فهرست مطالب

نشریه مدیریت منابع انسانی پایدار
پیاپی 8 (بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/02
 • تعداد عناوین: 12
|
 • عطیه صداقت، حسن دانایی فرد*، سید حسین کاظمی، احمدعلی خائف الهی صفحات 7-30
  یکی از چالش های فراروی مدیریت دولتی ایران، تقویت تاب آوری کارکنان در شرایط مواجهه کشور با انواع بحران-هاست، زیرا سازمان های دولتی با اتکا نیروی انسانی خود می توانند راهبری و مدیریت برخورد با انواع بحران ها را به صورت اثربخش انجام دهند. پژوهش های متعددی در مورد راهبرد های نظام اداری برای ارتقا تاب آوری کارکنان بخش دولتی انجام شده است؛ ولی این راهبرد ها مبنی بر نگاه مدیران و حکمرانان سازمان ها اقامه شده است. شکاف دانش مهم در این زمینه نبود نگاه خود کارکنان در باب راه های تقویت تاب آوری آن ها است. هدف غایی این پژوهش مفهوم پردازی گفتمان های خود کارکنان در مورد راهبرد های بالابردن تاب آوری کارکنان در شرایط بحران (مثل کرونا) با استفاده از روش شناسی کیو بوده است. در پاسخ به پرسش های پژوهش شش گفتمان ذهنی (تاب آوری در پرتو ایجاد حس مهم بودن در سازمان، تاب آوری در پرتو غنی سازی محیط کاری در سازمان، تاب آوری در پرتو برنامه ریزی بحران محور، تاب آوری در پرتو تحول فرایندها، تاب آوری در پرتو تعاملات سازنده در سازمان و تاب آوری در پرتو تحول دموکراسی سازمانی) در پرتو تحلیل عاملی پدید آمدند و در پایان دلالت های این الگو های ذهنی برای نظریه و عمل تاب آوری کارکنان برای دانش پژوهان و خط مشی گذاران بحث شد.
  کلیدواژگان: تاب آوری کارکنان، مدیریت منابع انسانی، سازمان های دولتی، روش شناسی کیو، پژوهش کیفی
 • علیه متاجی نیم ور، محمدرضا آهنچیان*، مرتضی کرمی، ابراهیم صالحی عمران صفحات 31-54

  اکنون دیگر بسیاری از نظریه پردازان اقتصادی و اجتماعی، این قاعده را نمی پذیرند که هدف کسب و کار، صرفا کسب و کار است. فرضیه آن ها ساده است: سازمان ها علاوه بر پرداختن به مسیولیت های اقتصادی، باید به مسیولیت های اجتماعی و زیست-محیطی نیز بپردازند. پژوهشگران نشان داده اند که «توسعه منابع انسانی» یکی از حوزه هایی است که می تواند در شکل گیری این مسیولیت ها کمک کند. بنابراین هدف پژوهش حاضر یافتن پیوندی میان توسعه منابع انسانی و مسیولیت اجتماعی است، چرا که با وجود ارتباط نزدیک با یکدیگر، پژوهش های اندکی درباره چگونگی این پیوند صورت گرفته است. بدین منظور از طریق مرور سیستماتیک و تحلیل اسناد به بررسی پژوهش های داخلی پرداختیم. بر اساس سوال اصلی پژوهش، محتوا در دو حوزه دسته بندی شده است: حوزه اول: طبقه بندی موضوعی پژوهش ها و حوزه دوم: شیوه پیوند بین توسعه منابع انسانی و مسیولیت اجتماعی سازمان. در حوزه اول، منابع در سه طبقه دسته بندی شده است: الف) نقش توسعه منابع انسانی در شکل گیری مسیولیت اجتماعی سازمان، ب) نقش مدیریت منابع انسانی در ارتقا مسیولیت اجتماعی سازمان و ج) عوامل موثر بر مسیولیت اجتماعی سازمان. در حوزه دوم، دو نوع پیوند مشخص شده است که هر کدام در دو سطح در نظر گرفته شده اند. پیوند نوع اول (توسعه منابع انسانی به مثابه بخشی از مسیولیت اجتماعی سازمان) و پیوند نوع دوم (مسیولیت اجتماعی سازمان به مثابه بخشی از توسعه منابع انسانی).

  کلیدواژگان: توسعه منابع انسانی، مسئولیت اجتماعی سازمان، مرور سیستماتیک
 • ابوالحسن حسینی*، سیده فاطمه قاسم پور گنجی صفحات 55-76
  همه سازمان ها با سطحی از تنوع نیروی انسانی مواجهند که نیاز به مدیریت موثر دارد. اقدامات مدیریت تنوع و برابری نقش تعیین کننده در کاهش اثرات منفی تنوع و افزایش اثرات مثبت آن دارد. ازاین رو تحقیق حاضر با هدف شناسایی اقدامات و پیامدهای مدیریت تنوع و برابری نیروی انسانی در سازمان های دولتی در ایران با روش تحلیل تم صورت گرفته است. در این راستا با 18 تن از مدیران و سرپرستان در حوزه مدیریت منابع انسانی در7 شرکت برتر دولتی مصاحبه به عمل آمد. جهت تحلیل داده های تحقیق از نرم افزار MAXQDA استفاده شد. نتایج تحقیق نشان دادند که اقدامات مدیریت تنوع و برابری شامل تم های اصلی اقدامات مدیریت منابع انسانی با رویکرد برابری و عدالت (شمولیت و برابری در ارایه خدمات به کارکنان؛ برابری در دوره های آموزشی؛ فرایند استخدام با رویکرد برابری؛ برابری در ارزیابی عملکرد کارکنان؛ برابری سیاست های پرداخت، پاداش و ارتقا) و اقدامات مدیریت منابع انسانی با رویکرد مدیریت تنوع (جبران خدمات با رویکرد مدیریت تنوع؛ فرایند کارمندیابی، انتخاب و استخدام تنوع محور؛ ارزیابی عملکرد در حوزه تنوع؛ آموزش های مدریت تنوع(است. همچنین پیامدهای مدیریت تنوع شامل دو تم اصلی پیامدها در سطح فردی (توانمندسازی نیروی انسانی؛ بهبود واکنش های شغلی) و پیامدها در سطح سازمانی (بهبود عملکرد سازمانی، کاهش تعارض سازمانی و اعتراضات) است.
  کلیدواژگان: مدیریت استراتژیک منابع انسانی، روش تحقیق کیفی، تحلیل تم، مدیریت تنوع، برابری
 • پروانه محمدی، سیروس قنبری*، محمدرضا اردلان صفحات 77-93

  هدف پژوهش بررسی نقش یادگیری سازمانی در تمایل به تغییر معلمان با میانجی گری توسعه حرفه ای آنان بود. جامعه پژوهش کلیه معلمان دوره ابتدایی استان کردستان در سال 1401-1400 که تعداد آنان برابر با 6803 نفربود، که از این جامعه با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی و بر مبنای فرمول کوکران نمونه ای به حجم 364 معلم انتخاب شد. روش پژوهش کمی از نوع مطالعات همبستگی و رویکرد مدل سازی معادله ساختاری کوواریانس محور است. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های یادگیری سازمانی گارسیامورالس و همکاران (2006)؛ توسعه حرفه ای نوا (2008) و تمایل به تغییر دانهام و همکاران (1989) استفاده شد. پایایی و روایی پرسشنامه ها با روش های آلفای کرانباخ و تحلیل عاملی تاییدی بررسی شدند، جهت تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار lisrel استفاده شد. نتایج نشان داد یادگیری سازمانی معلمان دارای اثر مستقیم مثبت (22/0)، اثر غیرمستقیم مثبت (1856/0) و اثر کل مثبت (4056/0) و معنادار بر تمایل به تغییر معلمان در سطح 05/0 است. توسعه حرفه ای معلمان دارای اثر مستقیم مثبت (32/0) و معنادار بر تمایل به تغییر معلمان در سطح 05/0 است. همچنین متغیرهای یادگیری سازمانی معلمان و توسعه حرفه ای آنان قادر به تبیین 23 درصد واریانس تمایل به تغییر معلمان هستند، مقدار واریانس تبیین شده تمایل به تغییر معلمان با توجه به مقدار تی آن (72/8) در سطح 05/0 معنادار است.. نتایج پژوهش مبین آن بودکه یادگیری سازمانی معلمان به واسطه توسعه حرفه ای آنان بر تمایل به تغییر معلمان اثر دارد. نتیجه حاضر با تلفیق نتایج مطالعات ارایه شده در پژوهش حاضر در تبیین این رابطه غیرمستقیم هماهنگ است.

  کلیدواژگان: یادگیری سازمانی معلمان، توسعه حرفه ای معلمان، تمایل به تغییر معلمان، دوره ابتدایی
 • معصومه محمدزاده، مونا اسماعیل زاده*، مهدی سبک رو صفحات 95-120

  دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دارای کارکنان دانشی هستند که حامل دانش بوده و این دانش به عنوان یک منبع قدرتمند این امکان را به آنان می دهد که جابه جا شوند بنابراین شناسایی عواملی که موجب ماندگاری منابع انسانی دانش محور در دانشگاه ها شود، به عنوان هدف تحقیق حاضر تعریف شد. تحقیق حاضر بر مبنای هدف، جزء تحقیقات کاربردی، برمبنای ماهیت جزء تحقیقات توصیفی و برمبنای نوع استدلال، جزء تحقیقات کیفی است. جامعه آماری مدیران و اعضای هییت علمی دانشگاه امام جواد با مشخصه آشنایی و تسلط بر مباحث ماندگاری منابع انسانی به تعداد 21 نفر، به عنوان خبرگان بخش کیفی تحقیق تعریف شد جهت تجزیه و تحلیل داده های بخش کیفی از روش متاسنتز و تحلیل محتوا و جهت اولویت بندی عوامل از روش فراوانی کدهای استخراج شده استفاده گردید. با استفاده از روش تحلیل محتوای متنی ، 55 شاخص موثر بر ماندگاری منابع انسانی دانشی استخراج گردید. سپس طی مصاحبه با خبرگان ، 37 مولفه شناسایی شد که در مرحله کدگذاری محوری و با استفاده از نرم افزار MAXQDAبرای هر دسته از کدهای مفهومی یک مولفه در نظر گرفته و در نهایت 11 مولفه شناسایی شد. در مرحله کدگذاری انتخابی، و براساس مولفه ها، تعداد 30 مقوله فرعی و11 مقوله اصلی استخراج شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که باتوجه به جوان و تحصیل کرده بودن کارکنان دانشی، مهمترین شاخص هایی که موجب ماندگاری منابع انسانی دانشی در دانشگاه امام جواد (ع) می شوند عبارتند از: محیط کار صمیمانه، انعطاف پذیر بودن کار و محیط فعال و پویا به بیانی کیفیت زندگی کاری در تصمیم گیری

  کلیدواژگان: منابع انسانی دانشی، اعضای هیات علمی، ماندگاری، ترک خدمت، متاسنتز
 • حسین بلوچی*، محمدعلی سیاه سرانی کجوری صفحات 121-143

  هدف از پژوهش حاضر بررسی بررسی تاثیر جذابیت برند کارفرما بر قصد توصیه کارفرما با میانجی گری رضایت شغلی و تمایل به ماندن با کارفرمابود. پژوهش، بر اساس هدف کاربردی محسوب می شود. به منظور جمع آوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای و همچنین از یک مطالعه میدانی در میان کارکنان هتل‎های شهر مشهد استفاده شده است. با استفاده از قاعده محافظه کارانه روش نمونه گیری در مدلسازی معادلات ساختاری حداقل حجم نمونه برابر با 220 بود و حد مجاز بین 110 تا 330 داده بود؛ لذا 330 پرسشنامه در بین جامعه آماری توزیع شد، از این تعداد 285 پرسشنامه که کامل پر شده و تحویل به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از پرسش نامه استفاده گردیده است. پرسش نامه این پژوهش شامل 22 سوال بود و در یک طیف 5 درجه ای لیکرت طراحی شد. روایی پرسشنامه با روایی همگرا (میانگین واریانس استخراج شده) و روایی واگرا (تکنیک‎های معیار فورنل و لاکر، آزمون بار عرضی و نسبت هتروترت - مونوتریت) مورد ارزیابی قرار گرفت. پایایی آن نیز با آلفای کرونباخ، پایایی همگون و پایایی مرکب مورد تایید قرار گرفت. به صورتی که پایایی متغیرها و پایایی متغیرهای پرسشنامه بالاتر از (7/0) ارزیابی شد. در انتها داده های حاصل از پرسش‎نامه با استفاده از آزمون‎های آماری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. آزمون فرضیات با مدل معادلات ساختاری (تحلیل مسیر) در نرم افزار اسمارت پی ال اس 3 انجام شد. نتایج نشان داد که جذابیت برند کارفرما بر قصد توصیه کارفرما؛ رضایت شغلی و تمایل به ماندن کارکنان در سازمان اثرگذار است.

  کلیدواژگان: جذابیت برند کارفرما، قصد توصیه کارفرما، رضایت شغلی، ماندن با کارفرما
 • هادی کیخسروی، فرشاد فائزی رازی*، سید عبدالله حیدریه صفحات 145-171
  مطالعات فراوانی لزوم توجه به جانشین پروری را در مدیریت سرمایه های انسانی سازمان ها مورد تاکید قرارداده و به نقش حیاتی و مهم آن در توسعه مسیر شغلی کارمندان اشاره کرده و از آن به عنوان الگویی برای بقای سازمانی یاد کرده اند. این پژوهش با هدف طراحی الگوی عوامل موثر بر اجرای جانشین پروری در دانشگاه ها انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی و اکتشافی و روش جمع آوری داده ها از نوع آمیخته (کیفی و کمی) می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان، مدیران و کارشناسان متخصص و دارای تجربه در زمینه مدیریت منابع انسانی بوده و داده های مورد نیاز در بخش کیفی طی مصاحبه با 14 نفر از مدیران دانشگاه های کشور بر مبنای مصاحبه های نیمه ساختاریافته و هدفمند و به روش گلوله برفی و در بخش کمی نیز با توزیع پرسشنامه محقق ساخته بین 145 نفربدست آمده است. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کمی با استفاده از نرم افزار spss و دربخش کیفی، نرم افزار Atlas.ti در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی با الهام از مدل پارادایمی سیستماتیک استراوس و کوربین ترسیم و پدیده محوری پژوهش " جانشین پروری عامل توسعه کارمندان" تعیین گردیده است. روایی و پایایی مصاحبه ها با استفاده از معیارهای گوبا و لینکلن (1980) و روش بازآزمون به دست آمده و روایی پرسشنامه ها از روش روایی محتوا و روایی همگرا بر اساس جدول لاوشه و پایایی آن بر مبنای آلفای کرونباخ محاسبه و تایید شده است.
  کلیدواژگان: جانشین پروری، توسعه منابع انسانی، روش آمیخته، دانشگاه ها
 • نسیم ترابی، فریبا کریمی*، محمدعلی نادی صفحات 173-204
  با توجه به نقش خطیر نظام آموزشی در جامعه و تنوع خدمات و فعالیت های آن، ضروری است که منابع انسانی عظیمی در اختیار این نظام قرار بگیرد، اما معمولا این منابع به شایستگی انتخاب نمی شوند یا به طور موثر و کارآمد از آن ها بهره برداری نمی شود؛ بنابراین در این پژوهش فرایند استقرار نظام جانشین پروری مدیریت در دانشگاه با استفاده از روش کیفی مبتنی بر نظریه ی داده بنیاد، مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور با 23 نفر از روسا و معاونین دانشگاه های آزاد مصاحبه ای صورت گرفت و داده ها استخراج شد و در فرآیند سه مرحله ای کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل گردید. نتایج بیانگر 14 مقوله ی کلی بود که در قالب مدل پارادایمی شامل شرایط علی (آینده نگری در تصمیمات دانشگاهی و مدیریت صحیح منابع)؛ مقوله ی کانونی (شایسته سالاری)؛ راهبردهای استقرار (شایسته پروری، سبک مدیریتی، ایجاد فضای مشارکتی و ایجاد زمینه های ساختاری و اجرایی مطلوب)؛ عوامل زمینه ای (فرهنگ و ارزش و عوامل روانشناختی)؛ شرایط مداخله گر (مدیریت نظام دانشگاهی، پشتیبانی و فرهنگ سازمانی) و پیامدهای مورد انتظار (اعتلای دانشگاهی)، فرایند استقرار نظام جانشین پروری مدیریت در دانشگاه و روابط بین ابعاد مختلف آن را منعکس می کنند. برای بررسی روایی و پایایی یافته ها از روش بازبینی توسط اعضاء، بررسی همکار و مشارکتی بودن استفاده شد، و نظرات آن ها در تدوین الگو به کار گرفته شد و همچنین به طور همزمان از چند تن از مصاحبه شوندگان در تحلیل و تفسیر داده ها کمک گرفته شد. در نتیجه این پژوهش برای سیاست گذاران و تصمیم گیران چارچوبی را ارایه می نماید که می توانند به منظور استقرار نظام جانشین پروری مدیریت در دانشگاه ها به کار ببرند.
  کلیدواژگان: جانشین پروری، آموزش عالی، نظریه ی داده بنیاد
 • سوده باقری ریزی، محمد احمدی*، سمیه سازگاری، رمضان غلامی صفحات 205-217

  هدف این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی با مسیولیت اجتماعی بر ترس از ابتلا به کووید 19 با میانجی گری اعتماد سازمانی و نقش تعدیل گر ادراک از قدرت همه گیری کووید 19 بوده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و در دسته تحقیق های توصیفی- همبستگی و رگرسیون قرار دارد. جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه کادر درمان در بیمارستان های شهر اراک (ولی عصر،امیر المومنین و امیر کبیر) که شامل 900 نفر بودند که با توجه به فرمول کوکران 270 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد که از پرسشنامه استاندارد هی و همکاران(2021) استفاده شد. برای سنجش روایی پرسشنامه از قضاوت اساتید و خبرگان در این حوزه استفاده گردید. برای آزمون اعتبار پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده گردید که عدد 787/0 به دست آمد. در این تحقیق برای بررسی روابط بین اجزا از مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها نتایج حاکی از آن بوده است که مدیریت منابع انسانی با مسیولیت اجتماعی بر اعتماد سازمانی تاثیر مثبت دارد و اعتماد سازمانی بر ترس از ابتلا به همه گیری کووید 19 تاثیر منفی دارد همچنین مدیریت منابع انسانی با مسیولیت اجتماعی بر ترس کارکنان از ابتلا به همه گیری کووید 19 از طریق اعتماد سازمانی تاثیر دارد و نیز قدرت همه گیری کووید 19 تاثیر مدیریت منابع انسانی با مسیولیت اجتماعی بر ترس کارکنان از ابتلا به همه گیری کووید 19 را تعدیل می کند.

  کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی، مسئولیت اجتماعی، اعتماد سازمانی، ادراک از قدرت همه گیری کووید 19
 • علی فیض اللهی، رضا خدایی محمودی*، سلیمان ایرانزاده صفحات 219-243
  این مطالعه با هدف ارایه الگوی هوش سیاسی منابع انسانی انجام شده است. روش پژوهش کمی همبستگی و توصیفی بوده است، که جهت ارایه الگوی هوش سیاسی از روش کمی استفاده گردید. جامعه آماری را مدیران میانی استان‎های شمال‎غرب کشور تشکیل داده است که 488 نفر هستند و بعد از نمونه گیری از طریق فرمول کوکران 216 مورد نمونه انتخاب گردید. روایی ابزار از طریق راهنمایی های اساتید تایید گردید و پایایی ابزار نیز از طریق محاسبه بالای 7/0 ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی جهت توصیف شرایط ومعرف های جمعیت شناختی استفاده گردید و از آمار استنباطی نیز جهت تحلیل کمی مدل از تحلیل عاملی تاییدی در قالب نرم افزارهای SPSS25 و Lisrel8.8 استفاده گردید. تحلیل آماری بر روی 31 مقوله و 103 زیرمقوله (مقوله علی شامل 4 مضمون، مقوله زمینه ای 5 مضمون، مداخله ای 5 مضمون، هسته اصلی 6 مضمون، راهبردها 6 مضمون و پیامدها 5 مضمون) بررسی گردید. طبق یافته ها مدل پیشنهادی می تواند در سنجش هوشمندی سیاسی منابع انسانی مدیران بخش دولتی با تاکید بر پاسخگویی را افزون تر کند. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نیز با بارهای عاملی مشاهده شده برای تمام مقولات و مضامین که بیشتر از 3/0 که در بازه قابل قبول هستند، و آزمون T-value معناداری نیز که بزرگتر از 96/1 مشاهده گردید، نشان از برازش مدل ساختاری و تایید مدل نظری می باشد و نتایج مدل ساختاری نیز نشان داد که متغیرهابا ضریب مسیر و T-value معناداری مثبت بر همدیگر تاثیر دارند،در پایان پیشنهاداتی ارایه گردید.
  کلیدواژگان: هوشمندی سیاسی، پاسخگویی، مدیران منابع انسانی، تحلیل عاملی تائیدی
 • حمید شایق، اکرم تفتیان*، محمود معین الدین صفحات 245-264
  یکی از مقوله های بسیار مهم و حیاتی هر سازمانی وجود یک مدیر مالی با توانمندی و مهارت بالا است. توانمندی ها و مهارت های مالی باعث می شود مدیران مالی قادر به درک زبان امور مالی باشند و مالکیت عملکرد مالی بخش های خود را بر عهده بگیرند، توانمند بودن در هنر مدیریت امور مالی هر سازمانی یک رشته حیاتی برای ایجاد و حفظ پایداری مالی است، در یک دیدگاه کلی توانمند بودن مدیریت و سنجه های مختلف آن یکی از بعدهای سرمایه سازمانی محسوب می شود، بنابراین با توجه به اهمیت توانمندی مدیران مالی؛ پژوهش حاضر به تدوین الگوی توانمندی دانشی مدیران مالی دستگاه های اجرایی می پردازد. در این پژوهش از میان روش های تحقیق ترکیبی کیفی- کیفی، برای بررسی توانمندی دانشی مدیران مالی روش پدیدارشناسی بکار گرفته شد. برای جمع آوری داده ها با شیوه نمونه گیری هدفمند 15 نفر از متخصصان در این زمینه انتخاب شدند و با آن ها مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد و 67 گزاره (شاخص) استخراج که از میان کدهای استخراج شده طبق روش تحلیل مضمون آتراید - استیرلینگ (2001)، 17 مضمون پایه و 7 مضمون سازمان دهنده و 2 مضمون فراگیر شامل دانش تخصصی و مالی و دانش عمومی و مدیریت استخراج شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که توانایی دانشی مدیران مالی نقش کلیدی در بهبود مدیریت منابع در شرکت ها دارد و ناکارآمدی آن چالش برانگیز خواهد بود. الگوی تدوین شده در این پژوهش نخستین الگوی منسجم در زمینه توانایی دانشی مدیران است و می تواند آثار مفیدی را در سازمان های دولتی داشته باشد.
  کلیدواژگان: روش ترکیبی، توانمندی دانشی، مدیران مالی، دستگاه های اجرایی
 • حسین رحیمی کلور*، وحیده ابراهیمی خراجو صفحات 265-285

  منابع انسانی نقش مهم و اساسی در کسب و حفظ مزیت رقابتی در سازمان ها داشته و به همین سبب نیز مفاهیم جدید همچون مثلث تاریک شخصیت و ارتباط آن با ادراکات و رفتارهای کارکنان موردتوجه محققان قرار می گیرد. این پژوهش نیز با هدف بررسی تاثیر مثلث تاریک شخصیت بر رفتارشهروندی سازمان با نقش میانجی گری بی ادبی در محیط کار و تعدیل گری اخلاق کار اسلامی در شرکت پتروشیمی تبریز انجام شده است.این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از کارکنان شرکت پتروشیمی تبریز می باشد که حدود 200 نفر به عنوان نمونه براساس فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به گویه های پرسشنامه پاسخ دادند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده است. جهت سنجش روایی پرسشنامه از روایی صوری با استفاده از نظر خبرگان و پایایی یا اعتبار آن نیز با کمک آزمون ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب مورد تایید قرار گرفته است. داده ها با استفاده از نرم افزار spss و روش حداقل مربعات جزیی و نرم افزار پی.ال.اس. تجزیه و تحلیل شدند. بررسی نتایج این تحقیق نشان داد که اخلاق تاریک شخصیت به طور مستقیم بر رفتار شهروندی سازمانی و بی ادبی در محیط کار، همچنین بی ادبی در محیط کار بر رفتارشهروندی سازمانی و نهایتا اخلاق کار اسلامی بر رفتارشهروندی سازمان تاثیر معناداری دارد. و بی ادبی در محیط کار رابطه بین اخلاق تاریک شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی را میانجی گری کرده و اخلاق کار اسلامی نیز رابطه بین بی ادبی در محیط کار و رفتار شهروندی سازمانی را تعدیل می کند.

  کلیدواژگان: اخلاق تاریک، رفتار شهروندی سازمانی، بی ادبی در کار، اخلاق کار اسلامی
|
 • Atiye Sedaghat, Hasan Danaee Fard *, Seyed Hosein Kazemi, Ahmadali Khaef Elahi Pages 7-30
  One of the challenges facing Iran's public administration is to strengthen the resilience of employees in the face of the country's crises, because government organizations can effectively lead and manage crises with their human resources. Several researches have been conducted on the strategies of the administrative system to promote the resilience of public sector employees; But these strategies have been established based on the view of managers and rulers of organizations. An important knowledge gap in this field is the lack of employees' own views on ways to strengthen their resilience. The ultimate goal of this research is to conceptualize the concourses of the employees regarding the strategies to increase the resilience of the employees in the crisis situation (here corona) using Q methodology. In response to the research questions, six factor (Resilience in terms of creating a sense importance in the organization, resilience in terms of enriching the work environment in the organization, resilience in terms of crisis-oriented planning, resilience in terms of process transformation, resilience in terms of constructive interactions in the organization and resilience In terms of the evolution of organizational democracy)emerged in the light of factor analysis, and at the end, the implications of these mental models for the theory and practice of employee resilience were discussed for researchers and policy makers.
  Keywords: Employee resilience, Human resource management, public organizations, Q Methodology, Qualitative research
 • Aliye Mataji Nimvar, Mohammad Reaza Ahanchian *, Morteza Karami, Ebrahim Salehi Omran Pages 31-54

  Many economic and social theorists no longer agree that the purpose of corporations should be purely business. Their hypothesis is not complicated: In addition to economic responsibility, organizations also address social and environmental responsibility. Researchers have shown that "Human Resource Development" is one of the areas that can help organizations develop these responsibilities. The aim of this study is to find a link between human resource development and social responsibility, because despite the close relationship between the two, little research has been done on the nature of this link. To this end, we reviewed a corpus of domestic research through a systematic review and document analysis to determine how these two variables are linked. The content of the articles is categorized into two areas based on the main research question: first, the thematic classification of the research and second, the link between human resource development and corporate social responsibility. In the first area, the resources are categorized into three categories: a) the role of human resource development in the formation of corporate social responsibility, b) the role of human resource management in the promotion of corporate social responsibility, and c) factors that influence corporate social responsibility. In the second area, two types of linkages are identified, each operating at two levels: The first linkage (human resource development as part of corporate social responsibility), the second linkage (corporate social responsibility as part of human resource development).

  Keywords: Human Resource Development, Corporate Social Responsibility, Systematic review
 • Abolhassan Hosseini *, Seyedeh Fatemeh Ghasempour Ganji Pages 55-76
  All organizations encounter diversity in human resources (HR) to some extent that requires effective management. Diversity management (DM) practices play an important role in reducing the negative effects of diversity and increasing its positive effects. Therefore, the present research was conducted to explain the DM practices and consequences in the top governmental organizations in Iran, using thematic analysis. In this regard, interviews were conducted with 18 HR managers and executives in seven top governmental companies. MAXQDA software was used to analyze the collected data. The results of the research showed that diversity and equality management practices include the main themes of human resource management practices with an equality and justice approach (inclusion and equality in providing services to employees; equality in training courses; employment process with an equality approach; equality in employee performance evaluation; equality of pay, reward and promotion policies) and human resource management practices with diversity management approach (compensation for services with diversity management approach; diversity-oriented recruitment, selection and hiring process; performance evaluation in the field of diversity; diversity management training). Moreover, the consequences of diversity management includes two main themes of consequences at the individual level (empowering human resources; improving job response) and consequences at the organizational level (improving organizational performance, reducing organizational conflict and protests).
  Keywords: Strategic management of human resources, qualitative research method, Theme Analysis, diversity management, equality
 • Parvaneh Mohammadi, Siroos Ghanbari *, Mohammadreza Ardalan Pages 77-93

  The aim of the research was to investigate the role of teachers' organizational learning in teachers' willingness to change by mediating their professional development. The research population was all primary school teachers in Kurdistan province. , which was selected from this population by proportional stratified random sampling and based on Cochran's formula, a sample size of 364 teachers. The quantitative research method is correlation studies and covariance-based structural equation modeling approach. To collect data from the organizational learning questionnaires of Garcia Morales and colleagues (2006); Nova's (2008) professional development and Dunham et al.'s (1989) willingness to change were used. The reliability and validity of the questionnaires were checked with Cronbach's alpha techniques and confirmatory factor analysis. In order to analyze the data, structural equation modeling was used by Lisrel software. The results showed that teachers' organizational learning and their professional development have a direct positive effect on teachers' willingness to change at the 0.05 level; Teachers' organizational learning through their professional development has a positive indirect effect on teachers' willingness to change at the 0.05 level; Also, teachers' organizational learning and their professional development are able to explain 0.23 of the variance of teachers' tendency to change. Organizational learning of teachers creates a suitable environment for the desire to change teachers and provides the environment for accepting new thinking and using new ways, which causes the professional growth of teachers.

  Keywords: teachers': organizational learning, teachers': professional development, willingness to change teachers, :elementary school
 • Masoume Mohamadzadeh, Mona Esmailzadeh *, Mehdi Sabokro Pages 95-120

  Universities and higher education institutions have knowledge workers who carry knowledge Therefore, the identification of the factors that make knowledge-oriented human resources last in universities was defined as the goal of the present research. Based on the purpose, the research is applied research, based on the nature, is descriptive research. The statistical community of administrators and faculty members of Imam Javad University numbering 21 people, was defined as experts in the qualitative part of the research, . Metasynthesis and content analysis methods were used to analyze the data of the qualitative part, . using the method of text content analysis , 55 effective indicators on the durability of knowledge human resources were extracted. during the interview , 37 components were identified, and in the axial coding phase, using MAXQDA software, one component was considered for each category of conceptual codes, and finally 11 components were identified. became. In the selective coding stage, based on the components, 30 sub-categories and 11 main categories were extracted. The results of the research show that among the identified components, the work-life balance component, which has been conducted in similar researches, has received less attention, which may be due to the special conditions of the university. Also, the results showed that due to the young and well-educated academic staff, several important indicators such as a sincere work environment, flexible work and an active and dynamic environment express the quality of work life in people's decisions to stay in the Imam Javad university is very influential.

  Keywords: Knowledgable Human Resources, faculty members, Durability, Desertion, Metasynthesis
 • Hossein Balouchi *, Mohammad Ali Siahsarani Kojuri Pages 121-143

  The purpose of this research was to investigate the effect of employer brand attractiveness on the intention to recommend the employer by mediating job satisfaction and willingness to stay with the employer. Based on the purpose, the research is considered as applied research. In order to collect information, library studies and also a field study among hotel employees in Mashhad city were used. Using the conservative rule of sampling method in structural equation modeling, the minimum sample size was equal to 220 and the limit was between 110 and 330 data; Therefore, 330 questionnaires were distributed among the statistical population, of which 285 questionnaires were completely filled and delivered in order to collect data and information for analysis. The questionnaire of this research included 22 questions and was designed in a 5-point Likert scale. The validity of the questionnaire was evaluated with convergent validity (average variance extracted) and divergent validity (Fornell's and Locker's criterion techniques, cross-sectional load test and heterotrait - monotrait ratio). Its reliability was also confirmed with Cronbach's alpha, homogenous reliability and composite reliability. So that the reliability of the variables and the reliability of the variables of the questionnaire were evaluated higher than (0.7). Finally, the data obtained from the questionnaire were analyzed using statistical tests. Hypotheses were tested with structural equation model (path analysis) in SmartPLS3 software. The results showed that the attractiveness of the employer affects the intention to recommend the employer; Job satisfaction and willingness of employees to stay in the organization are effective.

  Keywords: Employer Brand Attractiveness, The intention to recommend, The intention to stay, Job Satisfaction
 • Hadi Keykhoshravi, Farshad Faezi *, Seyyed Abdollah Heydarieh Pages 145-171
  Numerous studies have emphasized the need to pay attention to succession management in the human capital management of organizations and have pointed to its vital and important role in the development of employees' careers and have mentioned it as a model for organizational survival. The purpose of this study is to "design a model of factors affecting the implementation of succession planning in universities." The present research is descriptive and exploratory in terms of nature and method and mixed (qualitative and quantitative) data collection method. The statistical population of the study includes experts, managers and experts with experience in the field of human resource management and the required data in the qualitative section during interviews with 14 university administrators based on semi-structured and targeted interviews and snowball method. In a small part, it was obtained by distributing a researcher-made questionnaire among 145 people. Quantitative data analysis using SPSS software and in the qualitative section, Atlas.ti software in three stages of open coding, axial coding and selective coding inspired by the systematic paradigm model of Strauss and Corbin, drawing and the central phenomenon of research. Employee development factor succession "Determination, validity and reliability of interviews using Goba and Lincoln (1980) criteria and retest method, validity of questionnaires from content validity method and convergent validity based on Lavache table and its reliability based on Cronbach's alpha And approved Succession human resource development,mixed methods, universities
  Keywords: Succession human resource development, mixed methods, universities
 • Nasim Torabi, Fariba Karimi *, Mohammadali Nadi Pages 173-204
  Considering the important role of the educational system in the society and the diversity of its services and activities, it is necessary that huge human resources are available to this system, but usually these resources are not selected competently or effectively and efficiently. are not exploited; therefore in this research, the process of establishing the succession planning system of management in universities was carried out using a qualitative method based on the grounded theory. For this purpose, 23 chancellors and vice-chancellors of departments in Azad Universities were interviewed and the data was extracted from the text of the interviews. The results of data analysis in the three stages of open, axial, and selective coding showed 14 general categories that were based on a paradigmatic model including causative conditions (foresight in academic decisions and proper management of resources); focal category (meritocracy); establishment strategies (nurturing competent ones, management Style, Creating a collaborative environment and Creating favorable structural and executive fields); background factors (culture and Value and psychological Factors); intervening conditions (management of the academic system, supporting and organizational culture) and the expected outcomes (organizational promotion) reflects the process of establishing a succession planning system of management in universities and the relationship between their different dimensions. To check the validity and reliability of the findings, the method of review by members, collaborative and collaborative review was used. As a result, this research provides a framework for policymakers and decision makers that they can use to establish the management succession system in universities.
  Keywords: Succession planning, Higher education, grounded theory
 • Sudeh Bagheri, Mohammad Ahmadi *, Somayeh Sazegari, Ramezan Gholami Pages 205-217

  The aim of this study was to investigate the effect of socially responsible human resource management on the fear of developing COVID-19 mediated by organizational trust and the moderating role of perception of COVID-19 pandemic power. This research is in the category of descriptive-correlation and regression researches in terms of applied purpose. The statistical population of the study included all medical staff in hospitals in Arak (Vali Asr, Amir Al-Momenin and Amir Kabir) which included 900 people and 270 people were selected according to Cochran's formula. The data collection tool is a questionnaire that the standard questionnaire of Hee et al. (2021) was used. Judges of professors and experts in this field were used to assess the validity of the questionnaire. Cronbach's alpha was used to test the validity of the questionnaire, which was 0.787. In this research, structural equation modeling using LISREL software has been used to investigate the relationships between components. According to the data analysis, the results showed that socially responsible human resource management has a positive effect on organizational trust and organizational trust has a negative effect on the fear of getting COVID-19 pandemic, also, socially responsible human resource management has an effect on employees fear of getting the COVID-19 pandemic through organizational trust, and the power of the COVID-19 pandemic moderates the impact of socially responsible human resource management on employees fear of getting the COVID-19 pandemic.

  Keywords: Human resource management, Social responsibility, Organizational trust, Perception of COVID-19 pandemic Power
 • Ali Feizollahi, Reza Khodayemahmoode *, Soleyman Iranzadeh Pages 219-243
  This study has been conducted with the aim of presenting the model of political intelligence of human resources with the approach of social accountability. The method of this quantitative research is correlational and descriptive, and quantitative method was used to present the model of political intelligence of human resources, which are 488 people, And after sampling through Cochran's formula, 216 sample items were selected and this number of questionnaires were distributed and completed and collected by . The validity of the tool was confirmed through the advice and guidance of the supervisors, and the reliability of the tool was also confirmed through the calculation of Cronbach's alpha coefficient above 0.7. and inferential statistics were used to quantitatively analyze the model from confirmatory factor analysis in the form of SPSS25 and Lisrel 8.8 software. Statistical analysis was conducted on 31 categories and 103 subcategories (causal category including 4 themes, contextual category 5 themes, interventional category 5 themes, main core 6 themes, strategies 6 themes and consequences 5 themes) that formed the conceptual framework of the research. the findings, it can be said that the current proposed model can increase the political intelligence of public sector managers by emphasizing accountability. And the significant T-value test, which was observed to be greater than 1.96, shows the fit of the structural model and the confirmation , And the results of the structural model also showed that research variables have a positive effect on each other with path coefficient and T-value. and finally,
  Keywords: Political Intelligence, accountability, human resource managers, and confirmatory factor analysis
 • Hamid Shayegh, Akram Taftiyan *, Mahmoud Moeiodin Pages 245-264
  One of the most important and vital categories of any organization is the existence of a financial manager with high ability and skill. Financial capabilities and skills make financial managers able to understand the language of finance and take ownership of the financial performance of their departments. Being competent in the art of managing the finances of any organization is a vital discipline to create and maintain financial stability. The existence of management and its various metrics is considered one of the dimensions of organizational capital, therefore, considering the importance of the ability of financial managers; The current research deals with developing the knowledge capability model of financial managers of executive bodies. In this research, among the combined qualitative-qualitative research methods, the phenomenological method was used to examine the knowledge ability of financial managers. 15 experts in this field were selected for data collection by purposeful sampling and a semi-structured interview was conducted with them and 67 propositions (indicators) were extracted from the extracted codes according to Atride-Stirling (2001) thematic analysis method, 17 basic themes. And 7 organizing themes and 2 comprehensive themes including specialized and financial knowledge and general knowledge and management were extracted. The research findings show that the knowledge ability of financial managers plays a key role in improving resource management in companies and its inefficiency will be challenging. The model compiled in this research is the first coherent model in the field of knowledge ability of managers and can have useful effects in government organizations.
  Keywords: Combined method, knowledge capability, financial managers, executive bodies
 • Hossein Rahimi Koloor *, Vahideh Ebrahimikharajo Pages 265-285

  Human resources play an important and fundamental role in gaining and maintaining competitive advantage in organizations, and for this reason, new concepts such as the dark triangle of personality and its relationship with employees' perceptions and behaviors are receiving the attention of researchers. This research was also conducted with the aim of investigating the effect of thedark triangle of personality on organizational citizenship behavior with the role of mediating rudeness in thework environment and moderating Islamic work ethics in Tabriz Petrochemical Company.This research is applied in terms of purpose and descriptive in nature. The statistical population of thepresent study consists of theemployees of Tabriz Petrochemical Company,about 200 people as a sample answered thequestionnaire items based on Cochran's formula and using theavailable sampling method.The data collection tool was a researcher-made questionnaire.In order to measure thevalidity of the questionnaire, face validity has been confirmed using experts' opinions and its reliability or validity has also been confirmed with thehelp of Cronbach's alpha coefficient test and composite reliability.Data were analyzed using spss software and partial least squares method and PLS software.were analyzed.Examining theresults of this research showed that thedark morality of thepersonality directly affects theorganizational citizenship behavior and rudeness inthe workplace,as well as therudeness in theworkplace has a significant effect on theorganizational citizenship behavior and finally theIslamic work ethic has a significant effect on theorganizational citizenship behavior.And impoliteness in theworkplace mediates therelationship between dark personality ethics and organizational citizenship behavior,and Islamic work ethics moderates the relationship between impoliteness in theworkplace and organizational citizenship behavior.

  Keywords: Dark Triad, Organizational Citizenship Behavior, Workplace Incivility, Islamic work ethics