فهرست مطالب

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی
سال هفدهم شماره 2 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • جمیله معصومی نیا، عصمت مسعودی ندوشن*، زینب گلزاری صفحات 1-30
  هدف
  پژوهش حاضر باهدف شناسایی شاخص ها و مولفه های موثر بر ارزیابی عملکرد سازمان های پژوهشی و ارایه الگوی ارزیابی این سازمان ها انجام شده است.
  روش
  این پژوهش در زمره تحقیقات کاربردی و ازنظر روش انجام تحقیق، اکتشافی و آمیخته محسوب می شود. مرحله کیفی از روش استقرایی و راهبرد نظریه پردازی داده بنیاد از دیدگاه اشتراوس و کوربین و در مرحله کمی  از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از تحلیل یافته ها حاکی از آن بود که ارزیابی عملکرد سازمان های پژوهشی مشتمل بر ارزیابی سازمان های پژوهشی شامل دو بعد رفتاری و ساختاری؛ موجبات علی شامل طراحی، اجرا و ارزشیابی و کنشگران انسانی؛ بسترها شامل دو مولفه اصلی سطح ملی، سطح سازمانی؛ اجرای ارزیابی پژوهش شامل دو زیر مولفه سطح خرد و سطح کلان؛ واسطه ها شامل دو مولفه سطح سازمانی و سطح محیط سازمان؛ پیامدها در سه سطح فردی، سازمانی و فرا سازمانی می باشند. همچنین، در مدل یابی معادلات ساختاری با تاکید بر نرم افزار AMOS نشان دهنده برازش مناسب و تایید الگوی پژوهش است.
  نتیجه گیری
  تدوین و به کارگیری این الگو به سیاست گذاران و نهادهای اصلی از قبیل وزارت عتف، شورای عالی عتف، شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که در پایش و ارزیابی اختیارها و وظایفی بر عهده دارند و همچنین مدیران سازمان های پژوهشی این امکان را می دهد که رهنمودهای سیاستی و تدابیر بازنگری بهتری را مدنظر قرار دهند و به تمامی زوایای عملکرد ازنظر نقاط قوت و ضعف سازمان های پژوهشی دست یابند.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، سازمان های پژوهشی، داده بنیاد
 • فرشته خرمی، فریبا کریمی*، محمدعلی نادی صفحات 31-67
  هدف

  هدف از انجام این پژوهش ارایه مدل درهم تنیدگی شغلی دبیران مقطع متوسطه بود.

  روش

  روش این پژوهش تحلیل مضمون بر پایه روش استرلینگ بود. با مطالعه دقیق منابع معتبر داخلی و خارجی و یادداشت برداری از نکات کلیدی و مرتبط، مصادیق درهم تنیدگی شغلی با کمک نرم افزار Maxqda10 استخراج گردید.

  یافته ها

  در بررسی اولیه متون و منابع، 572 مضمون پایه استخراج که پس از تخلیص و ادغام 134 مضمون پایه، در قالب 11 مضمون سازمان دهنده و چهار مضمون فراگیر سازمان دهی شدند. مضامین فراگیر شامل همراستایی ارزش ها، جامعه پذیری، عدالت محوری و حرفه گرایی بود. هم چنین مضامین سازمان دهنده به صورت توجه به ارزش های شخصی، توجه به ارزش های سازمانی، مشارکت سازمانی، تعامل پذیری فرد با اجتماع، تخصیص عادلانه منابع سازمانی، رعایت حقوق فردی، رعایت حقوق اجتماعی، رعایت حقوق سازمانی، حرفه گرایی مبتنی بر ویژگی های فردی، حرفه گرایی مبتنی بر ویژگی های سازمانی و حرفه گرایی مبتنی بر ویژگی های اجتماعی دسته بندی شد.

  نتیجه گیری

  این پژوهش مدل کامل و جامع درهم تنیدگی شغلی دبیران مقطع متوسطه را ارایه کرد. این مدل می تواند، در دسترس مسیولین و  مدیران آموزش و پرورش قرار گیرد و از نتایج آن به منظور بهبود درهم تنیدگی شغلی معلمان و دبیران استفاده شود.

  کلیدواژگان: درهم تنیدگی شغلی، همراستایی ارزش ها، جامعه پذیری، عدالت محوری، حرفه گرایی
 • فاطمه بازرگان، حسین دایی زاد*، محمدعلی امیرتقوی صفحات 68-93
  هدف
  هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی برنامه درسی رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان بر اساس سند تحول بنیادین آموزش وپرورش بود.
  روش
  روش پژوهش حاضر کیفی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه مشارکت کننده شامل اساتید متخصص و صاحب نظر در زمینه برنامه درسی در رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان از دانشگاه فرهنگیان تبریز، دانشگاه تهران، مازندران، خراسان رضوی و قم بودند که بر اساس روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس قاعده اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار پژوهش نیز شامل مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود که اعتبار آن با روایی صوری و پایایی نیز با روش کدگذاری مجدد انجام شد که حاصل ضریب توافق بین کدگذاران 84/0 شد. برای تجزیه وتحلیل یافته ها نیز روش کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) به کاربرده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که طراحی برنامه درسی بر اساس دانش تربیتی و موضوع تربیتی در رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان به عنوان مقوله محوری، بر مبنای شرایط علی «محتوای پژوهش» و «روش تدریس و ارزشیابی» و از طریق راهبردهای «تشویق های پژوهش-محوردانشجویان» و «برقراری ارتباط دانشجویان با منابع علمی» با در نظر گرفتن ویژگی پذیرندگان (به عنوان زمینه الگو) مشتمل برانگیزش، نگرش و ارزش های پذیرندگان و نیز توسعه مهارت های پژوهشی به دست می آید. سپس پایایی این الگو توسط متخصصین مورد بررسی قرارگرفته و تایید شد.
  نتیجه گیری
  برنامه درسی رشته آموزش ابتدایی بر اساس سند تحول بنیادین دارای مولفه ها و شاخص های متعددی است که برنامه ریزان نظام آموزش وپرورش می توانند با اولویت بندی این مولفه ها و شاخص در جهت ارتقای کیفی برنامه درسی اقدام کنند.
  کلیدواژگان: برنامه درسی، آموزش ابتدایی، سند تحول آموزش وپرورش
 • جواد صادقی جعفری*، پگاه شینی میرزاده صفحات 94-121
  هدف

  هدف مقاله بررسی میزان احساس تعلق به جامعه ایران در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان و عوامل مرتبط با آن است.

  روش

  روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری 6258 نفر دانشجوی شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 1401-1400 در دوره های تحصیلات تکمیلی است. حجم نمونه 270 نفر (با درنظرگرفتن خطای آلفای 05/0 و خطای بتای 20/0) تعیین و از روش نمونه گیری سهمیه ای استفاده شد. برای سنجش میزان احساس تعلق اجتماعی از پرسش نامه صادقی جعفری و همکاران (1397) استفاده شد. اعتبار درونی پرسش نامه با محاسبه شاخص AVE (اعتبار همگرا) انجام شد. اندازه ضریب آلفای کرونباخ (پایایی) برای مولفه های تعلق عاطفی و تعلق عملی 85/0 و 84/0 و برای کل مقیاس 89/0 به دست آمد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های تی تک نمونه ای، تی گروه های مستقل، تحلیل واریانس و مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد؛ میانگین نمره تعلق اجتماعی 81/2 از 5 است و آزمون تی تک نمونه ای، تعمیم این یافته را به جامعه آماری تایید کرد. دانشجویان متاهل نسبت به دانشجویان مجرد و دانشجویان گروه علوم انسانی نسبت به سایر گروه ها احساس تعلق بالاتری دارند. وضعیت اقتصادی دانشجویان (وضع اشتغال و پایگاه اجتماعی - اقتصادی) ارتباطی بااحساس تعلق آن ها ندارد. نمودار مدل معادله ساختاری، اثر مستقیم تعلق دینی و اعتماد نهادی را بر تعلق اجتماعی به ترتیب   37/0 و 39/0 نشان داد. درحالی که ضریب تعیین مدل 44/0 به دست آمد. همچنین مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم تعلق دینی 57/0 است.

  نتیجه گیری

  احساس تعلق اجتماعی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان از حد متوسط (مقیاس) کمتر  است و دو متغیر تعلق دینی و اعتماد نهادی بر آن تاثیر مثبت  دارد.

  کلیدواژگان: تعلق اجتماعی، تعلق عاطفی، تعلق عملی، اعتماد نهادی، تعلق دینی
 • حمیرا پایخوان، افسانه زمانی مقدم*، رضا شعبان نژاد صفحات 122-163
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی، اعتباریابی و رتبه بندی پیشران های آموزش کسب مزیت رقابتی مراکز آموزش عالی می باشد.

  روش

  روش تحقیق ترکیبی مبتنی بر تحقیق آمیخته اکتشافی (بررسی متون - کیفی - اعتباریابی - الویت بندی) است. جامعه آماری در بخش کیفی اعضاء هییت علمی و روسای مراکز آموزش عالی و متخصصان حوزه مدیریت آموزشی، در بخش اعتباریابی، اعضاء هییت علمی و روسای مراکز آموزش عالی شهر تهران و در بخش اولویت بندی مدیران عالی و میانی مراکز آموزش عالی شهر تهران بود. در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری با 12 خبره، مصاحبه عمیق انجام گرفته، در بخش اعتباریابی با روش غیراحتمالی هدفمند، از 20 خبره بوسیله چک لیست نیمه ساختاریافته و ساختاریافته طی سه راند، نظرسنجی صورت گرفته و در بخش اولویت بندی، 35 نفر با روش نمونه گیری هدفمند، انتخاب و به پرسشنامه ماتریسی پاسخ دادند. برای تعیین روایی و پایایی در مرحله کیفی از بررسی های لازم شامل مقبولیت (بازنگری خبرگان) و قابلیت تایید (بازبینی مجدد خبرگان)، در مرحله اعتباریابی از بازنگری و بازبینی نظرسنجی، استفاده شده و در بخش اولویت بندی، محتوای پرسشنامه ماتریسی از نظر قابل فهم بودن و گویا بودن مورد تایید پنج تن از خبرگان دانشگاهی و سازمانی قرار گرفته و نرخ ناسازگاری معیارها بین 03/0 تا 07/0 محاسبه گردید. داده های کیفی با تکنیک گرندد تیوری در نرم افزار Atlas، داده های اعتباریابی با تکنیک دلفی در نرم افزار SPSS و داده های اولویت بندی با تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در نرم افزار Expert Choice تحلیل گردید.

  یافته ها

  نتایج بخش کیفی و اعتباریابی حاکی از آن بوده که مدل پارادایمی دارای 26 پیشران بوده و نتایج بخش کمی نشان داد که تمامی مولفه های مدل پژوهش، مورد تایید واقع شدند. و نتایج بخش اولویت بندی هم، حاکی از اهمیت بیشتر «پیامد» و مولفه «مدیریت و رهبری هوشمند» داشته است.

  نتیجه گیری

  با توجه به نقش مهمی که مراکز آموزش عالی در جامعه ایفا می نمایند و درصدد رفع بخشی از مشکلات کشور هستند، توجه به فاکتورهای موثر بر کسب مزیت رقابتی و رقابت پذیری از اهمیت بالایی برخوردار است. نتایج نشان داد فاکتورهای تبیین کننده رقابت پذیری از جمله ضروریات حال حاضر مراکز آموزش عالی در جهت کسب مزیت رقابتی و عملکرد موفق در عرصه های علمی بوده است.

  کلیدواژگان: آموزش، کسب مزیت رقابتی، مراکز آموزش عالی
 • مهدی افشاری، نادر سلیمانی*، حمید شفیع زاده صفحات 164-193
  هدف

  هدف پژوهش ارایه الگوی برنامه توسعه فردی مدیران سازمانی بوده است.

  روش

  پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، در زمره مطالعات کیفی قرار دارد. جامعه هدف پژوهش کلیه ی کارکنان شاغل در سمت های مدیریتی و تخصصی مجموعه ی بانک ملی ایران که  جمعا به تعداد 14560 نفر می باشند، تشکیل داد. نمونه مورد نیاز پژوهش، با استفاده از دو روش «نمونه گیری نظری» و «نمونه گیری گلوله برفی» و در نهایت انتخاب تعداد 30 نفر بعنوان نمونه استحصال شد. ابزار گردآوری داده های پژوهش را مصاحبه ای نیمه ساختار یافته تشکیل داد. روایی پژوهش با بهره گیری از روش هایی نظیر بررسی توسط اعضاء، مثلث سازی (سه سویه نگری) منابع داده ها، بازبینی توسط همکاران و بازنگری توسط ناظران ارزیابی و مورد تایید قرار گرفت بعلاوه بمنظور ارزیابی اعتبار پژوهش نیز محقق با کاربست راهبرد های پیتی و همکاران،چارمز، لینکلن و گوبا و در نهایت حصول تایید آن اقدام گردید.

  یافته ها

  نتایج حاصل از تحلیل داده های پژوهش بیانگر آن بود که برنامه ی توسعه ی حرفه ای مدیران بانک ملی در قالب 6 بعد کلیدی (شایستگی های دانشی،  نگرشی ، ارتباطی،  حرفه ای ، رهبری،  معنوی) بعنوان پدیده ی محوری،  سه بعد کلیدی (سطح فردی، سطح سازمانی و سطح فراسازمانی) بعنوان عوامل علی که در سطح فردی مشتمل بر 6 مولفه کلیدی (انگیزش، تمایل به یادگیری، تفسیرپذیری، اشتیاق به پیشرفت، رهبری و تفکر چالشی)، در سطح سازمانی مشتمل بر3 مولفه کلیدی و در سطح فراسازمانی مشتمل بر 3مولفه کلیدی  نقش آفرین بودند. همچنین عوامل ساختاری و محتوایی بعنوان بستر حاکم و عوامل موثر  بر راهبردهای پژوهش در سه سطح معرفی و در نهایت راهبردهای دانش محور و مهارت محور بعنوان راهبردهای اصلی برنامه ی توسعه حرفه ای مدیران بانک اعلام و مهمترین پیامدهای اجرای راهبردهای مدل پژوهش در چهارچوب 4 عامل معرفی و احصاء گردید.

  نتیجه گیری

  الگوی برنامه توسعه فردی، ابزاری منسجم و موثری در جهت توسعه منابع انسانی و در همسویی با توسعه شایستگی های فردی و سازمانی مورد نیاز کارکنان برای تحقق توسعه حرفه ای آنان نقش شایانی را ایفا می نماید. بدین منظور، گسترش اجرای برنامه توسعه فردی می تواند یکی از شاخص های کیفی جهت توسعه حرفه ای کارکنان درسازمان ها محسوب گردد.

  کلیدواژگان: برنامه توسعه فردی، شایستگی های مدیران، نظریه داده بنیاد، مدل توسعه حرفه ای
 • موسی مقدس، پریوش جعفری*، محمد نور رحمانی، نادر قلی قورچیان صفحات 194-211
  هدف
  توانمندی رهبری مثبت گرا می تواند برای سازمان مزیت رقابتی ایجاد نماید. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر رهبری مثبت گرا در بین مدیران مدارس انجام شد.
  روش
  این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، کیفی از نوع اکتشافی بود. جامعه پژوهش متخصصان تعلیم وتربیت و افراد خبره در حیطه مدیریت و رهبری آموزشی استان فارس بودند که تعداد 16 نفر از آنها طبق اصل اشباع نظری به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته با چهار سوال بود که به صورت انفرادی انجام و علاوه بر یادداشت مطالب، صدای مصاحبه ها جهت بررسی مجدد ضبط شد. روایی مصاحبه ها با روش مثلث سازی تایید و پایایی آن با روش بازآزمایی 20 روزه 77 درصد و با روش ضریب توافق بین دو کدگذار 79 درصد محاسبه شد. داده ها با روش کدگذاری در نرم افزار MAXQDA تحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که عوامل موثر بر رهبری مثبت گرا در بین مدیران مدارس شامل 30 مفهوم در سه عامل فردی (با 11 مفهوم)، عامل سازمانی (با 13 مفهوم) و عامل محیطی (با 6 مفهوم) بود. در نهایت، الگوی عوامل موثر بر رهبری مثبت گرا در بین مدیران مدارس ترسیم شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به عوامل موثر شناسایی شده بر رهبری مثبت گرا در بین مدیران مدارس و الگوی ترسیم شده برای آن، متخصصان و برنامه ریزان تعلیم وتربیت با توجه به آنها می توانند گام موثری در جهت بهبود و ارتقای رهبری بردارند و برای سازمان خود مزیت رقابتی ایجاد نمایند.
  کلیدواژگان: رهبری مثبت گرا، رفتار سازمانی مثبت گرا، عوامل موثر، مدیران مدارس
 • معصومه ریحانی شیروان، نازیا سادات ناصری*، محبوبه سلیمان پورعمران صفحات 212-239
  هدف

  هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل برنامه درسی سبز مبتنی بر ساحت های تعلیم و تربیت در آموزش وپرورش بود.

  روش

  این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ رویکردی، کیفی بود. مشارکت کنندگان مورد مطالعه در بخش کیفی، تعداد 25 نفر از خبرگان علمی، کیفی شامل اساتید و اعضای هیات علمی رشته علوم تربیتی، برنامه ریزی درسی و محیط زیست دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه دولتی و دانشگاه آزاد استان خراسان شمالی و مدیران ارشد اداره کل آموزش وپرورش خراسان شمالی بودند که  به شیوه هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته و از روش دلفی جهت گردآوری داده ها استفاده شد. در تحلیل داده ها در بخش کیفی پژوهش از روش تحلیل تم یا تحلیل مضمون استفاده گردید. برای سنجش روایی از روش سه سویه سازی استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج تحقیق نشان داد ابعاد برنامه درسی سبز دارای چهار بعد (هدف، محتوا، روش تدریس و ارزشیابی) و ساحت های تعلیم و تربیت دارای 6 بعد (اعتقادی، عبادی و اخلاقی؛ اقتصادی و حرفه ای؛ علمی و فناوری؛ اجتماعی و سیاسی؛ زیستی و بدنی و زیبایی شناختی و هنری) می باشد. همچنین در خصوص رتبه بندی مولفه های برنامه درسی سبز و ساحت های تعلیم و تربیت در آموزش وپرورش مشخص شد با توجه به مقادیر بار عاملی بیشترین اولویت در بعد هدف (احترام به طبیعت) - محتوا (ایجاد نگرش چند وجهی)، روش های تدریس (محتوای تلفیقی و بین رشته ای)، ارزشیابی (ارزشیابی بر اساس ایده پردازی در حل مسایل زیست محیطی)، می باشد.

  نتیجه گیری

  ارتقاء فرهنگ محیط زیستی دانش آموزان به دلیل حساسیت سنی دانش آموزان دارای شرایط و ضوابط خاصی است و آموزش ارتقاء فرهنگ محیط زیستی دانش آموزان باید مسایل مختلفی را موردتوجه قرارداد.در نتیجه ارتقاء فرهنگ محیط زیستی دانش آموزان به دلیل حساسیت سنی دانش آموزان دارای شرایط و ضوابط خاصی است و آموزش ارتقاء فرهنگ محیط زیستی دانش آموزان باید مسایل مختلفی را موردتوجه قرارداد.

  کلیدواژگان: مدل، برنامه درسی سبز، ساحت های تعلیم و تربیت، آموزش وپرورش
 • سید علی سعادتی، محبوبه سلیمان پور عمران*، رویا افراسیابی صفحات 240-266
  هدف

  هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل برنامه درسی سبز مبتنی بر ساحت های تعلیم و تربیت در آموزش وپرورش بود.

  روش

  این پژوهش با هدف طراحی الگوی مولفه های سواد شهروندی در آموزش و پرورش انجام شد.

  روش

  این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق، به صورت آمیخته است. در مرحله کیفی با مطالعه عمیق منابع (شامل کتب علمی و مقالات مرتبط) و مصاحبه با صاحبنظران، ابعاد و مولفه های سواد شهروندی گردآوری شد. نمونه آماری در بخش کیفی با در نظر گرفتن قانون اشباع تعداد 30 نفر از صاحبنظران تعلیم و تربیت در استان خراسان شمالی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در بخش کمی روش نمونه گیری، تصادفی طبقه ای بود که از گروه های مختلف تعلیم و تربیت، مدیران، دبیران آموزش و پرورش و اعضای هیات علمی در استان خراسان شمالی مورد انتخاب قرار گرفت که تعداد آنها 12652 نفر بودند. حجم نمونه با فرمول کوکران 375 نفر محاسبه شد. در تجزیه و تحلیل داده ها  از روش مدل یابی معادلات ساختاری توسط نرم افزار لیزرل و همزمان از تحلیل رگرسیون چندگانه و ضریب همبستگی و  تحلیل عاملی استفاده شد. برای انجام این کار از دو نرم افزار SPSS24 و AMOS16 استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان داد الزامات شهروندی، آگاهی، تعلق و مشارکت مولفه های سواد شهروندی هستند و مدل مورد بررسی از برازش مناسبی برخوردار است.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد مولفه های سواد شهروندی می تواند در بهبود وضیت آموزش و پرورش مفید باشد.

  کلیدواژگان: سواد شهروندی، الزامات شهروندی، آگاهی، تعلق، مشارکت
 • سید حسین مدنی، مهری دارایی*، امین رحیمی کیا صفحات 267-294
  هدف
  پژوهش حاضر باهدف شناسایی وارزیابی نظرات مدیران میانی نظام سلامت درواحدهای ارایه دهنده خدمات درمانی درخصوص اهمیت اجزای پیشنهادی برای مدل شایستگی مدیران نظام سلامت بوده است.
  روش
  درمطالعه حاضر،  روش تحقیق باتوجه به ماهیت آن آمیخته (کمی و کیفی) است. جامعه آماری کلیه مدیران دربخش سلامت لرستان بودند. ابزارگردآوری  اطلاعات دراین پژوهش  پرسشنامه محقق ساخته بوده که بین 385 نفر توزیع شد وبرای ارزیابی  مدل پیشنهادی که  با استفاده از مطالعات کتابخانه ای  ومیدانی (مصاحبه با15 نفر از مدیران نظام سلامت کشور) ساخته شده بود مورد استفاده قرارگرفت. این پرسشنامه دارای 8 طبقه  اصلی درمعیارهای شایستگی مدیران وحاوی55 سوال بود. روایی این پرسشنامه بااستفاده از روایی سازه وبرای اطمینان از پایایی  آن ضریب آفای کرونباخ محاسبه شد.  برای تجزیه وتحلیل  داده های پرسشنامه  از آمار استباطی و نرم افزار LISREL استفاده شده است. نتایج با استفاده از روش دلفی تحلیل شدند.
  یافته ها
   یافته های به دست آمده حاصل از این پژوهش به شناسایی 8 مولفه شامل تفکر استراتژیک، مهارت ادراکی، مدیریت خدمات، مهارت ارتباطی، ملاحظات اخلاقی، مسیولیت پذیری،  قدرت ابتکار، اختیار و استقلال عمل منتهی شد.
  نتیجه گیری
   نتایج این مطالعه می تواند الگوی شایستگی مدیران برای وزارت بهداشت و سایر نهادهایی که شایستگی مدیران در آنها نقش مدیران از اهمیت بالا و حساسی برخوردار است، مفید باشد و می تواند یکی از راه های بهبودکیفی  مدیریت در نظام سلامت کشور باشد.
  کلیدواژگان: مدل شایستگی، مدیریت، بخش سلامت
 • داود انصاری شیخ محله، رضا سورانی یانچشمه*، بابک نصیری فرقانی صفحات 295-326
  هدف
  یکی ازمهمترین و اساسی ترین مسایل جهان امروز مسیله بهداشت و سلامت انسان است. سلامت روان یا بهداشت روانی علاوه براینکه هدف هرجامعه ای است بلکه معیاری برای سلامت تک تک افراد آن جامعه نیز محسوب میگردد. بر این اساس پژوهش حاضر به ارایه مدل ارتقای سلامت روان اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران می پردازد.
  روش
  روش پژوهش حاضر آمیخته اکتشافی است و دارای رویکرد کیفی و کمی می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی 10 نفر از صاحبنظران و اندیشمندان و آگاهان در حوزه تعلیم و تربیت در آموزش  عالی و مدیریت آموزشی و سلامت روان  بودند و  در بخش کمی این پژوهش 334 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در سال تحصیلی  99-1398 به روش تصادفی ساده نمونه گیری شدند. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاری یافته و پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید که پایایی بدست آمده از پرسشنامه در حد مطلوبی (82/0) گزارش شد. داده های بدست آمده در بخش مصاحبه نیمه ساختار یافته با استفاده از روش کد گذاری در محیط نرم افزاری MaxQDA مورد آنالیز قرار گرفت و پس از آن داده های پرسشنامه جهت ارایه مدل در به روش معادلات ساختاری و با نرم افزار smart PLS بررسی شد.
  یافته ها
  یافته های کدگذاری شده نشان داد 6 مولفه اصلی (منش اخلاقی، کیفیت زندگی، استقلال، تسلط بر محیط، احساس مثبت و بهره وری)، 3 مولفه میانجی (رضایت شغلی، پذیرش خود و تعامل با محیط) و 2 مولفه تعدیلگر (مدیریت ذهنی و سلامت هیجانی) شناسایی شدند. رتبه بندی نتایج تحلیل مسیر نشان داد که رضایت شغلی با تاثیر 567/0 مهمترین عوامل در ارتقای سلامت روان بوده است.
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق نشان داد بیشتر عوامل ارتقای سلامت روان مبتنی بر محیط و حالات روانشناختی فرد است. فقدان اطلاعات در مورد مداخلاتی که برای اعضا هیات علمی انجام می شود وجود دارد. نتایج نشان داد سیاست هایی که با موفقیت سلامت روانی اعضاء هیات علمی را ارتقاء می دهند شامل مشارکت در تصمیم گیری می شود و فرصت هایی را برای افزایش دانش از سلامت و رفاه روانی فراهم می کند.
  کلیدواژگان: سلامت روان، بهداشت روان، ارتقا سلامت
|
 • Jamile Masouminia, Esmat Masoudi Nadushan *, Zainab Golzari Pages 1-30
  Purpose
  The present study is aimed at identifying the indicators and components of effectiveness in evaluating the performance of research organizations and presenting the evaluation model of these organizations.
  Method
  This research is applied and, explored and mixed in terms of research method. Qualitative stage of inductive method and strategy of the grounded theory, and in the quantitative stage, the exploration and confirmation factor analysis, and the structural equation model was used.
  Findings
  The results of the analysis of the findings that the performance evaluation of research organizations includes Evaluation of research organizations including two behavioral and structural dimensions, causes including design, execution, and evaluation, and human actors, foundations including two main components of national level, organizational level, implementation of research evaluation including two sub-components of micro level and macro level, intermediates including two components of organizational level and organization environment level, consequences at three individual, organizational and meta-organizational levels. Moreover, in the modeling of structural equations, emphasizing AMOS software, the proper fitting and confirmation of the research model were achieved.
  Conclusion
  formulation and application of this model enable policymakers and key institutions such as the Ministry of Science Research and Technology, the Supreme Council of the Cultural Revolution, the Vice President of Science and Technology, who are responsible for monitoring and evaluating powers and duties, in addition to the managers of research organizations to consider improved policy guidelines and review measures and achieve all aspects of performance in terms of strengths and weaknesses of research organizations.
  Keywords: Performance Evaluation, Research Organizations, Grounded Theory
 • Fereshteh Khorrami, Fariba Karimi *, Mohammadali Nadi Pages 31-67
  Purpose

  The aim of this study is to present a Job Embeddedness Model of High School teachers in Isfahan.

  Method

  This research was thematic analysis based on Stirling's method. By carefully studying domestic and foreign reliable sources and taking notes on key and related points, examples of job entanglement were extracted with the help of Maxqda10 software.

  Results

  Firstly, 572 basic themes were extracted and then merged and categorized in 134 basic themes, 11 organizer themes and 4 inclusive themes. Inclusive themes include values alignment, sociability, justice alignment and professionalism. Organizer themes include paying attention to personal values, paying attention to organization values, organizational participation, Interoperability of the individual-community, Fair allocation of organizational resources, Respect for individual rights, Respect for organizational rights, Respect for Social rights, Professionalism based on individual characteristics, Professionalism based on organizational characteristics and Professionalism based on social components.

  Conclusion

  This study presented a complete and comprehensive JE model of high school teachers. This model should be available for headmasters and using it for improvement of JE of teachers.

  Keywords: Job Embeddedness, Alignment of values, sociability, justice-oriented, professionalism
 • Fatemeh Bazargan, Hossein Daeezade *, Mohammadali Amirtaghavi Pages 68-93
  Purpose
  The purpose of the current research was to design the curriculum model of the elementary education field of Farhangian University based on the Fundamental Transformation of Education document.
  Method
  The present research method was qualitative and practical in terms of purpose. The community participating in the research included expert professors and experts in the field of curriculum in the field of elementary education of Farhangian University from Tabriz Farhangian University, Tehran University, Mazandaran, Khorasan Razavi and Qom, who were selected based on the purposeful sampling method and theoretical saturation rule. The research tool also included semi-structured interviews, the validity of which was validated with face validity and reliability with the recoding method, which resulted in an agreement coefficient between coders of 0.84. The coding method (open, central and selective) was also used to analyze the findings.
  Findings
  The findings showed that curriculum design based on educational knowledge and educational subject in the primary education field of Farhangian University as a central category, based on the causal conditions of "research content" and "teaching and evaluation method" and through the strategies of "research incentives" -Student-centered" and "Establishing the connection of students with scientific resources" were obtained by considering the characteristics of the recipients (as a model field) including the motivation, attitude and values ​​of the recipients as well as the development of research skills. Then the reliability of this model was checked and confirmed by experts.
  Conclusion
  It can be concluded that the curriculum of the primary education field based on the fundamental transformation document has transitional components and indicators that the planners of the education system can prioritize these components and indicators in order to improve the quality of the curriculum.
  Keywords: Curriculum, Primary education, Education Transformation Document
 • Javad Sadeghi Jafari *, Pegah Sheyni Mirzadeh Pages 94-121
  Purpose

  This article was conducted aiming to investigate the sense of belonging to the Iranian society in Isfahan University post-graduate students and its related factors.

  Method

  The method of research is a survey, and the statistical population consists of 6258 studying students in the academic year of 2021-2022 in post-graduate study courses. The sample size of 270 people (considering the alpha error of 0.05 and beta error of 0.20) was determined and the quota sampling method was used. To measure the sense of social belonging, the questionnaire of Sadeghi Jafari et al. (2018) was used. The internal validity of the questionnaire was calculated by the AVE (convergent validity) index. Cronbach's alpha coefficient (reliability) for emotional belonging and practical belonging components was 0.85 and 0.84 and for the total scale was 0.89. Data analysis was done using one sample t-tests, independent samples t-tests, analysis of variance, and modeling of structural equations.

  Findings

  The findings indicates that; The average score of social belonging is 2.81 out of 5 and the one sample t-test confirmed the generalization of it to the statistical population. Married students have a higher sense of belonging than the single students and students of humanities field have a higher sense of belonging than others. The economic status of students (employment and socioeconomic status) has no relation to their sense of belonging. The diagram of the structural equation model indicates the direct effect of religious belonging and internal trust on social belonging, respectively 0.37 and 0.39. While the coefficient of determination of the model was 0.44. Also, the sum of direct and indirect effects of religious belonging are 0.57.

  Conclusion

  The sense of social belonging in post-graduate students of Isfahan University is below the average (scale) and two variables of religious belonging and internal trust, positively affect it.

  Keywords: social belonging, . emotional belonging, practical belonging, institutional trust, . religious belonging
 • Homeyra Paikhan, Afsaneh Zamanimoghaddam *, Reza Shabannezhad Khas Pages 122-163
  Purpose

  The purpose of this research is to identify, validate and rank the drivers of education to gain competitive advantage of higher education centers.

  Method

  the combined research method is based on mixed exploratory research (text review - qualitative - validation - prioritization). In the qualitative section, the statistical population was faculty members and heads of higher education centers and experts in the field of educational management, in the accreditation section, faculty members and heads of higher education centers in Tehran, and in the prioritization section of higher and middle managers of higher education centers in Tehran. In the qualitative section, using the snowball sampling method until reaching theoretical saturation, an in-depth interview was conducted with 12 experts, in the validation section, with a targeted non-probability method, 20 experts were interviewed using a semi-structured and structured checklist in three rounds, a face survey. and in the prioritization section, 35 people were selected and answered the matrix questionnaire with the purposeful sampling method. In order to determine the validity and reliability in the qualitative stage, necessary checks including acceptability (expert review) and confirmability (re-review by experts), in the validation stage, review and review of the survey were used, and in the prioritization section, the content of the matrix questionnaire was The opinion of comprehensibility and expressiveness was confirmed by five academic and organizational experts and the rate of inconsistency of the criteria was calculated between 0.03 and 0.07. Qualitative data were analyzed with ground theory technique in Atlas software, validation data with Delphi technique in SPSS software, and prioritization data with Analytic Hierarchy Process (AHP) technique in Expert Choice software.

  Findings

  The results of the qualitative and validation section indicated that the paradigmatic model had 26 drivers, and the results of the prioritization section also indicated the greater importance of "outcome" and the "smart management and leadership" component.

  Conclucion: 

  Considering the important role that higher education centers play in society and are trying to solve part of the country's problems; it is very important to pay attention to the factors affecting the acquisition of competitive advantage. The results showed that the explanatory factors of competitiveness are among the current needs of higher education centers to gain competitive advantage and successful performance in scientific fields.

  Keywords: education, Competitive Advantage, Higher Education Centers
 • Mahdi Afshari, Nader Soleimani *, Hamid Shafizadeh Pages 164-193
  Purpose

  The purpose of this research was to provide a model of individual development program for organizational managers.

  Method

  In this research, the researcher used the " Grounded Theory " method. The target population of the research consisted of all employees working in managerial and specialized positions of the National Bank of Iran group, which are 14,560 people in total. The required sample of the research was obtained by using two methods of "theoretical sampling" and "Snowball sampling" and finally selecting the number of 30 people as a sample. The research data collection tool was a semi-structured interview. The validity of the research was evaluated and confirmed by using methods such as review by members, triangulation (three-way perspective) of data sources, review by colleagues and review by supervisors. In addition, in order to evaluate the validity of the research, the researcher also used the strategies of piti and Colleagues, Charmez, Lincoln and Guba and finally getting its approval was done.

  Findings

  The results of the research data analysis indicated that the professional development program of National Bank managers in the form of 6 key dimensions (knowledge, attitudinal, communication, professional, leadership, spiritual competencies) as a central phenomenon, three Key dimension (individual level, organizational level and trans-organizational level) as causal factors, which at the individual level consists of 6 key components (motivation, willingness to learn, interpretability, passion for progress, leadership and challenging thinking), at the organizational level consists of 3 key components And at the extra-organizational level, they were involved in 3 key components. Also, the structural and content factors as the governing platform and the factors affecting the research strategies at three levels are introduced and finally the knowledge-oriented and skill-oriented strategies as the main strategies of the professional development program of the bank managers are announced and the most important consequences of the implementation of the research model strategies in the framework of 4 factors are introduced. and was counted.

  Conclusion

  The personal development program model is a coherent and effective tool for the development of human resources and in alignment with the development of individual and organizational competencies needed by employees to realize their professional development.

  Keywords: personal development program, Competencies of managers, Grounded Theory, Professional Development Model
 • Mosa Moghadas, Parivash Jafari *, Mohammad Noor Rahmani, Nadergholi Ghorchian Pages 194-211
  Purpose
  The ability of positive leadership can create a competitive advantage for the organization. As a result, the current research was conducted with the aim of identifying the effective factors on positive leadership among school principals.
  Method
  This study in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was qualitative. The research population was education specialists and experts in the field of educational management and leadership in Fars province, which 16 people of them were selected as a sample according to the principle of theoretical saturation. The research tool was a semi-structured interview with four questions, which was conducted individually, and in addition to the notes of concept, the audio of the interviews was recorded for review. It should be noted that the validity of the interviews was confirmed by the triangulation method and its reliability was calculated by the 20-day test-retest method 77% and by the agreement coefficient method between two coders 79%. Data were analyzed by coding method in MAXQDA software.
  Findings
  In this study present there were 7 women (equivalent with 43.75 percent) and 9 men (equivalent with 56.25 percent) which the education level of 8 people (equivalent with 50 percent) had a master's degree and 8 people (equivalent with 50 percent) had a PhD. The findings showed that the effective factors on positive leadership among school principals were included 30 concepts in three individual factors (with 11 concepts), organizational factor (with 13 concepts) and environmental factor (with 6 concepts). Finally, the pattern of effective factors on positive leadership among school principals was drawn.
  Conclusion
  Considering the identified effective factors on positive leadership among school principals and the drawn pattern for it, education specialists and planners can take an effective step towards improving and promoting leadership and create a competitive advantage for their organization.
  Keywords: positive leadership, Positive Organizational Behavior, effective factors, School managers
 • Masoomeh Reyhani Shirvan, Nazia Sadat Neseri *, Mahboobeh Soleiman Poor Omran Pages 212-239
  Purpose

  The purpose of this article was to design a green curriculum model based on the fields of education in education.

  Method

  This research was applied in terms of purpose and in terms of qualitative approach; The participants of the study in the qualitative part of this research are 25 scientific experts, qualitative, including professors and academic staff members in the field of educational sciences, curriculum planning and environment of Farhangian University, State University and Azad University of North Khorasan Province and senior managers of the General Department of Education and Culture of Khorasan. North were selected in a purposeful way. Semi-structured interview and Delphi questionnaire were used to collect data. In order to analyze the data in the qualitative part of the research, the method of theme analysis or theme analysis was used. To measure the validity of the qualitative phase of the current research, the three-tier method was used.

  Findings

  The results of the research showed that the dimensions of the green curriculum have four dimensions (purpose, content, teaching method and evaluation) and the fields of education have six dimensions (religious, religious and moral, economic and professional, scientific and technological, social and political, biological, physical, aesthetic and artistic). Also, regarding the ranking of the components of the green curriculum and the areas of education and training in education, it was determined that according to the values of the factor load, the highest priority is in the goal dimension (respect for nature) - content (creating a multifaceted attitude), teaching methods (integrated and interdisciplinary content). , evaluation (evaluation based on ideation in solving environmental problems).

  Conclusion

  The promotion of students' environmental culture has certain conditions and criteria due to the age sensitivity of students, and the education for the promotion of students' environmental culture should take into account various issues.

  Keywords: model, Green Curriculum, fields of education, education
 • Seyed Ali Saadati, Mahboobeh Soleiman Poor Omran *, Roya Afrasiabi Pages 240-266
  Purpose

  This research was conducted with the purpose of designing a model of citizenship literacy components in education.

  Method

  This research is applied in terms of the type of purpose, and in terms of the research method, it is mixed. In the qualitative phase, the dimensions and components of citizenship literacy were collected by in-depth study of sources (including scientific books and related articles) and interviews with experts. Statistical sample in the qualitative section, considering the saturation law, 30 education experts in North Khorasan province were selected as a statistical sample. In the quantitative part of the sampling method, it was stratified random which was selected from different groups of education and training, managers, teachers of education and training and faculty members in North Khorasan province, whose number is 12652 people, the sample size is 375 according to Cochran's formula. people were calculated. In the data analysis, the method of structural equation modeling was used by Lisrel software, and at the same time, multiple regression analysis, correlation coefficient and factor analysis were used to do this, SPSS24 and AMOS16 software were used.

  Findings

  The findings showed that the requirements of citizenship, awareness, belonging and participation are the components of citizenship literacy and the investigated model has a good fit.

  Conclusion

  From the obtained results, it can be concluded that the components of citizenship literacy can be useful in improving the state of education.

  Keywords: Citizenship literacy, citizenship requirements, awareness, Belonging, Participation
 • Seyed Hosein Madani, Mehri Daraei *, Amin Rahimi Kia Pages 267-294
  Purpose
  The purpose of this research was to identify and evaluate the opinions of middle managers of the health system in units providing medical services regarding the importance of the proposed components for the competence model of health system managers.
  Method
  The study population included all the health system managers in lorestan.the questionnaire were distributed among 385 people.The data were collected through the reserchers questionnaire which was used  to  assess the model  proposed  by  applying  library and field studies  (interviewing with   15   person of  health system managers` of iran).The  questionnaire  contains55  questions. It was validated  in terms of  construct validity and  Cronbach alpha was  used to  ensure its internal consistency   reliability.Inferential  statistics  and  LISREL software  was  used  to  analyze  the data  collected  from  the   questionnaire .
  Findings
  The data were analyzed using qualitative research method and Delphi model. The findings of this study led to the identification of 8 components including Strategic Thinking, Perceptual Skills, Service Management, Communication Skills, Ethical Considerations, Accountability, Initiative, Authority and Independence.
  Conclusion
  The results of this study can be useful model for managers' competence for the Ministry of Health and other institutions in which the competence of managers is of crucial importance.
  Keywords: Managers Competency Model, Delphi method, Component, Index
 • Davoud Ansari Sheikmahalleh, Reza Soorani Yancheshmeh *, Babak Nasiri Forgani Pages 295-326
  Purpose
  One of the most important and fundamental issues in the world today is the issue of human health. Mental health or mental health, in addition to being the goal of every society, is also considered as a measure for the health of each individual of that society. Based on this, the present research presents a model for improving the mental health of faculty members of the Islamic Azad University of Tehran province
  Method
  The current research method is a mixed exploratory one and has a qualitative and quantitative approach. The statistical population in the qualitative part was 10 experts and thinkers and experts in the field of education and training in higher education and educational management and mental health, and in the quantitative part of this research, 334 members of the academic staff of the Islamic Azad University of Tehran province in the academic year of 2019-2019. 2018 were sampled by simple random method. A semi-structured interview and a researcher-made questionnaire were used to collect information, and the reliability obtained from the questionnaire was reported as satisfactory (0.82). The data obtained in the semi-structured interview section were analyzed using the coding method in the MaxQDA software environment, and then the questionnaire data were analyzed using the structural equation method and smart PLS software to present the model.
  Findings
  The coded findings showed 6 main components (moral character, quality of life, independence, control over the environment, positive feeling and productivity), 3 mediating components (job satisfaction, self-acceptance and interaction with the environment) and 2 moderating components (mental management and emotional health) were identified. The ranking of the path analysis results showed that job satisfaction is the most important factor in improving mental health with an impact of 0.567.
  Conclusion
  The results of the research showed that most of the factors for improving mental health are based on the environment and psychological states of the individual. There is a lack of information about the interventions that are made for faculty members. The results showed that policies that successfully promote the mental health of faculty members include participation in decision-making and provide opportunities to increase knowledge about mental health and well-being.
  Keywords: mental health, health improvement