فهرست مطالب

مطالعات ملی - سال بیست و چهارم شماره 3 (پیاپی 95، پاییز 1402)

نشریه مطالعات ملی
سال بیست و چهارم شماره 3 (پیاپی 95، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • عطیه خاکسارفرد*، مهدی خضریان صفحات 7-25
  اجرای برنامه های مرتبط با سیاست گذاری اجتماعی در نظام آموزش عالی ایران، مبناهای امکانی سیاست هویتی یعنی امکان خود سوژه و زمینه ابراز هویتی سوژه و متعاقب آن، بازتولید دیگری را ذیل سیاست اجتماعی انسجام دچار مشکل کرده و به این ترتیب، سیاست گذاری اجتماعی و مزیت های مترتب بر آن ازجمله تقویت همبستگی ملی را با مسیله مواجه کرده است. مهم ترین وجه این برنامه ها، طرح بومی گزینی است که اجرای آن این پرسش را مطرح کرده که چه نسبتی میان اجرای این سیاست، انسجام اجتماعی و همبستگی ملی وجود دارد؟ این مقاله این فرض را مطرح می کند که سیاست بومی گزینی با تولید کلیت های اجتماعی و از طریق ایجاد انسجام میان امر صنفی، فرهنگی و اجتماعی، سوژه را دچار زمینه زدودگی کرده و امکان تولید خود و بازتولید دیگری را با چالش مواجه کرده است. این پژوهش با تکیه بر اهمیت سیاست هویت و نقش سوژگی کنشگران در بازصورت بندی هویت اجتماعی و نقش سوژه ها در ارتقای هویت و همبستگی ملی، با بررسی گفتارهای متنوع سیاست گذاران آموزش عالی ایران طی دو دهه اخیر و با تکیه بر منطق ارزیابی سیاستی، مفصل بندی این فرضیه را در روشی کیفی و با استفاده از انگاره های پدیدارشناسانه صورت بندی کرده است.
  کلیدواژگان: مبنای امکانی، پدیدارشناسی، دیگری، انسجام، سیاست گذاری اجتماعی، سیاست هویت
 • شقایق حیدری* صفحات 29-58
  در دنیای معاصر، کودکان و نوجوانان با بهره گیری از قدرت رسانه های دیجیتال و فناوری های نوین به کشف، شناخت و یادگیری جهان پیرامون خود پرداخته و به شیوه های جدید رشد کرده و هویت خود را می سازند. با این قدرت، کودکان و نوجوانان فرصت های بزرگی در اختیار دارند؛ اما با چالش ها و معضلاتی نیز روبه رو هستند. مدارس نیز با پیامدهایی ازجمله امنیت آنلاین، آزار و اذیت سایبری، تجاوز به حریم خصوصی، سخنان نفرت پراکن، اطلاعات نادرست و حواس پرتی دیجیتالی دست وپنجه نرم می کنند. برای رسیدگی به این مسایل، بسیاری از مدارس در تلاش اند با گنجاندن آموزش شهروندی دیجیتال به عنوان بخشی از برنامه های درسی خود، فرهنگ و دانش مثبتی را پیرامون رسانه و فناوری ایجاد کنند. بسیاری از کشورهای پیشرفته و درحال توسعه، آموزش شهروندی دیجیتال در مدارس خود را آغاز کرده اند. برنامه درسی شهروندی دیجیتال به حوزه هایی می پردازد که براساس تحقیقات دانشگاهی و نگرانی های کودکان، معلمان و والدین طراحی شده است. این آموزه ها برای پرورش مهارت ها و کمک به کودکان و نوجوانان طراحی شده اند که این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ زیرا کودکان و نوجوانان در طول زندگی خود با استفاده از رسانه ها و فناوری نوین و از طریق آن با تصمیمات و پیچیدگی های بسیاری روبه رو هستند؛ از آنچه مصرف می کنند و آنچه را که به اشتراک می گذارند تا نحوه تعامل و ارتباط با دیگران؛ بنابراین، پژوهش حاضر تلاش دارد با بهره گیری از روش تحقیق بنیادی به این پرسش پاسخ دهد که آموزش شهروندی دیجیتال به نوجوانان شامل چه ابعاد و ویژگی هایی است؟ و بعد هویتی و ارزشی این آموزه ها چیست؟ نوع این پژوهش کاربردی است و می تواند منجربه تدوین برنامه درسی آموزش شهروندی دیجیتال در مدارس و درنتیجه، تربیت نسلی آشنا به فرصت ها و آسیب های فضای دیجیتال و بهره گیری مناسب نسل جدید از فضای دیجیتال شود.
  کلیدواژگان: شهروندی دیجیتال، آموزش دیجیتال، برنامه درسی دیجیتال، نوجوانان، هویت، مسئولیت پذیری اجتماعی
 • شهره پیرانی*، مهدیه رجبی اسفنجانی صفحات 61-84
  ریشه ی هویت که هو، به معنی او است، نشانگر این حقیقت است که هویت ساخته نمی شود مگر در ارتباط و واکنش به دگران هویت ساز. به این معنا که تا فرد نتواند دگربودگی را درک کند و به غیریت سازی صحیحی نرسد، نخواهد توانست حدومرز هویت اجتماعی و فردی خود را ترسیم کند. از این جهت، بر جهان اسلام نیز فرض است تا برای جدایی جریان حق از باطل، دگر هویت ساز خویش را شناخته و با غیریت سازی، هویت اصیل خود را ترسیم و تثبیت کند. در این راستا، هدف پژوهش حاضر گونه شناسی دگر هویت ساز از منظر آیت الله خامنه ای و پاسخ به این پرسش است که «دگر هویت ساز از منظر آیت الله خامنه ای طی سال های 1392 تا 1402 چه بوده است؟» برای نیل بدین منظور، اطلاعات پژوهش به روش کتابخانه ای و فیش نویسی و با استفاده از متن بیانات موجود در سایت دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای جمع آوری شده است. داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته و نوع همبستگی و ارتباط مضامین با استفاده از روش شبکه ی مضمون نشان داده شده است و برای کدگذاری داده ها نیز از نرم افزار MAXQDA استفاده شده است. حاصل کدگذاری، استخراج 234 مضمون پایه است که ذیل چهارده مضمون سازمان دهنده و مضمون فراگیر دگر هویت ساز ادغام شده است. یافته ها نشانگر آن است که آیت الله خامنه ای بیشترین تبیین درمورد دگر هویت ساز را درخصوص دگران هویت ملی داشته اند.
  کلیدواژگان: هویت، دگر هویت ساز، آیت الله خامنه ای، تحلیل مضمون، نرم افزار مکس کیودا
 • مریم دانشگر* صفحات 87-109
  موضوع این مقاله شعر فارسی به عنوان بخشی از ادبیات است که مولفه ای مهم و تاثیرگذار از مولفه های هویت ملی به شمار می رود. به سبب ارزش های هویتی و فرهنگی شعر و نقش آموزشی آن در زبان آموزی و ارتقای مهارت های زبانی و ادبی و حضور گسترده کتاب های درسی در میان کودکان و نوجوانان لازم است برنامه ریزی تخصصی در استفاده از شعر فارسی به عنوان یک ابزار آموزشی جدی تر موردتوجه قرار گیرد. در این مقاله، با طرح پرسش هایی از چگونگی حضور شعر و شاعران در کتاب های درسی، میزان استفاده از شعر در مقایسه با نثر، شیوه انتخاب اشعار و تاثیر زمان سرایش در گزینش اشعار، به بررسی روایت کتاب های درسی از شعر فارسی پرداخته شده است. نمونه آماری منطبق بر جامعه و شامل کتاب های فارسی و نگارش دوازده پایه تحصیلی بوده است. نتایج حاصل نشان می دهد توجهی تخصصی به کاربرد شعر در کتاب های درسی و جایگاه آموزشی آن نشده، کتاب ها فاقد الگو و نقشه منطقی است و آنچه اکنون ملاحظه می شود، بسندگی لازم متناسب با شان و ارزش شعر فارسی در کتاب درسی را ندارد؛ ازاین رو، پیشنهاد می شود نخست برای دوازده پایه تحصیلی نقشه ای جامع به عنوان راهنمای کاربرد متون ادبی تهیه شود؛ به گونه ای که گستره آن تمامی حوزه های شعر و نثر، کهن و معاصر، ایران و ایران فرهنگی، جد و طنز و مواردی که ازنظر کمی و کیفی دربرگیرنده حوزه ادبیات باشد را شامل شود. تهیه راهنمای کاربرد متون ادبی، برنامه ریزی منطقی و تخصصی در استفاده از ظرفیت ادبیات فارسی را در دو حوزه زبان آموزی و مهارت آموزی فراهم خواهد کرد.
  کلیدواژگان: هویت زبانی، هویت ملی، شعر فارسی، آموزش زبان فارسی، کتاب درسی
 • خسرو قبادی* صفحات 113-143
  در پژوهش حاضر میزان توجه به ابعاد چهارگانه هویت ایرانی (دینی، مدرن، ملی، قومی) در «سند دانشگاه اسلامی» بررسی و با یکدیگر مقایسه شده است. مسیله این نوشتار چگونگی قرار گرفتن هویت های چهارگانه یادشده در یک سند حاکمیتی بوده و پرسش اصلی آن است که چه رابطه ی ستیز، گریز و پذیرشی میان این چهار لایه هویتی در سند دانشگاه اسلامی برقرار است؟ روش مطالعه مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی سند از طریق شناسایی واژگان و عبارت های دال بر هویت های چهارگانه است. با توجه به دشواری توازن و تعادل هویت های چهارگانه به ویژه هویت مدرن و دینی در سند، سیاست گذار در برخی فرازهای سند به ابهام و کلی گویی دچار شده است؛ اما در برخی از فرازهای دیگر، همنشینی هویت ها طبیعی بوده و تعادل نسبی بین آن ها برقرار شده است. هرچند در میان هویت های چهارگانه موجود بیشترین تعارض میان هویت دینی و مدرن است؛ اما درمجموع، همنشینی و سازگاری هویت ها در کل سند بیشتر از تعارض هاست.
  کلیدواژگان: هویت دینی، هویت، هویت ملی، هویت قومی، سند دانشگاه اسلامی
 • فاطمه اسمعیلی، حسنیه سادات اسمعیلی، سید محمد اسماعیلی* صفحات 147-166
  هویت سرمایه ای است که نقش مهمی در شناسایی و تعیین مسیر حرکت یک جامعه و افراد آن، به ویژه نسل جوان ایفا می کند. نظام آموزش وپرورش نیز نقش مهمی در هویت سازی بخش عظیمی از جامعه دارد. مسیله اصلی این پژوهش پاسخ به این پرسش است که در کتاب های درسی مطالعات اجتماعی و پیام های آسمانی دوره اول متوسطه، تا چه میزان به مولفه های هویت ملی انقلابی پرداخته شده است؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل محتوا، کتاب های مطالعات اجتماعی و پیام های آسمانی دوره اول متوسطه در سال تحصیلی 14011400 را براساس روش آنتروپی شانون مورد بررسی قرار داده است. نتایج پژوهش نشان می دهد در کتاب های مطالعات اجتماعی و پیام های آسمانی متوسطه اول، به ترتیب از کمترین تا بیشتر عناوین انقلابی به این موضوعات پرداخته شده است: «بسیج، مبارزه با تحجر و التقاط، التزام به ولایت فقیه، مبارزه با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم، اعتقاد به امام خمینی، روحانیت، آگاهی به قانون اساسی، آگاهی به وقایع و تاریخ انقلاب اسلامی، تعهد به حفظ نظام جمهوری اسلامی، حمایت از مستضعفان، نفی سلطه، ایثار و شهادت» که براساس فراوانی درمجموع، 951 مرتبه به مولفه های ایثار و شهادت، 780 مرتبه به مولفه های هویت انقلابی و 210 مرتبه به مولفه های بسیج پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: هویت انقلابی، مطالعات اجتماعی، پیام های آسمانی، کتاب درسی، متوسطه اول
 • علی کاکاوند، جمال الدین سهیلی*، حافظه پور دهقان صفحات 169-185
  بررسی چگونگی پدید آمدن گفتمان ها در حوزه ی معماری و تاثیر آن در کیفیت زیست توده مردم بسیار حایز اهمیت است. ضرورت این پژوهش در باب فهم تاثیراتی است که تغییرات اجتماعی بر روند شکل گیری یک معماری با گفتمان جدید می تواند ایجاد کند. این تحقیق به توصیف منظم وضعیت معماری دوران پهلوی دوم و تاثیرات تغییر در بنیان های فکری جامعه بر آن می پردازد. هدف از این پژوهش بررسی شرایط تغییر گفتمان هنری در شکل گیری نوعی گرایش به ملیت از منظر معماری در ایران در دوران پهلوی دوم است. چهارچوب نظری این پژوهش مبتنی بر سه اصل (شرایط محیطی، بافت ها یا زمینه های نهادی و زنجیره های کنش) روبرت وسنو در ایجاد گفتمان هنری جدید و تطبیق آن با دوره موردنظر پژوهش است. در گام بعدی، سه عامل تولید، گزینش و نهادینه شدن به عنوان عوامل تثبیت یک گفتمان جدید، مورد آزمون قرار می گیرد. شیوه تحقیق در این نگارش براساس روش تفسیری تاریخی بوده و ابزار تحقیق اسناد و مجلات تخصصی دوران پهلوی دوم بوده است. نتایج نشان می دهد تغییر گفتمان هنری در دوران متاخر پهلوی دوم قابل تطبیق با سه اصل تغییرات اجتماعی وسنو در بطن جامعه است
  کلیدواژگان: معماری معاصر ایران، پهلوی دوم، گفتمان هنری، ملیت
 • زهرا صابر، زهره صابرماهانی، سینا امینی زاده* صفحات 189-207

  تحقیق حاضر با عنوان «تبیین نوع رابطه هویت ملی و ابعاد آن با ابعاد شخصیت نیو در بین زنان معلم شهر کرمان» در بین زنان متاهل معلم شهر کرمان با جامعه آماری 5000 نفر صورت گرفته است. هدف از این پژوهش تبیین بعد هویت ملی بر ابعاد شخصیت است. حجم نمونه براساس روش خوشه ای و بر طبق جدول مورگان 274 نفر برآورد گردید. یافته ها نشان می دهد هویت ملی با ابعاد شخصیت دارای رابطه معناداری هستند. برای سنجش رابطه از آزمون پیرسون استفاده شده و برای بررسی فرضیه اصلی با عنوان بررسی رابطه هویت ملی با ابعاد شخصیت از معادلات ساختاری استفاده شده است. برازش مدل در حد قابل قبول بوده است. نتایج نشان می دهد هویت ملی با توجه به ابعاد ارایه شده هالت و کیلر (اقتصادی، میراث، اعتقاد، فرهنگی، مذهبی) توان تبیین 63 درصد از ابعاد شخصیت را دارد. بر طبق یافته ها متغیر مکنون هویت ملی دارای 79 درصد تاثیر بر روی متغیر مکنون ابعاد شخصیت است. در مدل اندازه گیری نیز تمام ابعاد دارای رابطه معنادار قوی با جهت مثبت هستند.

  کلیدواژگان: هویت ملی، ابعاد شخصیت، زنان متاهل، معلمان
|
 • Attieh Khaksarfard *, Mehdi Khezrian Pages 7-25
  The implementation of programs related to social policy in Iran's higher education system has caused problems on contingent foundations of identity politics, i.e. the possibility of the subject inside yourself and the reproduction of others under the social policy of cohesion, and in this way, social policy and its consequent advantages, including strengthening national solidarity have faced a problem. The most significant aspect of these programs is Indigenous Selection on Education (ISE), and its implementation has turned the relationship between the mentioned plan (ISE), social cohesion and national solidarity into a question. This research proposes the assumption that (ISE) by producing social totalities and through the creation of correlation between trade unions, cultural and social issues; it caused the subject to decontextualize and has faced difficulty in the possibility of self-production and reproduction of others. This research, relying on the importance of identity politics and the role of actors' subjectivity in the reconformation of social identity and the role of subjects in promoting national identity and solidarity, and by examining the diverse speeches of Iranian higher education policymakers during the last two decades, this hypothesis has been conformed in a qualitative method using phenomenological concepts
  Keywords: contingent foundations, Phenomenology, Others, Solidarity, social policy, Identity politics
 • Shaghayegh Heidari * Pages 29-58
  In the contemporary world, children and teenagers explore, recognize and learn the world around them by taking advantage of the power of digital media and new technologies, and grow in new ways and create their identity. With this power, children and teenagers have great opportunities, but they also face challenges and problems. Schools are also grappling with consequences such as online safety, cyberbullying, invasion of privacy, hate speech, misinformation and digital distraction. To address these issues, many schools are trying to create a positive culture and knowledge around the media and technology by including digital citizenship education as part of their curricula. Many developed and developing countries have started teaching digital citizenship in their schools. The digital citizenship curriculum deals with areas that are designed based on academic research and the concerns of children, teachers and parents. These teachings are designed to develop skills and help children and teenagers. This issue is very important because children and teenagers face many decisions and complications through the use of new media and technology throughout their lives; from what they consume and what they share, to how they interact and communicate with others. Therefore, the current research tries to answer the question of what dimensions and characteristics does digital citizenship training for teenagers include by using the fundamental research method? And what is the identity and value dimension of these teachings? The type of this research is practical and can lead to the development of a digital citizenship education curriculum in schools, and as a result, educate a generation familiar with the opportunities and harms of the digital space and the appropriate use of the digital space by the new generation.
  Keywords: Digital citizenship, Digital Education, digital curriculum, teenagers, identity, social responsibility
 • Shohreh Pirani *, Mahdieh Rajabi Esfanjani Pages 61-84
  The root of identity, which means he, indicates the fact that identity is not created except in relation to and reaction to others who create identity. In the sense that until a person cannot understand otherness and does not reach a correct otherness, he will not be able to draw the boundaries of his social and personal identity. From this point of view, the Islamic world is also required to recognize its other identity-maker in order to separate the flow of truth from falsehood, and draw and establish its original identity through otherness. In this regard, the aim of the current research is to typology of the others who create identity from the perspective of Ayatollah Khamenei and to answer the question, "What is the other identity maker from the perspective of Ayatollah Khamenei during the years 2013 to 2023?" In order to achieve this purpose, the research information was collected by the library method and by using the text of the statements available on the site of the Office of the Preservation and Publication of the Works of Ayatollah Khamenei; The data was analyzed using thematic analysis method; The type of correlation and connection of themes is shown using the theme network method; And MAXQDA software was used for data coding. The result of coding is the extraction of 234 basic themes, which are integrated under 14 organized themes, and an overarching theme with the title of identity maker. The findings show that Ayatollah Khamenei has explained most about the other identity maker regarding the other identity maker for the national identity.
  Keywords: identity, Other Identity, Ayatollah Khamenei, Theme analysis, MAXQDA
 • Maryam Daneshgar * Pages 87-109
  This article is about Persian poems as a part of literature and a vital and effective identity factor among other identity factors. There is a demand to plan professionally on utilizing Persian poems as a significant educational tool due to these facts: identical and cultural values of a poem, the educational role of poems in learning a language and developing language and literary skills, and high usage of textbooks among children and young adults. In this paper we analyze the Persian poems in textbooks by posing questions about the manner of mentioning some poets and their poems in textbooks, the number of poems in comparison with the proses, the attitude of choosing a poem, and the impact of the era of composing a poem while selecting the poems. The statistical sample of this research consists of Persian (Farsi) and writing (Negaresh) textbooks for all twelve grades of school. The results of this paper demonstrate that there is not enough professional attentiveness to the use of a poem and its educational role in textbooks. Moreover, the textbooks are not based on a logical plan and the current educational program is not proper enough for the merits of Persian poems. Firstly, it is suggested to create a comprehensive plan for all of the twelve grades as a guide for the deployment of literary texts. Creating a guide for utilizing literary texts will provide logical and professional planning for applying all of the potentials of Persian literature in language learning and learning skills.
  Keywords: Linguistic Identity, National Identity, Persian poem, Persian language training, textbook
 • Khosrow Qobadi * Pages 113-143
  The following article includes the results of a conducted study and comparison on the amount of attention paid to each of the four dimensions of Iranian identity (i.e religious, modern, national, ethnic) in the Manifesto of the Islamic University. The article explores how these four identities are positioned within the government document, and investigates the relationship between conflict, escape and acceptance of these four layers of identity in the Manifesto of Islamic University as its main question. The study employs a qualitative content analysis methodology to identify words and phrases that indicate the four identities. Since the balancing the four identities is a challenge, particularly in relation to the tension between modern and religious identity in the manifesto, the policymakers remained uncertain, contradictory, and over-general in some parts of the document. Yet in other sections, a natural coexistence of identities has been established, with a relative balance achieved between them. Despite the greatest conflict being between religious and modern identity, the overall coexistence and compatibility of identities in the manifesto is more prevalent than conflicts
  Keywords: Religious identity, identity, National Identity, Ethnic Identity, Manifesto of Islamic University
 • Fatemeh Esmaeili, Hosniyeh Sadat Esmaeili, Sayed Mohammad Esmaeili * Pages 147-166
  Identity is an important asset that plays an important role in identifying and determining the direction of a society and its people, especially the young generation. The education system plays an important role in creating society's identity. The main issue of this research is the answer to this question: To what extent have the textbooks of social studies and heavenly messages of the first high school covered the components of national-revolutionary identity? The present research has analyzed social studies books and celestial messages of the first high school course in the academic year of 2021-2022 based on Shannon's entropy method using the content analysis method. The results of the research show that in the books of social studies and heavenly messages of the first high school, these topics have been discussed in order of priority: Mobilization, fight against isolation and eclecticism, commitment to the legal authority, fight against cultural invasion and soft war, belief in Imam Khomeini, clergy, knowledge of the constitution, knowledge of the events and history of the Islamic revolution, commitment to maintain the system of the Islamic Republic, support of the oppressed, negation of domination, sacrifice and martyrdom, which, based on the frequency, in total, 951 times to the components of sacrifice and martyrdom, 780 times the components of revolutionary identity, 210 times the components of Basij
  Keywords: Revolutionary Identity, social studies, Heavenly Messages, Textbooks, First high school
 • Ali Kakavand, Jamal Al-Din Soheili *, Hafezeh Pour Dehghan Pages 169-185
  It is crucial to examine how discourses emerge in the field of architecture and its impact on the quality of people's coexistence or common life. The present study is necessary to understand the impacts of social changes on the process of forming architecture with a new discourse. This study provides a systematic description of the architectural situation of the second Pahlavi period and the impacts of changes in the intellectual foundations of the society on it. The present study examines the changing conditions of artistic discourse in the formation of nationalism in Iran and its impact on the architecture of the second Pahlavi period. The theoretical framework of this study is based on three principles (environmental conditions, institutional contexts, and chains of action) of Robert Wuthnow in creating a new artistic discourse and applying it in the study period. In the next step, it tests three factors of production, selection, and institutionalization as factors of stabilization of a new discourse. The method of the study is based on interpretive-historical method and the written documents in the second Pahlavi period. The results show that the changes in artistic discourse and the tendency toward nationalism in the late Pahlavi II period are comparable with the Wuthnow three principles of social changes in the heart of the society
  Keywords: Contemporary architecture of Iran, Second Pahlavi, Artistic discourse, nationalism
 • Zahra Saber, Zohre Sabermahani, Sina Aminizadeh * Pages 189-207

  The present research is entitled to examine the relationship between national identity variables and personality dimensions. It was conducted among married women teachers in Kerman City with a statistical population of 5000 people. This research aims to explain the dimension of national identity in personal dimensions. The sample size was estimated to be 274 people based on the Weir cluster method according to Morgan's table. The findings show that national identity has a significant relationship with personal dimensions. Pearson's test was used to measure the relationship, and structural equations were used to investigate the main hypothesis under the title of examining the relationship between national identity and personality dimensions. The fit of the model is acceptable. The results show that national identity can explain 63% of personal dimensions according to the dimensions presented by Halt and Claire (economic, heritage, belief, cultural, and religious). It has an effect coefficient of up to 79% on personality dimensions. In the measurement model, all dimensions have a strong significant relationship with a positive direction.

  Keywords: National Identity, Dimensions of personality, Married Women, Teachers