فهرست مطالب

دیدگاه های حقوق قضایی - پیاپی 101 (بهار 1402)

نشریه دیدگاه های حقوق قضایی
پیاپی 101 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محسن اسماعیلی، محمدمعین شاهینی* صفحات 1-26
  در میان عقود مذکور در فقه و حقوق، همچنان عقودی هستند که علی رغم کاربردی که دارند به دلیل فقدان طرح صحیح، ناشناخته و متروک مانده اند. یکی از این عقود، عقد حبس است که مفهوم آن که مشخص کننده چارچوبی برای آن است، با ابهام و اجمال مواجه است و این ابهام در بدو امر با بیانات متشتت فقها نمایان می شود که موجب سردرگمی خوانندگان و به تبع آن نپرداختن غالب حقوقدانان به بحث یا پرداختن گذرا و ناقص به آن شده است. اختصار مطالب مربوط به این عقد باعث شده است تا این عقد کاربردی، آن طور که شایسته است شناخته نشود و در نظر دسته ای از حقوقدانان، عقد نامعین به نظر برسد و بیان قانونگذار نیز مجمل باشد، لذا درمجموع در شناخت آن، احکام و جایگاهش و به کارگیری آن با چالش مواجه باشیم. گام اول در حل این چالش و مشخص ساختن چارچوبی برای عقد حبس، تبیین مفهوم صحیح حبس در فقه و حقوق و سپس جایگاه آن در حقوق ایران است. بنابراین مسیله و دغدغه نگارندگان در پژوهش حاضر، پر کردن یکی از خلاهای موجود در فقه و حقوق، برطرف ساختن اجمال قانون، ابهام زدایی و مشخص ساختن مفهوم حبس و درنهایت تبیین جایگاه این عقد کاربردی در حقوق ایران از حیث معین بودن احکام و آثار در قوانین موضوعه و تثبیت آن است. نگارندگان در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با دسته بندی کردن اقوال موجود در فقه و حقوق و نقد آن ها، ابتدا میان انواع عقد حبس تفکیک می کنند و از این طریق به تعریفی صحیح از اصطلاح آن در سه معنی اعم، عام و خاص دست می یابند. سپس با شناخت حاصل شده از حبس و درنظر گرفتن ضوابط لازم برای معین بودن یک عقد، جایگاه عقد حبس در حقوق ایران به عنوان یک عقد معین را در پرتو بررسی قوانین و مقررات تثبیت می کنند.
  کلیدواژگان: عقد حبس، حق انتفاع، منتفع، وقف، حبس، عقد معین
 • غلامرضا اولیائی، سهیل طاهری* صفحات 27-50
  در قانون آیین دادرسی مدنی، حقوقی برای خواهان در نظر گرفته شده است که تا پایان جلسه اول دادرسی، امکان طرح آن وجود خواهد داشت. این حقوق به صورت کلی به دعوای اضافی تعبیر می شود. در قانون آیین دادرسی مدنی فقط یک ماده به این موضوع اختصاص پیدا کرده و تنها به ذکر مصادیقی ازقبیل کاهش خواسته، افزایش خواسته، تغییر نحوه دعوا، تغییر خواسته و تغییر درخواست پرداخته شده و چگونگی اجرای هر یک را صریحا بیان نکرده است. افزایش خواسته صرفا به صورت افزودن بر میزان خواسته مرقوم شده در دادخواست اصلی و بدون رعایت تشریفات معمول دادرسی، بروز خواهد کرد، در حالی که دعوای اضافی به همراه دادخواست جدید توسط خواهان مطرح و در واقع با این عمل، دعوای جدیدی جهت اشتغال دادگاه پایه ریزی خواهد شد. به طور حتم این دو نگاه متفاوت، می تواند بر صلاحیت مرجع رسیدگی کننده و قابلیت شکایت از رای صادره، اثر ملموسی در پی داشته باشد. در این مقاله تلاش شده ضمن نگاه به فلسفه وجودی این دو مفهوم با برخی استنتاج های نوین قانونی، با ارایه پیشنهاد «حذف اصطلاح افزایش خواسته و تاسیس ماده واحده ای مستقل» در نظام دادرسی فعلی، گامی کوچک در جهت تبیین و ارایه الگوی مطلوب از افزایش خواسته، در جامعه حقوقی کشور بر دارد.
  کلیدواژگان: افزایش خواسته، دعوای اضافی، کاهش خواسته، تغییر نحوه دعوا، تغییر خواسته، تغییر درخواست
 • مهدی حسن زاده* صفحات 51-66
  در فقه، به طور جدی از تفاوت اقرار و شهادت و تمایز اقرار در اعتبار و تاثیر، به گونه ای که سبب اثبات موضوع بدون نیاز به صدور حکم می شود، سخن به میان آمده است. در قوانین نیز بیان قانونگذار در ماده 1275 قانون مدنی و غیر قابل اعتراض (تجدیدنظر و فرجام) اعلام شدن حکم مستند به اقرار در مواد 331 و 369 قانون آیین دادرسی مدنی، توجه ویژه قانونگذار به این دلیل و برقراری اعتبار و تاثیر ویژه برای این دلیل را نشان می دهد. بر این اساس، وضعیت ویژه اقرار نسبت به ادله دیگر و مبنای چنین تمایزی، مطلب مهمی است که نیاز به بررسی و تحلیل دارد. تحقیق در این خصوص، ما را به این نتیجه رهنمون می سازد که آنچه سبب تمایز اقرار از سایر ادله و تایید اعتبار و تاثیر ویژه برای آن شده، این ویژگی است که برخلاف  سایر ادله، اقرار دلیلی است که توسط شخصی که دلیل علیه اوست، تهیه و ارایه شده و حاوی پذیرش آن شخص است که رفع اختلاف و ایجاد تفاهم بین اصحاب دعوا را (درمورد موضوع)، سبب می شود.
  کلیدواژگان: اقرار، ادله اثبات دعوا، اعتبار دلیل، مقر
 • احمد حسینی*، زهره عبدخدائی، محمد شریف خانی صفحات 67-90
  امروزه هوش مصنوعی در اکثر جنبه‏های زندگی بشر اثرگذار است. علت این امر را می‏توان سرعت و دقت چشم‏گیر هوش مصنوعی در پردازش حجم بالایی از داده‏ها در زمانی کوتاه و بالتبع افزایش سرعت و دقت در انجام امور مختلف انسان دانست. یکی از این جنبه‏ها، استفاده از هوش مصنوعی به عنوان مشاور در رسیدگی‏های قضایی است. سرعت و دقت هوش مصنوعی، ضمن حذف اطاله دادرسی، آسیب‏های ناشی از خطای انسانی در فرایند دادرسی را به حداقل می‏رساند. اما در کنار این مزایا، طبع خاص هوش مصنوعی و حجم بالای داده‏ها، باعث شده است تا هوش مصنوعی از شفافیت کافی در عملکرد خود برخوردار نباشد. بنابراین ورود هوش‏ مصنوعی به عرصه قضاوت، علی‏رغم مزایای بسیار مطلوب، می‏تواند به خدشه‏دار شدن شفافیت در دادرسی‏ها منجر شود و این چالش اساسی را ایجاد کند که چگونه می‏توان ضمن بهره‏مندی از مزایای هوش مصنوعی در رسیدگی‏های قضایی، آثار سوء ناشی از فقدان شفافیت را به حداقل رساند؟ مقاله حاضر با درنظر داشتن جمیع جهات، «نظارت» در مراحل مختلف طراحی، آموزش و استفاده از هوش مصنوعی را بهترین راه‏حل در این راستا می‏داند؛ نظارتی که می‏تواند از ابعاد مختلف، در مراحل گوناگون و توسط نهادهای ذی صلاح انجام شود.
  کلیدواژگان: رسیدگی‏های قضایی، شفافیت، نظارت، هوش‏ مصنوعی، سرعت، دقت
 • محمدحسین شاکر اشتیجه*، اردوان ارژنگ، عباس کلانتری خلیل آباد، حمید صدیقی آخا صفحات 91-124

  تناسب مجازات با میزان مسیولیت جانی در جنایت ارتکابی به عنوان یک اصل عقلایی در کتاب دیات است؛ به این معنا که میزان مسیولیت جانی در پرداخت دیه در جنایت شدیدتر بیش از جنایت خفیف تر باید باشد. اجرای این اصل نیاز به تدوین مقدماتی دارد که مباحث فقهی و حقوقی در کنار علم پزشکی می توانند به تعیین مناسب ترین مجازات براساس میزان مسیولیت جانی بپردازند. صدمات استخوانی به عنوان یکی از موضوعات کتاب دیات بوده و اجرای اصل تناسب در آن نیازمند تعریف دقیق صدمات استخوانی و دامنه شمول هر یک از عناوین استخوان ها و صدمات احصاشده است. هرچند در فقه، دیه برخی صدمات استخوانی ذکر شده، لکن با پیشرفت علم، صدمات استخوانی زیادی در علم پزشکی با کمک تصویر برداری ذکر شده که تطبیق صدمات پزشکی با فقه و حقوق، نیازمند تعیین دامنه شمول استخوان ها و تعریف صدمات مذکور در متون روایی به عنوان موضوع احکام و سپس تطبیق صدمات در علم پزشکی با آن است. مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس برای معاینه جراحات، آثار و علایم ضرب، صدمات جسمی، ملزم به اخذ نظر پزشک قانونی یا دعوت از وی حسب مورد است.در متون روایی فقهی و نیز حقوق موضوعه، حکم بر عنوان استخوان که شامل تمام قسمت های آن است حمل شده، در حالی که با مراجعه به رویه پزشکی قانونی در صدور گواهی ها، شاهد اتخاذ برخی تصمیمات متفاوت از آنچه در متون فقهی و حقوقی ذکر شده است، هستیم. همچنین در علم پزشکی قریب به بیست نوع صدمه برای استخوان تصور شده، ولی صدمات استخوانی در فقه با عناوین بسیار محدودتری ذکر شده است. تطبیق صدمات استخوانی از منظر پزشکی با فقه در قالب جدولی صورت گرفته که این تطبیق می تواند در حکم به مجازات متناسب با میزان مسیولیت جانی با تعیین جایگاه شدت صدمه براساس صدمات مذکور در فقه به عنوان شاخص، مورد استفاده تطبیقی قاضی در صدور احکام یا بررسی فعالانه گواهی های پزشکی قانونی قرار گیرد. این نوشتار به صورت کتابخانه ای به بررسی چگونگی تطبیق دامنه شمول استخوان و مفهوم صدمات آن از منظر پزشکی با فقه و حقوق موضوعه به عنوان مقدمه اجرای اصل تناسب مجازات با میزان مسیولیت در دیه صدمات استخوان پرداخته است.

  کلیدواژگان: استخوان، صدمات استخوان، دامنه شمول استخوان، تناسب مجازات با میزان مسئولیت
 • اسماعیل شاهسوندی، محمدصادق مهدوی راد*، محمود حبیبی، علیرضا مشهدی زاده صفحات 125-148

  قانون گذار با در نظر گرفتن ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام به پیش بینی شیوه فوق العاده ای به نام اعاده دادرسی از طریق رییس قوه قضاییه کرده است. اگرچه این شیوه، امتیازهایی می تواند از حیث پیشگیری از بقا و اجرای آرای غیرصحیح و غیرقانونی داشته باشد، با ابهامات و با انتقادات متعددی روبه روست. اصول حاکم بر دادرسی در ایران همچون اصل تناظر و اصل دو مرحله ای بودن دادرسی ماهوی در این رویه مغفول می ماند نیز، قاعده اعتبار امر قضاوت شده و تفاوت ذاتی حکم و قرار و ابهاماتی چند در این خصوص مفتوح باقی می ماند. به علاوه تحلیل و بررسی استقلال و بی طرفی دیوان عالی کشور و رابطه آن با محاکم تالی و رییس قوه قضاییه در تبیین نقدهای وارده قابل تامل اند که باید در این نوع از اعاده دادرسی بررسی شود. مقاله حاضر، با تاکید بر رویه قضایی به بررسی و نقد اعاده دادرسی موضوع ماده 477 ق.آ.د.ک از منظر اصول دادرسی مدنی پرداخته و راهکارهای مورد نیاز را برای نظام حقوقی کشورمان ارایه می دهد.

  کلیدواژگان: اعاده دادرسی، رویه قضایی، اعتبار امر قضاوت شده، اصول دادرسی، رای خلاف شرع بین
 • عباس قاسمی حامد، محمدمهدی حسنی* صفحات 149-176
  طبق ماده 391  قانون مدنی و آرای وحدت رویه 733-15/07/1393 و 811-01/04/1400 هییت عمومی دیوان عالی کشور، در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، عقد بیع باطل است و بایع علاوه بر استرداد ثمن، در صورت ناآگاهی خریدار باید مابه التفاوت ثمن و قیمت روز مبیع را به عنوان غرامت بپردازد. تفسیر ظاهرگرایانه از مقررات پیش‏گفته آن‏ها را منحصر در عقد بیع باطل به لحاظ فضولی بودن مبیع و رد مالک می‏داند، اما اولا، به‏جز بیع، در سایر عقود هم ممکن است به لحاظ بطلان خساراتی وارد شود؛ ثانیا، برای بطلان مصادیق دیگری غیر از مستحق للغیر درآمدن مبیع متصور است؛ و ثالثا، ممکن است که قرارداد نه از حیث بطلان، بلکه به لحاظ انحلال موجب ورود خسارت شود. این پژوهش در صدد پاسخ به این سوال است که آیا امکان دارد مقررات مربوط به خسارت ناشی از بطلان بیع فضولی به سایر مصادیق بطلان و انحلال قرارداد تسری نماید یا خیر؟ و بر فرض مثبت بودن پاسخ سوال پیشین، مصادیق موضوع تسری مقررات مذکور کدام است؟ جمع آوری اطلاعات در این پژوهش به صورت کتابخانه ای و روش ارایه آن به صورت تحلیلی است.
  کلیدواژگان: خسارت، غرامات، رای وحدت رویه 733 و 811، انحلال، فسخ، بطلان، انفساخ، مستحق للغیر
 • ناصر قاسمی*، ریحانه ملک زاده رودبنه صفحات 177-202
  قاچاق نوعی تجارت نامطلوب کالاست که قوانین و مقررات حاکم بر دادوستد کالاها را نادیده می گیرد و دستیابی به اهداف و برنامه‏های توسعه اقتصادی کشور را با اختلال مواجه می‏سازد. در قوانین ما برخی از مصادیق قاچاق تخلف شناخته شده و برخی از آن جرم نامیده می‏شود. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی انجام شده و در صدد پاسخ به این سوال است که قاچاق کالا به چه شکل یا اشکالی رخ می‏دهد و چه دلایلی قانونگذار را بر آن داشته که اصل کمینه کیفری را نادیده بگیرد و به جرم‏انگاری برخی از مصادیق این عمل بپردازد.نتایج این تحقیق حاکی از آن است که قاچاق کالا از حیث نحوه ارتکاب، به دو شکل رخ می‏دهد؛ در برخی از موارد، این جرم با سوءاستفاده از هوش و ذکاوت مرتکبان رخ می دهد؛ در مقابل برخی از مصادیق آن با تکیه بر توان بدنی مرتکب به وقوع می‏پیوندد، مانند کولبری. با اینکه در نگاه اول این طور به نظر می رسد که جرم انگاری قاچاق در راستای حمایت از حقوق مالی دولت صورت گرفته، اما بررسی مصادیق مختلف این جرم مبین آن است که اهداف متعددی مدنظر قانونگذار بوده است؛ ازجمله تامین بهداشت عمومی، حفاظت از منابع طبیعی و حفظ و حراست از هویت ملی مذهبی.
  کلیدواژگان: قاچاق، امنیت اقتصادی، بهداشت، هویت ملی، تولید داخلی
 • صالح منتظری*، پیام فروزنده صفحات 203-224
  تکرار جرم حدی در اصطلاح فقهی-حقوقی به این معناست که شخصی پس از ارتکاب جرم حدی و تحمل مجازات حدی آن، مجددا مرتکب همان جرم شود. قانون گذار کشور ما ضمن پذیرش حکم موجود در صحیحه یونس که بر قتل اصحاب الکبایر در مرتبه سوم دلالت دارد، با اعمال قاعده احتیاط در دماء، این قتل را در مرتبه چهارم مورد حکم قرار داده است. بنابراین، تشدید مجازات تکرار جرم حدی تنها باید در چارچوب همین قاعده انجام شود و مقتضای اصل برایت نیز آن است که اگر موردی شرایط موجود در این قاعده را نداشته باشد، کشته نخواهد شد. ارتداد، به عنوان یکی از جرایم حدی، بسته به جنس مرتکب و نوع ارتداد مجازات متفاوتی در پی دارد. در این نوشتار بررسی شده است که از طرفی، شرایط شمول صحیحه یونس بر تکرار جرم حدی ارتداد، اعم از آنکه ارتداد ملی یا فطری باشد یا مرتکب مرد یا زن باشد، وجود ندارد. از طرف دیگر، سایر اقوال ناظر بر اعدام نیز که غالبا مبتنی بر روایت هستند، روایات مستند آن ها دارای اشکالات جدی سندی و دلالی هستند؛ درنتیجه، اقتضای اصل برایت، عدم اجرای مجازات اعدام درمورد تکرارکنندگان ارتداد است، بلکه تکرار جرم در معنای اصطلاحی خود از اساس، درخصوص جرم حدی ارتداد قابل تحقق نیست.
  کلیدواژگان: حدود، ارتداد، مرتد، تکرار جرم، صحیحه یونس
 • علی نجفی توانا*، مریم جمشیدی صفحات 225-250
  خشونت خانگی به عنوان شایع ترین نوع خشونت علیه زنان، هر نوع اقدام خشونت آمیز جنسیتی است که به آسیب بدنی، جنسی، روانی و یا افزایش احتمال بروز آن در زنان منجر می شود، یا اقداماتی است که برای زنان رنج آور است و یا به محرومیت اجباری از آزادی های فردی یا اجتماعی منجر می شود. اگرچه این نوع خشونت ها معمولا در حریم خانواده رخ می دهند، اما زندگی زنان را در همه عرصه های عمومی و اجتماعی تحت تاثیر قرار می دهند. از این رو، به پیامدهای تخریب کننده در درون خانواده و جامعه منجر خواهد شد و همچنین مانع پیشرفت اقتصادی اجتماعی زنان می شود. در این مقاله به بررسی جرم شناختی خشونت خانگی پرداخته شده است. همچنین نگارندگان در صدد  هستند که با بررسی میدانی، ارتباط بین این موضوع و پدیده طلاق را بیابند و به راهکارهایی عملی در موضوع نایل آیند و پیشنهاد های اجرایی به قانونگذار و نظام قضایی برای اجرایی کردن آن ارایه دهند. روش جمع آوری اطلاعات در این مقاله به شیوه کتابخانه ای است و در مطالعه میدانی نیز از ابزار پرسش نامه بهره گرفته شده است. جامعه آماری این بررسی زنانی هستند که مورد خشونت همسران خود قرار گرفته اند و با تشکیل پرونده در دادگاه خانواده تهران قصد جدایی و طلاق دارند. در این پژوهش نتایج قابل توجهی به دست آمده است که برای نمونه می توان به رابطه معنادار بین تحصیلات زیر دیپلم و عدم اشتغال زنان با اعمال خشونت خانگی علیه آنان توسط همسرانشان اشاره کرد.
  کلیدواژگان: خشونت خانگی، طلاق، جرم شناسی، کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان، انواع خشونت خانگی
 • میثم نعمتی* صفحات 251-272
  حق انتساب یا حق نام و عنوان پدیدآورنده اثر فکری از مشهورترین حقوق اخلاقی است که در قوانین مالکیت فکری کشورمان پذیرفته شده است. براساس این حق، پدیدآورنده می تواند اثر فکری خود را با نام واقعی یا مستعار خود یا بدون نام به عموم ارایه دهد و از سویی، دیگران مکلفند که وضعیت مذکور را محترم شمارند و از هر گونه تصرف در نام و عنوان پدیدآورنده حذر کنند. موضوع سرقت ادبی بر همین حق متفرع می شود. فقه موثرترین عنصر ترسیم سبک زندگی اسلامی است و ابتنای قوانین جمهوری اسلامی ایران بر شرع مقدس اسلام از ضرورت های حقوق اساسی است. با توجه به نقش اسلام در باورهای جمعیتی، اقناع نسبت به پذیرش این حق و اجرای آن تسهیل خواهد شد. در پژوهش حاضر، با بررسی دلالت آیات قرآن کریم و واکاوی سندی و دلالی روایات صادره از ایمه معصومین(ع) از منابع کتابخانه ای، تلاش شده ابعاد مورد پذیرش حق انتساب تبیین شود. درمجموع، دلالت هشت دسته از آیات و پنج روایت بررسی و نحوه دلالت آن بر حق انتساب بیان شده است. آیات دال بر نهی از خیانت و لزوم امانتداری، آیات مربوط به عدل و انصاف، آیات نهی از افترا و کذب و آیات وجوب قول سدید و بخشی از نامه امیرالمومنین(ع) به مالک اشتر، روایت کذب مفترع و روایت دال بر اسناد حدیث به ناقل آن ازجمله ادله نقلی هستند که ابعادی از حق انتساب در آن ها تشریع شده است.
  کلیدواژگان: حق انتساب، قرآن و سنت، حقوق اخلاقی، پدیدآورنده اثر فکری، آثار فکری، مالکیت فکری
 • نادر ولائی*، سیامک ره پیک، عباسعلی داروی صفحات 273-296
  جبران خسارت های ناشی از نقض تعهد قراردادی مستلزم تعیین محدوده خسارات قابل جبران است. قابل پیش بینی بودن خسارت، معیاری برای تعیین محدوده خسارات قابل جبران است. در حقوق ایران متاثر از منابع فقهی، دو موجب برای تعیین ضمان وجود دارد: موجب اول غصب و موجب دوم انتساب خسارت است. خسارت ناشی از عهدشکنی مجزا از موجب دوم نیست و جایگاه قابلیت پیش بینی ضرر باید مطابق با این چهارچوب تعیین شود و رابطه سببیت حقوقی که مستلزم تناسب بین خسارت و عهدشکنی است توجیه کننده اعمال قابلیت پیش بینی ضرر است. این نوع رویکرد مغایر با اصالت مسیولیت قراردادی است که با نقض تعهد، پیش بینی های زمان قرارداد را ملاکی برای تعیین محدوده خسارت می داند و پیش بینی های زمان نقض تعهد را در حالت استثنایی اعتبار می بخشد. اصالت مسیولیت قراردادی در حالی توجیه می شود که اصولا در نقض قرارداد، قراردادی وجود ندارد و از طرفی در حقوق ایران، مقرره ای وجود ندارد که ویژگی های خاصی برای اعمال قابلیت پیش بینی ضرر در حقوق قراردادی تعیین کند. در حقوق فرانسه و انگلیس اصالت مسیولیت قراردادی پیش بینی شده و در قانون مدنی فرانسه و رویه قضایی انگلیس به صراحت زمان پیش بینی ضرر به زمان انعقاد قرارداد منحصر شده است مگر اینکه عهدشکن سوءنیت یا عمدی در نقض تعهد داشته باشد.
  کلیدواژگان: قابلیت پیش بینی ضرر، نظریه تناسب، قابلیت انتساب، مسئولیت قراردادی، رابطه سببیت
|
 • Mohsen Esmaeili, Mohammad Moeen Shahini * Pages 1-26
  Among the contracts in law and jurisprudence, there are still contracts that, despite their applications, remain unknown and unused because they have not been properly introduced. One example of such contract is the Habs contract whose framework, which also defines it, is dealt with ambiguously and summarily. The ambiguity is easily noticeable in the conflicting opinions of jurisprudents, which baffle the readers and have led to jurists either ignoring it or touching upon it most briefly. The lack of literature on this concept has caused this useful contract not to receive the attention it deserves, and it is even classified as an innominate contract by some jurists, and summarily tapped into by legislators. Therefore in general, we face a challenge in knowing it, its rules and position and applying it. To respond to this challenge and establish a framework for the Habs contract, it is necessary to first explain the correct concept of Habs in jurisprudence and law and identify its position in the Iranian Legal System. Therefore, this paper intends to bridge a gap in law and jurisprudence, compensate for the brevity of law, resolve the ambiguity and obscurity, delineate the concept of Habs, and, finally, identify and stabilize the position of this useful contract in Iranian Law in terms of recognition of rules and effects in statutory laws. The current descriptive–analytical study first distinguishes different types of Habs contracts by categorizing various jurists’ and jurisprudents’ opinions in this area and criticizing them, and then arrives at a proper definition of Habs in common, general and particular senses. Afterward, using the insight gained about Habs and considering the requirements for a contract to be nominated, the position of the Habs contract is established in the Iranian Legal Systems as a nominate contract in the light of relevant rules and regulations.
  Keywords: Habs contract, Right of benefit, Beneficiary, Waqf, Habs, Nominate contract
 • Gholamreza Olyaeei, Soheil Taheri * Pages 27-50
  In the Code of Civil Procedure, rights are considered for the petitioner, which will be possible to be raised until the end of the first hearing. These rights are generally interpreted as additional lawsuits. In the Code of Civil Procedure, only one article has been dedicated to this issue and it has only mentioned examples such as reducing the demand, increasing the demand, changing the way of litigation, changing the demand and changing the request, and it has not explicitly stated how to implement each one. The increase in the demand will appear only in the form of adding to the amount of the demand in the original petition and without observing the usual court procedures, while the additional lawsuit along with the new petition will be raised by the petitioner and in fact, with this action, a new lawsuit will be established for the employment of the court. Certainly, these two different views can have a tangible effect on the jurisdiction of the investigating authority and the ability to complain about the issued decision. While looking at the existential philosophy of these two concepts with some new legal conclusions, by proposing "removing the term of increasing demand and establishing an independent single article" in the current judicial system, this article tries to take a small step in explaining and presenting a desirable pattern of increasing demand in the country's legal community.
  Keywords: Increasing the Demand, Additional Lawsuit, Decreasing the Demand, Changing the Way of Litigation, Changing the Demand, Changing the Request
 • Mahdi Hasanzadeh * Pages 51-66
  In jurisprudence, it is seriously spoken about the difference between confession and testimony and the distinction of confession in validity and effect, in such a way as to prove the issue without the need for a ruling. In the laws, the legislator's expression in Article 1275 of the Civil Code and declaration of the non-objectionable (appeal and appeal to the Supreme Court) documentary evidence of confession in Articles 331 and 369 of the Civil Procedure Code shows the special attention of the legislator for this reason and the establishment of special validity and effect for this reason. Accordingly, the special condition of confession compared to other reasons and the basis for such a distinction is an important point that needs to be analyzed. Research in this regard leads us to the conclusion that what has caused the distinction of confession from other evidence and its special validity and effect is that, unlike other reasons, the confession is the reason that is prepared and presented by the person who is the reason against him and contains the acceptance of that person that causes the resolution of disagreements and the coordination between the parties to the dispute (in relation to the subject matter).
  Keywords: Confession, Proof of Evidence, Validity of Reason, Confessor
 • Ahmad Hosseini *, Zohreh Abdekhodaee, Mohammad Sharifkhani Pages 67-90
  Today, artificial intelligence is effective on many aspects of the human’s life. The cause can be known the speed and accuracy of artificial intelligence in the processing of a huge amount of data in a short time and consequently increasing of speed and accuracy in of human affairs. One of these aspects is the use of artificial intelligence in judicial proceedings. The speed and accuracy of artificial intelligence, in addition to the elimination of trial prolongation, leads to the minimization of damages of human fault in trial. But, despite these advantages, the special nature of artificial intelligence and its huge amount of data, causes the lack of enough transparency in its operation. So the entrance of artificial intelligence in judgeship, despite high desired advantages, can lead to loss of transparency in judicial proceedings and raises the fundamental challenge of how to minimize the adverse effects of lack of transparency while enjoying the benefits of artificial intelligence in judicial proceedings? With respect to all aspects, “supervision” in various levels of design, training and use of artificial intelligence is the best solution in this way. An appearance that can be done from different dimensions, in different stages and by competent institutions.
  Keywords: JUDICIAL PROCEEDINGS, Transparency, Supervision, artificial intelligence, Speed, accuracy
 • Mohammad Hosein Shaker *, Ardavan Arzhang, Abbas Kalantari Khalil Abad, Hamid Sadighi Pages 91-124

  The proportionality of the punishment with the amount of the responsibility of criminal  in the committed crime is a rational principle in the Diyat. This means that the amount of personal responsibility in paying Diya for a more serious crime should be more than for a milder crime. The implementation of this principle requires the preparation of preliminary documents that Islamic jurisprudence and legal issues along with medical science can determine the most appropriate punishment based on the degree of responsibility for crime. Bone injuries are one of the subjects of the Diat book, and the implementation of the principle of proportionality in it requires a precise definition of bone injuries and the scope of each of the listed bones and injuries. Although in Fiqh, the Diya of some bone injuries is mentioned, but with the advancement of science, many bone injuries have been mentioned in medical science with the help of imaging, which reconciliation of medical injuries with Fiqh and law requires the determination of the scope of concept bones and the definition of its injuries mentioned in the narrative texts as The subject of rulings and then is matching the injuries in medical science with it. According to the law of criminal procedure, the investigator must obtain the opinion of a forensic doctor or invite them as the case for examine injuries, marks and signs of beating and physical injuries.In the narrative-fiqhal texts as well as legal texts, the ruling is referred to as the bone, which includes all its parts. While referring to the forensic medicine procedure in issuing certificates, we see some decisions being made that are different from what is mentioned in jurisprudence and legal texts. Also, in medical science, nearly 20 types of bone injuries are considered, but bone injuries are mentioned in Fiqh with much more limited titles. The comparison of bone injuries from a medical point of view with Fiqh has been done in a tabular format which can be used in the judgment to punish according to the amount of life responsibility by determining the severity of the injury based on the injuries mentioned in the Fiqh as an indicator, which can be used by the judge in issuing judgments or investigations or examining Actively in forensic medical certificates.This article, in a library form, examines how to adapt the scope of bone inclusion and the concept of its injuries from a medical point of view with Fiqh and jurisprudence as a prelude to the implementation of the principle of proportionality of punishment with the amount of responsibility in compensation o bone injuries.

  Keywords: bone, Bone Injuries, Scope of the Concept of Bone, Proportion of Punishment with the Amount of Responsibility
 • Ismail Shahsundi, Mohammad Sadegh Mahdavirad *, Mahmoud Habibi, Alireza Mashhadi Pages 125-148

  Considering Article 18 of the Law on Establishment of Public Courts and Revolution and Article 477 of the Criminal Procedure Law, the legislator has planned an extraordinary method called resumption of proceedings through the head of the judiciary. Although this method can have advantages in terms of preventing the survival and implementation of incorrect and illegal decisions and verdicts, it faces many ambiguities and criticisms. The principles governing the proceedings in Iran, such as the principle of correspondence and the two-stage principle of substantive proceedings, remain intact in this procedure, the rule of the validity of the adjudicated case upon or “ res judicata” and the inherent difference between the ruling and the order and several ambiguities remain open in this regard.In addition, the analysis and review of the independence and impartiality of the Supreme Court and its relationship with the Lower courts and the head of the judiciary can be considered in explaining the criticisms received, which should be reviewed in this type of retrial. This article, with emphasis on judicial procedure, examines and criticizes the retrial of Article 477 of the Civil Procedure Code from the perspective of the principles of civil procedure and presents the necessary solutions for the legal system of our country.

  Keywords: Retrial, Judicial Jurisprodence, Res judicata, Principle of Proceedings, Judgment Against Obvious Sharia
 • Abbas Ghasemi Hamed, Mohammad Mahdi Hasani * Pages 149-176
  According to Article 391 of the Civil Code and the unified judgments 733-1393/07/15 and 811-1400/01/04 of the General Board of the Supreme Court, if the sold things has been determined as belonging to another, the sale contract is null. Therefore in case of unawareness of the buyer, the vendor must pay the difference through price which is paid as consideration and the actual value of the sold object on the day of sale as compensation in addition to returning the price. The apparent interpretation of the aforementioned provisions limits them to the nullity of the sale contract due to unauthorization regarding the owner's rejection. But firstly it’s good to know that nullity causes damages in other types of contracts rather than sales. Then it should be known that nullity can be caused by reasons differing from the cause of belonging to a third party. Thirdly, must be said that the contract may cause damages not in terms of nullity, but in other types of dissolution. This research aims to answer the question whether it is possible to apply the provisions related to the damage caused by the nullity of unauthorized sale to other cases of nullity and dissolution of all contracts or not? And assuming the answer to the previous question is positive, what are the examples of the implementation of the aforementioned provisions? The collection of information in this research is library-based and the method of presenting is analytical.
  Keywords: damages, Compensations, unified judgmentd 733, 811, dissolution, Rescission, Nullity, annulment, Belonging to Another
 • Naser Ghasemi *, Reyhane Malekzade Roudbane Pages 177-202
  Smuggling is a type of undesirable trade that ignores trading regulations and disrupts the country's economic development goals and plans. In the legal texts of our country, some examples of smuggling are known as violations and some of them are called crimes. The current research, which was carried out by descriptive-analytical method, has shown that goods smuggling occurs in two ways: by abusing the intelligence of the perpetrators and by relying on the physical strength of the perpetrator. Although at first glance it seems that the criminalization of smuggling has been done to protect the financial rights of the government and prevent the perpetrators from evading customs duties; But a closer look at the examples of this crime shows that there are several reasons for smuggling criminalization; Such as providing public health, protection of natural resources, preservation and protection of national and religious identity. The purpose of this article is firstly to criminalize all examples of smuggling and secondly to determine differential punishment for different forms of smuggling in the legal texts so that each form of this crime be answered according to the range of evil effects it leaves behind.
  Keywords: Smuggling, economic security, health, National identity, Domestic production
 • Saleh Montazeri *, Payam Forouzandeh Pages 203-224
  The repetition of a Hadd crime in jurisprudential-legal terms means that a person commits the same crime again after committing a Hadd crime and tolerating its Hadd punishment. Repeating a crime indicates that the offender has not been reformed and it is necessary a more severe punishment. The legislator of our country, while accepting the rule contained in Younis's Sahiha, which refers to the killing of the Ashab Al-Kabaer for the third time, has imposed this rule the fourth time by applying the rule of caution in blood. Therefore, the aggravation of the punishment for the repetition of Hadd crimes should be done only within the framework of this rule, and the requirement of the principle of innocence is that if a case does not have the conditions of this rule, he will not be killed. Apostasy, as one of the Hadd crimes, has different punishments depending on the perpetrator and the type of apostasy. In this article, while explaining the different views, it will be examined how the repetition of apostasy Hadd crime, whether it is committed by melli or fitri or by man or woman, does not fall within the framework of this rule and its repetition will not lead to killing.
  Keywords: hudud, Apostasy, apostate, repeat offense, Younis's Sahiha
 • Ali Najafi Tavana *, Maryam Jamshidi Pages 225-250
  Domestic violence, as the most common type of violence against women, is any type of gender-based violence that leads to physical, sexual, or psychological harm to women, or increases the likelihood of its occurrence in women, or actions that are painful for women, or to the forced deprivation of individual freedoms or social leads. Although this type of violence usually occurs in the privacy of the family; But they affect women's lives in all public and social fields. Therefore, it leads to destructive consequences within the family, society and hinders economic-social progress. In this article, the criminological investigation of domestic violence and its causes and factors is discussed; We also aim to find the connection between this issue and the phenomenon of divorce through a field investigation and reach practical solutions on the issue and provide executive suggestions to the legislators and the judicial system to implement it. The method of collecting information in this thesis is library method and field study is also used through questionnaire tool. The statistical population of this study is women who have been subjected to violence by their husbands and intend to separate and divorce by filing a case in the family court of Tehran.The result obtained from the survey of the questionnaire is that the factors that we investigated were all effective in the issue of violence and ultimately led to divorce in cases where some factors were more related to divorce and were discussed in detail. Also, at the end, some suggestions are mentioned.
  Keywords: Domestic Violence, Divorce, criminology, Convention against Discrimination against Women, Types of Domestic Violence
 • Meysam Nemati * Pages 251-272
  The right of attribution or the right of the creator's name and title on an intellectual work is one of the most famous moral rights that is accepted in the intellectual property laws of our country. Based on this right, the creator can present his intellectual work to the public with his real or pseudonymous name or without a name, and on the other hand, other people are obliged to respect the said situation and avoid any kind of seizure of the right of the creator. In addition to the fact that jurisprudence is one of the most effective branches of Islamic sciences in the Islamic society and is decisive in drawing the Islamic lifestyle, the basis of the laws in the legal system of the Islamic Republic of Iran on the holy Islamic law and the position of jurisprudence in validating legal rules, makes clear the necessity and importance of presenting this jurisprudential perspective. In the present study, by analyzing the verses of the Holy Qur'an and the traditions issued by the Imams of the Infallible Imams, peace be upon them (narrative evidence), which are library sources, an attempt has been made to explain their implications on the dimensions of this right. In total, the implications of eight categories of verses and documents and the implications of five narrations on the right of attribution have been analyzed. Verses indicating the prohibition of betrayal and the necessity of trustworthiness, verses related to justice and fairness, verses prohibiting slander and lying, and verses on the obligation to documented and substantiated speech, and a part of the letter of Amir al-Mu'minin, peace be upon him, to Malik Ashtar, the narration of the Lies that prevent the acceptance of speech, and the narration indicating The necessity of attributing speech to its speaker, Among them, there are anecdotal evidences in which many aspects of the right of attribution are legislated. Key words: right of attribution, Quran and Sunnah, moral rights of creators of intellectual works, intellectual property.
  Keywords: Right of Attribution, Quran, Sunnah, Mmoral Rights, Creator of Intellectual Work, Intellectual Works, intellectual property
 • Nader Vellaei *, Siamak Rahpeik, Abasali Daravi Pages 273-296
  When the parties enter into agreements in the contract, the obligations arise and the agreements may not be implemented as expected by the parties, in which case there are damages from breach of contract. Compensation requires determining the extent of compensable damages, foreseeability of damage is a criterion for determining the extent of damages. In Iranian law, influenced by fiqh sources, there are two sources for determining the liability: usurpation and opposability, damages resulting from a breach of contract are not separate from the opposability, The relationship of legal causality, which requires a proportionality between damages and breach of contract, which justifies by foreseeability of damage. This kind of approach is contrary to the originality of the contractual liability, which considers the provisions of the contract time as a criterion for determining the extent of damages. There is no provision in Iranian law that determines certain characteristics for the ability to predict damage in contract law. In French and English law, the contractual responsibility is predicted and in French civil law and the English judicial procedure explicitly the time of the contract is unique unless it has a deliberate intention to violate its obligations.
  Keywords: Foreseeability, Adequate Cause, opposability, contractual responsibility, Relationship of Causality