فهرست مطالب

نشریه منابع انسانی ناجا
پیاپی 72 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/21
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علی رضاییان*، مهدی یوسف زاده اسطلخی، احمدرضا اعتمادی صفحات 11-32
  در شرایط ضرورت رشد شرکت های کارآفرین، شناسایی صحیح و دقیق شرکت های کارآفرین و ایجاد تمایز آنها از سایرین می تواند نقش مهمی در هدفمند شدن ارایه حمایت ها به این شرکت ها داشته باشد. از همین رو، نقش مدیریت دانش در عملکرد این شرکت ها به عنوان عامل موثر بر شناسایی شرکت های کارآفرین از اهمیت برخوردار می باشد. بر این اساس، مطالعه نقش مدیریت دانش درعملکرد سازمان با واسطه گری متغیر کارآفرینی سازمانی درشرکت های دانش بنیان هدف این پژوهش قرارگرفته است. این تحقیق ازنظر روش وماهیت، به صورت توصیفی - پیمایشی و ازنظر هدف، کاربردی است. ابتدا با بررسی ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش، چارچوب نظری تحقیق تدوین گردید. براساس این چارچوب، مدل مفهومی پژوهش ارایه و فرضیات تحقیق تدوین شدند. به منظور آزمون فرضیات تحقیق، جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان شرکت های دانش بنیان یکی از زیرمجموعه های دانشگاه های کشور انتخاب شد ولی به دلیل کوچک بودن حجم جامعه معادل 86 نفر، تمام شماری انجام شد. سپس از پرسشنامه بسته 5 مقیاسی لیکرت که سوالات آن از منابع معتبر استخراج شده و روایی و پایایی آن تایید گردیده بین این تعداد توزیع گردید و مقادیر آلفای کرونباخ برای مدیریت دانش، عملکرد و کارآفرینی سازمانی به ترتیب برابر با 0.802، 0.758 و 0.841 محاسبه شده اند . با توجه به عدم نرمال بودن توزیع داده ها و شکل مدل تحقیق، از روش حداقل مربعات جزیی و نرم افزار اسمارت پی ال اس 3 برای تحلیل های آماری استفاده شد. بر اساس مقادیر معنی داری مربوط به فرضیات، هر سه تایید شدند. میزان تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان برابر با 0.713، میزان تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی برابر با 0.548 و میزان تاثیر کارآفرینی سازمانی بر عملکرد سازمان برابر با 0.407 شد. بنابراین، مدیریت دانش بر روی عملکرد سازمان اهمیت بالایی داشته و پیشنهاد اصلی تمرکز روی تسهیم و تبادل دانش در سازمان از طریق کارکنان است که توسط آن ایده های ایجادشده به اشتراک گذاشته و قابل شناسایی گردد.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، عملکرد سازمان، کارآفرینی سازمانی
 • حمید نبی لو، حسن زارعی متین*، حمیدرضا یزدانی صفحات 33-62

  فرهنگ سازمانی یکی از مهمترین مولفه هایی است که تمامی فعالیت های سازمانی را در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت ها، هدایت و راهبری می نماید و اگر فرهنگ سازمانی مبتنی بر اصول شایستگی منابع انسانی باشد می تواند نقش مهمی را در موفقیت سازمانی ایفا نماید. این پژوهش در راستای ارایه ی الگوی فرهنگ سازمانی شایسته محور، ضمن توصیف، تبیین ، به دنبال شناسایی شاخص ها و مولفه هایی است که نقش فرهنگ سازمانی شایسته محور را در توسعه ی سازمان ها تعیین نماید. به همین منظور در مقاله حاضر، هدف محققین این است که با استفاده از روش نظریه داده بنیاد به ارایه مدل مفهومی فرهنگ سازمانی شایسته محور در شرکت های دانش بنیان به طور مشخص در شرکت مهاب قدس از طریق مصاحبه با خبرگان این شرکت بپردازد. نتایج تحقیق پس از شناسایی 283 کد از مصاحبه های بعمل آمده توسط 23 نفر از خبرگان شرکت مهاب قدس، در قالب مدل نظریه داده بنیاد ارایه شد که شرایط علی شامل عوامل پیش برنده سازمانی و عوامل پیش برنده فنی و تخصصی، مداخله گرها شامل تسهیل گرها و زمینه های اجرایی، پدیده محوری شامل فرهنگ سازمانی شایسته محور، زمینه سازها شامل بهره گیری از فناوری اطلاعات، به کارگیری روش های نوین سازمانی و مشتری محوری و راهبردها و پیامدهای مشخص به منظور به کارگیری فرهنگ سازمانی شایسته محور می باشد.

  کلیدواژگان: فرهنگ، سازمانی، شایسته محور
 • مرتضی شریفی، محمدرضا معتدل*، عباس طلوعی اشلقی صفحات 63-90
  زمینه و هدف

  رشد قابل توجه در زمینه ی میزان استفاده از سیستم‎های اطلاعات مدیریت در بخش‎های مختلف کاری سازمان‎ها باعث شده محققان حوزه مدیریت فناوری اطلاعات توجه بیشتری نسبت به ارتقای بهره‎وری در این سامانه‎ها داشته باشند. هدف در این پژوهش شناسایی مدل ریاضی علت و معلولی (علی) بهره وری سیستم های اطلاعات مدیریت در حوزه منابع انسانی است.

  روش پژوهش: 

  این پژوهش رویکرد آمیخته اکتشافی را به کاربرده است. ابتدا با استفاده از منابع پیشین مدل مفهومی احصاء شده و در ادامه با استفاده از روش کمی دیمتل فازی (در شش گام) مدل ریاضی علت و معلولی (علی) ایجاد شده است. پایایی و روایی پرسش‎نامه‎های مقایسات زوجی دیمتل فازی به ترتیب با استفاده از روش آزمون مجدد و روش روایی محتوایی لاوشه تایید شده است.

  یافته ها

  در میان ابعاد اصلی بهره‎وری سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی، بعد «هوشمند سازی» تاثیرگذارترین بعد می‎باشد. بعد «نوآوری» تاثیرپذیرترین بعد می‎باشد. بعد «نوآوری» دارای بیشترین میزان تعامل با سایر ابعاد است و بعد «هوشمند سازی» بیشترین میزان علیت را دارا است.

  نتیجه گیری

  ازآنجاکه «اثربخشی» مشکل اصلی و «هوشمند سازی» راه‎حل اصلی مسیله است قرار دادن بعد «هوشمند سازی» و مولفه‎های «اثر سازمانی» و «اثر فردی» و «رضایت کاربر» در کانون توجه؛ اولویت اصلی تیم نگهداشت و توسعه سیستم اطلاعات مدیریت در معاونت نیروی انسانی ناجا جهت ارتقاء بهره وری می‎باشد.

  کلیدواژگان: بهره وری، سیستم اطلاعات مدیریت، مدل علی، دیمتل فازی
 • محمدامین ترابی*، رامونا میرحاجیان مقدم، حمیدرضا خدادادی صفحات 91-118
  انگل سازمانی، استعاره ای از مفهوم انگل در ساختار بدن موجودات زنده است که از محیط پیرامون خود بدون اینکه هیچ منفعتی برای محیط داشته باشد، استفاده می کند؛ بنابراین هدف این پژوهش، مفهوم پردازی و تشریح استعاره انگل سازمانی و ارایه مدل مقابله با آن با استفاده از تکنیک داده بنیاد است. روش تحقیق این پژوهش از نظر هدف، بنیادی و از نظر ماهیت، اکتشافی است که با استفاده از تکنیک داده بنیاد با ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته در بین جامعه آماری 15 نفره خبرگان اساتید دانشگاه و نیروی انتظامی همدان، که به صورت نمونه گیری گلوله برفی صورت گرفته بود، انجام شد که یافته ها با استفاده از کدگذاری و مقوله بندی، استخراج گردید. یافته ها حاکی از آن بود که 5 مقوله اصلی شامل عوامل علی دارای هفت مقوله(ارتباطات، عدم ارزشیابی، اخلاقیات، فرهنگ کوتوله پروری، عدم استراتژی، عوامل فردی و عوامل سازمانی)، عوامل مداخله ای دارای شش مقوله(ارزش های تخریبی، کاتالیزگر اجتماعی، کاتالیزگر روانی، کاتالیزگر اقتصادی، ملاحظات امنیتی و تعاملات کارکنان)، عوامل زمینه ای دارای پنج مقوله(نوع سازمان، فرهنگ، دوره ضربه، سیاست های دولت، بودجه ریزی)، استراتژی های مقابله دارای شش مقوله (تفکر سیستمی، آموزش، چابک سازی، توانمندسازی، شناسایی انگل و برخورد با انگل)، پیامدها دارای شش مقوله(تعالی سازمانی، افزایش تعهد، مشارکت کارکنان، ارتقای اخلاقریال جلوگیری از فساد و انضباط اداری) و مجموعا 294 کد، بر اساس تکنیک داده بنیاد استخراج گردید. نتایج نشان داد که انگل های سازمانی به عنوان پدیده ای مخرب، می توانند منابع مادی و معنوی سازمانی، سرمایه فکری، استعداد و دانش ارزشمند سازمان را از بین ببرند و سازمان را به پایین ترین میزان اثربخشی و کارایی نزول دهند.
  کلیدواژگان: انگل سازمانی، آسیب شناسی، منابع سازمانی، منابع انسانی، داده بنیاد
 • ایلیا منزوی* صفحات 119-140
  هدف

  رساله ی حاضر با هدف تدوین و اعتباریابی الگوی شناختی توسعه ی کارکنان صنایع خلاق در بخش خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.

  روش

  از لحاظ رویکرد پژوهش، روش آمیخته ی اکتشافی بکار برده شده است. در مرحله ی اول این پژوهش از روش تحلیلی استفاده شد که بر اساس آن دسته بندی مشخصی از روند تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج کشور در زمینه ی مخزن سازمانی صورت گرفت و سپس پروتکل مصاحبه بر اساس ابعاد و مولفه های به دست آمده از مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق تدوین شد و محقق از طریق روش تحلیل مضمون، نسبت به مصاحبه با خبرگان حوزه ی منابع انسانی اقدام نمود و با کاربرد مراحل تحلیل مضمون، الگوی مفهومی در پنج لایه ی مفهومی، مقوله ای و کدها به دست آمد.

  جامعه و نمونه ی آماری: 

  شامل کلیه ی خبرگان در بخش خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران می باشد و نمونه ی آماری به صورت در دسترس و به تعداد 20 نفر از خبرگان این سازمان تعیین شد.

  نتیجه

  نتایج تحقیق نشان داد که با توجه به مصاحبه های به عمل آمده و انجام فرآیند تحلیل مضمون ابعاد شامل 1-توسعه ی روحی - روانی کارکنان، 2-توسعه ی رفتاری کارکنان، 3-توسعه ی مهارتی کارکنان، 4-توسعه ی تحلیلی کارکنان و 5-توسعه ی حمایتی کارکنان می باشد که در قالب یک مدل شماتیک ارایه گردید.

  کلیدواژگان: الگو، آمیخته، توسعه منابع انسانی، شناختی، ابعاد
 • ابراهیم نوری، احمدرضا کیانی*، اسماعیل صدری، علی شیخ الاسلامی صفحات 141-170
  زمینه و هدف

  فرسودگی شغلی سندرمی است که شامل خستگی هیجانی، گسست شخصیت و کاهش احساس کفایت شخصی بوده و یکی از علل مهم کاهش عملکرد شغلی است. این پژوهش به منظور تبیین عوامل موثر بر فرسودگی شغلی کارکنان پلیس انجام گرفته است.

  روش

  پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری داده ها، توصیفی(غیرآزمایشی)است. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی کارکنان رده های ستادی مستقر در تهران بودند. نمونه پژوهش حاضر شامل 350 نفر بود که به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. اطلاعات پژوهش حاضر با استفاده از پرسشنامه فرسودگی شغلی و سایر پرسشنامه های مرتبط با الگوی مفهومی جمع آوری و با بهره گیری از روش مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزیی توسط نرم افزار PLS Smart تحلیل شده است.

  یافته های تحقیق: 

  با توجه به ضرایب مسیر، مشخص شده است متغیرهای هوش هیجانی(19/0)، مهارت های مقابله ای(39/0)، نیازهای بین فردی(74/0)، عملکرد شغلی(30/0)، انگیزش شغلی(19/0)، نگرش شغلی(50/0)، روابط کار و خانواده(22/0)، عدالت(41/0) و تناسب فرد با محیط(24/0) دارای برازش مطلوب و توانستند 7/96 درصد از تغییرات فرسودگی شغلی کارکنان را تبیین نمایند. همچنین مقادیر آماره تی همه متغیرهای تحقیق بالای 96/1 بودند که نشان دهنده رابطه معنادار این متغیرها با فرسودگی شغلی بوده است.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان گفت که متغیرهای تاثیرگذار تبیین شده بر فرسودگی شغلی در جامعه ی پلیس اعتبار و روایی سازه خوبی دارد و می توان از آن برای سنجش و شناسایی میزان فرسودگی شغلی بهره گرفت.

  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، هوش هیجانی، تاب آوری، استرس شغلی، کارکنان پلیس
 • احمدرضا مزرعه کار*، اصحاب حبیب زاده صفحات 169-195

  هدف از این پژوهش، بررسی مسایل و مشکلات کارکنان وابسته فراجا (مورد مطالعه: بازنشسته های 5 سال قبل استان تهران) بود. این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای-کاربردی و از نظر روش، آمیخته کیفی-کمی با رویکرد اکتشافی متوالی می باشد. بخش کیفی به روش تحلیل محتوای کیفی مصاحبه های نیمه ساختاریافته و با کدگذاری سیستماتیک کوربین(کد باز، محوری و انتخابی) و بخش کمی به روش معادلات ساختاری انجام شد. جامعه بخش کیفی بازنشسته های 5سال اخیر فراجا بودند که برای تعیین حجم نمونه از روش اشباع نظری استفاده شد که در مصاحبه 13 به اشباع کامل دست یافتیم. جامعه بخش کمی شامل کلیه ی بازنشسته های 5سال اخیر نیروی انتظامی استان تهران بودند که با توجه به روش معادلات ساختاری و با نرم افزار G-Pawer تعداد 125 نفر بعنوان نمونه به روش تصادفی در دسترس انتخاب شدند.برای اعتبار و اعتماد بخش کیفی طبق نظر گوبا و لینکلن (2000) از چهار معیار اعتبار، انتقال پذیری، اطمینان پذیری و تایید پذیری استفاده شد. ابزار بخش کمی پرسشنامه ساخته محقق بود و برای تحلیل داده ها از آزمون معادلات ساختاری و از آزمون فریدمن استفاده شد. یافته ها نشان داد عوامل استخراج شده شامل 58 مولفه در قالب 9 عامل از منابع کتابخانه ای و نظرات بازنشستگان (مصاحبه) بود که دو عامل مسایل سازمانی و مسایل مرتبط با بازنشستگی با 15 شاخص بعنوان مسایل و مشکلات درون سازمانی بازنشستگان فراجا و 7 عامل ناامیدی و تردید نقش، مشکلات فراغتی، مشکلات مالی، مشکلات سلامتی، مسایل اجتماعی، مسایل خانوادگی و مشکلات رواشناختی با 43 شاخص بعنوان مشکلات و مسایل برون سازمانی بازنشستگان فراجا شناسایی شد. نهایتا می توان نتیجه گرفت که مدل ارایه شده در این پژوهش به عنوان یک چارچوب مشخص کننده مشکلات و مسایل بازنشستگان فراجا می تواند با توجه به راهکارهای ارایه شده در کاهش و بهبود این مشکلات و مسایل مثمرثمر باشد

  کلیدواژگان: مشکلات بازنشستگان، بازنشستگی، فراجا
|
 • Ali Rezaeian *, Mahdi Yousofzadeh Estalkhi, Ahmad Reza Etemadi Pages 11-32
  The purpose of this study is to study the role of knowledge management in organizational performance through the mediation of organizational entrepreneurship variables in knowledge-based companies. For this purpose, first, by reviewing the research literature and research background, the theoretical framework of the research was developed. Based on this framework, a conceptual model of the research was presented and research hypotheses were developed. In order to test the research hypotheses, the statistical population, including managers and experts of knowledge-based companies, one of the subdivisions of one of the universities in the country was selected, but due to the small size of the population of 90 people, a census was performed. Then, a questionnaire whose questions were extracted from reliable sources and its validity and reliability were confirmed was distributed among this number. Due to the abnormality of data distribution and the shape of the research model, the partial least squares method and Smart PLS 3 software were used for statistical analysis. All three were confirmed based on significant values related to the hypotheses. The effect of knowledge management on organizational performance was equal to 0.713, the effect of knowledge management on organizational entrepreneurship was equal to 0.548 and the effect of organizational entrepreneurship on organizational performance was equal to 0.407. The main suggestion is to focus on knowledge sharing in the organization, by which ideas are created and shared among employees.
  Keywords: knowledge management, organizational performance, Organizational entrepreneurship
 • Hamid Nabilou, Hasan Zarei Matin *, Hamid Reza Yazdani Pages 33-62

  Organizational culture is one of the important components that guides and directs all organizational activities in order to achieve goals and missions, and if the organizational culture is based on the principles of human resource competence, it can play an important role in success. Play an organization. In order to provide a model of merit-based organizational culture, the researcher, while describing, explaining and modeling, seeks to identify the indicators and components that determine the role of merit-based organizational culture in the development of organizations. Therefore, in the present article, the researcher's goal is to use the data theory method of the foundation to present a conceptual model of merit-based organizational culture in knowledge-based companies, specifically in Mahab Ghods Company through interviews with experts of this company. The results of the research, after identifying 283 codes of interviews conducted by 23 experts of Mahab Ghods Company, were presented in the form of a data theory theory of the foundation. Including facilitators and executive contexts, pivotal phenomena including merit-oriented organizational culture, contexts including the use of information technology, application of new organizational and customer-centric methods, and specific strategies and consequences in order to apply organizational culture Is worthy.

  Keywords: organizational, Culture, Competency, Knowledge
 • Morteza Sharifi, Motadel Mohammad Reza *, Abbas Toloie Eshlaghy Pages 63-90
  Background and purpose

  The significant growth in the amount of use of management information systems in different work departments of organizations has caused researchers in the field of information technology management to pay more attention to improving productivity in these systems. The purpose of this research is to identify the cause and effect (causal) mathematical model of the productivity of management information systems in the field of human resources.

  Research method

  This research has used a mixed exploratory approach. First, the conceptual model was calculated using the previous sources, and then the mathematical model of cause and effect was created using the quantitative method of Fuzzy DEMATEL (in six steps). The reliability and validity of the questionnaires of fuzzy DEMATEL pairwise comparisons have been confirmed by using the test-retest method and the content validity method of Lawshe, respectively.

  Findings

  Among the main productivity dimensions of the human resources management information system, the dimension of "intelligence" is the most effective dimension. The "innovation" dimension is the most effective dimension. The dimension of "innovation" has the highest degree of interaction with other dimensions and the dimension of "intelligence" has the highest degree of causality.

  Conclusion

  Since "effectiveness" is the main problem and "intelligence" is the main solution to the problem, placing the dimension of "intelligence" and the components of "organizational effect" and "individual effect" and "user satisfaction" in the focus of attention; The main priority of the management information system maintenance and development team in Naja's human resources department is to improve productivity.

  Keywords: Productivity, Management Information System, Causal Model, Fuzzy DEMATEL
 • Mohammad Amin Torabi *, Ramuna Mirhajianmoghadam, Hamidreza Khodadadi Pages 91-118
  Organizational parasite is a metaphor for the concept of parasite in the body structure of living organisms, which uses its environment without any benefit to the environment; Therefore, the purpose of this study is to conceptualize and explain the metaphor of organizational parasite and present a model to deal with it using data-based technique. The research method of this research is fundamental in terms of purpose and in terms of nature, it is an exploration that was done using data-based technique with semi-structured interview tools among a statistical population of 15 university professors and Hamadan police, which was done by snowball sampling. , The findings were extracted using coding and categorization. Findings indicated that 5 main categories including causal factors with seven categories (communication, lack of evaluation, ethics, dwarf culture, lack of strategy, individual factors and organizational factors), intervention factors with six categories (destructive values, social catalyst, psychological catalyst) , Economic catalyst, security considerations and employee interactions), contextual factors with five categories (type of organization, culture, impact period, government policies, budgeting), coping strategies with six categories (systems thinking, training, agility, empowerment, parasite identification and response With parasite), the outcomes had six categories (organizational excellence, increased commitment, employee participation, promotion of ethics, prevention of corruption and administrative discipline) and a total of 294 codes were extracted based on the data technique of the foundation. The results showed that organizational parasites as a destructive phenomenon, can destroy the organizational material and spiritual resources, intellectual capital, talent and knowledge of the organization and reduce the organization to the lowest level of effectiveness and efficiency.
  Keywords: Organizational parasites, Pathology, organizational resources, Human Resources, Grounded Theory
 • Ilya Monzavi * Pages 119-140

  The present dissertation has been done with the aim of compiling and validating the cognitive model of development of creative industries employees in the news section of the Islamic Republic of Iran TV.

  Method

  In terms of research approach, the exploratory mixed method has been used. In the first stage of this research, an analytical method was used, based on which a specific classification of the research process conducted inside and outside the country in the field of organizational repository was done, and then the interview protocol was based on the dimensions and components of The results were compiled from the theoretical foundations and background of the research and the researcher, through the content analysis method, interviewed experts in the field of human resources and using the content analysis steps, a conceptual model in five conceptual layers, category O and codes were obtained.

  Society and statistical sample: 

  includes all experts in the news section of the Islamic Republic of Iran TV and the statistical sample was available to 20 experts of this organization.

  Results

  The results showed that according to the interviews conducted and the process of content analysis, the dimensions include: 1- psychological development of employees, 2- behavioral development of employees, 3- skill development of employees, 4 - Analytical development of employees and 5- Supportive development of employees, which was presented in the form of a schematic model.

  Keywords: pattern, mix, Human Resource Development, Cognition, Dimensions
 • Ebrahim Nuri, Ahmadreza Kiani *, Esmail Sadri, Ali Sheykholeslami Pages 141-170
  Background and purpose

  Job burnout is a syndrome that includes emotional exhaustion, personality breakdown, and decreased sense of personal sufficiency, and is one of the important causes of decreased job performance. This research has been done in order to explain the factors affecting the job burnout of police officers.

  Method

  The current research is applied based on its purpose and descriptive (non-experimental) in terms of data collection method. The statistical population of the present study was all employees of the headquarters ranks based in Tehran. The sample of the present study included 350 people who were selected by cluster random method. The data of the current research has been collected using the job burnout questionnaire and other questionnaires related to the conceptual model and analyzed using the partial least squares structural equation modeling method by PLS Smart software.

  Research findings

  according to the coefficients of the path, it has been determined that the variables of emotional intelligence (0.19), coping skills (0.39), interpersonal needs (0.74), job performance (0.30), job motivation (19) 0.0), job attitude (0.50), work and family relations (0.22), justice (0.41) and suitability of the person with the environment (0.24) have a favorable fit and were able to account for 96.7% of burnout changes. Explain the job of the employees. Also, the t-statistic values ​​of all the research variables were above 1.96, which indicates the significant relationship of these variables with job burnout.

  Conclusion

  According to the results of the present study, it can be said that the explanatory variables influencing job burnout in the police community have good construct validity and can be used to measure and identify the level of job burnout.

  Keywords: Job Burnout, Emotional Intelligence, Resilience, Job Stress, Police officers
 • Ahmadreza Mazraekar *, Ashab Habibzade Pages 169-195

  The purpose of this research was to investigate the issues and problems of employees of Faraja (case study: retirees of 5 years ago in Tehran province). In terms of the goal, this research is applied-development, and in terms of the method, it is a qualitative-quantitative mix with a sequential exploratory approach. The qualitative part was conducted using the method of qualitative content analysis of semi-structured interviews and systematic coding by Corbin (open, central and selective coding) and the quantitative part was conducted using the method of structural equations. The qualitative part of the community was the retirees of the last 5 years, and the theoretical saturation method was used to determine the sample size, and we achieved complete saturation in the 13th interview.The population of the quantitative part included all the retirees of the police force of Tehran province in the last 5 years, according to the method of structural equations and with G-Power software, 125 people were randomly selected as a sample. According to Goba and Lincoln (2000), four criteria of validity, transferability, reliability and verifiability were used for the validity and trust of the qualitative part. The tool of the quantitative part of the questionnaire was made by the researcher, and structural equation test and Friedman test were used for data analysis. The findings showed that the extracted factors included 58 components in the form of 9 factors from library sources and the opinions of retirees (interviews), of which two factors are organizational issues and issues.Related to retirement with 15 indicators as internal problems and problems of Faraja retirees and 7 factors of frustration and doubt in role, leisure problems, financial problems, health problems, social issues, family issues and psychological problems with 43 indicators as external problems and problems of Faraja retirees is identified. Finally,

  Keywords: Problems of pensioners, Retirement, Faraja