فهرست مطالب

فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی
پیاپی 106 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/22
 • تعداد عناوین: 10
|
 • احمد چهرقانی* صفحات 7-44

  در این مقاله، به منظور بررسی اثرات اقتصادی اصلاح نرخ مالیات بر در آمد اشخاص حقوقی (شرکت ها) در اقتصاد ایران، از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) استفاده شده است. داده ها از جدیدترین ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) ایران، تهیه شده توسط مرکز پژوهش های مجلس، گرفته و داده ها در قالب مدل تحقیق و با استفاده از نرم افزار GAMS تجزیه و تحلیل شده است. تحلیل سیاست در قالب سه سناریو: کاهش 10 درصد، 15 درصد و 20 درصد در نرخ مالیات بر در آمد اشخاص حقوقی انجام شده و نتایج حاصل نشان داد که اصلاح نرخ مالیات بر در آمد اشخاص حقوقی موجب افزایش سرمایه گذاری، افزایش اشتغال، افزایش تولید ناخالص داخلی، کاهش درآمد دولت، کاهش تورم و افزایش مخارج مصرفی خانوارها گردید.  بر اساس نتایج حاصل از تحقیق، مبنی بر بیشتر بودن اثرات مثبت اجرای سیاست از اثرات منفی آن، پیشنهاد می شود دولت نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی را تا 15 درصد کاهش دهد.

  کلیدواژگان: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، ماتریس حسابداری اجتماعی(SAM)، الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)، مدل لافگرن، سیاست مالیاتی
 • نغمه باران پور، داریوش حسنوند*، یونس نادمی، فرهاد ترحمی صفحات 45-81

  واسطه گری مالی نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی یک کشور دارد. هدف این پژوهش بررسی نقش بخش واسطه گری مالی در تولید و اشتغال با توجه به نرخ بیکاری دو رقمی ایران و نرخ رشد منفی اقتصادی با استفاده از آخرین جدول داده- ستانده کشور است.از اینرو، از روش حذف فرضی تعمیم یافته دیازنباخر و لهر(2013) استفاده می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که در صورت حذف 10درصدی ستانده بخش واسطه گری مالی، ستانده کل اقتصاد حدود 31188388 میلیون ریال (1/31درصد) کاهش خواهد یافت. در ضمن، این حذف، بیشترین تاثیر را بر بخش های واسطه گری مالی و حمل و نقل دارد. همچنین کاهش 10 درصدی عرضه بخش واسطه گری مالی، بیشترین کاهش درصد ارزش افزوده را بر بخش های کشاورزی، صنعت و ساختمان خواهد گذاشت. به علاوه، حذف 10درصدی بخش واسطه گری مالی به میزان 49972 نفر (3/12درصد) اشتغال کل اقتصاد را کاهش می دهد. با توجه به آنکه بخش های کشاورزی و ماهیگیری، صنعت، ساختمان و خدمات عمده فروشی و خرده فروشی از دو منظر تولید و اشتغال کلیدی محسوب می گردند و همچنین ضریب همبستگی بالایی بین کاهش ستانده و کاهش اشتغال بین بخش های اقتصادی وجود دارد، می توان گفت که سیاست های رشدمحور و سیاست های اشتغال زا در اقتصاد ایران در یک راستا هستند. بنابراین پیشنهاد می شود سیاست گذاران اقتصادی با اتخاذ یک سیاست رشدمحور، به بهبود اشتغال دست یابند. در این مقاله از جدول داده- ستانده 99 بخشی سال 1390 (که در اسفند 1396 توسط بانک مرکزی منتشر گردیده است) به صورت بخش در بخش استفاده شده است. سپس، جدول فوق به 15 بخش تجمیع شده و پس از تفکیک واردات مورد استفاده قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: داده-ستانده، روش حذف فرضی، تولید، اشتغال، بخش های کلیدی
 • علیرضا عرفانی*، آزاده طالب بیدختی صفحات 83-116

  شرکت های دانش بنیان برای نمونه سازی و تولید صنعتی محصولات خود غالبا نیازمند مشارکت سرمایه گذار خطر پذیر و یا تسهیلات دولتی هستند. از آنجایی که در این گونه موارد، موضوعات رفتاری پنهان نظیر کژگزینی و کژمنشی بروز خواهند کرد، در این مطالعه به دنبال طراحی سازوکارهایی هستیم که با لحاظ کردن این موضوعات رفتاری، شرایط بهینگی ارایه تسهیلات دولتی به این شرکت های دانش بنیان را تبیین کنیم. سازوکاری که برای دست یابی به هدف مورد نظر در نظرگرفته شد، ارایه دو نوع قرارداد ارایه تسهیلات است: قراردادی با حداکثر تعهد مالی کارآفرین و با حداقل نرخ تسهیلات، و قراردادی با حداقل تعهد مالی کارآفرین و با حداکثر نرخ تسهیلات. با عنایت به اینکه تسهیلات دولتی، هزینه اجتماعی دارند لذا مناسب است دولت در پروژه هایی ورود پیدا کند که پیامد بیرونی مثبت داشته ولی مورد حمایت سرمایه گذار خطر پذیر قرار نگیرند. این امر زایدگی پروژه های تحت اجرا را حداقل می رساند.
   با الهام از مطالعه لاک و همکاران (2020) وکالیبره کردن پارامترها براساس گزارشات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اطلاعات بانکی و صندوق های پژوهش و فناوری در سال 1399؛ شبیه سازی مدل برای اقتصاد ایران نشان داد اجرای قرارداد نوع دوم، به رفاه اجتماعی بالاتری منجر می شود. حمایت مالی دولت با هدف کاهش زایدگی تسهیلات، توام با حمایت بخش خصوصی، رفاه اجتماعی را بهبود می بخشد.

  کلیدواژگان: شرکت های دانش بنیان، سرمایه گذار خطر پذیر، طراحی سازوکار، تسهیلات دولتی، اقتصاد ایران
 • عبدالمحمد کاشیان* صفحات 117-148

  بازیگران حقوقی بازار بورس تهران با در اختیار داشتن حجم بالایی از دارایی ها و سهم قابل توجهی از معاملات، نقش قابل توجهی در بازار دارند. این موضوع در کنار عمق پایین بازار سبب تاثیرگذاری بیش ازحد آن ها در بازار شده و در نتیجه امکان دست کاری و ایجاد نوسان در شاخص کل را فراهم آورده است. درحالی که انتظار اصلی از فعالان حقوقی بازار ایجاد ثبات است، این امکان وجود دارد که آن ها از قدرت بازاری خود سوءاستفاده کرده و منجر به بی ثباتی بازار گردند. از این رو شناخت گونه های رفتاری آن ها در بازی با ریسک اهمیت قابل ملاحظه ای دارد. مقاله حاضر به این سوال پاسخ می دهد که آیا رفتار بازیگران حقوقی بازار بورس تهران، در کنترل و مدیریت ریسک بازار، با تغییر سطوح ریسکی دچار تغییر می شود؟ به عبارتی پرسش اصلی، در خصوص گونه های ریسک بازی حقوقی ها در سطوح مختلف ریسک بازار است. مورد مطالعاتی پژوهش حاضر سال های 1397 تا 1399 است که بازار بورس تهران نوسانات بی نظیری را تجربه کرد و شامل 20 سهم شاخص ساز بازار است. روش مورداستفاده در پژوهش مدل پنل کوانتایل است که امکان بررسی رفتار بازیگران حقوقی در کوانتایل های مختلف را نشان می دهد. نتایج نشان می دهد که 3 گونه رفتاری در بازیگران حقوقی وجود دارد. در سطوح اولیه و پایین ریسک، بازیگران حقوقی ریسک بازار را افزایش می دهند. اما در سطوح بالاتری از کوانتایل های ریسکی بازیگران حقوقی اثر منفی بر ریسک بازار دارند و در سطوح میانی نسبت به ریسک بی تفاوت هستند. این موضوع دلالت بر آن دارد که بازیگران حقوقی بازار تمایل به یک سطح متوسطی از ریسک دارند و از بازار با ثبات و بازار بی ثبات حمایت نمی کنند. لذا در سال های موردمطالعه تحرکات حقوقی های بازار، موجب بیشتر شدن ریسک در بازار بوده و تنها زمانی که نوسانات با سطوح بالاتری رسیده، با توجه به منافع خود مانع از نوسان زیاد شده اند.

  کلیدواژگان: بورس، ثبات، نوسانات، رهیافت چندکی در داده های تابلویی، بازیگران حقوقی، بازیگران حقیقی
 • حسن حیدری، علی اژدری* صفحات 149-172

  هدف از این مقاله بررسی نقش ساختار صنایع در تقاضای نیروی کار آنها است. سوالات اصلی که در این مقاله مطرح شد این است که چه عواملی بر میزان اشتغال و استخدام نیروی کار در بخش صنعت ایران موثر هستند و نقش ویژگیهای ساختاری در تقاضای نیروی کار صنعتی چیست؟ این موضوع با استفاده از الگوی اقتصادسنجی پانل دیتا یا داده های تابلویی با استفاده از داده های 23 کد دورقمی آیسیک کارگاه های صنعتی برای سالهای 1381 تا 1398 بررسی شد.
  یافته های این مقاله نشان داد که دستمزد حقیقی تاثیر معناداری بر تقاضای نیروی کار در صنایع ایران نداشته است. همچنین نرخ سود حقیقی تسهیلات پرداختی به بخش صنعت نیز به عنوان شاخصی از هزینه سرمایه در سطح احتمال 5 درصد یا 10 درصد معنادار نیست. در بین متغیرهای نماینده ویژگیهای ساختاری در صنایع، نسبت ارزش افزوده به تعداد بنگاه ها که شاخصی از متوسط مقیاس تولید در صنعت به ازای هر بنگاه می باشد تاثیری مثبت اما اندکی در تقاضای نیروی کار صنایع داشته است. این نشان می دهد که صنایعی که مقیاس بزرگتری دارند، از پتانسیل اشتغالزایی زیادی برخوردار نیستند و این حالت برای نسبت سرمایه گذاری به ازای هر نفر کارکن هم صادق است. پیام این مقاله این است که اگر هدف دولت افزایش اشتغالزایی در بخش صنعت است، توجه به صنایع کوچک و متوسط در مقایسه با سیاست افزایش اندازه بنگاه ها احتمالا اثر بزرگتری بر تقاضای نیروی کار و رشد اشتغال صنعتی بدنبال خواهد داشت. همچنین صرف ایجاد رشد اقتصادی و یا دستیابی به رشد صنعتی در اقتصاد ایران نمی توان انتظار رشد اشتغال صنعتی را داشت.

  کلیدواژگان: تقاضای نیروی کار، بخش صنعت، الگوی پانل دیتا
 • وحید کفیلی، محمدسعید ذبیحی دان*، میرهادی حسینی کندلجی صفحات 173-194

  این تحقیق به ارزیابی تاثیر ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو بر توسعه شهرستان های واقع در این منطقه پرداخته است. برای این منظور شاخص توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی بر اساس 22 متغیر و روش تاپسیس برای سال 1390 و 1395 مورد محاسبه قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که فرضیه همگرایی توسعه بین شهرستان های استان آذربایجان غربی مورد تایید قرار نمی گیرد. هم چنین، ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو باعث افزایش اختلاف(اختلاف مثبت) سطح توسعه شهرستان ماکو از متوسط توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی شده است. برای شهرستان شوط با وجود بهبود در رتبه توسعه، اختلاف(اختلاف منفی) از متوسط توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی افزایش پیدا کرده است و برای شهرستان پلدشت، ضمن بدتر شدن رتبه، اختلاف(اختلاف منفی) از متوسط توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی نیز افزایش پیدا کرده است. در جمع بندی کلی از نتایج، می توان ادعا کرد که ایجاد منطقه آزاد تجاری تحولی چشمگیر در این منطقه به لحاظ توسعه ایجاد نکرده است.
  این تحقیق به ارزیابی تاثیر ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو بر توسعه شهرستان های واقع در این منطقه پرداخته است. برای این منظور شاخص توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی بر اساس 22 متغیر و روش تاپسیس برای سال 1390 و 1395 مورد محاسبه قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که فرضیه همگرایی توسعه بین شهرستان های استان آذربایجان غربی مورد تایید قرار نمی گیرد. هم چنین، ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو باعث افزایش اختلاف(اختلاف مثبت) سطح توسعه شهرستان ماکو از متوسط توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی شده است. برای شهرستان شوط با وجود بهبود در رتبه توسعه، اختلاف(اختلاف منفی) از متوسط توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی افزایش پیدا کرده است و برای شهرستان پلدشت، ضمن بدتر شدن رتبه، اختلاف(اختلاف منفی) از متوسط توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی نیز افزایش پیدا کرده است. در جمع بندی کلی از نتایج، می توان ادعا کرد که ایجاد منطقه آزاد تجاری تحولی چشمگیر در این منطقه به لحاظ توسعه ایجاد نکرده است.

  کلیدواژگان: آزادسازی تجاری، منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو، توسعه، همگرائی، تاپسیس
 • حسین صمصامی، سمانه امیرشاهی* صفحات 195-217

  درکشورهای در حال توسعه معمولا نظام های چند نرخی ارز وجود دارند. حجم معاملاتی که با نرخ ارز بازار غیررسمی مختل شده صورت می گیرد بسیار بیشتر از نرخ ارز رسمی است.  به منظور تاثیرات نوسانات نرخ ارز، سازگاری و انطباق نرخ ارز رسمی و بازار غیررسمی با مبانی اقتصادی در مدل بالاسا-سامویلسون در بازه زمانی 1383 تا 1396 برای اقتصاد ایران بررسی می گردد. از داده های ارزش افزوده و شاخص قیمت ها به تفکیک بخش های قابل تجارت و غیر قابل تجارت و نرخ ارز رسمی و بازار غیررسمی استفاده گردید. نتایج نشان می دهد، پیش بینی مدل بالاسا-سامویلسون مبنی بر تاثیرگذاری بهره وری نسبی بر قیمت نسبی و همچنین اثر اختلاف بهره وری نسبی بر نرخ ارز حقیقی تایید می شود. اما اثرات قیمت های قابل تجارت بر نرخ ارز اسمی و اختلاف قیمت نسبی بر نرخ ارز حقیقی با مدل سازگاری ندارد. در اقتصاد ایران بهره وری هم بر قیمت های نسبی و هم بر نرخ ارز حقیقی (رسمی و بازار غیررسمی) موثر خواهد بود.

  کلیدواژگان: نرخ ارز رسمی، نرخ ارز بازار غیررسمی، مدل بالاسا-ساموئلسون، بهره وری نسبی
 • محمداحسان کیوان، محمدمبین شفیعی ناطق، محمدامین رشیدی*، مهدی صادقی شاهدانی صفحات 219-245

  نظام بانکی به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام اقتصادی ایران، منبع عمده تامین مالی بنگاه های اقتصادی می باشد. در صورت عدم بازپرداخت وام های اخذ شده توسط بنگاه ها و در نتیجه عدم وصول مطالبات بانکی، مطالبات در سرفصل مطالبات غیرجاری قرار می گیرد و این موضوع بانک را در معرض ریسک قرار می دهد. عدم وصول مطالبات بانکی هم چنین باعث کاهش توان مالی ایشان در اعطای مجدد تسهیلات و خلل در عملیات بانکی می گردد. بنابراین نحوه اعطای تسهیلات توسط سیستم بانکی به بنگاه های اقتصادی به یکی از دغدغه های حاکمیت و همچنین یکی از چالش های مهم نظام اقتصادی تبدیل شده است. در این راستا پژوهش حاضر با مساله شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر بهبود وضعیت سیستم بانکی در اعطای تسهیلات و بازگشت موثر مطالبات انجام گرفته است. این پژوهش کیفی با انجام 19 مصاحبه نیمه ساختاریافته و استفاده از منابع کتابخانه ای به جمع آوری داده پرداخته و در نهایت با استفاده از روش تحلیل مضمون به شبکه مضامین دست یافته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که عوامل موثر بر بهبود وضعیت سیستم بانکی در اعطای تسهیلات و بازگشت موثر مطالبات عبارت اند از: عوامل مرتبط با حاکمیت، عوامل مرتبط با رویه ها و فرآیندهای بانک و عوامل مرتبط با ضعف دانشی در نظام بانکی.

  کلیدواژگان: نظام بانکی، وصول مطالبات، تسهیلات، بنگاه اقتصادی
 • صمد علامتی، کوثر یوسفی* صفحات 247-286

  تکانه ی تحریم های سازمان ملل که در ژانویه 2012 به کشور وارد شد، آغازگر رکود اقتصادی کشور در یک دهه ی اخیر بوده است. این رکود در هر دو سوی عرضه و تقاضای اقتصاد ایران قابل بررسی است. با وجود این، از نظر محدودیت هایی که تحریم بر سمت عرضه ی اقتصاد وارد نموده ، این محدودیت ها اثر دست اولی بر اقتصاد داشته و در کاهش درآمدهای دولت از محل نفت و کسری بودجه ی مزمن و پایدار، شرایط رکود تورمی را رقم زده است. در این مطالعه، محدودیت های سمت عرضه ی اقتصاد با تاکید بر بخش صنایع کارخانه ای کشور مدل سازی شده و میزان انحراف عوامل تولید اندازه گیری می شود. داده های مورد استفاده، بنگاه های صنعتی کشور از سال 1382 تا 1392 بوده، و مدل سازی مبتنی بر ادبیات حساب داری چرخه های تجاری است. در گام نخست، تابع تولید صنایع کارخانه ای کشور تخمین زده شده، و سپس، میزان انحراف در بازار هر یک از عوامل تولید اندازه گیری می شود. مقادیر انحراف به عنوان شکاف نیز شناخته شده و درجه ی ناکامل بودن بازارها را نشان می دهد. در گام آخر، با استفاده از شبیه سازی، سهم انحراف هر یک از عوامل تولید، شامل بهره وری کل، بهره وری هر بنگاه، نیروی کار، سرمایه، و مواد اولیه، در کاهش تولید کل اندازه گیری می شود. همچنین، با استفاده از روش مطالعه ی رویداد تغییرات هریک از این عوامل نسبت به سال مرجع اندازه گیری می شود.  تمامی نتایج نشان دهنده ی سهم بالای بهره وری کل و بهره وری هر بنگاه در توضیح کاهش تولید است. در مجموع کل صنایع، انحراف در بازار مواد اولیه عامل بعدی در توضیح کاهش تولید کل است. هر چند که این نتیجه نسبت به الگوی مطالعه ی رویدادها مستحکم نیست. به طور کلی، در دو سال نخست تحریم، به جز بهره وری کل و بهره وری هر بنگاه، سایر عوامل تولید قدرت توضیح دهندگی در کاهش تولید کل را ندارند و یا اثرات غیرمستحکم نشان می دهند. این یافته ها، با سایر مطالعاتی که بر اقتصاد ایران در دوره ی تحریم انجام شده نیز سازگار است.

  کلیدواژگان: اصطکاک، انحراف تولید، چرخه های تجاری، شکاف تولید، تحریم، شکاف، رکود
 • مرضیه قاسمی دهقی*، زهرا کریمی موغاری، زهرا علمی صفحات 287-312

  عوامل اقتصادی - سیاسی می توانند عامل کاهش نابرابری و یا افزایش ‏نابرابری و کوچک‏سازی تدریجی سفره بعضی از خانوارها باشند. با توجه به اختلاف قابل توجه فضای سیاسی و سیاست های اقتصادی در برنامه اول و دوم، نابرابری ‏درآمد نیز در این دو دوره یکسان نبوده است. این پژوهش با استفاده از دو مدل کمی و توصیفی به مقایسه تاثیر عوامل اقتصادی - ‏سیاسی بر نابرابری درآمد در برنامه های اول و دوم توسعه پرداخته است. در مدل کمی از الگوی ‏خودرگرسیو با وقفه توضیحی (‏ARDL‏) و داده های سری زمانی 1399-1363 استفاده شده است. این مدل از ‏متغیرهایی همچون رشد بدهی دولت به سیستم بانکی، رشد نقدینگی، ‏رشد بدهی خارجی کوتاه مدت، بهره وری نیروی کار، فساد و متغیر دامی برای برنامه اول و دوم بهره برده است. در مدل توصیفی مهم ترین سیاست های اقتصادی و عوامل سیاسی موثر بر نابرابری درآمد، که بصورت مستقیم یا غیرمستقیم و به واسطه کانال های متفاوت تاثیر گذارند، در دو برنامه تحلیل شده است. نتایج حاصل از هر دو مدل کمی و توصیفی نشان می دهند نابرابری ‏درآمد با متغیرهای رشد نقدینگی و بهره وری نیروی کار رابطه منفی، و با رشد بدهی دولت به ‏سیستم بانکی، رشد نقدینگی با یک وقفه، رشد بدهی خارجی کوتاه مدت و گسترش فساد رابطه مستقیم دارد.

  کلیدواژگان: نابرابری درآمد، سیاست های اقتصادی، عوامل اقتصادی-سیاسی، برنامه اول و دوم توسعه، شاخص توزیع درآمد
|
 • Ahmad Chehreghani* Pages 7-44

  This paper has been written in order to investigate the economic effects of corporate income tax rate adjustment in Iran’s economy. For this purpose, the Computable General Equilibrium model (CGE) has been used. The data has been taken from the latest Iranian Social Accounting Matrix (SAM), prepared by the Parliament Research Center and has been analyzed using GAMS software. The policy analysis has been done in the form of three scenarios: a 10%, 15% and 20% reduction in the corporate income tax rate. The results showed that the reform of the corporate income tax rate led to an increase in investment, employment, GDP and household consumption expenditures, as well as a reduction in government revenue and inflation. According to the findings of the paper, which show the positive effects of policy implementation outweigh its negative effects, it is suggested that the government reduce the corporate income tax rate by 15%.

  Keywords: Corporate Income Tax, Social Accounting Matrix (SAM), Computable General Equilibrium (CGE), Lofgren Model, Tax Rate
 • Naghmeh Baranpour, Daryush Hasanvand*, Younes Nademi, Farhad Tarahomi Pages 45-81

  Financial intermediation plays a significant role in the economic growth and development of a country. The purpose of this research is to investigate the role of the financial intermediation sector in production and employment, considering Iran's double-digit unemployment rate and negative economic growth rate, using the country's latest data-output table. Hence, the expanding extraction method of Diazenbacher and Lehr (2013) is used.The results of the study demonstrate that if 10% of the output of the financial intermediation sector is removed, the total output of the economy will decrease by 31188388 million Rials (31.1%). In addition, this elimination has the greatest impact on the financial intermediation and transportation sectors. Also, the 10% reduction in the supply of the financial intermediation sector will have the highest reduction in the value-added percentage on the agriculture, industry and construction sectors. In addition, the removal of 10% of the financial intermediation sector will reduce the employment of the entire economy by 49,972 people (12.3%). Considering that the agricultural and fishing sectors, industry, construction and wholesale and retail services are considered key from the perspective of production and employment, and also there is a high correlation coefficient between the decrease in output and the decrease in employment between economic sectors, it can be said that growth-oriented policies and job-creating policies are in the same direction in Iran's economy are in the same direction. Therefore, it is suggested that economic policy makers should improve employment by adopting a growth-oriented policy. In this article, the 99-sector data-output table of 2011 (which was published by the Central Bank in March 2017) has been used as a section by section. Then, the above table is aggregated into 15 sections and it has been used after separating imports

  Keywords: Input-output, employment, hypothetical extraction, key sectors, production
 • Alireza Erfani*, Azadeh Talebbeydokhti Pages 83-116

  Knowledge-based companies often need the participation of venture capitalists or government facilities for prototyping and industrial production of their products. Since, in such cases, hidden behavioral issues such as adverse selection and moral hazard will emerge, in this study, we are looking for the design of mechanisms to explain the optimal conditions for providing government facilities to these knowledge-based companies by considering these behavioral issues. The mechanism to achieve the desired goal is to provide two facility provision contracts: a contract with the entrepreneur's maximum financial commitment and minimum facility rate and the other with the entrepreneur's minimum financial commitment and maximum facility rate. Given that government facilities have a social cost, it is appropriate for the government to enter projects with positive externality but not supported by venture capitalists. This minimizes the redundancy of projects.
  Inspired by the study of Lach et al. (2020) and calibrating the parameters based on the reports of the Presidential Vice President for Science and Technology, banking information, and research and technology funds in 2020, the simulation of the model for Iran's economy showed that the implementation of the second contract leads to higher social welfare. The government's financial support to reduce the redundancy of facilities, along with the private sector's support, improves social welfare.

  Keywords: Knowledge-based Companies, Venture Capitalist, Mechanism Design, Government Facilities, Iran's economy
 • Abdolmohammad Kashian* Pages 117-148

  Institutional Investors in the Tehran Stock Exchange (with a large amount of assets and a significant share of transactions) have a significant effect on the market. This issue, along with the low depth of the market, gave them a power to be influential in the market, and as a result, they can manipulate the prices and create fluctuations in the market. While the main duty of Institutional Investors is to stabilize, they can abuse their market power and increase market instability. Therefore, recognizing their behavioral types in different level of risk is important. This study answers the question of whether the behavior of Institutional Investors in the Tehran Stock Exchange, in controlling and managing market risk, changes with changing levels of risk. The study is done for years 2018 to 2020 that the Tehran Stock Exchange experienced a huge fluctuations and includes 20 market-making companies. The method used in the research is the panel quantile model, which gives the possibility of studying the behavior of Institutional Investors in different quantiles. The results show the Institutional investors have 3type of behavior. At the initial and lower levels of risk, Institutional actors increase market risk. But at higher levels of risk quantiles, Institutional actors have a negative effect on market risk and at the middle level of risk they are neutral. This implies that market Institutional actors tend to have a moderate level of risk. Therefore, in the studied years, the Institutional investors increased the risk in the market and only when the fluctuations have reached higher levels, they have prevented large fluctuations according to their interests.

  Keywords: Stock Market, Stability, Fluctuations, Panel Quantile, Institutional investors, Real investors
 • Ali Ajdari* Pages 149-172

  The purpose of this article is to investigate the role of the structure of industries in their labour demand. The main questions raised in this article are what factors affect the level of employment and employment of labour in Iran's industrial sector and what is the role of structural characteristics in industrial labour demand? This issue was investigated using the econometric model of panel data using the data of 23 two-digit ISIC codes of industrial enterprises for the years 2011 to 2018. The findings of this article showed that the real wage did not have a significant effect on labour demand in Iranian industries. Also, the real interest rate of bank loans to the industrial sector is not significant as an indicator of the cost of capital at the probability level of 5% or 10%. Among the variables representing structural characteristics in industries, the ratio of added value to the number of enterprises, which is an indicator of the average scale of production in the industry per enterprise, has had a positive but small effect on the labour demand of industries. This shows that the industries that have a larger scale do not have a lot of job creation potential and this situation is also true for the ratio of investment per worker. The message of this article is that if the government's goal is to increase employment in the industrial sector, paying attention to small and medium enterprises compared to the policy of increasing the size of enterprises will probably have a greater effect on labour demand and industrial employment growth. Also, just creating economic growth or achieving industrial growth in Iran's economy cannot be expected to increase industrial employment.

  Keywords: Labour demand, industry sector, panel data model
 • Vahid Kafili, Mohammadsaeed Zabihidan*, Mirhadi Hosseinikondelaji Pages 173-194

  This study evaluates the effect of the approval of Maku Free Trade-Industrial Zone on the development of counties located in this region. For this purpose, the development index of the counties has been calculated based on 22 variables and the TOPSIS method for 2011 and 2016. The results indicated that the development convergence hypothesis between the counties is not confirmed. Also, the approval of Maku Free Trade-Industrial Zone has increased the difference (positive difference) in the level of development of Maku county from the average development of the counties of West Azerbaijan province. For Showt county, despite the improvement in the development rank, the difference (negative difference) has increased from the average development of the counties of West Azerbaijan province. For Poldasht county, while the rank deteriorates, difference (negative difference) from the average development of the counties of West Azerbaijan province has also increased. In summary of the results, it can be argued that the approval of Maku Free Trade-Industrial Zone has not made a significant change in this zone in terms of development.

  Keywords: Trade Liberalization, Maku Free Trade-Industrial Zone, Development, convergence, TOPSIS
 • Hosein Samsami, Samaneh Amirshahi* Pages 195-217

  Two exchange rate, the official and the market, in most developing countries, intensify economic fluctuations in most developing countries. The volume of transactions at the market exchange rate is much higher than the official exchange rate. For this purpose, the compatibility of the official and the market exchange rate with economic principles in the Balasa-Samuelson model in the period 1383 to 1396 for the Iranian economy is examined. Value added data and price index were used separately for tradable and non-tradable sectors and the official and the market exchange rate, despite the limitations in providing data. The results show that the prediction of the Balasa-Samuelson model on the effect of relative productivity on relative prices as well as the effect of relative productivity differences on the real exchange rate is confirmed. But the effects of tradable prices on the nominal exchange rate and the relative price difference on the real exchange rate are not consistent with the model. In the Iranian economy, productivity will affect both relative prices and the real exchange rate.

  Keywords: official exchange rate, market exchange rate, the balassa-samuelson model, relative productivity
 • Mohammad Ehsan Keyvan, Mohammad Mobin Shafie Nategh, Mohammad Amin Rashidi*, Mahdi Sadeghi Shahdani Pages 219-245

  The banking system is one of the main pillars of Iran's economic system and serves as the primary source of financing for economic enterprises. Businesses that aren't able to repay their loans expose the banks to financial risk as non-payment results in claims classified as non-current. This failure to collect claims reduces the bank's capacity to provide facilities and disrupts its operations. The mechanism by which banks grant facilities has become one of the government's concerns and a principal challenge to the economic system. In this regard, a qualitative research study was conducted to identify and analyze factors that will improve the banking system's ability to provide facilities and collect claims effectively. The study involved 19 semi-structured interviews, library research, and thematic analysis to derive a network of themes. The results of the research demonstrate that factors related to governance, bank procedures and processes, and knowledge weakness within the banking system are the key elements that lead to an improved banking system concerning the provision of facilities and the effective collection of claims.

  Keywords: Banking system, collection of claims, facilities, economic enterprise
 • Samad Alaamati, Kowsar Yousefi* Pages 247-286

  The 2012 UN sanctions on Iran have forced the country into a long-lasting economic recession during the last decade, causing both demand and supply to be suppressed in a general equilibrium relationship. However, as the sanctions targeted trade, oil revenue, and budget deficit, the economy’s supply-side constraints are of first-order magnitude, causing a reduction in oil income and a rise in the government budget deficit. This study uses observations from manufacturing plants in Iran from 2003 to 2013 to quantify the share of production factors in explaining production deviation. We employ a general equilibrium model in the literature of business cycle accounting, which quantifies wedges in different markets. The UN sanctions (Jan. 2012) occurred during observations, allowing us to assess changes after the sanctions using the event study model. Besides, we simulate counterfactual experiments with each market’s wedge to obtain a share of each wedge in explaining production changes. Results show that productivity is the main explanatory factor of the production gap during the sanctions. Results for the other factors of production (i.e., labor, investment, and inputs) indicate that the input market contains the highest frictions after the sanctions; we do not find evidence that the labor and capital markets are affected in the years following sanctions. However, the rest of the results are not robust except for the productivity, which may be due to the lack of a more extended panel of data after the sanctions. The findings are consistent with the rest of the literature on Iran’s sanctions.

  Keywords: General Equilibrium, Disequilibrium (D5), Labor Productivity (E24), Productivity (D24), Business Cycles (E3)
 • Marzieh Ghasemi Dehaghi*, Zahra Karimi Moughari, Zahra Elmi Pages 287-312

  Economic and political factors can reduce inequality or can gradually diminish households' consumption and increase inequality. Considering the significant difference in the political environment and economic policies in the First and Second plans, the income inequality was not the same in these two periods. This research compares the impact of economic and political factors on income inequality in the First and Second development plans using two quantitative and descriptive models. The quantitative model used the ARDL and time series data of 1984-2020. This model uses the variables such as government debt growth to banking sector, liquidity growth, short-term external debt growth, labor productivity, corruption index and the dummy variable for the first and second plans. In the qualitative model, the most important economic policies and political factors affecting income inequality, which directly or indirectly affect through different channels, are analyzed in two plans. The results of both qualitative and quantitative models show that the income inequality has a negative relationship with liquidity growth and labor productivity; meanwhile the income inequality has a positive ‎relationship with government debt growth to the the banking sector, liquidity growth with a lag, short-term external debt and corruption.

  Keywords: Income Inequality, Economic Policies, Economic, Political Factors, the First ‎and Second Development Plan, Income Distribution Index