فهرست مطالب

فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی
پیاپی 92 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 20
|
 • خوشدوی ابراهیم زاده، اسماعیل سلیمانی*، کریم صادقی صفحات 1-12

  این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی درمان فراشناختی و آموزش جرات مندی بر اجتناب و فشار اجتماعی دانش آموزان متوسطه اول دارای اضطراب یادگیری زبان خارجی انجام پذیرفت. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانش آموزان مدارس متوسطه اول دولتی شهر ارو میه در سال 99-1398 بود. برای گزینش نمونه از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد و داده ها با پرسشنامه اضطراب کلاس زبان (Horwitz, Horwitz & Cope, 1986) و مقیاس اجتناب و فشار اجتماعی (Watson & Friend, 1969) جمع آوری شدند. 60 نفر از دانش آموزان به طور تصادفی انتخاب و در گروه های آزمایشی (فراشناخت و جرات مندی) و گروه کنترل گمارده شدند (20 نفر برای هر گروه). داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که فراشناخت و جرات مندی  باعث کاهش  اجتناب و فشار اجتماعی شده است و اثرات آنها در مرحله پیگیری نیز ماندگار بود (001/0<p). براساس نتایج به دست آمده بین گروه های درمان فراشناخت و آموزش جرات مندی در کاهش اجتناب و فشار اجتماعی دانش آموزان تفاوت معناداری مشاهده نشد (05/0<P).

  کلیدواژگان: اضطراب یادگیری زبان خارجی، درمان فراشناختی، آموزش جرات مندی، اجتناب و فشار اجتماعی، دانش آموزان متوسطه اول
 • مرضیه ابوترابیان، ایلناز سجادیان* صفحات 13-26

  این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نشخوار فکری، افسردگی و خودکارآمدی نوجوانان دختر متوسطه شهر اصفهان انجام شد. روش پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود.  30 دانش آموز دختر به شیوه تصادفی خوشه ای از میان دانش آموزان دختر دبیرستان های شهرستان خمینی شهر با روش غربالگری انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند (هرگروه 15 نفر). آزمودنی ها در هرگروه، قبل، بعد و سه ماه پس از مداخله به پرسشنامه های افسردگی نوجوانان (Kutcher, 2002)، پاسخ های نشخواری (Yousefi, 2009) و خودکارآمدی  (Sherrer, 2002) پاسخ دادند.گروه آزمایش10 جلسه، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را براساس بسته درمانی Hayes & Strosahl, 2010)  دریافت نمودند اما بر گروه کنترل هیچ مداخله ای انجام نگرفت. نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره نشان داد که میانگین نمرات افسردگی و نشخوار فکری دانش آموزان بعد از درمان، در مرحله پس آزمون و پیگیری کاهش یافته و خودکارآمدی آنان افزایش یافته است. بنا بر نتایج این پژوهش، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، نشخوار فکری و افسردگی را در شرکت کنندگان گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به طور معناداری کاهش داده (P<0/001)و باعث افزایش خودکارآمدی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شده است (P<0/001).

  کلیدواژگان: افسردگی، خودکارآمدی، نشخوارهای فکری، دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
 • آتوسا اسدزاده، محمدباقر حبی*، مهدی زارع بهرام آبادی، عبدالحسن فرهنگی صفحات 27-37

  هدف از این پژوهش تعیین برازش مدل سازی معادلات ساختاری و بررسی تاثیر طرحواره های ناسازگار اولیه و تعارضات زناشویی با نقش میانجی گری ناگویی هیجانی بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش شناسی در زمره پژوهش های توصیفی همبستگی از نوع معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد متاهل مراجعه کننده به کلینیک های روان شناسی منطقه 2 شهر تهران در بازه زمانی بهمن ماه سال 1397 تا تیرماه سال 1398 بود که حداقل یک سال از زندگی زناشویی آن ها گذشته باشد. برای نمونه گیری 300 نفر از جامعه مذکور به صورت هدفمند و به روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه تعارضات زناشویی (Sanai, Barati and Boostanipoor, 1996)، طرحواره های ناسازگار اولیه (Young & Brown,2005) و ناگویی هیجانی تورنتو (Bagby, Taylor & Parker, 1994) استفاده شد. داده ها با استفاده از روش آماری مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) با استفاده از نرم افزار AMOS_22 جمع آوری شد. نتایج نشان داد که شاخص های برازش، پس از اصلاح مدل از مقادیر مطلوبی برخوردار است و داده های این پژوهش با مدل پژوهش برازش مطلوبی دارد. کلیه حیطه های طرد و جدایی، عملکرد مختل، مرزهای مختل، دیگر جهتمندی و گوش به زنگی با نقش میانجی ناگویی هیجانی بر تعارضات زناشویی تاثیر دارد. نتیجه آنکه می توان از روابط موجود برای بهبود روابط زناشویی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: تعارضات زناشویی، ناگویی هیجانی، طرحواره های ناسازگار اولیه، معادلات ساختاری، متاهل
 • اکرم پاکزادمقدم*، قاسم عسکری زاده، مسعود باقری صفحات 38-48

  هدف این پژوهش بررسی اثر بخشی هنردرمانی بر پایه نقاشی، بر اختلال اضطراب عمومی و ترس از آسیب فیزیکی در دانش آموزان دبستانی بود. طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان پسر پایه چهارم ابتدایی شهر کرمان در سال 97-96 بودند. از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده گردید و از بین  دبستان های پسرانه شهر کرمان تصادفا سه مدرسه انتخاب و سپس نمونه گیری شد. 47 دانش آموز که بر اساس پرسشنامه اضطرب  (Spence, 1998) نمره اضطراب بالایی داشتند انتخاب شدند و در نهایت پس از همتاسازی بر اساس نمرات اضطراب، 30 دانش آموز ، به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره آزمایش و کنترل قرار گرفتند. جلسات هنردرمانی بر پایه نقاشی، بر روی دانش آموزان گروه آزمایش طی 12 جلسه 90 دقیقه ای به صورت دو روز در هفته اجرا شد. دانش آموزان گروه کنترل در این مدت هیچ آموزشی دریافت نکردند. در پایان مداخله، پرسشنامه اضطراب (Spence, 1998)  بر روی دانش آموزان دو گروه اجرا شد. داده با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تحلیل شد.  نتایج نشان داد که هنردرمانی بر پایه نقاشی، باعث کاهش اختلال اضطراب عمومی و ترس از آسیب فیزیکی در دانش آموزان دبستانی شده است.(0/05<p)

  کلیدواژگان: هنردرمانی، نقاشی درمانی، اضطراب عمومی، ترس از آسیب فیزیکی، دانش آموزان پسر پایه چهارم
 • بهزاد تقی پور*، رقیه برزگران صفحات 49-56

  هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی درمان هیپوونتلاسیون بر علایم و ادراک کنترل اضطراب زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بود. این مطالعه نیمه آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بود که به مراکز جامع سلامت شهر اردبیل در پاییز سال 1398 مراجعه کرده بودند. 30 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب، و به طور تصادفی در دو گروه برابر آزمایش و گواه قرار گرفتند. گروه آزمایشی طی 4 هفته (12 جلسه و هر جلسه 17 دقیقه) تحت درمان هیپوونتلاسیون قرار گرفت، و در این مدت بر گروه گواه مداخله ی انجام نگرفت. پرسشنامه های علایم اضطراب Beack (1986) و ادراک کنترل  Rapee, Craske, Brown & Barlow (1996) به عنوان ابزار سنجش مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس و نرم افزار spss نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری در نمرات علایم و ادراک کنترل اضطراب گروه مداخله و کنترل وجود دارد (01/0=P). به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که درمان هیپوونتلاسیون موجب کاهش علایم و افزایش ادراک کنترل اضطراب زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر خواهد شد.

  کلیدواژگان: درمان هیپوونتلاسیون، علائم اضطراب، ادراک کنترل اضطراب، اختلال اضطراب فراگیر
 • زینب حیدری سودجانی، مریم غلامزاده جفره* صفحات 57-68
  مطالعه رویکرد پدیدارشناسانه چالش های نوجوانان از ازدواج مجدد والدینشان، می تواند والدین و نوجوانان را در راستای زندگی بهتر و ارتباط های با کیفیت تر بین نوجوانان و والدینشان هدایت کند. این پژوهش با هدف بررسی مطالعه رویکرد پدیدارشناسانه به چالش های نوجوانان از ازدواج مجدد والدینشان انجام شد. این پژوهش مطالعه ای کیفی از نوع پدیدارشناسی بوده و از تحلیل مضمون  در تحلیل داده ها استفاده گردیده است. اطلاعات از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با 18 نوجوان دختر و پسر 11 تا 20 ساله و با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف به اشباع نظری رسید و تجریه و تحلیل شد. پنج مضمون اصلی و هفده مضمون فرعی استخراج شد که شامل «بررسی مسایل عاطفی نوجوانان، تجربه مشکلات در مسیر سازگاری، بررسی مسایل رفتاری نوجوان، اهمیت نقش خانواده و بازدارندگی مسایل اجتماعی فرهنگی در مسیر پذیرش نوجوانان» بود. با توجه به عبارات ذکر شده نوجوانان می توان از مضمون های به دست آمده، مسایل مورد توجه نوجوانان را شناسایی کرده و به والدین، فرزندان و مشاوران در بهبود روابط و مواجهه با چالش های ازدواج مجدد یاری رساند. انتقال خانوادگی و ازدواج مجدد در مرحله نوجوانی ممکن است فاکتورهای خطرناکی را برای فرزندان به همراه داشته باشد. کسب اطلاعات پیرامون دیدگاه های نوجوانان در این زمینه می تواند اطلاعات زیادی را در اختیار همگان قرار دهد.
  کلیدواژگان: رویکرد پدیدارشناسانه، چالش های نوجوانان، ازدواج مجدد والدین
 • مهدی محمدی*، رضا ناصری جهرمی، فاطمه میرغفاری، مریم صیدی، سولماز خادمی، فائزه روستا، فروزان طاهری صفحات 69-80
  هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر اختلالات خواب دانشجویان در همه گیری کرونا بود. این پژوهش از نوع چندروشی کیفی بوده و با استفاده از دو طرح کیفی فراترکیب و پدیدارشناسی انجام شده است. در فراترکیب؛ پنج پایگاه داده لاتین شامل اسکوپوس، امرالد، ساینس دایرکت، اشپرینگر و پروکویست و دو پایگاه داده فارسی با عناوین پایگاه نشریات کشور و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، بر مبنای روش شش مرحله ای ساندلوسکی و باروسو بررسی شد و 21 منبع پژوهشی مرتبط، مبنای تحلیل قرار گرفت. در پدیدارشناسی؛ بر مبنای الگوی هفت مرحله ای کلایزی، اطلاعات لازم با مصاحبه نیمه ساختمند با 12 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل گردید. اعتبار داده ها با استفاده از تکنیک های تاییدپذیری (خودبازبینی پژوهشگران)، اعتمادپذیری (هدایت دقیق جریان جمع آوری اطلاعات) و همسوسازی داده ها تایید شد. نتایج نشان دادند که عوامل موثر بر اختلالات خواب دانشجویان در همه گیری کرونا را می توان در چهار مضمون اصلی تعاملات اجتماعی، بهداشت روانی، فعالیت های جسمانی و فعالیت های آموزشی طبقه بندی نمود. با توجه به تاثیر بالای الگوی منظم خواب در آینده تحصیلی دانشجویان، بهسازی و توسعه برنامه های آموزشی و مشاوره ای در نگاه تکمیلی فرهنگ سازی و همزیستی در آموزش مجازی مورد توجه ویژه است.
  کلیدواژگان: اختلالات خواب، رویکرد چندروشی کیفی، کرونا
 • زیبا امانی، محمدباقر کجباف*، علیرضا ماردپور صفحات 81-93

  هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی بسته بومی شفقت درمانی با شفقت درمانی گیلبرت بر سلامت روان و سرمایه روانشناختی زنان شاغل شهر اصفهان بود. روش پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان شاغل گروه سنی 25 تا 45 سال شهر اصفهان در سال 1398 بودند. و حجم نمونه شامل 45 نفر که 15 نفر در گروه آزمایش اول، 15 نفر در گروه آزمایش دوم و 15 نفر در گروه کنترل جای گرفتند و به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. شفقت درمانی بومی و شفقت درمانی گیلبرت برای زنان دو گروه آزمایش (در 8 جلسه) اجرا شد. ابزارهای اندازه گیری شامل پرسشنامه سلامت عمومی (Goldberg,1972)، و پرسشنامه سرمایه روانشناختی  (Luthans, 2007) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیره استفاده شد.  نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین میانگین نمرات مبتنی بر بسته بومی شفقت درمانی و شفقت درمانی گیلبرت بر متغیرهای سلامت روان و سرمایه روانشناختی وجود نداشت، همچین تفاوت معناداری بین میانگین نمرات پس آزمون سلامت روان و سرمایه روانشناختی زنان گروه آزمایش و کنترل و تفاوت معناداری بین میانگین نمرات سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و آزمون پیگیری متغیرهای سلامت روان و سرمایه روانشناختی زنان شاغل وجود داشت.

  کلیدواژگان: شفقت درمانی، زنان شاغل، سلامت روان، سرمایه روانشناختی
 • سعید اسدنیا، مجید محمود علیلو*، منصور بیرامی، عباس بخشی پور رودسری صفحات 94-108

  فرض بر این است که ابعاد سرشت و حساسیت انزجاری در تعامل با یکدیگر به اختلال اضطراب فراگیر، اختلال پانیک و اختلال وسواسی اجباری منجر می شوند. برخلاف اهمیت این مدل، پژوهش های کافی برای ارزیابی تجربی آن انجام نشده است. پژوهش حاضر با هدف تاثیر ابعاد سرشت بر اختلال اضطراب فراگیر، اختلال پانیک و اختلال وسواسی اجباری با واسطه گری حساسیت انزجاری در دانشجویان دانشگاه ارومیه انجام شده است. طرح پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است؛ برای این منظور 377 نفر از دانشجویان دانشگاه ارومیه با استفاده از نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه های سرشت و منش کلونینجر (TCI-125, 1994)، مقیاس حساسیت انزجاری (DSS, 1994)، پرسشنامه اختلال اضطراب فراگیر (GADQ-IV,2006)، پرسشنامه بازنگری شده وسواسی اجباری (OCI-R, 2002) و پرسشنامه اختلال وحشت زدگی لیبوییتز (LPI, 1984) پاسخ دادند. تحلیل داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد. همچنین برای طبقه بندی، پردازش، تحلیل داده ها و بررسی فرضیه های پژوهش  از نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شد. ارزیابی مدل فرضی پژوهش با استفاده از شاخص های برازندگی نشان داد که مدل فرضی، با مدل اندازه گیری برازش دارد (97/0= CFI،93/0=NFI، 065/0=RMSEA). نتایج پژوهش حاکی از آن بود که ابعادسرشت بر اختلال اضطراب فراگیر، اختلال پانیک، اختلال وسواسی اجباری در سطح 001/0<p تاثیر معنا داری دارد و همچنین نتایج پژوهش نشان داد که ابعاد سرشت با واسطه گری حساسیت انزجاری بر اختلال اضطراب فراگیر، اختلال وحشت زدگی و اختلال وسواسی اجباری در سطح 001/0<p تاثیر معنا داری دارد. یافته های پژوهش در کنار حمایت از مدل فرضی برای اختلال اضطراب فراگیر، اختلال وسواسی اجباری و اختلال وحشت زدگی، الگوی مناسبی برای سبب شناسی این اختلالات نشان می دهد و می تواند به نقش انزجار در اختلالات اضطرابی و بهبود مداخلات شناختی رفتاری مرتبط با آن کمک کند.

  کلیدواژگان: سرشت، اختلال اضطراب فراگیر، اختلال وحشت زدگی، اختلال وسواسی اجباری، حساسیت انزجاری
 • عاطفه کریمی، سیمین دخت رضاخانی*، معصومه بهبودی صفحات 109-120

  هدف این پژوهش تعیین نقش میانجیگر چشم انداز زمان در تبیین روابط علی بین کمال گرایی و اهمال کاری تحصیلی در دختران دانش آموز متوسطه دوم بود. طرح پژوهش رابطه ای از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را دختران دانش آموز مقطع متوسطه دوم منطقه 5 تهران  در سال تحصیلی 1400-1399 تشکیل می داد که300 نفر به عنوان نمونه به شیوه دردسترس و داوطلبانه انتخاب و از پرسشنامه های اهمال کاری تحصیلی ( Solomon & Rathblum, 1984)، کمال گرایی (Frost, 1990) و چشم انداز زمان (Zimbardo & Boyd, 1999) استفاده شد. داده ها با استفاده از روش آماری مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل شد. یافته ها نشان داد کمال گرایی مثبت و بعد آینده به صورت منفی (01/0>p) و کمال گرایی منفی و حال قضا قدری (01/0>p)  به صورت مثبت، اهمال کاری تحصیلی را پیش بینی می کنند. از بین ابعاد چشم انداز زمان بعد آینده و حال قضا و قدری  به صورت منفی، رابطه بین کمال گرایی مثبت و اهمال کاری تحصیلی و بعد آینده و حال قضا و قدری  به صورت مثبت، رابطه بین کمال گرایی منفی و اهمال کاری تحصیلی را میانجیگری می کنند (01/0>p). به طورکلی کمال گرایی و چشم انداز زمان می توانند 59% از واریانس اهمال کاری تحصیلی را تبیین کنند.

  کلیدواژگان: چشم انداز زمان، کمال گرایی، اهمال کاری، دختران دانش آموز متوسطه دوم
 • فرهاد تنهای رشوانلو*، طلیعه سعیدی رضوانی، هادی صمدیه، حسین کارشکی صفحات 121-132
  هدف از این پژوهش اعتباریابی و بررسی ساختار عاملی مقیاس ارضای نیازهای بنیادین در روابط با دوستان در دانشجویان بود. در یک طرح توصیفی و اعتباریابی آزمون، طی دو مطالعه به ترتیب 172 و 228 نفر از دانشجویان دانشگاه بیرجند به شیوه نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند و مقیاس های ارضای نیازهای بنیادین در روابط (La Guardia, et al., 2000) ، احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان (Ditommaso et al., 2004) ، رضایت از زندگی (Diener et al., 1985) و افسردگی، اضطراب و استرس (Lovibond, & Lovibond, 1995) را تکمیل کردند. همسانی درونی، روایی عاملی اکتشافی، تاییدی، ملاکی و سازه با نرم افزارهای SPSS.16 و AMOS.24 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مقیاس، ساختاری سه عاملی با واریانس تبیین شده 92/70 درصد دارد. تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم نیز به تایید رسید. مقیاس از پایایی سازه مناسبی برخوردار بود. روایی همگرای مقیاس در مورد رضایت از زندگی و روایی واگرای آن در ارتباط با احساس تنهایی اجتماعی و افسردگی به تایید رسید (01/0≥P). بر حسب سن، جنسیت و وضعیت تاهل نیز تفاوت معناداری به دست نیامد (05/0<P). به نظر می رسد، مقیاس ارضای نیازهای بنیادین در روابط، در دانشجویان از پایایی و روایی مناسبی برخوردار است.
  کلیدواژگان: نیازهای بنیادین، روابط دوستانه، ساختار عاملی، اعتباریابی، دانشجویان
 • عطیه حاتمی، خسرو رمضانی*، علیرضا ماردپور صفحات 133-146

  مهارت های ارتباطی از جمله مهارت های اساسی برای زندگی در عصر حاضر است. پزشکان به دلیل موقعیت شغلی خود باید مهارت کافی در برقراری ارتباط مناسب با بیماران داشته باشند تا از آرامش، رضایت و سلامت بهره مند شوند. هدف این پژوهش تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر انعطاف پذیری، آگاهی از مسیولیت خویشتن و تعهد حرفه ای دانشجویان دندان پزشکی اراک در ارتباط با بیماران است. همچنین طرح پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون، پیگیری وگروه کنترل است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دندان پزشکی دانشگاه دولتی علوم پزشکی اراک در سال 1398 بودند  که به روش نمونه گیری دردسترس 24 نفر انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش (12 نفر) و کنترل (12 نفر) تقسیم شدند. پس از انتخاب نمونه مورد نظر و انجام پیش آزمون بر روی هر دو گروه  برنامه درمانی راه حل محور، طی 11 جلسه 90 دقیقه ای (هر هفته 2 جلسه) بر روی گروه آزمایش اجرا شد و بر روی گروه کنترل مداخله ای صورت نگرفت. ابزارهای پژوهش شامل  پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی 20 سوالی (Dennis & Vander Wal, 2010)، و پرسشنامه 16 سوالی مسیولیت پذیری  (Salkovskis, et al., 2000)، و پرسشنامه 15 سیوالی تعهد حرفه ای (Clikeman & Henning, 2000)  بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری تحلیل کواریانس چندمتغیره و تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد تفاوت معناداری بین میانگین نمرات پس آزمون انعطاف پذیری و آگاهی از مسیولیت خویشتن دانشجویان گروه آزمایش و کنترل وجود دارد و در متغیر تعهد حرفه ای تفاوت معناداری وجود ندارد.  بر اساس نتایج می توان گفت، آموزش مهارت های ارتباطی بر انعطاف پذیری و آگاهی از مسیولیت خویشتن دانشجویان تاثیر داشته است؛ بنابراین، روش مداخله ای آموزش مهارت های ارتباطی به علت تقویت توانایی ذهنی در کنترل افکار ناخوشایند و غیرمنعطف، موجب انعطاف پذیری ذهنی و دوری از افکار اتوماتیک وتحریفات شناختی غیرمنطقی در فرد می شود وانجام وظایف دانشجویی- شغلی آن ها را به طور مثبتی تقویت می کند.

  کلیدواژگان: مهارت های ارتباطی، انعطاف پذیری، آگاهی از مسئولیت خویشتن، تعهد حرفه ای، دانشجویان دندان پزشکی
 • فریده نریمیسایی، سحر صفرزاده*، فاطمه سادات مرعشیان صفحات 147-162

  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش ایمن سازی در برابر استرس بر حس عاملیت، تنظیم هیجانی، میزان گرایش به خودارضایی و هرزه نگاری اینترنتی در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم پایه دوازده شهر اهواز انجام شد. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانش آموزان  پسر مقطع متوسطه دوم پایه دوازده پسر شهر اهواز در سال تحصیلی 1399-1400 بودکه از میان آن ها 50 نفر، به روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب و به صورت تصادفی در گروه آزمایش و گروه گواه (هر گروه 25 نفر) گمارده شدند. گروه آزمایش تحت آموزش ایمن سازی در برابر استرس مایکنباوم (2008) طی 8 جلسه 90 دقیقه ای قرار گرفتند و برای گروه گواه مداخله ای انجام نشد. ابزارهای مورد استفاده شامل مقیاس حس عاملیت (Polito et al., 2013)، پرسشنامه سبک های تنظیم شناختی هیجان فرم کوتاه (Garnefski et al., 2002)، پرسشنامه گرایش به خودارضایی (Jozak, 2017) و پرسشنامه ولع در هرزه نگاری اینترنتی (Kraus & Rosenberg, 2014) بود. داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری و تعقیبی بونفرونی در نرم افزار SPSS-23 تحلیل شدند. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که آموزش ایمن سازی در برابر استرس بر حس عاملیت، تنظیم هیجان، میزان گرایش به خودارضایی و هرزه نگاری اینترنتی نسبت به گروه گواه در دانش آموزان پسر تاثیر مثبتی داشته است (001/0>P). نتایج در مرحله پیگیری نیز پایدار بود. نتایج نشان دهنده اثربخشی آموزش ایمن سازی در برابر استرس بر حس عاملیت، تنظیم هیجان، میزان گرایش به خودارضایی و هرزه نگاری اینترنتی در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم پایه دوازده بود.

  کلیدواژگان: ایمن سازی در برابر استرس، حس عاملیت، تنظیم هیجان، گرایش به خودارضایی، هرزه نگاری اینترنتی، دانش آموزان پسر
 • لیلا امینیان، شکوه السادات بنی جمالی*، فریبرز درتاج، حسن احدی صفحات 163-174

  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی روش تعامل والد-کودک از طریق بازی درمانی (CPRT) بر کارکرد اجرایی و سازگاری اجتماعی کودکان دارای اختلال نقص توجه-بیش فعالی (ADHD) انجام شد. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی، با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کودکان 8 تا 10 سال دارای اختلال نقص توجه بیش فعالی در سال 1398 مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر تهران بود. نمونه شامل 30 نفر (دو گروه 15 نفره) بود که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی  BRIEF (فرم والد) (Guy& et al, 2000) و پرسشنامه سازگاری اجتماعی کودکان (Dokhanchi,1998)  بود. گروه آزمایشی در قالب 10 جلسه 120 دقیقه ای یک بار در هفته تحت بازی درمانی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از روش های آماری توصیفی و نیز تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر با نرم افزار آماری SPSS انجام شد. نتایج به دست آمده نشان داد که آموزش بازی درمانی مبتنی بر تعامل والد-کودک بر کارکردهای اجرایی و سازگاری اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه- بیش فعالی اثربخش بوده است (001/0<p).

  کلیدواژگان: بازی درمانی، تعامل والد -کودک، کارکردهای اجرایی، سازگاری اجتماعی، کودکان دارای نقص توجه - بیش فعالی
 • محمدعلی سلمانی اردانی، منصوره شهریاری احمدی*، مهدی دوایی صفحات 175-192

  این مطالعه با هدف معرفی پرسشنامه سنجش میزان خردمندی (WMQ) دانش آموزان نگاشته شده است. این مطالعه به لحاظ هدف جزء پژوهش های توسعه ای - کاربردی و به لحاظ شیوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری در این پژوهش، شامل کلیه دانش آموزان نوجوان مدارس دخترانه و پسرانه متوسطه اول شهر اصفهان (52813) نفر در سال تحصیلی 98-1397 بود.  برای نمونه گیری از روش تصادفی خوشه ای استفاده شد و400 نفر، در نمونه اصلی قرار گرفتند. برای بررسی روایی پرسشنامه از روش های تحلیل عاملی، روایی محتوی و روایی سازه استفاده گردید. داده ها با نرم افزارهای Spss و AMOS و به روش ضریب همبستگی، تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی تحلیل شد. مقدارKMO (892/0) حاکی از کفایت نمونه برداری بوده است. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که هشت عامل خردمندی عمومی، خردمندی دینی، خرمندی عاطفی، خردمندی انسانی، خردمندی معنوی، خردمندی اخلاقی، خردمندی اجتماعی و خردمندی علمی و مقادیر ویژه بیش از یک توانسته اند 494/71 درصد از واریانس گویه ها را تبیین کنند. پایایی پرسشنامه برحسب ضریب آلفای کرونباخ 895/0 و برای عوامل به ترتیب عامل اول (خردمندی عمومی) 756/0، عامل دوم (خردمندی دینی) 727/0، عامل سوم (خرمندی عاطفی) 715/0، عامل چهارم (خردمندی انسانی) 712/0، عامل پنجم (خردمندی معنوی) 700/0، عامل ششم (خردمندی اخلاقی) 702/0، عامل هفتم (خردمندی اجتماعی) 680/0 و عامل هشتم (خردمندی علمی) 672/0 محاسبه شد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول نشان داد که شاخص برازش مدل، در سطح مطلوبی قرار دارد.  در مجموع نتایج حاصل از بررسی روایی و محاسبه پایایی پرسشنامه و هماهنگی مولفه ها با یکدیگر و با نمره کل، نشان می دهد پرسشنامه کفایت لازم را دارد و ابزار مناسبی برای سنجش خردمندی دانش آموزان نوجوان است.

  کلیدواژگان: پرسشنامه خردمندی، تحلیل عاملی، خردمندی، دانش آموزان متوسطه اول
 • زینب نوروزی زاد، مرجان ترک زاده*، علیرضا بخشایش صفحات 193-206
  با شیوع ویروس کرونا، تعطیل شدن مدارس و محدود شدن کودکان در خانه به دلیل کاهش امکان تخلیه هیجانی، بازی و سرگرمی و محدودیت در استفاده از شرایط درمانی و بهداشتی، چالش های زیادی برای کودکان بیش فعال به وجود آمده است. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف از این پژوهش، بررسی حالات خلقی و رفتاری در کودکان دبستانی با اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی، در دوران شیوع کرونا بود. این پژوهش مطالعه ای کیفی از نوع پدیدارشناسی بود که جامعه آماری آن را مادران کودکان بیش فعال ساکن شهر گلدشت اصفهان تشکیل دادند. در این مطالعه 15 نفر از مادران کودکان بیش فعال، با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد و این روند تا مرحله اشباع داده ها ادامه یافت و در نهایت داده ها با استفاده از روش تحلیل پدیدارشناسی ون منن تجزیه وتحلیل شد. مضامین به دست آمده شامل 8 مقوله اصلی سستی و عدم انگیزه، کاهش کنترل هیجانی، تاثیر انگیختگی روانی مادر، مشکلات محیطی، کاهش تفریح و بازی، افت پیشرفت تحصیلی، تغییرات در میزان خواب و تغذیه و کاهش تعاملات اجتماعی بود. نتایج یافته ها نشان دهنده تشدید علایم بیش فعالی در دوران شیوع کروناست. با توجه به یافته ها، این پژوهش در شناخت بیشتر عوامل تاثیرگذار بر اختلال بیش فعالی، می تواند راهگشا باشد.
  کلیدواژگان: کودکان بیش فعال، دبستانی، حالات خلقی، رفتاری، کرونا
 • علی مصطفی زاده، داوود تقوایی*، ذبیح پیرانی صفحات 207-219

  هدف این پژوهش، مدل ساختاری اشتیاق تحصیلی براساس راهبرد خودتنظیمی با میانجی گری هوش هیجانی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر مریوان بود. پژوهش به روش همبستگی و تحلیل مدل ساختاری اجرا شد. جامعه آماری شامل تمام دانش آموزان دوره دوم متوسطه در سال تحصیلی 1399-1398 شهر مریوان و گروه نمونه شامل 330 نفر (174 پسر، 156 دختر) بودند که به صورت تصادفی با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده های تحقیق از پرسشنامه 15 سوالی اشتیاق تحصیلی (Fredricks, Blumenfeld & Paris, 2004)  پرسشنامه خودتنظیمی انگیزشی والترز 27 سوالی (Wolters, 1999) و پرسشنامه هوش سیبریا شرینگ (Siberia Shering, 1996) استفاده شده است. ویژگی روان سنجی این ابزارها در مطالعه فعلی بررسی شد و نسبت  به مطلوبیت آن ها اطمینان حاصل گردید. نتایج  نشان  داد که هوش هیجانی به صورت مستقیم و راهبرد خودتنظیمی انگیزشی با میانجی گری هوش هیجانی به صورت غیرمستقیم بر اشتیاق تحصیلی تاثیر دارند و در مجموع هر دو متغیر 42/0 از تغییرات اشتیاق تحصیلی را تبیین می کنند. نتیجه نشان می دهد که برای افزایش اشتیاق تحصیلی دانش آموزان، ترکیبی از راهبرد  خودتنظیمی انگیزشی تحصیلی و هوش هیجانی می توانند اثرگذار باشند.

  کلیدواژگان: اشتیاق تحصیلی، خودتنظیمی، هوش هیجانی، دانش آموزان دوره دوم متوسطه
 • مهوش اکبری، اکرم دهقانی* صفحات 220-232

  این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی دارودرمانی و ترکیب دارودرمانی و درمان ACT بر اضطراب، نگرانی، اجتناب تجربه ای و سرسختی روان شناختی زنان مبتلا به GAD انجام شد. این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه های آزمایش و کنترل بود. جامعه پژوهش را کلیه زنان مبتلا به GAD شهرستان فریدون شهر در تابستان 1396 تشکیل می دادند که از میان زنان مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) این شهرستان، با نظر روانپزشک بخش و روانشناس بالینی تشخیص GAD گرفته بودند، تعداد 30 نفر با روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب و با روش تصادفی در سه گروه مساوی (هر گروه 10 نفر) جایگزین شدند. درمان دارویی برای هر دو گروه مداخله در یک دوره ی حداقل 8 هفته ای بود و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای یک گروه (ترکیبی) در 8 جلسه یک ساعته به صورت فردی صورت گرفت. پیش و پس از درمان، پرسش نامه اضطراب اشپیل برگر (Spielberger et al., 1983)، پرسش نامه نگرانی پنسیلوانیا (Meyer et al., 1990)، پرسش نامه اجتناب تجربی چندبعدی (Gámez et al., 2011) و پرسشنامه سرسختی روانشناختی (Kobasa et al., 1982) تکمیل شد. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس و نرم افزار SPSS-25 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که درمان داوریی و درمان ترکیبی در گروه های آزمایشی باعث کاهش نمرات نگرانی، اضطراب، اجتناب تجربه ای و افزایش نمرات سخت رویی روانی شده است. همچنین، در متغیرهای اجتناب تجربه ای و سخت رویی روانی بین گروه های آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری وجود داشت (05/0>P) و ترکیب دارودرمانی و درمان ACT اثربخشی بیشتری در این متغیرها داشت. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، ترکیب دارودرمانی و درمان ACT اثربخشی بیشتری نسبت به دارودرمانی در کاهش علایم و ویژگی های مرتبط با GAD در زنان دارد.

  کلیدواژگان: مداخله ی ترکیبی، دارو درمانی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، اختلال اضطراب فراگیر، زنان
 • نیلا پشنگیان، مولود کیخسروانی*، ناصر امینی، مسلم عباسی صفحات 233-252
  این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی ذهنیت مدار و آموزش کنترل تکانه بر خودکنترلی و خودکارآمدی رفتاری- هیجانی کودکان اختلال بی نظمی خلق اخلالگر انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری (2 ماهه) با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان پسر 10 تا 17 ساله شهر شیراز در سال تحصیلی 99-1398 بود. نمونه پژوهش 60 نفر از دانش آموزان پسر دارای اختلال بی نظمی خلق اخلالگر بودند که از میان دانش آموزان پسری که نمره ای زیادی در پرسشنامه غربالگری لاپورته و همکاران (2019) بود به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و در دو گروه های آزمایشی و گروه کنترل (20 نفر در هر گروه) گمارده شدند. ابزارهای پژوهش، مصاحبه بالینی ساختاریافته، پرسشنامه خودکارآمدی هیجانی نوجوانان (Dacre Pool & Qualter, 2012)، خودکارآمدی رفتاری (Choi, Fuqua & Griffin, 2001) و مقیاس خود کنترلی (Tangney, Baumeister & Boone, 2004) بود. داده های جمع آوری شده با استفاده از تحلیل کواریانس اندازه گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که هر دو درمان طرحواره درمانی ذهنیت مدار و آموزش کنترل تکانه بر افزایش خودکنترلی و خودکارآمدی رفتاری- هیجانی کودکان اختلال بی نظمی خلق اخلالگر تاثیر معناداری دارند (001/0≥P). نتایج آزمون های تعقیبی بنفرونی نشان داد که بین آموزش کنترل تکانه و طرحواره درمانی ذهنیت مدار در نمرات خودکارآمدی هیجانی تفاوت معناداری وجود دارد (001/0≥P)؛ ولی در خودکارآمدی رفتاری و خودکنترلی بین گروه های آزمایشی تفاوتی در مرحله پس آزمون و پیگیری وجود نداشت.
  کلیدواژگان: طرحواره درمانی ذهنیت مدار، آموزش کنترل تکانه، خودکارآمدی، خودکنترلی، اختلال بی نظمی خلق اخلالگر
 • الهام طباطبایی کاشانی، الهام فروزنده*، ایوب باقری صفحات 253-263

  این پژوهش با هدف تعیین تاثیر بازتوانی شناختی بر مبنای هوش مصنوعی بر عملکرد لوب آهیانه ای بیماران اسکیزوفرنی انجام گرفت. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل بیماران اسکیزوفرنیای مرد بستری در بیمارستان های اصفهان بودند که30 نفر، به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. هر دو گروه در مرحله پیش آزمون و پس آزمون، با استفاده از آزمون دو نیمه کردن خط نرم افزاری مورد بررسی قرار گرفتند. در گروه آزمایش مداخله بازتوانی شناختی طی 10 جلسه (هر هفته دو جلسه) اجرا گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس استفاده شد و نتایج نشان داد که میانگین انحراف به چپ و انحراف به راست در آزمون خط مربوط به عملکرد لوب آهیانه ای در گروه آزمایش در مرحله پس آزمون نسبت به گروه کنترل کاهش معناداری نشان داد (05/0>p). براساس نتایج این پژوهش، می توان برای افزایش عملکرد لوب آهیانه ای بیماران اسکیزوفرنیا، از بازتوانی شناختی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: بازتوانی شناختی، بیماران مرد اسکیزوفرنیا، لوب آهیانه ای، هوش مصنوعی
|
 • Khoshdavi Ebrahimzade, Esmaiel Soleymany *, Karim Sadeghi Pages 1-12

  The aim of this study was to compare the effectiveness of metacognitive Therapy and assertiveness training on social avoidance and distress of students with foreign language anxiety (FLA). The research design was semi-experimental and the population of the study was all students of public Junior high schools in Urmia, Iran. 60 students were selected following a multi-step random sampling procedure and were randomly assigned into three groups (N= 20 each). the data were analyzed using foreign language classroom anxiety scale (Horwitz, Horwitz & Cope, 1986) and social avoidance and distress scale (Watson & Friend, 1969). Data were analyzed using multivariate analysis of covariance. The results showed that metacognitive and assertiveness are effective in reducing social avoidance and distress, their effects are persistent in the follow-up phase (p <0.001). The obtained results show that metacognitive and assertiveness are effective in reducing social avoidance and distress students in both stages and the difference between metacognitive and assertiveness groups is not significant (p <0.05). Based on the results, there was no significant difference between metacognitive therapy and assertiveness training groups in reducing avoidance and social pressure (P <0.05).

  Keywords: Foreign language anxiety, metacognitive therapy, assertiveness training, social avoidance, distress, junior high school student
 • Marzieh Abootrabian, Ilnaz Sajjadian * Pages 13-26

  The aim of this study was to evaluate the effectiveness of acceptance and commitment based therapy on rumination, depression and self-efficacy of high school girls in Isfahan. The research method was quasi-experimental pre-test-post-test with control group. Thirty female students were randomly selected from a group of female high school students in Khomeini Shahr by screening method and were randomly assigned to experimental and control groups (15 in each group). Subjects in each group answered adolescent depression questionnaires (Kutcher, 2002), rumination answers (Yousefi, 2009) and self-efficacy (Sherrer, 2002) before, after and three months after the intervention. Experimental group 10 sessions, treatment based on acceptance and commitment (Hayes & Strosahl, 2010) but no intervention was performed in the control group. The results of multivariate analysis of covariance showed that the mean scores of depression and rumination of students after treatment decreased in the post-test and follow-up phase and their self-efficacy increased. According to the results of this study, acceptance and commitment-based therapy significantly reduced rumination and depression in the experimental group compared to the control group (P<0.001) and increased the self-efficacy of the experimental group compeared to the control group (P<0.001).

  Keywords: Depression, Self-efficacy, rumination, female high school students, acceptance, commitment therapy
 • Atoosa Asadzadeh, MohammadBaqer Hobi *, Mehdi Zaree Bahramabadi, Abdolhassan Farhangi Pages 27-37

  Marital conflict is an interactive process in which couples feel uncomfortable about aspects of their relationship and sometimes try to resolve it in different ways. The aim of this study was to determine the appropriateness of structural equation modeling of early maladaptive schemas and marital conflicts with the mediating role of alexithymia. This research is applied and in terms of methodology, is the descriptive of correlation between structural equations. The statistical population of this study included all married people who referred to the psychological clinics of Tehran's District 2 in the period from February 2016 to July 2017, which is at least one year after their married life. In order to sample 300 people from the mentioned community, they were randomly selected by voluntary sampling method. Data collection questionnaires Marital conflict questionnaire (Sanai, Barati and Boostanipoor, 1996), Yang's early maladaptive schemas (Young & Brown,2005), and Toronto's Emotional Disappointment (Bagby, Taylor & Parker, 1994) were used to collect data. The data were collected using statistical method of structural equation modeling (SEM) using AMOS_22 software. The results showed that the fit indicators after model modification have property values and are in good fit with the research model and also the scope of early maladaptive schemas is related to the mediating role of questionnaires with marital conflicts. The result is that existing relationships can be used to improve marital relationships.

  Keywords: Marital conflict, alexithymia, early maladaptive schemas, equation modeling
 • Akram Pakzadmoghadam *, Ghasem Askari Zadeh, Masoud Bagheri Pages 38-48

  The aim of this study was to investigate the effectiveness of art therapy based on Drawing on general anxiety disorder and Physical injury fears in primary school students. This research was a semi-experimental, pretest-posttest design with control group. The statistical population included all fourth grade elementary school boys in Kerman in 1396-97. Multi-stage cluster sampling method was used and three schools were randomly selected from among the boys' primary schools in Kerman. Then sampling was done. Forty-seven students with high anxiety scores were selected based on the Anxiety Inventory (Spence, 1998). Finally, after matching based on anxiety scores, 30 students were randomly divided into experimental and control groups of 15 people. Drawing art therapy was performed on the students of the experimental group during 12 sessions of 90 minutes, two days a week. Students in the control group did not receive any training during this period. At the end of the intervention, anxiety inventory were performed on the students of the two groups. Data were analyzed using analysis of covariance. The results showed that art therapy based Drawing reduced general anxiety disorder and fear of physical harm in primary school students (p <0/05).

  Keywords: art therapy, Drawing therapy, Physical injury fears, general anxiety disorder, Fourth grade male students
 • Behzad Taghipuor *, Rogaye Barzegaran Pages 49-56

  The purpose of this study was to examine the effect of Hypoventilation Therapy on symptoms and perception of anxiety control in women with General Anxiety Disorder (GAD). This semi-experimental study was conducted using pre-test and post-test with control group. from all General Anxiety Disorder (GAD) patients referred in Ardabil Health Comprehensive Centers in Fal2019, 30 patients were selected through available sampling method and were randomly placed into two equal received and the control groups. The Experimental group experienced 4 weeks (12 session and 17 minutes each session) of Hypoventilation Therapy, while control group were just waited. Anxiety Beack (1986) and Perception of Anxiety Control Rapee, Craske, Brown & Barlow (1996) Questionnaires were used in pre-test, post-test and up as the study instrument. Data were analyzed by using analysis of covariance and spss-20. The result of analysis of covariance showed that there were significant differences in symptoms and perception of anxiety control scores intervention and the control group (p<0.01). Thus, it can be said that of Hypoventilation Therapy. Reduced symptoms and high perception of anxiety control in women with General Anxiety Disorder (GAD).

  Keywords: hypoventilation therapy, Symptoms Anxiety, Perception of Anxiety Control, GAD
 • Zeinab Heidari Sudejani, Maryam Gholamzadeh Jofreh * Pages 57-68
  Study of phenomenological approach the challenges of parental marriage from the perspective of adolescents can guide parents and adolescents towards a better life and better quality relationships between adolescents and their parents. The aim of this study was a phenomenological approach to adolescents' challenges to remarrying their parents. This research was a qualitative phenomenological study and thematic analysis has been used to analyze the data. Data were theoretically saturated and analyzed through semi-structured interviews with 18 adolescent girls and boys aged 11 to 20 years using purposive sampling method. Five main themes including: examining adolescents' emotional issues,  experiencing problems in the path of adjustment,   examining adolescents' behavioral issues,  the importance of family role and deterrence of socio-cultural issues in the path of adolescents' admission .According to the issues mentioned by adolescents can be obtained from five main themes and seventeen sub-themes, identify issues of interest to adolescents and give to parents, children and counselors to improve relationships and help with the challenges of remarriage. Family reunification and remarriage during adolescence can have a number of risk factors for children. Gaining information about adolescents' perspectives on this can provide a wealth of information for everyone.
  Keywords: phenomenological approch, adolescents' challenges, remarrying parents
 • Mehdi Mohammadi *, Reza Naseri Jahromi, Fatemeh Mirghafari, Maryam Seidi, Solmaz Khademi, Faeze Rosta, Foruzan Taheri Pages 69-80
  The aim of this study was to identify the factors affecting students' sleep disorders in corona pandemic. This research is a qualitative multi-method and has been done using two meta-synthesis and phenomenological quality designs. In meta-synthesis; the analysis was based on the six-step method of Sandelowski and Barroso 21 related research sources. In phenomenology; based on Colaizzi's seven-stage model, the necessary information was collected through semi-structured interviews with 12 graduate students of Shiraz University and analyzed using content analysis method. The validity of the data was verified using the techniques of verifiability (researchers' self-review), reliability (accurate guidance of data collection flow) and data alignment. The results showed that the factors affecting students' sleep disorders in corona pandemic can be classified into four main themes: social interactions, mental health, physical activity and educational activities. Due to the high impact of regular sleep patterns on students' academic future, the improvement and development of educational programs and counseling in the complementary view of culture building and coexistence in virtual education is of special interest.
  Keywords: multi-qualitative approach, sleep disorders, Corona
 • Ziba Amani, MohammadBagher Kajbaf *, Alireza Maredpour Pages 81-93

  The aim of this study was to compare the effectiveness of indigenous compassion therapy package with Gilbert compassion therapy on mental health and psychological capital of working women in Isfahan. The research method was quasi-experimental with pre-test-post-test design with experimental and control groups. The statistical population included all working women in the age group of 25 to 45 years in Isfahan in 2019. The sample size included 45 people, of which 15 women were placed in the first experimental group, 15 women in the second experimental group, and 15 women in the control group and were selected by purposive sampling. Indigenous compassion therapy and Gilbert compassion therapy were performed for women in two experimental groups (in 8 sessions). Measurement tools included the GHQ Goldberg Questionnaire (1972) and the Psychological Capital Questionnaire by Luthans, Youssef, and Avolio (2007). Analysis of covariance was used to analyze the data. The results showed that there was no significant difference between the mean scores of the effect of education based on indigenous compassion therapy package and Gilbert compassion training on mental health and psychological capital. There was a significant difference between the mean scores of post-test of mental health and psychological capital of women in the experimental and control groups. There was a significant difference between the mean scores of the three stages of pre-test, post-test and follow-up test of mental health and psychological capital of working women.

  Keywords: compassion therapy, working women, mental health, psychological capital
 • Saeed Asadnia, Majid Mahmoud Alilou *, Mansur Bayrami, Abbas Bakhshipour Roodsari Pages 94-108

  It is assumed that the dimensions of temperament and the disgusting sensitivity in interacting with each other lead to generalized anxiety disorder, panic disorder, and obsessive-compulsive disorder. Despite the importance of this model, not enough research has been done to evaluate it empirically. The aim of the present study was to investigate the effect of temperament dimensions on generalized anxiety disorder, panic disorder and obsessive-compulsive disorder mediated by sensitivity-disgust in Urmia University students. The present research design is descriptive of correlation type. For this purpose, 377 students of Urmia University were selected using cluster sampling. Participants filled Temperament and Character Inventory (TCI-125, 1994), Disgust Sensitivity Scale (DSS, 1994), Generalized Anxiety Disorder questionnaire (GADQ-IV, 2006), the Obsessive-Compulsive Disorder Inventory Revised (OCI-R, 2002), and the Leibowitz Panic Inventory (LPI, 1984) were administered. Data analysis was performed using structural equation modeling. SPSS and AMOS software were also used to classify, process, analyze the data and test the research hypotheses.Evaluation of the hypothetical model of the research using fitness indicators showed that the hypothetical model fits with the measurement model (CFI = 0.97, NFI = 0.93, RMSEA = 0.065). The results showed that the dimensions of temperament have a significant effect on generalized anxiety disorder, panic disorder, obsessive-compulsive disorder at the level of P <0.001. And obsessive-compulsive disorder has a significant effect at the level of P <0.001. Findings of the study, along with support for the hypothetical model for generalized anxiety disorder, obsessive-compulsive disorder and panic disorder, show a good model for the etiology of these disorders and can play a role in disgust. These findings might Help treatment of anxiety disorders and related cognitive-behavioral interventions.

  Keywords: Temperament, generalized anxiety disorder, panic disorder, obsessive-compulsive disorder, Sensitivity, Disgusting Sensitivit
 • Atefe Karimi, Simindokht Rezakhani *, Masoumeh Behboudi Pages 109-120

  The aim of this study is to explain the role of the mediation of time perspective in explaining the causal relationship between perfectionism and academic procrastination in female student in the second region. The research method was a correlational relationship. The statistical population this study formed of the female second middle school students in the second region of Tehran in the academic year of 1399-1400. Az the sampel 300 students were selected in an accessible and voluntary way. The questionnaires of Academic Procrastination(Solomon & Rathblum, 1984), Perfectionism(Frost, 1990) and The Time Perspective (Zimbardo & Boyd, 1999)  were used. Data were analyzed using structural equation modeling statistical method.The findings showed that positive perfectionism and the future negative dimension (p <0.01), negative perfectionism and the present fatalistic (p <0.01), predicted academic procrastination. The future dimensions and the present fatalistic mediate a negative relationship between positive perfectionism and academic procrastination and a positive relationship between negative perfectionism and academic procrastination among the time perspective dimensions(p <0.01). Generally, perfectionism and time perspective can explain 59% of the variance of academic procrastination.

  Keywords: time perspective, perfectionism, procrastination, female students second high school
 • Farhad Tanhaye Reshvanloo *, Talieh Saeidi Rezvani, Hadi Samadiye, Hossein Kareshki Pages 121-132
  The purpose of this study was to validate and evaluate the factor structure of the scale of The Basic Need Satisfaction in Relationships with Friends Scale in students. In a descriptive and validation study, 172 and 228 students from Birjand University were selected through multi-stage random sampling method and completed the Basic Need Satisfaction in Relationships Scale (La Guardia et al. 2000), Life Satisfaction Test (Diener et al. 1985), The Social and Emotional Loneliness Scale for Adults (Ditommaso et al. 2004), and Depression, Anxiety, Stress Scale (Lovibond, & Lovibond, 1995). Internal consistency, exploratory and confirmatory factor analysis, convergent and constructive validity was evaluated using SPSS.16 and AMOS.24 software. The results showed that the scale had three-factor structure with the variance explained 70.92%. The second-order confirmatory factor analysis confirmed. The scale had good construction reliability. The convergent validity confirmed in relation to life satisfaction and its divergent validity in relation to the social loneliness and depression (P≤0.01). There was no significant difference based on age, gender and marital status (P>0.05). It seems that the basic need satisfaction in relationships with friends scale has a good reliability and validity in students.
  Keywords: basic needs, friendly relations, factor structure, Validation, Students
 • Atieh Hatami, Khosro Ramezani *, Alireza Maredpour Pages 133-146

  Communication skills are among the basic skills for living in the present age. Due to their job position, physicians must have sufficient skills to communicate properly with patients to enjoy comfort, satisfaction and health. The purpose of this study was the effect of communication skills training on flexibility, self-responsibility and professional commitment of Arak dental students in relation to patients. This study was a quasi-experimental pre-test and post-test with a control group. The statistical population included all dental students of Arak State University of Medical Sciences in 2019, who were selected by available sampling method of 24 people and randomly divided into experimental groups (n=12) and control (n= 12). After selecting the sample and performing a pre-test on both groups, the solution-based treatment program was performed on the experimental group during 11 sessions of 90 minutes (2 sessions per week) and no intervention was performed on the control group. Research instruments included the 20-item Cognitive Flexibility Questionnaire by Dennis and Vanderwall (2010), and the 16-item Responsibility Questionnaire by Salkovskis et al., (2010) And the Clikeman & Henning (2020) 15-item Professional Commitment Questionnaire. To analyze the data from statistical methods of multivariate analysis of covariance and analysis of covariance was used. The results showed that there was a significant difference between the mean scores of flexibility post-test and self-responsibility knowledge of experimental and control students. Based on the results, it can be said that communication skills training has an impact on students' flexibility and self-responsibility. Therefore, the intervention method of communication skills training, due to strengthening the mental ability to control unpleasant and inflexible thoughts, causes mental flexibility and avoidance of automatic thoughts and irrational cognitive distortions in the individual. And performing student-professional duties strengthens them positively.

  Keywords: communication skills, Flexibility, self-awareness, Professional Commitment, dental students
 • Farideh Narimisaei, Sahar Safarzadeh *, Fatemeh Sadat Marashian Pages 147-162

  This study aimed to investigate the effectiveness of stress immunization training on the sense of agency, emotion regulation, tendency to masturbate, and online pornography in male 12th grade upper secondary school students in Ahvaz. This study was a quasi-experimental one with a pre-test, post-test, and control group. The statistical population of this study included all male 12th grade upper secondary school students in Ahvaz in the academic year 2020-2021. Among them, 50 male students of the 12th grade of upper secondary school were selected using multistage cluster sampling and randomly assigned to the experimental group and the control group (25 people in each group). The experimental group underwent Meichenbaum’s (2008) stress immunization training in 8 sessions of 90 minutes and the control group received no intervention. The instruments used included Sense of Agency Scale (Polito et al., 2013), the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ-short) (Garnefski et al., 2002), Masturbation Tendency Questionnaire (Jozak, 2017), and the Pornography Craving Questionnaire (Kraus & Rosenberg, 2014). Data were analyzed using Multivariate analysis of covariance (MANCOVA) and Bonferroni post hoc test in SPSS-23 software. The results of data analysis showed that stress immunization training had a positive effect on sense of agency, emotion regulation, tendency to masturbate, and Internet pornography in male students compared to the control group (P <0.001). The results in the follow-up phase were also stable. The results indicated the effectiveness of stress immunization training on the sense of agency, emotion regulation, the tendency to masturbate, and Internet pornography in male 12th grade upper secondary school students

  Keywords: Immunity to stress, sense of agency, emotion regulation, masturbation tendency, cyber pornography, male students
 • Leila Aminian, Banijamali Shokohsadat *, Friborz Dortaj, Hasan Ahadi Pages 163-174

  The aim of this study was to investigate the effectiveness of parent-child interaction through play therapy (CPRT) on executive function and social adjustment of children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). This study was a quasi-experimental study with pre-test and post-test with a control group. The statistical population included children aged 8 to 10 years with ADHD who referred to medical centers in Tehran in 1398. The sample consisted of 30 people (two groups of 15 people) who were selected using purposive sampling. Data collection tools were BRIEF (Parent Form) Behavior Rating Function Questionnaire (Guy,2000) and Dokhanchi Children's Social Adjustment Questionnaire (1998). After randomly selecting and determining the experimental and control groups and before conducting play therapy sessions for the participants in the study, a separate introductory session with the aim of initial acquaintance with the children and establishing a therapeutic relationship, as well as creating confidence in the subjects and collecting data. Pre-test was held. During the same introductory session to collect pre-test data, Connors parent questionnaires, BRIEF executive behavioral grading questionnaire and children's social adjustment questionnaire were given to children's parents in groups, and finally the experimental group played 10 sessions of 120 minutes once a week. Were treated. The results showed that play therapy training based on parent-child interaction on the executive functions of children with attention deficit hyperactivity disorder was effective and according to ETA squared the effectiveness of play therapy training based on parent-child interaction on executive functions. In the studied children 75.1% Also, play therapy training based on parent-child interaction is effective in improving the social adjustment of children with attention deficit hyperactivity disorder. The studied children are 74.9%.

  Keywords: play therapy, parent-child interaction, executive functions, social adjustment, children with attention deficit-hyperactivity disorder
 • MohammadAli Salmani Ardani, Mansoureh Shahriari Ahmadi *, Mahdi Davaee Pages 175-192

  This study has been written with the aim of introducing a questionnaire to measuring of students' level of wisdom. The present study is a part of development-applied research in terms of purpose and descriptive-survey type in terms of data collection method. The statistical population in this study included all adolescent students of girls 'and boys' high schools in Isfahan in the number of 52813 people in the academic year 1397-98. Cluster random sampling method was used and 400 people were included in the main sample. Factor analysis, content validity and construct validity were used to evaluate the validity of the questionnaire. Data were analyzed using Spss and AMOS software using correlation coefficient, heuristic and confirmatory factor analysis. The KMO value (0.892) indicated the adequacy of sampling. The results of factor analysis showed that the eight factors of general wisdom, religious wisdom, emotional wisdom, human wisdom, spiritual wisdom, moral wisdom, social wisdom and scientific wisdom and special values higher than one could have been 71.494% of the variance of items. The reliability of the questionnaire in terms of Cronbach's alpha coefficient was 0.895 and for the first factors (general wisdom) 0.756, the second factor (religious wisdom) 0.727, the third factor (emotional wisdom) 0.715, the fourth factor (human wisdom) 0.712, the fifth factor (spiritual wisdom) 0.700, the sixth factor (moral wisdom) 0.702, the seventh factor (social wisdom) 0.680 and The eighth factor (scientific wisdom) was calculated 0.672.The results of the first-order confirmatory factor analysis showed that the model fit index is at a desirable level. In general, the results of the validity study and the calculation of the reliability of the questionnaire and the coordination of the components with each other and with the total score, show that the questionnaire is sufficient and is a suitable tool for assessing the wisdom of adolescent students.

  Keywords: Wisdom Questionnaire, factor analysis, wisdom, first high school students
 • Zeinab Norouzi Zad, Marjan Torkzadeh *, Alireza Bakhshayesh Pages 193-206
  With the Coronavirus outbreak, closure of schools and the restriction of children to the house, several challenges have been encountered due to fewer possibilities of releasing excitement, playing, entertainment and limited use of therapeutic and hygienic facilities. Loss of daily routine life and social interaction can act as potentially dangerous factors in regards with mental health problems, and exacerbate ADHD symptoms. Due to the significance of this matter, the goal of this study was to examine the behavioral, communicational, and environmental conditions in primary school children with ADHD during the Covid-19 outbreak. This project was a qualitative study of the phenomenology type in which statistical population consisted of mothers of hyperactive children living in Goldasht, Isfahan. in this study  15 mothers with hyperactive children were chosen in a targeted manner with the snowball sampling method. Data was collected using the semi-structured interview method, and this procedure continued to the point of data saturation and finally, the data were analyzed using the Van Manen Phenomenology Data Analysis method. The obtained contents consist of the following eight main items: lethargy and lack of motivation, decreased control of excitement, mental affect arousal of the mother, environmental problems, reduced fun and games, slumping in educational progress, changes in the amount of sleeping and eating, and reduction in social interactions.The obtained results show an exacerbation of ADHD symptoms during the Corona outbreak. According to the results, this project can facilitate better understanding of the factors affecting hyperactivity.
  Keywords: Hyperactive children, primary school, Mood, behavioral conditions, COVID-19
 • Ali Mostafazadeh, Davood Taghvaei *, Zabih Pirani Pages 207-219

  This aim was to design the structural model of academic enthusiasm based on self-regulatory strategy with the mediation of emotional intelligence of all high school students in Marivan. The research was conducted by correlational analysis and structural model analysis and the statistical population included all second year high school students in the academic year of 2019-2020 in Marivan city. The sample group consisted of 330 people (174 boys, 156 girls) who were random Multi-stage cluster sampling was selected. To collect research data, the 15-item Academic Enthusiasm Questionnaire (Fredricks, Blumenfeld & Paris, 2004), the 27-item Walters Motivational Self-Regulation Questionnaire (Wolters, 1999) and the Siberia Shering Intelligence Questionnaire (Siberia Shering, 1996) were use.  The psychometric properties of these tools were examined in the current study and their suitability was ensured.  Results The results showed that emotional intelligence and motivational self-regulation strategy mediated by indirect intelligence affect academic enthusiasm and in general both variables explain 0.42 of changes in academic enthusiasm. The results show that a combination of motivational self-regulation and academic intelligence can be effective in increasing students' academic enthusiasm

  Keywords: Academic enthusiasm, Self-regulation, emotional intelligence, Second year high school students
 • Mahvash Akbari, Akram Dehghani * Pages 220-232

  The aim of this study was to compare the effect of medication and combined medication and ACT on anxiety, worry, experiential avoidance and psychological hardiness of women with GAD. This was a quasi-experimental study with pre-test and post-test design with experimental and control groups. The present study population consisted of all women with GAD in Fereydunshahr city in the summer of 2017. Thirty women were purposefully selected as a sample and randomly assigned to three equal groups (10 people in each group). Medication was prescribed for all affected women, for at least a five-week period, and in combined intervention group, 8 one-hour sessions of ACT was performed individually. The Spielberger State-Trait Anxiety Inventory (Spielberger et al., 1983), Penn State Worry Questionnaire (Meyer et al., 1990), Multidimensional Experiential Avoidance Questionnaire (Gámez et al., 2011) and Psychological Hardiness Questionnaire (Kobasa et al., 1982) were administered before and after treatment. Covariance analysis was used for data analysis. The results showed that both medication and combined interventions in the experimental groups decreased the mean scores of anxiety, worry, and experiential avoidance, and increased the mean scores of psychological hardiness. Also, there was a significant difference between the experimental and control groups in the variables of experimental avoidance and psychological hardiness (P <0.05), and combined medication and ACT were more effective in these variables. According to the findings of this study, combined medication and ACT are more effective than medication in reducing GAD-related symptoms and features in women.

  Keywords: Combined Intervention, Medication, acceptance, commitment therapy, generalized anxiety disorder, Women
 • Nela Pashangian, Molod Keykhosrovani *, Naser Amini, Moslem Abbasi Pages 233-252
  The aim of this study was to compare the effectiveness of schema mode therapy and impulse control training on self-control and behavioral-emotional self-efficacy in children with disruptive mood dysregulation disorder. The research method was quasi-experimental: pretest-posttest and follow-up (2 months) with the control group. The statistical population of this study was all male students aged 10 to 17 years in Shiraz in the academic year 2019-2020. The research sample was 60 male students with disruptive mood dysregulation disorder who were selected from male students who had a high score in Laporte et al.'s (2019) screening questionnaire by multi-stage cluster random sampling method and in two experimental groups and control group (20 people in each group) were assigned. The research instruments were structured clinical interview, adolescent emotional self-efficacy questionnaire (Dacre Pool & Qualter, 2012), behavioral self-efficacy (Choi, Fuqua, & Griffin, 2001) and self-control scale (Tangney, Baumeister & Boone, 2004). The collected data were statistically analyzed using repeated measures covariance analysis. The results showed that both subjective schema therapy and impulse control training had a significant effect on increasing self-control and behavioral-emotional self-efficacy in children with disruptive mood disorders (P≤0.001). The results of Bonferroni post hoc tests showed that there is a significant difference between impulse control training and schema mode therapy in emotional self-efficacy scores (P≤0.001). However, there was no difference in behavioral self-efficacy and self-control between the experimental groups in the post-test and follow-up stages.
  Keywords: Schema mode therapy, impulse control training, Self-efficacy, Self-Control, disruptive mood dysregulation disorder
 • Elham Tabatabaei Kashani, Elham Foroozandeh *, Ayoub Bagheri Pages 253-263

  The aim of this study was to evaluate the effectiveness of cognitive rehabilitation on parietal lobe functions in patients with schizophrenia: focusing on artificial intelligence. The research method was quasi-experimental pre-test-post-test. The statistical population of the study included all schizophrenia patients admitted to Isfahan hospitals. Thus, after designing software focusing on artificial intelligence At least 30 patients with schizophrenia were selected by purposive sampling method by referring to Farabi and Modares psychiatric hospitals. Were selected and tested with tests related to the evaluation of parietal lobe functions, which were introduced in the next section. Then, according to the cognitive status of each of them, the number of sessions and the time required for the cognitive rehabilitation intervention were determined and performed. The results of multivariate analysis of covariance showed a significant increase in function in the parietal lobe of schizophrenia patients in the experimental group compared to the control group (p≤0.05). According to the research findings, cognitive rehabilitation with a focus on artificial intelligence can be used to increase the parietal lobe functions of patients with schizophrenia.

  Keywords: schizophrenia, Parietal lobe, Artificial Intelligence, cognitive rehabilitation