فهرست مطالب

نشریه پژوهش های به زراعی
سال چهاردهم شماره 4 (زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/23
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سید سعید قضایی* صفحات 373-400

  به منظور بررسی اثر محلول پاشی نیتروپروسایدسدیم (SNP) و براسینواسترویید بر صفات رویشی ، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه دارویی رزماری (.Rosmarinus officinalis L) در شرایط تنش شوری ، آزمایشی در سال  96-1395 بر اساس یک آزمایش گلخانه ای در منطقه شهر ری به مدت یک سال انجام شد . آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 4 تکرار اجرا گردید که در آن تنش شوری از منبع نمک طعام (Nacl) در سه سطح (0 ، 40 و80 میلی مولار) ، محلول پاشی نیتروپروسایدسدیم در سه سطح (0 ، 75 و 150میکرومولار) و براسینواسترویید در دو سطح (0 و 1/5 میکرومولار) در نظر گرفته شد . نتایج تجزیه واریانس نشان داد ، اثرات ساده تنش شوری ، کاربرد اسید سالیسیلیک و اسید جاسمونیک بر تمامی مورد بررسی معنی دار بود و از بین این صفات طول ریشه ، تعداد برگ و وزن خشک ریشه تحت تاثیر اثر متقابل سه گانه تنش شوری ، کاربرد اسید سالیسیلیک و اسید جاسمونیک قرار گرفت . نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد که در شرایط اعمال تنش شوری با کلرید سدیم 95 میلی مولار ، کمترین میزان ارتفاع بوته (41/93 سانتی متر) ، طول ریشه (9/79 سانتی متر) ، تعداد برگ (4/62) ، سطح برگ تک بوته (140/73) ، وزن تر اندام هوایی (12/93 گرم) ، وزن خشک اندام هوایی (2/46 گرم) و وزن خشک ریشه (1/42 گرم) مشاهده گردید . یافته های مقایسه میانگین اثرات متقابل 2 گانه تایید نمود که بیشترین میزان وزن خشک اندام هوایی (11/8867 گرم) ، وزن خشک ریشه (3/7811 گرم) و سطح برگ (675/63 سانتی متر مربع) در شرایط محلول پاشی 150 میکرومولار نیتروپروساید سدیم و 1/5 میکرومولار براسینواسترویید حاصل گردید . بنابراین می توان اظهار داشت ، مصرف نیتروپروساید سدیم و براسینواسترویید از طریق بروز اثرات ضد تنشی موجب ارتقای تمامی صفات مورفولوژیکی مورد آزمون در  گیاه دارویی رزماری گردیدند .

  کلیدواژگان: براسینواستروئید، تنش شوری، رزماری، ریشه، صفات رویشی، نیتروپروسایدسدیم
 • حسن جعفری، حسین عجم نوروزی*، محمدرضا داداشی، افشین سلطانی، سلمان دستان صفحات 401-426

  این پژوهش با هدف ارزیابی ردپای محیط زیستی تولید ارقام برنج ایرانی تحت اثر مدیریت مصرف NPK ، در مزرعه ای واقع در استان مازندران ، شهرستان ساری طی سال های 1396 و 1397 اجرا گردید . آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد . پنج شیوه ی مدیریت مصرف مقادیر مختلف کودهای شیمیایی شامل : مصرف 250 کیلوگرم کود شیمیایی نیتروژن + 150 کیلوگرم فسفر + 150 کیلوگرم پتاسیم در هکتار (N250P150K150) ؛ مصرف توام 200 کیلوگرم کود شیمیایی نیتروژن + 100 کیلوگرم فسفر + 100 کیلوگرم پتاسیم در هکتار (N200P100K100) ؛ مصرف توام 150 کیلوگرم کود شیمیایی نیتروژن + 75 کیلوگرم فسفر + 75 کیلوگرم پتاسیم در هکتار (N150P75K75) ؛ مصرف توام 100 کیلوگرم کود شیمیایی نیتروژن + 50 کیلوگرم فسفر + 50 کیلوگرم پتاسیم در هکتار (N100P50K50) و تیمار شاهد یا عدم مصرف کود (N0P0K0) به عنوان عامل اصلی و ارقام محلی برنج (سنگ طارم و طارم هاشمی) به عنوان عامل فرعی بودند . نتایج نشان داد میانگین مقدار تقاضای انرژی تجمعی و تقاضای اکسرژی تجمعی به ترتیب برابر 11549/78 و 13443/08 مگاژول بود که با افزایش مصرف NPK هر دو شاخص رده اثر ، روند کاهشی را نشان داد . ردپای بوم شناختی برابر 1190/80 متر مربع در سال بوده که انتشار دی اکسید کربن بالاترین اثر را بر ردپای بوم شناختی نشان داد . میانگین شاخص رده اثر ، تخلیه منابع غیر زنده برابر 12/44 کیلوگرم معادل انتیموان (Sb) ، اسیدی شدن (3/15 کیلوگرم معادل SO2) ، یوتریفیکاسیون (2/33 کیلوگرم معادل PO4) ، بدبویی هوا (7295733 مترمکعب هوا) ، مسمومیت رسوبات آب های شیرین (75/79  کیلوگرم معادل 1,4-DB) ، مسمومیت رسوبات دریایی (116/11 کیلوگرم معادل 1,4-DB) بود که تمامی این شاخص ها با افزایش مصرف نیتروژن کاهش یافتند . میانگین پتانسیل گرمایش جهانی طی دوره 20 و 500 ساله به ترتیب برابر 399/20 و 382/97 کیلوگرم معادل CO2 بود . دو شاخص رده اثر مسمومیت انسان و مسمومیت خشکی طی سه دوره 20 ، 100 و 500 سال با افزایش زمان از 20 به 500 سال معادل 0/42 و 14/70 درصد افزایش نشان دادند . تمامی آلاینده های انتشار یافته به و هوا آب با افزایش مقدار NPK روند کاهشی را نشان دادند . انتشار نیترات به خاک ، فلزات به خاک و تقاضای اکسیژن شیمیایی با افزایش مقدار NPK کاهش یافتند . با مقایسه گروهی بین مقادیر مختلف مقدار NPK می توان بیان کرد علت اصلی تغییرات میزان آلاینده ها ، بالاتر بودن مقدار خروجی (عملکرد) در مقابل ورودی ها بود . بنابراین ، کاهش انتشار آلاینده ها با افزایش مقدار نیتروژن می تواند به دلیل افزایش عملکرد باشد . با توجه به یافته های این تحقیق ، کاربرد تیمار N150P75K75  گزینه مناسب تری جهت بهبود تولید ارقام برنج همراه با کاهش میزان مصرف کودهای شیمیایی و متعاقب آن کاهش هزینه های کودی و خسارت های محیط زیستی است .

  کلیدواژگان: برنج، نیتروژن، انتشار فلزات سنگین، ردپای بوم شناختی، پتانسیل گرمایش جهانی
 • علی بشیرزاده، محمدحسین انصاری* صفحات 427-460

  جو یکی از مهم ترین گیاهان قابل کشت در دیمزارهای ایران می باشد . استان اردبیل یکی از مناطقی است که تولید جو دیم در آن موفقیت آمیز بوده است ، اما یکی از مشکلات کشاورزان در این مناطق هزینه بالا و جنبه های منفی مصرف کودهای شیمیایی است . امروزه کاربرد برخی از میکروارگانیسم ها در دیمزارها به عنوان جایگزین کودهای شیمیایی اهمیت یافته است . به همین منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو سال در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اردبیل اجرا شد . عامل های آزمایش شامل کاربرد میکوریزا گونه Rhizophagus irregularis و عدم کاربرد و چهار سویه باکتری سودوموناس (سویه های S153، S169، S4، S8 و عدم تلقیح) بود . نتایج حاصل از تجزیه واریانس مرکب نشان داد که اثر متقابل سودوموناس × میکوریزا بر اغلب صفات معنی دار بود . اندازه گیری غلظت نیتروژن اندام هوایی در مراحل مختلف رشد گیاه نشان داد که بیشترین غلظت نیتروژن در مرحله ظهور برگ پرچم مشاهده شد و سویه های باکتری سودوموناس در شرایط کاربرد میکوریزا غلظت نیتروژن بیشتری را نشان دادند . تلقیح دوگانه میکوریزا - سودوموناس ضمن افزایش کلونیزاسیون میکوریزایی ، غلظت نیتروژن ، فسفر ، پتاسیم ، آهن و منگنز دانه را به طور معنی دار افزایش داد . ضمن آن که فعالیت آنزیم فسفاتاز اسیدی و قلیایی را در ریزوسفر ریشه در گیاهان تلقیحی با سودوموناس تحت شرایط کاربرد میکوریزا افزایش یافت . در این آزمایش حداکثر عملکرد دانه در سال اول 1572 کیلوگرم و در سال دوم 2239 کیلوگرم دانه در هکتار از تیمار تلقیح دو گانه قارچ  میکوریزا + سویه S4 حاصل گردید . با توجه به نتایج به دست آمده و با وجود اینکه در اغلب صفات اندازه گیری شده تیمارهای تلقیحی نسبت به تیمار عدم تلقیح از برتری برخوردار بودند ، به نظر کاربرد قارچ میکوریزا نیز کارایی تلقیح باکتریایی را افزایش داده و علاوه بر افزایش غلظت عناصر دانه ، عملکرد دانه را نیز افزایش داد . بنابراین برای زراعت جو در شرایط دیم اردبیل تلقیح گیاه با باکتری سودوموناس فلورسنس سویه S4 تحت کاربرد قارچ میکوریزا توصیه می شود .

  کلیدواژگان: آهن، فسفاتاز، کلونیزاسیون میکوریزایی، نیتروژن
 • سعید سیف زاده*، سید علیرضا ولدآبادی، مجید اسماعیلی صفحات 461-480

  به منظور بررسی تاثیر میزان بذر بر عملکرد ارقام گندم دیم آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در مزرعه ای خصوصی در روستای حصار ولیعصر (ع) شهرستان آوج در سال زراعی 1402-1401 اجرا شد . عامل های آزمایش شامل میزان مصرف بذر در 3 سطح 90 ، 120 و 150 کیلوگرم در هکتار و رقم در 3 سطح آذر-2، هشترود و صدرا بودند . برای بررسی صفات زراعی همزمان با برداشت محصول ، تعداد هشت بوته از هر کرت به صورت تصادفی انتخاب شدند ، انتخاب نمونه ها به گونه ای انجام شد که معرف واقعی کرت های مورد نظر باشند . نتایج بررسی نشان داد که میزان مصرف بذر بر صفات ، تعداد سنبله در بوته ، تعداد دانه در سنبله اصلی ، تعداد دانه در سنبله فرعی ، تعداد دانه در بوته و وزن هزار دانه گندم تاثیر معنی داری داشت . نتایج مقایسه میانگین اثرات ساده نشان داد ، بالاترین عملکرد دانه و شاخص برداشت مربوط به رقم آذر 2 و بیشترین عملکرد بیولوژیک مربوط به رقم آذر2 و رقم هشت رود بود . در تیمارهای میزان مصرف بذر بالاترین عملکرد بیولوژیک مربوط به میزان مصرف 150کیلوگرم بذر در هکتار بود و بیشترین عملکرد دانه و شاخص برداشت مربوط به میزان مصرف بذر 120 کیلوگرم در هکتار بود . مقایسه میانگین اثر متقابل میزان بذر و رقم  تایید نمود که میزان 120 کیلوگرم در هکتار مصرف بذر در رقم آذر-2 با 1226 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه را نسبت به کاربرد 90 کیلوگرم در هکتار در رقم صدرا با 839/3 کیلوگرم در هکتار به عنوان کمترین عملکرد دانه داشته داشت و افزایش عملکرد 31/56 درصدی را  ایجاد نمود . در کلیه صفات مورد ارزیابی رقم آذر2 نسبت به سایر ارقام برتری نشان داد .

  کلیدواژگان: بذر، تراکم، رقم، عملکرد دانه، گندم
 • سیده نازیلا سیدعلیخانی، علیرضا پازکی* صفحات 481-510

  به منظور بررسی اثر سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید بر میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی ، قندهای محلول و پرولین در گیاه دارویی آرتیشو  در سطوح مختلف تنش شوری تحقیقی در سال 1393 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره) شهرری انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل سه فاکتوره در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید که عامل اول تنش شوری در چهار سطح  0, 25, 60, 95 میلی مولار، عامل دوم در دو سطح عدم مصرف و مصرف 0/7 میلی مولار سالیسیلیک اسید و عامل سوم عدم مصرف و مصرف 100 میکرو مولار جاسمونیک اسید در نظر گرفته شد . نتایج تحقیق نشان داد که هر سه اثر اصلی تنش شوری ، کاربرد اسید سالیسیلیک و اسید جاسمونیک بر میزان فعالیت آنزیم های مورد بررسی ، قندهای محلول و پرولین در سطح احتمال 1 درصد معنی دار بود به گونه ای که بر اثر اعمال تنش شوری میزان فعالیت آنزیم ها افزیش معنی داری نشان داد و بالاترین میزان فعالیت از تیمار اعمال تنش شوری با 95 میلی مولار کلرید سدیم و کمترین میزان مربوط به تیمار عدم اعمال تنش شوری بود . همچنین در شرایط کاربرد اسید سالیسیلیک و اسید جاسمونیک میزان فعالیت آنزیم ها ، محتوی قندهای محلول و پرولین افزایش یافت و از این طریق منجر به افزایش مقاومت گیاه دارویی آرتیشو به تنش شوری گردید .

  کلیدواژگان: گیاه دارویی آرتیشو، اسید سالیسیلیک و اسید جاسمویک، تنش شوری، تنش اکسیداتیو
 • شهلا لجم اورک رمه چری، عبدالمجید مهدوی دامغانی*، هومان لیاقتی صفحات 511-534

  سامانه های کشاورزی سنتی و کشاورزی رایج تفاوت های عمده ای با یکدیگر دارند . از جمله این تفاوت ها می توان به تعداد و منابع مختلف نهاده های خارجی مورد استفاده برای دستیابی به تولید نهایی اشاره داشت. یکی از این نهاده ها ، موضوع نیروی کار در سامانه های کشاورزی ایران به ویژه تولیدگندم است . نیروی کار در این نظام ها از منبع از نیروی کار انسان ، نیروی کار دام و نیروی مکانیزاسیون تامین می گردد . پژوهش حاضر به منظور تشریح منابع مورد استفاده در کار فیزیکی رخ داده در بوم نظام های تولید گندم در ایران و تغییرات سطح زیر کشت آن در طی یک صد سال تدوین شده است. برای این منظور از روش سنجش میزان انرژی نهاده به میزان انرژی ستانده استفاده گردید . داده های مورد نیاز از منابع مختلفی از قیبل از مرکز آمار ایران ، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی ، پایگاه آماری فایو و منابع تاریخی گردآوری شد . داده ها با استفاده از ضرایب تبدیل به صورت ژول در آمدند و در نهایت با استفاده از نرم افزار مایکروسافت اکسل 2007 و نرم افزار Minitab® 17.1.0 این سری های زمانی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند . نتایج پژوهش حاکی از افزایش سطح زیرکشت گندم از میانگین 1/5 میلیون هکتار در ابتدای دوره مورد مطالعه به مقدار میانگین 6/5 میلیون هکتار هستند. در طی این بازه زمانی یک صدساله میزان بازده نهایی سامانه های تولید گندم به مقدار نهاده کاری که به عنوان نهاده خارجی به سامانه وارد شده است در حدود 37 درصد کاهش یافته است . از این رو لازم است تا در طراحی منابع تامین کننده نیروی کار برای سامانه های تولیدگندم بازبینی و بازنگری صورت بگیرد .

  کلیدواژگان: نیروی انسانی، نیروی دام، مکانیزاسیون کشاورزی، سطح زیر کشت گندم، نهاده های کشاورزی
|
 • S.S. Ghazaei * Pages 373-400

  Due to study the effect of foliar application of sodium nitroprusside (SNP) and brassinosteroids (BNs) on root and shoot vegetative traits of rosemary (Rosmarinus officinalis L.) under salinity stress conditions, a greenhouse experiment was done at shahr-e-rey region 2016-2017. The experiment was conducted as factorial based on completely randomized design with four replications. In which salinity stress from the source of Nacl at three levels (0, 40 and 80 mM), Sodium nitroprusside at three levels (0, 75 and 150 μM) and Brassinosteroids at two levels (0 and 1.5 μm) were considered. The analysis of variance results showed that the simple effects of salinity stress, application of salicylic acid and jasmonic acid were significant on all investigated subjects, and among these traits, root length, number of leaves and root dry weight were influenced by the triple interaction of salinity stress, salicylic acid and jasmonic acid. The results of mean comparison showed that in 95 mM sodium chloride consumption the lowest plant height (41.93 cm), root length (9.79 cm), leaves number (4.62), leaf area of plant (140.73), shoot fresh weight (12.93 g/plant), shoot dry weight (2.46 g/plant) and root dry weight (1.42 g/plant) were observed. The results of mean comparison double interaction effects confirmed that maximum amount of shoot dry weight (11.8867 g/plant), root dry weight (3.7811 g/plant) and leaf area (675.63 cm2) were obtained at 150 μM of sodium nitroprusside and 1.5 μM of brassinosteroid. Therefore, it can be concluded that consumption of sodium nitroprusside and brassinosteroid improved all morphological traits tested in rosemary medicinal plant through the occurrence of anti-stress effects.

  Keywords: brassinosteroid, Root, Rosemary, salinity stress, Sodium nitroprusside, vegetative traits
 • H .Jafari, H. Ajamnoroozie *, M.R. Dadashi, A .Soltani, S.Dastan Pages 401-426

  The aim of present study was to investigate life cycle assessment of Iranian rice cultivars production affected by NPK chemical fertilizers using management. The experiment was conducted in farms located in Mazandaran province, Sari, during 2017 and 2018. The experiment was performed as split plot in a randomized complete block design with four replications. The different doses of fertilizer treatments at five levels including F1: 250 kg N ha-1 + 150 kg P ha-1 + 150 kg K ha-1 (N250P150K150), F2: 200 kg N ha-1 + 100 kg P ha-1 + 100 kg K ha-1 (N200P100K100), F3: 150 kg N ha-1 + 75 kg P ha-1 + 75 kg K ha-1 (N150P75K75), F4: 100 kg N ha-1 + 50 kg P ha-1 + 50 kg K ha-1 (N100P50K50), and F5: Control or no application of fertilizer treatments (N0P0K0) as main plot and local rice cultivars at two levels of Sang Tarom and Tarom Hashemi were considered as sub-plots. The results showed that an average amount of cumulative energy demand and cumulative exergy demand was 11549.78 and 13443.08 MJ, respectively that with increase of nitrogen consumption, both indices showed a decreasing trend. The average ecological footprint was 1190.80 m2a which CO2 emissions had shown the highest effect on the ecological footprint. The average of the impact categories of abiotic depletion was equals 12.44 kg Sb eq, acidification (3.15 kg SO2 eq), eutrophiction (2.33 kg PO4 eq), malodorous air (7295733 m3 air), freshwater sediment ecotoxicity (75.79 kg 1,4 DB eq), marine sediment ecotoxicity (116.11 kg 1,4 DB eq) that all of which decreased with increasing nitrogen consumption. The average global warming potential (GWP) 20a and GWP 500a were 399.20 and 382.97 kg CO2 eq, respectively. Two indicators of human toxicity and terrestrial ecotoxicity in the three periods of 20, 100 and 500 years shows increasing amounts equal 0.42% and 140.70% during 20a to 500a, respectively. All pollutants released into the air and the water demonstrated a decreasing trend with increasing nitrogen amounts. The emission of nitrate into soil, metals into the soil, and chemical oxygen demand showed a decreasing trend with increasing nitrogen levels. By group comparing between different levels of nitrogen at splitting levels, it can be stated that the main cause of variations in the amount of pollutants was the higher output (yield) compared to inputs. Indeed, nitrogen uptake in four developmental stages has resulted in maximum plant use, resulting in increased yield and emission reduction per unit area. Therefore, reducing the emission of pollutants by increasing nitrogen consumption can be due to increase of yield. According to the findings of this study, the application of N150P75K75 treatment is a better option to improving the yield of rice cultivars along with a decrease in chemical fertilizers and subsequent reduced fertilizers costs and environmental damages.

  Keywords: Ecological footprint, Global warming potential, Heavy metal emission, nitrogen, Rice
 • A. Bashirzade, M.H. Ansari * Pages 427-460

  Barley is one of the most cultivated plants in Iran's dryland. Ardebil province is one of the areas where the production of barley has been successful. But one of the problems for farmers in these areas is the high cost and negative aspects of the use of chemical fertilizers. Today, the application of some microorganisms in farms is important as an alternative to chemical fertilizers. A factorial experiment was conducted in a randomized complete block design with three replications in two years at experimental farm of Ardebil Islamic Azad University. The experimental factors included mycorrhiza fungi application (application of Rhizophagus irregularis and non-application) and four strains of Pseudomonas strains (strains of S153, S169, S4, S8 and control). The results of analysis of variance showed that the interaction of Pseudomonas × mycorrhiza on the most traits was significant. Detection of shoot nitrogen concentration at different stages of plant growth showed that the highest nitrogen concentration was observed at the flag leaf emergence stage and Pseudomonas strains showed higher nitrogen concentrations under mycorrhizal application. Co-inoculation mycorrhiza-pseudomonas, while increasing mycorrhizal colonization, nitrogen concentration, Phosphorus, potassium, iron and manganese increased significantly. In addition, the activity of acid and alkaline phosphatase in the root rhizosphere increased in plants under inoculum with Pseudomonas under mycorrhizal application condition. In this experiment, the maximum grain yield was 1572 kg ha-1 in the first year and 2239 kg ha-1 in the second year was obtained from co-inoculation treatment of mycorrhizal fungus + S4 strain. According to the results, although in most of the measured traits, inoculum treatments were superior to control, the application of mycorrhizal fungus also increased the bacterial inoculation efficiency and, in addition to increasing the elements concentration in grain, also the grain yield increased. Therefore, for barley farming in Ardabil rainfed conditions, inoculation with Pseudomonas fluorescens strain S4 is recommended under the use of mycorrhiza fungi.

  Keywords: fe, Mycorrhizal colonization, nitrogen, Phosphatase
 • S .Sayfzade *, S.A. Valadabadi, M. Esmaeli Pages 461-480

  In order to investigate the effect of seed amount consumption on the yield of dryland wheat cultivars, an experiment was conducted based on completely randomized block design in 3 replications in a private farm in Hesar Valiasr (AJ) village of Avaj city in the crop year of 1402-1401. The experimental factors included the amount of seed at the levels: 90, 120 and 150 kg/ha cultivars in 3 levels: Azar-2, Hashtroud and Sadra. To investigate the agricultural traits at harvesting time, eight plants were randomly selected from each plot. The results of the study showed that the amount of seed consumption had a significant effect on the traits, number of spikes per plant, number of seeds in the main spike, number of seeds in secondary spike, number of seeds per plant and 1000 grains weight. The mean comparison of simple effects show that the highest seed yield, harvest index was related to Azar 2 variety and the highest biological yield was related to Azar 2 and Hashtroud varieties. In the seed consumption rate treatments, the highest biological yield was gained in 150 kg/ha of seeds consumption, and the highest seed yield and harvest index was related to 120 kg/ha of seeds consumption. The mean comparison interaction effect of seed rate and variety demonstrated that application of 120 kg/ha in Azar-2 variety had the highest seed yield (1226 kg /ha) compared to 90 kg/ha seed application in Sadra variety (839.3 Kg/ha) as the lowest seed yield, (31.56% increase between 2 treatments). In all evaluated traits, Azar 2 showed superiority over other cultivars.

  Keywords: Density, Grain yield, Seed, Variety, Wheat
 • S.N .Seyedalikhani, A.R. Pazoki * Pages 481-510

  In order to investigate The effect of salicylic and jasmonic acid on antioxidant enzymesactivity, soluble carbohydrate and proline in artichoke (Cynara Scolymus L.) under salt stress conditions, a research was conducted in 2014 at Islamic Azad University, Yadgar-e-Imam (RAH) Shahre Rey Branch. The experiment was done as factorial based on completely random design with four replications, the first factor salinity stress in four levels 0, 25, 60, and 95 mM, the second factor in two levels no consumption and consumption of 0.7 mM salicylic acid and the third factor no consumption and consumption of 100 µm jasmonic acid were considered. The results showed that all three main effects of salinity stress, salicylic acid and jasmonic acid consumption on antioxidant enzymes activity, soluble carbohydrate and proline content were significant at the 1% probability level, so in salinity stress conditions, the enzyme activity showed a significant increase and the highest level of activity was gained in 95 mM sodium chloride and the lowest one was related to the non applying of salt stress. Also, under the conditions of salicylic acid and jasmonic acid foliar application, the activity level of antioxidant enzymes and soluble carbohydrate and proline content increased and as the result the resistance of artichoke resistance to salt stress improved.

  Keywords: Artichoke medicinal plant, Salicylic acid, Jasmoic acid, salinity stress, Oxidative stress
 • S. Lajmorakramechari, A .Mahdavi Damghani *, H. Liaghati Pages 511-534

  Traditional agricultural systems and conventional agriculture have major differences from each other. Among these differences, we can refer to the number and different sources of external inputs used to achieve the final production. One of these inputs is the labor issue in Iran's agricultural systems, especially wheat production. The workforce in these systems is provided from the source of human labor, livestock labor and mechanization. The present study was compiled in order to describe the resources used in the physical work that occurred in wheat production ecosystems in Iran and the changes in its cultivated area during a hundred years. For this purpose, the method of energy return on investment was used. The required data were collected from various sources such as the Iranian Statistics Center, the Information and Communication Technology Center of the Ministry of Agriculture, the FAO statistical database, and historical sources. The data were converted into Joules using conversion coefficients and finally, these time series were analyzed using Microsoft Excel 2007 and Minitab® 17.1.0 software. The results of the research indicate an increase in the area under wheat cultivation from an average of 1.5 million hectares at the beginning of the study period to an average of 6.5 million hectares. During this one-hundred-year time period, the final yield of wheat production systems as the amount of work input that has entered the system as an external input (EFEROI) has decreased 37%. Therefore, it is necessary to review and revise the design of labor supply sources for wheat production systems.

  Keywords: Agricultural inputs, Agricultural mechanization, Animal power, Area under wheat cultivation, Human power