فهرست مطالب

پژوهشنامه خراسان بزرگ
پیاپی 51 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/22
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی اکبر عشقی، رضا مهرآفرین* صفحات 1-22
  دشت مشهد در شمال شرقی ایران، به دلیل موقعیت طبیعی و خاص خود، یکی از مسیرهای تاثیرگذار در تجارت بین آسیای مرکزی و فلات ایران بوده است. در کنار بیابان های بی آب وعلف و کو ه های مرتفع آسیای مرکزی، دشت مشهد مسیر مناسبی برای عبور کاروان-های تجاری در این منطقه بوده است، اما اطلاعات باستان شناسی محدودی از این منطقه در اختیار داریم. محوطه باستانی قراول خانه در شرق دشت مشهد، یکی از محوطه های مهم و کلیدی در بستر دشت است که بر روی یک تپه مرتفع طبیعی مشرف به کشف رود، در کنار راه باستانی آسیای مرکزی به فلات ایران واقع شده است. هدف این پژوهش که با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته پاسخی بر این پرسش است که یافته های فرهنگی محوطه شامل چه دوره های استقراری است و محوطه ازنظر کارکردی بر چه اساسی شکل گرفته است؟ یافته ها در بررسی میدانی با روش نمونه برداری پیشامدی جمع آوری و سپس مطالعه و مقایسه نسبی روی آن ها صورت گرفت. در مطالعه یافته های سطحی این محوطه، چهار گونه سفالی و سه دوره استقراری شامل مفرغ، اشکانی و ساسانی شناسایی گردید، که به نحوی نشان دهنده ارتباط بیشتر دشت مشهد با فرهنگ های آسیای مرکزی (بویژه نواحی جنوب شرقی ترکمنستان) نسبت به فلات ایران است. شواهد نشان می دهد در هر دوره که بستر مناسبی برای ارتباط میان آسیای مرکزی و فلات ایران به ویژه ازنظر تجاری فراهم می شد، شاهد شکل گیری محوطه های باستانی از نوع قلعه ها و کاروان سراها در این مسیر، جهت تامین امنیت هستیم.
  کلیدواژگان: دشت مشهد، قراول خانه، سفال، دوره مفرغ، اشکانی، ساسانی
 • سید مهدی موسوی نیا* صفحات 23-42
  یکی از شیوه های تدفین در آیین زردشتی دخمه گذاری است. با توجه به ریشه شرقی این آیین، احتمالا این سنت تدفینی از آسیای میانه آغاز شده و بعدتر به رایج ترین سنت دفن مردگان زردشتی تبدیل شده است. بر اساس داده های باستان شناسی و متون کلاسیک، واگذاری اجساد زردشتی تا سده دوم ق.م در فضای باز و بدون سازه های معماری موسوم به دخمه انجام شده است. در تحقیق پیش رو تلاش می شود ضمن بررسی تاریخی سنت دخمه گذاری، تحولات شکلی ایجاد شده در دخمه های زردشتی آسیای میانه از آغاز ساخت دخمه های دست ساز تا آخرین نمونه شناسایی شده در سده سیزدهم م مطالعه گردد. در این راستا سه پرسش قابل طرح است: 1) با عنایت به خاستگاه شرقی آیین زردشتی، آیا می توان شروع سنت دخمه های دست ساز را به آسیای میانه منسوب کرد؟ 2) سنت دخمه گذاری در آسیای میانه در گذر از یونانی مآبی تا اواسط دوره اسلامی چه تحولاتی را پشت سر گذاشته است؟ 3) این تحولات به چه نحو و تا چه اندازه در ساختار معماری دخمه های زردشتی انعکاس یافته است؟ به منظور پاسخ به پرسش های فوق، از روش توصیفی-تحلیلی استفاده گردیده است. به علاوه، استفاده از متون تاریخی و داده های باستان شناسی به همراه بررسی مقایسه ای رویکرد تحقیق حاضر در پاسخ به پرسش های پیش رو است. این تحقیق ضمن اثبات ریشه شرقی دخمه های دست ساز، نشان می دهد که دخمه های آسیای میانه دارای سه سنت متفاوت معماری می باشند؛ سنت هایی که شکل گیری و تحولات ایجاد شده در آنها را می توان در بافتار تاریخ آسیای میانه ارزیابی و مطالعه کرد.
  کلیدواژگان: تدفین زردشتی، دخمه گذاری، آسیای میانه، خوارزم، سغد
 • احسان لشگری تفرشی* صفحات 43-54
  در چارچوب مفهوم حکومت مندی میشل فوکو؛ ایدیولوژی نهاد قدرت با دارا بودن مولفه های مرتبط؛ جغرافیای سیاسی و فرهنگی خاص خود را تولید می نمایند. هویت سرزمینی در چارچوب مفهوم حکومت مندی مشتمل بر مجموعه ای از نمادها و فرایندهایی است که توسط گفتمان اجتماعی- سیاسی در مقطع مشخص از تاریخ مفصل بندی می گردد. در این دیدگاه مرزهای هویتی جنبه طبیعی ندارد بلکه امری برساخته می باشد که در گذر زمان توسط قدرت سیاسی به صورت تجانسی در داخل یک قلمرو سیاسی تثبیت گردیده و احتمال بازساخت در آینده نیز وجود دارد. در این مقاله کوشش گردیده با اتکا به روش تفسیری و با استفاده از مضمون نظری حکومت مندی گفتمانی میشل فوکو؛ چگونگی صورتبندی هویت سرزمینی در عصر حکومت سامانی(287- 389 ه .ق) واکاوی گردد. یافته های تحقیق بیان گر آن است که مفصل بندی هویت سرزمینی در عصر حکومت سامانی بر مبنای خوانش تلفیقی از آموزه های ایران باستان و اسلام و ارتقای زبان فارسی به مثابه زبان معیار بازنمایی گردید و اشتراک بین الاذهانی را در بین مردم ایران تقویت نمود. همچنین در دوره سامانی انتساب نسبی به پادشاهان اسطوره ای ایران باستان؛ مشروعیت ساخت مرزهای متمایز هویتی توسط رهبران سیاسی دوره سامانی را تامین نموده بود. بطوری که شبکه پیچیده ای از روابط قدرت در این دوره با خلق تبار باستانی برای دودمان های حاکم و وارد نمودن آن در متون تاریخی(در قالب ارتباط دانش و قدرت) در تثبیت اشتراک بین الاذهانی در جامعه به کار گرفته شدند.
  کلیدواژگان: هویت سرزمینی، حکومت مندی، فوکو
 • مهدی دهمرده پهلوان*، داود بهروزی فر صفحات 55-68
  عوامل زیست محیطی نقش موثری در ایجاد استقرارهای انسانی در هر دوره زمانی دارند. این تاثیرات را می توان بر جذب و دفع گروه های انسانی، نوع و شکل سکونتگاه ها و محوطه های استقراری مشاهده نمود. حوزه سرخس در شمال شرق خراسان از مناطقی از ایران است که به دلیل کمبود پژوهش های باستان شناختی درخصوص چشم انداز زیستی و فرهنگی آن، ابهامات و پرسش های بسیاری مطرح است. در پنجاه سال اخیر، این حوزه مورد مطالعات میدانی هییت های مختلف قرار گرفته است و چندین محوطه از دوران مفرغ در این منطقه شناسایی شده است. در این مطالعه پرسش اصلی این است که مهم ترین عوامل محیطی تعیین کننده در شکل گیری استقرارهای دوره مفرغ این حوزه کدامند؟ هدف اصلی جستار پیش رو مطالعه زمین سیمای حوزه سرخس و تحلیل تاثیر عوامل محیطی درشکل گیری و پراکنش استقرارهای عصرمفرغ این حوزه است. در این پژوهش 8 محوطه شناسایی شده هزاره سوم و دوم پیش از میلاد این حوزه با روش توصیفی - تحلیلی، با استفاده از نرم افزار Arc GIS نسبت به متغیرهای طبیعی بررسی شده است. تحلیل یافته ها نمایان ساخته است که این حوزه در عصر مفرغ دربرگیرنده استقرارهایی است که تابع جریان های آبی و دیگر عوامل جغرافیایی مانند تراس و رسوبات رسی بوده اند. در عصرمفرغ استقرارهای با نهشته های اندک در نزدیکی منابع آبی آبراهه ها ایجاد شده اند. این محوطه ها غالبا در محدوده ارتفاعی پایین واقع شده اند و در دوره مفرغ تامین معیشت این حوزه باتوجه به سنجش ارتفاعی و تحلیل جنس خاک این محدوده احتمالا بر پایه دام داری بوده است و کشاورزی به صورت محدود صورت گرفته است.
  کلیدواژگان: سرخس، عصر مفرغ، سیستم اطلاعات جغرافیایی، عوامل محیطی، زمین سیما
 • سورنا فیروزی*، رضا مهرآفرین، سید رسول موسوی حاجی، نیکلاس برفکا صفحات 69-88

  اسطوره نخستین حمله ایرانیان به توران در روزگار کی خسرو، سومین فرمانروای سلسله کیانی یا کوی ها، یکی از وقایع مهم و مرتبط با دوران تاریخ اساطیری ایرانیان است. طوس، سپه سالار این لشگرکشی، وارون گوشزد کی خسرو، از مسیری به سوی توران رهسپار شد که نتیجه آن، درگیری سپاه او با فرود، برادر ناتنی کی خسرو، مرگ این برادر و نابودی سکونت گاه او شد. در این مقاله و بر مبنای نگرش های موجود و رایج در مطالعات باستان شناسی اساطیر، کوشش شده است تا از طریق ارزیابی مولفه های گوناگون و مرتبط با داده های حاصل از کاوش های باستان شناختی از یک طرف و محتوای تاریخ اساطیری از طرف دیگر، به میزان تاریخ مندی (Historicity) این اسطوره پرداخته شود. این که صورت تاریخی این روایت اساطیری به زبان باستان شناسی چگونه است، هدف بنیادین مطالعه کنونی بوده است. پژوهش پیش رو، ضمن تعریف یک گاه نگاری مرتبط با مساله، یک هم خوانی قابل اثبات میان مولفه های دو سوی ارزیابی شده را نشان می دهد. وارسی پارامترهای جغرافیایی، زمانی، توصیفی و فرهنگی مهم ترین ابزارهای پژوهش صورت گرفته در این راستا است. هم‎چنین بسط و پیگیری مطالعات باستان شناسی اساطیر، این امکان را فراهم می سازد که بتوان درباره سرگذشت مناطقی که رواج فرهنگ کتابت در آن ها نسبت به میان رودان و مصر، بسیار دیرتر رخ داده است، به شناخت دقیق تری دست یافت.

  کلیدواژگان: باستان‎شناسی اساطیر، کی خسرو، فرهنگ یاز، الغ تپه، دژ کلات
 • ذبیح الله مسعودی*، عابد تقوی، حسن هاشمی زرج آباد، پرستو نعیمی صفحات 89-112

  تجمع معادن غنی از انواع فلزات در منطقه خراسان بزرگ و پیشینه درخشان در تولید آثار فلزی از دوران پیش از تاریخ تا دوران اسلامی سبب شد تا متون ومنابع کهن همواره بر پویایی فلزکاری در ولایات شمال شرقی و جنوب شرقی ایران تاکید ورزند.این مناظق به دلیل داشتن معادن غنی فلزی از گذشته های دور تاکنون از اهمیت زیادی برخودار بوده است. هر چند در سالیان گذشته تحقیقات جدیدی در رابطه با مطالعه استخراج کانی از معادن باستانی و ذوب این کانی ها در مناطق مذکور انجام شده است اما درخور استعدادهای فرهنگی- تاریخی این پهنه فرهنگی نبوده است. شهرستان طبس در استان خراسان جنوبی در حاشیه ی کویر لوت در محاصره دو تا از خشک ترین و گرم ترین کویرهای ایران یعنی کویر لوت در شرق و دشت کویر در غرب و شمال غرب قرارگرفته است.. در این منطقه فرهنگی شواهد بسیار زیادی از محوطه های ذوب و همچنین کانسارهای معدنی وجود دارد که هم از لحاظ شواهد ذوب و استحصال فلز و هم به واسطه وجود شواهد استخراج فلزحایز اهمیت است طی بررسی های میدانی باستان شناسی در سالهای 1394، 1397و 1400 در این پهنه فرهنگی 3 معدن و 12 محوطه ذوب فلز مورد کشف قرارگرفته است که بیانگر نقش و اهمیت معدن کاوی و فلزگری کهن در حیات اجتماعی و اقتصادی آن است. این پژوهش سعی دارد با استناد به نتایج بررسی روشمند میدانی باستان شناسی، متون و منابع نوشتاری ، با روش توصیفی- تحلیلی شواهد مرتبط با صنعت فلزکاری، فناوری ذوب و نوع...

  کلیدواژگان: بررسی باستان شناسی، فلزگری کهن، بقایای ذوب فلز، طبس، معدن کاوی
|
 • Ali Akbar Eshghi, Reza Mehrafarin * Pages 1-22
  Mashhad plain in northeastern Iran, due to its natural and special location, has been one of the influential routes in trade between Central Asia and the Iranian plateau. Along with the waterless deserts and high mountains of Central Asia, the Mashhad plain has been a good route for caravans to pass through this area, but we have limited archaeological information from this area. The ancient site of Qaravolkhaneh in the east of Mashhad plain is one of the important and key sites in the plain bed, which is located on a high natural hill overlooking Kashfarud, next to the ancient road from Central Asia to the Iranian plateau. The purpose of this research, which is done using library and field studies, is an answer to the question of what settlement periods the cultural findings of the site include and on what basis the site is functionally formed? Findings were collected in a field study by incidental sampling and then studied and compared. In the study of surface findings of this area, four types of pottery and three settlement periods including bronze, Parthian and Sassanid were identified, which somehow indicates the greater connection of Mashhad plain with Central Asian cultures (especially the southeastern regions of Turkmenistan) than the Iranian plateau. Evidence shows that in any period that provided a suitable platform for communication between Central Asia and the Iranian plateau, especially commercially, we see the formation of ancient sites such as castles and caravanserais on this route to provide security.
  Keywords: Mashhad plain, Lookout Post, Pottery, Bronze Age, Parthian Period, Sasanian Period
 • Seyed Mahdi Mousavinia * Pages 23-42
  One of Zoroastrian burial customs is exposing the body in Dakhms. Because of the eastern roots of the Zoroastrian religion, this burial custom could have originated from Central Asia and became as most common Zoroastrian burial custom in Iran and Central Asia. Based on archaeological data and Classical texts, bodies have exposed in the open air without the need to put them in hand-made Dakhmas until the 2nd century BC. This paper has tried to study Dakhmas custom and investigate the formals evolution of Zoroastrian Dakhmas from the beginning of hand-made Dakhmas in the 2nd century BC to the last known example in the 13th century. In this regard, there are some questions to answer: 1) Because of the eastern origins of the Zoroastrian cult is hand-made Dakhmas custom originated from Central Asia? 2) How this burial custom has evolved from the Hellenistic to the Mid-Islamic period? 3) How these evolutions reflect in the architectural structure of Zoroastrian Dakhma? For the answers to these questions, a descriptive-analytical method was used. Field and historical texts studies and comparative studies are the most important methods of this illustration. This study will show the eastern origins of hand-made Dakhmas and demonstrate three different architectural customs. The origins and evolution of these customs hide in the historical context of Central Asia.
  Keywords: Zoroastrian burial, Dakhma, Central Asia, Khwarazm, Sogdia
 • Ehsan Lashgari Tafreshi * Pages 43-54
  In the context of the governmentality concept that introduced by Michel Foucault in 1980; The institution of power ideology with its related components, has spatial consequence. So that, by reaching this ideology to position of power; They produce their own social and cultural border. So, Territorial identity in the governmentality concept framework consists of a set of symbols that are articulated by the government socio-political discourse and resistance of some social forces against it at a particular period in history. In this view, identity boundaries have no natural aspect, but they are constructed phenomenon, that has been established over time by political power as a collective memory and it is possible to rebuild it in the future. In this article; has been attempted by using the Michel Foucault's governmentality theoretical theme; be investigated how was formulated territorial identity in the era of Samani dynasty (900-999 A.D). In this regard, the articulation of national identity in the Samani rule era was represented based on combined reading the political ideas of ancient Iran and Islam. Also, the promotion of Persian as a standard language; strengthened Intersubjective subscriptions among the people, in the relative attribution to the mythical kings of ancient Iran provided the identity borders construction legitimacy by the political apparatus of Samanid, by creating ancient lineage for ruling dynasties and by inserting it in ancient texts (in the form of the relationship between knowledge and power) was used to establish intersubjective subscriptions in society.
  Keywords: Territorial Identity, Governmentality, Foucault
 • Mehdi Dahmardeh Pahlavan *, Davood Behroozifar Pages 55-68
  Environmental factors play an effective role in creating human settlements in any time period. Sarakhs Basin in the northeast of Khorasan Razavi province is one of the regions of Iran that due to the lack of archaeological research on its biological and cultural landscape, many ambiguities and questions are raised. In the last fifty years, this area has been studied by various delegations, and several Bronze Age sites have been identified in this area. In this study, the main question is what are the most important environmental factors in the formation of bronze settlements in this area? In this research, 8 identified areas belonging to the third and second millennium BC of this area have been studied by descriptive-analytical method, using Arc GIS software, in relation to natural variables. The analysis of the findings has shown that this area in the Bronze Age includes settlements that have been subject to watercourses and other geographical factors such as terraces and clay sediments. In the Bronze Age, we see permanent and temporary settlements in this area, so that settlements with few deposits have been created near the water sources of waterways. These areas are often located in low altitudes and in the Bronze Age, the livelihood of this area, according to the elevation measurement of Bronze Age areas and soil type analysis, this area was probably based on livestock and agriculture was limited.
  Keywords: Sarakhs, Bronze Age, GIS, Environmental Factors, landscape
 • Sorena Firouzi *, Reza Mehrafarin, Seyed Rasool Mousavihaji, Nikolaus Boroffka Pages 69-88

  The myth revolving around the first Iranian invasion of Turan under the third Kayanid king Kay Khosrow represents a momentous event in the so-called Mythic Stage of Iranian history. Regardless of Kay Khosrow’s warning, Tus, the commander of the Iranian army in this occasion, sets off for Turan, a defiance that would culminate in a clash with Kay Khosrow’s half-brother Farud, the demise of the latter, and the destruction of his fortress. With archaeomythology as its starting point, the present paper attempted an appraisal of the historicity of this myth by means of examining various aspects of the available archaeological data, on the one hand, and the existing texts pertinent to the Mythic Stage of Iran’s history, on the other. Ascertaining the historical form of this mythological narrative in archaeological terms was the main purpose of this study. Along with establishing a chronology for the subject at stake, this paper indicates a demonstrable correlation between the components of the two sides. Examination of geographical, chronological, descriptive and cultural parameters represented the principle research method. Expanded and continued archaeomythological studies will have the potential to produce a better picture of the history of regions that adopted writing much later than Mesopotamia and Egypt.

  Keywords: Archeomythology, Kay khosrow, Yaz culture, Ulug Depe, Dež-i (Fortress of) Kalāt
 • Zabeholah Masoudi *, Abed Taghavi, Hasan Hashemi Zarjabad, Parasto Naeimi Pages 89-112

  Accumulation of metal-rich mines in Great Khorasan region and brilliant history in the production of metal works from prehistoric times to the Islamic era caused ancient texts and sources to always emphasize the dynamics of metalworking in the northeastern and southeastern provinces of Iran.. Tabas city is located in South Khorasan province .There are many evidence of melting sites as well as mineral deposits in this cultural it is important in terms of evidence of melting and metal extraction and through the existence evidence of metal extraction. During archeological studies in 2015 and 2018 and writers’ field visit in the year 2021 in this cultural zone, have discovered 3 mines and 12 metal smelting sites. This research tries based on the results of archaeological field methodological study, texts and written sources, descriptive – analytical method to identify the evidence related to metallurgy industry, smelting technology and type of extracted ore deposit .With the studies done, typology and comparative comparison of the discovered slag with the known metal centers, it seems that the composition of the slag includes the main elements of iron, lead and copper, Archaeological field studies performed in mines and metal smelting sites identified show that metallurgists in this area used open and underground methods to extract minerals and after transferring mineral parts to workshops and smelting furnaces, they used roasting method for melting metals. Cultural materials (pottery) obtained from around the only furnace discovered show that this mine will cover the ages (Seljuk to Timurid).

  Keywords: Archeological Study, Ancient Metallurgy, Melting remains, Tabas, Mining