فهرست مطالب

Foreign Language Teaching and Translation Studies - Volume:8 Issue: 2, Spring 2023

Journal of Foreign Language Teaching and Translation Studies
Volume:8 Issue: 2, Spring 2023

 • تاریخ انتشار: 1402/04/10
 • تعداد عناوین: 5
|
 • امیر نعامی، محمدرضا فرنگی* صفحات 19-44

  نظریه ارزیابی ابزار تحلیلی قدرتمندی را در اختیار محققان قرار داده است تا چگونگی بیان احساسات، نگرش و قضاوت های نگارندگان در متون مختلف را بررسی کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی کاربرد نظریه ارزیابی و خرده نظام نگرش آن در دل نوشته های فارسی انجام شده است. چهل و هشت دل نوشته آنلاین (22 نویسنده زن و 26 نویسنده مرد) انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل دو بار با فاصله زمانی یک هفته با استفاده از نرم افزار UAM corpus tool انجام شد. نتایج نشان داد که زنان عموما از منابع خرده نظام نگرش بیشتری در دل نوشته خود در مقایسه با مردان استفاده میکردند. همچنین آنها از عنصرعاطفه بیشتر نسبت به مردان استفاده میکردند. با این حال، هم مردان و هم زنان ارزیابی خود را صریح بیان میکردند و در هر دو نوع دل نوشنه، خرده نظام نگرش به صورت ویژه پدیدار شد. در نتیجه، استفاده غالب از خرده نظام نگرش در دل نوشته های فارسی را می توان شاهدی بر اثربخشی و کاربردی بودن نظریه ارزیابی دانست.

  کلیدواژگان: تئوری ارزیابی، خرده نظام نگرش، زنان و مردان وبلاگ نویس، دل نوشته
 • فاطمه فضلعلی* صفحات 45-64
  هدف این پژوهش، بررسی اعتبار پیش بین نقش اهداف پیشرفت در هیجان های اکتساب و موفقیت تحصیلی دانشجویان زبان انگلیسی در ایران بود. برای انجام این پژوهش، 440 دانشجو برای تکمیل پرسشنامه های مربوطه شرکت کردند. نتایج به دست آمده، نشان داد که هدف تسلط /گرایشی ، تسلط/اجتناب و عملکرد/ گرایشی فراگیران با هیجان های مثبت اکتساب به طور معناداری همبستگی مثبت و با هیجان های  منفی اکتساب رابطه منفی داشت. علاوه بر این، اهداف عملکرد / اجتناب فراگیران زبان انگلیسی  با هیجان های مثبت اکتساب رابطه منفی و با هیجان های  منفی اکتساب رابطه مثبت داشت. همچنین، اهداف تسلط/گرایشی، عملکرد /گرایشی و عملکرد/ اجتناب فراگیران ، شاخص قابل توجه ای در پیش بینی هیجان های  اکتساب بودند. در حالی که هدف تسلط /اجتناب  فراگیران زبان انگلیسی شاخص  قابل توجه ای در پیش بینی برای امید، خشم و ناامیدی بود. علاوه بر این، اهداف پیشرفت فراگیران زبان انگلیسی با موفقیت تحصیلی آنها رابطه معناداری داشت. در نهایت تمامی اهداف پیشرفت، موفقیت تحصیلی دانشجویان را پیش بینی کرد و هدف تسلط /گرایشی قوی ترین شاخص موفقیت تحصیلی دانشجویان بود. یافته های به دست آمده می تواند به ذینفعان زبان انگلیسی کمک کند تا تصویر بهتری از اعتبار پیش بین اهداف پیشرفت در هیجان های اکتساب و موفقیت تحصیلی دانشجویان در محیط ایرانی کسب کنند.
  کلیدواژگان: اهداف پیشرفت، هیجان اکتساب، موفقیت تحصیلی، دانشجویان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی، اعتبار پیش بین
 • شاداب جبارپور* صفحات 65-86
  افزایش مهارت فرد در گرامر انگلیسی مهمترین هدف برای افرادی است که در حال یادگیری این زبان خارجی هستند. درحوزه آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی، معمولا مشاهده می شود که بچه ها به طور اتفاقی دانش قواعد دستور زبان را به دست می آورند، در حالی که بزرگسالان معمولا برای دستیابی به سطح پیشرفته تری از مهارت به آموزش رسمی نیاز دارند. روش های معاصر متعددی تحت بررسی های اساسی قرار گرفته اند، با این حال تاکید نسبتا محدودی بر کسب استراتژی های یادگیری دستور زبان شده است. این مقاله به بررسی دیدگاه زبان آموزان در مورد استفاده از راهبردهای یادگیری گرامری در طول دوره زبان انگلیسی می پردازد. این پژوهش بر روی دیدگاه های شناختی و عاطفی افراد شرکت کننده در یک گروه مطالعه دستور زبان متمرکز است. هدف این تحقیق بررسی استفاده از راهبردهای خاص توسط زبان آموزان برای کسب ساختارهای گرامری متنوع است. رویکردهای نوآورانه و آزمایشی می تواند آگاهی از فرآیند یادگیری و استقلال زبان آموزان در فراگیری را افزایش دهد. موارد فوق، نتایج قابل توجهی را برای افرادی که در فرآیند یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی (EFL) درگیر هستند، مربیانی که چنین یادگیری را تسهیل می کنند و متخصصانی که مسیول طراحی برنامه های درسی EFL هستند، دارد.
  کلیدواژگان: عوامل احساسی، عوامل شناختی، استراتژی های یادگیری گرامر، درونداد، برونداد، یادگیری خودمختار
 • صادق خلیلی*، ستاره باقری صفحات 87-108
  اهداف اصلی این تحقیق بررسی نیازهای دانشجویان دندانپزشکی و ارزیابی کتاب جدید انگلیسی برای دانشجویان دندانپزشکی انتشارات سمت بود. داده ها از طریق مصاحبه با 34 شرکت کننده شامل 22 دانشجوی دندانپزشکی و 12 استاد زبان تخصصی دندانپزشکی جمع آوری شد. پس از نیازسنجی، 6 ارزیاب کتاب حاضر را طبق یک فرم ارزیابی ارزیابی کردند. نتایج حاصل از نیازسنجی اهمیت تمرین 4 مهارت زبانی در کنار واژه شناسی پزشکی را نشان داد. در مورد ضعف های زبانی دانشجویان نیز مشخص شد که اکثر دانشجویان در مهارت های شنیداری و صحبت کردن و همچنین واژگان و تلفظ مشکل داشتند. ترجیحات دانشجویان و معایب دروس زبان تخصصی حاضر در خصوص روش تدریس و سبک های یادگیری نیز بررسی شد. ارزیابی کتاب بیانگر این بود که اگرچه کتاب نمره کاملا رضایت بخشی نگرفت، این کتاب همچنان در بین کتاب های موجود بهترین انتخاب برای درس زبان تخصصی دندانپزشکی است. با این وجود توجه به مواردی خاص می تواند به بهبود کتاب های آتی زبان تخصصی کمک کند و فهم بهتری به نویسندگان کتب درسی بدهد.
|
 • Maryam Malekshahian, Mansooreh Amiri * Pages 1-18
  Rested in analogical theories of learning and syntactic configuration in discourse, this study attempted to explore the efficiency of rule-based, exemplar-based, and analogy-based corrective feedback in the writings of Iranian EFL learners regarding the third- person singular’ s. To this aim, three intact classes, each containing 25 students, were assigned to analogy-based, rule-based and exemplar-based groups at random in which the teacher accentuated the learners’ errors by different feedback types. Post-tests (immediate and delayed) were used to test the learners’ acquisition of the target grammar under question and the efficacy of corrective feedback varying in mode. The results of the study indicated significant delayed gains for analogy-based corrective feedback. No evident gain was found for exemplar-based or rule-based types. Descriptive statistics demonstrate diverse patterns over progressive testing times, where, unlike the other two corrective feedback types, the analogy-based group displayed the worst performance on the immediate post-test but nonetheless exhibited advances and progress on the delayed post-test.
  Keywords: Analogical Learning, Analogy-Based Corrective Feedback, Rule-Based Corrective Feedback, Exemplar-Based Corrective Feedback
 • Amir Naami, MohamadReza Farangi * Pages 19-44

  Appraisal theory has provided researchers with a powerful analytical tool to explore how language users express their feelings, attitude and judgments in texts. The present study was conducted to explore the use of appraisals in Persian recounts with a focus on the attitude subsystem. Forty-eight online recounts were selected (22 female writers and 26 male writers). The analysis was conducted two times at a one-week interval using the UAM corpus tool software. The results indicated that women generally used more attitude resources in their recounts compared to men and they also used more affect than men, both men and women encoded their evaluation more explicitly rather than implicitly, and in both types of recounts, attitude subsystems appeared in a special order in terms of frequency. In conclusion, predominant use of attitude in Persian recounts can be considered as evidence of effectiveness and applicability of the appraisal theory.

  Keywords: Systemic functional linguistics, Appraisal theory, Recounts, Attitude, online blogs
 • Fatemeh Fazlali * Pages 45-64
  The present study aimed at exploring the predictive validity of achievement goals for EFL university students’ attainment emotions, and academic success in the context of Iran. To this end, 440 EFL university students responded to the relevant instruments. The results revealed that learners’ mastery-approach, mastery-avoidance, and performance-approach goals were significantly positively correlated with positive attainment emotions, and negatively associated with negative attainment emotions. Furthermore, EFL learners’ performance-avoidance goals were significantly negatively associated with their positive attainment emotions, and positively related to their negative attainment emotions. Additionally, EFL learners’ mastery-approach, performance-approach, and performance-avoidance goals were significant predictors of all attainment emotions, while EFL learners’ mastery-avoidance goal was a significant predictor of their hope, anger, and hopelessness. Besides, EFL learners’ achievement goals significantly correlated with their academic success. Finally, all achievement goals predicted students’ academic success, and also mastery-approach goal was the strongest predictor of students’ academic success. The results can benefit EFL teachers, and learners to grasp a better picture of the association between achievement goals and attainment emotions, and academic success of EFL students in the context of Iran.
  Keywords: Achievement goals, Attainment Emotions, Academic success, EFL University Students, Predictive validity
 • Shadab Jabbarpoor * Pages 65-86
  Enhancing one's proficiency in English grammar represents a foremost objective for individuals who are learning a foreign language. In EFL contexts, it is commonly observed that children tend to acquire knowledge of grammar rules incidentally, whereas adults usually require formal instruction to attain a more advanced level of proficiency. Numerous contemporary approaches have undergone substantial investigation, yet comparatively limited emphasis has been placed on the acquisition of grammar learning strategies. This article investigates the perspectives of learners with regards to the utilization of grammatical learning strategies during the duration of an English language course. This research centers on the cognitive and affective viewpoints of individuals participating in a grammar study group. The objective of the research is to investigate the utilization of specific strategies by learners for the acquisition of varied grammar structures. Novel methodologies and empirical investigations have the potential to enhance the comprehension of the educational process and self-regulation. The aforementioned holds the possibility of significant repercussions for individuals engaged in the English as a Foreign Language (EFL) learning process, educators facilitating such learning, and professionals responsible for designing EFL curricula.
  Keywords: affection, cognition, Grammar Learning Strategies, self-regulation
 • Sadegh Khalili *, Setareh Bagheri Pages 87-108
  The main goals of the study were to decipher the English language needs of dental students and to evaluate the effectiveness of the recent official English for specific purposes (ESP) book published for Iranian dental students by SAMT Publication. Accordingly, the study sought to determine whether this book has the potential to meet the specific needs of dental students. Needs analysis data were gathered by interviewing 34 ESP stakeholders from two universities of medical sciences in Iran. The interviews attempted to examine the students' language needs, lacks, and preferences. Following the needs analysis, six evaluators evaluated the coursebook based on a book evaluation form. The results obtained from the needs analysis highlighted the significance of practicing 4 language skills in addition to medical terminology.      In terms of students' language skill lacks, it was found that the majority of the students had problems in listening, speaking, vocabulary, and pronunciation. The participants also reported the learners' preferences and some drawbacks of current ESP courses with respect to learning styles and methodology. Following the book evaluation process, it was concluded that even though the book did not gain a fully satisfactory score, among a few ESP books published for Iranian dental students, this book was the most appropriate one to be used in ESP courses. However, considering some points can surely improve our future ESP books and give the material developers a better understanding of ESP materials.
  Keywords: Book Evaluation, Needs Analysis, ESP, EMP, Dental students