فهرست مطالب

نشریه مطالعات توسعه و مدیریت منابع
پیاپی 2 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/05/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سیروس کشاورز، موسی رحیمی، فاطمه امجدی صفحات 1-12

  در دنیای رقابتی کسب وکار امروز، صنایع و سازمان های گوناگون برای ارتقای ارتباط خود با مشتریان، از استراتژی های گوناگون مدیریت ارتباط با مشتری، بهره می گیرند. اما امروزه روش های سنتی ارتباط با مشتری جوابگوی مدیریت این ارتباط بین مشتری و سازمان ها نیست. این پژوهش به بررسی تاثیرگذاری بازاریابی شبکه های اجتماعی بر مشارکت مشتری در خلق ارزش در صنعت کفش و چرم پرداخته است. پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل مشتریان صفحه اینستاگرام شرکت نوین چرم است که تعداد آن ها نامحدود است وطبق جدول مورگان حجم نمونه برابر با 384 نفر تعیین شد. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه های استاندارد بود و که داده های جمع اوری شده بوسیله روش معادلات ساختاری و نرم افزار PLS3 تجریه و تحلیل شد. نتایج نشان داد بازاریابی رسانه های اجتماعی بر مشارکت مشتری با برند، تاثیر معناداری دارد؛ مشارکت مشتری تاثیر معناداری بر خلق ارزش داشت؛ تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر خلق ارزش، مثبت و معنادار بود؛ و سرانجام نقش میانجی مشارکت مشتری با برند در رابطه بین بازاریابی رسانه های اجتماعی و خلق ارزش، معنادار بود.

  کلیدواژگان: بازاریابی رسانه های اجتماعی، مشارکت مشتری، خلق ارزش، نوین چرم
 • محمدامین گرامی، علی شمس الدینی صفحات 13-26

  پژوهش حاضر با هدف بررسی و ارزیابی راهبردهای تامین منابع مالی پایدار در شهرداری مرودشت انجام شده است. در این پژوهش ضمن ارزیابی و تجزیه و تحلیل منابع درآمدی شهرداری مرودشت در بازه زمانی پنج ساله (1401-1397)، به معرفی منابع مالی پایدار و ارزیابی راهبردهای بالقوه تامین این منابع مالی در این شهرداری پرداخته شده است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- پیمایشی، مقطعی و کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل40 نفر از مدیران و کارشناسان خبره شهرداری مرودشت و پژوهشگران و صاحبنظران امور مالی و درآمد بود. به منظور ارزیابی میزان پایداری منابع مالی و درآمدی شهرداری مرودشت، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی پرسشنامه با استفاده از نظر اساتید، صاحبنظران و همچنین کارشناسان جامعه مورد مطالعه تایید گردید و پایایی آن از طریق محاسبه آلفای کرونباخ، 65/87 بدست آمد. داده های پژوهش به وسیله نرم افزار SPSS و در دو قالب آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش حاصل از مقایسه میانگین دو جامعه مستقل (مدیران و پژوهشگران) در موضوع درآمدهای پایدار و ناپایدار شهرداری مرودشت، حاکی از عدم درک متقابل دو گروه از یکدیگر در قبال فعالیت های پیشین سیستم مدیریت شهری می باشد. علاوه بر این نتایج این پژوهش نشان دادند که درآمد ناشی از فصول عوارض عمومی و درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری جزء منابع درآمدی پایدار و اعانات و هدایا و دارایی ها جزء ناپایدارترین درآمدهای شهرداری به حساب می آید. همچنین با ارزیابی امتیاز عوامل استراتژیک داخلی در قالب نقاط قوت و ضعف و ارزیابی امتیاز عوامل استراتژیک خارجی در قالب نقاط فرصت و تهدید مشخص گردید این امتیاز در قسمت استراتژی محافظه کارانه قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: درآمدهای پایدار، توسعه پایدار شهری، تامین مالی، شهرداری مرودشت
 • امان الله راه پیما صفحات 27-36

  هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه ی بین اخلاق کسب وکار، وفاداری سازمانی و بهره وری کارکنان بوده است. جامعه آماری پژوهش را کارکنان بانک اقتصاد نوین استان فارس به تعداد تقریبی 300 نفر تشکیل می دهند که 160 نفر از آنان به روش نمونه گیری خوشه ای تک مر حله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده است. داده های حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون به روش همزمان مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین اخلاق کسب و کار و مولفه های آن (مسیولیت پذیری، صادق بودن، عدالت و انصاف، وفاداری،رعایت و احترام نسبت به ارزش ها و هنجارهای اجتماعی،احترام به دیگران، برتری جویی و رقابت طلبی) با بهره وری رابطه معناداری وجود دارد. بین وفاداری سازمانی با بهره وری رابطه مثبت معنادار وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که وفاداری سازمانی به طور معنیداری قادر به پیش بینی بهره وری میباشد

  کلیدواژگان: اخلاق کسب وکار، وفاداری سازمانی، بهره وری
 • محبوبه شجاعی صفحات 37-52

  امروزه سازمان ها به طور گسترده به دنبال راه هایی برای تعامل و برقراری ارتباط موثر با مشتریان هستند. فناوری اینترنتسازمان ها را قادر می سازد تا مشتریان جدید را جذب کنند، رفتار و عملکرد آنلاینآن ها را ردیابی کنند و ارتباطات، محصولات، خدمات و قیمت ها را منحصربه فرد کنند. هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل موفقیت در مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری با استفاده از روش اولویت ترتیبی در شعبه مرکزی بیمه پارسیان است. در ابتدا عوامل شناسایی شده از پیشینه پژوهش با به کارگیری از روش دلفی فازی اعتباریابی شدند. در ادامه نیز رتبه و ضرایب وزنی هر یک از عوامل با استفاده از روش اولویت ترتیبی تعیین گردید. براساس نتایج کسب شده وجود زیرساخت های تکنولوژیکی و ارتباطی مناسب، تخصیص منابع مالی موردنیاز، و حمایت، تعهد و یادگیری مدیران ارشد و میانی به عنوان مهم ترین مولفه های اثرگذار در موفقیت مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری معرفی گردیدند. همچنین قابلیتیکپارچگی با سایر سیستم ها، فرهنگ یادگیری، و وجود سیستم شکایات به ترتیب به عنوان کم اهمیت ترین مولفه های موثر بر E-CRM در شرکت بیمه پارسیان شناخته شدند.

  کلیدواژگان: مدیریت الکترونیک ارتباط با مشتری، روش دلفی فازی، روش اولویت ترتیبی، بیمه پارسیان
 • مرضیه حیدری، زینب ابوالحسینی، زینب توکلی، صفیه ملکی صفحات 53-68

  دانشجویان، مشتریان اصلی سیستم آموزش در دانشگاه ها هستند و کیفیت خدمات آموزشی را با انتظارات و ادراکات خود از خدمات دریافت شده می سنجند؛ از این رو اکنون در همه مراکز علمی دنیا دیدگاه دانشجویان را در مورد کلیه جنبه های خدمات آموزشی ارایه شده در موسسات آموزش عالی به عنوان عامل ضروری در پایش کیفیت آموزش درنظر می گیرند. بر همین اساس این مطالعه با هدف نقش میانجی رضایت دانشجو در رابطه بین کیفیت خدمات با وفاداری دانشجویان انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه ی آماری این پژوهش را دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان تشکیل می دهند که تعداد آن ها حدود 4469 نفر می باشد. جهت انتخاب حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران نمونه 351 نفری به شیوه طبقه ای متناسب با حجم انتخاب گردید. جهت اندازه گیری کیفیت خدمات از پرسشنامه شاهوردیانی (1389)، وفادرای دانشجو و رضایت دانشجو از پرسشنامه زنداونیان و همکاران (1397) استفاده گردید. پایایی پرسشنامه به وسیله ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب و روایی آن توسط روایی سازه و محتوایی مورد بررسی و تایید قرار گرفت. با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری فرضیه های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق بیانگر آن بود از پنج بعد کیفیت خدمات، عوامل محسوس، قابل اعتماد بودن و همدلی تاثیر مثبت و معناداری بر رضایت دانشجو دارد اما پاسخگویی، اطمینان خاطر تاثیر معناداری بر رضایت دانشجو ندارد. از طرفی رضایت دانشجو تاثیر مثبت و معناداری بر وفاداری دانشجو دارد. نتایج نقش میانجی نیز نشان داد رضایت دانشجو نقش میانجی را در رابطه بین، عوامل محسوس و قابل اعتماد بودن و همدلی با وفاداری دانشجو ایفا می کند اما رضایت دانشجو نقش میانجی در رابطه بین پاسخگویی و اطمینان خاطر با وفاداری دانشجو ایفا نمی کند.

  کلیدواژگان: کیفیت خدمات، رضایت دانشجو، وفاداری دانشجو، دانشگاه اصفهان
 • ادهم زاهدی فر، سید مسعود سیدی صفحات 69-78

  یکی از اثرات هوش فرهنگی،افزایش بهره وری نیروی انسانی سازمان ها است.در کسب و کار،هوش فرهنگی منبع مهمی از بهره وری به شمار می رود و برای انجام کارها لازم است کارگران و متخصصان توصیه ها و پشتیبانی های دیگران را فراتر از ساختار سلسله مراتب شرکت به کار بندند.پژوهش حاضر با هدف بررسی پرورش و شکوفایی هوش فرهنگی در سازمان ها (مطالعه موردی:شرکت گاز استان فارس) انجام گرفته که از نظر سن،جنسیت،تحصیلات و سابقه کار کارکنان را مورد بررسی قرار می دهد.تحقیق حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر شیوه گردآوری داده های توصیفی از نوع همبستگی می باشد.جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کارکنان شرکت گاز استان فارس بوده،که تعداد آن ها برابر 700 نفر می باشد. نتایج الگو سازی معادلات ساختاری نشان داد هوش فرهنگی تاثیر معناداری بر رفتار دارد و تاثیر آن بر بهره وری،سرمایه های انسانی تاثیر معناداری دارد.

  کلیدواژگان: هوش فرهنگی، بهره وری نیروی انسانی، سرمایه های انسانی
|
 • sirous keshavarz, mousa rahimi, Fatemeh Amjadi Pages 1-12

  today's competitive business world, various industries and organizations use various customer relationship management strategies to improve their relationship with customers. But today, the traditional methods of communicating with customers are not the answer to managing this relationship between customers and organizations. This research has investigated the impact of social media marketing on customer participation in creating value in the Shoe and Leather Industry. The current research is descriptive-survey. The statistical population of this research includes customers of Novin charm Company's Instagram page, whose number is unlimited, and according to Morgan's table, the sample size was determined to be 384 people. The data collection tool included standard questionnaires, and the collected data were tested and analyzed by structural equation method and PLS3 software. The results showed that social media marketing has a significant effect on customer engagement with the brand; Customer participation had a significant impact on value creation; The impact of social media marketing on value creation was positive and significant; And finally, the mediating role of customer-brand engagement in the relationship between social media marketing and value creation was significant.

  Keywords: social media marketing, customer involvement, value creation, Novin charm
 • Mohammadamin Gerami, Ali shamsoddini Pages 13-26

  The current research was conducted with the aim of investigating and evaluating the strategies for providing sustainable financial resources in Marvdasht Municipality. In this research, along with evaluating and analyzing the revenue sources of Morvdasht municipality in a five-year period (2018-2022), introducing sustainable financial resources and evaluating the potential strategies of providing these financial resources in this municipality. The research method in this study is descriptive-survey, cross-sectional and applied. The research data were analyzed using SPSS software and in two formats, descriptive statistics and inferential statistics (including: T-TEST of two independent groups, SWOT analytical model and Student's t-test). The research findings from the comparison of the average of two independent communities (administrators and researchers) on the issue of stable and unstable incomes of Marovdasht Municipality indicate a lack of mutual understanding between the two groups regarding the previous activities of the urban management system. In addition, the results of this research showed that the income from public tolls and the income from municipal funds and properties are among the stable sources of income, and donations, gifts, and assets are among the most unstable municipal incomes. Also, by evaluating the score of internal strategic factors in the form of strengths and weaknesses and evaluating the score of external strategic factors in the form of opportunities and threats, it was determined that this score is placed in the conservative strategy section.

  Keywords: sustainable incomes, sustainable urban development, financing, Marovdasht Municipality
 • Amanolla Rahpeima Pages 27-36

  The purpose of the research was to explain the relationship between business ethics, organizational loyalty and employee productivity. The research population is made up of the employees of Eghtesad Novin Bank of Fars province, approximately 300 people, of which 160 people were selected as a sample using a one-stage cluster sampling method. The data obtained through questionnaires and were analyzed using Pearson's correlation coefficient and regression simultaneously.The results showed that there is a significant relationship between business ethics and its components (responsibility, honesty, justice and fairness, loyalty, respect for social values and norms, respect for others, superiority and competitiveness). and productivity. There is a significant positive relationship between organizational loyalty and productivity. Also, the results of regression analysis showed that organizational loyalty can significantly predict productivity.

  Keywords: Business ethics, organizational loyalty, productivity
 • Mahnaz Zarei, Mahbubeh Shojayi Pages 37-52

  Nowadays organizations are extensively looking for ways to interact and make effective contact with customers. Internet technology (IT) make able organizations to attract new customers. it traces both customers’ online behavior and performance, besides, making communications, products, services, and prices unique. The present study is aimed to identify and prioritize the success factors in electronic customer relationship management (E-CRM) through the use of the Ordinal Priority Approach (OPA) in the central branch of Parsian Insurance Company. At first, the identified factors from related studies are validated by using the Fuzzy Delphi Method (FDM). In the following, the final rank and weight of each factor are calculated by means of OPA. According to the obtained results “existence of appropriate technical, communication infrastructures”, “allocation of needed financial resources”, and “support, commitment, and learning of top and senior managers” are determined as the most substantial factors in E-CRM success. In contrast, "capable of integration with other systems", "learning culture", and "existence of complaint system" are recognized as the least important E-CRM factors in the Persian insurance enterprise.

  Keywords: Electronic Customer Relationship Management (E-CRM), Fuzzy Delphi Method (FDM), Ordinal Priority Approach (OPA), Parsian Insurance
 • Marzieh Heydari, Zainab Abolhosseini, Zainab Tavakoli, Safia Maleki Pages 53-68

  Students are the main customers of the education system in universities and measure the quality of educational services by their expectations and perceptions of the services received; Therefore, now in all scientific centers of the world, students' views on all aspects of educational services provided in higher education institutions are considered as a necessary factor in monitoring the quality of education. Accordingly, this study was conducted with the aim of mediating the role of student satisfaction in the relationship between service quality and student loyalty. The statistical population of this study consists of graduate students of the University of Isfahan, whose number is about 4469 people. To select the sample size using Cochran's formula, a sample of 351 people was selected in a stratified manner appropriate to the volume. To measure the quality of services, Shahverdiani (2010) questionnaire, student loyalty and student satisfaction questionnaire of Zandavanian et al (1397) were used. The reliability of the questionnaire was evaluated by Cronbach's alpha coefficient and its composite reliability and validity were evaluated by construct and content validity. The research hypotheses were analyzed using structural equation modeling technique. The results showed that from five dimensions of service quality, tangible factors, reliability and empathy have a positive and significant effect on student satisfaction, but Responsiveness, Assurance does not have a significant effect on student satisfaction. On the other hand, student satisfaction has a positive and significant effect on student loyalty. The results of mediator role also showed that student satisfaction plays a mediating role in the relationship between tangible and reliability factors and empathy with student loyalty, but student satisfaction does not play a mediating role in the relationship between Responsiveness and Assurance with student loyalty.

  Keywords: service quality, student satisfaction, student loyalty, University of Isfahan
 • Adham Zahedifar, seyed masoud seyedi Pages 69-78

  One of the effects of cultural intelligence is to increase the productivity of human resources of organizations.In business,cultural intelligence is an important source of productivity,and to get things done,workers and professionals need to apply the advice and support of others beyond the corporate hierarchy.The present study aimed to investigate the cultivation and flourishing of cultural intelligence in organizations.The case study of Fars Gas company which examines the age,gender,education and work experience of employees.the peresnt study is applied from the perspective of the objective and from the perspective of the metod of collecting desciptive data is correlational.The statistical population of the present study includes the employees of Fars Gas company which is equal to 700 people.The results of structural equation modeling showd that cultural intelligence has a significant effect on behavior and its effect on human capital productivity has a significant effect.

  Keywords: Cultural Intelligence, Human Resource Efficiency, Human Capital