فهرست مطالب

انسان و محیط زیست - سال بیست و یکم شماره 1 (پیاپی 64، بهار 1402)

نشریه انسان و محیط زیست
سال بیست و یکم شماره 1 (پیاپی 64، بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/01/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مهدیه درویشی، علیرضا استعلاجی*، سیمین ارمغان صفحات 1-17
  زمینه و هدف
  در حال حاضر ایران با توجه به توانایی بالقوه فراوان توسعه گردشگری، بنا به دلایل مختلفی توفیق چندانی در زمینه بهره برداری از این مزیت را نداشته است. نوع نگرش نسبت به گردشگری، سیاست های نامناسب گردشگری، تبلیغات منفی دشمنان ج ا ایران و عدم توجه به خدمات رفاهی - توریستی گردشگری از موانع اصلی عدم توسعه گردشگری می باشد که در پژوهش حاضر یکی از این عوامل، نقش سیاست های گردشگری ج ا ایران در ارتقاء جایگاه دیپلماسی ج ا ایران در قلمرو ژیوپلیتیکی شامات مورد تحلیل قرار گرفته است . 
  روش بررسی
  این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و کاربردی(عملی) و از نوع پژوهش های اکتشافی صورت گرفته است . جامعه آماری تحقیق را کلیه صاحب نظران حوزه های گردشگری و ژیوپلیتیک تشکیل می دهند که حجم نمونه آن بر اساس مدل کوکران تعداد 35 نفر تخمین زده شد.
  یافته ها
  پژوهش حاضر با استفاده از آزمون میانگین، آزمون بینومیال تست و ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار spss به ارزیابی متغیرهای عوامل میزان موفقیت گردشگری جمهوری اسلامی ایران، ارزیابی سیاست های گردشگری جمهوری اسلامی ایران و رابطه سیاست گردشگری بر میزان موفقیت دیپلماسی گردشگری جمهوری اسلامی ایران در قلمرو ژیوپلیتیکی شامات می پردازد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که سیاست های گردشگری ج ا ایران با عوامل ساختاری و کارگزاری رابطه ای بسیار ضعیف و ضعیف دارند، سیاست های گردشگری با عوامل فرآیندی فاقد رابطه می باشد و این سیاست ها با عوامل زمینه ای از رابطه متوسطی برخوردار می باشد.
  کلیدواژگان: گردشگری، سیاست گردشگری، دیپلماسی، جمهوری اسلامی ایران، شامات
 • مجتبی سبحانی نیا، محسن عبدالهی*، سید عباس پورهاشمی صفحات 19-33
  یکی از مفاهیم کلیدی که در توسعه حقوق بین الملل نقش مهم داشته است،  مفهوم قواعد آمره بوده است. قواعد آمره به دلیل ماهیت بنیادین و تخطی ناپذیری در راس سلسله مراتب هنجاری در حقوق بین الملل قرار می گیرند و براین اساس تمامی دولت ها در رعایت آنها دارای منفعت حقوقی هستند. علیرغم اینکه درباره مفهوم قواعد آمره به عنوان بخشی از بدنه حقوق بین الملل، کمتر تردید شده است، ضوابط شناسایی و محتوای آن همواره محل بحث بوده است؛ از این رو، چیستی این قواعد و ارایه راهکاری دقیق برای شناسایی آن یکی از مسایل مناقشه برانگیز و دشوار حقوق بین الملل به شمار می آید. این مقاله در پی پاسخگویی به این سوال است که با توسل به چه معیارهایی می توان قواعد آمره را در پهنه حقوق بین الملل مورد شناسایی قرار داد و پس از آن نگاهی به امکان ظهور قواعد آمره در قلمرو حقوق بین الملل محیط زیست خواهد کرد. روش بررسی این پژوهش، تحلیلی-توصیفی می باشد و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. با هدف زدودن ابهامات در خصوص چگونگی شناسایی قواعد آمره، دو معیار «قاعده حقوق بین الملل عام» و «پذیرش و شناسایی» به عنوان معیارهای پیشنهادی در این راستا مورد واکاوی قرار خواهند گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهد برخی قواعد مرتبط با حقوق بین الملل محیط زیست، از جایگاه قاعده آمره برخوردار بوده؛ ولی می بایست از سوی «جامعه بین المللی دولت ها در کل» نیز مورد پذیرش و شناسایی واقع گردند؛ که تا آن زمان قواعد مذکور فاقد اثر آمره خواهند بود.
  کلیدواژگان: مسئولیت بین المللی دولت ها، قاعده آمره حقوق بین الملل، حقوق بین الملل محیط زیست، قاعده حقوق بین الملل عام، پذیرش و شناسایی
 • پژمان حیدری کاهکش، احمد کعب عمیر*، علی محمودی، علیرضا جرجرزاده صفحات 35-50
  زمینه و هدف
  نقش مدیران در سطح شرکت های دارای ماهیت نمایندگی در بازار سرمایه از اهمیت ویژه و اثرگذاری بر تقارن اطلاعات و افشاء کامل اطلاعات به ویژه اطلاعات زیست محیطی برای برآورده ساختن انتظارات ذینفعان در بسترهای اجتماعی برخوردار می باشد. هدف این پژوهش ارزیابی محورهای شخصیت هیستریک (نمایشی) مدیران در جلوه گری اقناعی گفتمان زیست محیطی می باشد.
  روش بررسی
  در این پژوهش که از نظر روش شناسی توسعه ای و ترکیبی محسوب می شود، تلاش گردید تا با اتکاء به فرآیندهای تحلیل فراترکیب و دلفی در بخش کیفی پژوهش، اقدام به شناسایی محورهای شخصیت هیستریک مدیران در جلوه گری اقناعی گفتمان زیست محیطی شود. سپس در بخش کمی از تحلیل رتبه بندی تفسیری جهت شناسایی اثرگذارترین محور اختلال شخصیت هیستریک (نمایشی) مدیران در جلوه گری اقناعی گفتمان زیست محیطی  استفاده گردد. بازه زمانی مطالعه حاضر شش ماه می باشد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش در بخش کیفی از وجود شش محور شخصیت هیستریکمدیران در جلوه گری اقناعی گفتمان زیست محیطی حکایت داشت. نتایج در بخش کمی پژوهش نشان داد، درصد تاثیرگذاری بعد شرطی سازی سبز ذینفعان نقش موثرتری در در جلوه گری اقناعی گفتمان های محیط زیستی شرکت ها بیشتر است.
  بحث و نتیجه گیری
  نتیجه کسب شده بیان کننده ی این موضوع است که مدیران با تحریک ذهنی هدفمند ذینفعان خود تلاش می نمایند تا مسبر راهبردهای عملکردی سبز شرکت را آنگونه که می خواند در ذهنیت آنان پیاده سازی نمایند تا تصویر مثبتی از شرکت در چارچوب عملکرد سبز ایجاد شود.
  کلیدواژگان: شخصیت هیستریک، گفتمان زیست محیطی، جلوه گری اقناعی
 • فرشاد کیوان بهجو، فرشید آقایاری، سجاد قنبری* صفحات 51-64
  زمینه و هدف
  ضایعات چوبی درشت در اکثر اکوسیستم های جنگلی وجود دارد. این ضایعات چوبی علاوه بر استفاده های تجاری، فرصت زیست را برای موجودات زنده فراهم می کند؛ بنابراین وجود آن در اکوسیستم جنگل امکان جلوگیری از انقراض گونه ها را مهیا می کند. در ایران، از این ضایعات چوبی به عنوان منبعی جهت رفع نیاز چوبی به دلیل کمبود منابع چوب استفاده می شود. هدف از تحقیق بررسی میزان و تراکم ضایعات چوبی درشت، در سه کلاسه شیب کم (صفر تا 20 درصد)، متوسط (20 تا 40 درصد) و شیب زیاد (40 درصد به بالا) و نوع مدیریت در جنگل های غرب استان گیلان می باشد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر در سه پارسل مدیریت شده و سه پارسل مدیریت نشده انجام شد. نمونه برداری با استفاده از خط نمونه ها انجام شد. متغیرهای اندازه گیری شده (شامل قطر و طول قطعه های چوبی در شیب های کم، متوسط و زیاد) با استفاده از روش تجزیه واریانس با یکدیگر مقایسه شدند تا مشخص گردد بین کدام تیمارها اختلاف آماری معنی داری وجود دارد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که با افزایش شیب زمین، میزان و تراکم ضایعات چوبی درشت نیز افزایش می یابد. میانگین میزان حجم ضایعات چوبی درشت در شیب کم، متوسط و زیاد به ترتیب برابر با 65/2، 13/3 و 54/5 مترمکعب در هکتار است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس میزان ضایعات چوبی درشت در سه تیمار با شیب های کم، متوسط و زیاد نشان داد که میزان ضایعات در بین شیب های مختلف مورد مطالعه اختلاف معنی داری دارند. همچنین میانگین تراکم ضایعات چوبی درشت در شیب کم، متوسط و زیاد به ترتیب برابر با 869، 852 و 2176 تعداد در هکتار است. افزایش شیب باعث بیشتر شدن میزان و تراکم ضایعات چوبی درشت در جنگل می شود. میزان ضایعات چوبی در کلاسه شیب کم در دو وضعیت مدیریتی تقریبا یکسان می باشد. میزان و تراکم ضایعات چوبی درشت در جنگل مدیریت شده بیشتر از جنگل مدیریت نشده بود. درصد کیفیت ضایعات چوبی درشت با پوسیدگی درجه یک در جنگل مدیریت شده بیشتر از جنگل مدیریت نشده بود.
  بحث و نتیجه گیری
  این مطالعه می تواند از مناطقی که وضعیت شیب و مدیریت مشابه با منطقه مورد نظر در این تحقیق دارند، یک میانگینی ارایه نماید تا بتوان یک برآوردی از میزان ضایعات موجود در منطقه داشت. آگاهی از میزان ضایعات چوبی به برنامه ریزان و تصمیم گیران در جهت مدیریت بهینه این ضایعات کمک خواهد کرد.
  کلیدواژگان: شیب زمین، جنگل چفرود، مدیریت
 • علی حسین زاده، مریم فراهانی*، سعید مطهری، آزیتا بهبهانی نیا صفحات 65-82
  زمینه و هدف

  بازآفرینی بافت های فرسوده شهری به عنوان یکی از اهداف و سیاست های دولت در برنامه های توسعه کشور همواره مورد توجه بوده است. بازآفرینی شهری پایدار به عنوان رویکردی نوین قادر است بسیاری از معضلات و چالش های شهرها به ویژه در زمینه محیط زیست را کاهش داده یا از میان بردارد. تحقیق حاضر با هدف ارایه الگوی جدید بازآفرینی شهری پایدار در شهر تهران انجام گرفت.

  روش و بررسی

  تحقیق حاضر توصیفی_ اکتشافی است. ابتدا، مولفه های بازآفرینی شهری پایدار با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه - ساختار یافته شناسایی گردید. جامعه آماری خبرگان حوزه ی مدیریت شهری - محیط زیست  و شیوه نمونه گیری تصادفی هدفمند بود. تعداد نمونه با استفاده از  تکنیک گلوله برفی و اصل اشباع نظری 22 نفر انتخاب شد. برای استخراج مدل و نهایی ساختن آن از روش تحلیل محتوی استفاده شد. ضریب همبستگی پیرسون نیز برای اطمینان از وجود رابطه بین متغیرها بکارگرفته شد.

  یافته ها

    تعداد 101 کد اولیه بر اساس اصول تکرار، تاکید و اهمیت از بررسی و تحلیل داده های مصاحبه ها استخراج شد. در نهایت مفاهیم بازآفرینی پایدار شهری  بر اساس 5 مولفه، 17 مقوله و 101 توصیف رفتاری دسته بندی گردید. همچنین بر اساس نتایج آزمون آماری توصیفی، میزان میانگین مولفه ها از  متوسط بالاتر و  تمامی آنها از انحراف معیار کمتر از یک برخوردار بودند. با توجه به میزان ضریب همبستگی بین متغیرها تحقیق رابطه مستقیم و قوی برقرار است.

  بحث و نتیجه گیری

  از بین 17 مقوله برگزیده در تحقیق حاضر، تعداد 7 مقوله (شناسایی و همکاری با نهادها و متولیان درگیر، توجه به نیاز اصلی اجتماعات، توانمندسازی ذینفعان و نهادهای درگیر، میزان ظرفیت های توسعه شهری، وضعیت زیرساخت های شهری، زیرساختهای اطلاعاتی و تعاملی، زیرساخت های سرمایه گذاری) جدید می باشند. توجه به مولفه های فوق در تدوین برنامه ها و اتخاذ سیاست های مطلوب تر در عرصه باز آفرینی شهری تهران قادر خواهد بود، چالش های موجود در مسیر پایداری شهری را کاهش دهد.

  کلیدواژگان: مولفه های بازآفرینی شهری، الگوی بازآفرینی کیفی، بازآفرینی شهری پایدار، تهران، تحلیل محتوا
 • شینا انصاری همدانی*، رضا ارجمندی، سعید متصدی زرندی، محمدعلی باغستانی، رضا عزیزی نژاد صفحات 83-98
  زمینه و هدف
  مصرف گسترده آفت کش دیازینون به عنوان یکی از آفت کش های شاخص ارگانوفسفره، برای کنترل کرم ساقه خوار برنج، مشکلات عدیده محیط زیستی در استانهای شمالی کشور در پی دارد. این تحقیق با هدف تعیین غلظت آفت کش دیازینون، وضعیت بالفعل شالیزارهای استان مازندران را از منظر آلودگی آب و خاک بررسی می کند.
  روش بررسی
  در مجموع 50 نمونه آب و خاک برای کشت اول و 30  نمونه آب و خاک در کشت دوم نمونه برداری گردید و پس از انتقال به آزمایشگاه توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی مورد اندازه گیری قرار گرفت. نمونه برداری در سه فصل بهار، تابستان  و اوایل پاییز (برای کشت دوم برنج) انجام شد.
  یافته ها
  بیشترین غلظت دیازینون در نمونه های آب کشت اول در ساری45/0 و آمل46/0 میلی گرم در لیتر  و در کشت دوم،53/2 میلی گرم در لیتر در محمودآباد و سرخرود 36/2 میلی گرم در لیتر و در نمونه های خاک سیاهکلا 147 و بابل 80  نانوگرم بوده که بنظر می رسد بخش های واجد غلظت بالاتر  در بخشهای مرکزی و شمالی استان متمرکز هستند.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج حاصله بیانگر آن است که در طی دوره کشت برنج بالاخص کشت دوم با توجه به افت دما در پاییز و بارندگی،مردم منطقه در معرض غلظت بیشتری از این آفت کش قرار دارند که ضرورت توجه بیش از پیش به اعمال روش های مدیریت تلفیقی آفات بمنظور کاهش مصرف آفت کش های ارگانوفسفره بویژه جایگزینی دیازینون را اجتناب ناپذیر می سازد.
  کلیدواژگان: آفت کش ها، دیازینون، مزارع برنج، سموم ارگانوفسفره، آلودگی محیط زیست
 • فرشته دست گشاده*، کیوان رحیمی صفحات 99-109
  زمینه و هدف
  مردار سنگ (سنگ مرداب یا نقره سنگ)، به صورت پودر خاکستری رنگ در اغلب عطاری های سطح کشور موجود می باشد و جهت جلوگیری از بوی نامطبوع ناشی از تعریق بدن و همچنین ندرتا به عنوان روشن کننده پوست استفاده می شود. هدف از این پژوهش ارزیابی میزان فلزات سنگین موجود در مردار سنگ و خطرات ناشی از آن می باشد.
  روش بررسی
  در این تحقیق میزان 5 فلز سنگین در نمونه های جمع آوری شده از 8 عطاری واقع در شهرهای کرج و تهران اندازه گیری گردید. در این نمونه ها میزان کل فلزات سنگین موجود در مردار سنگ و میزان فلزات قابل استخراج در محلول عرق مصنوعی اندازه گیری شد.
  یافته ها
  نتایج غلظت کل فلزات سنگین نشان می دهد میزان عناصر سرب، نیکل، کادمیم، کروم و نقره به ترتیب 127481±747946، ± 2026،  2/2 ± 91/4، 7/94 ± 541 و mg/kg 8/61 ± 100 می باشد. بر اساس نتایج به دست آمده مقادیر سرب و کادمیم در مردار سنگ بالاتر از مقادیر حد مجاز تعیین شده برای محصولات آرایشی می باشد که توسط وزارت بهداشت کانادا تعیین شده است. نتایج فلزات قابل استخراج با عرق مصنوعی نیز نشان می دهد فراهمی زیستی سرب در مردارسنگ بسیار بالا می باشد.
  بحث و نتیجه گیری
  افرادی که از مردار سنگ استفاده می نمایند برای مدت طولانی در معرض تماس پوستی با سرب قرار می گیرند. بنابراین توصیه می گردد از استفاده از مردار سنگ و قرار گیری آن در دسترس عموم مردم جلوگیری گردد.
  کلیدواژگان: جذب پوستی، فراهمی زیستی، سرب، مردار سنگ
 • حبیب شهبازی*، زهرا قیطاسی صفحات 111-126
  زمینه و هدف
  مسایل و معضلات در حال رشد زیست محیطی و هزینه های اضافی ای که فعالیت های مختلف روی کیفیت محیط زیست ایجاد می کنند، اقتصاددانان را بر آن داشت که الگوهای محاسبه بهره وری و کارایی فعالیت های اقتصادی را با احتساب تولید محصول مطلوب و نامطلوب اصلاح نمایند. انتشار گازهای گلخانه ای از منابع مختلف و به ویژه از بخش کشاورزی، یکی از عوامل اصلی آلودگی های محیط زیست محسوب می شود.
  روش بررسی
  هدف از این مطالعه، تعیین کارایی زیست محیطی و محاسبه قیمت سایه ای آلاینده های منتشره توسط دامداری های گوشتی استان خوزستان با استفاده از 60 نمونه در سال 1394و الگوی تابع تولید مرزی تصادفی با بهره گیری از روش حداکثر درستنمایی و نرم افزار اقتصادسنجی  FRONTIERمی باشد.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد که میزان کارایی فنی واحدهای دامپروری استان خوزستان، 99/0 می باشد که بیانگر کارایی فنی نسبتا بالای این واحدها است. درحالی که میانگین کارایی زیست محیطی واحدهای دامپروری این استان، 29/0 به دست آمده است. این میزان کارایی زیست محیطی، نشان دهنده آن است که واحدهای دامپروری استان خوزستان از کارایی زیست محیطی نسبتا پایینی برخوردار هستند.
  بحث و نتیجه گیری
  پیشنهاد می شود به منظور جلوگیری از تصمیم گیری های نادرست در عرصه مدیریت و توسعه فعالیت های اقتصادی بدون توجه مسایل زیست محیطی، برنامه ریزان، سیاست گذاران و سرمایه گذاران، علاوه بر کارایی فنی، کارایی زیست محیطی را از معیارهای توسعه و گسترش فعالیت ها خود قرار دهند.
  کلیدواژگان: مسائل زیست محیطی، الگوی تابع مرزی تصادفی، کارایی فنی، کارایی زیست محیطی
 • کبری مهدویان* صفحات 127-139
  زمینه هدف
  وجود مقادیر سمی سرب در محیط زیست گیاهان باعث ایجاد تغییرات فیزیولوژیک شده و می تواند موجب کاهش توان رشد گیاه و در حالت شدیدتر باعث از بین رفتن گیاه شود. همچنین روی یکی از عناصر ضروری برای گیاهان است اما تجمع بیش از حد روی در بافت های گیاهی، باعث تغییر در مراحل رشد گیاه می شود. گیاهان حساس در چنین شرایطی آسیب دیده و از بین می روند در حالی که گیاهان مقاوم در این شرایط همچنان به رشد و تولید مثل خود ادامه می دهند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی تاثیر غلظت های بالای سرب و روی بر روی پارامترهای رشد، مقدار کلروفیل و کاروتنویید، تجمع و تحمل گیاه اسپند می باشد.
  روش بررسی
  گیاهان اسپند به مدت 14 روز تحت تیمار غلظت های 0، 5، 10، 25، 50، 100 و 200 میلی گرم در لیتر سرب و غلظت های 0، 1، 5، 10،20، 40 و 80 میلی گرم در لیتر روی قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند افزایش غلظت سرب و روی باعث کاهش طول اندام هوایی، ریشه، وزن خشک اندام هوایی و ریشه می شود اما میزان تجمع سرب و روی در اندام هوایی و ریشه افزایش می یابد. همچنین مقدار کلروفیل a، b، کل و کاروتنویید نیز تحت تیمار غلظت های مختلف سرب و روی در مقایسه با شاهد به طور معنی داری در سطح 5 درصد کاهش یافت.
  بحث و نتیجه گیری
  بنابراین از این تحقیق می توان نتیجه گیری کرد که گیاه اسپند توانایی بالایی در تجمع و تحمل سرب و روی دارد و می تواند جهت گیاه پالایی سرب و روی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اسپند، پارامترهای رشد، تجمع سرب و روی
 • سمیه موسویان * صفحات 141-152
  زمینه و هدف

   ارتباط جدایی ناپذیر انسان و معماری در طول دوره های مختلف، چه به صورت ترسیم شباهت نسبی یا قیاس تشبیهی بین ساختار بدن انسان و معماری، چه به دلایل زیباشناسی و چه به دلایل نمادین، همواره مورد توجه بوده است. تلاش نگارنده بر آن است تا نوع ارتباط انسان و معماری را در دوره های کلاسیک، مدرن و پست مدرن بر مبنای شباهت ها و تفاوت های آن بررسی نماید. هدفی که دنبال می شود، مطالعه تطبیقی این ارتباط در دوره های مذکور، جهت رسیدن به شناخت شناسی رابطه انسان و معماری از منظر زیبایی شناسی است. پرسش اصلی این پژوهش بر آن است که معماری غرب با انسان به عنوان موضوعی زیبایی شناسانه در طول دوره های مختلف چگونه برخورد کرده است؟

  روش بررسی

   این پژوهش از نوع کیفی به صورت توصیفی-تحلیلی است و جهت شناخت جایگاه انسان در زیبایی شناسی معماری دوره های مختلف با بهره گیری از ادبیات موضوعی، به روش تطبیقی، دیدگاهی تفسیری را در پیش می گیرد.

  یافته ها

   یافته ها بیانگر آن است از شروع دوران کلاسیک تا مدرن، معنای ضمنی و نمادین زیبایی شناسی که برگرفته از کالبد انسانی بود به تدریج محو شده است.

  بحث و نتیجه گیری

   رابطه معماری و انسان از منظر زیبایی شناسانه در دوره کلاسیک با تاکید بر بعد نمادین و دوره مدرن با تاکید بر بعد پراگماتیک، رویکردی کالبدانگارانه از طریق منطق ریاضیاتی بوده است؛ اما در دوره پست مدرن به رویکردی کالبد-ذهن انگارانه مبدل شده است؛ بدین معنی که در پست مدرنیسم بر حضور انسان از طریق فضای معماری تاکید گردیده و الگوی کالبد انسان به عنوان موضوعی زیبایی شناسانه (فرم و مضمون) در دوره های قبل، اکنون به بحث تجربه انسان از مکان مبدل شده است که از طریق ادراک کالبدی معماری امکانپذیر می باشد، که رویکردی زیبایی شناسانه را در خود حمل می کند.

  کلیدواژگان: انسان، زیبایی شناسی معماری، معماری غرب، ادراک کالبدی
|
 • Mahdie Darvishi, Alireza Estelaji *, Simin Armaghan Pages 1-17
  Background and Objective
  Currently, Iran has not been very successful in exploiting this advantage due to various reasons due to the great potential of tourism development. The type of attitude towards tourism, inappropriate tourism policies, negative advertisements of Iran's enemies, and lack of attention to tourism welfare services are among the main obstacles to the lack of tourism development, and in this research, one of these factors is the role of tourism policies in Iran. Iran's place in the geopolitical territory of Shamat has been analyzed in promoting the position of diplomacy.
  Material and
  Methodology
  This research was conducted with a descriptive-analytical and applied (practical) method of exploratory research. The statistical population of the research consists of all experts in the fields of tourism and geopolitics, whose sample size was estimated to be 35 people based on Cochran's model.
  Findings
  The present research using mean test, binomial test and Pearson's correlation coefficient in spss software to evaluate the variables of the success rate of tourism in the Islamic Republic of Iran, evaluate the tourism policies of the Islamic Republic of Iran and the relationship between tourism policy and the success rate of tourism diplomacy. The Islamic Republic of Iran is in the geopolitical territory of Shamat.
  Discussion and
  Conclusion
  The results showed that tourism policies in Iran have a very weak relationship with structural and agency factors, tourism policies have no relationship with process factors, and these policies have an average relationship with contextual factors.
  Keywords: Tourism, tourism policy, Diplomacy, Islamic Republic of Iran, Shamat
 • Mojtaba Sobhaninia, Mohsen Abdollahi *, Abbas Poorhashemi Pages 19-33
  Jus Cogens norms of international law are among the key concepts cotibuting the development of international law. These norms stand out among other international norms because they uphold the fundamental values of the international community; contrary to mutual international obligations, these norms are owed by and in the interest of all states. Although there is no uncertainty regarding the concept of Jus Cogens norms in the international law literature, the identification parameters and contents of such norms have always been subject to debate.
   Therefore, it is both controversial and difficult to explain the nature of Jus Cogens norms and develop an effective solution to identify them. This descriptive-analytical desk research seeks to answer this question: What criteria could be helpful in identifying such norms against the backdrop of international law? And consequently which Jus Cogens norms belong to the realm of international environmental law. To shed light on how to correctly identify Jus Cogens norms, this study proposes and examines two criteria: the 'rule of general international law" and the "acceptance and recognition".
  The results show that some principles of international environmental law, despite the fact that have the potential to become Jus Cogens norms, they have not been able to achieve that status, yet.
  Keywords: Jus Cogens norms of international law, international responsibility of states, International Environmental law, ule of general international law, acceptance, recognition
 • Pezhman Heydari Kahkesh, Ahmad Kaabomeir *, Ali Mahmoodi, Alireza Jorjorzadeh Pages 35-50
  Background and Objective
  The role of managers at the level of representative companies in the capital market is of special importance and has an effect on the symmetry of information and full disclosure of information, especially environmental information, to meet the expectations of stakeholders in social contexts. The purpose of this research is Evaluation of manager’s hysterical personality axes in the persuasive display of environmental discourse.
  Material and
  Methodology
  In this research, which is considered developmental and hybrid in terms of methodology, an attempt was made to identify the axis of the hysterical personality of managers in the persuasive display of environmental discourse by relying on meta-composite analysis and Delphi processes in the qualitative part of the research.
  Findings
  The results of the research in the qualitative part, after the content screening of 12 verified studies, indicated the existence of six axes of hysterical (showy) personality of managers in the persuasive display of environmental discourse.
  Discussion and
  Conclusion
  The obtained result shows that the managers, by stimulating the minds of their stakeholders, try to implement the company's green performance strategies in their minds, so as to create a positive image of the company in the framework of green performance.
  Keywords: Hysterical Personality, environmental discourse, Persuasive Display
 • Farshad Keyvan Behjou, Farshid Aghayari, Sajad Ghanbari * Pages 51-64
  Background and Objective
  Large woody debris is found at the most of the forest ecosystems. This woody debris provides commercial uses and living opportunities for organisms. Therefore, its existence reduces species extinction in the forest ecosystem. This debris is considered as a source of wood in Iran because of shortage wood. The aim of this research was to study the effects of three slope classes including low slope (0 to 20%), moderate (20 to 40%) and high slope (>40%) and management regimes on the amount and density of woody debris at the western part of Guilan forests.
  Material and
  Methodology
  Data were collected from three managed parcels and three unmanaged parcels using linear sampling method on lines with a length of 100 meters and a network of 200×200 meters. The measured variables including diameter and length of woody debris at the different slope classes were compared using the analysis of variance (ANOVA) to determine which of the treatments were statistically significant.
  Findings
  The results showed that with increasing slope, the amount and density of large woody debris increased. The average large woody debris in low, moderate and high slopes was 2.65, 3.13, and 5.54 cubic meters per hectare, respectively. We observed a significant difference among slope classes in terms of amount of woody debris. Also, the average density of large woody debris on low, medium and high slopes was 869, 852 and 2176 cubic meters per hectare, respectively. Higher slope, higher amount and density of woody debris. At the low slope class, the amount of woody debris was similar at two management regimes. The amount and density of large woody debris in the managed forests was more than these in the unmanaged forests.
  Discussion and
  conclusion
  The quality of large woody debris at the grade one of quality at the managed forest was more than unmanaged forest. This study will provide information about the amount and density of woody debris at the different slope classes and management regimes. Awareness of the amount of woody debris will help planners and decision makers to optimize their management.
  Keywords: Chefroud forest, Management, slope
 • Ali Hoseinzadeh, Maryam Farahani *, Saeid Motahari, Azita Behbahaninia Pages 65-82
  Background and Objective

  Reconstruction of worn-out urban structures has always been considered as one of the goals and policies of the government in the country's development programs. Sustainable urban regeneration as a new approach is able to reduce or eliminate many problems and challenges of cities, especially in the field of environment. The aim of this study was to present a new model of sustainable urban regeneration in Tehran.Material and

  Methodology

  The present study is descriptive-exploratory. First, the components of sustainable urban regeneration were identified using semi-structured interview tools. The statistical population was experts in the field of urban management - environment and random sampling method. The number of samples was selected using the snowball technique and the principle of theoretical saturation of 22 people. Content analysis method was used to extract the model and finalize it. Pearson correlation coefficient was also used to ensure the relationship between variables.

  Findings

  101 initial codes were extracted from the analysis and analysis of interview data based on the principles of repetition, emphasis and importance. Finally, the concepts of sustainable urban regeneration were classified based on 5 components, 17 categories and 101 behavioral descriptions. Also, based on the results of descriptive statistical test, the mean of the components was above average and all of them had a standard deviation of less than one. According to the degree of correlation coefficient between the variables, the research has a direct and strong relationship.Discussion and

  Conclusion

  Among the 17 selected categories in the present study, 7 categories (identification and cooperation with involved institutions and trustees, attention to the main needs of communities, empowerment of stakeholders and institutions involved, urban development capacity, status of urban infrastructure, information and interactive infrastructure, Investment infrastructure) are new. Paying attention to the above components in formulating programs and adopting more favorable policies in the field of urban regeneration in Tehran will be able to reduce the challenges in the path of urban sustainability.

  Keywords: Components of urban regeneration, qualitative regeneration model, Sustainable Urban Regeneration, Tehran, content analysi
 • Shina Ansarihamedani *, Reza Arjmandi, Saeed Motessadi Zarandi, Mohammadali Baghestani, Reza Azizinejhad Pages 83-98
  Background and Objective
  Today, women are present in society like men. But they do not have enough power to choose their desired territory and as vulnerable groups, their value and position in urban spaces are ignored and they do not have a favorable environmental territory to use and enjoy urban spaces. This research seeks to introduce the components that affect the creation of a desirable territory for women.
  Material and
  Methodology
  The research method is phenomenological and has an explanatory-inferential approach. The type of study is qualitative and the studies have been done in both field and library methods and semi-in-depth interviews have been used. The sampling method is purposeful and we do not have a fixed sample size and sampling of people with different views after starting with the minimum number, continued until it reached theoretical saturation. Accordingly, the total number of interviewees in the three parks of Ail Goli, Valiasr Park and Shams Women's Park in Tabriz was 18 people.
  Findings
  Based on women's statements, general phenomena were identified and extracted and their relationship was determined. Finally, the most important indicators that cover the most components in their subset were extracted, which include 9 indicators of quality, interaction, vitality, security, privacy, determinism, mind-psyche, sense of belonging, choice.
  Discussion and
  Conclusion
  As a result, according to the research findings, eliminating the deficiencies needed by women in urban parks in terms of extracted components, will be of great help in improving the desirability of the environmental territory of this particular group.
 • Fereshteh Dastgoshadeh *, Keyvan Rahimi Pages 99-109
  Background and Objective
  Today, women are present in society like men. But they do not have enough power to choose their desired territory and as vulnerable groups, their value and position in urban spaces are ignored and they do not have a favorable environmental territory to use and enjoy urban spaces. This research seeks to introduce the components that affect the creation of a desirable territory for women.
  Material and
  Methodology
  The research method is phenomenological and has an explanatory-inferential approach. The type of study is qualitative and the studies have been done in both field and library methods and semi-in-depth interviews have been used. The sampling method is purposeful and we do not have a fixed sample size and sampling of people with different views after starting with the minimum number, continued until it reached theoretical saturation. Accordingly, the total number of interviewees in the three parks of Ail Goli, Valiasr Park and Shams Women's Park in Tabriz was 18 people.
  Findings
  Based on women's statements, general phenomena were identified and extracted and their relationship was determined. Finally, the most important indicators that cover the most components in their subset were extracted, which include 9 indicators of quality, interaction, vitality, security, privacy, determinism, mind-psyche, sense of belonging, choice.
  Discussion and
  Conclusion
  As a result, according to the research findings, eliminating the deficiencies needed by women in urban parks in terms of extracted components, will be of great help in improving the desirability of the environmental territory of this particular group.
  Keywords: Territory, Public Environment, Urban space, park, Tabriz
 • Habib Shahbazi *, Zahra Gheitasi Pages 111-126
  Background and Objective
  The growing environmental problem and then Added cost which create diverse environmental activities, led scientists to modify their efficiency and productivity models with well-liked products and undesirable products effects. Emissions of greenhouse gases from various sources, especially from agriculture sector, are one of the main causes of environmental pollution.Material and
  Methodology
  The purpose of this study was to evaluate the environmental effecuency and determination of the shadow price of pollutants for meat dairy in Khuzestan province. In this study, 60 samples and a random fronteier production function model have been used by frontier functions using the maximum likelihood method and the FRONTIER econometric software.
  Findings
  Results indicate that the technical efficiency of the meat livestock units of the province is 0.99 which could indicate that meat livestock units have relatively high technical efficiency. Also, the results of environmental efficiency of Khuzestan province meat livestock units have shown that the average environmental efficiency is 0.29. In fact, this level of environmental efficiency shows that meat livestock units in Khuzestan province have relatively low environmental performance.Discussion and
  Conclusion
  In order to prevent inaccurate decisions in the field of management and development of economic activities without concern for environmental issues, planner, policymaker and investors, in addition of technical effciency, should use enviromental efficency as developing criteria of their acivites.
  Keywords: Environmental Issues, a random fronteier production function, Technical Efficiency, Environmental Efficienc
 • Kobra Mahdavian * Pages 127-139
  Abstract
  Background and Objectives
  Toxic amounts of lead in the environment of plants cause physiological changes and can decrease the growth potential of the plant and in a more severe manner cause the plant to die. Zinc is also an essential nutrient for plants, but excessive accumulation of zinc in plant tissues can alter plant growth stages. In such conditions, susceptible plants are damaged and killed while resistant plants continue to grow and reproduce in these conditions. The aim of this study was to investigate the effect of high concentrations of Pb and Zn on growth, amount of chlorophyll and carotenoid, accumulation and tolerance parameters of harmal.
  Material and
  Methodology
  Harmal plants were treated with concentrations of 0, 5, 10, 25, 50, 100 and 200 mg/l for 14 days and concentrations of 0, 1, 5, 10, 20, 40 and 80 mg/l Zn.
  Findings
  The results showed that increasing lead and zinc concentration decreased shoot length, root length, shoot dry weight and root but increased lead and zinc accumulation in shoot and root. Chlorophyll a, b, total and carotenoid contents also decreased significantly under different concentrations of Pb and Zn compared to the control.
  Discussion and
  Conclusion
  Therefore, it can be concluded from this study that harmal has high ability to accumulate and tolerate lead and zinc and can be used for phytoremediation of lead and zinc.
  Keywords: Harmal, growth parameters, Lead, Zinc accumulation
 • Somayeh Moosavian * Pages 141-152
  Background and Objective

   The inseparable connection of man and architecture over different periods, either in the form of drawing a relative resemblance or analogy between the structure of the human body and architecture has always been considerable due to either aesthetic reasons or symbolic reasons. The author's attempt is to investigate the type of human-architectural relationship in classical, modern and postmodern periods based on similarities and differences. The aim pursued in this research is a comparative study of this relationship in the aforementioned periods, in order to achieve the cognitive relation between human and architecture from the perspective of the aesthetics. The main question is how western architecture has dealt with human as an aesthetic subject during different periods?

  Material and Methodology

   This research is descriptive-analytical qualitative type, and in order to understand the place of man in the architectural aesthetics of different periods, it takes an interpretive point of view by using thematic literature, in a comparative method.

  Findings

   The findings show that the general principles of aesthetics taken from the human body in classical architecture gradually became a complex process in subsequent periods.

  Discussion and Conclusion

   It means, in the classical architecture, the implicit (metaphorical) and symbolic meaning of the aesthetics which was influenced by the human body. These concepts gradually faded to the onset of the modern period. The relationship between architecture and man from an aesthetic point of view in the classical period with an emphasis on its symbolic dimension, and in the modern period, emphasizing its pragmatic dimension, was a purely anatomical approach through mathematical logic. While this approach was transformed by the emergence of postmodernism into perceptional approach; hence, in postmodernism, emphasis is placed on human presence in architecture and cognizance through it, so this two-sided relationship of the body/architecture has come to the subject of "aesthetics experience" through physical perception in post-modernism architecture.

  Keywords: Man, Aesthetics, Western Architecture, Bodily Perception