فهرست مطالب

رهیافت های سیاسی و بین المللی - سال چهاردهم شماره 4 (پیاپی 74، تابستان 1402)

مجله رهیافت های سیاسی و بین المللی
سال چهاردهم شماره 4 (پیاپی 74، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/17
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمود سریع القلم، اسحق سرداری مهر* صفحات 11-34
  رفتار و روابط قدرت های بزرگ یکی از متغیرهای نقش آفرین در پویش های سیستمی نظام بین الملل است. این مقاله بر دو سطح تحلیل سیستمی و زیرسیستمی نظام بین الملل متمرکز است و سعی دارد به این پرسش اصلی پاسخ دهد که روابط قدرت های بزرگ به عنوان یکی از پویش های اصلی نظام بین الملل چه تاثیرات زیرسیستمی دارد؟ فرضیه پژوهش این است که در وضعیتی که در نظام بین الملل، یک قدرت بزرگ مستقر و یک قدرت بزرگ در حال خیزش وجود دارد که فاصله قدرت آن ها با سایر قدرت های بزرگ قابل ملاحظه است، روابط کنشگران زیرسیستمی با قدرت های بزرگ، تابعی از روابط دو قدرت بزرگ با یکدیگر است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سیستم بین الملل در وضعیت باز توزیع قدرت قرار دارد. در این زمینه اکتفا به یک یا چند نظریه در چارچوب های جداگانه امکان درک مناسب از مرحله گذار سیاست بین الملل کنونی را فراهم نخواهد کرد. این پژوهش بر آنست تا از طریق هم نشین کردن مفروضات دو پارادایم نوواقع گرایی و نولیبرالیسم و با بهره برداری از رویکرد نیو-نیو، نظریه سیستم ها و سیستم های تابع، به الگوی نظری مناسبی درباره تاثیرات زیرسیستمی پویش های نظام بین الملل دست یابد.
  کلیدواژگان: سیستم بین الملل، زیرسیستم بین الملل، بازتوزیع قدرت، قدرت های بزرگ، قدرت مسلط، قدرت درحال خیزش
 • نوذر شفیعی* صفحات 35-56
  روابط ایران و طالبان را می توان به سه دوره تقسیم کرد. دوره اول از اوایل دهه 1370 تا اواخر این دهه را شامل می شود. روابط در این دوره جنبه منازعه آمیز داشت. دوره دوم از اوایل دهه 1380 تا سال 1400 است و علی رغم واگرایی اولیه، ایران و طالبان بسوی همکاری حرکت کردند. دوره سوم از 1400 به بعد را شامل می شود. در این دوره، همکاری ایران و طالبان در دوره قبل جای خود را به منازعه داده است. سوال این مقاله آن است که چه عللی باعث منازعه در روابط  ایران و طالبان در این دوره شده است؟ فرضیه مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی بررسی شده آن است که از بین رفتن تهدید مشترک و شکل گرفتن ترجبحات ناسازگار باعث ایجاد منازعه در روابط ایران و طالبان شده است. یافته های مقاله نشان داد که همکاری طرفین در دوره گذشته، به دلیل وجود دشمن مشترکی بنام امریکا و همچنین ترجیحات سازگاری بود که در دستگاه تصمیم گیری ایران و طالبان نسبت به یکدیگر ایجاد شده بود. اکنون با از بین رفتن تهدید مشترک و بازگشت ترجیحات ناسازگار که در دوره اول روابط ایران و طالبان وجود داشت، روابط دو طرف وضعیت منازعه پیدا کرده است. مقاله پیشنهاد می دهد که ایران و طالبان با اتخاذ یک رویکرد سازه انگارانه می توانند فرهنگ هابزی موجود را به فرهنگ کانتی یا لاکی تبدیل کنند.
  کلیدواژگان: دشمن مشترک، ترجیحات مشترک، ریالیسم، لیبرالیسم، سازه انگاری
 • علی اسمعیلی اردکانی* صفحات 57-78
  این پژوهش فراخوانی برای بازخوانی مفاهیم مورد استفاده در سنت های نظری رشته روابط بین الملل است. این فراخوان با توجه به این ادعای نگارنده صورت گرفته که فرایند صورتبندی مفهومی پدیده ها و نحوه ارتباط نظریه و عمل(کردار) در این رشته بایستی بازمفهوم پردازی شوند. اگر رشته روابط بین الملل می خواهد برای پیشبرد این ادعا همچنان جیره خوار یک یا چند حوزه دیگر باشد، بهتر است برای این بازمفهوم پردازی از فلسفه سیاسی کمک بگیرد، زیرا فلسفه سیاسی قابلیت افزایش ظرفیت صورتبندی مفهومی این رشته را در تحلیل و تبیین پدیده ها و رخدادهای بین المللی دارد. اما بایستی در نظر داشت که این بازمفهوم پردازی نه با ماهیتی صرفا علمی و شناختی که مبنای سنت اثبات گرایی این رشته است، بلکه بایستی با رویکردی که ضمن التزام به اصول تعمیم پذیر شناخت پدیده های بین المللی، بتواند زمینه فهم ابعاد عاطفی و احساسی بخش بیشتری از واقعیت روابط بین الملل را صورتبندی کند، انجام پذیرد. یعنی رویکردی در صورتبندی مفهومی که بتواند علاوه بر توان به فهم درآوردن واقعیت ها و ابژه های بین المللی با ماهیتی دیالکتیکی، با کمترین میزان از حذف و برون گذاری واقعیت ها، شناختی انتقادی- انسانی را در اختیار اجتماع علمی این رشته و مخاطبانش قرار دهد.
  کلیدواژگان: مفهوم، صورتبندی مفهومی، فلسفه سیاسی، نظریه انتقادی، رویکرد انتقادی- انسانی، روابط بین الملل
 • داود فیرحی، سید رضا حسینی* صفحات 79-106

  تمرکز اصلی پژوهش پیش رو فهم معناشناختی جنبش اسلامی صحوه در دوره های متقدم و متاخر است. در حقیقت، از آنجا که خاورمیانه همواره شاهد تحولات سریع و پی درپی بوده به طوری که تاملات نظری از تحولات عینی عقب می مانند، لذا فهم نظری این تحولات شایان توجه است. از این رو پژوهش حاضر در تلاش برای فهم تغییر و تحولات فکری جنبش اسلامی صحوه -که جزو جنبش های فکری-سیاسی کمتر شناخته شده به زبان فارسی است- با استمداد از چارچوب نظری شبکه ی معناشناسی قرآنی توشیهیکو ایزوتسو، اسلام شناس ژاپنی است. در معناشناسی، معنا از ارتباط علی و متقابل میان واژگان مختلف حاصل می شود که از دل این ارتباط یک شبکه معنایی شکل می گیرد. با بهره گیری از این چارچوب نظری، گذار از شبکه معناشناختی متقدم صحوه با محوریت اسلام سیاسی در دهه ی 80 و 90 میلادی به شبکه معناشناختی متاخر صحوه با محوریت اسلام مدنی در آستانه ی قرن بیست ویکم قابل رهگیری است. این گذار معناشناختی موجد دگردیسی جهان بینی معناشناختی -به تعبیر ایزوتسو- جنبش صحوه از خشونت به مدارا است. پژوهش پیش رو این گذار را در میانه ی مناسبات گاه پیچیده میان صحویون، علمای وهابیت رسمی، خاندان پادشاهی سعودی و همچنین نیروهای جهادی در سه دهه ی اخیر پی می گیرد.

  کلیدواژگان: معناشناسی، صحوه، خشونت، پادشاهی سعودی، سلمان العوده
 • منصور میراحمدی چناروئیه*، عقیل صابر صفحات 107-128
  مقاومت صرفا از طریق تفنگ و گلوله اتفاق نمی افتد، بلکه ادبیات نیز می تواند به گونه ای از مقاومت تبدیل شود. ادبیات ملی را می توان تبلور احساسات، افکار و تصورات یک ملت از وطن خویش دانست. این مسیله هنگامی که با جنگ، اشغال، انقلاب، آشوب و... همراه شود، روی تراژیک تری یافته و خود به یکی از ابزارهای مقاومت در برابر دشمن تبدیل می شود. در میان انواع مختلف ادبی فلسطین از گذشته تا کنون آنچه که پررنگتر از سایر انواع ادبیات بوده، شعر است که نشان می دهد شعر نسبت به داستان، نمایشنامه، رمان و سایر نمودهای ادبی هم ژرفای عمیق تری داشته و هم به لحاظ کثرت اختلاف زیادی با دیگر نمودها داشته است. این مقاله درصدد است تا با بررسی تاریخ معاصر فلسطین به پیدایش ادبیات مقاومت فلسطین بپردازد و دریابد پدیده های اجتماعی چگونه باعث شکل گیری جریان ادبیات مقاومت شده است؛ ادبیاتی که در مقاومت مردم این کشور نقشی جدی ایفا کرده است. بر همین اساس و با توجه به مطابقت روش هرمنوتیک اسکینر با جامعه شناسی معرفت که هر دو در پی برقراری پیوند میان زمینه و زمانه اجتماعی و سیاسی با مفاهیم و اندیشه ها هستند، در این مقاله از روش هرمنوتیک اسکینر استفاده شده است.
  کلیدواژگان: فلسطین، ادبیات، جامعه شناسی معرفت، مقاومت، شعر
 • سید محسن طباطبایی فر* صفحات 129-154
  در غالب پژوهش های اندیشه سیاسی شیعه در دوره معاصر از تحولات شکلی و قالبی در باب نحوه مواجهه با امر سیاسی سخن رفته است. حرکت انقلابی مردم ایران به رهبری روحانیت و پس از آن شکل گیری حکومت اسلامی بر مبنای آموزه ها و اهداف اسلامی، نقطه عطفی در اندیشه سیاسی شیعه به لحاظ نوع و ماهیت نظر و عمل ایجاد کرد. اگر تعاملات علما با حکومت های صفوی و قجری را در قالب اندیشه سیاسی کلاسیک شیعه تحلیل کنیم، نوع مواجهه آنها با تحرکات انقلابی و حکومت جمهوری اسلامی در چارچوب اندیشه معاصر شیعه قابل دسته بندی است. این دوگانگی هم در شکل مواجهه با حکومت ها و هم در مفاهیم پایه ای قابل مشاهده است. در این نوشتار با اشاره اجمالی به تطورات شکلی اندیشه سیاسی شیعه از دوره صفوی تا جمهوری اسلامی، به تشریح دلالت هایی می پردازد که اندیشه سیاسی معاصر شیعه را از دوره گذشته آن متمایز می کند. این دلالت ها در تغییر مفهوم سیاست، انتظار از دین، وظایف علما، ضرورت تشکیل حکومت دینی، تبدیل حکومت به مقدمه واجب، تحول نسبت به تلقی از دخالت در سیاست و تغییرات در ادبیات سیاسی را شامل می شود.
  کلیدواژگان: اندیشه سیاسی، امر سیاسی، شیعه، علما، حکومت
 • محمدباقر خرمشاد*، ایمان حسین قزل ایاق صفحات 155-182
  ماهیت و سمت وسوی کنش های اجتماعی و سیاسی در عرصه اجتماعی، صرفنظر از متغیرهای زمان و مکان، هم تحت تاثیر تصمیمات، اقدامات و اولویت های نظام های سیاسی بوده و هم بر آنها تاثیر می گذارد و این نکته ای است که در تحولات سیاسی اجتماعی دوره جمهوری اسلامی قابل تبیین است. با گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، به تدریج کنشگری سیاسی شهروندان تحت تاثیر متغیرهای مختلف، متحول شده و با ظرفیت ها و آسیب هایی همراه بوده است. با این نگاه، هدف این پژوهش بررسی سیر تحول تاریخی کنشگری سیاسی شهروندان در جمهوری اسلامی است. این مقاله درصدد پاسخگویی به این پرسش خواهد بود که روند کنشگری سیاسی در دوره جمهوری اسلامی چه فرصت ها و چالش هایی را ایجاد کرده است؟ در این پژوهش، از روش کیفی با راهبرد جامعه شناسی تاریخی استفاده شده است. یافته پژوهش نشان می دهد که در جمهوری اسلامی ایران عرصه های کنشگری شهروندان و نخبگان سیاسی در بیان تقاضاها و مطالبات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به تدریج گسترده و متنوع تر شده است.
  کلیدواژگان: کنشگری سیاسی، کنش گران فراطبقاتی، جامعه مدنی مجازی، جمهوری اسلامی ایران
 • رضا تاران* صفحات 183-204
  قانون اساسی مشروطه و متمم آن نمود منازعه عملی و فکری نیروهای متکثر اجتماعی در دوره مشروطه بود. هدف از نگارش این مقاله فهم این منازعه بر محور مفهوم خیر عمومی و یافتن آثار، نشانه ها و نتایج این منازعه در قانون اساسی مشروطه بود. کنش گران دوره مشروطه چه دریافتی از مفهوم خیر عمومی داشتند و نزاع میان تفسیرهای خیر عمومی چه بازتابی در قانون اساسی مشروطه یافت؟ بنابر روش شناسی اسکینر شکست ایران از روس، آشنایی ایرانیان با جهان جدید و واگذاری امتیازات به بیگانگان زمینه های تحول مفهوم خیر را فراهم کرد. نویسندگان متون با ارایه تفسیرهای خود از مفهوم خیر، در طرد، نفی و نزاع با دیگر کنش گران، مقصود خود را دنبال می کردند. یافته ها نشان می دهد منازعه اصلی میان سه نیروی اجتماعی شامل روشنفکران، علمای طرفدار مشروطه و علما و دولتمردان مخالف مشروطه بود، هر کدام از منظر پایگاه اجتماعی و منافع طبقه خود دریافتی از مفهوم خیر عمومی داشتند و مقصود هر کدام جای دادن تفسیر خود در قانون اساسی مشروطه بود. نتیجه این جدال سه پاره شدن قانون اساسی مشروطه در قالب خیر سلطنت، خیر شریعت و خیر ملت بود.
  کلیدواژگان: «قانون اساسی مشروطه»، «خیر ملت»، «خیر شریعت»، «خیر سلطنت»، «خیر عمومی»
 • محمدرضا تاجیک، محمود ایرانی فرد*، جهانگیر معینی علمداری صفحات 205-228
  «فرد» از دیرباز موضوع مشاجره آمیز دانش های گوناگون بوده و این امر نوعی دانش مستقل را شکل داده که تحولات آن، پیامدهای مهمی برای دیگر دانش ها ازجمله سیاست داشته و دارد. تکنولوژیست فرانسوی، ژیلبر سیموندون (89-1924)، ازجمله کسانی است که در این حیطه، تلاش فکری سرسختانه و تاثیرگذار داشته است. هدف کلی مقاله توضیح مجمل ارکان نظریه «تفرد» سیموندون و برشماری امکاناتی است که برای علوم اجتماعی مهیا می کند. با توجه به اهمیت خاص دانش سیاست برای ما، پرسش اصلی این است که نسخه متاخر نظریه تفرد، چه امکانات جدیدی برای دانش سیاست فراهم می کند؟ سیموندون با طرد «اصل» تفرد و رویارویی با نسخه های گوناگون هایلومورفیسم، به ویژه روانشناسی تحلیلی یونگ، و حفظ فاصله انتقادی با سیبرنتیک و بدنه پدیدارشناسی، «فرایند» تفرد را محور بحث قرار داد و «شدن» را فرایندی بی پایان تعریف کرد. افزایش اعتبار سیاسی جمع، اصل زدایی، تحلیل فاز، بازگشت بدن تکنیکی به تحلیل سیاسی و تامین لوازم بازخوانی نظریه سیاسی رادیکال، ازجمله پیامدهای نظریه او برای دانش سیاست است. نظریه سیموندون، ابزار گذر به «ترافرد» را به تحلیل سیاسی می دهد و این گذر، امکان رادیکال کردن مفهوم «فرد» و به چالش کشیدن معنای مسلط آن را فراهم می کند.
  کلیدواژگان: تفرد، هایلومورفیسم، سیموندون، ترافرد، سیاست
 • حیدر شهریاری*، سجاد رهبر صفحات 229-253
  شهروند دیجیتال مفهومی نوین است که ازیک سوی، مفهوم شهروند را در جهانی نوین بازتعریف می کند و از-سوی دیگر، ارتباط شهروند را با دیگر مقوله ها و پدیده های جهان نوین را به پرسش وامی دارد. بررسی این مهم، باهدف شناسایی مناسبات شهروند دیجیتال و امکان ها و ناممکن های آن با دولت دیجیتال از رهگذر بررسی مصداق های عینی در جهان کنونی (همچون بحران کرونا، ژنتیک، شهر دیجیتال و هوش مصنوعی) موجب می-شود تا راهکارهای بقاء و زیست شهروند دیجیتال در شبکه دیجیتالی قدرت سیاسی مشخص شود. فرض نوشتار آن است که باشکل گیری امکان های دیجیتالی، روندی کناکنشی بین شهروند دیجیتال و دولت دیجیتال به جریان می افتد که غالبا به شکلی هدایت یافته از سوی دولت اعمال می شود؛ با این توضیح که ازآنجاکه شهروند محصولی برای ادامه بقاء و زیست دولت دیجیتال نیز است لذا دولت با به جریان انداختن شبکه قدرت مادی و هنجاری و دادن امکان های دیجیتالی به شهروند دیجیتال، آنان را متقاعد و متلازم می کند تا با شبکه سیاسی موجود همسو شوند. این پژوهش که با روش اسنادی-کتابخانه ای و با منطق کناکنشی و با رویکرد جامعه شناسی تاریخی صورت پذیرفته، بدین نتیجه دست یافته که ارتباط شهروند دیجیتال با دولت، حالتی فرگشتی داشته که از خلال آن، شهروند دیجیتال با سازوکارهای جدید دولت هماهنگ شده و به همسویی با آن سوق داده شده است.
  کلیدواژگان: شهروند، شهروند دیجیتال، عصر دیجیتال، دولت دیجیتال
|
 • Mahmood Sariolghalam, Eshagh Sardarimehr * Pages 11-34
  The behavior and relations of great powers are among the most important variables playing a role in the systemic dynamics of the international system. The present article focuses on two levels of systemic and sub-systemic analyses of the international system. This study will examine the following hypothesis:  that in the international system where there are established and emerging great powers with considerable power discrepancy from other powers, economic, political, security and technological relations of all the other actors in the sub system with each great power depends on the relations and dynamics between the two great powers. The findings of this research demonstrate that the international system is in a redistributive state of power relations. In this context, relying on one or some theories in separate frameworks will not provide a proper understanding of the transition stage of current international politics. This research aims to achieve an eclectic theoretical model regarding the sub-systemic effects of the international system dynamics by juxtaposing the presumptions of neo-realism and neo-liberalism paradigms while drawing on the systems theory and subordinate systems.
  Keywords: International system, Power redistribution, Great powers, Dominant power, Emerging power
 • Nowzar Shafiee * Pages 35-56
  AbstractIran-Taliban relations can be divided into three periods. The first period includes from the early 1370s to the end of this decade. Relations between Iran and the Taliban were competitive during this period. The second period includes the early 1380s to 1400s. In this period, despite the initial divergence, Iran and the Taliban moved towards cooperation. The third period includes from 1400 onwards. In this period, the cooperation between Iran and the Taliban in the previous period has given way to competition. The question of this article is, what are the reasons that made the relations between Iran and the Taliban more competitive in this period? The hypothesis of the article, which has been investigated in a descriptive-analytical way, is that the disappearance of the common threat and the formation of incompatible interests have made the relations between Iran and the Taliban more competitive. The findings of the article showed that the cooperation between Iran and the Taliban in the past period was due to the existence of a common enemy called America, as well as the compatibility preferences that were created in the decision-making apparatus of Iran and the Taliban. Now, with the disappearance of the common threat and the return of incompatible preferences that existed in the first period of Iran-Taliban relations, the relations between the two sides have become competitive.
  Keywords: common enemy, common preferences, realism, Liberalism, Constructivism
 • Ali Esmaeili Ardakani * Pages 57-78
  The main claim of the present study is that understanding the dynamics of international phenomena necessitates paying attention to concepts. In addition to their conceptual, cognitive and logical aspects, concepts also have a non-cognitive and supra-conscious facet. In other words, concepts are alive and interrelated. Therefore, denying the dynamics of concepts in human sciences and considering them merely as a tool with a cognitive function for understanding the real world without considering their other aspects may prevent researchers of international relations from acquiring a thorough understanding of this field and the analysis of its dynamics. This is highlighted further when concepts such as immigration, borders, nation-states, nationality, and the identity of the European Union, all of which play a key role in this study, are focused on one or more important issues in international relations. These issues, in addition to their cognitive aspects, will also affect the other facets of this field of study such as policy-making and decision-making. To illustrate the importance of this, immigration and asylum seeking as major global issues and part of the new agenda in international relations have been considered as the subject matter for this thesis. This has created challenges in explaining, understanding and analyzing existing approaches and theories in international relations, so much, so that while this changing identity displays the explanatory/analytical limitations of existing theories, it also makes it inevitable to apply new theoretical and conceptual approaches to understanding and elucidating the changing nature of these issues and their outcome. Hence, this Research sets out the shaping of a kind of conceptualization in international relations as its theoretical objective.
  Keywords: concept, Critical- Human Conceptual Approach, Critical Theory, Political Philosophy
 • Davood Feirahi, Reza Hosseini * Pages 79-106

  The present research has focused on main goal which is the semantic understanding of Sahwa Islamic movement in its early and later periods. Whereas complicated events and frequent changes are always happening in the Middle East, theoretical thinking is always lagging behind objective changes. Hereupon, this article attempts to understand the dynamics of the Sahwa Islamic Movement, which is less known to Iranians, using the Semantics as a theoretical framework according to Toshihiko Izutsu's thinking. In Semantics, the meaning is grasped through causal and inter-connection between words that ultimately leads to forming the semantic network. Using this, the transformation from the early Sahwa semantic network based on Political Islam during the 80th and 90th to the late Sahwa semantic network based on Civil Islam in the early 21st century is followable. This semantic transformation is causing of the transformation of the semantic worldview -according to Izutsu- of Sahwa from violence to tolerance. Research ahead follows this transformation in the interaction, which is occasionally complicated, between Sahwa scholars, official Wahhabi muftis, the Saudi royal family, and also Jihadi forces in the late three decades.

  Keywords: Semantics, Sahwa, Violence, the Saudi Kingdom, Salman Al-Awdah
 • Mansour Mirahmadi *, Aghil Saber Pages 107-128
  Resistance does not happen only through guns and bullets, but literature can also become a form of resistance. National literature can be seen as the representation of feelings, thoughts and ideas of a nation about its homeland. When this issue is accompanied by war, occupation, revolution, chaos, etc., it becomes more tragic and becomes one of the means of resistance against the enemy. Among the different types of literature in Palestine from the past until now, what has been more colorful than other types of literature are poetry, which shows that poetry has more depth than stories, plays, novels and other literary forms, and also has a great difference in terms of diversity with other forms. This article tries to investigate the emergence of Palestinian resistance literature by examining the contemporary history of Palestine and find out how social phenomena have caused the formation of Palestinian resistance literature. Literature that has played a serious role in the resistance of the people of this country. Based on this and considering the compatibility of Skinner's hermeneutic method with sociology of knowledge, both of which seek to establish a link between social and political context and time with concepts and ideas, Skinner's hermeneutic method has been used in this article.
  Keywords: Palestine, Literature, sociology of knowledge, Resistance, poetry
 • Seyed Mohsen Tabatabaei Far * Pages 129-154
  In most of the researches of Shia political thought in the contemporary period, there has been talk about changes in form and format in the way of dealing with the matter of politics. The revolutionary movement of the Iranian people led by the clergy, and then the formation of the Islamic government based on Islamic teachings and goals, created a turning point in Shia political thought in terms of the type and nature of opinion and action. If we analyze the interaction of scholars with the Safavid and Qajar governments in the framework of classical Shia political thought, the type of their encounter with revolutionary movements and the government of the Islamic Republic can be categorized in the framework of contemporary Shia thought. This duality can be seen both in the form of confrontation with the governments and in the basic concepts.In this article, with a brief reference to the formal developments of Shia political thought from the Safavid period to the Islamic Republic, it describes the implications that distinguish contemporary Shia political thought from its past period. These implications include changes in the concept of politics, expectations from religion, the duties of scholars, the necessity of forming a religious government, turning government into an obligatory prelude, changes in the perception of interference in politics, and changes in political literature.
  Keywords: political thought, political matter, Shia, scholars, Government
 • Mohhamadbagher Khoramshad *, Iman Hossein Ghezelayagh Pages 155-182
  The nature and direction of social and political actions in the social sphere, regardless of the variables of time and place, are influenced by the decisions, actions and priorities of political systems and influence them. This is a point that can be explained in the political and social developments of the Islamic Republic period. With the passing of four decades since the victory of the Islamic Revolution, the political activism of the citizens has gradually changed under the influence of various variables and has been associated with capacities and harms. With this perspective, the aim of this research is to examine the historical evolution of citizens' political activism in the Islamic Republic. This article will try to answer the question that the process of political activism in the period of the Islamic Republic has created what opportunities and challenges? In this research, qualitative method with historical sociology strategy has been used. The findings of the research show that in the Islamic Republic of Iran, the fields of activism of citizens and political elites have gradually expanded and diversified in expressing economic, social, cultural and political demands and demands.
  Keywords: Political Activism, Transclass Activists, Virtual Civil Society, Islamic Republic of Iran
 • Reza Taran * Pages 183-204
  The constitution and its amendments showed the practical and intellectual conflict of the multiple social forces in the constitutional period. The purpose of writing this article was to understand this conflict based on the concept of public good and to find the effects, signs and results of this conflict in the constitution. How did the activists of the constitutional period perceive the concept of public good, and how was the conflict between the interpretations of public good reflected in the constitution? According to Skinner's methodology, Iran's defeat of Russia, Iranians' acquaintance with the new world, and the granting of privileges to foreigners met the grounds for the evolution of the concept of good. The authors of the texts pursue their purpose by presenting their interpretations of the concept of rejection, negation, and conflict with other actors . The findings show that the main conflict between the three social forces, including: intellectuals, pro-constitutional scholars and anti-constitutional scholars, and each received a public good from the perspective of social status and class interests, and each intended to include its own interpretation in the constitution. The result of this controversy was the division of the constitutional constitution into the good of the monarchy, the good of the Sharia and the good of the nation.
  Keywords: «constitutional constitution», «nation good», «good of the Sharia», «monarchy good», «public good»
 • Mohammad-Reza Tajik, Mahmoud Iranifard *, Jahangir Moini Alamdari Pages 205-228
  The individual has been one of the contentious issues in the different knowledge. This has formed certain knowledge that its developments have had some important effects on other knowledge including politics. French technologist Gilbert Simondon, put a serious effort in this field. The purpose of this article is to describe briefly Simondonian theory of individuation and to specify the possibilities the theory has for the field of social sciences. The main question is which new possibilities are introduced by the late version of the theory of individuation for politics? Simondon rejected any principles of individuation. He insisted on the process of individuation and defined the becoming as an endless process, while encountering with various versions of Hylomorphism, especially Jungian analytical psychology, and maintaining a critical distance from cybernetics and mainstream phenomenology. This theory has numerous implications for politics, such as increasing the political credibility of the collective, de-principlizing, phase analysis, the return of the technical body to political analysis, and providing the equipment for revising the radical political theory. Simondon's theory gives political analysis a means of passage to Tranindividual. This makes it possible the dominant meaning of the individual to be questioned.
  Keywords: Individuation, Hylomorphism, Simondon, crystallization, Transindividual, Politics
 • Heidar Shahriari *, Sajad Rahbar Pages 229-253
  Digital citizen is a new conception which it redefines the citizen concept in a new world, and questions the citizen's role and relationship with other phenomena of the new world. The survey of this conception is to identify the relationship of digital citizen and it's potentialities and non-potentialities with digital state in current world by suggesting some case studies (such as Coronavirus crisis, genetics, digital city and artificial intelligence), in which, the ways of digital citizen living through digital network of political power will be identified. Thereby, this writing hypothesizes that a new and reciprocal process between digital citizen and state is streaming on, in a way, that state predominantly controls the process. In other word, since the digital state perceives the citizen as a production for state's living, therefore, it tries to convince or coerces digital citizen to follow the existing political network. This research, conducted by library method, through an interactive logic for analyzing the data and in view of historical sociology, has concluded that the relationship of the digital citizen with state involves an evolutionary way, through which, the digital citizen is convinced and complied with the new state in the new era.
  Keywords: Citizen, digital citizen, digital era, digital state