فهرست مطالب

Journal of Language Horizons
Volume:7 Issue: 2, Summer 2023

 • تاریخ انتشار: 1402/06/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سپیده عبدالحی، نرجس اشعری تبار*، امیرحسین سرکشیکیان صفحات 1-31

  با توجه به اهمیت کتب در زمینه یادگیری زبان انگلیسی بعنوان زبان خارجی، تجزیه و تحلیل آنها بسیار حیاتی به نظر می رسد.  از این جهت این مقاله به بررسی سه بعد معنا  (محتوا، هویت اجتماعی افراد و روابط اجتماعی) و همچنین آشکارسازی ایدیولوژی های پنهان در مکالمه های کتب زبان انگلیسی ویژن 1، 2، و 3 در سیستم آموزشی ایران می پردازد. برای این منظور، نظریه و رویه تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف (1989)، در تحلیل گفتگوها استفاده شد و سه بعد معنا طبقه بندی و به صورت آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل بعد محتوا نشان داد که تمرکز تهیه کنندگان مطالب بیشتر بر موضوعات روزمره و مدرسه بوده است. تجزیه و تحلیل موقعیت های موضوعی نشان داد که مطالب بیشتر بر شخصیت دانش آموز با رنگ و لعاب نابرابری جنسیتی  تمرکز کرده اند. تجزیه و تحلیل روابط اجتماعی نشان داد که  بر روابط خانوادگی و زندگی مدرسه برای دانش آموزان مسن تر با میل به مردسالاری تمرکز دارد. علاوه بر این، مشخص شد که ایدیولوژی ایران گرایی در سه کتاب درسی مورد تاکید قرار گرفته و  بر موضوع بومی سازی تاکید شده است. در نهایت، مصاحبه نیمه ساختاریافته با دو نویسنده سری ویژن انجام شد که موید نتایج فوق بود. نتایج این مطالعه احتمالا برای معلمان  زبان خارجه و  نویسندگان کتب درسی مصادیق کاربردی دارد.

  کلیدواژگان: تحلیل گفتمان انتقادی، ایدئولوژی، بومی سازی، روابط اجتماعی، هویت اجتماعی، ارزیابی کتاب
 • زهرا طاهری* صفحات 33-54
  مقالهحاضربه بررسی مقوله «نظارت زیستی» ونقش آن در تعیین گفتمان جغرافیای جهان امروز می پردازد. نویسنده با استفاده از رویکرد فرهنگی و بهره گیری از نظریات منتقدانی نظیر تیحاجآ جاناو میشل فوکو درپی پاسخ به این پرسش کلیدی است که چگونه مهاجرت به غرب به مسخ وجودی مهاجران و تبدیل آنها به شهروندان زیستی نامریی درنظام اجتماعی حاکم منجر می شود؟ از این رو، میراثی از خسران (2006)، نوشته کیرن دسای، مورد بحث قرار می گیرد تا با تمرکز بر موضوعاتی نظیر «اقدامات بیومتریکی»، «هوموساکر» و «شهروندی زیستی» چگونگی کارکرد ساختارهای نظارتی نوین را تبیین و تشریح کند. چنین استدلال می شود که مقوله سفر، علی رغم تداعی آن با فروپاشی دوانگاره های نژادی قومیتی، خلق جغرافیایی چندفرهنگی سیال و چالش کلان روایت های «هویت اصیل» و «ملیت»، خود به ابزاری در راستای کنترل اقلیت نژادی بدل شده که با اعمال نظارت های بیومتریک، دوانگاره «خود/ دیگری» و مرزبندی استعماری را بیش از پیش پررنگ می کند.
  کلیدواژگان: سفر، زیست نظارت، اقدامات بیومتریکی، شهروند زیستی، کیرن دسای
 • هما جعفرپور ممقانی*، ماندانا ذوالقدری صفحات 55-82
  نقش بازخورد اصلاحی در آموزش کارآمد جایگاه ویژه ای دارد اما خلا تحقیق در زمینه باز خورد اصلاحی رایج  در آموزش  زبان انگلیسی و کارآمدی آن، که در این پژوهش بررسی گردید، همچنان حس می شد. بعلاوه، رابطه ی نوع بازخورد با توجه و برداشت زبان آموزان با نظر به سطح زبان آنان بررسی شد. بدین منظور، عملکرد معلمی حساس به قالب ریزی مجدد در چهار کلاس زبان انگلیسی عمومی، مطالعه شد.  برای دسترسی به موارد قالب ریزی مجدد، شش جلسه از کلاس های وی ضبط ویدیویی شد. سپس معلم و شاگردان در مصاحبه ای که متعاقبا" برگزار شد شرکت کردند تا ذهنیت آنها راجع به هر مورد  قالبریزی مجدد  و برداشت زبان آموزان آشکار شود. فقط 31 نفری مصاحبه شدند که از معلم قالب ریزی مجدد دریافت کرده بودند.  واکاوی داده ها پس از کد گذاری منطبق بر دسته بندی نبی و سووین (2002) حاکی از این نتایج بود: پر تکرارترین موارد، قالب ریزیهای ساده، معطوف به واژه و غلط گیری صریح با جایگزین برای اصلاح چه به قصد برقراری ارتباط و چه بدون قصد برقراری ارتباط بودند. این نوع بازخوردها بیشتر جلب توجه می کردند.  نتایج آزمون های مجذور خی نشان داد زمانی که عناصر زبانشناختی هدف قرار می گرفتند زبان آموزان بطوری معنادار درکی درست از خطا داشتند. اما وقتی قالب ریزی به معنا می پرداخت در درکش عمدتا" خطا می کردند. یافته های این پژوهش می تواند با ایجاد حساسیت در معلمان برای ارایه ی چند بعدی قالب ریزی مجدد و بهره گیری ازآن روشنگرباشد.
  کلیدواژگان: تعامل ارتباطی، بازخورد اصلاحی، توجه به قالب ریزی مجدد، هدف، نوع
 • رضا شاهی، رضا خانی*، لیلا شجاع صفحات 83-117

  این مطالعه با هدف بررسی سیستماتیک مطالعات برنامه درسی آموزش زبان انگلیسی (ELT) انجام شد. مرور نظام مند ادبیات برای توصیف ویژگی ها، گرایش ها و الگوهای مطالعات پژوهشی برنامه درسی و خط مشی های آن از طریق دستورالعمل های پریزما؛ موارد ترجیحی در مقالات مروری نظام مند و فراتحلیل استفاده شد. هفتاد و سه مقاله تجربی منتشر شده بین سال های 2010 و 2020 بر اساس منطقه جغرافیایی ، شرکت کنندگان،  انواع روش های تحقیق و اهداف مطالعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که اکثر مطالعات بررسی شده (90/58 %) بین سال های 2016 تا 2020 انجام شده اند، در حالی که حدود 1/41 درصد از مطالعات بررسی شده بین سال های 2010 تا 2015 انجام شده اند . همچنین 68.49 درصد از مطالعات بررسی شده از طرح تحقیق کیفی و حدود 24.65 درصد از روش ترکیبی استفاده کرده اند. در حالی که تنها حدود 6.86 درصد از روش کمی استفاده کرده اند. نتایج نشان داد که بیشتر مطالعات برنامه درسی زبان انگلیسی در آسیا (54.79%)، پس از آن اروپا (20.55%)، آمریکا (13.70 %) و آفریقا (%6.84) انجام شده اند.علاوه بر این، 4.10 درصد از مطالعات برنامه درسی آموزش زبان انگلیسی را در سطح جهانی مورد بررسی قرار داده اند. یافته ها نشان داد که تشخیص یک الگوی قوی در برنامه درسی آموزش زبان دشوار خواهد بود زیرا آنها موضوعات مختلفی را بررسی کرده اند. اکثر  مطالعات به صورت کیفی و در مقیاس کوچک انجام شده اند. بنابراین برای پرداختن به موضوع تعمیم پذیری در آموزش زبان انگلیسی، نیاز به مطالعات گسترده تری به ویژه مطالعات کمی در مناطق مختلف جغرافیایی است.

  کلیدواژگان: سیاست های آموزش زبان، برنامه ریزی برنامه های آموزشی، سیاست های زبانی، سیاست های برنامه ی آموزشی، مطالعه ی مروری نظام مند
 • صنم ساوجبلاغچی لار، زهره سیفوری*، ناصر غفوری صفحات 119-145
  مطالعه حاضر ، تاثیر آموزش واژگان موضوعی را همراه و بدون انجام کارهای آموزشی مبتنی بر هوش چندگانه بر یادسپاری واژگان زبان آموزان پیشرفته در بافت زبان خارجی ایران بررسی کرده و تفاوت های احتمالی را در میان زبان آموزان فردی با هوش های مختلف مورد بررسی دقیق قرار داده است. با این هدف ، یک نمونه همگن هدفمند 80 نفری از 118 زبان آموز پیشرفته در موسسه زبان انگلیسی در شهر تبریز، ایران انتخاب شد و به طور تصادفی در چهار گروه قرار گرفتند. گروه های تحقیق اول و دوم به ترتیب کارهای آموزشی سازگار و ناسازگار با هوش غالب خود دریافت کردند. سومین گروه تحقیق  روی تمرینات کتاب درسی تمرکز کرد و گروه کنترل  واژگان غیرموضوعی را براساس تمرینات کتاب درسی تمرین کرد. محتوای دوره شامل 60 کلمه پیشرفته بود که به مدت 10 جلسه تدریس شد. پس از سه هفته آزمون یادآوری واژگان داده شد که شرکت کنندگان را ملزم به استفاده از کلمات در پنج پاراگراف بر اساس موضوع داده شده می کرد. نتایج با استفاده ازفراوانی و آزمون آماری تحلیل واریانس نشان داد که گروه تحقیق اول  که آموزش واژگان موضوعی با کارهای آموزشی مبتنی بر هوش برترشان قرار گرفته بود عملکرد بهتری از دیگر گروه ها داشتند. به طور خاص ، فراگیران با هوش غالب کلامی بالاترین وزبان اموزان با هوش غالب درون فردی ضغیف ترین عملکرد را نشان دادند. یافته ها اهمیت در نظر گرفتن تفاوت های فردی را مورد تاکید قرار می دهد و کاربردهای عملی برای معلمان و دست اندرکاران امور آموزشی در بر دارد.
  کلیدواژگان: آموزش فردی، هوشهای چندگانه، آموزش کار-محور، دسته بندی موضوعی واژگان، بیادسپاری واژگان
 • حسین محسنی* صفحات 147-169

  شخصیت اوفلیا در نمایشنامه هملت، نوشته ویلیام شکسپیر، موقعیت گفتمانی غنی است که توانش های تفسیری و انتقادی آن توسط اقتباس های گوناگون به تصویر کشیده شده است. با بهره گیری از نظرات انتقادی منتقدانی همچون ژاک لاکان، الین شوالتر، دیوید لورنز، بریجت لیونز و فیلیپ آرمسترانگ، مطالعه پیش رو شخصیت پردازی اسکیزوفرنیک اوفلیا را بررسی می نماید، نحوه بازگشت های وی به گذشته را تحلیل می کند، و بازنمایی اوفلیا را از طریق عناصر شمایل نگاری به عنوان خصوصیات شخصیت پردازی وی در نظر می گیرد؛ عناصری که به وی شخصیتی چندلایه داده اند. مطالعه اقتباس های لارنس الیویه، کنت برانا، و مایکل آلمریدا را از نمایشنامه در نظر می گیرد تا بتواند خصوصیات گفتمانی شخصیت پردازی اوفلیا را تشخیص دهد و تحلیل نماید. حین استفاده از تفاسیر و نظرات انتقادی منتقدان برشمرده، مطالعه از نظرات آماندا روکس، جسیکا مایرز و گولسن تکر پیرامون اقتباس های منتخب نیز بهره می گیرد. مطالعه ادعا دارد که با وجود اینکه هیچ کدام از اقتباس ها چیرگی نظام پدرسالار را بر اوفلیا انکار نمی نمایند، اقتباس های تجربی تر برانا و آلمریدا به جنبه های شخصیت پردازی چندگانه و متضاد اوفلیا - که می توانند برای این چیرگی چالش ایجاد نمایند - توجه می کنند. این جنبه های چندگانه و متضاد نشان می دهند که تدابیر نظام پدرسالار در کنترل کردن و محدودسازی شخصیت های حاشیه ای مانند اوفلیا همواره ناقص است.

  کلیدواژگان: هملت، اوفلیا، آلمریدا، برانا، الیویه
 • مصطفی صادقی کهمینی*، بها حدائق، پروین قاسمی صفحات 171-192

  این مقاله به بررسی تقاطع دو مقوله جنسیت و کم توانی در نمایشنامه باغ وحش شیشه ای (1944)، اثر تحسین شده ی نمایش نامه نویس آمریکایی، تنسی ویلیامز، و اینجا بدون من (2010)، اقتباس سینمایی آن به کارگردانی و فیلمنامه نویسی بهرام توکلی می پردازد. مطالعات کم توانی رشته مطالعاتی نسبتا نوینی است که طیف وسیعی از تجارب تنانه را در گفتمان های فرهنگی واکاوی کرده و نگره های رایج پزشکی و علمی را درباره کم توانی به چالش می کشد. در فیلم اقتباسی، بدن توانا مکررا به نمایش گذاشته شده است؛ یعنی این باور که بدن سالم به ناگزیر هنجار است در حالی که تن های دیگر به نحوی «غیرعادی»، عجیب و غریب و ناتوان هستند، و بنابراین در این گفتمان فرهنگ غالب هنجارمدار بازتولید می‎شود. فیلم اقتباسی به مثابه فضای انتقال بینافرهنگی تقاطع جنسیت و کم‎توانی را در بافت فرهنگی ایران معاصر بازنمایی می کند و از این طریق پیش فرض های ضمنی درباره تجربه تنانه را به پرسش می گیرد. در نمایشنامه و فیلم خیال پردازی نوعی نقد غیرمستقیم و جایگزین هنجارمداری است.

  کلیدواژگان: باغ وحش شیشه ای، اینجا بدون من، تنسی ویلیامز، کم توانی، جنسیت
|
 • Sepideh Abdolhay, Narjes Ashari Tabar *, Amirhossein Sarkeshikian Pages 1-31

  Considering the importance of the textbooks within the field of ELT, EFL textbooks should be subjected to for their suitability. Therefore, this article compared three dimensions of meaning (i.e., contents, subject positions, and social relations) in the conversations of the three volumes of the Vision textbook series developed by Iranian educational system. To this end, the theory and procedures of critical discourse analysis, as expounded by Fairclough (1989), were applied to the corpus of the study. The analysis into the dimension of contents revealed that the focus of material developers was more on the topics of everyday and school issues. The analysis into subject positions demonstrated that the material developers had focused more on the student character, with a tinge of gender inequality. The analysis into social relations disclosed their focus on the family and school life relationships for older students, tending to depict male supremacy. Besides, it was revealed that the ideology of Iran centrism had been underscored in the three textbooks thereby focusing on the issue of localization. Finally, two semi-structured interviews were conducted with two material developers of Vision series, which corroborated the CDA results. The findings of this study may have implications for language teachers and material developers.

  Keywords: critical discourse analysis, ideology, localization, social relations, Subject Positions, Textbook Evaluation
 • Zahra Taheri * Pages 33-54
  This article focuses on the notion of bio-surveillance in Kiran Desai’s The Inheritance of Loss (2006) from the perspectives of Ajana and Foucault. It tries to discuss why postcolonial journeying, despite its reputation for upsetting the old colonial paradigms of cultural demarcations, has ended up in the invisible biocitizenship of diasporic figures. To this end, the article elaborates on the biometric measures, ranging from the classic model of Anthropometry to the most advanced biometric technologies, and their deployment at the service of securitization in the center of empire. It is argued that these measures, by keeping the colonial paradigm of otherization intact, have divided society into friends / enemies and, later, reduced the latter into the bare life of invisible biocitizenship. Hence, it can be remarked that postcolonial journeying, despite its apparent dissolution of meta-narratives of identity or cultural geography, underpins the ‘us-versus-them’ binary and proves immobilizing. This means that the open-gate policy cannot wipe out the racist blemish from the West’s reputation since the racism which roots in bodily features (including skin) conducts identity, citizenship, and immigration policies. Hence, racial minorities are always the other, even though their bodies are subject to change.
  Keywords: Biopower, Post-colonial journeying, Biometric measures, Kiran Desai, Biocitizenship
 • Homa Jafarpour Mamaghani *, Mandana Zolghaldri Pages 55-82
  The role of teacher feedback as a contributor to effective instruction has long been established. However, the types of feedback frequently exploited during English as a Foreign Language (EFL) instruction and the efficiency of teacher feedback types, addressed in this study, warranted thorough investigation. Moreover,  the recasts noticed by learners and the gaps they conveyed were scrutinized to investigate the correspondence between recast types and their interpretation with an eye to learner English proficiency level. To this end, a recast-sensitive teacher’s oral recasts, in four intact communicative English classes, were investigated. To capture the recast episodes,  six class sessions were video-recorded, and follow-up stimulated recall interviews on the teachers’ and students’ thoughts and perceptions of each recast were audio-taped. Then the teacher and 31 learners, who had received recasts, were interviewed. The analysis of the coded qualitative data was guided by Nabei and Swain’s (2002) classification of recast types. It revealed that the most frequent recast types were simple, vocabulary-focused, incorporated declarative, direct, and corrective with or without the intention to communicate which also corresponded with the learners’ noticing of the recast. Moreover, chi-square tests indicated that only the linguistic targets were significantly related to learners’ accurate interpretation while the inaccurate learner interpretations were predominantly meaning-focused. The analysis also indicated a positive correspondence between the learners’ English proficiency level and their accurate interpretation of the recasts perceived. The findings have implications for teachers as the results can sensitize them to recast multi-dimensional treatment and their efficient manipulation.
  Keywords: communicative interaction, corrective feedback, noticing, target, Type
 • Reza Shahi, Reza Khany *, Leila Shoja Pages 83-117

  This study was conducted to systematically review the English Language Teaching (ELT) curriculum and policy studies. A systematic literature review was utilized to describe the features, trends, and patterns of ELT curriculum and policy studies through the Preferred Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis (PRISMA) guidelines. Seventy-three empirical articles published between 2010 and 2020 were analyzed based on geographical region, research methodology, participants, and research focus. Results revealed that most of the reviewed studies (58.90%, n=43) were conducted between 2016 and 2020, whereas about 41.1 % (n=30) of the reviewed studies were carried out between 2010 and 2015. Moreover, about 68.49% of the reviewed studies employed a qualitative research design, followed by a mixed-method (about 24.65%), whereas only about 6.86% used a quantitative research methodology. Results showed that most of the studies targeted ELT policy and curriculum in Asia (54.79%), followed by Europe (20.55%), America (13.70%), and Africa (6.84 %). Furthermore, 4.10 % of the studies examined ELT curriculum and policy globally. Thirty-four ELT policy and curriculum studies focused on teachers, three articles focused on learners, and only two papers targeted other participants. Findings showed that it would be difficult to discern a strong pattern in the ELT curriculum and policy studies since they targeted various issues. The majority of the reports were small-scale qualitative studies conducted in Asian countries; therefore, to address the issue of generalizability in ELT, more extensive quantitative studies in different geographical areas are needed.

  Keywords: ELT policy, curriculum planning, practice, language policy, curriculum policy, Systematic Review
 • Sanam Savojbolaghchilar, Zohreh Seifoori *, Nasser Ghafoori Pages 119-145
  The present study aimed at exploring if the vocabulary recall of the advanced EFL learners could be enhanced by MI-oriented Thematic Vocabulary Instruction (TVI). To scrutinize the probable impact of the treatment on various intelligence groups, we selected a purposive homogeneous sample of 80 out of 118 advanced level learners and assigned them to four groups. The first experimental group (EG1) underwent TVI along with matching MI-based tasks, the second experimental group (EG2) received TVI with non-matching MI-oriented tasks, the third experimental group (EG3) had TVI but just did the coursebook exercises and the control group (CG) received conventional non-thematic instruction with coursebook exercises. 60 advanced words were taught for 10 sessions. The vocabulary recall test was administered with a three-week interval after the end of the treatment, requiring the participants to use the words in five paragraphs based on the given topic and the frequency counts showed the number of the new words. The results from ANOVA and Tukey post hoc tests revealed that the EG1 members who had undergone TVI with MI-oriented tasks significantly outperformed their peers. Specifically, verbally intelligent learners had the highest and the intra-personally dominant ones had the lowest significant performances. The findings accentuate the significance of taking individual differences into account and offer a number of pedagogical implications for the teachers and administrative authorities.
  Keywords: Multiple intelligences, Tasks, Thematic Vocabulary Instruction (TVI), vocabulary recall
 • Hossein Mohseni * Pages 147-169

   Ophelia in William Shakespeare’s Hamlet (2004) is a potent discursive site whose interpretive and critical valences have been salvaged through various adaptations of this play. Through the utilization of critical insights of critics, such as Jacques Lacan (1977), Elaine Showalter (1985), and commentators like David Leverenz (2004), Bridget Gellert Lyons (1977), and Philip Armstrong (1996), the study identifies Ophelia’s schizophrenic characterization, her reminiscences of the past, and her representation through the play’s iconographic values as the negotiable features for taping into Ophelia’s multi-layered characterization. The study chooses Laurence Olivier’s adaptation (1948) as the more theatrical rendition of the play next to two more modernized and experimental adaptations done by Michael Almereyda (2000) and Kenneth Branagh (1996) to discuss its identification of these discursively potent features in Ophelia’s adapted renditions. While utilizing its main critical insights, the study would also use the interpretive readings of commentators, such as Amanda Rooks (2014), Jessica Maerz (2011) and Gulsen Teker (2006) on the cinematic and literary significance of each of the selected adaptations in the continuum of the adaptations done on Hamlet. In the study, it would be argued that although none of the adaptations could deny the patriarchal dominance over Ophelia, the more experimental ones by Branagh and especially Almereyda do manage to tap into the ambivalent points of resistance which Ophelia’s characterization could create against this dominance. These ambivalent points expose the incomplete nature of strategies which are adopted by the patriarchy in containing and othering figures such as Ophelia.

  Keywords: Hamlet, Ophelia, Almereyda, Branagh, Olivier
 • Mostafa Sadeghi Kahmini *, Bahee Hadaegh, Parvin Ghasemi Pages 171-192

  This article examines the intersection of gender and disability in The Glass Menagerie, a 1944 play by the acclaimed American dramatist Tennessee Williams, and the 2010 Iranian film adaptation Here Without Me, scripted and directed by Bahram Tavakoli. Disability studies refer to a relatively new discipline which seeks to investigate the variegated continuum of embodiment through cultural discourses that challenge the medical and scientific perceptions of disability. In the adapted film, compulsory able-bodiedness, the belief that perfect healthy bodies are the norm, while freakish, different, and disabled ones are deviations from the said norm, is seen on the screen countless times, a view established by the dominant culture of normalcy. As a site of intercultural transposition, the film re-contextualizes the intersection of gender and disability in contemporary Iran and hence throws some of the tacit assumptions regarding embodied experience into relief. Both the play and the film implicate fantasy as an implicit critique of normalcy.

  Keywords: The Glass Menagerie, Here Without Me, Tennessee Williams, Disability, Gender