژوهش از نوع معدن سنگ مرمر آن نواحی است، همچنین تاثیر عواملی چون قنات ها و ناهمواری های شرقی منطقه، بر انتخاب این محدوده بعنوان یکی از محل های تجمع جامعه انسانی کوچرو دشت جیرفت در دوره صفویه، مشخص شد.
  کلیدواژگان: مقبره، سالار رضا، فولکلور، باستان شناسی، جیرفت
 • موید صادقیان، نعمت احمدی نسب*، فیاض زاهد صفحات 196-213
  در عصر قاجار بعد از آنکه شهر کرمان بر اثر حمله آقامحمدخان قاجار دچار تخریب و افول گردید. حاکمان بعدی این شهر سعی در بازسازی و احیاء رونق دوباره شهر نمودند. وقف و خیرات نیز عاملی است که همواره می توانست در خدمت رونق حیات شهری موثر باشد. از سوی دیگر در شهر کرمان جریانهای دینی و فکری فرهنگی مختلفی وجود داشت که به سهم خویش سعی در رونق حیات شهری کرمان داشتند. باتوجه به پیشینه فرهنگی و علمی شهر کرمان، رونق دوباره و ایجاد مراکز علمی و فرهنگی یکی از ابعادی است که جریان های مختلف سعی در رونق دادن به آن داشتند. با توجه به این شرایط، این جستار به دنبال پاسخ به این پرسش می باشد که خیرین و واقفین موثر در در رونق علمی و فرهنگی شهر کرمان عمدتا متعلق به کدام پایگاه می باشند؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که گروه های وابسته به حاکمیت سهم بیشتری در وقفیات و خیرات علمی و فرهنگی داشته اند از سوی دیگر شکل گیری جریان شیخیه در کرمان و وابستگی این جریان به حاکمیت باعث شد تا این جریان دینی نیز سهم فابل توجهی در موقوفات علمی و فرهنگی کرمان داشته باشد. این پژوهش تاریخی با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر مطالعات کتابخانه ای انجام گرفته است.
  کلیدواژگان: قاجار، وقف، موقوفات، شیخیه، مدارس
 • الهه پنجه باشی* صفحات 214-238
  بنای تکیه دولت تهران یکی از بناهای ارزشمند در ایران در دوره قاجار می باشد که به دستور ناصرالدین شاه قاجار ساخته و در دوره اول پهلوی به دستور رضا خان تخریب شد. نخستین جنبه اهمیت این موضوع ساختار این بنا و ارزش آن درهنر عزاداری مذهبی در دوره قاجار است که انتقال سنت و فرهنگ های مذهبی را مشخص می کند و مطالعه آن می تواند زمینه مناسبی برای بررسی این بنا در نقاشی دوره قاجار باشد. هدف از این پژوهش پی بردن به اهمیت این بنا، ساخت آن در دوره قاجار و نقاشی کمال الملک به عنوان تنها سند رنگی به جای مانده از این بنا می باشد. سوال این پژوهش این بنا چگونه ساخته شده دارای چه ویژگی هایی می باشد؟ چه ویژگی هایی دراثرکمال الملک درنقاشی تکیه دولت وجود دارد؟ روش تحقیق دراین پژوهش توصیفی- تحلیلی و با استفاده ازمنابع کتابخانه ای می باشد و شیوه تحلیل آثار براساس بررسی اصول و قواعد تجسمی به کاررفته در ویژگی های ظاهری اثر می باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که این بنا و ساختار آن یک اتفاق مهم دردوره قاجار و یکی از مهم ترین بناهای پایتخت بوده که دردوره پهلوی اول تخریب گشته است و امروزه نقاشی کمال الملک یکی از اسناد مهم دررابطه با این بنا می باشد که تنها مستند رنگی از داخل تکیه است و عکس های کمی که برجای مانده سیاه و سفید است و نقاشی کمال الملک می تواند نقش و تزیینات داخل تکیه را تاحدی به نمایش بگذارد و مشخص کند .
  کلیدواژگان: قاجار، معماری، تکیه دولت، کمال الملک، نقاشی
|
 • Mitra Roshani, Sahmaddin Khazaei *, Seyed AlaEddin Shahrokhi Pages 1-18

  Contemplating the rise and fall of governments, their nature and structure is one of the important topics of historical thinking and historiography, which has always been the concern of some thinkers. They have proposed theories by formulating the rules governing the development of states. Ibn Khaldoun is one of these thinkers who proposed a theory to understand the rise and fall of states. The Seljuq dynasty, which ruled the land of Iran for about two centuries, is the first Illyrian state that dominated this land, and from this point of view, it is important to think about how this state was formed. The current research aims to explain the formation of this dynasty based on Ibn Khaldoun's theory in a descriptive-analytical way. The findings indicate that the variables mentioned in Ibn Khaldoun's theory, such as the Illyrian origin of the Seljuks, tribal nervousness, the reproduction of the power structure using force and the weakened nervousness of the established government (Ghaznavids), were the most important factors have played a role in the rise of the Seljuks. 

  Keywords: Seljuqs, Ibn Khaldoun, Illyrian origin, Nervousness
 • Maryam Sheipari *, Fatemeh Mohammadi Pages 19-40
  The education of women by women in the structure of the Ministry of Culture is one of the important and new phenomena in the era of Reza Shah. Women teachers entered the field of education, worked and retired through a process that was very similar to the hiring process of men. The women who taught middle and lower class girls in the cities and villages with the 6th grade and later in the structure of the Ministry of Education created an important change in the level of Iranian society by entering this field. The issue of how the hiring process and then control over their work was like can be one of the most important indicators of Reza Shah's era. Among them, the teachers of Kerman state have been considered, because this state had many deprived areas during the period under review, and there was also religious and ethnic diversity in it. In this research, the cases of several women teachers have been explored from the stage of employment to retirement, and the research has been prepared and organized by posing the question of what was the activity status of women teachers in the era of Reza Shah Pahlavi in Kerman province. Therefore, the research has been compiled . The results show that, in their first steps, women teachers have faced many problems in terms of rights, place of life, maternal and female responsibilities. Iranian society has not been very ready to accept womenteachers in the new form of education.
  Keywords: : women, teacher, Employment, Kerman, first Pahlavi
 • Sahar Abdolahi, Seyyed Rasool Mosavi Haji *, AsadAllah Joodaki Azizi, Vahid Heydar Nattaj Pages 41-66

  Landscape architecture experienced various innovations in the middle and late centuries of Islamic era. One of these innovations was using water in architectural elements, especially in gardens and palaces. According to archeological evidence, ancient Iranian architectures have always benefitted from water, fountains, ponds and pools in Persian gardens. However, the first examples and the zenith manifestation of this architectural model in the Islamic era were developed in India during the reign of the Mamluk sultans through imitating the landscape architecture of some Hindu temples. Water palaces became widespread in India during the Mughal period and simultaneously, this architectural model entered Iran due to the interregional connections that were formed between the India and Iran in the Safavid period. Based on historical texts and archeological evidence, Lahijan water palace is one of the oldest water palaces in Iran, which was built by one of the local rulers of the All-e Kia dynasty who ruled Gilan in this period. The results of the present research show that this water palace was built by the order of Khan Ahmad Gilani (one of the local rulers of the All-e Kia dynasty). The dominant pattern in the design of this water palace is "Hashtbehesht" and it is built in one story. The general appearance of Lahijan water palace is very similar to that of Namakdan Kushk of Isfahan and Beheshtbagh water palace in Ahmadnagar, and its plan is comparable with Gazurgah Kushk of Herat and Jamhal Kushk of India. and its plan is comparable .

  Keywords: landscape architecture, water palace, Sheytan-Koh .All-e Kia Dynasty, Hasht Behesht
 • Abdolhadi Khademyani, Mahboub Mahdavian *, Amir Abdolahi Pages 70-96
  Examining the relations between the tribes and the tribes with each other and with the central government is one of the important topics in the history of Iran during the Islamic period. This issue is more important in the Safavid period, especially in the western regions of Iran, due to the kind of hostile relations that were going on with the Ottoman government, In this article, the activities that is, the clans and tribes of the western regions of Iran, in the political developments of the period of Shah Abbas I (1038-996) have been analyzed analytically. During the period of Shah Abbas I, how were the policies and conflicts of the Kurds with each other? It is one of the important topics of the article.The result of the research shows that during the era of Shah Abbas I, the Kurdish clans and tribes of Iran, who had the power and sovereignty of the state in the western regions of Iran in the provinces of Kurdistan, Kermanshahan and Azerbaijan, were among the main political and military actors in the west of the country. During this period, a kind of multifaceted relationship between the tribes and the Kurdish peoples emerged, which created the grounds for unrest in the western province of Iran, and increased tribal conflicts among them. The main actors of tribal and tribal conflicts in the Kurdish regions during the period of Shah Abbas I were Mahmudi, Donbali, Bradost, Mukri, Hakkari, Ardalan, Belbas and Oraman clans and clans.
  Keywords: Safavid, Iran, Kurdish people, Shah Abbas I, Kurds
 • Narges Salehnejad, Simin Fasihi * Pages 97-121
  The duality of private-public arena is one of the important dualities of women's historiography. The different forms of this duality can be seen in the lives of women in the modern and also in Iran during the Qajar era, especially in the photographs. In the Qajar period, taking pictures of women was very slow, which was due to the patriarchal and religious nature of the Qajar era. The problem of the present research is whether the entry of the camera into the privacy of Iranian homes has changed the boundaries of this privacy (from the Naseri era onwards) or not? In order to answer this question, the recorded images of women in the period from the early stages of photography to Iran until the constitutional revolution have been analyzed with a historical and analytical approach. By examining the mass of women's photos, we will finally come to the conclusion that due to its representative feature, photography has been able to bring out the women enclosed behind the inner walls to some extent, and the camera has been able to challenge the boundaries of this duality by recording women's images. and changed the private space to some extent. This change may not be very significant compared to the transformations of photographing men, but its analysis in the Qajar era society shows that just being in front of the camera created a challenge in their private lives. These pictures remained in private albums for many years until the woman was finally revealed.
  Keywords: women's historiography, public, private arena, Iranian history, photography, Qajar history
 • Mehdi Shahin, Hamid Ahmadinejad * Pages 122-139
  In the science of international relations, some theories consider material elements and some normative-value elements to have priority in power building. Based on this assumption, the aim of this study is to identify the pattern of power production in Ferdowsi's Shahnameh as one of the most important platforms for Iranian identity formation. Using a Directed qualitative content analysis, two questions are posed: 1) How are the elements and patterns of international relations formulated in Shahnameh? 2) What are the guiding elements (material and immaterial) for Iran's power production vis-à-vis others and how are they applied in Shahnameh?. The authors selected constructivism as a theoretical framework to investigate these questions. The results of the study show that there are both normative and material models of international relations in the Shahnameh and The production of power by the Iranian actor to another behavior and it depends on how Iran perceives their identity. In the science of international relations, some theories consider material elements and some normative-value elements to have priority in power building. Based on this assumption, the aim of this study is to identify the pattern of power production in Ferdowsi's Shahnameh as one of the most important platforms for Iranian identity formation. Using a Directed qualitative content analysis, two questions are posed: 1) How are the elements and patterns of international relations formulated in Shahnameh? 2) What are the guiding elements (material and immaterial) for Iran's power production vis-à-vis others and how are they applied in Shahnameh?The authors selected constructivism
  Keywords: Shahnameh, International Relations, material power, immaterial(normative) power, self-other
 • Hemat Mohammadi, Mohammad Mansorimoghadam *, Mohammad Reza Gholizadh Pages 140-156
  The fall of the Safavieh dynasty caused instability and the internal politics and the influx of foreigners to Iran s borders the rise of Afghans the illegal considerations of the Russian and Ottoman governments and insecurity in the maritime borders wer the results of this instability. In the meantime Nader shah Afshar was able to Suppress the Afghans and toke the lost territories from foreiners by ordering the disorderly Iranian army . Nader shah s effords to expel foreigners from Iranled to the unification of the land and the formation of storng govern in Iran in the 12th century. On of the reasons for the Success of Nader Shah in saving Iran and stabilizing the government was the components that strengthen the national identity . this research is about using a constructivist approach of identity and its components in the era of Nader shah Afshar. The results of this research wich has been done in a descriptive and analytical and library method.suggests that Nader Shah has had a moral awareness over the history calture and important components of the Iranian identity and during its rule he has been trying to meet These components independence and maintaining boundaries.suggests that Nader Shah has had a moral awareness over the history calture and important components of the Iranian identity and during its rule he has been trying .
  Keywords: history of Iran», Foreign Policy», National identity», Nader Shah Afshar», persian Golf»
 • Najmedin Gilani * Pages 157-173
  The present research is about the relationship between teachings in Ferdowsi's Shahnameh with the thoughts of philosophers and thinkers such as: Plato, Schopenhauer , Nietzsche , Hume and Will Durant have studied about the purpose of marriage about the purpose of marriage, the criteria of choosing a husband (attention to body and fitness and courage). In fact, the purpose of this research is a philosophical analysis and reflection on the purpose of marriage and the criteria for choosing a husband in the Shahnameh . The purpose of marriage and mating in Ferdowsi's Shahnameh is to give birth to a child. Courage and fitness are among the criteria for choosing a husband in the Shahnameh. Why bravery and fitness were the criteria for your selection in Shahnameh ? How was the position of the body and the beauty of the body in the Shahnameh? There are questions that the author has answered based on the teachings of the mentioned philosophers. The results indicate that the sanctity of marriage was due to the continuation of the species and the birth of children, physical fitness also helped the continuation of the correct species, and the beauty of the body was as important as the beauty of the mind. Also, in the ancient world, due to the existing conditions, attention to the body was paid attention to along with the soul and soul. In this research , an attempt has been made to deal with this issue with a descriptive - analytical method .
  Keywords: Ferdowsi's Shahnameh, marriage, choosing a husband, Plato, Schopenhauer
 • Mosayyeb Ahmadyousefi Sarhadi *, Majid Montazer Zohouri Pages 174-195
  Tombs are one of the most important sources of archaeological studies for research in various human sciences fields. Inscriptions carved on tombstones, beside their main usage as preserving the memory of the deceased and expressing some information in his introduction, are considered as an important finding for dating in cultural and archaeological studies. In this research, the stone inscriptions of the family tomb of Garm-e Salar Reza, attributed to the local ruler of the Safavid era, located in Anbarabad town, Jiroft city, Kerman province, has been studied. Also, this research investigates the impact of environmental factors on the cultural findings (tombstones) and the location of this area as one of the important settlements of the Safavid era in Jiroft Plain, based on the history of the construction of the building. The data of this descriptive-analytical research has been collected through field investigation and library study.Information related to the dating of the tomb, folklore concepts, genealogy and religious tendencies of the deceased was obtained. In addition, the environmental characteristics of this area was explained in relation to the type of findings (tombstones) and the nomadic lifestyle of the residents of Jiroft Plain during the Safavid era. The underlying type of tombstones is the kind of marble quarry in those areas. Also, the influence of factors such as aqueducts and eastern unevenness of the region on the selection of this area as one of the gathering places of the human community of Jiroft nomadic plain during the Safavid period was determined.
  Keywords: Tomb, Salar-Reza, Folklore, Archaeology, Jiroft
 • Movayed Sadeghiyan, Nemat Ahmadi Nasab *, Fayyaz Zahed Pages 196-213
  In the Qajar era, Agha Mohammad Khan Qajar attack destroyed and declined the city of Kerman and the subsequent rulers of this city tried to rebuild and revive the prosperity of the city again. Waqf and charity is also a factor that could always be effective in serving the prosperity of urban life. In the city of Kerman, there were various religious and intellectual cultural currents that tried their part to promote the urban life of Kerman. According to the cultural and scientific background of Kerman, the revival and creation of scientific and cultural centers is one of the aspects that different currents tried to promote. According to these conditions, this research seeks to answer the question of to which group belong the benefactors who were effective in the scientific and cultural prosperity of Kerman. The findings of this research showed that the groups affiliated with the government had a greater share in scientific and cultural endowments and charities. On the other hand, the formation of the Sheikhiya movement in Kerman and the dependence of this movement on the government caused this religious movement to contribute significantly to the scientific and cultural endowments in Kerman. This historical research has been done using the analytical descriptive method and relying on library studies.
  Keywords: Qajar, waqf, Endowment, sheikhiyah, schools
 • Elaheh Panjehbashi * Pages 214-238
  The Tehran government building is one of the most valuable buildings in Iran during the Qajar period, which was built by order of Nasser al-Din Shah Qajar and was destroyed in the first Pahlavi period by order of Reza Khan. The first aspect of the importance of this issue is the structure of this building and its value in the art of religious mourning in the Qajar period, which determines the transmission of religious traditions and cultures, and its study can be a good ground for studying this building in Qajar period painting. The purpose of this research is to realize the importance of this building, its construction in the Qajar period and Kamal-ol-Molk painting as the only color document left of this building. The question of this research is how this building was built and what are its features? What are the characteristics of Kamal al-Mulk in the painting of government support? The research method in this research is descriptive-analytical and using library resources and the method of analyzing the works is based on the study of visual principles and rules used in the physical characteristics of the work. The results of this study show that this building and its structure was an important event in the Qajar period and one of the most important buildings in the capital that was destroyed in the first Pahlavi period. The color is from the inside of the support, and the few photos that remain are black and white, and Kamal al-Mulk'
  Keywords: Qajar, Architecture, government reliance, Kamal al-Molk, painting